EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0185

Uredba Komisije (EU) br. 185/2010 od 4. ožujka 2010. o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda o zaštiti zračnog prometa Tekst značajan za EGP

OJ L 55, 5.3.2010, p. 1–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 010 P. 226 - 280

No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; stavljeno izvan snage 32015R1998 . Latest consolidated version: 01/03/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/185/oj

07/Sv. 010

HR

Službeni list Europske unije

226


32010R0185


L 055/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

04.03.2010.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 185/2010

od 4. ožujka 2010.

o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda o zaštiti zračnog prometa

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o utvrđivanju zajedničkih pravila u području zaštite civilnog zračnog prometa i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2320/2002 (1), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 300/2008 Komisija treba donijeti detaljne mjere za provedbu zajedničkih osnovnih standarda iz članka 4. stavka 1. i opće mjere kojima se dopunjuju zajednički osnovni standardi iz članka 4. stavka 2. te Uredbe.

(2)

Ako one sadrže osjetljive mjere zaštite, te se mjere moraju smatrati tajnim podacima EU-a u smislu Odluke Komisije 2001/844/EZ, EZUČ, Euratom od 29. studenoga 2001. o izmjeni njezinog unutarnjeg poslovnika (2), kako je predviđeno člankom 18. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 300/2008 i stoga se ne smiju objavljivati. Te mjere treba donijeti zasebno, Odlukom upućenom državama članicama.

(3)

Uredba (EZ) br. 300/2008 počinje se primjenjivati u cijelosti od datuma navedenog u provedbenim pravilima donesenim u skladu s postupkom iz članka 4. stavka 2. i članka 4. stavka 3. te Uredbe, ali najkasnije do 29. travnja 2010. Ova se Uredba stoga mora početi primjenjivati od 29. travnja 2010. kako bi se uskladila primjena Uredbe (EZ) br. 300/2008 i njezinih provedbenih akata.

(4)

Metode, uključujući tehnologije, za otkrivanje tekućih eksploziva, razvit će se tijekom vremena. U skladu s tehnološkim razvojem i praktičnim iskustvima, kako na razini Zajednice tako i na globalnoj razini, Komisija će prema potrebi pripremiti prijedloge za reviziju tehnoloških i operativnih odredaba za pregled tekućina, raspršivača i gelova.

(5)

Stoga treba staviti izvan snage Uredbe (EZ) br. 1217/2003 od 4. srpnja 2003. o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva u pogledu nacionalnih programa kontrole kvalitete u području zaštite civilnog zračnog prometa (3), (EZ) br. 1486/2003 od 22. kolovoza 2003. o utvrđivanju postupaka provedbe inspekcije Komisije u području zaštite civilnog zračnog prometa (4), (EZ) br. 1138/2004 od 21. lipnja 2004. o uvođenju zajedničke definicije kritičnih zona zaštitno ograničenih područja u zračnim lukama (5) i (EZ) br. 820/2008 od 8. kolovoza 2008. o utvrđivanju mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda o zaštiti zračnog prometa (6), koje su se sve odnosile na provedbu Uredbe (EZ) br. 2320/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o uspostavljanju zajedničkih pravila u području zaštite civilnog zračnog prometa (7).

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zaštitu civilnog zračnog prometa, uspostavljenog člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 300/2008,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Cilj

Ovom se Uredbom utvrđuju detaljne mjere za provedbu zajedničkih osnovnih standarda za zaštitu civilnog zračnog prometa od djela nezakonitog ometanja koji ugrožavaju sigurnost civilnog zračnog prometa i opće mjere kojima se dopunjuju zajednički osnovni standardi.

Članak 2.

Provedbena pravila

1.   Mjere iz članka 1. navedene su u Prilogu.

2.   U skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 300/2008, ova se Uredba mora uvažiti u nacionalnim programima zaštite civilnog zračnog prometa.

Članak 3.

Stavljanje izvan snage

Uredbe (EZ) br. 1217/2003, (EZ) br. 1486/2003, (EZ) br. 1138/2004 i (EZ) br. 820/2008 stavljaju se izvan snage s učinkom od 29. travnja 2010.

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 29. travnja 2010.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. ožujka 2010.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 97, 9.4.2008., str. 72.

(2)  SL L 317, 3.12.2001., str. 1.

(3)  SL L 169, 8.7.2003., str. 44.

(4)  SL L 213, 23.8.2003., str. 3.

(5)  SL L 221, 22.6.2004., str. 6.

(6)  SL L 221, 19.8.2008., str. 8.

(7)  SL L 355, 30.12.2002., str. 1.


PRILOG

1.   ZAŠTITA ZRAČNE LUKE

1.0.   OPĆE ODREDBE

1.0.1.

Ako nije drukčije navedeno, nadležno tijelo, operator zračne luke, zračni prijevoznik ili subjekt odgovoran u skladu s nacionalnim programom zaštite civilnog zračnog prometa iz članka 10. Uredbe (EZ) br. 300/2008 osigurava provedbu mjera navedenih u ovom poglavlju.

1.0.2.

Za potrebe ovog poglavlja, zrakoplov, autobus, vozilo za prijevoz prtljage ili druga prijevozna sredstva, ili pješački put ili koridor između zrakoplova i terminala, smatraju se dijelom zračne luke.

Za potrebe ovog poglavlja, „zaštićena prtljaga” znači pregledana predana prtljaga u odlasku koja je fizički zaštićena, kako bi se spriječilo unošenje bilo kakvih predmeta.

1.0.3.

Ne dovodeći u pitanje mjerila za odstupanja, kako su navedena u Uredbi (EZ) br. 272/2009, nadležno tijelo može dopustiti posebne zaštitne postupke ili izuzeća u vezi sa zaštitom i sigurnošću štićenog područja u zračnim lukama u one dane u kojima nema više od osam planiranih odlaznih letova, pod uvjetom da u bilo koje određeno vrijeme samo jedan zrakoplov treba utovariti, istovariti, ukrcati ili iskrcati, bilo unutar kritične zone zaštitno ograničenog područja ili u zračnoj luci koja ne spada u područje primjene točke 1.1.3.

1.1.   ZAHTJEVI PRI PLANIRANJU ZRAČNE LUKE

1.1.1.   Granice

1.1.1.1.

Granice između nadziranog područja, štićenog područja, zaštitno ograničenih područja, kritičnih zona i, kada je primjereno, demarkiranih zona moraju biti jasno raspoznatljive u svakoj zračnoj luci kako bi se osiguralo poduzimanje primjerenih mjera zaštite u svakom od tih područja.

1.1.1.2.

Granica između nadziranog područja i štićenog područja mora biti fizička prepreka koja je jasno vidljiva općoj javnosti i koja osobi onemogućava neovlašteni pristup.

1.1.2.   Zaštitno ograničena područja

1.1.2.1.

Zaštitno ograničena područja uključuju najmanje sljedeće:

(a)

dio zračne luke u koji imaju pristup pregledani odlazeći putnici; i

(b)

dio zračne luke kroz koji može prolaziti ili u kojem se može držati pregledana odlazeća predana prtljaga, osim ako je riječ o zaštićenoj prtljazi; i

(c)

dio zračne luke namijenjen za parkiranje zrakoplova radi ukrcaja ili utovara.

1.1.2.2.

Dio zračne luke smatra se zaštitno ograničenim područjem najmanje tijekom obavljanja aktivnosti iz točke 1.1.2.1.

Kada se uspostavi zaštitno ograničeno područje, neposredno prije uspostavljanja takvog područja obavlja se zaštitni pregled dijelova koji su mogli biti kontaminirani kako bi se odgovarajuće osiguralo da na tom području nema zabranjenih predmeta. Smatra se da je ova odredba ispunjena za zrakoplove koji se podvrgavaju zaštitnom pregledu zrakoplova.

1.1.2.3.

Kada god su neovlaštene osobe mogle imati pristup u zaštitno ograničeno područje, obavlja se zaštitni pregled dijelova koji su mogli biti kontaminirani čim je to moguće kako bi se odgovarajuće osiguralo da na tom području nema zabranjenih predmeta. Smatra se da je ova odredba ispunjena za zrakoplove koji se podvrgavaju zaštitnom pregledu zrakoplova.

1.1.3.   Kritične zone zaštitno ograničenih područja

1.1.3.1.

Kritične zone se uspostavljaju u zračnim lukama u kojima više od 40 osoba ima identifikacijsku iskaznicu zračne luke kojom se omogućuje pristup u zaštitno ograničena područja.

1.1.3.2.

Kritične zone uključuju najmanje sljedeće:

(a)

sve dijelove zračne luke u koji imaju pristup pregledani odlazeći putnici; i

(b)

sve dijelove zračne luke kroz koji može prolaziti ili u kojem se može držati pregledana odlazeća predana prtljaga, osim ako je riječ o zaštićenoj prtljazi.

Dio zračne luke smatra se kritičnom zonom najmanje tijekom obavljanja aktivnosti iz točke (a) ili (b).

1.1.3.3.

Kada se uspostavi kritična zona, neposredno prije uspostavljanja takve zone obavlja se zaštitni pregled dijelova koji su mogli biti kontaminirani kako bi se odgovarajuće osiguralo da na tom dijelu nema zabranjenih predmeta. Smatra se da je ova odredba ispunjena za zrakoplove koji se podvrgavaju zaštitnom pregledu zrakoplova.

1.1.3.4.

Kada god su nepregledane osobe mogle imati pristup u kritične zone, obavlja se zaštitni pregled dijelova koji su mogli biti kontaminirani, čim je to moguće, kako bi se odgovarajuće osiguralo da na njima nema zabranjenih predmeta.

Smatra se da je ova odredba ispunjena za zrakoplove koji se podvrgavaju zaštitnom pregledu ili zaštitnoj provjeri zrakoplova.

Ova se odredba ne primjenjuje kada su pristup u ove zone imale osobe obuhvaćene točkom 1.3.2 i točkom 4.1.1.7.

Osobe koje dolaze iz trećih zemalja, osim onih navedenih u Prilogu 4-B, smatraju se nepregledanim osobama.

1.2.   KONTROLA PRISTUPA

1.2.1.   Pristup u štićeno područje

1.2.1.1.

Pristup u štićeno područje može se odobriti samo ako osobe i vozila imaju utemeljen razlog da budu tamo.

1.2.1.2.

Da bi se osobi dopustio pristup u štićeno područje, ona mora kod sebe imati ovlaštenje.

1.2.1.3.

Da bi se vozilu dopustio pristup u štićeno područje, na njemu se mora nalaziti identifikacijska iskaznica za vozilo.

1.2.1.4.

Osobe koje se nalaze u štićenom području moraju na zahtjev, u svrhu kontrole, pokazati svoje ovlaštenje.

1.2.2.   Pristup u zaštitno ograničeno područje

1.2.2.1.

Pristup u zaštitno ograničeno područje može se odobriti samo ako osobe i vozila imaju utemeljen razlog da budu tamo.

1.2.2.2.

Da bi se osobi dopustio pristup u zaštitno ograničeno područje, ona mora pokazati jedno od sljedećih ovlaštenja:

(a)

valjanu kartu za ulazak u zrakoplov ili jednakovrijednu ispravu; ili

(b)

valjanu identifikacijsku iskaznicu posade; ili

(c)

valjanu identifikacijsku zračne luke iskaznicu; ili

(d)

valjanu identifikacijsku iskaznicu nacionalnog nadležnog tijela; ili

(e)

valjanu identifikacijsku iskaznicu nadležnog tijela za sukladnost koju priznaje nadležno nacionalno tijelo.

1.2.2.3.

Da bi se vozilu dopustio pristup u zaštitno ograničena područja, na njemu se mora nalaziti valjana identifikacijska iskaznica za vozilo.

1.2.2.4.

Karta za ulazak u zrakoplov ili jednakovrijedna isprava iz točke 1.2.2.2 podtočke (a) provjerava se prije nego što se osobi dopusti pristup u zaštitno ograničena područja kako bi se primjereno provjerila njezina valjanost.

Iskaznice iz točke 1.2.2.2 podtočaka (b) do (e), provjeravaju se prije nego što se osobi dopusti pristup u zaštitno ograničena područja kako bi se primjereno provjerila njihova valjanost i pripadnost imatelju.

1.2.2.5.

Kako bi se spriječio neovlašten pristup u zaštitno ograničena područja, pristupne točke nadziru:

(a)

elektronički sustav koji ograničava pristup na jednu po jednu osobu; ili

(b)

ovlaštene osobe koje provode kontrolu pristupa.

1.2.2.6.

Prije nego što se vozilu dopusti pristup u zaštitno ograničena područja provjerava se identifikacijska iskaznica za vozilo kako bi se primjereno provjerila njezina valjanost i pripadnost vozilu.

1.2.2.7.

Pristup u zaštitno ograničena područja podliježe također dodatnim odredbama utvrđenim u posebnoj odluci Komisije.

1.2.3.   Zahtjevi za identifikacijske iskaznice posade i identifikacijske iskaznice zračne luke Zajednice

1.2.3.1.

Identifikacijska iskaznica posade za člana posade zaposlenog kod zračnog prijevoznika Zajednice i identifikacijska iskaznica zračne luke mogu se izdati samo osobi koja ima operativnu potrebu i za koju je uspješno obavljena provjera podobnosti u skladu s točkom 11.1.3.

1.2.3.2.

Identifikacijska iskaznica posade i identifikacijska iskaznica zračne luke izdaju se najduže za razdoblje od pet godina.

1.2.3.3.

Identifikacijska iskaznica osobe za koju provjera podobnosti nije zadovoljavajuća, odmah se povlači.

1.2.3.4.

Identifikacijska iskaznica se nosi na vidljivom mjestu, barem kada god se njezin imatelj nalazi u zaštitno ograničenim područjima.

Osoba odgovorna za provedbu točke 1.5.1 podtočke (c) provjerava i, ako je primjereno, prijavljuje osobu koja u zaštitno ograničenim područjima, osim područja na kojima se nalaze putnici, ne nosi svoju iskaznicu na vidljivom mjestu.

1.2.3.5.

Identifikacijska se iskaznica bez odlaganja vraća subjektu koji ju je izdao:

(a)

na zahtjev subjekta koji ju je izdao; ili

(b)

pri prestanku radnog odnosa; ili

(c)

pri promjeni poslodavca; ili

(d)

pri promjeni potrebe pristupa u područja za koja je odobrenje bilo izdano; ili

(e)

po isteku valjanosti iskaznice; ili

(f)

u slučaju povlačenja iskaznice.

1.2.3.6.

Izdavatelja iskaznice se odmah obavješćuje o gubitku, krađi ili propustu vraćanja identifikacijske iskaznice.

1.2.3.7.

Elektronička se iskaznica nakon vraćanja, isteka, povlačenja ili obavijesti o gubitku, krađi ili propustu vraćanja odmah stavlja izvan snage.

1.2.3.8.

Identifikacijske iskaznice posade i identifikacijske iskaznice zračne luke Zajednice podliježu također dodatnim odredbama utvrđenim u posebnoj odluci Komisije.

1.2.4.   Dodatni zahtjevi za identifikacijske iskaznice posade Zajednice

1.2.4.1.

Na identifikacijskoj iskaznici člana posade zaposlenog kod zračnog prijevoznika Zajednice, mora se nalaziti:

(a)

ime i fotografija imatelja; i

(b)

naziv zračnog prijevoznika; i

(c)

riječ „crew” na engleskom jeziku, što se mora početi primjenjivati najkasnije pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe; i

(d)

datum isteka valjanosti, što se mora početi primjenjivati najkasnije pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

1.2.5.   Dodatni zahtjevi za identifikacijske iskaznice zračne luke

1.2.5.1.

Na identifikacijskoj iskaznici zračne luke mora se nalaziti:

(a)

ime i fotografija imatelja; i

(b)

naziv poslodavca imatelja, osim ako je elektronički programirana; i

(c)

naziv izdavatelja ili zračne luke; i

(d)

područja za koja imatelj ima ovlaštenje za pristup; i

(e)

datum isteka valjanosti, osim ako je elektronički programirana.

Nazivi i područja pristupa mogu se zamijeniti jednakovrijednom identifikacijom.

1.2.5.2.

Kako bi se spriječila zlouporaba identifikacijskih iskaznica zračne luke, uspostavlja se sustav kojim se primjereno osigurava otkrivanje pokušaja upotrebe iskaznica koje su bile izgubljene, ukradene ili nisu bile vraćene. Nakon otkrivanja, poduzimaju se odgovarajuće mjere.

1.2.6.   Zahtjevi za identifikacijske iskaznice za vozila

1.2.6.1.

Identifikacijska iskaznica za vozilo može se izdati samo ako se utvrdi operativna potreba.

1.2.6.2.

Identifikacijska iskaznica za vozilo mora biti specifična za određeno vozilo i sadržavati:

(a)

područja za koja ima ovlaštenje za pristup; i

(b)

datum isteka valjanosti.

Na elektroničkim identifikacijskim iskaznicama za vozilo ne moraju biti prikazana područja za koja vozilo ima ovlaštenje za pristup niti datum isteka valjanosti, pod uvjetom da se ovi podaci mogu elektronički očitati i provjeriti prije odobravanja pristupa u zaštitno ograničena područja.

1.2.6.3.

Elektronička identifikacijska iskaznica za vozilo mora biti pričvršćena na vozilo na način kojim se osigurava njezina neprenosivost.

1.2.6.4.

Identifikacijska iskaznica za vozilo mora se nalaziti na vidljivom mjestu, kada god se vozilo nalazi u štićenom području.

1.2.6.5.

Identifikacijska iskaznica za vozilo se bez odlaganja vraća subjektu koji ju je izdao:

(a)

na zahtjev subjekta koji ju je izdao; ili

(b)

kada se vozilo više ne upotrebljava za pristup štićenom području; ili

(c)

po isteku valjanosti identifikacijske iskaznice, osim u slučaju kada se njezina valjanost automatski poništava.

1.2.6.6.

Izdavatelja se odmah obavješćuje o gubitku, krađi ili propustu vraćanja identifikacijske iskaznice za vozilo.

1.2.6.7.

Elektronička se identifikacijska iskaznica za vozilo nakon vraćanja, isteka, povlačenja ili obavijesti o gubitku, krađi ili propustu vraćanja odmah stavlja izvan snage.

1.2.6.8.

Kako bi se spriječila zlouporaba identifikacijskih iskaznica za vozila, uspostavlja se sustav kojim se primjereno osigurava otkrivanje pokušaja upotrebe identifikacijskih iskaznica za vozila koje su bile izgubljene, ukradene ili nisu bile vraćene. Nakon otkrivanja, poduzimaju se odgovarajuće mjere.

1.2.7.   Pristup uz pratnju

1.2.7.1.

Članovi posade, osim onih koji imaju valjanu identifikacijsku iskaznicu zračne luke, moraju imati stalnu pratnju kada se nalaze u zaštitno ograničenim područjima, osim u:

(a)

područjima u kojima se mogu nalaziti putnici; i

(b)

područjima u neposrednoj blizini zrakoplova kojim su došli ili kojim će otići; i

(c)

područjima namijenjenim za posade.

1.2.7.2.

Izuzetno se osoba može izuzeti od zahtjeva iz točke 1.2.5.1 i obveza provjere podobnosti, pod uvjetom da ima stalnu pratnju kada se nalazi u zaštitno ograničenim područjima.

1.2.7.3.

Pratnja mora:

(a)

imati valjanu identifikacijsku iskaznicu iz točke 1.2.2.2 podtočaka (c), (d) ili (e); i

(b)

biti ovlaštena za praćenje u zaštitno ograničenim područjima; i

(c)

imati praćenu osobu ili osobe stalno u izravnom vidokrugu; i

(d)

primjereno osigurati da praćena osoba ili osobe ne počine nikakvo kršenje zaštite.

1.2.7.4.

Vozilo se može izuzeti od zahtjeva iz točke 1.2.6, pod uvjetom da ima stalnu pratnju kada se nalazi u štićenom području.

1.2.8.   Ostala izuzeća

Ostala izuzeća podliježu odredbama utvrđenim u posebnoj odluci Komisije.

1.3.   ZAŠTITNI PREGLED OSOBA KOJE NISU PUTNICI I PREDMETA KOJE ONI NOSE SA SOBOM

1.3.1.   Zaštitni pregled osoba koje nisu putnici i predmeta koje oni nose sa sobom

1.3.1.1.

Zaštitni pregled osoba koje nisu putnici i predmeta koje oni nose sa sobom obavlja se na isti način kao zaštitni pregled putnika i ručne prtljage.

1.3.1.2.

Za zaštitni pregled osoba koje nisu putnici primjenjuju se točke 4.1.1.1 do 4.1.1.6 i točka 4.1.1.8.

1.3.1.3.

Za zaštitni pregled predmeta koje sa sobom nose osobe koje nisu putnici primjenjuju se točke 4.1.2.1 do 4.1.2.9 i točka 4.1.2.12.

