EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1235

Uredba (EU) br. 1235/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 726/2004 o utvrđivanju postupaka Zajednice za odobravanje primjene i postupaka nadzora nad primjenom lijekova koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini, te uspostavi Europske agencije za lijekove i Uredbe (EZ) br. 1394/2007 o lijekovima za naprednu terapiju, u vezi s farmakovigilancijom lijekova za primjenu kod ljudi Tekst značajan za EGP

OJ L 348, 31.12.2010, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 064 P. 219 - 234

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1235/oj

13/Sv. 064

HR

Službeni list Europske unije

219


32010R1235


L 348/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

15.12.2010.


UREDBA (EU) br. 1235/2010 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 15. prosinca 2010.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 726/2004 o utvrđivanju postupaka Zajednice za odobravanje primjene i postupaka nadzora nad primjenom lijekova koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini, te uspostavi Europske agencije za lijekove i Uredbe (EZ) br. 1394/2007 o lijekovima za naprednu terapiju, u vezi s farmakovigilancijom lijekova za primjenu kod ljudi

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114. i članak 168. stavak 4., točku (c),

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon dostave nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (2),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog nadzornika za zaštitu podataka (3),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (4),

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 726/2004 (5) utvrđuje se postupak za izdavanje odobrenja za stavljanje u promet određenih kategorija lijekova na području Unije („centralizirani postupak”), utvrđuju se pravila farmakovigilancije tih lijekova i osniva se Europska agencija za lijekove („Agencija”).

(2)

Pravila farmakovigilancije potrebna su za zaštitu javnog zdravlja s ciljem sprečavanja, otkrivanja i procjene nuspojava lijekova za primjenu kod ljudi koji se stavljaju u promet na tržište Unije, budući da se cjeloviti sigurnosni profil lijekova za primjenu kod ljudi može utvrditi samo nakon njihova stavljanja u promet.

(3)

Onečišćenje voda i tla farmaceutskim ostacima predstavlja sve veći ekološki problem. Države članice trebale bi razmotriti mjere za nadzor i ocjenu rizika utjecaja na okoliš takvih lijekova za primjenu kod ljudi, uključujući one s mogućim učinkom na javno zdravlje. Komisija bi trebala, na osnovi, inter alia, podataka dobivenih od Agencije, Europske agencije za okoliš i država članica, izraditi izvješće o razmjerima problema te procijeniti jesu li potrebne izmjene zakonodavstva Unije o lijekovima za primjenu kod ljudi ili drugog relevantnog zakonodavstva Unije.

(4)

S obzirom na stečeno iskustvo i na temelju ocjene sustava farmakovigilancije Unije koju je izradila Komisija, postalo je jasno da je potrebno poduzeti mjere s ciljem poboljšanja primjene prava Unije o farmakovigilanciji lijekova za primjenu kod ljudi.

(5)

Glavni zadaci Agencije u području farmakovigilacije utvrđeni Uredbom (EZ) br. 726/2004 trebali bi se održati i dodatno razviti, posebno u vezi s upravljanjem bazom podataka Unije za farmakovigilanciju i mreže za obradu podataka („baza podataka Eudravigilance”), koordinacije obavijesti o sigurnosti država članica i obavješćivanja javnosti u vezi sa sigurnosnim pitanjima.

(6)

Kako bi se svim nadležnim tijelima omogućilo primanje, istovremeni pristup i zajednička uporaba farmakovigilancijskih informacija o lijekovima za primjenu kod ljudi koji su odobreni u Uniji, trebalo bi voditi bazu podataka Eudravigilance te je učvrstiti kao jedinstvenu točku primitka takvih informacija. Stoga, države članice ne bi trebale zahtijevati nikakvo dodatno izvješćivanje od nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Baza podataka trebala bi biti u potpunosti i stalno dostupna državama članicama, Agenciji i Komisiji te u odgovarajućoj mjeri nositeljima odobrenja i javnosti.

(7)

S ciljem povećanja transparentnosti u vezi s pitanjima farmakovigilancije, Agencija bi trebala izraditi i voditi Europski internetski portal o lijekovima.

(8)

Kako bi se osigurala dostupnost potrebnog stručnog znanja i izvora za procjene u području farmakovigilancije na razini Unije, potrebno je osnovati novi znanstveni odbor unutar Agencije: Odbor za procjenu rizika u području farmakovigilancije. Navedeni odbor trebao bi se sastojati od članova koje biraju države članice, a koji su stručnjaci za sigurnost lijekova uključujući otkrivanje, procjenu, smanjenje i obavješćivanje o rizicima, kao i za izradu ispitivanja o neškodljivosti nakon izdavanja odobrenja za stavljanje u promet te farmakovigilancijsku reviziju, članova koje bira Komisija, a koji su neovisni znanstveni stručnjaci ili predstavnici zdravstvenih djelatnika i pacijenata.

(9)

Pravila o Znanstvenom odboru Agencije utvrđena Uredbom (EZ) br. 726/2004 trebala bi se primijeniti na Odbora za procjenu rizika u području farmakovigilancije.

(10)

Kako bi se u cijeloj Uniji osigurao usklađeni odaziv na probleme u vezi s lijekovima za primjenu kod ljudi, Odbor za lijekove za primjenu kod ljudi i skupina za koordinaciju osnovana Uredbom 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice koji se odnosi na lijekove za primjenu kod ljudi (6) trebali bi se oslanjati na preporuke Odbora za procjenu rizika u području farmakovigilancije kod svih pitanja koja se odnose na farmakovgilanciju lijekova za primjenu kod ljudi. Međutim, zbog dosljednosti i kontinuiteta sigurnosnih procjena, konačnu odgovornost za izdavanje mišljenja o procjeni rizika i koristi lijekova za primjenu kod ljudi odobrenih u skladu s Uredbom (EZ) br. 726/2004 i dalje imaju Odbor za lijekove za primjenu kod ljudi i tijela nadležna za izdavanje odobrenja za stavljanje u promet.

(11)

Primjereno je da Odbor za procjenu rizika u području farmakovigilancije treba dati preporuku kao dio svake procjene nakon izdavanja odobrenja za stavljanje u promet za cijelu Uniju na temelju farmakovigilancijskih podataka koji se odnose na lijekove za primjenu kod ljudi te da treba biti odgovoran za davanje preporuka o sustavima upravljanja rizikom i nadzoru njihove djelotvornosti. Takve preporuke za cijelu Uniju trebale bi biti u skladu s postupcima utvrđenima Direktivom 2001/83/EZ također za lijekove za primjenu kod ljudi koji su odobreni uporabom centraliziranog postupka.

(12)

U skladu s Direktivom 2001/83/EZ Agencija skupini za koordinaciju osigurava usluge tajništva. S obzirom na povećane ovlasti skupine za koordinaciju u području farmakovigilancije, tajništvo Agencije trebalo bi pojačati tehničku i administrativnu podršku koju pruža skupini za koordinaciju. Trebalo bi predvidjeti da Agencija osigurava odgovarajuću koordinaciju između skupine za koordinaciju i znanstvenih odbora Agencije.

(13)

S ciljem zaštite javnog zdravlja, trebalo bi na odgovarajući način financirati farmakovigilancijske aktivnosti Agencije. Trebalo bi osigurati da se omogući odgovarajuće financiranje farmakovigilancijskih aktivnosti tako da se Agenciji daju ovlasti naplaćivanja naknade nositeljima odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Međutim, upravljanje tim prikupljenim sredstvima trebalo bi biti pod stalnim nadzorom Upravnog odbora da bi se jamčila neovisnost Agencije.

(14)

Kako bi se osigurala najviša razina stručnog znanja i djelovanje Odbora za procjenu rizika u području farmakovigilancije, izvjestitelji koji osiguravaju procjene postupaka farmakovigilancije Unije, periodička ažurirana izvješća o neškodljivosti, protokole za ispitivanja o neškodljivosti nakon izdavanja odobrenja i sustave za upravljanje rizikom trebali bi primati plaću preko Agencije.

(15)

Stoga bi Agencija trebala imati ovlasti da naplaćuje naknade za provođenje aktivnosti skupine za koordinaciju unutar sustava farmakovigilancije Unije, kako je predviđeno Direktivom 2001/83/EZ, te bi tada Agencija trebala plaćati izvjestitelje unutar skupine za koordinaciju.

(16)

Potrebno je, sa stajališta javnog zdravlja, dopuniti podatke dostupne u trenutku izdavanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet dodatnim podacima o sigurnosti, i u određenim slučajevima, i o djelotvornosti lijekova za primjenu kod ljudi kojima je izdano odobrenje za stavljanje u promet u skladu s Uredbom (EZ) br. 726/2004. Komisija bi stoga trebala imati ovlasti da nositeljima odobrenja uvede obvezu izvođenja ispitivanja o neškodljivosti i djelotvornosti nakon stavljanja u promet. Trebalo bi biti moguće uvesti ovu obvezu kod izdavanja odobrenja ili kasnije, i to bi trebao biti uvjet za izdavanje odobrenja. Cilj tih ispitivanja moglo bi biti prikupljanje podataka kojima bi se omogućila procjena neškodljivosti ili djelotvornosti lijekova za primjenu kod ljudi u svakodnevnoj zdravstvenoj praksi.

