EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0662

Uredba Komisije (EU) br. 662/2010 od 23. srpnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Tumačenja 19. Međunarodnog odbora za tumačenje financijskog izvještavanja (MOTFI) i Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 1 Tekst značajan za EGP

OJ L 193, 24.7.2010, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 145 - 149

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/662/oj

13/Sv. 065

HR

Službeni list Europske unije

145


32010R0662


L 193/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

23.07.2010.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 662/2010

od 23. srpnja 2010.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Tumačenja 19. Međunarodnog odbora za tumačenje financijskog izvještavanja (MOTFI) i Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 1

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (1), a posebno njezin članak 3. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008 (2) usvojeni su određeni međunarodni standardi i tumačenja koji su postojali 15. listopada 2008.

(2)

Dana 26. studenoga 2009., Međunarodni odbor za tumačenje financijskog izvještavanja (MOTFI) objavio je Tumačenje 19 MOTFI-ja „Zatvaranje financijskih obveza glavničkim instrumentima”, dalje u tekstu „MOTFI 19”. Cilj MOTFI-ja 19 je dati smjernice o načinu na koji bi dužnik trebao obračunati svoje glavničke instrumente izdane prilikom cjelokupnog ili djelomičnog podmirenja financijske obveze nakon ponovnog pregovaranja uvjeta obveze.

(3)

Savjetovanje sa Skupinom tehničkih stručnjaka (STS) Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje (ESSFI) potvrđuje da MOTFI 19 zadovoljava tehničke kriterije za donošenje iz članka 3. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002. U skladu s Odlukom Komisije 2006/505/EZ od 14. srpnja 2006. o osnivanju Savjetodavne skupine za preispitivanje računovodstvenih standarda za savjetovanje Komisije o objektivnosti i neutralnosti mišljenja (3) Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje (ESSFI), Savjetodavna skupina za preispitivanje računovodstvenih standarda razmotrila je mišljenje ESSFI-ja o prihvaćanju i savjetovala Komisiji da je mišljenje uravnoteženo i nepristrano.

(4)

Donošenje MOTFI-ja 19 posljedično podrazumijeva izmjene Međunarodnog standarda računovodstvenog izvještavanja (MSFI) 1 kako bi se osigurala dosljednost između međunarodnih računovodstvenih standarda.

(5)

Uredbu (EZ) br. 1126/2008 treba na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Regulatornog računovodstvenog odbora,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EZ) br. 1126/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

Tumačenje 19 Međunarodnog odbora za tumačenje financijskog izvještavanja (MOTFI) standard financijskog izvještavanja umeće se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi;

2.

Mijenja se Međunarodni standard financijskog izvještavanja (MSFI) 1 kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Svako trgovačko društvo primjenjuje MOTFI 19 i izmjene MSFI-ja 1 kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi najkasnije od početka svoje prve poslovne godine nakon 30. lipnja 2010.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske Unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. srpnja 2010.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 243, 11.9.2002., str. 1.

(2)  SL L 320, 29.11.2008., str. 1.

(3)  SL L 199, 21.7.2006., str. 33.


PRILOG

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI

MOTFI 19

Tumačenje 19 MOTFI-ja Zatvaranje financijskih obveza glavničkim instrumentima

MSFI 1

Izmjena MSFI-ja 1 Prva primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

„Reprodukcija dozvoljena unutar Europskoga gospodarskog prostora. Sva postojeća prava zadržana izvan EGP-a, osim prava na reproduciranje radi osobne upotrebe ili drugog poštenog postupanja. Daljnje informacije mogu se dobiti na Internetskoj stranici IASB-a www.iasb.org”.

TUMAČENJE 19 MOTFI-ja

Zatvaranje financijskih obveza glavničkim instrumentima

REFERENCE

Okvir za sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja

MSFI 2 „Plaćanje temeljeno na dionicama”

MSFI 3 „Poslovna spajanja”

MRS 1 „Prezentiranje financijskih izvještaja”

MRS 8 „Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške”

MRS 32 „Financijski instrumenti: prezentiranje”

MRS 39 „Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje”

POZADINA

1.

Dužnik i vjerovnik mogu ponovo ispregovarati uvjete koji vrijede za neku financijsku obvezu s ishodom da dužnik cijelu svoju obvezu ili dio nje zatvori izdavanjem glavničkih instrumenata vjerovniku. Ove transakcije se ponekad spominju kao „zamjena potraživanja za vlasnički ulog”. Od MOTFI-ja su zatražene smjernice o vođenju računovodstva za takve transakcije.

PODRUČJE PRIMJENE

2.

Ovo tumačenje obrađuje način na koji subjekt vodi računovodstvo kad su uvjeti financijske obveze ponovno ispregovarani s ishodom da subjekt izdaje glavničke instrumente vjerovniku subjekta radi zatvaranja cjelokupne financijske obveze ili njenog dijela. Tumačenje ne obrađuje vođenje računovodstva vjerovnika.

3.