1.3.1.4.

Predmete navedene u Prilogu 4-C može sa sobom nositi samo osoba koja je za to ovlaštena kako bi mogla obavljati poslove bitne za rad zračne luke ili zrakoplova ili za izvođenje zadaća tijekom leta.

1.3.1.5.

Kada se osobe koje nisu putnici i predmeti koje oni nose sa sobom moraju trajno nasumično zaštitno pregledavati, učestalost tih pregleda određuje nadležno tijelo na temelju procjene rizika.

1.3.1.6.

Zaštitni pregled osoba koje nisu putnici i predmeta koje oni nose sa sobom podliježe također dodatnim odredbama utvrđenim u posebnoj odluci Komisije.

1.3.2.   Izuzeća i posebni postupci zaštitnog pregleda

1.3.2.1.

Nadležno tijelo može, iz objektivnih razloga, dopustiti izuzeće od zaštitnog pregleda za osobe koje nisu putnici ili za njih predvidjeti posebne postupke pregleda, pod uvjetom da ih prati osoba ovlaštena za praćenje u skladu s točkom 1.2.7.3.

1.3.2.2.

Zaštitno pregledane osobe koje nisu putnici, koje privremeno napuštaju kritične zone, mogu se pri povratku izuzeti od zaštitnog pregleda pod uvjetom da su bile pod stalnim nadzorom ovlaštenih osoba, dostatnim za osiguravanje da u te kritične zone ne unesu zabranjene predmete.

1.3.2.3.

Izuzeća i posebni postupci zaštitnog pregleda podliježu također dodatnim odredbama utvrđenim u posebnoj odluci Komisije.

1.4.   PREGLED VOZILA

1.4.1.   Vozila koja ulaze u kritične zone

1.4.1.1.

Sva se vozila prije ulaza u kritične zone pregledavaju. U razdoblju od pregleda do ulaza u kritične zone moraju biti zaštićena od nezakonitog ometanja.

1.4.1.2.

Vozač i drugi putnici ne smiju tijekom pregleda biti u vozilu. Svoje osobne predmete moraju uzeti iz vozila i odnijeti ih sa sobom na zaštitni pregled.

1.4.1.3.

Moraju postojati utvrđene metodologije kojima se osigurava nasumičnost izbora područja za pregled.

1.4.1.4.

Vozila koja ulaze u kritične zone podliježu također dodatnim odredbama utvrđenim u posebnoj odluci Komisije.

1.4.2.   Vozila koja ulaze u zaštitno ograničena područja, osim kritičnih zona

1.4.2.1.

Vozač i drugi putnici ne smiju tijekom pregleda biti u vozilu. Svoje osobne predmete moraju uzeti iz vozila i odnijeti ih sa sobom na zaštitni pregled.

1.4.2.2.

Moraju postojati utvrđene metodologije kojima se osigurava nasumičnost izbora vozila i područja za pregled.

1.4.2.3.

Vozila koja ulaze u zaštitno ograničena područja, osim kritičnih zona, podliježu također dodatnim odredbama utvrđenim u posebnoj odluci Komisije.

1.4.3.   Metode pregleda

1.4.3.1.

Ručni pregled se sastoji od temeljite ručne provjere odabranih područja, uključujući sadržaj, kako bi se primjereno osiguralo da u njima nema zabranjenih predmeta.

1.4.3.2.

Sljedeće se metode mogu koristiti samo kao dopunski načini pregleda:

(a)

psi za otkrivanje eksploziva; i

(b)

oprema za otkrivanje tragova eksploziva (ETD).

1.4.3.3.

Metode pregleda podliježu također dodatnim odredbama utvrđenim u posebnoj odluci Komisije.

1.4.4.   Izuzeća i posebni postupci pregleda

1.4.4.1.

Nadležno tijelo može, iz objektivnih razloga, dopustiti izuzeće vozila od pregleda ili za njih predvidjeti posebne postupke pregleda, pod uvjetom da ih prati osoba ovlaštena za praćenje u skladu s točkom 1.2.7.3.

1.4.4.2.

Izuzeća i posebni postupci pregleda podliježu također dodatnim odredbama utvrđenim u posebnoj odluci Komisije.

1.5.   NADZOR, PATROLE I DRUGE FIZIČKE KONTROLE

1.5.1.

Nadzor ili patrole se poduzimaju radi praćenja:

(a)

granica između nadziranog područja zračne luke, štićenog područja, zaštitno ograničenih područja, kritičnih zona i, kada je primjereno, demarkiranih zona; i

(b)

područja terminala i područja neposredne okolice terminala koja su dostupna javnosti, uključujući parkirališta i ceste; i

(c)

pokazivanja i valjanosti identifikacijskih iskaznica osoba u zaštitno ograničenim područjima osim u onim područjima u kojima se nalaze putnici; i

(d)

pokazivanja i valjanosti identifikacijskih iskaznica za vozila kada se nalaze na štićenom području; i

(e)

predane prtljage, tereta i pošte, zaliha za opskrbu tijekom leta te kompanijske pošte i materijala u kritičnim zonama koji čekaju na utovar.

1.5.2.

Učestalost i načini izvođenja nadzora i patrola temelje se na procjeni rizika koju obavlja nadležno tijelo, uvažavajući:

(a)

veličinu zračne luke, uključujući broj i prirodu operacija; i

(b)

tlocrt zračne luke, posebno međusobni odnos između područja uspostavljenih u zračnoj luci; i

(c)

mogućnosti i ograničenja načina izvođenja nadzora i patrola.

Dijelovi procjene rizika koji se odnose na učestalost i načine izvođenja nadzora i patrola, na zahtjev se stavljaju na raspolaganje u pisanom obliku za potrebe praćenja sukladnosti.

1.5.3.

Nadzori i patrole se ne izvode po predvidivom rasporedu. Valjanost identifikacijskih iskaznica provjerava se nasumično.

1.5.4.

Moraju postojati mjere koje odvraćaju osobe od proboja zaštitnih kontrolnih točaka i koje u slučaju takvog proboja omogućuju brzo rješavanje i otklanjanje narušavanja i njegovih posljedica.

2.   DEMARKIRANE ZONE NA ZRAČNIM LUKAMA

Nema odredaba u ovoj Uredbi.

3.   ZAŠTITA ZRAKOPLOVA

3.0.   OPĆE ODREDBE

3.0.1.

Ako nije drukčije navedeno, provedbu mjera navedenih u ovom poglavlju osigurava zračni prijevoznik za svoje zrakoplove.

3.0.2.

Treće zemlje za koje se priznaje da primjenjuju standarde zaštite jednakovrijedne zajedničkim osnovnim standardima što se tiče zaštite zrakoplova, navedene su u Prilogu 3-B.

3.0.3.

Zrakoplov se ne mora podvrgnuti zaštitnoj provjeri zrakoplova. On se podvrgava zaštitnom pregledu zrakoplova u skladu s točkom 3.1.

3.0.4.

Operator zračne luke na zahtjev obavješćuje zračnog prijevoznika o tome nalazi li se njegov zrakoplov u kritičnoj zoni ili ne. Kada to nije jasno, pretpostavlja se da se zrakoplov nalazi u dijelu koji nije kritična zona.

3.0.5.

Kada se radi promjene zaštitnog statusa neko područje više ne smatra kritičnom zonom, zračna luka o tome obavješćuje one prijevoznike kojih se to tiče.

3.1.   ZAŠTITNI PREGLED ZRAKOPLOVA

3.1.1.   Kada se obavlja zaštitni pregled zrakoplova

3.1.1.1.

Zrakoplov se podvrgava zaštitnom pregledu uvijek kada postoji razlog za sumnju da su u njega mogle imati pristup neovlaštene osobe.

3.1.1.2.

Zaštitni pregled zrakoplova sastoji se od pregleda određenih područja zrakoplova utvrđenih u posebnoj odluci Komisije.

3.1.1.3.

Zrakoplov koji dolazi u kritičnu zonu iz treće zemlje koja nije navedena u Prilogu 3-B, podvrgava se zaštitnom pregledu zrakoplova svaki put nakon iskrcaja putnika i/ili istovara prtljažnog prostora.

3.1.1.4.

Zrakoplov koji dolazi iz države članice u kojoj je bio u tranzitu, nakon dolaska iz treće zemlje koja nije navedena u Prilogu 3-B, smatra se zrakoplovom koji dolazi iz treće zemlje.

3.1.1.5.

Kada treba provesti zaštitni pregled zrakoplova, također se određuje dodatnim odredbama utvrđenim u posebnoj odluci Komisije.

3.1.2.   Kako se provodi zaštitni pregled zrakoplova

Kako se provodi zaštitni pregled zrakoplova, određuje se odredbama utvrđenim u posebnoj odluci Komisije.

3.1.3.   Informacije o zaštitnom pregledu zrakoplova

O zaštitnom pregledu zrakoplova u odlaznom letu bilježe se sljedeće informacije i pohranjuju na mjestu koje nije u zrakoplovu tijekom trajanja leta ili 24 sata, ovisno što je duže:

broj leta, i

odredište, i

ishodište prethodnog leta, i

navod o tome je li bio obavljen zaštitni pregled zrakoplova.

Ako je zaštitni pregled zrakoplova bio obavljen, informacije također uključuju:

datum i vrijeme obavljanja zaštitnog pregleda zrakoplova, i

ime i potpis osobe odgovorne za provođenje zaštitnog pregleda zrakoplova.

3.2.   ZAŠTITA ZRAKOPLOVA

3.2.1.   Zaštita zrakoplova – općenito

3.2.1.1.

Bez obzira na to gdje je zrakoplov u zračnoj luci parkiran, on mora biti zaštićen od neovlaštenog pristupa, tako da se:

(a)

osigura da se osobe koje pokušaju ostvariti neovlašteni pristup spriječe bez odlaganja; ili

(b)

zatvore njegova vanjska vrata. Ako se zrakoplov nalazi u kritičnoj zoni smatra se da su vanjska vrata, kojima se ne može pristupiti s tla, zatvorena, ako su pomagala za pristup odmaknuta i smještena dovoljno daleko od zrakoplova kako bi se pristup primjereno spriječio; ili

(c)

upotrebljavaju elektronički uređaji kojima se trenutačno otkriva neovlašteni pristup.

3.2.1.2.

Točka 3.2.1.1 se ne primjenjuje na zrakoplov parkiran u hangaru koji je zaključan ili na drugi način zaštićen od neovlaštenog pristupa.

3.2.2.   Dodatna zaštita zrakoplova sa zatvorenim vanjskim vratima u dijelu koji nije kritična zona

3.2.2.1.

Kada su vanjska vrata zatvorena i zrakoplov se nalazi u dijelu koji nije kritična zona, svaka vanjska vrata moraju također:

(a)

imati odmaknuta pomagala za pristup; ili

(b)

biti zapečaćena ili

(c)

biti zaključana; ili

(d)

biti pod nadzorom.

Točka (a) se ne odnosi na vrata kojima se može pristupiti s tla.

3.2.2.2.

Kada su pomagala za pristup odmaknuta od vrata kojima se ne može pristupiti s tla, ona se moraju smjestiti dovoljno daleko od zrakoplova kako bi se pristup primjereno spriječio.

3.2.2.3.

Kada su vanjska vrata zaključana, mogu ih otključati samo osobe koje za to imaju operativnu potrebu.

3.2.2.4.

Kada su vanjska vrata pod nadzorom, nadzorom se osigurava trenutačno otkrivanje neovlaštenog pristupa zrakoplovu.

3.2.2.5.

Zaštita zrakoplova sa zatvorenim vanjskim vratima u području koje nije kritična zona podliježe također dodatnim odredbama utvrđenim u posebnoj odluci Komisije.

PRILOG 3-A

ZAŠTITNI PREGLED ZRAKOPLOVA

Detaljne odredbe za zaštitni pregled zrakoplova utvrđene su u posebnoj odluci Komisije.

PRILOG 3-B

ZAŠTITA ZRAKOPLOVA

TREĆE ZEMLJE ZA KOJE SE PRIZNAJE DA PRIMJENJUJU STANDARDE ZAŠTITE JEDNAKOVRIJEDNE ZAJEDNIČKIM OSNOVNIM STANDARDIMA

Što se tiče zaštite zrakoplova, za sljedeće se treće zemlje priznaje da primjenjuju standarde zaštite jednakovrijedne zajedničkim osnovnim standardima:

4.   PUTNICI I RUČNA PRTLJAGA

4.0.   OPĆE ODREDBE

4.0.1.

Ako nije drukčije navedeno, nadležno tijelo, operator zračne luke, zračni prijevoznik ili subjekt odgovoran u skladu s nacionalnim programom zaštite civilnog zračnog prometa iz članka 10. Uredbe (EZ) br. 300/2008 osigurava provedbu mjera navedenih u ovom poglavlju.

4.0.2.

Treće zemlje za koje se priznaje da primjenjuju standarde zaštite jednakovrijedne zajedničkim osnovnim standardima što se tiče putnika i ručne prtljage, navedene su u Prilogu 4-B.

4.0.3.

Putnici i njihova ručna prtljaga, koji dolazi iz države članice, u kojoj je zrakoplov bio u tranzitu nakon dolaska iz treće zemlje, koja nije navedena u Prilogu 4-B, smatraju se putnicima i ručnom prtljagom koji dolaze iz treće zemlje, osim u slučaju kada postoji potvrda da su ti putnici i njihova ručna prtljaga bili pregledani u toj državi članici.

4.0.4.

Za potrebe ovog poglavlja, „tekućine, raspršivači i gelovi” (LAG) uključuju paste, losione, mješavine tekućih/krutih tvari i sadržaje u spremnicima pod pritiskom, kao što su zubna pasta, gel za kosu, pića, juhe, sirupi, parfemi, pjene za brijanje i druge stvari slične konzistencije.

4.1.   ZAŠTITNI PREGLED PUTNIKA I RUČNE PRTLJAGE

4.1.1.   Zaštitni pregled putnika

4.1.1.1.

Prije zaštitnog pregleda, putnici moraju skinuti kapute i jakne koji se pregledavaju kao ručna prtljaga.

4.1.1.2.

Putnici se pregledavaju:

(a)

ručno; ili

(b)

pomoću metal-detektorskih vrata (MDV).

Kada osoba koja obavlja pregled ne može utvrditi nosi li putnik zabranjene predmete ili ne, putniku se ne dopušta pristup u zaštitno ograničeno područje ili ga se podvrgava ponovnom pregledu dok osoba koja obavlja pregled ne bude zadovoljna rezultatom.

4.1.1.3.

Kada se obavlja ručni pregled, on se izvodi tako da se njime primjereno osigurava da osoba ne nosi zabranjene predmete.

4.1.1.4.

Kada se oglasi alarm MDV-a, mora se utvrditi uzrok alarma.

4.1.1.5.

Ručni detektor metala može se koristiti samo kao dopunski način pregleda. Njime se ne mogu nadomjestiti zahtjevi za ručnim pregledom.

4.1.1.6.

Kada se dozvoli unošenje žive životinje u kabinu zrakoplova, ona se pregledava ili kao putnik ili kao ručna prtljaga.

4.1.1.7.

Nadležno tijelo može odrediti kategorije putnika koji, iz objektivnih razloga, podliježu posebnim postupcima pregleda ili se mogu izuzeti od pregleda. O tako utvrđenim kategorijama mora se obavijestiti Komisija.

4.1.1.8.

Zaštitni pregled putnika podliježe također dodatnim odredbama utvrđenim u posebnoj odluci Komisije.

4.1.2.   Pregled ručne prtljage

4.1.2.1.

Prije zaštitnog pregleda, iz ručne prtljage se moraju izvaditi prijenosna računala i drugi veći električni uređaji, i njih se pregledava posebno.

4.1.2.2.

Prije zaštitnog pregleda, iz ručne prtljage se moraju izvaditi LAG-ovi i njih se pregledava posebno, osim u slučaju kada se opremom koja se koristi za pregled ručne prtljage može pregledati i više zatvorenih spremnika LAG-a unutar prtljage.

Kada se LAG-ovi vade iz ručne prtljage, putnik mora pokazati:

(a)

sve LAG-ove u pojedinačnim spremnicima čija zapremina nije veća od 100 mililitara ili jednakovrijedno, u jednoj prozirnoj plastičnoj vrećici zapremine do 1 litre koja se može ponovno zatvoriti, pri čemu je ta plastična vrećica primjereno popunjena i potpuno zatvorena; i

(b)

druge LAG-ove odvojeno.

4.1.2.3.

Ručna se prtljaga pregledava:

(a)

ručno; ili

(b)

rendgenskom opremom; ili

(c)

sustavima za otkrivanje eksploziva (EDS).

Kada osoba koja obavlja zaštitni pregled ne može utvrditi sadrži li ručna prtljaga bilo kakve zabranjene predmete ili ne, ona se odbija ili se podvrgava ponovnom zaštitnom pregledu dok osoba koja obavlja zaštitni pregled ne bude zadovoljna rezultatom.

4.1.2.4.

Ručni pregled ručne prtljage sastoji se od ručne provjere prtljage, uključujući njezin sadržaj, kako bi se primjereno osiguralo da ona ne sadrži zabranjene predmete.

4.1.2.5.

Kada se koristi rendgenska oprema ili EDS, osoba koja obavlja zaštitni pregled mora pogledati svaku sliku.

4.1.2.6.

Kada se koristi rendgenska oprema ili EDS, svi se alarmi moraju riješiti na zadovoljstvo osobe koja obavlja zaštitni pregled kako bi se primjereno osiguralo da se u zaštitno ograničeno područje ili u zrakoplov ne unesu bilo kakvi zabranjeni predmeti.

4.1.2.7.

Kada se koristi rendgenska oprema ili EDS, svaki predmet čija gustoća smanjuje mogućnost osobe koja obavlja zaštitni pregled da analizira sadržaj ručne prtljage, mora se izvaditi iz prtljage. Prtljaga se pregledava ponovno, a izvađeni predmet se pregledava posebno kao ručna prtljaga.

4.1.2.8.

Svaka torba za koju se utvrdi da sadrži veći električni uređaj pregledava se ponovno nakon što se uređaj iz nje izvadi, a električni uređaj se pregledava posebno.

4.1.2.9.

Psi za otkrivanje eksploziva i oprema za otkrivanje tragova eksploziva (ETD) mogu se koristiti samo kao dopunski način pregleda.

4.1.2.10.

Nadležno tijelo može odrediti kategorije ručne prtljage koje, iz objektivnih razloga, podliježu posebnim postupcima pregleda ili se mogu izuzeti od zaštitnog pregleda. O tako utvrđenim kategorijama mora se obavijestiti Komisija.

4.1.2.11.

Nadležno tijelo može dopustiti da se diplomatska torba izuzme od zaštitnog pregleda ili podvrgne posebnim zaštitnim postupcima, pod uvjetom da su ispunjeni zahtjevi Bečke konvencije o diplomatskim odnosima.

4.1.2.12.

Zaštitni pregled ručne prtljage podliježe također dodatnim odredbama utvrđenim u posebnoj odluci Komisije.

4.1.3.   Zaštitni pregled tekućina, raspršivača i gelova (LAG-ova)

4.1.3.1.

LAG-ovi se pregledavaju:

(a)

rendgenskom opremom;

(b)

sustavima za otkrivanje eksploziva (EDS);

(c)

opremom za otkrivanje tragova eksploziva (ETD);

(d)

trakama za ispitivanje kemijskih reakcija; ili

(e)

skenerima za tekućine u bocama.

4.1.3.2.

Kušanje ili testiranje na koži mogu se upotrijebiti kao dopunski načini pregleda.

4.1.3.3.

Zaštitni pregled LAG-ova podliježe također dodatnim odredbama utvrđenim u posebnoj odluci Komisije.

4.1.3.4.

LAG-ovi koje putnici nose sa sobom mogu se izuzeti od pregleda ako:

(a)

se nalaze u pojedinačnim spremnicima čija zapremina nije veća od 100 mililitara ili jednakovrijedno, u jednoj prozirnoj plastičnoj vrećici zapremine do 1 litre koja se može ponovno zatvoriti, pri čemu je ta plastična vrećica primjereno popunjena i potpuno zatvorena; ili

(b)

su namijenjeni za upotrebu tijekom putovanja i potrebni bilo radi medicinskih ili posebnih prehrambenih potreba, uključujući hranu za bebe. Ako se od putnika to zatraži, on mora predočiti dokaz o autentičnosti izuzete tekućine; ili

(c)

su kupljeni u štićenom području iza točke pregleda identifikacijske iskaznice za ulazak u zrakoplov, u prodavaonicama koje podliježu odobrenim zaštitnim postupcima koji su dio programa zaštite zračne luke, pod uvjetom da je tekućina zapakirana u vrećicu koja se ne može otvoriti bez vidljivog oštećenja i koja predstavlja zadovoljavajući dokaz da je roba kupljena tog dana u toj zračnoj luci; ili

(d)

su kupljeni u zaštitno ograničenom području u prodavaonicama koje podliježu odobrenim zaštitnim postupcima koji su dio programa zaštite zračne luke; ili

(e)

su kupljeni u nekoj drugoj zračnoj luci Zajednice, pod uvjetom da je tekućina zapakirana u vrećicu koja se ne može otvoriti bez vidljivog oštećenja i koja predstavlja zadovoljavajući dokaz da je roba kupljena tog dana u štićenom području te zračne luke; ili

(f)

su kupljeni u zrakoplovu zračnog prijevoznika Zajednice, pod uvjetom da je tekućina zapakirana u vrećicu koja se ne može otvoriti bez vidljivog oštećenja i koja predstavlja zadovoljavajući dokaz da je roba kupljena tog dana u tom zrakoplovu.