(17)

Posebno je važno da ojačani sustav farmakovigilancije ne dovede do preuranjenog izdavanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Međutim, nekim se lijekovima za primjenu kod ljudi izdaje odobrenje uz uvjet dodatnog nadzora. To se odnosi na sve lijekove za primjenu kod ljudi s novim djelatnim tvarima i biološke lijekove, uključujući bioslične lijekove, koji su prioritet farmakovigilancije. Nadležna tijela mogu zahtijevati i dodatni nadzor za posebne lijekove za primjenu kod ljudi koji podliježu obvezi provođenja sigurnosnih ispitivanja nakon izdavanja odobrenja ili uvjetima ili ograničenjima s obzirom na sigurnu i djelotvornu uporabu lijekova koja će se posebno navesti u planu upravljanja rizikom. Planovi upravljanja rizikom obično se zahtijevaju za nove djelatne tvari, bioslične lijekove, lijekove koji se koriste u pedijatriji i za lijekove za primjenu kod ljudi kod kojih je došlo do znatne promjene u odobrenju, uključujući novi proces proizvodnje lijeka biotehnološkog izvora. Lijekovi za primjenu kod ljudi koji podliježu dodatnom nadzoru trebali bi se označiti kao takvi pomoću crnog simbola, koji će odabrati Komisija na temelju preporuke Odbora za procjenu rizika u području farmakovigilancije, te odgovarajuće standardizirane rečenice objašnjenja u sažetku opisa svojstava lijeka te u uputama o lijeku. Agencija treba voditi ažurirani, javno dostupan popis takvih lijekova.

(18)

Iskustvo je pokazalo da bi trebalo razjasniti odgovornosti nositelja odobrenja koje se odnose na farmakovigilanciju odobrenih lijekova za primjenu kod ljudi. Nositelj odobrenja trebao bi biti odgovoran za neprestani nadzor sigurnosti svojeg lijeka za primjenu kod ljudi, za informiranje nadležnih tijela o svim promjenama koje bi mogle imati učinak na odobrenje, te osiguravanje ažuriranja informacija o proizvodu. Budući da bi se lijekovi za primjenu kod ljudi mogli koristiti i izvan uvjeta odobrenja, odgovornosti nositelja odobrenja trebale bi uključivati osiguravanje svih dostupnih informacija, uključujući rezultate kliničkih ispitivanja i drugih ispitivanja, kao i izvješćivanje o uporabi lijeka izvan uvjeta iz odobrenja. Također je primjereno osigurati da se sve prikupljene relevantne informacije o sigurnosti lijeka za primjenu kod ljudi uzmu u obzir kod produljivanja odobrenja za stavljanje u promet.

(19)

Znanstvena i medicinska literatura važan je izvor informacija o izvješćima o slučajevima sumnji na nuspojave. Trenutačno, za djelatne tvari koje su u sastavu više od jednog lijeka za primjenu kod ljudi, dvostruko se izvješćuje o nuspojavama kada se izvješćuje o slučajevima iz literature. Kako bi se poboljšala učinkovitost izvješćivanja, Agencija bi trebala nadzirati određeni popis literature za određeni popis djelatnih tvari koje se koriste u lijekovima za koje postoji nekoliko odobrenja za stavljanje u promet.

(20)

Nakon slanja svih podataka o sumnjama na nuspojave lijekova za primjenu kod ljudi koje su odobrile države članice izravno bazi podataka Eudravigilance, nije potrebno utvrđivati drukčija pravila izvješćivanja za lijekove za primjenu kod ljudi koji su odobreni sukladno Uredbi (EZ) br. 726/2004. Stoga bi se pravila o evidentiranju i izvješćivanju o sumnjama na nuspojave utvrđena Direktivom 2001/83/EZ trebala primjenjivati na lijekove za primjenu kod ljudi odobrene sukladno Uredbi (EZ) br. 726/2004.

(21)

Potrebno je povećati zajedničku uporabu izvora između nadležnih tijela za procjenu periodičkih ažuriranih izvješća o neškodljivosti. Postupak procjene utvrđen u Direktivi 2001/83/EZ trebao bi se, stoga, primjenjivati za pojedinačnu procjenu periodičkih ažuriranih izvješća o neškodljivosti za različite lijekove za primjenu kod ljudi koji sadrže iste djelatne tvari ili istu kombinaciju djelatnih tvari, uključujući zajedničke procjene lijekova za primjenu kod ljudi koji su odobreni na nacionalnoj razini kao i na temelju centraliziranog postupka.

(22)

Primjereno je ojačati nadzornu ulogu za lijekove za primjenu kod ljudi odobrene na temelju centraliziranog postupka tako da bi nadzorno tijelo za farmakovigilaciju trebalo biti nadležno tijelo države članice u kojoj se nalazi glavna dokumentacija sustava farmakovigilancije nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

(23)

Ova se Uredba primjenjuje ne dovodeći u pitanje Direktivu 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom prijenosu takvih podataka (7) i Uredbu (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (8). S ciljem otkrivanja, procjene, razumijevanje i sprečavanja nuspojava te utvrđivanja i poduzimanja djelovanja za smanjivanje rizika te povećanja koristi lijekova za primjenu kod ljudi u svrhu zaštite javnog zdravlja, trebalo bi omogućiti obradu osobnih podataka u okviru sustava Eudravigilance poštujući zakonodavstvo Unije o zaštiti podataka. Zaštita javnog zdravlja predstavlja znatan javni interes i stoga se obrada osobnih podataka može smatrati opravdanom ako se identificirani zdravstveni podaci obrađuju samo kada je to potrebno i samo kada uključene stranke obradu procijene neophodnom u svakoj fazi procesa farmakovigilancije.

(24)

Ova Uredba i Direktiva 2010/84/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2010. o izmjeni, u vezi s farmakovigilancije, Direktive 2001/83/EZ o zakoniku Zajednice koji se odnosi na lijekove za primjenu kod ljudi (9) proširuju zadatke Agencije u vezi s farmakovigilancijom, uključujući nadzor slučajeva u literaturi, poboljšanu uporabu alata informacijske tehnologije i pružanje više informacija javnosti. Agenciji bi trebalo omogućiti financiranje ovih aktivnosti iz naknada naplaćenih od nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Ove naknade ne obuhvaćaju zadaće koje izvršavaju nacionalna nadležna tijela za koje ta tijela naplaćuju naknade sukladno Direktivi 2001/83/EZ.

(25)

Farmakovigilancijske aktivnosti utvrđene u ovoj Uredbi zahtijevaju utvrđivanje usklađenih uvjeta u vezi sa sadržajem i održavanjem glavne dokumentacije sustava farmakovigilancije, kao i minimalnih zahtjeva za sustav kakvoće za izvođenje aktivnosti farmakovigilancije od strane Agencije, uporabu međunarodno dogovorene terminologije, obrazaca i normi za izvođenje aktivnosti farmakovigilancije, te minimalne zahtjeve za nadzor podataka iz baze podataka Eudravigilance kako bi se odlučilo postoje li novi rizici ili da li je došlo do promjene rizika. Trebalo bi odrediti i oblik i sadržaj izvješća koja se šalju elektronskim putem o sumnjama na nuspojave za države članice i nositelje odobrenja za stavljanje lijeka u promet, oblik i sadržaj elektronskih periodičkih ažuriranih izvješća i planova za upravljanje rizicima kao i oblike protokola, sažetaka i izvješća o konačnim ispitivanjima za ispitivanja o neškodljivosti koja se izvode nakon izdavanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. U skladu s člankom 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), pravila i opća načela s obzirom na mehanizme kojima države članice nadziru izvršavanje provedbenih ovlasti Komisije utvrđuju se unaprijed uredbom koja se donosi u skladu s redovitim zakonodavnim postupkom. Do donošenja te nove uredbe i dalje se primjenjuje Odluka Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (10), s izuzetkom regulatornog postupka s kontrolom, koji se ne primjenjuje.

(26)

Komisiju bi trebalo ovlastiti da donese delegirane akte u skladu s člankom 290. radi dopune odredaba iz točke (cc) članka 9. stavka 4. i točke (b) iz članka 10.a stavka 1. Uredbe (EZ) br. (UFEU) 726/2004. Komisiju bi trebalo ovlastiti da usvoji dopunske mjere za utvrđivanje situacija u kojima bi se mogla zahtijevati ispitivanja neškodljivost nakon izdavanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Od posebne je važnosti da Komisija u okviru svog rada na pripremama provodi odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini.

