EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0385

Uredba Komisije (EZ) br. 385/2009 od 7. svibnja 2009. o zamjeni Priloga IX. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) Tekst značajan za EGP

OJ L 118, 13.5.2009, p. 13–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 027 P. 99 - 151

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2020; Implicitno stavljeno izvan snage 32018R0858

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/385/oj

13/Sv. 027

HR

Službeni list Europske unije

99


32009R0385


L 118/13

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

07.05.2009.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 385/2009

od 7. svibnja 2009.

o zamjeni Priloga IX. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva)

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (1), a posebno njezin članak 39. stavak 2.,

budući da:

(1)

Direktiva 2007/46/EZ uspostavlja usklađeni okvir, koji sadrži upravne odredbe i opće tehničke zahtjeve za sva nova vozila. Posebno, Direktiva uključuje obvezu proizvođača vozila koji je u svojstvu nositelja homologacije Zajednice, da svakom vozilu koje je proizvedeno u skladu sa zakonodavstvom Zajednice o homologaciji, dostavi priloženu potvrdu o sukladnosti.

(2)

Potvrda o sukladnosti, čiji je predložak određen u Prilogu IX. Direktivi 2007/46/EZ, predstavlja službeno priopćenje koje se dostavlja kupcu vozila i potvrđuje da je određeno vozilo proizvedeno u skladu sa zahtjevima zakonodavstva Zajednice o homologaciji.

(3)

Potrebno je osigurati da su informacije sadržane u potvrdi o sukladnosti razumljive potrošačima i obuhvaćenim gospodarskim subjektima. Predložak potvrde o sukladnosti treba sadržavati sve tehničke informacije potrebne tijelima država članica kako bi se omogućilo da se vozila stave u uporabu.

(4)

Predložak potvrde o sukladnosti nikada nije bio ažuriran od donošenja Direktive Komisije 2001/116/EZ od 20. prosinca 2001. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 70/156/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica (2). Stoga je primjereno da se navedeni predložak ažurira s obzirom na brojne značajne promjene koje je donijela Direktiva 2007/46/EZ, prema kojoj će se EZ homologacija cijelog vozila za gospodarsku uporabu dodjeljivati od 29. travnja 2009.

(5)

Nadalje, tijela za registraciju država članica, sukladno Direktivi Vijeća 1999/37/EZ od 29. travnja 1999. o dokumentima za registraciju vozila (3), moraju dobiti pouzdane tehničke informacije za potrebe prve registracije novih vozila na području Zajednice. Tehnički podaci, koje sadrži potvrda o sukladnosti, predstavljaju odgovarajući izvor informacija koje se mogu koristiti za potrebe registracije. Da bi se u skladu s načelima sadržanim u priopćenju Komisije pod nazivom Akcijski plan „Pojednostavnjenje i poboljšanje regulatornog okruženja” (4) i Akcijski program za smanjenje administrativnih opterećenja u Europskoj uniji (5), prikladno je da potvrda o sukladnosti sadrži i sve potrebne informacije koje se zahtijevaju u skladu s Direktivom 1999/37/EZ.

(6)

S obzirom na osiguranje ispravnosti postupka homologacije Zajednice, prikladno je ažurirati priloge Direktivi 2007/46/EZ, kako bi se prilagodili razvoju znanstvenog i tehničkog znanja.

(7)

Prilog IX. Direktivi 2007/46/EZ treba u skladu s time zamijeniti.

(8)

Za provedbu novog sustava upravljanja prikupljanjem svih podataka koje treba navesti u potvrdi o sukladnosti, proizvođač vozila mora poduzeti odgovarajuće mjere. Stoga treba predvidjeti primjereno prijelazno razdoblje u kojem se mogu nastaviti rabiti prethodni predlošci potvrda o sukladnosti.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Tehničkog odbora - motorna vozila,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog IX. Direktivi 2007/46/EZ zamjenjuje se Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Do 29. travnja 2010. proizvođači mogu izdavati potvrde o sukladnosti koje su u skladu s predloškom određenim u Prilogu IX. Direktivi Vijeća 70/156/EEZ (6).

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu 29. travnja 2009.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. svibnja 2009.

Za Komisiju

Günter VERHEUGEN

Potpredsjednik


(1)  SL L 263, 9.10.2007., str. 1.

(2)  SL L 18, 21.1.2002., str. 1.

(3)  SL L 138, 1.6.1999., str. 57.