4.2.   ZAŠTITA PUTNIKA I RUČNE PRTLJAGE

Zaštita putnika i ručne prtljage podliježe također dodatnim odredbama utvrđenim u posebnoj odluci Komisije.

4.3.   POTENCIJALNO OPASNI PUTNICI

4.3.1.

Nadležno tijelo mora unaprijed u pisanom obliku obavijestiti zračnog prijevoznika o tome da u njegov zrakoplov planira ukrcati potencijalno opasnog putnika.

4.3.2.

Ta obavijest mora uključivati sljedeće podatke:

(a)

identitet i spol osobe; i

(b)

razlog za prijevoz; i

(c)

ime i položaj pratitelja, ako je osigurana pratnja; i

(d)

procjenu rizika koju je obavilo nadležno tijelo, uključujući razloge za praćenje ili nepraćenje; i

(e)

dogovor o sjedalu koje se utvrđuje unaprijed, ako je potrebno; i

(f)

prirodu raspoloživih putnih dokumenata.

Zračni prijevoznik stavlja ove informacije na raspolaganje zapovjedniku zrakoplova prije ukrcaja putnika u zrakoplov.

4.3.3.

Nadležno tijelo mora osigurati da osobe kojima je zakonito oduzeta sloboda uvijek imaju pratnju.

4.4.   ZABRANJENI PREDMETI

4.4.1.

Putnici ne smiju u zaštitno ograničeno područje ili u zrakoplov unositi predmete navedene u Prilogu 4-C.

4.4.2.

Izuzeće od točke 4.4.1 može se odobriti pod uvjetom:

(a)

da je nadležno tijelo dalo pristanak da se predmet može unijeti; i

(b)

da je zračni prijevoznik obaviješten o putniku i predmetu koji on nosi, prije ukrcaja putnika u zrakoplov; i

(c)

da su ispunjena važeća pravila sigurnosti.

Ti se predmeti potom smještaju u zrakoplov u štićenim uvjetima.

4.4.3.

Zračni prijevoznik osigurava da se putnici prije obavljanja prijave za let obavijeste o zabranjenim predmetima koji su navedeni u Prilogu 4-C.

PRILOG 4-A

ZAHTJEVI ZA RUČNI PREGLED

Detaljni zahtjevi za ručni pregled utvrđeni su u posebnoj odluci Komisije.

PRILOG 4-B

PUTNICI I RUČNA PRTLJAGA

TREĆE ZEMLJE ZA KOJE SE PRIZNAJE DA PRIMJENJUJU STANDARDE ZAŠTITE JEDNAKOVRIJEDNE ZAJEDNIČKIM OSNOVNIM STANDARDIMA

Što se tiče putnika i ručne prtljage, za sljedeće se treće zemlje priznaje da primjenjuju standarde zaštite jednakovrijedne zajedničkim osnovnim standardima:

PRILOG 4-C

PUTNICI I RUČNA PRTLJAGA

POPIS ZABRANJENIH PREDMETA

Ne dovodeći u pitanje važeća pravila sigurnosti, putnicima se ne dopušta unošenje sljedećih predmeta u zaštitno ograničena područja i u zrakoplov:

(a)   pištolji, vatreno oružje i drugi predmeti koji izbacuju projektile– predmeti koji mogu, ili se čini da mogu, biti upotrijebljeni kako bi uzrokovali ozbiljnu ozljedu izbacivanjem projektila, uključujući:

vatreno oružje svih vrsta, kao što su pištolji, revolveri, puške, sačmarice,

igračke u obliku oružja, replike i imitacije vatrenog oružja, koje bi se zabunom mogle smatrati pravim oružjem,

sastavne dijelove vatrenog oružja, osim optičkih nišana,

oružje s komprimiranim zrakom ili CO2, kao što su pištolji, sačmarice, puške i zračnice s plastičnim kuglicama,

signalne i startne pištolje,

lukove, samostrele i strjelice,

podvodne puške s harpunom ili ostima,

praćke i katapulte;

(b)   naprave za omamljivanje– naprave koje su namijenjene posebno za omamljivanje ili imobilizaciju, uključujući:

šokere, kao što su elektro-šokeri, taseri i električne palice,

naprave za omamljivanje i ubijanje životinja,

kemikalije, plinove i raspršivače za oslabljivanje i onesposobljavanje, kao što su raspršivači na bazi muškata, raspršivači na bazi papra, raspršivači na bazi paprike, suzavci, kiselinski raspršivači i raspršivači za odbijanje životinja;

(c)   predmeti s oštrim vrhom ili oštrim rubom– predmeti s oštrim vrhom ili oštrim rubom koji se mogu upotrijebiti za nanošenje ozbiljnih ozljeda, uključujući:

predmete namijenjene za sječenje, kao što su sjekire, sjekirice i sjekači,

sjekire za led i pijuke za led,

britve,

noževe za rezanje ambalaže,

noževe s oštricama dužim od 6 cm,

škare s oštricama dužim od 6 cm mjereno od uporišta,

opremu za borilačke vještine s oštrim vrhom ili oštrim rubom,

mačeve i sablje;

(d)   obrtnički alati– alati koji se mogu upotrijebiti bilo za nanošenje ozbiljnih ozljeda ili za ugrožavanje sigurnosti zrakoplova, uključujući:

pajsere,

bušilice i svrdla za bušenje, uključujući bežične prijenosne električne bušilice,

alate s oštricom ili drškom dužom od 6 cm koji se mogu upotrijebiti kao oružje, kao što su odvijači i dlijeta,

pile, uključujući bežične prijenosne motorne pile,

letlampe,

pištolje za vijke i pištolje za čavle;

(e)   tupi predmeti– predmeti koji se mogu upotrijebiti za nanošenje ozbiljne ozljede kada se njima udari, uključujući:

palice za bejzbol ili softbol,

štapove i palice, kao što su policijske palice, pendreci i gumene palice,

opremu za borilačke vještine;

(f)   eksplozivi i zapaljive tvari i naprave– eksplozivi i zapaljive tvari i naprave koji se mogu, ili izgledaju kao da se mogu upotrijebiti za nanošenje ozbiljne ozljede ili za ugrožavanje sigurnosti zrakoplova, uključujući:

municiju,

detonatorske kapsule,

detonatore i štapine,

replike ili imitacije eksplozivnih naprava,

mine, granate i druge eksplozivne vojne naprave,

vatromete i druge pirotehničke predmete,

kanistre i kazete za proizvodnju dima,

dinamit, barut i plastične eksplozive.

5.   PREDANA PRTLJAGA

5.0.   OPĆE ODREDBE

5.0.1.

Ako nije drukčije navedeno, nadležno tijelo, operator zračne luke, zračni prijevoznik ili subjekt odgovoran u skladu s nacionalnim programom zaštite civilnog zračnog prometa iz članka 10. Uredbe (EZ) br. 300/2008 osigurava provedbu mjera navedenih u ovom poglavlju.

5.0.2.

Treće zemlje za koje se priznaje da primjenjuju standarde zaštite jednakovrijedne zajedničkim osnovnim standardima što se tiče predane prtljage, navedene su u Prilogu 5-A.

5.0.3.

Predana prtljaga koja dolazi iz države članice, u kojoj je zrakoplov bio u tranzitu nakon dolaska iz treće zemlje koja nije navedena u Prilogu 5-A, smatra se predanom prtljagom koja dolazi iz treće zemlje, osim u slučaju kada postoji potvrda da je ta predana prtljaga bila pregledana u toj državi članici.

5.0.4.

Za potrebe ovog poglavlja, „zaštićena prtljaga” je pregledana odlazeća predana prtljaga koja je fizički zaštićena kako bi se spriječilo unošenje bilo kakvih predmeta.

5.1.   ZAŠTITNI PREGLED PREDANE PRTLJAGE

5.1.1.

Za zaštitni pregled predane prtljage koriste se sljedeće metode, bilo pojedinačno ili u kombinaciji:

(a)

ručni pregled; ili

(b)

rendgenska oprema; ili

(c)

sustavi za otkrivanje eksploziva (EDS); ili

(d)

oprema za otkrivanje tragova eksploziva (ETD).

Kada osoba koja obavlja zaštitni pregled ne može utvrditi sadrži li predana prtljaga bilo kakve zabranjene predmete ili ne, ona se odbija ili se podvrgava ponovnom pregledu dok osoba koja obavlja pregled ne bude zadovoljna rezultatom.

5.1.2.

Ručni pregled se sastoji od temeljite ručne provjere prtljage, uključujući njezin sadržaj, kako bi se primjereno osiguralo da ona ne sadrži zabranjene predmete.

5.1.3.

Kada se koristi rendgenska oprema ili EDS, svaki predmet čija gustoća smanjuje mogućnost osobe koja obavlja zaštitni pregled da analizira sadržaj prtljage, rezultira njezinim podvrgavanjem drugim načinima pregleda.

5.1.4.

Pregled pomoću opreme za otkrivanje tragova eksploziva (ETD) sastoji se od analize uzoraka uzetih iz vanjske i iz unutarnje strane prtljage, kao i iz njezinog sadržaja. Sadržaj se može također ručno pregledati.

5.1.5.

Nadležno tijelo može odrediti kategorije predane prtljage koje iz objektivnih razloga podliježu posebnim postupcima zaštitnog pregleda ili se mogu izuzeti od zaštitnog pregleda. O tako utvrđenim kategorijama mora se obavijestiti Komisija.

5.1.6.

Zaštitni pregled predane prtljage podliježe također dodatnim odredbama utvrđenim u posebnoj odluci Komisije.

5.2.   ZAŠTITA PREDANE PRTLJAGE

5.2.1.

Putnicima se ne dopušta pristup zaštitno pregledanoj predanoj prtljazi, osim ako se radi o njihovoj vlastitoj prtljazi i ako su pod nadzorom, kako bi se osiguralo da se:

(a)

u predanu prtljagu ne unesu nikakvi zabranjeni predmeti, koji su navedeni u Prilogu 5-B; ili

(b)

nikakvi zabranjeni predmeti, koji su navedeni u Prilogu 4-C ne izvade iz predane prtljage i unesu u zaštitno ograničeno područje ili u zrakoplov.

5.2.2.

Predana prtljaga koja nije bila zaštićena od neovlaštenog uplitanja, pregledava se ponovno.

5.2.3.

Zaštita predane prtljage podliježe također dodatnim odredbama utvrđenim u posebnoj odluci Komisije.

5.3.   UPARIVANJE PREDANE PRTLJAGE

5.3.1.   Identifikacija predane prtljage

5.3.1.1.

Zračni prijevoznik tijekom postupka ukrcavanja osigurava da putnik predoči valjanu kartu za ukrcaj u zrakoplov ili jednakovrijedan dokument koji odgovara predanoj prtljazi koja je prijavljena za let.

5.3.1.2.

Zračni prijevoznik mora imati uspostavljen postupak za identificiranje predane prtljage putnika koji se nisu ukrcali ili koji su napustili zrakoplov prije odlaska.

5.3.1.3.

Ako se putnik ne nalazi u zrakoplovu, predana prtljaga koja odgovara njegovoj karti za ukrcaj u zrakoplov ili jednakovrijednom dokumentu, smatra se prtljagom bez pratnje.

5.3.1.4.

Zračni prijevoznik mora osigurati da se svaki komad nepraćene predane prtljage može jasno identificirati kao odobren za prijevoz zrakoplovom.

5.3.2.   Čimbenici na koje putnik ne može utjecati

5.3.2.1.

Razlog radi kojeg je prtljaga postala nepraćenom prtljagom evidentira se prije njezinog utovara u zrakoplov, osim ako se obave zaštitne kontrole iz točke 5.3.3.

5.3.2.2.

Dodatne detaljne odredbe o čimbenicima na koje putnik ne može utjecati utvrđene su u posebnoj odluci Komisije.

5.3.3.   Primjerene zaštitne kontrole za nepraćenu predanu prtljagu

5.3.3.1.

Nepraćena predana prtljaga koja nije obuhvaćena točkom 5.3.2 pregledava se jednom od metoda utvrđenih u točki 5.1.1 pri čemu se, ako je primjereno, primjenjuju dodatni zahtjevi utvrđeni u posebnoj odluci Komisije.

5.3.3.2.

Predana prtljaga koja je postala nepraćenom predanom prtljagom radi nekih drugih razloga osim onih navedenih u točki 5.3.2. ponovno se pregledava nakon odstranjivanja iz zrakoplova i prije njezinog ponovnog utovara.

5.3.3.3.

Dodatne detaljne odredbe o primjerenim zaštitnim kontrolama za nepraćenu predanu prtljagu utvrđene su u posebnoj odluci Komisije.

5.4.   ZABRANJENI PREDMETI

5.4.1.

Putnici ne smiju u svojoj predanoj prtljazi nositi predmete navedene u Prilogu 5-B.

5.4.2.

Izuzeće od točke 5.4.1 može se odobriti pod uvjetom:

(a)

da nadležno tijelo ima nacionalna pravila kojima se dopušta nošenje tog predmeta; i

(b)

da su ispunjena važeća sigurnosna pravila.

5.4.3.

Putnici moraju biti obaviješteni o zabranjenim predmetima koji su navedeni u Prilogu 5-B prije obavljanja prijave za let.

PRILOG 5-A

PREDANA PRTLJAGA

TREĆE ZEMLJE ZA KOJE SE PRIZNAJE DA PRIMJENJUJU STANDARDE ZAŠTITE JEDNAKOVRIJEDNE ZAJEDNIČKIM OSNOVNIM STANDARDIMA

Što se tiče predane prtljage, za sljedeće se treće zemlje priznaje da primjenjuju standarde zaštite jednakovrijedne zajedničkim osnovnim standardima:

PRILOG 5-B

PREDANA PRTLJAGA

POPIS ZABRANJENIH PREDMETA

Putnici u svojoj predanoj prtljazi ne smiju nositi:

eksplozive i zapaljive tvari i naprave– eksplozivi i zapaljive tvari i naprave koji se mogu upotrijebiti za nanošenje ozbiljne ozljede ili za ugrožavanje sigurnosti zrakoplova, uključujući:

municiju,

detonatorske kapsule,

detonatore i štapine,

mine, granate i druge eksplozivne vojne naprave,

petarde i druge pirotehničke predmete,

kanistre i kazete za proizvodnju dima,

dinamit, barut i plastične eksplozive.

6.   TERET I POŠTA

6.0.   OPĆE ODREDBE

6.0.1.

Nadležno tijelo, operator zračne luke, zračni prijevoznik ili subjekt definiran u ovom poglavlju osigurava provedbu mjera navedenih u ovom poglavlju.

6.0.2.

Zabranjenim predmetima u pošiljkama tereta smatra se sljedeće:

sastavljene eksplozivne ili zapaljive naprave koje se ne prenose u skladu s važećim sigurnosnim pravilima.

6.0.3.

Zabranjenim predmetima u pošiljkama pošte smatra se sljedeće:

eksplozivne ili zapaljive naprave, bilo da su sastavljene ili ne, i njihovi sastavni dijelovi.

6.1.   ZAŠTITNE KONTROLE – OPĆE ODREDBE

6.1.1.

Prije utovara u zrakoplov, sav teret i poštu pregledava regulirani agent, osim:

(a)

ako je potrebne zaštitne kontrole pošiljke obavio regulirani agent i ako je pošiljka bila zaštićena od neovlaštenog uplitanja od trenutka primjene tih zaštitnih kontrola do utovara; ili

(b)

ako je potrebne zaštitne kontrole pošiljke obavio poznati pošiljatelj i ako je pošiljka bila zaštićena od neovlaštenog uplitanja od trenutka primjene tih zaštitnih kontrola do utovara; ili

(c)

ako je potrebne zaštitne kontrole pošiljke obavio provjereni pošiljatelj i ako je pošiljka bila zaštićena od neovlaštenog uplitanja od trenutka primjene tih zaštitnih kontrola do utovara te ako se ne prevozi putničkim zrakoplovom; ili

(d)

ako je pošiljka izuzeta od pregleda te je bila zaštićena od neovlaštenog uplitanja od trenutka kada je postala zračni teret koji se može identificirati ili zračna pošta koja se može identificirati, do utovara.

6.1.2.

Ako postoji bilo koji razlog za sumnju da je došlo do narušavanja cjelovitosti pošiljke na kojoj su bile primijenjene zaštitne kontrole ili da pošiljka nije bila zaštićena od neovlaštenog uplitanja od trenutka primjene tih kontrola, tu pošiljku prije utovara u zrakoplov mora pregledati regulirani agent.

6.1.3.

Osoba koja smije bez pratnje pristupiti zračnom teretu ili zračnoj pošti koji se mogu identificirati i na kojima su bile primijenjene potrebne zaštitne kontrole, morala je uspješno proći provjeru podobnosti ili provjeru prije zapošljavanja u skladu s točkom 11.1.

6.2.   ZAŠTITNI PREGLED

6.2.1.   Zaštitni pregled

6.2.1.1.

Pri zaštitnom pregledu tereta ili pošte:

(a)

upotrebljavaju se sredstva ili metode kojima će se najvjerojatnije otkriti zabranjeni predmeti, uvažavajući pri tom prirodu same pošiljke; i

(b)

upotrijebljena sredstva ili metode moraju biti takvoga standarda koji je dostatan za primjereno osiguravanje da u pošiljci nisu skriveni nikakvi zabranjeni predmeti.

6.2.1.2.

Kada osoba koja obavlja zaštitni pregled ne može biti u potpunosti sigurna da u pošiljci nisu skriveni nikakvi zabranjeni predmeti, pošiljka se odbija ili se podvrgava ponovnom pregledu dok osoba koja obavlja pregled ne bude zadovoljna rezultatom.

6.2.1.3.

Zaštitni pregled tereta i pošte podliježe također dodatnim odredbama utvrđenim u posebnoj odluci Komisije.

6.2.2.   Izuzeća od zaštitnog pregleda

Odredbe za izuzeća od zaštitnog pregleda utvrđene su u posebnoj odluci Komisije.

6.3.   REGULIRANI AGENTI

6.3.1.   Odobravanje reguliranih agenata

6.3.1.1.

Regulirane agente odobrava nadležno tijelo.

Odobrenje za reguliranog agenta specifično je za lokaciju.

Svaki subjekt koji izvodi zaštitne kontrole iz točke 6.3.2 odobrava se kao regulirani agent. To uključuje treće strane koje pružaju usluge logistike i koje su odgovorne za integrirane usluge vođenja skladišta i prijevoza te zračne prijevoznike i pružatelje usluga u zračnom prijevozu.

Regulirani agent može sklopiti podizvođački ugovor:

(a)

za bilo koju od zaštitnih kontrola iz točke 6.3.2, s drugim reguliranim agentom;

(b)

za bilo koju od zaštitnih kontrola iz točke 6.3.2, s drugim subjektom, kada se kontrole izvode na vlastitoj lokaciji reguliranog agenta ili u zračnoj luci, i obuhvaćene su programom zaštite reguliranog agenta ili zračne luke;

(c)

za bilo koju od zaštitnih kontrola iz točke 6.3.2, s drugim subjektom, kada se kontrole primjenjuju na nekoj drugoj lokaciji, a ne na vlastitoj lokaciji reguliranog agenta ili u zračnoj luci, i ako je nadležno tijelo taj subjekt certificiralo ili odobrilo i stavilo na popis za pružanje tih usluga;

(d)

za zaštitu i prijevoz pošiljaka, s prijevoznikom koji ispunjava zahtjeve iz točke 6.6.

6.3.1.2.

Nadležno tijelo svake države članice u svom nacionalnom programu zaštite civilnog zračnog prometa iz članka 10. Uredbe (EZ) br. 300/2008 određuje odgovornosti za provedbu sljedećeg postupka odobravanja reguliranih agenata:

(a)

podnositelj zahtjeva traži odobrenje od nadležnog tijela države članice u kojoj se nalaze lokacije uključene u zahtjev.