(27)

Odredbe o nadzoru lijekova za primjenu kod ljudi iz Uredbe (EZ) br 726/2004 predstavljaju posebne odredbe u smislu članka 15. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta s obzirom na stavljanje proizvoda na tržište (11).

(28)

Trebalo bi osigurati primjerenu koordinaciju između novoosnovanog Odbora za procjenu rizika u području farmakovigilancije i drugih odbora Agencije, posebno Odbora za lijekove za primjenu kod ljudi, Odbora za lijekove za teške i rijetke bolesti i Odbora za napredne terapije iz Uredbe (EZ) br. 1394/2007 (12).

(29)

Uredbe (EZ) br. 726/2004 i (EZ) br. 1394/2007 stoga treba na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 726/2004

Uredba (EZ) br. 726/2004 ovime se mijenja kako slijedi:

1.

U članku 5. stavku 2. dodaje se sljedeća rečenica:

„S ciljem izvršavanja svojeg farmakovogilancijskog zadatka, uključujući odobrenje sustava za upravljanje rizikom i nadzor njihove djelotvornosti iz ove Uredbe, Odbor za lijekove za primjenu kod ljudi oslanja se na znanstvene procjene i preporuke Odbora za procjenu rizika u području farmakovigilancije iz članka 56. stavka 1. točke (aa).”

2.

Članak 9. stavak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

umeće se sljedeća točka:

„(aa)

preporuka o učestalosti slanja periodičkih ažuriranih izvješća;”;

(b)

umeću se sljedeće točke:

„(ca)

podaci o svim preporučenim mjerama kojima se osigurava sigurna uporaba lijeka koji se navode u sustavu upravljanja rizikom;

(cb)

prema potrebi, podatke o svim preporučenim obvezama za izvođenje ispitivanja neškodljivosti nakon izdavanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet ili za izvršavanje obveze o evidentiranju ili izvješćivanju o sumnjama na nuspojave koje su strože od onih iz poglavlja 3.;

(cc)

prema potrebi, podatke o svim preporučenim obvezama za izvođenje ispitivanja djelotvornosti nakon izdavanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet kada se utvrde zabrinutosti u vezi s nekim aspektima djelotvornosti lijekova te se one mogu odbaciti samo nakon što se lijek stavi u promet. Ova obveza izvođenja navedenih ispitivanja temelji se na delegiranim aktima donesenima sukladno članku 10.b uzimajući u obzir znanstvene smjernice iz članka 108.a Direktive 2001/83/EZ;”;

(c)

točka (e) točka zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

izvješće o procjenama u vezi s rezultatima farmaceutskih i predkliničkih ispitivanja i kliničkim ispitivanjima te u vezi sa sustavom upravljanja rizikom te sustavom farmakovigilancije za dotične lijekove.”

3.

Članak 10. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   U roku od 15 dana od primitka mišljenja iz članka 5. stavka 2. ove Uredbe, Komisija priprema nacrt odluke koja se donosi u pogledu zahtjeva.

Kad se u nacrtu odluke predviđa izdavanje odobrenja za stavljanje lijeka u promet, nacrt sadrži ili upućuje na dokumente iz članka 9. stavka 4. točaka od (a) do (d).

Kad se u nacrtu odluke predviđa izdavanje odobrenja za stavljanje lijeka u promet, podložno uvjetima iz točaka (c), (ca), (cb) ili (cc) članka 9. stavka 4., u nacrtu se utvrđuju rokovi za ispunjavanje uvjeta, prema potrebi.

Kad se nacrt odluke razlikuje od mišljenja Agencije, Komisija mu prilaže detaljno obrazloženje razloga za te razlike.

Nacrt odluke se dostavlja državama članicama i podnositelju zahtjeva.”;

(b)

stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Agencija distribuira dokumente iz članka 9. stavka 4. točaka od (a) do (d) zajedno s rokovima utvrđenima sukladno trećem podstavku stavka 1. ovog članka.”;

4.

dodaju se sljedeći članci:

„Članak 10.a

1.   Nakon izdavanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet, Agencija može uvesti obvezu nositelju odobrenja:

(a)

da izvede ispitivanje neškodljivosti nakon izdavanja odobrenja ako postoje zabrinutosti u vezi s rizika odobrenoga lijeka. Ako postoje iste zabrinutosti za više od jednog lijeka, Agencija nakon savjetovanja s Odborom za procjenu rizika u području farmakovigilancije potiče nositelje odobrenja za stavljanje lijeka u promet da izvedu zajedničko ispitivanje neškodljivosti nakon izdavanja odobrenja;

(b)

da izvedu ispitivanje neškodljivosti nakon izdavanja odobrenja kada se sukladno saznanjima o bolesti ili kliničkoj metodologiji smatra da bi trebalo značajno revidirati prethodne ocjene djelotvornosti. Obveza izvođenja navedenih ispitivanja temelji se na delegiranim aktima donesenima sukladno članku 10.b uzimajući u obzir znanstvene smjernice iz članka 108.a Direktive 2001/83/EZ.

Uvođenje ove obveze u potpunosti je opravdano, obavijest o obvezi šalje se pismenim putem te sadrži ciljeve i vremenski okvir za dostavljanje i provedbu ispitivanja.

2.   Agencija nositelju odobrenja za stavljanje lijeka u promet osigurava mogućnost podnošenja pismenog očitovanja u pogledu uvođenja obveze u vremenskom roku koji ona određuje, ako to nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet zatraži u roku od 30 dana od primitka pisane obavijesti o obvezi.

3.   Na temelju pisanog očitovanja koje je dostavio nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i mišljenja Agencije, Komisija povlači ili potvrđuje obvezu. Kada Komisija potvrdi obvezu, mijenja se odobrenje za stavljanje lijeka u promet kako bi se uvrstila obveza kao uvjet za odobrenje te se sukladno tome ažurira sustav upravljanja rizikom.

Članak 10.b

1.   S ciljem utvrđivanja situacija u kojima se mogu zatražiti ispitivanja djelotvornosti nakon izdavanja odobrenja na temelju točke (cc) članka 9. stavka 4. i točke (b) članka 10a stavka 1. ove Uredbe, Komisija može donijeti, putem delegiranih akata sukladno članku 87.b i pridržavajući se uvjeta iz članaka 87.c i 87.d, mjere za dopunu odredaba točke (cc) članka 9. stavka 4. i točke (b) članka 10.a stavka 1.

2.   Kod donošenja takvih delegiranih akata, Komisija djeluje sukladno odredbama ove Uredbe.”

5.

Članak 14. mijenja se kako slijedi:

(a)

drugi podstavak stavka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„U svrhu navedenog i najkasnije devet mjeseci prije isteka roka valjanosti odobrenja za stavljanje lijeka u promet u skladu sa stavkom 1., nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet dostavlja Agenciji ažurirani tekst dokumentacije u pogledu kakvoće, neškodljivosti i djelotvornosti, uključujući ocjenu podataka iz izvješća o sumnjama na nuspojave i periodičkim izvješćima o neškodljivosti dostavljenih sukladno poglavlju 3. kao i informacije o svim promjenama uvedenima od izdavanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet.”;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Nakon produljenja, odobrenje za stavljanje lijeka u promet vrijedi neograničeno, osim ako Komisija odluči, na temelju opravdanih razloga koji se odnose na farmakovigilanciju, uključujući nedostatan broj pacijenata koji su izloženi dotičnom lijeku, da se odobrenje obnavlja na dodatnih pet godina u skladu sa stavkom 2.”;

(c)

stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„8.   U iznimnim slučajevima i nakon savjetovanja s podnositeljem zahtjeva, odobrenje se može izdati pod određenim uvjetima, posebno u pogledu neškodljivosti lijeka, dostavi obavijesti nadležnim tijelima o svim nuspojavama koje se odnose na njegovu uporabu i mjerama koje je potrebno poduzeti. Odobrenje za stavljanje lijeka u promet može se izdati samo kada podnositelj zahtjeva može dokazati da nije u mogućnosti osigurati sveobuhvatne podatke o djelotvornosti i neškodljivosti lijeka pod normalnim uvjetima uporabe, iz objektivnih razloga koji se mogu provjeriti te se mora temeljiti na jednoj od osnova iz Priloga I. Direktivi 2001/83/EZ. Produljenje odobrenja za stavljanje lijeka u promet vezano je uz ponovnu procjenu navedenih uvjeta na godišnjoj razini.”

6.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 14.a

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet uvrštava sve uvjete iz točki (c), (ca), (cb) i (cc) članka 9. stavka 4. ili članka 10.a, ili članka 14. stavaka 7. i 8. u svoj sustav upravljanja rizikom.”

7.

Članak 16. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 16.