(4)  COM(2002) 278 konačno.

(5)  COM(2007) 23 konačno.

(6)  SL L 42, 23.2.1970., str. 1.


PRILOG

„PRILOG IX.

EZ POTVRDA O SUKLADNOSTI

0.   CILJEVI

Potvrda o sukladnosti je izjava koju proizvođač vozila izdaje kupcu kako bi mu time zajamčio da je vozilo koje je kupio u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi u Europskoj uniji u vrijeme kada je vozilo proizvedeno.

Svrha potvrde o sukladnosti također omogućava nadležnim tijelima država članica da registriraju vozila kako ne bi morala od podnositelja zahtijevati dodatnu tehničku dokumentaciju.

U tom smislu potvrda o sukladnosti mora sadržavati:

(a)

identifikacijski broj vozila;

(b)

točne tehničke karakteristike vozila (tj. nije dozvoljen nikakav raspon vrijednosti).

1.   OPĆI OPIS

1.1.

Potvrda o sukladnosti je sastavljena od dva dijela.

(a)

STRANICA 1., koja se sastoji od proizvođačeve izjave o sukladnosti. Isti predložak je zajednički za sve kategorije vozila.

(b)

STRANICA 2., koja je tehnički opis glavnih karakteristika vozila. Predložak stranice 2. je prilagođen svakoj pojedinoj kategoriji vozila.

1.2.

Potvrda o sukladnosti sastavlja se na najvećem formatu A4 (210 × 297 mm) ili treba biti presavijena na taj format.

1.3.

Bez obzira na odredbe iz odjeljka O. točke (b), vrijednosti i jedinice, navedene u drugom dijelu, su one koje su dane u dokumentaciji o homologaciji važećih regulatornih akata. U slučaju provjere sukladnosti proizvodnje, vrijednosti se provjeravaju postupcima utvrđenim u važećim regulatornim aktima. U obzir se uzimaju odstupanja koja su dopuštena regulatornim aktima.

2.   POSEBNE ODREDBE

2.1.

Model A. potvrde o sukladnosti (potpuno vozilo) odnosi se na vozila koja se mogu koristiti na cesti, bez ikakve daljnje dorade potrebne za odobrenje.

2.2.

Model B. potvrde o sukladnosti (dovršeno vozilo) odnosi se na vozila kod kojih je za odobrenje proveden daljnji stupanj dorade.

To je uobičajeni rezultat postupka višestupanjske homologacije (npr. autobus, koji je proizvođač drugog stupnja dorade izgradio na šasiji koju je izradio proizvođač vozila).

Dodatni elementi dodani tijekom višestupanjskog postupka ukratko se opisuju.

2.3.

Model C. potvrde o sukladnosti (nepotpuna vozila) odnosi se na vozila kojima je potreban dodatni stupanj dorade za odobrenje (npr. šasija kamiona).

Osim za traktore za poluprikolice, potvrda o sukladnosti za vozila koja čine šasije s kabinom i spadaju u kategoriju N., rabe Model C.

DIO I.

POTPUNA I DOVRŠENA VOZILA

MODEL A1 - STRANICA 1.

POTPUNA VOZILA

EZ POTVRDA O SUKLADNOSTI

Stranica 1.

Dolje potpisani [… (puno ime i funkcija)] potvrđujem da vozilo:

0.1.

Marka (trgovački naziv proizvođača): …

0.2.

Tip: …

varijanta (a): …

izvedba (a): …

0.2.1.

Trgovački naziv: …

0.4.

Kategorija vozila: …

0.5.

Ime i adresa proizvođača: …

0.6.

Mjesto i način postavljanja propisanih pločica: …

Mjesto identifikacijske oznake vozila: …

0.9.

Ime i adresa zastupnika proizvođača (ako postoji): …

0.10.

Identifikacijska oznaka vozila: …

u cijelosti je u skladu s tipom vozila opisanim u homologaciji (… broj homologacije, uključujući broj produljenja), izdanoj dana (… datum izdavanja) i

može se trajno registrirati u državama članicama s prometom desnom/lijevom (b) stranom, koje upotrebljavaju metričke/anglosaksonske (c) mjerne jedinice za mjerene brzine (d).

(Mjesto) (Datum): …

(Potpis): …

MODEL A2 - STRANICA 1.

POTPUNA VOZILA HOMOLOGIRANA U MALIM SERIJAMA

(Godina)

(Serijski broj)

EZ POTVRDA O SUKLADNOSTI

Stranica 1.