Podnositelj zahtjeva dostavlja dotičnom nadležnom tijelu program zaštite. U programu se opisuju metode i postupci kojih se agent mora pridržavati kako bi ispunio zahtjeve Uredbe (EZ) br. 300/2008 i njezinih provedbenih akata. U programu se također opisuje kako sam agent nadzire sukladnost s tim metodama i postupcima. Program zaštite zračnog prijevoznika u kojem se opisuju metode i postupci koje zračni prijevoznik mora slijediti kako bi ispunio zahtjeve Uredbe (EZ) br. 300/2008 i njezinih provedbenih akata, smatra se ispunjavanjem zahtjeva za program zaštite reguliranog agenta.

Podnositelj zahtjeva mora također dostaviti „Izjavu o obvezama – regulirani agent” sadržanu u Prilogu 6-A. Ovu izjavu potpisuje pravni zastupnik podnositelja zahtjeva ili osoba odgovorna za zaštitu.

Potpisanu izjavu zadržava dotično nadležno tijelo;

(b)

nadležno tijelo, ili neovisni ocjenjivač koji djeluje u njegovo ime, ocjenjuje program zaštite i zatim na samoj lokaciji provjerava navedene lokacije kako bi ocijenio ispunjava li podnositelj zahtjeva zahtjeve Uredbe (EZ) br. 300/2008 i njezinih provedenih akata.

Nadležno tijelo, ili neovisni ocjenjivač koji djeluje u njegovo ime, mora uzeti u obzir podatak ima li podnositelj zahtjeva certifikat AEO iz članka 14.a stavka 1. točke (b) ili (c) Uredbe Komisije (EZ) br. 1875/2006 (1) o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2454/93 (2);

(c)

ako je nadležno tijelo zadovoljno s podacima dobivenim na temelju točaka (a) i (b), ono osigurava da se potrebni podaci o agentu unesu u „Bazu podataka EZ-a reguliranih agenata i poznatih pošiljatelja” najkasnije sljedeći radni dan. Pri unosu u bazu podataka, nadležno tijelo svakoj odobrenoj lokaciji dodjeljuje jedinstvenu alfanumeričku oznaku u standardnom formatu.

Ako nadležno tijelo nije zadovoljno s podacima dobivenim na temelju točaka (a) i (b), ono o razlozima odmah obavješćuje subjekt koji je tražio odobrenje za reguliranog agenta.

Kada se u programu zaštite zračnog prijevoznika opisuju metode i postupci koje zračni prijevoznik mora slijediti kako bi ispunio zahtjeve Uredbe (EZ) br. 300/2008 i njezinih provedbenih akata, može se smatrati da zračni prijevoznik ispunjava zahtjeve iz točaka (a) i (b) za sve lokacije navedene u programu. Provjera na samoj lokaciji navedenoj u programu zaštite zračnog prijevoznika, izvodi se najkasnije 2 godine nakon stupanja ove Uredbe na snagu.

Kada je regulirani agent odobren u skladu bilo s Uredbom Komisije (EZ) br. 2320/2002 ili Uredbom Komisije (EZ) br. 820/2008 i Odlukom Komisije C(2008) 4333, on se može smatrati reguliranim agentom u smislu Uredbe (EZ) br. 300/2008 i njezinih provedbenih akata za sve lokacije na kojima je provedena provjera na licu mjesta;

(d)

regulirani agent se ne smatra odobrenim dok podaci o njemu nisu objavljeni u „Bazi podataka EZ-a reguliranih agenata i poznatih pošiljatelja”.

6.3.1.3.

Regulirani agent imenuje najmanje jednu osobu na svakoj lokaciji koja je odgovorna za provedbu predanog programa zaštite. Ta je osoba morala uspješno proći provjeru podobnosti u skladu s točkom 11.1.

6.3.1.4.

Regulirani agent se ponovno vrednuje u redovitim vremenskim razmacima koji nisu duži od 5 godina. To uključuje provjeru na samoj lokaciji kako bi se ocijenilo ispunjava li regulirani agent još uvijek zahtjeve Uredbe (EZ) br. 300/2008 i njezinih provedbenih akata.

Inspekcija u prostorijama reguliranog agenta koju provodi nadležno tijelo u skladu s nacionalnim programom kontrole kvalitete može se smatrati vrednovanjem na samoj lokaciji, pod uvjetom da obuhvaća sve zahtjeve potrebne za odobrenje.

6.3.1.5.

Ako nadležno tijelo utvrdi da regulirani agent više ne ispunjava zahtjeve Uredbe (EZ) br. 300/2008 i njezinih provedbenih akata, ono opoziva status reguliranog agenta za navedenu lokaciju ili lokacije.

Odmah nakon opoziva, a u svakom slučaju u roku od 24 sata, nadležno tijelo osigurava da se promjena statusa agenta unese u „Bazu podataka EZ-a reguliranih agenata i poznatih pošiljatelja”.

6.3.1.6.

Ne dovodeći u pitanje pravo svake države članice da primjenjuje mjere više razine zaštite u skladu s člankom 6. Uredbe (EZ) br. 300/2008, regulirani agent koji je odobren u skladu s točkom 6.3 priznaje se u svim državama članicama.

6.3.1.7.

Zahtjevi iz točke 6.3.1, osim točke 6.3.1.2 podtočke (d), ne primjenjuju se kada se kao regulirani agent odobrava samo nadležno tijelo.

6.3.2.   Zaštitne kontrole koje primjenjuje regulirani agent

6.3.2.1.

Pri prihvaćanju bilo kojih pošiljaka, regulirani agent mora utvrditi je li subjekt od kojeg su pošiljke primljene regulirani agent, poznati pošiljatelj, provjereni pošiljatelj ili ništa od toga.

6.3.2.2.

Osoba koja isporučuje pošiljke reguliranom agentu ili zračnom prijevozniku mora predočiti identifikacijsku iskaznicu, putovnicu, vozačku dozvolu ili drugi dokument na kojem se nalazi njegova fotografija i koji je izdalo ili priznalo nacionalno nadležno tijelo. Ta iskaznica ili dokument služi za utvrđivanje identiteta osobe koja isporučuje pošiljke.

6.3.2.3.

Pri prihvaćanju pošiljaka na kojima prethodno nisu bile primijenjene sve potrebne zaštitne kontrole, regulirani agent osigurava da se one pregledaju u skladu s točkom 6.2.

6.3.2.4.

Nakon primjene zaštitnih kontrola iz točaka 6.3.2.1 do 6.3.2.3 ove Uredbe i točke 6.3 posebne odluke Komisije, regulirani agent osigurava:

(a)

nadzor pristupa tim pošiljkama; i

(b)

zaštitu tih pošiljaka od neovlaštenog uplitanja dok se ne predaju drugom reguliranom agentu ili zračnom prijevozniku.

6.3.2.5.

Nakon primjene zaštitnih kontrola iz točaka 6.3.2.1 do 6.3.2.4 ove Uredbe, regulirani agent osigurava da je svakoj pošiljci predanoj zračnom prijevozniku ili drugom reguliranom agentu priložena primjerena dokumentacija, bilo u obliku zrakoplovnog teretnog lista ili u posebnoj izjavi, u elektroničkom ili u pisanom obliku.

6.3.2.6.

Ta se dokumentacija stavlja na raspolaganje za inspekciju nadležnom tijelu na bilo kojoj točki prije nego što se pošiljka utovari u zrakoplov i sadrži sljedeće podatke:

(a)

posebno ime lokacije i adresu reguliranog agenta koji je izdao zaštitni status i/ili njegovu jedinstvenu alfanumeričku oznaku koju je dobio od nadležnog tijela;

(b)

jedinstvenu oznaku pošiljke, kao što je broj (internog ili glavnog) zrakoplovnog teretnog lista;

(c)

sadržaj pošiljke;

(d)

zaštitni status pošiljke, za koji se navodi:

„SPX”, što znači sigurno za putnički, isključivo teretni i isključivo poštanski zrakoplov, ili

„SCO”, što znači sigurno samo za isključivo teretni i isključivo poštanski zrakoplov;

(e)

razlog na temelju kojeg je izdan zaštitni status, za koji se navodi:

„KC”, što znači primljeno od poznatog pošiljatelja, ili

„AC” što znači primljeno od provjerenog pošiljatelja, ili

sredstva ili metoda provedenog pregleda, ili

razlog za izuzeće pošiljke od pregleda;

(f)

ime osobe koja je izdala zaštitni status, ili jednakovrijednu identifikaciju, te datum i vrijeme izdavanja;

(g)

posebno ime lokacije i adresu ili jedinstvenu oznaku dobivenu od nadležnog tijela, bilo kojeg reguliranog agenta koji je prihvatio zaštitni status, koji je za pošiljku izdao drugi regulirani agent.

6.3.2.7.

U slučaju objedinjavanja, smatra se da su zahtjevi iz točke 6.3.2.6 podtočaka (c), (e), (f) i (g) ispunjeni, ako regulirani agent može utvrditi prirodu sadržaja, razlog na temelju kojeg je izdan zaštitni status i/ili osobu koja je izdala zaštitni status te datum i vrijeme izdavanja, pomoću provjerljivog slijeda svih događaja u procesu („audit trail”), u bilo koje doba prije nego što se pošiljka utovari u zrakoplov i nakon toga tijekom trajanja leta ili 24 sata, ovisno što je duže.

6.3.2.8.

Pri prihvaćanju pošiljaka na kojima prethodno nisu bile primijenjene sve potrebne zaštitne kontrole, regulirani agent može također odlučiti da ne primijeni zaštitne kontrole iz točke 6.3.2, nego da preda pošiljke drugom reguliranom agentu koji će osigurati primjenu tih zaštitnih kontrola.

Zaštitne kontrole koje primjenjuje regulirani agent podliježu također dodatnim odredbama utvrđenim u posebnoj odluci Komisije.

6.4.   POZNATI POŠILJATELJI

6.4.1.   Odobravanje poznatih pošiljatelja

6.4.1.1.

Poznate pošiljatelje odobrava nadležno tijelo.

Odobrenje za poznatog pošiljatelja specifično je za lokaciju.

6.4.1.2.

Nadležno tijelo svake države članice u svom nacionalnom programu zaštite civilnog zračnog prometa iz članka 10. Uredbe (EZ) br. 300/2008 određuje odgovornosti za provedbu sljedećih postupaka za odobrenje poznatih pošiljatelja:

(a)

podnositelj zahtjeva traži odobrenje od nadležnog tijela države članice u kojoj se nalazi njegova lokacija.

Podnositelju zahtjeva se dostavljaju „Smjernice za poznate pošiljatelje” sadržane u Prilogu 6-B;

(b)

nadležno tijelo, ili neovisni ocjenjivač koji djeluje u njegovo ime, provjerava navedene lokacije na samoj lokaciji kako bi ocijenio ispunjava li podnositelj zahtjeva zahtjeve Uredbe (EZ) br. 300/2008 i njezinih provedenih akata.

Za ocjenu ispunjava li podnositelj zahtjeva ispunjava ove zahtjeve, nadležno tijelo ili neovisni ocjenjivač koji djeluje u njegovo ime, upotrebljava „Kontrolnu listu za vrednovanje poznatih pošiljatelja” koja se nalazi u Prilogu 6-C. Ova kontrolna lista uključuje izjavu o obvezama koju potpisuje pravni zastupnik podnositelja zahtjeva ili osoba koja je na toj lokaciji odgovorna za zaštitu.

Nadležno tijelo, ili neovisni ocjenjivač koji djeluje u njegovo ime, mora uzeti u obzir podatak ima li podnositelj zahtjeva certifikat AEO iz članka 14.a stavka 1. točke (b) ili (c) Uredbe Komisije (EZ) br. 1875/2006 o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2454/93.

Nakon popunjavanja kontrolne liste za vrednovanje, s podacima sadržanim u njoj, postupa se kao s povjerljivim podacima.

Potpisanu izjavu zadržava dotično nadležno tijelo ili je zadržava neovisni ocjenjivač i na zahtjev stavlja na raspolaganje dotičnom nadležnom tijelu;

(c)

ako je nadležno tijelo zadovoljno s podacima danim na temelju točaka (a) i (b), ono osigurava da se potrebni podaci o pošiljatelju unesu u „Bazu podataka EZ-a reguliranih agenata i poznatih pošiljatelja” najkasnije sljedeći radni dan. Pri unosu u bazu podataka, nadležno tijelo svakoj odobrenoj lokaciji dodjeljuje jedinstvenu alfanumeričku oznaku u standardnom formatu.

Ako nadležno tijelo nije zadovoljno s podacima danim na temelju točaka (a) i (b), ono o razlozima odmah obavješćuje subjekt koji je tražio odobrenje za poznatog pošiljatelja;

(d)

ako je poznati pošiljatelj odobren prije 29. travnja 2010., kako bi se osiguralo da su ispunjeni zahtjevi iz točke 6.4.2, on se može smatrati poznatim pošiljateljem u smislu Uredbe (EZ) br. 300/2008 i njezinih provedbenih akata za razdoblje od najviše 3 godine nakon stupanja ove Uredbe na snagu;

(e)

poznati pošiljatelj se ne smatra odobrenim dok podaci o njemu nisu navedeni u „Bazi podataka EZ-a reguliranih agenata i poznatih pošiljatelja”.

6.4.1.3.

Poznati pošiljatelj na svakoj lokaciji imenuje najmanje jednu osobu koja je odgovorna za primjenu i nadzor provedbe zaštitnih kontrola na toj lokaciji. Ta je osoba morala uspješno proći provjeru podobnosti.

6.4.1.4.

Poznati pošiljatelj se ponovno vrednuje u redovitim vremenskim razmacima koji nisu duži od 5 godina. To uključuje provjeru na samoj lokaciji kako bi se ocijenilo ispunjava li poznati pošiljatelj još uvijek zahtjeve Uredbe (EZ) br. 300/2008 i njezinih provedbenih akata.

Inspekcija u prostorijama poznatog pošiljatelja koju provodi nadležno tijelo u skladu s nacionalnim programom kontrole kvalitete, može se smatrati vrednovanjem na samoj lokaciji, pod uvjetom da obuhvaća sva područja navedena u kontrolnoj listi iz Priloga 6-C.

6.4.1.5.

Ako nadležno tijelo utvrdi da poznati pošiljatelj više ne ispunjava zahtjeve Uredbe (EZ) br. 300/2008 i njezinih provedbenih akata, ono opoziva status poznatog pošiljatelja za navedenu lokaciju ili lokacije.

Odmah nakon opoziva, a u svakom slučaju u roku od 24 sata, nadležno tijelo osigurava da se promjena statusa pošiljatelja unese u „Bazu podataka EZ-a reguliranih agenata i poznatih pošiljatelja”.

6.4.1.6.

Ne dovodeći u pitanje pravo svake države članice da primjenjuje mjere više razine zaštite u skladu s člankom 6. Uredbe (EZ) br. 300/2008, poznati pošiljatelj koji je odobren u skladu s točkom 6.4 priznaje se u svim državama članicama.

Poznati pošiljatelji odobreni u skladu s točkom 6.4.1.2 podtočkom (d) podliježu također dodatnim odredbama utvrđenim u posebnoj odluci Komisije.

6.4.2.   Zaštitne kontrole koje izvodi poznati pošiljatelj

6.4.2.1.

Poznati pošiljatelj osigurava:

(a)

razinu zaštite na lokaciji ili u prostorijama, koja je dostatna za zaštitu zračnog tereta koji se može identificirati i zračne pošte koja se može identificirati, od neovlaštenog uplitanja; i

(b)

da je sve osoblje, koje ima pristup teretu koji se može identificirati ili zračnoj pošti koja se može identificirati na koje su bile primijenjene zaštitne kontrole, zaposleno i obrazovano u skladu sa zahtjevima iz poglavlja 11.; i

(c)

zaštitu od neovlaštenog uplitanja ili narušavanja cjelovitosti zračnog tereta koji se može identificirati i zračne pošte koja se može identificirati, tijekom pripreme, pakiranja, skladištenja, otpreme i/ili prijevoza.

Ako iz bilo kojeg razloga na pošiljku nisu bile primijenjene zaštitne kontrole, ili ako pošiljku ne šalje poznati pošiljatelj u svoje ime, poznati pošiljatelj to mora jasno naznačiti reguliranom agentu kako bi se mogla primijeniti točka 6.3.2.3.

6.4.2.2.

Poznati pošiljatelj se slaže da se pošiljke na koje nisu bile primijenjene primjerene zaštitne kontrole, pregledaju u skladu s točkom 6.2.1.

6.5.   PROVJERENI POŠILJATELJI

6.5.1.

Provjerene pošiljatelje odobrava regulirani agent.

6.5.2.

Za imenovanje provjerenog pošiljatelja primjenjuje se sljedeći postupak:

(a)

regulirani agent dostavlja subjektu „Upute za zaštitu zračnog prometa za provjerene pošiljatelje” i „Izjavu o obvezama – provjereni pošiljatelj” sadržane u Prilogu 6-D. Te upute i izjavu reguliranom agentu daje nadležno tijelo države članice u kojoj se nalazi njegova lokacija;

(b)

subjekt reguliranom agentu dostavlja potpisanu „Izjavu o obvezama – provjereni pošiljatelj” sadržanu u Prilogu 6-D, osim ako subjekt ima certifikat AEO iz točke (b) ili (c) članka 14.a stavka 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 1875/2006 o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2454/93.

Subjekt također imenuje najmanje jednu osobu koja je odgovorna za zaštitu u njegovim prostorijama i obavješćuje reguliranog agenta o imenu te osobe i o njezinim podacima za kontakt.

Kada je primjereno, potpisanu izjavu zadržava regulirani agent te je na zahtjev stavlja na raspolaganje dotičnom nadležnom tijelu.

Kada se na temelju certifikata AEO izostavi zahtjev za ispunjavanje Izjave o obvezama, provjereni pošiljatelj mora odmah obavijestiti reguliranog agenta ako više nije imatelj takvog certifikata;

(c)

regulirani agent obavlja vrednovanje utvrđivanjem sljedećih podataka o potencijalno provjerenom pošiljatelju:

podaci o poduzeću, uključujući bona fide poslovnu adresu, i

priroda poslovanja, i

podaci za kontakt, uključujući podatke za kontakt osobe ili osoba odgovornih za zaštitu, i

porezni broj za PDV ili matični broj poduzeća, i

u slučaju izuzeća na temelju točke 6.5.2 podtočke (b), broj certifikata AEO;

(d)

ako je regulirani agent zadovoljan informacijama danim na temelju točaka (b) i (c), tada može imenovati subjekt provjerenim pošiljateljem.

6.5.3.

Regulirani agent održava bazu podataka s informacijama iz točke 6.5.2 podtočke (c). Ta baza podataka je na raspolaganju za inspekciju nadležnom tijelu.

6.5.4.

Ako na računu provjerenog pošiljatelja tijekom razdoblja od 2 godine nema nikakvih aktivnosti što se tiče zračnog prijevoza tereta ili pošte, status provjerenog pošiljatelja prestaje.

6.5.5.

Ako nadležno tijelo ili regulirani agent utvrdi da se provjereni pošiljatelj više ne pridržava uputa koje su sadržane u Prilogu 6-D, regulirani agent odmah opoziva status provjerenog pošiljatelja.

6.5.6.

Ako iz bilo kojeg razloga na pošiljku nisu bile primijenjene zaštitne kontrole navedene u „Uputama za zaštitu zračnog prometa za provjerene pošiljatelje”, ili ako pošiljku ne šalje provjereni pošiljatelj u svoje ime, provjereni pošiljatelj to mora jasno naznačiti reguliranom agentu, kako bi se mogla primijeniti točka 6.3.2.3.

6.6.   ZAŠTITA TERETA I POŠTE

6.6.1.   Zaštita tereta i pošte tijekom prijevoza

6.6.1.1.

Kako bi se osiguralo da pošiljke, na koje su bile primijenjene potrebne zaštitne kontrole, budu zaštićene od neovlaštenog uplitanja tijekom prijevoza:

(a)

pošiljke mora zapakirati ili zapečatiti regulirani agent, poznati pošiljatelj ili provjereni pošiljatelj, kako bi svaki pokušaj narušavanja cjelovitosti bio očigledan; i

(b)

tovarni prostor u vozilu u kojem se prevoze pošiljke mora biti zaključan ili zapečaćen, ili ako se radi o vozilima sa stranicama od tkanine on mora biti osiguran kablovima TIR kako bi svaki pokušaj narušavanja cjelovitosti bio očigledan, ili se prostor za utovar vozila s niskim dnom drži pod nadzorom; i ili

(c)

prijevoznik koji obavlja prijevoz u ime reguliranog agenta, poznatog pošiljatelja ili provjerenog pošiljatelja, osim ako je on sam odobren za reguliranog agenta, suglasan je s izjavom prijevoznika koja je sadržana u Prilogu 6-E.