1.   Nakon izdavanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet sukladno ovoj Uredbi, nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet, u pogledu načina proizvodnje i nadzora iz točaka (d) i (h) članka 8. stavka 3. Direktive 2001/83/EZ, uzima u obzir znanstveni i tehnički napredak te uvodi izmjene koje se mogu zahtijevati kako bi se omogućila proizvodnja i provjera lijekova pomoću opće prihvaćenih znanstvenih metoda. On podnosi zahtjev za odobrenje takvih izmjena u skladu s ovom Uredbom.

2.   Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet bez odgode dostavlja Agenciji, Komisiji i državama članicama sve nove podatke koji mogu dovesti do izmjene podataka ili dokumenata iz članka 8. stavka 3. ove Uredbe, članka 10., 10.a, 10.b i 11., ili članka 32. stavka 5. Direktive 2001/83/EZ, iz Priloga I. toj Direktivi ili iz članka 9. stavka 4. ove Uredbe.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet posebno mora bez odlaganja obavijestiti Agenciju, Komisiju i države članice o svakoj zabrani ili ograničenju koje su odredila nadležna tijela bilo koje države u kojoj je lijek stavljen u promet i o bilo kojoj drugoj novoj informaciji koja bi mogla utjecati na ocjenu koristi i rizika dotičnog lijeka. Informacije uključuju i pozitivne i negativne rezultate kliničkih ispitivanja ili drugih ispitivanja za sve indikacije i populacije, bez obzira na to jesu li uključene u odobrenje za stavljanje lijeka u promet ili ne, kao i podatke o uporabi lijeka koja je izvan uvjeta odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

3.   Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet osigurava ažuriranje informacija sukladno znanstvenim saznanjima uključujući zaključke procjene i preporuke objavljene na europskom internetskom portalu za lijekove osnovanom sukladno članku 26.

3.a   Kako bi se odnos rizika i koristi mogao stalno procjenjivati, Agencija je ovlaštena u bilo kojem trenutku zatražiti od nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet da dostavi podatke koji dokazuju da je odnos rizika i koristi i dalje povoljan. Nositelj odobrenja u potpunosti i žurno odgovara na svaki takav zahtjev.

Agencija može u bilo kojem trenutku zatražiti od nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet da dostavi glavnu dokumentaciju sustava farmakovigilancije. Nositelj odobrenja dostavlja presliku najkasnije 7 dana po primitku zahtjeva.”

8.

Članak 18. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Za lijekove za primjenu kod ljudi koji se proizvode unutar Zajednice, nadzorna tijela za proizvodnju su nadležna tijela države članice ili država članica koja su izdala odobrenje za stavljanje lijeka u promet iz članka 40. stavka 1. Direktive 2001/83/EZ za taj određeni lijek.”;

(b)

u stavku 2. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Za lijekove uvezene iz trećih zemalja, nadzorna tijela za uvoz su nadležna tijela države članice ili država članica koja su uvozniku izdala odobrenje iz članka 40. stavka 3. Direktive 2001/83/EZ, osim ako su postignuti odgovarajući sporazumi između Unije i države izvoznice kako bi se osiguralo da se taj nadzor provodi u državi izvoznici i da proizvođač primjenjuje norme dobre proizvođačke prakse koji su najmanje istovjetne normama koje je donijela Unija.”;

(c)

dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Nadzorno tijelo za farmakovogijalciju nadležno je tijelo države članice u kojoj se nalazi glavna dokumentacije sustava farmakovogilancije.”

9.

Članak 19. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Nadzorna tijela za proizvodnju i uvoz su u ime Unije odgovorna provjeriti da nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet ili proizvođač ili uvoznik s poslovnim nastanom u Uniji ispunjava uvjete u pogledu proizvodnje i uvoza iz glava IV. i XI. Direktive 2001/83/EZ.

Nadzorna tijela za farmakovigilanciju su u ime Unije odgovorna provjeriti da nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet ispunjava uvjete farmakovigilancije iz glava IX. i XI. Direktive 2001/83/EZ. Ona mogu, ako to smatraju potrebnim, provesti nadzor prije izdavanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet kako bi provjerila točnost i djelotvornost provedbe sustava farmakovigilancije u skladu s opisom koji je podnositelj priložio zahtjevu za izdavanje odobrenja.”;

(b)

u stavku 3. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Inspekcijske preglede provode inspektori država članica koji su odgovarajuće kvalificirani; Inspektore može pratiti izvjestitelj ili stručnjak kojeg imenuje Odbor iz stavka 2. Izvješće inspektora elektronski je dostupno Komisiji, državama članicama i Agenciji.”

10.

Članak 20. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Nakon mišljenja Agencije Komisija donosi potrebne privremene mjere koje se odmah primjenjuju.

Konačna odluka za dotični lijek donosi se u roku od šest mjeseci, u skladu s postupkom iz članka 87. stavka 2.

Komisija može donijeti i odluku koja se upućuje državama članicama sukladno članku 127.a Direktive 2001/83/EZ.”;

(b)

dodaju se sljedeći stavci:

„8.   Ne dovodeći u pitanje stavke od 1. do 7. ovog članka, postupci Unije iz članka 31. i članka 107.i Direktive 2001/83/EZ primjenjuju se, prema potrebi, kada se razlozi da države članice ili Komisija razmotre donošenje odluka ili mjera iz ovog članka temelje na ocjeni podataka dobivenih aktivnostima farmakovigilancije.

9.   Iznimno od stavaka od 1. do 7. ovog članka, ako se postupak iz članka 31. ili članaka od 107.i do 107.k Direktive 2001/83/EZ odnosi na skup lijekova ili terapeutski razred, lijekovi koji su odobreni sukladno ovoj Uredbi i koji pripadaju tom skupu ili razredu uključuju se samo u postupak iz članka 31., ili članka 107.i do107.k te Direktive.”

11.

Poglavlje 3. Glava II. zamjenjuje se sljedećim:

„POGLAVLJE 3.

FARMAKOVIGILANCIJA

Članak 21.

1.   Obveza nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet iz članka 104. Direktive 2001/83/EZ primjenjuje se na nositelje odobrenja za stavljanje u promet lijekova za primjenu kod ljudi odobrenih sukladno ovoj Uredbi.

Ne dovodeći u pitanje stavke 2., 3. i 4. ovog članka, od nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet odobrenih prije 2. srpnja 2012., iznimno od članka 104. stavka 3. točke (c) Direktive 2001/83/EZ neće se zahtijevati vođenje sustava upravljanja rizikom za svaki lijek.

2.   Agencija može uvesti obvezu nositelju odobrenja za stavljanje lijeka u promet da vodi sustav upravljanja rizikom iz točke (c) članka 104. stavka 3. Direktive 2001/83/EZ ako postoje zabrinutosti u vezi s rizicima koji utječu na odnos rizika i koristi odobrenoga lijeka. Na toj osnovi, Agencija također obvezuje nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet da dostavi detaljni opis sustava upravljanja rizikom koji namjerava uvesti za taj određeni lijek.

Uvođenje ove obveze u potpunosti je opravdano, obavijest o obvezi šalje se pisanim putem te sadrži ciljeve i vremenski okvir za dostavljanje detaljnog opisa sustava upravljanja rizikom.

3.   Agencija nositelju odobrenja za stavljanje lijeka u promet osigurava mogućnost podnošenja pisanog očitovanja u pogledu uvođenja obveze u vremenskom roku koji ona određuje, ako to nositelj odobrenja zatraži u roku od 30 dana od primitka pisane obavijesti o obvezi.

4.   Na temelju pisanog očitovanja koje je dostavio nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i mišljenja Agencije, Komisija povlači ili potvrđuje obvezu. Kada Komisija potvrdi obvezu, mijenja se odobrenje za stavljanje lijeka u promet kako bi se uključile mjere koje se trebaju poduzeti u okviru sustava upravljanja rizikom kao uvjeti za odobrenje za stavljanje lijeka u promet iz točke (ca) članka 9. stavka 4.

Članak 22.

Obveza nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet iz članka 106.a stavka 1. Direktive 2001/83/EZ i obveze država članica, Agencije i Komisije iz stavaka 2., 3. i 4. toga članka primjenjuju se na obavijesti o sigurnosti iz točke (e) članka 57. stavka 1. ove Uredbe u vezi s lijekovima za primjenu kod ljudi odobrenih sukladno ovoj Uredbi.

Članak 23.

1.   Agencija u suradnji s državama članicama utvrđuje, održava i objavljuje popis lijekova koji podliježu dodatnom nadzoru.

Taj popis sadrži imena i djelatne tvari:

(a)

lijekova odobrenih u Uniji koji sadrže nove djelatne tvari koje 1. siječnja 2011. nisu bile u sastavu nikakvih lijekova odobrenih u Uniji;

(b)

svih bioloških lijekove koji nisu obuhvaćeni točkom (a) koji su bili odobreni nakon 1. siječnja 2011.