Dolje potpisani [… (puno ime i funkcija)] potvrđujem da vozilo:

0.1.

Marka (trgovački naziv proizvođača): …

0.2.

Tip: …

varijanta (a): …

izvedba (a): …

0.2.1.

Trgovački naziv: …

0.4.

Kategorija vozila: …

0.5.

Ime i adresa proizvođača: …

0.6.

Mjesto i način postavljanja propisanih pločica: …

Mjesto identifikacijske oznake vozila: …

0.9.

Ime i adresa zastupnika proizvođača (ako postoji): …

0.10.

Identifikacijska oznaka vozila: …

u cijelosti je u skladu s tipom vozila opisanim u homologaciji (… broj homologacije, uključujući broj produljenja), izdanoj dana (… datum izdavanja) i

može se trajno registrirati u državama članicama s prometom desnom/lijevom (b) stranom, koje upotrebljavaju metričke/anglosaksonske (c) mjerne jedinice za brzinomjer (d).

(Mjesto) (Datum): …

(Potpis): …

MODEL B - STRANICA 1.

DOVRŠENA VOZILA

EZ POTVRDA O SUKLADNOSTI

Stranica 1.

Dolje potpisani [… (puno ime i funkcija)] potvrđujem da vozilo:

0.1.

Marka (trgovački naziv proizvođača): …

0.2.

Tip: …

varijanta (a): …

izvedba (a): …

0.2.1.

Trgovački naziv: …

0.4.

Kategorija vozila: …

0.5.

Ime i adresa proizvođača: …

0.6.

Mjesto i način postavljanja propisanih pločica: …

Mjesto identifikacijske oznake vozila: …

0.9.

Ime i adresa zastupnika proizvođača (ako postoji): …

0.10.

Identifikacijska oznaka vozila: …

(a)

dovršeno i izmijenjeno (1) , kako slijedi: … i

(b)

u cijelosti je u skladu s tipom vozila opisanim u homologaciji (… broj homologacije, uključujući broj produljenja), izdanoj dana (… datum izdavanja) i

(c)

može se trajno registrirati u državama članicama s prometom desnom/lijevom (b) stranom, koje upotrebljavaju metričke/anglosaksonske (c) mjerne jedinice za brzinomjer (d) .

(Mjesto) (Datum): …

(Potpis): …

Prilog: Potvrda o sukladnosti izdana na svaki prethodni stupanj.

STRANICA 2.

VOZILA KATEGORIJE M1

(potpuna i dovršena vozila)

Stranica 2.

Opće karakteristike vozila

1.

Broj osovina: … i kotača: …

3.

Pogonske osovine (broj, položaj, međusobna povezanost): … …

Glavne mjere

4.

Međusobni razmak (e): … mm

4.1.

Razmak između osovina:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.

Dužina: … mm

6.

Širina: … mm

7.

Visina: … mm

Mase

13.

Masa vozila pripremljenog za vožnju: … kg (f)

16.

Najveće tehnički dopuštene mase

16.1.

Najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila: … kg

16.2.

Tehnički dopuštena masa po svakoj osovini:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

16.4.

Najveća tehnički dopuštena masa skupa vozila: … kg

18.

Najveća tehnički dopuštena vučena masa za:

18.1.

prikolicu s vučnom kukom: … kg

18.3.

prikolicu sa središnjom osovinom: … kg

18.4.

prikolicu bez kočnica: … kg

19.

Najveće tehnički dopušteno statičko uspravno opterećenje na spojnoj točki: … kg

Pogonski motor

20.

Proizvođač motora: …

21.

Kod motora kako je označen na motoru: …

22.

Radni postupak: …

23.

Potpuno električni: da/ne (1)

23.1.

Hibridno [električno] vozilo: da/ne (1)

24.

Broj i položaj cilindara: …

25.

Radni obujam motora: … cm3

26.

Gorivo: dizel/benzin/LPG/NG – biometan/etanol/biodizel/vodik (1)

26.1.

jedna vrsta goriva/dvije vrste goriva/kombinacija dviju vrsta goriva (1)

27.

Najveća neto snaga (g): … kW pri … min-1 ili najveća trajna nazivna snaga (elektromotor) … kW1

Najveća brzina

29.

Najveća brzina: … km/h

Osovine i ovjes

30.

Trag osovine(a):

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm.

35.