Potpisanu izjavu zadržava regulirani agent, poznati pošiljatelj ili provjereni pošiljatelj za kojeg prijevoznik obavlja prijevoz. Na zahtjev se primjerak potpisane izjave također stavlja na raspolaganje reguliranom agentu ili zračnom prijevozniku koji prima pošiljku ili dotičnom nadležnom tijelu; ili

(d)

prijevoznik reguliranom agentu, poznatom pošiljatelju ili provjerenom pošiljatelju za kojeg obavlja prijevoz daje dokaz da ga je certificiralo ili odobrilo nadležno tijelo.

Ovaj dokaz uključuje zahtjeve sadržane u Prilogu 6-E, a primjerke zadržava dotični regulirani agent, poznati pošiljatelj ili provjereni pošiljatelj. Na zahtjev se primjerak također stavlja na raspolaganje reguliranom agentu ili zračnom prijevozniku koji prima pošiljku ili drugom nadležnom tijelu.

6.6.1.2.

Točka 6.6.1.1 podtočke (b), (c) i (d) ne primjenjuju se tijekom prijevoza u štićenom području.

6.6.2.   Zaštita tereta i pošte u zračnim lukama

6.6.2.1.

Smatra se da su pošiljke tereta i pošte, koje se nalaze u kritičnoj zoni, zaštićene od neovlaštenog uplitanja.

6.6.2.2.

Smatra se da su pošiljke tereta i pošte, koje se nalaze u dijelu koji nije kritična zona, zaštićene od neovlaštenog uplitanja ako:

(a)

su fizički zaštićene kako bi se spriječilo unošenje bilo kakvog predmeta koji bi se mogao upotrijebiti za neovlašteno uplitanje; ili

(b)

nisu ostavljene bez nadzora i ako je pristup ograničen na osobe koje sudjeluju u zaštiti i utovaru tereta i pošte u zrakoplov.

PRILOG 6-A

IZJAVA O OBVEZAMA – REGULIRANI AGENT

U skladu s Uredbom (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prometa i njezinim provedbenim aktima,

izjavljujem,

da su po mom najboljem saznanju informacije sadržane u programu zaštite poduzeća istinite i točne,

da se prakse i postupci navedeni u ovom programu zaštite provode i održavaju na svim lokacijama koje su obuhvaćene programom,

da će se program zaštite prilagoditi i izmijeniti kako bi se uskladio sa svim budućim relevantnim promjenama zakonodavstva EZ-a, osim ako [ime poduzeća] obavijesti [ime nadležnog tijela] da više ne želi djelovati kao regulirani agent,

da će [ime poduzeća] u pisanom obliku obavijestiti [ime nadležnog tijela] o:

(a)

manjim promjenama u svom programu zaštite, kao što su ime poduzeća, osoba odgovorna za zaštitu ili podaci za kontakt, promjena osobe kojoj je potreban pristup „Bazi podataka EZ-a reguliranih agenata i poznatih pošiljatelja”, odmah, a najkasnije u roku od 10 radnih dana; i

(b)

većim planiranim promjenama, kao što su novi postupci zaštitnih pregleda, veći građevinski radovi koji bi mogli utjecati na njegovu sukladnost s odgovarajućim zakonodavstvom EZ-a ili promjena sjedišta/adrese, najmanje 15 radnih dana prije njihovog početka/planirane promjene,

da će [ime poduzeća], kako bi osigurao sukladnost sa zakonodavstvom EZ-a, u slučaju potrebe u potpunosti surađivati u svim inspekcijama te da će na zahtjev inspektora omogućiti pristup svim dokumentima,

da će [ime poduzeća] obavijestiti [ime nadležnog tijela] o bilo kakvim ozbiljnim probojem zaštitnih mjera i o bilo kakvim sumnjivim okolnostima koje bi mogle biti važne za zaštitu zračnog tereta/pošte, posebno o svakom pokušaju skrivanja zabranjenih predmeta u pošiljkama,

da će [ime poduzeća] za sve odgovarajuće zaposlenike osigurati odgovarajuće osposobljavanje, te da će ih upoznati s njihovom odgovornošću što se tiče zaštite u okviru programa zaštite poduzeća, i

da će [ime poduzeća] obavijestiti [ime nadležnog tijela], ako:

(a)

prestane poslovati;

(b)

ako se prestane baviti zračnim teretom/poštom; ili

(c)

ako više ne može ispunjavati zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva EZ-a.

Preuzimam potpunu odgovornost za ovu izjavu.

Ime:

Položaj u poduzeću:

Datum:

Potpis:

PRILOG 6-B

Odredbe u vezi sa smjernicama za poznate pošiljatelje utvrđene su u posebnoj odluci Komisije.

PRILOG 6-C

Odredbe u vezi s kontrolnim listama za vrednovanje poznatih pošiljatelja utvrđene su u posebnoj odluci Komisije.

PRILOG 6-D

UPUTE ZA ZAŠTITU ZRAČNOG PROMETA ZA

PROVJERENE POŠILJATELJE

Ove su upute izrađene za vašu upotrebu i za informiranje vaših zaposlenika koji rade na pripremi i kontroli pošiljaka zračnog tereta/zračne pošte. Ove se upute daju u skladu s Uredbom (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prometa i njezinim provedbenim aktima.

Prostorije

Nadzire se pristup područjima u kojima se pripremaju, pakiraju i/ili skladište pošiljke zračnog tereta/pošte koji se mogu identificirati kako bi se osiguralo da niti jedna neovlaštena osoba nema pristup pošiljkama.

Posjetiteljima se ne dopušta pristup ili imaju stalnu pratnju u onim područjima u kojima se pripremaju, pakiraju i/ili skladište pošiljke zračnog tereta/pošte koji se mogu identificirati.

Osoblje

Provjerava se integritet svih zaposlenika koji će imati pristup zračnom teretu/zračnoj pošti koji se mogu identificirati. Ova provjera uključuje, najmanje, provjeru identiteta (ako je moguće pomoću identifikacijske isprave s fotografijom, vozačke dozvole ili putovnice) i provjeru životopisa i/ili priloženih referenca.

Svi zaposlenici koji imaju pristup zračnom teretu/zračnoj pošti koji se mogu identificirati, moraju biti upoznati sa svojim odgovornostima što se tiče zaštite kako je navedeno u ovim uputama.

Imenovana odgovorna osoba

Mora se imenovati najmanje jedna osoba koja je odgovorna za primjenu i nadzor ovih uputa (imenovana odgovorna osoba).

Ispravnost pošiljke

Pošiljke zračnog tereta/zračne pošte ne smiju sadržavati nikakve zabranjene predmete, osim ako su ispravno prijavljeni i ako su na njih primijenjeni važeći zakoni i propisi.

Pošiljke zračnog tereta/zračne pošte moraju biti zaštićene od neovlaštenog uplitanja.

Pošiljke zračnog tereta/zračne pošte moraju biti zapakirane na odgovarajući način, i ako je moguće, moraju biti zatvorene tako da ih se ne može otvoriti bez vidljivog oštećenja.

Pošiljke zračnog tereta/zračne pošte moraju biti u potpunosti opisane na pratećem dokumentu, zajedno s ispravnom adresom.

Prijevoz

Kada je za prijevoz pošiljaka zračnog tereta/zračne pošte odgovoran provjereni pošiljatelj, pošiljke moraju biti zaštićene od neovlaštenog uplitanja.

Kada provjereni pošiljatelj sklopi ugovor s podizvođačem:

(a)

pošiljke se prije prijevoza moraju zapečatiti; i

(b)

prijevoznik koji obavlja prijevoz u ime provjerenog pošiljatelja mora se složiti s izjavom prijevoznika sadržanom u Prilogu 6-E.

Provjereni pošiljatelj zadržava potpisanu izjavu ili primjerak jednakovrijednog dokumenta nadležnog tijela.

Nepravilnosti

Imenovana odgovorna osoba se obavješćuje o očiglednim nepravilnostima u vezi s ovim uputama ili o nepravilnostima za koje postoji sumnja. Imenovana odgovorna osoba poduzima primjerene mjere.

Pošiljke iz drugih izvora

Provjereni pošiljatelj može reguliranom agentu proslijediti pošiljke koje ne potječu od njega samog, pod uvjetom:

(a)

da su one odvojene od pošiljaka koje potječu od njega; i

(b)

da je podrijetlo jasno naznačeno na pošiljci ili na pratećoj dokumentaciji.

Sve se takve pošiljke prije utovara u zrakoplov moraju pregledati.

Nenajavljene inspekcije

Inspektori za zaštitu zračnog prometa iz nadležnog tijela mogu provoditi nenajavljene inspekcije kako bi provjerili sukladnost s ovim uputama. Inspektori uvijek sa sobom nose službenu iskaznicu, koju moraju na zahtjev pokazati, kada provode inspekciju u vašim prostorijama. Iskaznica sadrži ime i fotografiju inspektora.

Zabranjeni predmeti

Sastavljene eksplozivne ili zapaljive naprave ne smiju se prenositi u pošiljkama tereta osim ako su u potpunosti ispunjeni zahtjevi svih pravila sigurnosti. Eksplozivne ili zapaljive naprave, bez obzira na to jesu li sastavljene ili ne, ne smiju se prenositi u pošiljkama pošte.

Izjava o obvezama

„Izjavu o obvezama – provjereni pošiljatelj” ne morate potpisati i predati reguliranom agentu ako vaše poduzeće ima certifikat AEO iz članka 14.a stavka 1. točke (b) ili (c) Uredbe Komisije (EZ) br. 1875/2006 o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2454/93.

Međutim, ako vaše poduzeće više nema certifikat AEO, o tome morate odmah obavijestiti reguliranog agenta. U tom će vas slučaju regulirani agent obavijestiti kako možete dobiti status provjerenog pošiljatelja.

IZJAVA O OBVEZAMA – PROVJERENI POŠILJATELJ

U skladu s Uredbom (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prometa i njezinim provedbenim aktima,

izjavljujem,

da [ime poduzeća] djeluje u skladu s ovim „Uputama za zaštitu zračnog prometa za provjerene pošiljatelje”

da [ime poduzeća] osigurava da će ove upute biti priopćene osoblju koje ima pristup zračnom teretu/zračnoj pošti,

da [ime poduzeća] čuva zračni teret/zračnu poštu zaštićenu, do isporuke reguliranom agentu,

da se [ime poduzeća] slaže da se pošiljke mogu podvrgnuti zaštitnim kontrolama, uključujući pregled, i

da [ime poduzeća] prihvaća nenajavljene inspekcije u svojim prostorijama, koje obavlja nadležno tijelo države članice u kojoj se nalazi kako bi utvrdilo djeluje li [ime poduzeća] u skladu s ovim uputama.

Preuzimam potpunu odgovornost za ovu izjavu.

Ime:

Položaj u poduzeću:

Datum:

Potpis:

PRILOG 6-E

IZJAVA PRIJEVOZNIKA

U skladu s Uredbom (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prometa i njezinim provedbenim aktima,

potvrđujem da se pri prikupljanju, prenošenju, skladištenju i isporuci zračnog tereta/zračne pošte na kojima su bile obavljene zaštitne kontrole [u ime reguliranog agenta/poznatog pošiljatelja/provjerenog pošiljatelja], poštuju sljedeći zaštitni postupci:

sve osoblje koje prevozi ovaj zračni teret/zračnu poštu prolazi osposobljavanje za svjesnost o zaštiti,

provjerava se integritet svih zaposlenika koji imaju pristup zračnom teretu/zračnoj pošti. Ova provjera uključuje, najmanje, provjeru identiteta (ako je moguće pomoću identifikacijske isprave s fotografijom, vozačke dozvole ili putovnice) i provjeru životopisa i/ili priloženih referenca,

tovarni prostor u vozilima se zaključava ili pečati. Vozila sa stranicama od tkanine osiguravaju se kablovima TIR. Prostor za tovar u vozilima s niskim dnom drži se tijekom prijevoza zračnog tereta pod nadzorom,

neposredno prije utovara, pregledava se tovarni prostor te se nepovredivost ovog pregleda održava do završetka utovara,

svaki vozač nosi sa sobom identifikacijsku iskaznicu, putovnicu, vozačku dozvolu ili neki drugi dokument s njegovom fotografijom koji je izdalo ili koji priznaje nadležno tijelo

u razdoblju od preuzimanja do isporuke, vozači ne zastaju neplanirano. Ako je to neizbježno, vozač pri povratku provjerava zaštitu tereta i nepovredivost brava i/ili pečata. Ako vozač otkrije bilo kakav dokaz o uplitanju, on o tome obavješćuje svog pretpostavljenog i njegov zračni teret/pošta se ne isporučuju bez obavijesti pri dostavi,

za prijevoz se ne sklapaju podizvođački ugovori s trećom stranom, osim ako treća strana također ima prijevoznički ugovor s [isto ime kao gore, reguliranog agenta/poznatog pošiljatelja/provjerenog pošiljatelja ili nadležnog tijela koje je odobrilo i certificiralo prijevoznika], i

za nikakve druge usluge (npr. skladištenje) ne sklapaju se podizvođački ugovori s bilo kojom drugom stranom osim reguliranog agenta ili subjekta koje je nadležno tijelo certificiralo ili odobrilo i uvrstilo u popis za pružanje tih usluga.

Preuzimam potpunu odgovornost za ovu izjavu.

Ime:

Položaj u poduzeću:

Datum:

Potpis:

PRILOG 6-F

TERET I POŠTA

TREĆE ZEMLJE ZA KOJE SE PRIZNAJE DA PRIMJENJUJU STANDARDE ZAŠTITE JEDNAKOVRIJEDNE ZAJEDNIČKIM OSNOVNIM STANDARDIMA

Što se tiče tereta i pošte, za sljedeće se treće zemlje priznaje da primjenjuju standarde zaštite jednakovrijedne zajedničkim osnovnim standardima:

7.   KOMPANIJSKA POŠTA I KOMPANIJSKI MATERIJALI ZRAČNOG PRIJEVOZNIKA

7.0.   OPĆE ODREDBE

Ako nije drukčije navedeno ili ako provedbu zaštitnih kontrola iz poglavlja 4., 5. i 6. ne osigurava nadležno tijelo, operator zračne luke, subjekt ili drugi zračni prijevoznik, zračni prijevoznik osigurava provedbu mjera navedenih u ovom poglavlju što se tiče njegove kompanijske pošte i njegovog kompanijskog materijala.

7.1.   KOMPANIJSKA POŠTA I KOMPANIJSKI MATERIJALI KOJI SE UTOVARUJU U ZRAKOPLOV

7.1.1.

Prije utovara u prtljažni prostor zrakoplova, kompanijska pošta i kompanijski materijali se moraju zaštitno pregledati i zaštititi u skladu s poglavljem 5. ili se moraju podvrgnuti zaštitnim kontrolama i zaštiti u skladu s poglavljem 6.

7.1.2.

Prije utovara u bilo koji drugi dio zrakoplova osim prtljažnog prostora, kompanijska pošta i kompanijski materijali se moraju zaštitno pregledati i zaštititi u skladu s odredbama za kabinsku prtljagu iz poglavlja 4.

7.1.3.

Kompanijska pošta i kompanijski materijali koji se utovaruju u zrakoplov podliježu također dodatnim odredbama utvrđenim u posebnoj odluci Komisije.

7.2.   KOMPANIJSKI MATERIJALI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ZA OBRADU PODATAKA O PUTNIKU I PRTLJAZI

7.2.1.

Kompanijski materijali zračnog prijevoznika koji se upotrebljavaju za obradu podataka o putniku i prtljazi i koji bi se mogli upotrijebiti za ugrožavanje zaštite zračnog prometa, stavljaju se pod zaštitu ili se drže pod nadzorom kako bi se spriječio neovlašteni pristup.

Korištenje sustava za samostalnu prijavu za let i odgovarajuće internetske mogućnosti koje su na raspolaganju putnicima, smatraju se ovlaštenim pristupom takvim materijalima.

7.2.2.

Odbačeni materijali, koji bi se mogli upotrijebiti za omogućavanje neovlaštenog pristupa ili unosa prtljage u zaštitno područje s ograničenim kretanjem ili u zrakoplov, moraju se uništiti ili učiniti nevažećim.

7.2.3.

Sustavima za otpremu i prijavu putnika i prtljage mora se upravljati na takav način da se spriječi neovlašteni pristup.

Korištenje sustava za samostalnu prijavu za let koja je omogućena putnicima, smatra se ovlaštenim pristupom takvim sustavima.

8.   ZALIHE ZA OPSKRBU TIJEKOM LETA

8.0.   OPĆE ODREDBE

8.0.1.

Ako nije drukčije navedeno, nadležno tijelo, operator zračne luke, zračni prijevoznik ili subjekt odgovoran u skladu s nacionalnim programom zaštite civilnog zračnog prometa iz članka 10. Uredbe (EZ) br. 300/2008 osigurava provedbu mjera navedenih u ovom poglavlju.

8.0.2.

Za potrebe ovog poglavlja‚ „zalihe za opskrbu tijekom leta” su svi artikli koji se unose u zrakoplov za upotrebu, konzumaciju ili kupovinu od strane putnika ili posade tijekom leta, osim:

(a)

ručne prtljage;

(b)

predmeta koje sa sobom nose osobe koje nisu putnici; i

(c)

kompanijske pošte i kompanijskog materijala.

Za potrebe ovog poglavlja „regulirani dobavljač zaliha za opskrbu tijekom leta” znači dobavljač čiji postupci ispunjavaju zajednička pravila zaštite i standarde dostatne da mu se dopusti isporuka zaliha za let izravno u zrakoplov.

Za potrebe ovog poglavlja „poznati dobavljač zaliha za opskrbu tijekom leta” znači dobavljač čiji postupci ispunjavaju zajednička pravila zaštite i standarde dostatne da mu se dopusti isporuka zaliha za let zračnom prijevozniku ili reguliranom dobavljaču, ali ne izravno u zrakoplov.

8.0.3.

Zalihe se smatraju zalihama za opskrbu tijekom leta od trenutka kada se mogu identificirati kao zalihe previđene za unos u zrakoplov za upotrebu, konzumaciju ili kupovinu od strane putnika ili posade tijekom leta.

8.1.   ZAŠTITNE KONTROLE

8.1.1.   Zaštitne kontrole – opće odredbe

8.1.1.1.

Zalihe za opskrbu tijekom leta pregledavaju se prije unošenja u zaštitno ograničeno područje, osim:

(a)

ako je potrebne zaštitne kontrole zaliha primijenio zračni prijevoznik koji ih isporučuje za svoj vlastiti zrakoplov i ako su zalihe bile zaštićene od neovlaštenog uplitanja od trenutka primjene tih zaštitnih kontrola do isporuke u zrakoplov; ili

(b)

ako je potrebne zaštitne kontrole zaliha primijenio regulirani dobavljač i ako su zalihe bile zaštićene od neovlaštenog uplitanja od trenutka primjene tih kontrola do dolaska u zaštitno ograničeno područje ili, ako je primjereno, do isporuke zračnom prijevozniku ili drugom reguliranom dobavljaču; ili

(c)

ako je potrebne zaštitne kontrole zaliha primijenio poznati dobavljač i ako su zalihe bile zaštićene od neovlaštenog uplitanja od trenutka primjene tih zaštitnih kontrola do isporuke zračnom prijevozniku ili reguliranom dobavljaču.

8.1.1.2.

Moraju se pregledati sve zalihe za opskrbu tijekom leta koje su primljene od reguliranog dobavljača ili od poznatog dobavljača na kojima su vidljivi znakovi narušavanja cjelovitosti ili ako postoji razlog za sumnju da od trenutka primjene kontrola nisu bile zaštićene od neovlaštenog ometanja.

8.1.1.3.

Zaštitne kontrole zaliha za opskrbu tijekom leta podliježu također dodatnim odredbama utvrđenim u posebnoj odluci Komisije.

8.1.2.   Zaštitni pregled

8.1.1.1.

Pri zaštitnom pregledu zaliha za opskrbu tijekom leta, u odabiru upotrijebljenih sredstava i metoda uvažava se priroda zaliha i oni moraju biti takvog standarda koji je dostatan kako bi se osiguralo da u zalihama nisu skriveni nikakvi zabranjeni predmeti.

8.1.1.2.

Pregled zaliha za opskrbu tijekom leta podliježe također dodatnim odredbama utvrđenim u posebnoj odluci Komisije.

8.1.3.   Odobravanje reguliranih dobavljača

8.1.3.1.

Regulirane dobavljače odobrava nadležno tijelo.

Odobrenje reguliranog dobavljača specifično je za lokaciju.

Bilo koji subjekt koji osigurava primjenu zaštitne kontrole iz točke 8.1.5 i koji zalihe za opskrbu tijekom leta isporučuje izravno u zrakoplov, odobrava se kao regulirani dobavljač. To se ne odnosi na zračnog prijevoznika koji te zaštitne kontrole izvodi sam i isporučuje zalihe samo u svoj vlastiti zrakoplov.

8.1.3.2.