Subjekti ovo tumačenje ne smiju primjenjivati na transakcije u okolnostima u kojima:

(a)

je vjerovnik istodobno i izravni ili neizravni dioničar i nastupa u tom svojstvu kao izravni ili neizravni imatelj udjela;

(b)

su vjerovnik i subjekt pod zajedničkom kontrolom iste stranke ili stranaka i prije i nakon transakcije, a transakcija je u suštini podjela dionica od strane subjekta ili ulog u kapital subjekta;

(c)

je zatvaranje financijske obveze izdavanjem glavničkih instrumenata u skladu s izvornim uvjetima financijske obveze.

PITANJA

4.

Ovo tumačenje obrađuje sljedeća pitanja:

(a)

Da li su glavnički instrumenti koje subjekt izdaje radi zatvaranja cjelokupne ili djelomične financijske obveze „plaćena naknada” u skladu sa stavkom 41. MRS-a 39?

(b)

Kako bi subjekt trebao vrednovati vlasničke instrumente koje je izdao radi zatvaranja takve financijske obveze prilikom prvog priznavanja?

(c)

Kako bi subjekt trebao obračunati eventualnu razliku između knjigovodstvene vrijednosti zatvorene financijske obveze i vrijednosti izdanih glavničkih instrumenata prilikom njihovog prvog priznavanja?

KONSENZUS

5.

Izdavanje glavničkih instrumenata subjekta vjerovniku radi zatvaranja cjelokupne ili djelomične financijske obveze subjekta je plaćena naknada u skladu sa stavkom 41. MRS-a 39. Subjekt je dužan isknjižiti financijsku obvezu (ili dio financijske obveze) iz izvještaja o financijskom položaju onda, i samo onda ako je ona zatvorena u skladu sa stavkom 39. MRS-a 39.

6.

Subjekt je dužan glavničke instrumente izdane vjerovniku radi zatvaranja cjelokupne ili financijske obveze ili njenog dijela prilikom prvog priznavanja vrednovati po fer vrijednosti izdanih glavničkih instrumenata, osim ako fer vrijednost nije moguće pouzdano odrediti.

7.

Ako fer vrijednost izdanih glavničkih instrumenata nije moguće pouzdano odrediti, tada je subjekt dužan vrednovati glavničke instrumente tako da odražavaju fer vrijednost zatvorene financijske obveze. Kod određivanja fer vrijednosti zatvorene financijske obveze koja uključuje obilježje „po viđenju” (npr. depozit po viđenju) ne primjenjuje se stavak 49. MRS-a 39.

8.

Ako se zatvara samo dio financijske obveze, subjekt je dužan procijeniti da li se neki dio naknade odnosi na izmijenjene uvjete financijske obveze koja ostaje otvorena. Ako se dio plaćene naknade odnosi na izmjenu uvjeta preostalog dijela financijske obveze, subjekt je dužan plaćenu naknadu rasporediti između dijela zatvorene obveze i preostaloga otvorenog dijela obveze. Prilikom raspoređivanja, subjekt je dužan razmotriti sve relevantne činjenice i okolnosti koje se odnose na transakciju.

9.

Razlika između knjigovodstvene vrijednosti zatvorene financijske obveze (ili dijela financijske obveze) i plaćene naknade, priznaje se u dobit i gubitak u skladu sa stavkom 41. MRS-a 39. Izdani glavnički instrumenti se prvi put priznaju i vrednuju na datum na koji je financijska obveza ili dio nje zatvoren.

10.

Kod zatvaranja samo dijela financijske obveze, naknada se raspoređuje u skladu sa stavkom 8. Naknada raspoređena na preostali dio financijske obveze čini dio procjene kojom se utvrđuje da li je došlo do značajne promjene uvjeta preostalog dijela obveze. Ako je preostala obveza značajno promijenjena, subjekt je promjenu dužan obračunati kao zatvaranje izvorne obveze i priznati novu obvezu kako se to zahtijeva člankom 40. MRS-a 39.

11.

Subjekt je dužan dobit ili gubitak koje je priznao u skladu sa stavcima 9. i 10. objaviti kao odvojenu stavku dobiti ili gubitka ili u bilješkama uz financijske izvještaje.

DATUM STUPANJA NA SNAGU I PRIJELAZNE ODREDBE

12.

Subjekt je dužan ovo tumačenje primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. srpnja 2010. godine. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt primijeni ovo tumačenje na neko razdoblje koje započinje prije 1. srpnja 2010. godine, dužan je tu činjenicu objaviti.

13.

Subjekt je dužan promjenu računovodstvene politike primijeniti u skladu s MRS-om 8 od početka najranijega usporednog razdoblja koje prikazuje.

Dodatak

Izmjena MSFI-ja 1 „Prva primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja”

Izmjena iz ovog dodataka primjenjuje se na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. srpnja 2010. godine. Ako subjekt ovo tumačenje primijeni na neko ranije razdoblje, dužan je na isto to razdoblje primijeniti i ovu izmjenu.

U Dodatku D dodaju se naslov i stavak D.25.

Zatvaranje financijskih obveza glavničkim instrumentima

D.25

Subjekt koji po prvi put primjenjuje MSFI-jeve može primijeniti prijelazne odredbe iz MOTFI-ja 19 „Zatvaranje financijskih obveza glavničkim instrumentima”.


Top