Kombinacija guma/kotač (h:) …

Kočnice

36.

Prijenos sile kočnog uređaja prikolice: mehanički/električni/pneumatski/hidraulični1

Nadogradnja

38.

Tip nadogradnje (i): …

40.

Boja vozila (j): …

41.

Broj i raspored vrata: …

42.

Broj sjedećih mjesta (uključujući vozačevo) (k): …

42.1.

Sjedalo (sjedala) namijenjeno (namijenjena) uporabi samo pri mirovanju vozila: …

42.3.

Broj mjesta za korisnike invalidskih kolica: …

Ekološka učinkovitost

46.

Razina buke.

U mirovanju: … dB (A) na broju okretaja: … min-1

U vožnji: … dB (A)

47.

Razina emisije ispušnih plinova (l): Euro …

48.

Emisije ispušnih plinova (m):

Broj osnovnog regulatornog akta i najnovijeg izmijenjenog regulatornog akta koji se primjenjuje: …

1.1.

postupak ispitivanja: tip I ili ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Krute čestice: …

Neprozirnost dima (ELR): … (m-1)

1.2.

postupak ispitivanja: tip I (Euro 5 ili 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Krute čestice (masa): …

 

Čestice (broj): …

2.

postupak ispitivanja: ETC (ako je primjenjiv)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Krute čestice: …

48.1.

Dim – ispravljena vrijednost koeficijenta apsorpcije: … (m-1)

49.

Emisije CO2/uporaba goriva/uporaba električne energije (m):

1.

svi pogonski sustavi osim potpuno električnih vozila

 

Emisije CO2

Uporaba goriva

Gradska vožnja:

… g/km

… l/100 km/m3 /100 km1

Izvangradska vožnja:

… g/km

… l/100 km/m3 /100 km1

Kombinirana vožnja:

… g/km

… l/100 km/m3 /100 km1

Opterećena, kombinirana vožnja:

… g/km

… l/100 km

2.

potpuna električna vozila i hibridna električna vozila s punjenjem iz vanjskog izvora

Uporaba električne energije (opterećena, kombinirana vožnja (1)

… Wh/km

Električni raspon

… km

Razno

51.

Kod vozila za posebne namjene: oznaka u skladu s odjeljkom 5. Priloga II.: …

52.

Napomene (n): …

STRANICA 2.

VOZILA KATEGORIJE M2

(potpuna i dovršena vozila)

Stranica 2.

Opće karakteristike vozila

1.

Broj osovina: … i kotača: …

1.1.

Broj i položaj osovina s dvostrukim kotačima: …

2.

Upravljane osovine (broj, položaj): …

3.

Pogonske osovine (broj, položaj, međusobna povezanost): … …

Glavne mjere

4.

Međusobni razmak (e): … mm

4.1.

Razmak između osovina:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.

Dužina: … mm

6.

Širina: … mm

7.

Visina: … mm

9.

Razmak između prednjeg dijela vozila i središta vučne spojnice: … mm

12.

Stražnji prepust: … mm

Mase

13.

Masa vozila pripremljenog za vožnju: … kg (f)

13.1.

Raspodjela te mase po osovinama:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

16.

Najveće tehnički dopuštene mase

16.1.

Najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila: … kg

16.2.

Tehnički dopuštena masa svake osovine:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

16.3.

Tehnički dopuštena masa svake skupine osovina:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

16.4.

Najveća tehnički dopuštena masa skupa vozila: … kg

17.

Pri registraciji/u uporabi predviđene najveće dopuštene mase u unutarnjem/međunarodnom prometu (1) (0)

17.1.

Pri registraciji/u uporabi predviđena najveća dopuštena masa opterećenog vozila: … kg

17.2.

Pri registraciji/u uporabi predviđena najveća dopuštena masa opterećenog vozila po svakoj osovini:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

17.3.

Pri registraciji/u uporabi predviđena najveća dopuštena masa opterećenog vozila po svakoj skupini osovina:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

17.4.

Pri registraciji/u uporabi predviđena najveća dopuštena masa skupine vozila: … kg

18.

Najveća tehnički dopuštena vučena masa za:

18.1.

prikolicu s vučnom kukom: … kg

18.3.

prikolicu sa središnjom osovinom: … kg

18.4.

prikolicu bez kočnica: … kg

19.

Najveće tehnički dopušteno statičko uspravno opterećenje na spojnoj točki: … kg

Pogonski motor

20.