2.   Na zahtjev Komisije, nakon savjetovanja s Odborom za procjenu rizika u području farmakovigilancije, lijekovi odobreni sukladno ovoj Uredbi podložno uvjetima iz točaka (c), (ca), (cb) i (cc) članka 9. stavka 4., ili iz članaka 10a, članka 14. stavka 7. i 8. i članka 21. stavka 2. također se mogu uključiti na popis.

Na zahtjev nacionalnih nadležnih tijela, nakon savjetovanja s Odborom za procjenu rizika u području farmakovigilancije, lijekovi odobreni sukladno Direktivi 2001/83/EZ, podložno uvjetima iz članaka 21.a, 22., 22a i 104.a ove Direktive, također se mogu uključiti na popis

3.   Popis uključuje elektronsku vezu na informacije o lijeku i sažetak plana za upravljanje rizikom.

4.   Agencija briše lijek s popisa 5 godina nakon referentnog datuma Unije iz članka 107.c stavka 5. Direktive 2001/83/EZ.

Međutim, Komisija ili nacionalno nadležno tijelo, prema potrebi, mogu, nakon preporuke Odbora za procjenu rizika u području farmakovigilancije produžiti to razdoblje do trenutka kada zaključe da su uvjeti iz članka 14.a i članka 21. stavka 2. ove Uredbe ili iz članaka 22.b i 104.a Direktive 2001/83/EZ ispunjeni.

5.   Za lijekove s tog popisa, sažetak opisa svojstava lijeka i uputa o lijeku sadrže rečenicu „Ovaj se lijek dodatno nadzire”. Prije ove rečenice otisnut je simbol crne boje, koji odabire Komisija na temelju preporuke Odbora za procjenu rizika u području farmakovigilancije do 2. siječnja 2012., a zatim slijedi odgovarajuća standardizirana rečenica objašnjenja.

Članak 24.

1.   U suradnji s državama članicama i Komisijom, Agencija uspostavlja i održava bazu podataka i mrežu za obradu podataka (dalje u tekstu „baza podataka Eudravigilance”) kako bi se uspoređivale farmakovigilancijske informacije o lijekovima odobrenima u Uniji te omogućilo nadležnim tijelima da istodobno pristupaju i koriste te informacije.

Baza podataka Eudravigilance sadrži informacije o sumnjama na nuspojave kod ljudi koje proizlaze iz uporabe lijekova sukladno uvjetima iz odobrenja za stavljanje lijeka u promet kao i izvan uvjeta odobrenja, te nuspojava koje su se pojavile tijekom ispitivanja nakon izdavanja odobrenja kod uporabe lijeka ili profesionalne izloženosti lijeku.

2.   U suradnji s državama članicama i Komisijom, Agencija utvrđuje funkcionalne specifikacije za bazu podataka Eudravigilance kao i vremenski okvir za njihovu provedbu.

Agencija priprema godišnje izvješće o bazi podataka Eudravigilance te ga šalje Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji. Prvo se godišnje izvješće mora pripremiti do 2. siječnja 2013.

Upravni odbor Agencije, na temelju neovisnog revizorskog izvješća i uzimajući u obzir preporuku Odbora za procjenu rizika u području farmakovigilancije, potvrđuje i objavljuje kada baza podataka Eudravigilance postigne potpunu funkcionalnost te sustav ispuni funkcionalne specifikacije utvrđene sukladno prvome podstavku.

Sve bitne izmjene baze podataka Eudravigilance i funkcionalne specifikacije uzimaju u obzir preporuke Odbora za procjenu rizika u području farmakovigilancije.

Baza podataka Eudravigilance u potpunosti je dostupna nadležnim tijelima država članica, Agenciji i Komisiji. Također je dostupna nositeljima odobrenja za stavljanje lijeka u promet u mjeri koja je potrebna kako bi izvršili svoje farmakovigilancijske obveze.

Agencija osigurava zdravstvenim djelatnicima i javnosti odgovarajuću razinu dostupnosti baze podataka Eudravigilance istodobno jamčeći zaštitu osobnih podataka. Agencija surađuje sa svim dionicima, uključujući institucije za istraživanje, zdravstvene djelatnike, pacijente i udruge potrošača, kako bi se definirala „odgovarajuća razina dostupnosti” baze podataka Eudravigilance za zdravstvene djelatnike i javnost.

Podaci baze podataka Eudravigilance javnosti su dostupni u skupnom obliku uz objašnjenja na koji se način podaci tumače.

3.   Agencija u suradnji bilo s nositeljima odobrenja za stavljanje lijeka u promet ili državama članicama koje su dostavile izvješće o pojedinačnoj sumnji na nuspojavu bazi podataka Eudravigilance, odgovorni su za operativne postupke kojima se osigurava kakvoća i cjelovitost informacija prikupljenih u bazi podataka Eudravigilance.

4.   Izvješća o pojedinačnim sumnjama na nuspojave te dodatna izvješća koja su bazi podataka Eudravigilance dostavili nositelji odobrenja za stavljanje lijeka u promet, po primitku se šalju elektronskim putem nadležnim tijelima države članice u kojoj se reakcija pojavila.

Članak 25.

Agencija u suradnji s državama članica razvija standardizirane obrasce dostupne na internetskim stranicama pomoću kojih zdravstveni djelatnici i pacijenti izvješćuju o sumnjama na nuspojave sukladno odredbama iz članka 107.a Direktive 2001/83/EZ.

Članak 25.a

Agencija u suradnji s nacionalnim nadležnim tijelima i Komisijom osniva i održava registar periodičkih ažuriranih izvješća o neškodljivosti (dalje u tekstu „registar”) i odgovarajućih izvješća o procjeni tako da su u potpunosti i stalno dostupni Komisiji, nacionalnim nadležnim tijelima, Odboru za procjenu rizika u području farmakovigilancije, Odboru za lijekove za primjenu kod ljudi i skupini za koordinaciju iz članka 27. Direktive 2001/83/EZ (dalje u tekstu „skupina za koordinaciju”).

Agencija, u suradnji s nacionalnim nadležnim tijelima i Komisijom, nakon savjetovanja s Odborom za procjenu rizika u području farmakovigilancije utvrđuje funkcionalne specifikacije registra.

Upravni odbor Agencije, na temelju neovisnog revizorskog izvješća i uzimajući u obzir preporuke Odbora za procjenu rizika u području farmakovigilancije, potvrđuje i objavljuje kada registar postigne potpunu funkcionalnost te ispuni funkcionalne specifikacije utvrđene sukladno drugom podstavku.

Sve bitne izmjene registra i funkcionalnih specifikacija uvijek uzimaju u obzir preporuke Odbora za procjenu rizika u području farmakovigilancije.

Članak 26.

1.   Agencija, u suradnji s državama članicama i Komisijom, izrađuje Europski internetski portal za lijekove za distribuciju informacija o lijekovima odobrenima u Uniji. Pomoću navedenog internetskog portala Agencija objavljuje najmanje sljedeće:

(a)

imena članova Odbora iz točke (a) i (aa) članka 56. stavka 1. ove Uredbe i članova skupine za koordinaciju te njihove profesionalne kvalifikacije i izjave iz članka 63. stavka 2. ove Uredbe;

(b)

dnevni red i zapisnik svakog sastanka Odbora iz točaka (a) i (aa) članka 56. stavka 1. ove Uredbe i skupine za koordinaciju u vezi s aktivnostima farmakovogilancije;

(c)

sažetak planova upravljanja rizikom za lijekove odobrene sukladno ovoj Uredbi;

(d)

popis lijekova iz članka 23. ove Uredbe;

(e)

popis mjesta u Uniji gdje se čuva glavna dokumentacija sustava farmakovigilancije te kontaktne informacije za upite o farmakovigilanciji za sve lijekove odobrene u Uniji;

(f)

informacije o načinu izvješćivanja nacionalnim nadležnim tijelima o sumnjama na nuspojave lijekova te standardizirane strukturirane obrasce iz članka 25. pomoću kojih pacijenti i zdravstveni djelatnici izvješćuju putem internetske stranice uključujući veze na nacionalne internetske stranice;

(g)

referentne datume Unije za dostavljanje periodičkih ažuriranih izvješća o neškodljivosti sukladno članku 107.c Direktive 2001/83/EZ;

(h)

protokole i javne sažetke rezultata ispitivanja neškodljivosti nakon odobrenja iz članaka 107.n i 107.p Direktive 2001/83/EZ;

(i)

početak postupka iz članaka od 107.i do 107.k Direktive 2001/83/EZ, djelatne tvari ili dotične lijekove te pitanje na koje se odnosi, sve javne rasprave u skladu s tim postupkom i informacije o načinu dostave podataka i sudjelovanju u javnim raspravama;

(j)

zaključke procjena, preporuka, mišljenja, odobrenja i odluka Odbora iz točaka (a) i (aa) članka 56. stavka 1. ove Uredbe i skupine za koordinaciju, nacionalnih nadležnih tijela i Komisije u okviru postupaka iz članaka 28., 28.a i 28.b ove Uredbe i odjeljcima 2. i 3. poglavlja 3. i poglavlja 4. glave IX. Direktive 2001/83/EZ.