Nadležno tijelo svake države članice u svom nacionalnom programu zaštite civilnog zračnog prometa iz članka 10. Uredbe (EZ) br. 300/2008 utvrđuje odgovornosti za provedbu sljedećeg postupka za odobravanje reguliranih dobavljača:

(a)

subjekt traži odobrenje od nadležnog tijela države članice u kojoj se nalazi njegova lokacija kako bi mu se dodijelio status reguliranog dobavljača.

Podnositelj zahtjeva dostavlja dotičnom nadležnom tijelu program zaštite. U programu se opisuju metode i postupci kojih se dobavljač mora pridržavati kako bi ispunio zahtjeve iz točke 8.1.5. U programu se također opisuje kako sam dobavljač nadzire sukladnost s tim metodama i postupcima.

Podnositelj zahtjeva mora također dostaviti „Izjavu o obvezama – regulirani dobavljač zaliha za opskrbu tijekom leta” sadržanu u Prilogu 8-A. Tu izjavu potpisuje pravni zastupnik ili osoba odgovorna za zaštitu.

Potpisanu izjavu zadržava dotično nadležno tijelo;

(b)

nadležno tijelo, ili neovisni ocjenjivač koji djeluje u njegovo ime, proučava program zaštite i zatim na samoj lokaciji provjerava navedene lokacije kako bi ocijenio ispunjava li podnositelj zahtjeva zahtjeve iz točke 8.1.5;

(c)

ako je nadležno tijelo zadovoljno s podacima danim na temelju točaka (a) i (b), ono može odobriti dobavljača kao reguliranog dobavljača za navedene lokacije. Ako nadležno tijelo nije zadovoljno, ono o razlozima odmah obavješćuje subjekt koji je tražio odobrenje za reguliranog dobavljača.

8.1.3.3.

Regulirani dobavljač se ponovno vrednuje u redovitim vremenskim razmacima koji nisu duži od 5 godina. To uključuje provjeru na samoj lokaciji kako bi se ocijenilo ispunjava li regulirani dobavljač još uvijek zahtjeve iz točke 8.1.5.

Inspekciju u prostorijama reguliranog dobavljača koji provodi nadležno tijelo u skladu s nacionalnim programom kontrole kvalitete može se smatrati vrednovanjem na samoj lokaciji, pod uvjetom da obuhvaća sve zahtjeve iz točke 8.1.5.

8.1.3.4.

Ako nadležno tijelo utvrdi da regulirani dobavljač više ne ispunjava zahtjeve iz točke 8.1.5, ono opoziva status reguliranog dobavljača za navedene lokacije.

8.1.3.5.

Ne dovodeći u pitanje pravo svake države članice da primjenjuje mjere više razine zaštite u skladu s člankom 6. Uredbe (EZ) br. 300/2008, regulirani dobavljač koji je odobren u skladu s točkom 8.1.3 priznaje se u svim državama članicama.

8.1.4.   Imenovanje poznatih dobavljača

8.1.4.1.

Bilo koji subjekt koji osigurava primjenu zaštitne kontrole iz točke 8.1.5.1 i koji isporučuje zalihe za opskrbu tijekom leta, ali ne izravno u zrakoplov, imenuje se poznatim dobavljačem od strane poduzeća kojem isporučuje. To se ne odnosi na reguliranog dobavljača.

8.1.4.2.

Kako bi bio imenovan kao poznati dobavljač, subjekt mora svakom poduzeću kojem isporučuje dostaviti „Izjavu o obvezama – poznati dobavljač zaliha za opskrbu tijekom leta” sadržanu u Prilogu 8-B. Tu izjavu potpisuje pravni zastupnik ili osoba odgovorna za zaštitu.

Potpisanu izjavu zadržava poduzeće kojem poznati dobavljač isporučuje kao sredstvo vrednovanja.

8.1.4.3.

Ako tijekom razdoblja od 2 godine nema nikakvih isporuka, status poznatog dobavljača prestaje važiti.

8.1.4.4.

Ako nadležno tijelo ili poduzeće kojem poznati dobavljač isporučuje smatra da poznati dobavljač više ne ispunjava zahtjeve iz točke 8.1.5.1, predmetno poduzeće opoziva status poznatog dobavljača.

8.1.5.   Zaštitne kontrole koje izvode zračni prijevoznik, regulirani dobavljač i poznati dobavljač

8.1.5.1.

Zračni prijevoznik, regulirani dobavljač i poznati dobavljač zaliha za opskrbu tijekom leta:

(a)

imenuju osobu odgovornu za zaštitu u poduzeću; i

(b)

osiguravaju da osobe koje imaju pristup zalihama za opskrbu tijekom leta prođu osposobljavanje za svjesnost o zaštiti, prije nego što im se dopusti pristup tim zalihama; i

(c)

sprečavaju neovlašteni pristup svojim prostorijama i zalihama za opskrbu tijekom leta; i

(d)

osiguravaju na odgovarajući način, da se u zalihe za opskrbu tijekom leta ne sakriju nikakvi zabranjeni predmeti; i

(e)

primjenjuje pečate koji se ne mogu otvoriti bez vidljivog oštećenja na svim vozilima i/ili spremnicima u kojima se prevoze zalihe za opskrbu tijekom leta ili ih fizički štiti.

Točka (e) se ne primjenjuje tijekom prijevoza u štićenom području.

8.1.5.2.

Zaštitne kontrole koje izvode zračni prijevoznik i regulirani dobavljač podliježu također dodatnim odredbama utvrđenim u posebnoj odluci Komisije.

8.2.   ZAŠTITA ZALIHA ZA OPSKRBU TIJEKOM LETA

Detaljne odredbe za zaštitu zaliha za opskrbu tijekom leta utvrđene su u posebnoj odluci Komisije.

PRILOG 8-A

IZJAVA O OBVEZAMA

REGULIRANI DOBAVLJAČ ZALIHA ZA OPSKRBU TIJEKOM LETA

U skladu s Uredbom (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prometa i njezinim provedbenim aktima,

izjavljujem,

da su po mom najboljem saznanju informacije sadržane u programu zaštite poduzeća istinite i točne,

da će se prakse i postupci navedeni u ovom programu zaštite provoditi i održavati na svim lokacijama koje su obuhvaćene programom,

da će se ovaj program zaštite prilagoditi i izmijeniti kako bi se uskladio sa svim budućim relevantnim promjenama zakonodavstva EZ-a, osim ako [ime poduzeća] obavijesti [ime nadležnog tijela] da više ne želi isporučivati zalihe za opskrbu tijekom leta izravno u zrakoplov (i da, prema tome, više ne želi djelovati kao regulirani dobavljač),

da će [ime poduzeća] u pisanom obliku obavijestiti [ime nadležnog tijela] o:

(a)

manjim promjenama u svom programu zaštite, kao što su ime poduzeća, osoba odgovorna za zaštitu ili podaci za kontakt, odmah, a najkasnije u roku od 10 radnih dana; i

(b)

većim planiranim promjenama, kao što su novi postupci zaštitnih pregleda, veći građevinski radovi koji bi mogli utjecati na njegovu sukladnost s odgovarajućim zakonodavstvom EZ-a, ili promjena sjedišta/adrese, najmanje 15 radnih dana prije njihovog početka/planirane promjene,

da će [ime poduzeća], kako bi osigurao sukladnost s odgovarajućim zakonodavstvom EZ-a, u slučaju potrebe u potpunosti surađivati u svim inspekcijama te da će na zahtjev inspektora omogućiti pristup svim dokumentima,

da će [ime poduzeća] obavijestiti [ime nadležnog tijela] o bilo kakvim ozbiljnim probojem zaštitnih mjera i o bilo kakvim sumnjivim okolnostima koje bi mogle biti važne za zalihe za opskrbu tijekom leta, posebno o svakom pokušaju skrivanja zabranjenih predmeta u zalihe,

da će [ime poduzeća] za sve odgovarajuće zaposlenike osigurati odgovarajuće osposobljavanje te da će ih upoznati s njihovim odgovornostima što se tiče zaštite u okviru programa zaštite poduzeća, i

da će [ime poduzeća] obavijestiti [ime nadležnog tijela], ako:

(a)

prestane poslovati;

(b)

ako više ne isporučuje zalihe za opskrbu tijekom leta izravno u zrakoplov; ili

(c)

ako više ne može ispunjavati zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva EZ-a.

Preuzimam potpunu odgovornost za ovu izjavu.

Ime:

Položaj u poduzeću:

Datum:

Potpis:

PRILOG 8-B

IZJAVA O OBVEZAMA

POZNATI DOBAVLJAČ ZALIHA ZA OPSKRBU TIJEKOM LETA

U skladu s Uredbom (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prometa i njezinim provedbenim aktima,

izjavljujem,

da [ime poduzeća] djeluje u skladu sa zahtjevima zakonodavstva EZ-a,

da će [ime poduzeća], kako bi osigurao sukladnost s odgovarajućim zakonodavstvom EZ-a, u slučaju potrebe u potpunosti surađivati u svim inspekcijama, te da će na zahtjev inspektora omogućiti pristup svim dokumentima,

da će [ime poduzeća] obavijestiti [ime zračnog prijevoznika ili reguliranog dobavljača kojem isporučuje zalihe za opskrbu tijekom leta] o bilo kakvom ozbiljnom proboju mjera zaštite i o bilo kakvim sumnjivim okolnostima koje bi mogle biti važne za zalihe za opskrbu tijekom leta, posebno o svakom pokušaju skrivanja zabranjenih predmeta u zalihe,

da će [ime poduzeća] za sve odgovarajuće zaposlenike osigurati odgovarajuće osposobljavanje te da će ih upoznati s njihovim odgovornostima što se tiče zaštite, i

da će [ime poduzeća] obavijestiti [ime zračnog prijevoznika ili reguliranog dobavljača kojem isporučuje zalihe za opskrbu tijekom leta], ako:

(a)

prestane poslovati; ili

(b)

ako više ne može ispunjavati zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva EZ-a.

Preuzimam potpunu odgovornost za ovu izjavu.

Ime:

Položaj u poduzeću:

Datum:

Potpis:

9.   ZALIHE ZA OPSKRBU ZRAČNIH LUKA

9.0.   OPĆE ODREDBE

9.0.1.

Ako nije drukčije navedeno ili ako provedbu zaštitnih pregleda ne osigurava nadležno tijelo ili subjekt, provedbu mjera predviđenih u ovom poglavlju osigurava operator zračne luke.

9.0.2.

Za potrebe ovog poglavlja,

(a)

„zalihe za opskrbu zračne luke” znači svi artikli koji su namijenjeni za prodaju, upotrebu ili za stavljanje na raspolaganje za bilo koju namjenu ili djelatnost na zaštitno ograničenim područjima u zračnoj luci;

(b)

„poznati dobavljač zaliha za opskrbu zračne luke” znači dobavljač čiji postupci ispunjavaju zajednička pravila zaštite i standarde dostatne da mu se dopusti isporuka zaliha za opskrbu zračne luke u zaštitno ograničena područja.

9.0.3.

Zalihe se smatraju zalihama za opskrbu zračne luke od trenutka kada se mogu identificirati kao zalihe predviđene za prodaju, upotrebu ili stavljanje na raspolaganje u zaštitno ograničenom području u zračnoj luci.

9.1.   ZAŠTITNE KONTROLE

9.1.1.   Zaštitne kontrole – opće odredbe

9.1.1.1.

Zalihe za opskrbu zračne luke pregledavaju se prije unošenja u zaštitno ograničena područja, osim ako je zaštitne kontrole zaliha obavio poznati dobavljač i ako su zalihe bile zaštićene od neovlaštenog uplitanja od trenutka izvođenja tih kontrola do njihovog unošenja u zaštitno ograničeno područje.

9.1.1.2.

Zalihe za opskrbu zračne luke, koje potječu iz zaštitno ograničenog područja, mogu se izuzeti od ovih zaštitnih kontrola.

9.1.1.3.

Moraju se pregledati sve zalihe za opskrbu zračne luke koje su primljene od poznatog dobavljača na kojima su vidljivi znakovi narušavanja cjelovitosti ili ako postoji razlog za sumnju da od trenutka primjene kontrola nisu bile zaštićene od neovlaštenog ometanja.

9.1.1.4.

Pri isporuci u prodavaonicu u zaštitno ograničenom području, osoblje prodavaonice vizualno provjerava zalihe za opskrbu zračne luke kako bi se osiguralo da nema znakova narušavanja cjelovitosti.

9.1.2.   Zaštitni pregled

9.1.2.1.

Pri zaštitnom pregledu zaliha za opskrbu zračne luke, u odabiru upotrijebljenih sredstava i metoda, uvažava se priroda zaliha i oni moraju biti takvog standarda koji je dostatan kako bi se osiguralo da u zalihama nisu skriveni nikakvi zabranjeni predmeti.

9.1.2.2.

Pregled zaliha za opskrbu zračne luke podliježe također dodatnim odredbama utvrđenim u posebnoj odluci Komisije.

9.1.3.   Imenovanje poznatih dobavljača

9.1.3.1.

Bilo koji subjekt koji osigurava primjenu zaštitne kontrole iz točke 9.1.4 i koji isporučuje zalihe za opskrbu zračne luke, imenuje se od strane operatora zračne luke poznatim dobavljačem.

9.1.3.2.

Kako bi bio imenovan kao poznati dobavljač, subjekt mora operatoru zračne luke dostaviti „Izjavu o obvezama – poznati dobavljač zaliha za opskrbu zračne luke” sadržanu u Prilogu 9-A. Tu izjavu potpisuje pravni zastupnik ili osoba odgovorna za zaštitu.

Operator zračne luke zadržava potpisanu izjavu, kao sredstvo vrednovanja.

9.1.3.3.

Ako tijekom razdoblja od 2 godine nema nikakvih isporuka, status poznatog dobavljača prestaje važiti.

9.1.3.4.

Ako nadležno tijelo ili operator zračne luke smatra da poznati dobavljač više ne ispunjava zahtjeve iz točke 9.1.4, operator zračne luke opoziva status poznatog dobavljača.

9.1.4.   Zaštitne kontrole koje izvode poznati dobavljač

Poznati dobavljač zaliha za opskrbu zračne luke:

(a)

imenuje osobu odgovornu za zaštitu u poduzeću; i

(b)

osigurava da osobe koje imaju pristup zalihama za opskrbu zračne luke prođu osposobljavanje za svjesnost o zaštiti, prije nego što im se dopusti pristup tim zalihama; i

(c)

sprečava neovlašteni pristup svojim prostorijama i zalihama za opskrbu zračne luke; i

(d)

osigurava na odgovarajući način, da se u zalihe za opskrbu zračne luke ne sakriju nikakvi zabranjeni predmeti; i

(e)

primjenjuje pečate koji se ne mogu otvoriti bez vidljivog oštećenja na svim vozilima i/ili spremnicima u kojima se prevoze zalihe za opskrbu zračne luke osiguravaju ili ih fizički štiti.

9.2.   ZAŠTITA ZALIHA ZA OPSKRBU ZRAČNE LUKE

Detaljne odredbe za zaštitu zaliha za opskrbu zračne luke utvrđene su u posebnoj odluci Komisije.

PRILOG 9-A

IZJAVA O OBVEZAMA

POZNATI DOBAVLJAČ ZALIHA ZA OPSKRBU ZRAČNE LUKE

U skladu s Uredbom (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prometa i njezinim provedbenim aktima,

izjavljujem,

da [ime poduzeća] djeluje u skladu sa zahtjevima zakonodavstva EZ-a,

da će [ime poduzeća], kako bi osigurao sukladnost s odgovarajućim zakonodavstvom EZ-a, u slučaju potrebe u potpunosti surađivati u svim inspekcijama te da će na zahtjev inspektora omogućiti pristup svim dokumentima,

da će [ime poduzeća] obavijestiti [nadležno tijelo i operator zračne luke] o bilo kakvom ozbiljnom proboju mjera zaštite i o bilo kakvim sumnjivim okolnostima koje bi mogle biti važne za zalihe za opskrbu zračne luke, posebno o svakom pokušaju skrivanja zabranjenih predmeta u zalihe,

da će [ime poduzeća] za sve odgovarajuće zaposlenike osigurati odgovarajuće osposobljavanje te da će ih upoznati s njihovim odgovornostima što se tiče zaštite, i

da će [ime poduzeća] obavijestiti [operator zračne luke], ako:

(a)

prestane poslovati; ili

(b)

ako više ne može ispunjavati zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva EZ-a.

Preuzimam potpunu odgovornost za ovu izjavu.

Ime:

Položaj u poduzeću:

Datum:

Potpis:

10.   MJERE ZAŠTITE TIJEKOM LETA

Nema odredaba u ovoj Uredbi.

11.   ZAPOŠLJAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE OSOBLJA

11.0.   OPĆE ODREDBE

11.0.1.

Nadležno tijelo, operator zračne luke, zračni prijevoznik ili subjekt koji zapošljavaju osobe koje provode ili koje su odgovorne za provođenje mjera, za koje su oni odgovorni u skladu s nacionalnim programom zaštite civilnog zračnog prometa iz članka 10. Uredbe (EZ) br. 300/2008, osiguravaju da te osobe ispunjavaju standarde navedene u ovom poglavlju.

11.0.2.

Za potrebe ovog poglavlja „certifikacija” znači formalno ocjenjivanje i potvrđivanje, od strane ili u ime nadležnog tijela, kojim se dokazuje da je određena osoba uspješno završila odgovarajuće osposobljavanje te da ta osoba ima potrebnu stručnost za izvođenje dodijeljenih joj poslova na zadovoljavajućoj razini.

11.0.3.

Za potrebe ovog poglavlja, „država boravišta” znači država u kojoj osoba boravi bez prekida šest mjeseci ili duže, a „prekid” u evidenciji osposobljavanja ili zaposlenja je svaki prekid koji traje duže od 28 dana.

11.0.4.

Kod ocjenjivanja bilo kojih potreba za osposobljavanjem u okviru ovog odjeljka, mogu se uzeti u obzir vještine koje je osoba stekla prije zapošljavanja.

11.1.   ZAPOŠLJAVANJE

11.1.1.

Osobe koje se zapošljavaju za provedbu ili za preuzimanje odgovornosti za provedbu zaštitnog pregleda, kontrole pristupa ili drugih zaštitnih kontrola u zaštitno ograničenom području moraju uspješno proći provjeru podobnosti.

11.1.2.

Osobe koje se zapošljavaju za provedbu ili za preuzimanje odgovornosti za provedbu zaštitnog pregleda, kontrole pristupa ili drugih zaštitnih kontrola drugdje, a ne u zaštitno ograničenom području, moraju uspješno proći provjeru podobnosti ili provjeru prije zapošljavanja. Ako u ovoj Uredbi nije drukčije određeno, o tome treba li obaviti provjeru podobnosti ili provjeru prije zapošljavanja odlučuje nadležno tijelo u skladu s važećim nacionalnim pravilima.

11.1.3.

U skladu s pravilima Zajednice i nacionalnim pravilima, provjera podobnosti obuhvaća najmanje sljedeće:

(a)

utvrđivanje identiteta osobe na temelju dokumentiranog dokaza;

(b)

kaznene evidencije u svim državama boravišta tijekom najmanje prethodnih 5 godina; i

(c)

zaposlenja, osposobljavanje i bilo koje prekide tijekom najmanje prethodnih 5 godina.

11.1.4.

U skladu s pravilima Zajednice i nacionalnim pravilima, provjera prije zapošljavanja obuhvaća najmanje sljedeće:

(a)

utvrđivanje identiteta osobe na temelju dokumentiranog dokaza;

(b)

zaposlenja, osposobljavanje i bilo koje prekide tijekom najmanje prethodnih 5 godina; i

(c)

traženje od osobe da potpiše izjavu u kojoj daje detaljne podatke o eventualnim kaznenim djelima u svim državama boravišta tijekom najmanje prethodnih 5 godina.

11.1.5.

Provjere podobnosti ili provjere prije zapošljavanja obavljaju se prije početka osposobljavanja osobe iz područja zaštite koje uključuje pristup informacijama koje nisu dostupne javnosti.

11.1.6.

Postupak zapošljavanja za sve osobe koje se zapošljavaju u skladu s točkama 11.1.1 i 11.1.2 uključuje najmanje pisanu zamolbu i razgovor, namijenjen osiguravanju početne procjene mogućnosti i sposobnosti.

11.1.7.

Osobe koje se zapošljavaju za provedbu zaštitnih kontrola moraju imati mentalne i fizičke mogućnosti i sposobnosti koje su potrebne za učinkovito izvođenje njihovih poslova te ih se na početku postupka zapošljavanja mora upoznati s prirodom ovih zahtjeva.

Te se mogućnosti i sposobnosti ocjenjuju tijekom postupka zapošljavanja, a prije završetka mogućeg probnog razdoblja.

11.1.8.