Proizvođač motora: …

21.

Kod motora kako je označen na motoru: …

22.

Radni postupak: …

23.

Potpuno električni: da/ne (1)

23.1.

Hibridno [električno] vozilo: da/ne (1)

24.

Broj i položaj cilindara: …

25.

Radni obujam motora: … cm3

26.

Gorivo: dizel/benzin/LPG/NG – biometan/etanol/biodizel/vodik (1)

26.1.

jedna vrsta goriva/dvije vrste goriva/kombinacija dviju vrsta goriva (1)

27.

Najveća neto snaga (g): … kW pri … min-1 ili najveća trajna nazivna snaga (elektromotor) … kW1

28.

Mjenjač (tip): …

Najveća brzina

29.

Najveća brzina: … km/h

Osovine i ovjes

30.

Trag osovine(a):

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm.

33.

Pogonska (pogonske) osovina (osovine) opremljena (opremljene) zračnim ili istovrijednim ovjesom: da/ne (1)

35.

Kombinacija guma/kotač (h:): …

Kočnice

36.

Prijenos sile kočnog uređaja prikolice: mehanički/električni/pneumatski/hidraulični (1)

37.

Tlak u tlačnom vodu kočnog sustava prikolice: … bar

Nadogradnja

38.

Tip nadogradnje (i): …

39.

Klasa vozila: klasa I/Klasa II/Klasa III/Klasa A/Klasa B (1)

41.

Broj i raspored vrata: …

42.

Broj sjedećih mjesta (uključujući vozačevo) (k): …

42.1.

Sjedalo (sjedala) namijenjeno (namijenjena) uporabi samo pri mirovanju vozila: …

42.3.

Broj mjesta za korisnike invalidskih kolica: …

43.

Broj mjesta za stajanje: …

Naprava za spajanje

44.

Broj homologacije ili oznaka homologacije naprave za spajanje (ako je ugrađena): …

45.1.

Karakteristične vrijednosti (1): D: …/V: …/S: …/U: …

Ekološka učinkovitost

46.

Razina buke.

U mirovanju: … dB (A) na broju okretaja: … min-1

U vožnji: … dB (A)

47.

Razina emisije ispušnih plinova (l): Euro …

48.

Emisije ispušnih plinova (m):

Broj osnovnog regulatornog akta i najnovijeg izmijenjenog regulatornog akta koji se primjenjuje: …

1.1.

postupak ispitivanja: tip I ili ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Krute čestice: …

Neprozirnost dima (ELR): … (m-1)

1.2.

postupak ispitivanja: tip I (Euro 5 ili 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Krute čestice (masa): …

 

Čestice (broj): …

2.

postupak ispitivanja: ETC (ako je primjenjiv)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Krute čestice: …

48.1.

Dim – ispravljena vrijednost koeficijenta apsorpcije: … (m-1)

Razno

51.

Kod vozila za posebne namjene: oznaka u skladu s odjeljkom 5. Priloga II.: …

52.

Napomene (n): …

STRANICA 2.

VOZILA KATEGORIJE M3

(potpuna i dovršena vozila)

Stranica 2.

Opće karakteristike vozila

1.

Broj osovina: … i kotača: …

1.1.

Broj i položaj osovina s dvostrukim kotačima: …

2.

Upravljane osovine (broj, položaj): …

3.

Pogonske osovine (broj, položaj, međusobna povezanost): … …

Glavne mjere

4.

Međusobni razmak (e): … mm

4.1.

Razmak između osovina:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.

Dužina: … mm

6.

Širina: … mm

7.

Visina: … mm

9.

Razmak između prednjeg dijela vozila i središta vučne spojnice: … mm

12.

Stražnji prepust: … mm

Mase

13.

Masa vozila pripremljenog za vožnju: … kg (f)

13.1.

Raspodjela te mase po osovinama:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

16.

Najveće tehnički dopuštene mase

16.1.

Najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila: … kg

16.2.

Tehnički dopuštena masa svake osovine:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

16.3.

Tehnički dopuštena masa svake skupine osovina:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

16.4.

Najveća tehnički dopuštena masa skupine vozila: … kg

17.

Pri registraciji/u uporabi predviđene najveće dopuštene mase u unutarnjem/međunarodnom prometu (1) (0)

17.1.

Pri registraciji/u uporabi predviđena najveća dopuštena masa opterećenog vozila: … kg

17.2.