2.   Prije pokretanja ovog internetskog portala te tijekom kasnijih revizija, Agencija se savjetuje s relevantnim dionicima, uključujući pacijente i udruženja potrošača, zdravstvene radnike i predstavnike industrije.

Članak 27.

1.   Agencija nadzire odabranu medicinsku literaturu u vezi s izvješćima o sumnjama na nuspojave lijekova koji sadrže određene djelatne tvari. Ona objavljuje popis djelatnih tvari koje se nadziru te medicinsku literaturu koja podliježe tom nadzoru.

2.   Agencija unosi u bazu podataka Eudravigilance relevantne informacije iz odabrane medicinske literature.

3.   Nakon savjetovanja s Komisijom, državama članicama i zainteresiranim strankama, Agencija sastavlja detaljan vodič u pogledu nadzora medicinske literature i unosa relevantnih informacija u bazu podataka Eudravigilance.

Članak 28.

1.   Obveze nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet i država članica utvrđene u člancima 107. i 107a Direktive 2001/83/EZ primjenjuju se na evidentiranje i izvješćivanje o nuspojavama lijekova za primjenu kod ljudi odobrenih sukladno ovoj Uredbi.

2.   Obveze nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet utvrđene u članku 107.b Direktive 2001/83/EZ i postupci na temelju članka 107.b i članka 107.c te Direktive primjenjuju se na dostavljanje periodičkih ažuriranih izvješća o neškodljivosti, utvrđivanje referentnih datuma Unije i izmjene učestalosti dostavljanja periodičkih ažuriranih izvješća o neškodljivosti lijekova za primjenu kod ljudi odobrenih sukladno ovoj Uredbi.

Odredbe koje se primjenjuju na dostavljanje periodičkih ažuriranih izvješća o neškodljivosti utvrđene u drugom podstavku članka 107.c stavku 2. navedene Direktive primjenjuju se na nositelje odobrenja za stavljanje lijeka u promet koji su odobreni prije 2. srpnja 2012. i za koje nisu utvrđeni učestalost i datumi za dostavljanje periodičkih ažuriranih izvješća o neškodljivosti kao uvjet za izdavanje odobrenja dok se ne utvrde drugi datumi učestalosti i datumi dostavljanja izvješća u odobrenju za stavljanje lijeka u promet ili sukladno članku 107.c te Direktive.

3.   Procjenu periodičkih ažuriranih izvješća o neškodljivosti izvodi izvjestitelj kojeg imenuje Odbor za procjenu rizika u području farmakovigilancije. Izvjestitelji usko surađuju s izvjestiteljem kojeg je imenovao Odbor za lijekove za primjenu kod ljudi ili referentna država članica za taj određeni lijek.

Izvjestitelj priprema izvješće o procjeni u roku od 60 dana od primitka periodičnog ažuriranog izvješća o neškodljivosti i šalje ga Agenciji i članovima Odbora za procjenu rizika u području farmakovigilancije. Agencija izvješće šalje nositelju odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

U roku od 30 dana od primitka izvješća o procjeni, nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i članovi Odbora za procjenu rizika u području farmakovigilancije mogu Agenciji i izvjestitelju dostaviti primjedbe.

Nakon primitka primjedbi iz trećeg podstavka, izvjestitelj u roku od 15 dana ažurira izvješće o procjeni uzimajući u obzir sve dostavljene primjedbe i prosljeđuje ga Odboru za procjenu rizika u području farmakovigilancije. Odbor za procjenu rizika u području farmakovigilancije donosi izvješće o procjeni s dodatnim izmjenama ili bez njih na svojem sljedećem sastanku te izdaje preporuku. Preporuke navode izdvojena mišljenja te njihove osnove. Agencija doneseno izvješće o procjeni i preporuke uključuje u registar predviđen u članku 25.a i prosljeđuje oba dokumenta nositelju odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

4.   Kod izvješća o procjeni kojima se preporučuje poduzimanje mjera koje se odnose na odobrenje o stavljanju lijeka u promet, Odbor za lijekove za primjenu kod ljudi u roku od 30 dana od primitka izvješća Odbora za procjenu rizika u području farmakovigilancije razmatra izvješće te donosi mišljenje o zadržavanju, izmjeni, privremenom oduzimanju ili oduzimanju dotičnog odobrenja za stavljanje lijeka u promet, uključujući vremenski okvir za provedbu mišljenja. Ako se ovo mišljenje Odbora za lijekove za primjenu kod ljudi razlikuje od preporuka Odbora za procjenu rizika u području farmakovigilancije, Odbor za lijekove za primjenu kod ljudi u privitak svojeg mišljenja uključuje detaljno objašnjenje znanstvenih osnova za razlike zajedno s preporukom.

Ako mišljenje navodi da je potrebna regulatorna mjera u vezi s odobrenjem za stavljanje lijeka u promet, Komisija usvaja odluku za izmjenu, suspenziju ili opoziv odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Članak 10. ove Uredbe primjenjuje se na usvajanje te odluke. Ako Komisija donese takvu odluku, ona može donijeti i odluku koja se upućuje državama članicama sukladno članku 127.a Direktive 2001/83/EZ.

5.   Kod individualne procjene periodičnog ažuriranog izvješća o neškodljivosti koji se odnosi na više od jednog odobrenja za stavljanje lijeka u promet sukladno članku 107.e stavku 1. Direktive 2001/83/EZ koje uključuje najmanje jedno odobrenje za stavljanje lijeka u promet odobreno sukladno ovoj Uredbi primjenjuje se postupak iz članaka 107.e i 107.g te Direktive.

6.   Konačne preporuke, mišljenja i odluke iz stavaka od 3. do 5. ovog članka objavljuju se putem Europskog internetskog portala za lijekove iz članka 26.

Članka 28.a

1.   Agencija u suradnji s državama članicama poduzima sljedeće mjere koje se odnose na lijekove za primjenu kod ljudi odobrene sukladno ovoj Uredbi:

(a)

nadzire ishod mjera za smanjenje rizika iz planova za upravljanje rizikom i uvjeta iz točaka (c), (ca), (cb) i (cc) članka 9. stavka 4. ili točaka (a) i (b) članka 10.a stavka 1. i članka 14. stavaka 7. i 8.;

(b)

procjenjuje ažuriranja sustava upravljanja rizikom;

(c)

nadzire podatke u bazi podataka Eudravigilance kako bi utvrdila postoje li novi rizici, jesu li se rizici promijenili te imaju li ti rizici učinak na odnos rizika i koristi.

2.   Odbor za procjenu rizika u području farmakovigilancije provodi inicijalnu analizu i određuje prioritet informacija o novim rizicima ili rizicima koji su se promijenili ili promjenama odnosa rizika i koristi. Kada odbor smatra da je potrebno daljnje postupanje, procjena informacija i dogovori o daljnjim postupanjima u pogledu odobrenja za stavljanje lijeka u promet provode se u vremenskom okviru razmjenom opsegu i ozbiljnosti problema.

3.   Agencija i nacionalna nadležna tijela te nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet međusobno se obavješćuju u slučaju otkrivanja novih rizika, promijenjenih rizika ili promjene odnosa rizika i koristi.

Članak 28.b

1.   Kod neintervencijskih ispitivanja neškodljivosti nakon izdavanja odobrenja za stavljanje lijeka za primjenu kod ljudi u promet odobrenih sukladno ovoj Uredbi koji ispunjavaju jedan od zahtjeva iz članaka 10. i 10.a ove Uredbe, primjenjuju se postupci predviđeni u stavcima od 3. do 7. članka 107.m, članaka od 107.n do 107.p i članka107.q stavka 1. Direktive 2001/83/EZ.

2.   Ako sukladno postupku iz stavka 1. ovog članka Odbor za procjenu rizika u području farmakovigilancije izda preporuke za izmjenu, privremeno oduzimanje ili oduzimanje odobrenja za stavljanje lijeka u promet, Odbor za lijekove za primjenu kod ljudi donosi mišljenje uzimajući u obzir preporuku, a Komisija donosi odluku sukladno članku 10.

Ako se mišljenje Odbora za lijekove za primjenu kod ljudi razlikuje od preporuke Odbora za procjenu rizika u području farmakovigilancije, Odbor za lijekove za primjenu kod ljudi u privitak svojeg mišljenja uključuje detaljno objašnjenje znanstvenih osnova za razlike zajedno s preporukom.

Članak 28.c

1.   Agencija surađuje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom po pitanjima farmakovigilacije i poduzima potrebne korake kako bi joj odmah dostavila odgovarajuće i primjerene podatke o mjerama koje su poduzete u Uniji, koje mogu imati utjecaj na zaštitu javnog zdravlja u trećim zemljama.