Evidencije o zapošljavanju, uključujući rezultate bilo kakvih testova za procjenu, čuvaju se za sve osobe zaposlene u skladu s točkama 11.1.1 i 11.1.2 najmanje tijekom trajanja njihovog ugovora o radu.

11.2.   OSPOSOBLJAVANJE

11.2.1.   Opće obveze što se tiče osposobljavanja

11.2.1.1.

Prije nego što ih se ovlasti za provedbu zaštitnih kontrola bez nadzora, osobe moraju uspješno završiti odgovarajuće osposobljavanje.

11.2.1.2.

Osposobljavanje osoba koje provode zadatke navedene u točkama 11.2.3.1 do 11.2.3.5 i točki 11.2.4 uključuje elemente teoretskog i praktičnog osposobljavanja, te osposobljavanja na radnom mjestu.

11.2.1.3.

Sadržaj tečajeva određuje ili odobrava nadležno tijelo, prije:

(a)

nego što instruktor započne bilo kakvo osposobljavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 300/2008 i njezinim provedbenim aktima; ili

(b)

nego što se upotrijebi tečaj koji se temelji na računalima kako bi se ispunili zahtjevi Uredbe (EZ) br. 300/2008 i njezinih provedbenih akata.

Tečaj koji se temelji na računalima može se provoditi s podrškom ili bez podrške instruktora.

11.2.1.4.

Evidencije o osposobljavanju čuvaju se za sve osobe koje su prošle osposobljavanje najmanje tijekom trajanja njihovog ugovora o radu.

11.2.2.   Osnovno osposobljavanje

Osnovno osposobljavanje osoba koje obavljaju poslove navedene u točkama 11.2.3.1, 11.2.3.4 i 11.2.3.5, kao i u točkama 11.2.4, 11.2.5 i 11.5 rezultira sljedećim stručnim znanjima:

(a)

znanja o ranijim djelima nezakonitog ometanja u području civilnog zračnog prometa, terorističkim djelima i trenutačnim prijetnjama;

(b)

poznavanje pravnog okvira za zaštitu zračnog prometa;

(c)

poznavanje ciljeva i organizacije zaštite zračnog prometa, uključujući obveze i odgovornosti osoba koje provode zaštitne kontrole;

(d)

poznavanje postupaka kontrole pristupa;

(e)

poznavanje sustava identifikacijskih iskaznica koji se upotrebljavaju u zračnoj luci;

(f)

poznavanje postupaka provjere iskaznica osoba i okolnosti u kojima se osobama moraju provjeriti iskaznice ili ih prijaviti;

(g)

poznavanje postupaka prijavljivanja;

(h)

sposobnost identificiranja zabranjenih predmeta;

(i)

sposobnost primjerenog reagiranja na incidente povezane sa zaštitom;

(j)

znanja o tome kako ljudsko ponašanje i reakcije mogu utjecati na uspješnost u području zaštite; i

(k)

sposobnost jasne i samopouzdane komunikacije.

11.2.3.   Osposobljavanje specifično za posao osoba koje provode zaštitne kontrole

11.2.3.1.

Osposobljavanje specifično za posao osoba koje provode zaštitni pregled osoba, ručne prtljage, stvari koje osobe nose sa sobom i predane prtljage rezultira sljedećim stručnim znanjima:

(a)

razumijevanje konfiguracije kontrolnih točaka za zaštitni pregled i postupka zaštitnog pregleda;

(b)

poznavanje mogućih načina skrivanja zabranjenih predmeta;

(c)

sposobnost primjerenog reagiranja na otkrivanje zabranjenih predmeta;

(d)

poznavanje mogućnosti i ograničenja zaštitne opreme ili metoda zaštitnih pregleda koji se upotrebljavaju;

(e)

poznavanje postupaka u hitnim slučajevima;

i, kada je to potrebno radi poslova koji su osobi dodijeljeni:

(f)

poznavanje međuljudskih vještina, posebno saznanje o tome kako premostiti kulturne razlike i kako postupiti s potencijalno opasnim putnicima;

(g)

poznavanje tehnika ručnog pregleda;

(h)

sposobnost izvođenja ručnog pregleda u skladu sa standardom dostatnim za primjereno osiguravanje otkrivanja skrivenih zabranjenih predmeta;

(i)

poznavanje izuzeća od zaštitnog pregleda i posebnih zaštitnih postupaka;

(j)

sposobnost rukovanja zaštitnom opremom koja se koristi;

(k)

sposobnost ispravnog tumačenja slika dobivenih zaštitnom opremom; i

(l)

poznavanje zahtjeva što se tiče zaštite predane prtljage.

11.2.3.2.

Osposobljavanje osoba koje provode zaštitni pregled tereta i pošte, rezultira sljedećim stručnim znanjima:

(a)

znanja o ranijim djelima nezakonitog ometanja u području civilnog zračnog prometa, terorističkim djelima i trenutačnim prijetnjama;

(b)

poznavanje odgovarajućih zakonskih zahtjeva;

(c)

poznavanje ciljeva i organizacije zaštite zračnog prometa, uključujući obveze i odgovornosti osoba koje provode zaštitne kontrole u lancu opskrbe;

(d)

sposobnost identificiranja zabranjenih predmeta;

(e)

sposobnost primjerenog reagiranja na otkrivanje zabranjenih predmeta;

(f)

poznavanje mogućnosti i ograničenja zaštitne opreme ili metoda pregleda, koji se upotrebljavaju;

(g)

poznavanje mogućih načina skrivanja zabranjenih predmeta;

(h)

poznavanje postupaka u hitnim slučajevima;

(i)

poznavanje zahtjeva što se tiče zaštite tereta i pošte;

i, kada je to potrebno radi poslova koji su osobi dodijeljeni:

(j)

poznavanje zahtjeva za zaštitni pregled tereta i pošte, uključujući izuzeća i posebne zaštitne postupke;

(k)

poznavanje metoda zaštitnih pregleda primjerenih za različite vrste tereta i pošte;

(l)

poznavanje tehnika ručnog pregleda;

(m)

sposobnost izvođenja ručnog pregleda u skladu sa standardom dostatnim za primjereno osiguravanje otkrivanja skrivenih zabranjenih predmeta;

(n)

sposobnost rukovanja zaštitnom opremom koja se koristi;

(o)

sposobnost ispravnog tumačenja slika dobivenih zaštitnom opremom; i

(p)

poznavanje zahtjeva u vezi s prijevozom.

11.2.3.3.

Osposobljavanje osoba koje provode zaštitni pregled kompanijske pošte i kompanijskog materijala, zaliha za opskrbu tijekom leta i zaliha za opskrbu zračne luke, rezultira sljedećim stručnim znanjima:

(a)

znanja o ranijim djelima nezakonitog ometanja u području civilnog zračnog prometa, terorističkim djelima i trenutačnim prijetnjama;

(b)

poznavanje odgovarajućih zakonskih zahtjeva;

(c)

poznavanje ciljeva i organizacije zaštite zračnog prometa, uključujući obveze i odgovornosti osoba koje provode zaštitne kontrole u lancu opskrbe;

(d)

sposobnost identificiranja zabranjenih predmeta;

(e)

sposobnost primjerenog reagiranja na otkrivanje zabranjenih predmeta;

(f)

poznavanje mogućih načina skrivanja zabranjenih predmeta;

(g)

poznavanje postupaka u hitnim slučajevima;

(h)

poznavanje mogućnosti i ograničenja zaštitne opreme ili metoda pregleda, koji se upotrebljavaju;

i, kada je to potrebno radi poslova koji su osobi dodijeljeni:

(i)

poznavanje tehnika ručnog pregleda;

(j)

sposobnost izvođenja ručnog pregleda u skladu sa standardom dostatnim za primjereno osiguravanje otkrivanja skrivenih zabranjenih predmeta;

(k)

sposobnost rukovanja zaštitnom opremom koja se koristi;

(l)

sposobnost ispravnog tumačenja slika dobivenih zaštitnom opremom; i

(m)

poznavanje zahtjeva u vezi s prijevozom.

11.2.3.4.

Posebno osposobljavanje osoba koje provode pregled vozila, rezultira sljedećim stručnim znanjima:

(a)

poznavanje zakonskih zahtjeva za pregled vozila, uključujući izuzeća i posebne zaštitne postupke;

(b)

sposobnost primjerenog reagiranja na otkrivanje zabranjenih predmeta;

(c)

poznavanje mogućih načina skrivanja zabranjenih predmeta;

(d)

poznavanje postupaka u hitnim slučajevima;

(e)

poznavanje tehnika pregleda vozila; i

(f)

sposobnost izvođenja pregleda vozila u skladu sa standardom dostatnim za primjereno osiguravanje otkrivanja skrivenih zabranjenih predmeta.

11.2.3.5.

Posebno osposobljavanje osoba koje provode kontrolu pristupa u zračnoj luci, te nadzor i patrole, rezultira sljedećim stručnim znanjima:

(a)

poznavanje zakonskih zahtjeva za kontrolu pristupa, uključujući izuzeća i posebne zaštitne postupke;

(b)

poznavanje sustava kontrole pristupa koji se upotrebljavaju u zračnoj luci;

(c)

poznavanje ovlaštenja, uključujući identifikacijske iskaznice za osobe i vozila kojima se omogućuje pristup u štićena područja i sposobnost identificiranja tih ovlaštenja;

(d)

poznavanje postupaka patroliranja i provjeravanja osoba te okolnosti u kojima se osobe moraju provjeriti ili prijaviti;

(e)

sposobnost primjerenog reagiranja na otkrivanje zabranjenih predmeta;

(f)

poznavanje postupaka u hitnim slučajevima;

(g)

poznavanje međuljudskih vještina, posebno saznanje o tome kako premostiti kulturne razlike i kako postupiti s potencijalno opasnim putnicima.

11.2.3.6.

Osposobljavanje osoba koje provode zaštitne preglede zrakoplova, rezultira sljedećim stručnim znanjima:

(a)

poznavanje zakonskih zahtjeva za zaštitne preglede zrakoplova;

(b)

poznavanje konfiguracije tipa(-ova) zrakoplova na kojima osoba provodi zaštitne preglede zrakoplova;

(c)

sposobnost identificiranja zabranjenih predmeta;

(d)

sposobnost primjerenog reagiranja na otkrivanje zabranjenih predmeta;

(e)

poznavanje mogućih načina skrivanja zabranjenih predmeta;

(f)

sposobnost provođenja zaštitnog pregleda zrakoplova u skladu sa standardom dostatnim za primjereno osiguravanje otkrivanja skrivenih zabranjenih predmeta.

11.2.3.7.

Osposobljavanje osoba koje provode zaštitu zrakoplova, rezultira sljedećim stručnim znanjima:

(a)

poznavanje načina zaštite i sprečavanja neovlaštenog pristupa u zrakoplov;

(b)

poznavanje postupka pečaćenja zrakoplova, kada je primjereno;

(c)

poznavanje sustava identifikacijskih iskaznica koji se koriste u zračnoj luci;

(d)

poznavanje postupaka provjeravanja osoba te okolnosti u kojima se osobe moraju provjeriti ili prijaviti; i

(e)

poznavanje postupaka u hitnim slučajevima.

11.2.3.8.

Osposobljavanje osoba koje provode uparivanje prtljage, rezultira sljedećim stručnim znanjima:

(a)

znanja o ranijim djelima nezakonitog ometanja u području civilnog zračnog prometa, terorističkim djelima i trenutačnim prijetnjama;

(b)

poznavanje odgovarajućih zakonskih zahtjeva;

(c)

poznavanje ciljeva i organizacije zaštite zračnog prometa, uključujući obveze i odgovornosti osoba koje provode zaštitne kontrole;

(d)

sposobnost primjerenog reagiranja na otkrivanje zabranjenih predmeta;

(e)

poznavanje postupaka u hitnim slučajevima;

(f)

poznavanje zahtjeva i tehnika za uparivanje prtljage i putnika; i

(g)

poznavanje zahtjeva što se tiče zaštite materijala zračnog prijevoznika koji se koriste za obradu podataka o putnicima i prtljazi.

11.2.3.9.

Osposobljavanje osoba koje provode zaštitne kontrole tereta i pošte, osim zaštitnog pregleda, ili koje imaju pristup zračnom teretu koji se može identificirati ili zračnoj pošti koja se može identificirati, rezultira sljedećim stručnim znanjima:

(a)

znanja o ranijim djelima nezakonitog ometanja u području civilnog zračnog prometa, terorističkim djelima i trenutačnim prijetnjama;

(b)

poznavanje odgovarajućih zakonskih zahtjeva;

(c)

poznavanje ciljeva i organizacije zaštite zračnog prometa, uključujući obveze i odgovornosti osoba koje provode zaštitne kontrole u lancu opskrbe;

(d)

poznavanje postupaka provjeravanja osoba te okolnosti u kojima se osobe moraju provjeriti ili prijaviti;

(e)

poznavanje postupaka prijavljivanja;

(f)

sposobnost identificiranja zabranjenih predmeta;

(g)

sposobnost primjerenog reagiranja na otkrivanje zabranjenih predmeta;

(h)

poznavanje mogućih načina skrivanja zabranjenih predmeta;

(i)

poznavanje zahtjeva što se tiče zaštite tereta i pošte; i

(j)

poznavanje zahtjeva u vezi s prijevozom, ako je primjereno.

11.2.3.10.

Osposobljavanje osoba koje provode zaštitne kontrole kompanijske pošte i kompanijskog materijala, zaliha za opskrbu tijekom leta i zaliha za opskrbu zračne luke, osim zaštitnog pregleda, rezultira sljedećim stručnim znanjima:

(a)

znanja o ranijim djelima nezakonitog ometanja u području civilnog zračnog prometa, terorističkim djelima i trenutačnim prijetnjama;

(b)

poznavanje odgovarajućih zakonskih zahtjeva;

(c)

poznavanje ciljeva i organizacije zaštite zračnog prometa, uključujući obveze i odgovornosti osoba koje provode zaštitne kontrole;

(d)

poznavanje postupaka provjeravanja osoba te okolnosti u kojima se osobe moraju provjeriti ili prijaviti;

(e)

poznavanje postupaka prijavljivanja;

(f)

sposobnost identificiranja zabranjenih predmeta;

(g)

sposobnost primjerenog reagiranja na otkrivanje zabranjenih predmeta;

(h)

poznavanje mogućih načina skrivanja zabranjenih predmeta;

(i)

poznavanje zahtjeva što se tiče zaštite kompanijske pošte i kompanijskog materijala, zaliha za opskrbu tijekom leta i zaliha za opskrbu zračne luke, kako je primjereno; i

(j)

poznavanje zahtjeva u vezi s prijevozom, ako je primjereno.

11.2.4.   Posebno osposobljavanje za osobe koje neposredno nadziru osobe koje provode zaštitne kontrole (nadzornici)

Posebno osposobljavanje nadzornika, uz stručna znanja koja moraju imati osobe koje oni nadziru, rezultira sljedećim stručnim znanjima:

(a)

poznavanje odgovarajućih zakonskih zahtjeva i načina na koji se oni ispunjavaju;

(b)

poznavanje nadzornih poslova;

(c)

poznavanje interne kontrole kvalitete;

(d)

sposobnost primjerenog reagiranja na otkrivanje zabranjenih predmeta;

(e)

poznavanje postupaka u hitnim slučajevima;

(f)

sposobnost pružanja mentorstva i osposobljavanja na radnom mjestu te motiviranja drugih;

i, kada je to potrebno radi poslova koji su osobi dodijeljeni:

(g)

znanje o tome kako se rješavaju sukobi; i

(h)

poznavanje mogućnosti i ograničenja zaštitne opreme ili metoda zaštitnih pregleda koje se upotrebljavaju.

11.2.5.   Posebno osposobljavanje za osobe koje imaju opću odgovornost na nacionalnoj ili lokalnoj razini za osiguravanje da program zaštite i njegova provedba ispunjavaju sve zakonske odredbe (rukovoditelj zaštite)

Posebno osposobljavanje rukovoditelja zaštite rezultira sljedećim stručnim znanjima:

(a)

poznavanje odgovarajućih zakonskih zahtjeva i načina na koji se oni ispunjavaju;

(b)

poznavanje interne, nacionalne i međunarodne kontrole kvalitete te kontrole kvalitete Zajednice;

(c)

sposobnost motiviranja drugih;

(d)

poznavanje mogućnosti i ograničenja zaštitne opreme ili metoda zaštitnih pregleda koji se upotrebljavaju.

11.2.6.   Osposobljavanje osoba, osim putnika, kojima je potreban nepraćeni pristup u zaštitno ograničena područja

11.2.6.1.

Osobe, osim putnika, kojima je potreban nepraćeni pristup u zaštitno ograničena područja, koje nisu obuhvaćene točkama 11.2.3 do 11.2.5 i točkom 11.5, moraju proći osposobljavanje za svjesnost o zaštiti prije nego što im se izda odobrenje za nepraćeni pristup u zaštitno ograničena područja.

11.2.6.2.

Osposobljavanje za svjesnost o zaštiti rezultira sljedećim stručnim znanjima:

(a)

znanja o ranijim djelima nezakonitog ometanja u području civilnog zračnog prometa, terorističkim djelima i trenutačnim prijetnjama;

(b)

poznavanje odgovarajućih zakonskih zahtjeva;

(c)

poznavanje ciljeva i organizacije zaštite zračnog prometa, uključujući obveze i odgovornosti osoba koje provode zaštitne kontrole;

(d)

razumijevanje konfiguracije kontrolnih točaka za zaštitni pregled i postupka zaštitnih pregleda;

(e)

poznavanje postupaka kontrole pristupa i postupaka odgovarajućih zaštitnih pregleda;

(f)

poznavanje identifikacijskih iskaznica zračne luke koje se upotrebljavaju u zračnoj luci;

(g)

poznavanje postupaka prijavljivanja; i

(h)

sposobnost primjerenog reagiranja na incidente u vezi sa zaštitom.

11.2.6.3.

Od svake osobe koja pohađa osposobljavanje za svjesnost o zaštiti, zahtijeva se dokazivanje razumijevanja svih područja navedenih u točki 11.2.6.2, prije nego što joj se izda odobrenje za pristup bez pratnje u zaštitna područja s ograničenim kretanjem.

11.3.   CERTIFIKACIJA ILI ODOBRAVANJE

11.3.1.

Osobe koje provode poslove navedene u točkama 11.2.3.1 do 11.2.3.5 podliježu:

(a)

postupku početne certifikacije ili odobravanja; i

(b)

za osobe koje rade s rendgenskom ili EDS opremom, ponovnoj certifikaciji najmanje svake 3 godine; i

(c)

za sve ostale osobe, ponovnoj certifikaciji ili ponovnom odobravanju, najmanje svakih 5 godina.

11.3.2.

Osobe koje rade s rendgenskom ili EDS opremom, kao dio postupka početne certifikacije ili odobravanja, moraju položiti standardizirani test tumačenja slika.

11.3.3.

Postupak ponovne certifikacije ili ponovnog odobravanja za osobe koje rade s rendgenskom ili EDS opremom obuhvaća standardizirani test tumačenja slika i ocjenu operativne učinkovitosti.

11.3.4.

Ako se u razumnom vremenskom okviru, koji u uobičajenim okolnostima nije duži od 3 mjeseca, ne pristupi ponovnoj certifikaciji ili ponovnom odobravanju i ako se ponovna certifikacija ili ponovno odobravanje ne obave uspješno, oduzimaju se odgovarajuća zaštitna ovlaštenja.

11.3.5.

Evidencije o certifikaciji ili odobravanju čuvaju se za sve certificirane ili odobrene osobe, najmanje tijekom trajanja njihovog ugovora o radu.

11.4.   OBNOVA ZNANJA

11.4.1.

Osobe koje rade s rendgenskom ili EDS opremom moraju pohađati obnovu znanja koja se sastoji od osposobljavanja i testiranja iz područja prepoznavanja slika. To osposobljavanje može biti u obliku:

(a)

razredne nastave i/ili računalne nastave; ili

(b)

osposobljavanja na radnom mjestu iz područja TIP-a, pod uvjetom da se na korištenoj rendgenskoj i EDS opremi upotrebljava biblioteka TIP-a koja sadrži najmanje 6 000 slika, i da osoba radi s ovom opremom najmanje jednu trećinu svog radnog vremena.

Rezultati testiranja se daju osobi i evidentiraju te se mogu uvažiti kao dio postupka ponovne certifikacije ili ponovnog odobravanja.

Što se tiče razredne nastave i/ili računalne nastave, osobe prolaze osposobljavanje i testiranje iz područja prepoznavanja slika najmanje 6 sati svakih 6 mjeseci. Koristi se biblioteka slika koja sadrži najmanje 1 000 slika najmanje 250 različitih opasnih predmeta, uključujući slike sastavnih dijelova opasnih predmeta, pri čemu je svaki predmet snimljen iz više različitih kutova. Tijekom osposobljavanja i testiranja, slike se iz biblioteke izabiru nepredvidivo.