Pri registraciji/u uporabi predviđena najveća dopuštena masa opterećenog vozila po svakoj osovini:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

17.3.

Pri registraciji/u uporabi predviđena najveća dopuštena masa opterećenog vozila po svakoj skupini osovina:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

17.4.

Pri registraciji/u uporabi predviđena najveća dopuštena masa skupine vozila: … kg

18.

Najveća tehnički dopuštena vučena masa za:

18.1.

prikolicu s vučnom kukom: … kg

18.3.

prikolicu sa središnjom osovinom: … kg

18.4.

prikolicu bez kočnica: … kg

19.

Najveće tehnički dopušteno statičko uspravno opterećenje na spojnoj točki: … kg

Pogonski motor

20.

Proizvođač motora: …

21.

Kod motora kako je označen na motoru: …

22.

Radni postupak: …

23.

Potpuno električni: da/ne (1)

23.1.

Hibridno [električno] vozilo: da/ne (1)

24.

Broj i položaj cilindara: …

25.

Radni obujam motora: … cm3

26.

Gorivo: dizel/benzin/LPG/NG – biometan/etanol/biodizel/vodik (1)

26.1.

jedna vrsta goriva/dvije vrste goriva/kombinacija dviju vrsta goriva (1)

27.

Najveća neto snaga (g): … kW pri … min-1 ili najveća trajna nazivna snaga (elektromotor) … kW1

28.

Mjenjač (tip): …

Najveća brzina

29.

Najveća brzina: … km/h

Osovine i ovjes

30.1.

Trag svake upravljane osovine: … mm

30.2.

Trag svih ostalih osovina: … mm

32.

Položaj opterećene osovine(a): …

33.

Pogonska (pogonske) osovina (osovine) opremljena (opremljene) zračnim ili istovrijednim ovjesom: da/ne (1)

35.

Kombinacija guma/kotač (h:): …

Kočnice

36.

Prijenos sile kočnog uređaja prikolice: mehanički/električni/pneumatski/hidraulični (1)

37.

Tlak u tlačnom vodu kočnog sustava prikolice: … bar

Nadogradnja

38.

Tip nadogradnje (i): …

39.

Klasa vozila: klasa I/Klasa II/Klasa III/Klasa A/Klasa B (1)

41.

Broj i raspored vrata: …

42.

Broj sjedećih mjesta (uključujući vozačevo) (k): …

42.1.

Sjedalo (sjedala) namijenjeno (namijenjena) uporabi samo pri mirovanju vozila: …

42.2.

Broj sjedala za putnike; … (donja razina) … (gornja razina)(uključujući vozača)

42.3.

Broj mjesta za korisnike invalidskih kolica: …

43.

Broj mjesta za stajanje: …

Naprava za spajanje

44.

Broj homologacije ili oznaka homologacije naprave za spajanje (ako je ugrađena): …

45.1.

Karakteristične vrijednosti (1): D: …/V: …/S: …/U: …

Ekološka učinkovitost

46.

Razina buke.

U mirovanju: … dB (A) na broju okretaja: … min-1

U vožnji: … dB (A)

47.

Razina emisije ispušnih plinova (l): Euro …

48.

Emisije ispušnih plinova (m):

Broj osnovnog regulatornog akta i najnovijeg izmijenjenog regulatornog akta koji se primjenjuje: …

1.

postupak ispitivanja: tip I ili ESC (1)

 

CO: ……

 

HC: ……

 

NOx: ……

 

HC + NOx: ……

 

Krute čestice: ……

Neprozirnost dima (ELR): … (m-1)

2.

postupak ispitivanja: ETC (ako je primjenjiv)

 

CO: ……

 

NOx: ……

 

NMHC: ……

 

THC: ……

 

CH4: ……

 

Krute čestice: ……

48.1.

Dim – ispravljena vrijednost koeficijenta apsorpcije: … (m-1)

Razno

51.

Kod vozila za posebne namjene: oznaka u skladu s odjeljkom 5. Priloga II.: …

52.

Napomene (n): …

STRANICA 2.

VOZILA KATEGORIJE N1

(potpuna i dovršena vozila)

Stranica 2.

Opće karakteristike vozila

1.

Broj osovina: … i kotača: …

1.1.

Broj i položaj osovina s dvostrukim kotačima: …

3.

Pogonske osovine (broj, položaj, međusobna povezanost): … …

Glavne mjere

4.

Međusobni razmak (e): … mm

4.1.