Agencija Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji odmah osigurava pristup svim izvješćima o sumnjama na nuspojave koje su se pojavile u Uniji.

2.   Agencija i Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama razmjenjuju informacije koje primaju o zloporabi lijekova uključujući informacije o nezakonitim drogama.

Članak 28.d

Na zahtjev Komisije, Agencija u suradnji s državama članicama sudjeluje u međunarodnom usklađivanju i normiranju tehničkih mjera koje se odnose na farmakovigilanciju.

Članak 28.e

Agencija i države članice surađuju kako bi stalno razvijale sustave farmakovigilancije koji mogu postići visoke norme zaštite javnog zdravlja za sve lijekove za primjenu kod ljudi, neovisno o načinima odobrenja, uključujući korištenje pristupa suradnje, kako bi se najbolje iskoristila sredstva dostupna u okviru Unije.

Članak 28.f

Agencija provodi redovite neovisne revizije zadataka farmakovigilancije i o rezultatima izvješćuje svoj upravni odbor svake dvije godine.

Članak 29.

Komisija objavljuje izvješće o provedbi zadataka koje Agencije provodi u području farmakovigilancije najkasnije 2. siječnja 2014., a nakon toga svake tri godine.”

12.

Članak 56. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

umeće se sljedeća točka:

„(aa)

Odbor za procjenu rizika u području farmakovigilancije koji je odgovoran da Odboru za lijekove za primjenu kod ljudi i skupini za koordinaciju osigura preporuke o svim pitanjima koja se odnose na aktivnosti farmakovigilancije u vezi s lijekovima za primjenu kod ljudi i sustavima upravljanja rizikom te je odgovoran za nadzor djelotvornosti tih sustava upravljanja rizikom;”;

(b)

točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

„(f)

Tajništvo koje pruža tehničku, znanstvenu i upravnu podršku odborima i osigurava odgovarajuću koordinaciju između odbora te koje osigurava tehničku i administrativnu podršku skupini za koordinaciju te osigurava odgovarajuću koordinaciju između skupine i odbora.”

13.

Članak 57. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. točke od (c) do (f) zamjenjuju se sljedećim:

„(c)

koordinacija nadzora lijekova za primjenu kod ljudi koji su odobreni u Uniji te pružanje savjeta o mjerama potrebnima za osiguranje neškodljive i djelotvorne uporabe tih lijekova za primjenu kod ljudi, posebno pomoću koordinacije ocjenjivanja i provedbe obveza i sustava farmakovigilancije te nadzor te provedbe;

(d)

osiguravanje uspoređivanja i distribucije podataka o sumnjama na nuspojave lijekova za primjenu kod ljudi koji su odobreni u Uniji, putem baze podataka koja je stalno dostupna svim državama članicama;

(e)

pružanje pomoći državama članicama u svrhu brzog informiranja zdravstvenih djelatnika o zabrinutostima u području farmakovigilancije te koordinacija obavijesti o sigurnosti nacionalnim nadležnim tijelima;

(f)

distribucija odgovarajućih podataka javnosti o zabrinutostima u području farmakovigilancije, posebno osnivanjem i održavanjem Europskog internetskog portala za lijekove;”;

(b)

u stavku 2. umeće se sljedeći podstavak nakon prvog podstavka:

„Za potrebe baze podataka Agencija izrađuje i održava popis svih lijekova za primjenu kod ljudi koji su odobreni u Uniji. U tu svrhu poduzimaju se sljedeće mjere:

(a)

Agencija najkasnije do 2. srpnja 2011. objavljuje obrazac za elektroničko dostavljanje informacija o lijekovima za primjenu kod ljudi;

(b)

nositelji odobrenja za stavljanje lijeka u promet najkasnije do 2. srpnja 2012., elektroničkim putem dostavljaju Agenciji informacije o lijekovima za primjenu kod ljudi odobrene ili registrirane u Uniji koristeći obrazac iz točke (a);

(c)

od datuma utvrđenoga u točki (b), nositelji odobrenja za stavljanje lijeka u promet obavješćuju Agenciju o svim promijenjenim odobrenjima izdanima u Uniji koristeći obrazac iz točke (a).”

14.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 61.a

1.   Članovi Odbora za procjenu rizika u području farmakovigilancije su:

(a)

jedan član i jedan zamjenik koje imenuje svaka država članica sukladno stavku 3. ovog članka;

(b)

šest članova koje imenuje Komisija kako bi se Odboru osigurala dostupnost relevantnog znanja, uključujući kliničku farmakologiju i farmakoepidemiologiju, na temelju javnog poziva za iskaz interesa;

(c)

jedan član i jedan zamjenik, kao predstavnici zdravstvenih djelatnika, koje imenuje Komisija na temelju javnog poziva za iskaz interesa nakon savjetovanja s Europskim parlamentom;

(d)

jedan član i jedan zamjenik, kao predstavnici udruga pacijenata, koje imenuje Komisija na temelju javnog poziva za iskaz interesa nakon savjetovanja s Europskim parlamentom;

Zamjenici zastupaju i glasuju u ime članova u njihovoj odsutnosti. Zamjenici iz točke (a) mogu se imenovati i djelovati u svojstvu izvjestitelja sukladno članku 62.

2.   Država članica može svoje zadatke u okviru Odbora za procjenu rizika u području farmakovigilancije prenijeti na drugu državu članicu. Svaka država članica može zastupati najviše jednu dodatnu državu članicu.

3.   Članovi Odbora za procjenu rizika u području farmakovigilancije i njihovi zamjenici imenuju se na temelju njihovog relevantnog stručnog znanja u području farmakovigilancije i procjene rizika lijekova za primjenu kod ljudi kako bi se osigurale najviše razine stručnih kvalifikacija i proširio spektar relevantnog stručnog znanja. U tu svrhu države članice se povezuju s upravnim odborom i Komisijom kako bi osigurali da konačni sastav Odbora pokriva znanstvena područja relevantna za njegove zadatke.

4.   Članovi Odbora za procjenu rizika u području farmakovigilancije i njihovi zamjenici biraju se na rok od tri godine, koji se može jednom produljiti te nakon toga obnoviti sukladno postupku iz stavka 1. Odbor iz redova svojih članova bira predsjednika na razdoblje od tri godine, koji se jednom može produljiti.

5.   Stavci 3., 4., 6., 7. i 8. članka 61. primjenjuju se na Odbor za procjenu rizika u području farmakovigilancije.

6.   Ovlasti Odbora za procjenu rizika u području farmakovigilancije obuhvaćaju sve aspekte upravljanja rizikom uporabe lijekova za primjenu kod ljudi uključujući otkrivanje, procjenu, minimalizaciju i obavješćivanje o rizicima nuspojava, dužno uzimajući u obzir terapijski učinak lijekova za primjenu kod ljudi, izradu i ocjenu ispitivanja neškodljivosti nakon odobrenja te farmakovigilancijsku reviziju.”

15.

Članak 62. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. mijenja se kako slijedi:

i.

prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Kada je sukladno ovoj Uredbi potrebno da bilo koji odbor iz članka 56. stavka 1. ocijeni lijek za primjenu kod ljudi, on imenuje jednog od svojih članova kao izvjestitelja, uzimajući u obzir postojeće stručno znanje u državi članici. Taj određeni odbor može imenovati drugog člana na funkciju suizvjestitelja.

Izvjestitelj kojeg je Odbor za procjenu rizika u području farmakovigilancije imenovao u ovu svrhu usko surađuje s izvjestiteljem kojeg je imenovao Odbor za lijekove za primjenu kod ljudi ili referentna država članica za taj određeni lijek.”;

ii.

četvrti podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ako postoji zahtjev za preispitivanje nekog njegovog mišljenja, ako je ta mogućnost predviđena pravom Unije, dotični Odbor imenuje drugog izvjestitelja i, prema potrebi, drugog suizvjestitelja između onih koji su bili imenovani za početno mišljenje. Postupak preispitivanja mišljenja odnosi se samo na točke mišljenja koje je prvotno naveo podnositelj zahtjeva i može se temeljiti samo na znanstvenim podacima koji su bili dostupni kada je Odbor usvojio početno mišljenje. Podnositelj zahtjeva može zatražiti da se Odbor savjetuje sa znanstveno-savjetodavnom skupinom u vezi s preispitivanjem mišljenja.”;

(b)

u stavku 2. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Države članice Agenciji šalju imena nacionalnih stručnjaka s dokazanim iskustvom u ocjenjivanju medicinskih proizvoda za primjenu kod ljudi koji bi, uzimajući u obzir članka 63. stavak 2, bili dostupni za rad u radnim skupinama ili znanstveno savjetodavnim skupinama bilo kojeg odbora iz članka 56. stavka 1., uz navođenje njihovih kvalifikacija i specifičnih područja stručnog znanja.”;

(c)

u stavku 3. dodaje se sljedeći podstavak:

„Prvi i drugi podstavak primjenjuju se i na rad izvjestitelja skupine za koordinaciju u vezi s izvršenjem njenih zadataka sukladno člancima 107.c, 107.e, 107.g, 107.k i 107.q Direktive 2001/83/EZ.”