Za osposobljavanje na radnom mjestu iz područja TIP-a, biblioteka TIP-a sadrži najmanje 6 000 slika najmanje 1 500 različitih opasnih predmeta, uključujući slike sastavnih dijelova opasnih predmeta, pri čemu je svaki predmet snimljen iz više različitih kutova.

11.4.2.

Osobe koje obavljaju poslove iz točke 11.2, osim onih iz točke 11.4.1, moraju pohađati obnovu znanja učestalošću kojom se osigurava održavanje i stjecanje stručnih znanja u skladu s razvojem u području zaštite.

Obnova znanja se izvodi:

(a)

za stručna znanja stečena tijekom početnog osnovnog i posebnog osposobljavanja, najmanje svakih 5 godina ili u slučaju kada se ta znanja nisu upotrebljavala duže od 6 mjeseci, prije povratka na poslove povezane sa zaštitom; i

(b)

za nova ili proširena stručna znanja, prema potrebi, kako bi se osiguralo da se osobe, koje provode zaštitne kontrole ili koje su odgovorne za njihovu provedbu, pravovremeno upoznaju s novim prijetnjama i zakonskim zahtjevima, do vremena kada ih se mora početi primjenjivati.

Zahtjevi iz točke (a) se ne primjenjuju na stručna znanja koja su stečena tijekom posebnog osposobljavanja, a koja više nisu potrebna za poslove koje osoba obavlja.

11.4.3.

Evidencije o obnovi znanja čuvaju se za sve osobe koje su pohađale osposobljavanje, najmanje tijekom trajanja njihovog ugovora o radu.

11.5.   KVALIFIKACIJA INSTRUKTORA I NEOVISNIH VREDNOVATELJA

11.5.1.

Nadležno tijelo održava popise certificiranih instruktora i, ako je primjereno, neovisnih vrednovatelja, koji ispunjavaju zahtjeve iz točaka 11.5.2, 11.5.3 ili 11.5.4. ili ima pristup tim popisima.

11.5.2.

Za instruktore i neovisne vrednovatelje mora biti obavljena uspješna provjera podobnosti u skladu s točkom 11.1.3 i oni moraju predočiti dokaz o odgovarajućim kvalifikacijama ili znanju. Neovisni vrednovatelji ne smiju imati nikakve ugovorne ili novčane obveze prema operatorima zračnih luka, zračnim prijevoznicima ili subjektima za čiji su nadzor zaposleni.

11.5.3.

Instruktori koji su se zaposlili ili koji su provodili osposobljavanje navedeno u ovoj Uredbi prije njezinog stupanja na snagu, moraju dokazati nadležnom tijelu najmanje:

(a)

da imaju znanja i sposobnosti navedene u točki 11.5.5; i

(b)

da održavaju samo tečajeve koje je odobrilo nadležno tijelo u skladu s točkom 11.2.1.3.

11.5.4.

Neovisni vrednovatelji koji su se zaposlili prije nego što je ova Uredba stupila na snagu, moraju dokazati nadležnom tijelu najmanje:

(a)

da imaju stručna znanja navedena u točki 11.5.6; i

(b)

da nemaju nikakve ugovorne ili novčane obveze prema operatorima zračnih luka, zračnim prijevoznicima ili subjektima za čiji su nadzor zaposleni.

11.5.5.

Kako bi neka osoba bila certificirana za instruktora kvalificiranog za održavanje osposobljavanja utvrđenog u točkama 11.2.3.1 do 11.2.3.5 te u točkama 11.2.4 i 11.2.5, ona mora poznavati radni okoliš u odgovarajućem području zaštite zračnog prometa te imati kvalifikacije i stručnost u sljedećim područjima:

(a)

tehnike podučavanja; i

(b)

elementi zaštite o kojima podučava.

11.5.6.

Kako bi neka osoba bila certificirana za neovisnog vrednovatelja, ona mora poznavati radni okoliš u odgovarajućem području zaštite zračnog prometa te imati stručnost u sljedećim područjima:

(a)

kontrola kvalitete; i

(b)

elementi zaštite koji se vrednuju ili nadziru.

11.5.7.

Nadležno tijelo ili samo održava osposobljavanje za instruktore i neovisne vrednovatelje ili odobrava i održava popis primjerenih tečajeva za osposobljavanje u području zaštite. Nadležno tijelo mora osigurati da instruktori i neovisni vrednovatelji imaju redovito osposobljavanje ili informacije o razvojima u odgovarajućim područjima.

11.5.8.

Ako nadležno tijelo smatra da osposobljavanje koje održava kvalificirani instruktor više ne rezultira odgovarajućim stručnim znanjima, to nadležno tijelo ili opoziva odobrenje tečaja ili osigurava da se instruktor suspendira ili briše iz popisa kvalificiranih instruktora, kako je primjereno.

11.6.   UZAJAMNO PRIZNAVANJE OSPOSOBLJAVANJA

Sva stručna znanja koja neka osoba stekne u jednoj državi članici kako bi ispunila zahtjeve iz Uredbe (EZ) br. 300/2008 i njezinih provedbenih akata, uvažavaju se u drugoj državi članici.

12.   ZAŠTITNA OPREMA

12.0.   OPĆE ODREDBE

12.0.1.

Nadležno tijelo, operator ili subjekt, koji koriste opremu za provedbu mjera za koje su odgovorni u skladu s nacionalnim programom zaštite civilnog zračnog prometa iz članka 10. Uredbe (EZ) br. 300/2008, poduzimaju primjerene mjere kako bi osigurali da oprema ispunjava standarde navedene u ovom poglavlju.

Informacije koje su povjerljive u skladu s Odlukom Komisije 2001/844/EZ, EZUČ, Euratom (3), nadležna tijela stavljaju na raspolaganje proizvođačima na temelju potrebe da ih znaju.

12.0.2.

Svaki se komad zaštitne opreme rutinski testira.

12.1.   METAL-DETEKTORSKA VRATA (MDV)

12.1.1.   Opća načela

12.1.1.1.

Metal-detektorska vrata (MDV) moraju imati mogućnost otkrivanja i označavanja alarmom najmanje navedenih metalnih predmeta, kako pojedinačno tako i u kombinaciji.

12.1.1.2.

Otkrivanje metala opremom MDV mora biti neovisno o položaju i smjeru metalnog predmeta.

12.1.1.3.

MDV se čvrsto pričvršćuje za tvrdu podlogu.

12.1.1.4.

MDV ima vizualni indikator koji pokazuje da oprema radi.

12.1.1.5.

Sredstva za podešavanje postavki otkrivanja MDV-a zaštićena su i dostupna samo ovlaštenim osobama.

12.1.1.6.

MDV daje i vizualni i zvučni alarm kada otkrije metalne predmete iz točke 12.1.1.1. Obje vrste alarma moraju biti zamjetljive u rasponu od 2 metra.

12.1.1.7.

Vizualni alarm pokazuje snagu signala otkrivenog MDV-om.

12.1.1.8.

MDV se postavlja tako da se osigura da na njega ne utječu izvori ometanja.

12.1.2.   Standardi za MDV

12.1.2.1.

Postoje dva standarda za MDV. Detaljni zahtjevi u vezi s tim standardima utvrđeni su u posebnoj odluci Komisije.

12.1.2.2.

Svi MDV-i moraju biti u skladu sa standardom 1.

Standard 1 prestaje važiti 1. siječnja 2011.

12.1.2.3.

Standard 2 se primjenjuje na MDV-e instalirane od 5. siječnja 2007., osim ako je prije ovog datuma već postojao ugovor o instaliranju MDV-a koji je u skladu sa standardom 1.

Sva MDV oprema mora do 1. siječnja 2011. biti u skladu sa standardom 2.

12.1.3.   Dodatni zahtjevi za MDV

Svi MDV-i za čiju je instalaciju ugovor sklopljen od 5. siječnja 2007., moraju imati mogućnost:

(a)

stvaranja zvučnog i/ili vizualnog signala kod određenog postotka osoba koje prolaze kroz MDV, a koje nisu uzrokovale alarm iz točke 12.1.1.1. Mora postojati mogućnost utvrđivanja tog postotka; i

(b)

brojanja pregledanih osoba, isključujući osobe koje prolaze kroz MDV u suprotnom smjeru; i

(c)

brojanja broja alarma; i

(d)

izračunavanja broja alarma kao postotka broja pregledanih osoba.

12.2.   RUČNI DETEKTORI METALA

12.2.1.

Ručni detektor metala mora imati mogućnost otkrivanja željeznih metalnih predmeta i metalnih predmeta koji nisu željezni. Otkrivanje metala i utvrđivanje položaja otkrivenog metala označava se alarmom.

12.2.2.

Sredstva za podešavanje postavki osjetljivosti ručnog detektora metala zaštićena su i dostupna samo ovlaštenim osobama.

12.2.3.

Ručni detektor metala daje zvučni alarm kada otkrije metalne predmete. Alarm mora biti zamjetljiv u rasponu od 1 metra.

12.2.4.

Na učinkovitost ručnog detektora metala ne utječu izvori ometanja.

12.2.5.

Ručni detektor metala ima vizualni indikator koji pokazuje da oprema radi.

12.3.   RENDGENSKA OPREMA

Rendgenska oprema mora bi u skladu s detaljnim zahtjevima utvrđenim u posebnoj odluci Komisije.

12.4.   SUSTAVI ZA OTKRIVANJE EKSPLOZIVA (EDS)

12.4.1.   Opća načela

12.4.1.1.

Sustavi za otkrivanje eksploziva (EDS) moraju imati mogućnost otkrivanja i označavanja alarmom navedenih i većih pojedinačnih količina eksplozivnog materijala sadržanog u prtljazi ili u drugim pošiljkama.

12.4.1.2.

Otkrivanje je neovisno o obliku, položaju ili usmjerenju eksplozivnog materijala.

12.4.1.3.

EDS se oglašava alarmom u svakoj od sljedećih okolnosti:

kada otkrije eksplozivni materijal, i

kada otkrije postojanje predmeta koji sprečava otkrivanje eksplozivnog materijala, i

kada je sadržaj torbe ili pošiljke previše gust da bi se mogao analizirati.

12.4.2.   Standardi za EDS

12.4.2.1.

Postoje tri standarda za EDS. Detaljni zahtjevi u vezi s tim standardima utvrđeni su u posebnoj odluci Komisije.

12.4.2.2.

Svi EDS-i moraju biti u skladu sa standardom 1.

Standard 1 prestaje važiti 1. rujna 2012.

Nadležno tijelo može dopustiti da se EDS-i koji su u skladu sa standardom 1 i koji su instalirani između 1. siječnja 2003. i 1. rujna 2006. nastave primjenjivati najkasnije do 1. siječnja 2014.

12.4.2.3.

Standard 2 se primjenjuje na sve EDS-e instalirane od 1. siječnja 2007., osim ako je ugovor o instaliranju EDS-a koji je u skladu sa standardom 1 sklopljen prije 19. listopada 2006.

Svi EDS-i moraju najkasnije do 1. rujna 2012. biti u skladu sa standardom 2, osim u slučaju primjene trećeg podstavka točke 12.4.2.2.

Standard 2 prestaje važiti 1. rujna 2018.

12.4.2.4.

Standard 3 se primjenjuje na sve EDS-e instalirane od 1. rujna 2012.

Svi EDS-i moraju najkasnije do 1. rujna 2018. biti u skladu sa standardom 3.

12.4.3.   Zahtjevi u odnosu na kvalitetu slika za EDS

Kvaliteta slika za EDS mora biti u skladu s detaljnim zahtjevima utvrđenim u posebnoj odluci Komisije.

12.5.   PROJEKCIJA SLIKE OPASNOG PREDMETA (TIP)

12.5.1.   Opća načela

12.5.1.1.

Projekcija slike opasnog predmeta (TIP) mora imati mogućnost projekcije virtualnih slika opasnih predmeta na rendgensku sliku torbe ili druge pošiljke koja se pregledava.

Virtualne slike se umeću u rendgenske slike torbi ili pošiljaka koje se pregledavaju, jednoliko raspoređeno i ne na fiksnom mjestu.

Mora postojati mogućnost određivanja postotka projiciranih virtualnih slika.

12.5.1.2.

TIP ne smije narušavati učinkovitost i uobičajeno funkcioniranje rendgenske opreme.

Osobi koja obavlja pregled ne daje se nikakva naznaka da će se projicirati ili da je bila projicirana virtualna slika opasnog predmeta, sve dok se ne prikaže poruka u skladu s točkom 12.5.2.2.

12.5.1.3.

Sredstva za upravljanje TIP-om su zaštićena i dostupna samo ovlaštenim osobama.

12.5.2.   Sastav TIP-a

12.5.2.1.

TIP se sastoji od:

(a)

biblioteke virtualnih slika opasnih predmeta;

(b)

sredstva za prikazivanje poruka i za brisanje poruka; i

(c)

sredstva za bilježenje i prikazivanje rezultata reakcija pojedinih osoba koje obavljaju preglede.

12.5.2.2.

TIP prikazuje poruku osobi koja obavlja zaštitni pregled:

(a)

kada je osoba koja obavlja zaštitni pregled reagirala i bila je projicirana virtualna slika opasnog predmeta;

(b)

kada osoba koja obavlja zaštitni pregled nije reagirala, a bila je projicirana virtualna slika opasnog predmeta;

(c)

kada je osoba koja obavlja zaštitni pregled reagirala, a nije bila projicirana virtualna slika opasnog predmeta; i

(d)

kada pokušaj projiciranja virtualne slike opasnog predmeta nije uspio i bio je vidljiv osobi koja obavlja zaštitni pregled.

Poruka se prikazuje tako da ne zakriva sliku torbe ili pošiljke na koju se odnosi.

Poruka ostaje prikazana dok je ne izbriše osoba koja obavlja zaštitni pregled. U slučaju iz točaka (a) i (b) poruka se prikazuje zajedno s virtualnom slikom opasnog predmeta.

12.5.2.3.

Za pristup opremi na kojoj je instaliran i na kojoj se upotrebljava TIP, od osobe koja obavlja pregled zahtijeva se upotreba jedinstvene oznake.

12.5.2.4.

TIP ima mogućnost pohranjivanja rezultata reakcija pojedinih osoba koje obavljaju pregled najmanje tijekom 12 mjeseci i to u formatu koji omogućuje davanje izvješća.

12.5.2.5.

Sastav TIP-a podliježe također dodatnim detaljnim zahtjevima utvrđenim u posebnoj odluci Komisije.

12.6.   OPREMA ZA OTKRIVANJE TRAGOVA EKSPLOZIVA (ETD)

Oprema za otkrivanje tragova eksploziva mora imati mogućnost prikupljanja i analize čestica s onečišćenih površina ili iz sadržaja prtljage ili pošiljaka, ili iz njihovog isparavanja, te upozoravanja alarmom na prisutnost tragova eksploziva.

12.7.   OPREMA ZA PREGLED TEKUĆINA, RASPRŠIVAČA I GELOVA (LAG-ova)

12.7.1.   Opća načela

12.7.1.1.

Oprema iz točke 4.1.3.1 koja se upotrebljava za pregled tekućina, raspršivača i gelova (LAG-ova) mora imati mogućnost otkrivanja i označavanja alarmom navedenih i većih pojedinačnih količina opasnih materijala u LAG-ovima.

12.7.1.2.

Otkrivanje mora biti neovisno o obliku ili materijalu pakiranja LAG-ova.

12.7.1.3.

Oprema se mora koristiti na način koji osigurava da se pakiranje postavlja i usmjerava tako da se omogući potpuno ispunjavanje mogućnosti otkrivanja.

12.7.1.4.

Oprema se oglašava alarmom u svakoj od sljedećih okolnosti:

(a)

kada otkrije opasan materijal;

(b)

kada otkrije postojanje predmeta koji sprečava otkrivanje opasnog materijala;

(c)

kada ne može ocijeniti je li LAG bezopasan ili nije; i

(d)

kada je sadržaj pregledavane torbe previše gust da bi se mogao analizirati.

12.7.2.   Standardi za opremu za pregled LAG-ova

12.7.2.1.

Postoje dva standarda za opremu za pregled LAG-ova. Detaljni zahtjevi u vezi s tim standardima utvrđeni su u posebnoj odluci Komisije.

12.7.2.2.

Sva oprema za pregled LAG-ova mora biti u skladu sa standardom 1.

Standard 1 prestaje važiti 28. travnja 2014.

12.7.2.3.

Standard 2 se primjenjuje na svu opremu za pregled LAG-ova instaliranu od 29. travnja 2014.

Sva oprema za pregled LAG-ova mora najkasnije do 29. travnja 2016. biti u skladu sa standardom 2.

12.7.3.   Odobravanje opreme za pregled LAG-ova

Opremu, za koju nadležno tijelo države članice ili neko drugo tijelo u njegovo ime potvrdi da je u skladu sa standardima utvrđenim u posebnoj odluci Komisije, priznaju i druge države članice kao sukladnu s tim standardima. Države članice dostavljaju Komisiji ime i, na zahtjev, druge važne podatke o tijelima imenovanim za odobravanje opreme. Komisija o tim tijelima obavješćuje druge države članice.

12.8.   METODE ZAŠTITNOG PREGLEDA UPOTREBOM NOVIH TEHNOLOGIJA

12.8.1.

Država članica može dopustiti metodu zaštitnog pregleda upotrebom novih tehnologija, uz one navedene u ovoj Uredbi, pod uvjetom:

(a)

da se ona upotrebljava u svrhu ocjene nove metode pregleda; i

(b)

da ne utječe negativno na cjelokupnu razinu postignute zaštite; i

(c)

da se oni na koje ona utječe, uključujući putnike, informiraju da se izvodi pokus.

12.8.2.

Najmanje četiri mjeseca prije planiranog uvođenja, predmetna država članica mora u pisanom obliku obavijestiti Komisiju i druge države članice o predloženoj metodi zaštitnog pregleda koju ona namjerava dopustiti, čemu prilaže procjenu u kojoj se navodi kako će jamčiti da primjena nove metode ispunjava zahtjeve iz točke 12.8.1 podtočke (b). Ta obavijest mora također sadržavati detaljne informacije o lokaciji(-ama) na kojoj (-ima) se planira upotreba te metode pregleda i o predviđenom razdoblju ocjenjivanja.

12.8.3.

Ako Komisija državi članici pozitivno odgovori ili ako država članica ne primi nikakav odgovor u roku od tri mjeseca od primitka pisanog zahtjeva, država članica može dopustiti uvođenje metode pregleda upotrebom novih tehnologija.

Ako Komisija smatra da predložena metoda pregleda ne daje dostatna jamstva da će se u Zajednici održati cjelokupna razina zaštite zračnog prometa, Komisija o tome obavješćuje državu članicu u roku od tri mjeseca od obavijesti iz točke 12.8.2, objašnjavajući razloge svoje zabrinutosti. U takvim okolnostima predmetna država članica ne započinje upotrebljavati metodu zaštitnog pregleda, dok ne ispuni zahtjeve Komisije.

12.8.4.

Najduže razdoblje ocjenjivanja za svaku metodu pregleda upotrebom novih tehnologija je osamnaest mjeseci. Komisija može produžiti razdoblje ocjenjivanja za najviše dodatnih dvanaest mjeseci, pod uvjetom da država članica dostavi odgovarajuće utemeljenje za produženje.

12.8.5.

Tijekom razdoblja ocjenjivanja, u vremenskim razmacima od najviše šest mjeseci, nadležno tijelo predmetne države članice dostavlja Komisiji izvješća o napretku ocjenjivanja. Komisija obavješćuje druge države članice o sadržaju izvješća o napretku. Ako se izvješća o napretku ne dostave, Komisija može od države članice zatražiti obustavljanje pokusa.

12.8.6.

Ako Komisija na temelju izvješća smatra da metoda zaštitnog pregleda koja se ispituje ne daje dostatna jamstva da se u Zajednici održava cjelokupna razina zaštite zračnog prometa, Komisija obavješćuje državu članicu da se ispitivanje mora obustaviti dok se ne osiguraju takva jamstva.

12.8.7.

Razdoblje ocjenjivanja ne može biti duže od trideset mjeseci.

PRILOG 12-A

Detaljne odredbe o zahtjevima u vezi s učinkovitošću MDV-a utvrđene su u posebnoj odluci Komisije.

PRILOG 12-B

Detaljne odredbe o zahtjevima u vezi s učinkovitošću EDS-a utvrđene su u posebnoj odluci Komisije.

PRILOG 12-C

Detaljne odredbe o zahtjevima u vezi s učinkovitošću opreme za pregled tekućina, raspršivača i gelova (LAG-ova) utvrđene su u posebnoj odluci Komisije.


(1)  SL L 360, 19.12.2006., str. 64.

(2)  SL L 253, 11.10.1993., str. 1.

(3)  SL L 317, 3.12.2001., str. 1.


Top