Razmak između osovina:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.

Dužina: … mm

6.

Širina: … mm

7.

Visina: … mm

8.

Udaljenost središta sedla vučnog vozila za poluprikolicu (najveća i najmanja): … mm

9.

Razmak između prednjeg dijela vozila i središta vučne spojnice: … mm

11.

Dužina prtljažnog prostora: … mm

Mase

13.

Masa vozila pripremljenog za vožnju: … kg (f)

13.1.

Raspodjela te mase po osovinama:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

16.

Najveće tehnički dopuštene mase

16.1.

Najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila: … kg

16.2.

Tehnički dopuštena masa svake osovine:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

16.4.

Najveća tehnički dopuštena masa skupa vozila: … kg

18.

Najveća tehnički dopuštena vučena masa za:

18.1.

prikolicu s vučnom kukom: … kg

18.2.

poluprikolicu: … kg

18.3.

prikolicu sa središnjom osovinom: … kg

18.4.

prikolicu bez kočnica: … kg

19.

Najveće tehnički dopušteno statičko uspravno opterećenje na spojnoj točki: … kg

Pogonski motor

20.

Proizvođač motora: …

21.

Kod motora kako je označen na motoru: …

22.

Radni postupak: …

23.

Potpuno električni: da/ne (1)

23.1.

Hibridno [električno] vozilo: da/ne (1)

24.

Broj i položaj cilindara: …

25.

Radni obujam motora: … cm3

26.

Gorivo: dizel/benzin/LPG/NG – biometan/etanol/biodizel/vodik (1)

26.1.

jedna vrsta goriva/dvije vrste goriva/kombinacija dviju vrsta goriva (1)

27.

Najveća neto snaga (g): … kW pri … min-1 ili najveća trajna nazivna snaga (elektromotor) … kW1

28.

Mjenjač (tip): …

Najveća brzina

29.

Najveća brzina: … km/h

Osovine i ovjes

30.

Trag osovine (osovina):

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

35.

Kombinacija guma/kotač (h:): …

Kočnice

36.

Prijenos sile kočnog uređaja prikolice: mehanički/električni/pneumatski/hidraulični (1)

37.

Tlak u tlačnom vodu kočnog sustava prikolice: … bar

Nadogradnja

38.

Tip nadogradnje (i): …

40.

Boja vozila (j): …

41.

Broj i raspored vrata: …

42.

Broj sjedećih mjesta (uključujući vozačevo) (k): …

Naprava za spajanje

44.

Broj homologacije ili oznaka homologacije naprave za spajanje (ako je ugrađena): …

45.1.

Karakteristične vrijednosti (1): D: …/V: …/S: …/U: …

Ekološka učinkovitost

46.

Razina buke.

U mirovanju: … dB (A) na broju okretaja: … min-1

U vožnji: … dB (A)

47.

Razina emisije ispušnih plinova (l): Euro …

48.

Emisije ispušnih plinova (m):

Broj osnovnog regulatornog akta i najnovijeg izmijenjenog regulatornog akta koji se primjenjuje: …

1.1.

postupak ispitivanja: tip I ili ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Krute čestice: …

Neprozirnost dima (ELR): … (m-1)

1.2.

postupak ispitivanja: tip I (Euro 5 ili 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Krute čestice (masa): …

 

Čestice (broj): …

2.

postupak ispitivanja: ETC (ako je primjenjiv)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Krute čestice: …

48.1.

Dim – ispravljena vrijednost koeficijenta apsorpcije: … (m-1)

49.

Emisije CO2/uporaba goriva/uporaba električne energije (m):

1.

svi pogonski sustavi osim potpuno električnih vozila

 

Emisije CO2

Uporaba goriva

Gradska vožnja:

… g/km

… l/100 km/m3 /100 km1

Izvangradska vožnja:

… g/km

… l/100 km/m3 /100 km1

Kombinirana vožnja:

… g/km

… l/100 km/m3 /100 km1

Opterećena, kombinirana vožnja:

… g/km

… l/100 km

2.

potpuna električna vozila i hibridna električna vozila s punjenjem iz vanjskog izvora

Uporaba električne energije (opterećena, kombinirana vožnja (1)

… Wh/km

Električni raspon

… km

Razno

50.

Homologacija je dodijeljena u skladu s konstrukcijskim zahtjevima za prijevoz opasnih roba: da/razred (razredi): …/ne (l):

51.