16.

Članak 64. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

(a)

točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

za upravljanje svim izvorima Agencije koji su potrebni za obavljanje aktivnosti Odbora iz članka 56. stavka 1., uključujući osiguravanje odgovarajuće znanstvene i tehničke podrške tim Odborima, te osiguravanje odgovarajuće tehničke podrške skupini za koordinaciju;”;

(b)

točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

za osiguranje odgovarajuće koordinacije između odbora iz članka 56. stavka 1.i, prema potrebi, između Odbora i skupine za koordinaciju;”

17.

U članku 66. točki (g) riječi „članak 67.” zamjenjuju se sljedećim riječima „članak 68.”

18.

Članak 67. mijenja se kako slijedi:

(a)

i stavku 3. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Prihod Agencije sastoji se od doprinosa Unije i naknada koje plaćaju poduzeća za izdavanje i održavanje na snazi odobrenja Unije za stavljanje lijekova u promet i za druge usluge koje pruža Agencija, skupina za koordinaciju u vezi s izvršenjem zadataka sukladno člancima 107.c, 107.e, 107.g, 107.k i 107.q Direktive 2001/83/EZ.”;

(b)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Aktivnosti koje se odnose na farmakovigilanciju, vođenje komunikacijskih mreža i nadzor tržišta pod stalnim su nadzorom upravnog odbora kako bi se zajamčila neovisnost Agencije. Ovime se ne isključuje mogućnost da Agencija naplaćuje naknade nositeljima odobrenja za stavljanje lijeka u promet za provođenje tih aktivnosti od strane Agencije pod uvjetom da je njena neovisnost strogo zajamčena.”

19.

Članak 82. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Ne dovodeći u pitanje jedinstvenu prirodu sadržaja dokumenata iz članka 9. stavka 4. točaka od (a) do (d) i članka 34. stavka 4. točaka od (a) do (e), svojstvenu Uniji, ovom se Uredbom ne zabranjuje korištenje dvaju ili više trgovačkih znakova za određeni lijek za primjenu kod ljudi obuhvaćen jednim odobrenjem za stavljanje u promet.”

20.

U članku 83. stavku 6. druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 28. stavci 1. i 2. primjenjuju se mutatis mutandis.”;

21.

Dodaju se sljedeći članci:

„Članak 87.a

S ciljem usklađivanja provođenja aktivnosti farmakovigilancije utvrđenih ovom Uredbom, Komisija donosi provedbene mjere utvrđene u članku 108. Direktive 2001/83/EZ koje obuhvaćaju sljedeća područja:

(a)

sadržaj i održavanje glavne dokumentacije sustava farmakovigilancije koji vodi nositelj odobrenja;

(b)

minimalne zahtjeve za sustave kakvoće za aktivnosti farmakovigilancije koje provodi Agencija;

(c)

uporabu međunarodno dogovorene terminologije, obrazaca i normi za provođenje aktivnosti farmakovigilancije;

(d)

minimalne zahtjeve za nadziranje podataka uključenih u bazu podataka Eudravigilance kako bi se odredilo postoje li rizici i jesu li se rizici promijenili;

(e)

obrazac i sadržaj za elektronički prijenos podataka o sumnjama na nuspojave koje šalju države članice i nositelji odobrenja;

(f)

oblik i sadržaj elektroničkih periodičnih ažuriranih izvješća o neškodljivosti i planova za upravljanje rizikom;

(g)

oblik protokola, sažetaka i izvješća o konačnim ispitivanjima sigurnosnih ispitivanja nakon odobrenja.

Te mjere uzimaju u obzir rad na međunarodnom usklađivanju provedenom u području farmakovigilancije te se, prema potrebi, revidiraju kako bi se uzeo u obzir tehnički i znanstveni napredak. Te se mjere donose u skladu s regulatornim postupkom iz članka 87. stavka 2.

Članak 87.b

1.   Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 10.b na razdoblje od 5 godina od 1. siječnja 2011. Komisija izrađuje izvješće u vezi s delegiranim ovlastima najkasnije 6 mjeseci prije isteka petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produžuje za razdoblja jednake dužine, osim ako ga Europski parlament ili Vijeće opozove u skladu s člankom 87.c.

2.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću.

3.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji prema uvjetima iz članaka 87.c i 87.d.

Članak 87.c

1.   Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 10.b.

2.   Institucija koja je započela unutarnji postupak za donošenje odluke o opozivu delegiranja ovlasti nastoji o tome obavijestiti drugu instituciju i Komisiju u razumnom roku prije donošenja konačne odluke, navodeći delegirane ovlasti koje bi mogle biti predmetom opoziva te moguće razloge za opoziv.

3.   Odlukom o opozivu prestaju delegirane ovlasti navedene u toj odluci. Ona proizvodi pravne učinke odmah ili od kasnijeg dana utvrđenog u odluci. Ona ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su na snazi. Objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Članak 87.d

1.   Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u roku od 2 mjeseca od datuma obavijesti.

Na inicijativu Europskog parlamenta i Vijeća to se razdoblje može produžiti za 2 mjeseca.

2.   Ako po isteku roka iz stavka 1. ni Europski parlament niti Vijeće ne ulože prigovor na delegirani akt, taj se akt objavljuje u Službenom listu Europske unije i stupa na snagu na datum koji se u njemu odredi.

Delegirani akt može se objaviti u Službenom listu Europske unije i stupiti na snagu prije isteka toga razdoblja ako su Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju o svojoj namjeri da neće uložiti prigovore.

3.   Ako Europski parlament ili Vijeće ulože prigovor na delegirani akt u roku iz stavka 1., taj akt ne stupa na snagu. Institucija koja uloži prigovor obrazlaže razloge za prigovor na delegirani akt.”

Članak 2.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 1394/2007

Članak 20. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 1394/2007 zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Izvršni direktor Agencije osigurava primjerenu koordinaciju između Odbora za napredne terapije i drugih odbora Agencije, posebno Odbora za lijekove za primjenu kod ljudi, Odbora za procjenu rizika u području farmakovigilancije i Odbora za lijekove za teške i rijetke bolesti, njihovih radnih skupina i drugih znanstvenih savjetodavnih grupa”.

Članak 3.

Prijelazne odredbe

1.   Obveza nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet da održava i na zahtjev omogući pristup glavnoj dokumentaciji sustava farmakovigilancije u vezi s jednim ili više lijekova za primjenu kod ljudi iz članka 104. stavka 3. točke (b) Direktive 2001/83/EZ kako je izmijenjena Direktivom 2010/84/EU, koja se primjenjuje na lijekove za primjenu kod ljudi odobrene sukladno Uredbi (EZ) br. 726/2004 na osnovi članka 21. Uredbe (EZ) br. 726/2004 kako je izmijenjena ovom Uredbom, primjenjuje se na odobrenja za stavljanje lijeka u promet izdana prije 2. srpnja 2012. ili od:

(a)

datuma kada su ta odobrenja za stavljanje lijeka u promet obnovljena; ili

(b)

isteka roka od 3 godine počevši od 2. srpnja 2012.

ovisno o tome koji je od tih događaja nastupio prvi.

2.   Postupak iz članka od 107.m do 107.q Direktive 2001/83/EZ kako je izmijenjen Direktivom 2010/84/EU koja se primjenjuje na temelju članka 28.b Uredbe (EZ) br. 726/2004 kako je izmijenjena ovom Uredbom, primjenjuje se na ispitivanja koja su počela nakon 2. srpnja 2012.

3.   Obveza Agencija iz drugog podstavka članka 28.c stavka 1. Uredbe (EZ) br. 726/2004, kako je izmijenjena ovom Uredbom, primjenjuje se kada upravni odbor objavi potpunu funkcionalnost baze podataka Eudravigilance.

Članak 4.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 2. srpnja 2012.

Sastavljeno u Strasbourgu 15. prosinca 2010.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BUZEK

Za Vijeće

Predsjednik

O. CHASTEL


(1)  SL C 306, 16.12.2009., str. 22.

(2)  SL C 79, 27.3.2010., str. 50.

(3)  SL C 229, 23.9.2009., str. 19.

(4)  Stajalište Europskog parlamenta od 22. rujna 2010. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 29. studenoga 2010.

(5)  SL L 136, 30.4.2004., str. 1.

(6)  SL L 311, 28.11.2001., str. 67.

(7)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(8)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.

(9)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.

(10)  SL L 348, 31.12.2010., str. 74.

(11)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(12)  SL L 218, 13.8.2008., str. 30.


Top