Kod vozila za posebne namjene: oznaka u skladu s odjeljkom 5. Priloga II.: …

52.

Napomene (n): …

STRANICA 2.

VOZILA KATEGORIJE N2

(potpuna i dovršena vozila)

Stranica 2.

Opće karakteristike vozila

1.

Broj osovina: … i kotača: …

1.1.

Broj i položaj osovina s dvostrukim kotačima: …

2.

Upravljane osovine (broj, položaj): …

3.

Pogonske osovine (broj, položaj, međusobna povezanost): … …

Glavne mjere

4.

Međusobni razmak (e): … mm

4.1.

Razmak između osovina:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.

Dužina: … mm

6.

Širina: … mm

8.

Udaljenost središta sedla vučnog vozila za poluprikolicu (najveća i najmanja): … mm

9.

Razmak između prednjeg dijela vozila i središta vučne spojnice: … mm

11.

Dužina prtljažnog prostora: … mm

12.

Stražnji prepust: … mm

Mase

13.

Masa vozila pripremljenog za vožnju: … kg (f)

13.1.

Raspodjela te mase po osovinama:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

16.

Najveće tehnički dopuštene mase

16.1.

Najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila: … kg

16.2.

Tehnički dopuštena masa svake osovine:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

16.3.

Tehnički dopuštena masa svake skupine osovina:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

16.4.

Najveća tehnički dopuštena masa skupa vozila: … kg

17.

Pri registraciji/u uporabi predviđene najveće dopuštene mase u unutarnjem/međunarodnom prometu (1) (0)

17.1.

Pri registraciji/u uporabi predviđena najveća dopuštena masa opterećenog vozila: … kg

17.2.

Pri registraciji/u uporabi predviđena najveća dopuštena masa opterećenog vozila po svakoj osovini:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

17.3.

Pri registraciji/u uporabi predviđena najveća dopuštena masa opterećenog vozila po svakoj skupini osovina:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

17.4.

Pri registraciji/u uporabi predviđena najveća dopuštena masa skupine vozila: … kg

18.

Najveća tehnički dopuštena vučena masa za:

18.1.

prikolicu s vučnom kukom: … kg

18.2.

poluprikolicu: … kg

18.3.

prikolicu sa središnjom osovinom: … kg

18.4.

prikolicu bez kočnica: … kg

19.

Najveće tehnički dopušteno statičko uspravno opterećenje na spojnoj točki: … kg

Pogonski motor

Pogonski motor

20.

Proizvođač motora: …

21.

Kod motora kako je označen na motoru: …

22.

Radni postupak: …

23.

Potpuno električni: da/ne (1)

23.1.

Hibridno [električno] vozilo: da/ne (1)

24.

Broj i položaj cilindara: …

25.

Radni obujam motora: … cm3

26.

Gorivo: dizel/benzin/LPG/NG – biometan/etanol/biodizel/vodik (1)

26.1.

jedna vrsta goriva/dvije vrste goriva/kombinacija dviju vrsta goriva (1)

27.

Najveća neto snaga (g): … kW pri … min-1 ili najveća trajna nazivna snaga (elektromotor) … kW1

28.

Mjenjač (tip): …

Najveća brzina

29.

Najveća brzina: … km/h

Osovine i ovjes

31.

Položaj podizne osovine (osovina): …

32.

Položaj opterećene osovine (osovina): …

33.

Pogonska (pogonske) osovina (osovine) opremljena (opremljene) zračnim ili istovrijednim ovjesom: da/ne (1)

35.

Kombinacija guma/kotač (h:): …

Kočnice

36.

Prijenos sile kočnog uređaja prikolice: mehanički/električni/pneumatski/hidraulični (1)

37.

Tlak u tlačnom vodu kočnog sustava prikolice: … bar

Nadogradnja

38.

Tip nadogradnje (i): …

41.

Broj i raspored vrata: …

42.

Broj sjedećih mjesta (uključujući vozačevo) (k): …

Naprava za spajanje

44.

Broj homologacije ili oznaka homologacije naprave za spajanje (ako je ugrađena): …

45.1.

Karakteristične vrijednosti (1): D: …/V: …/S: …/U: …

Ekološka učinkovitost

46.

Razina buke.

U mirovanju: … dB (A) na broju okretaja: … min-1

U vožnji: … dB (A)

47.

Razina emisije ispušnih plinova (l): Euro …

48.

Emisije ispušnih plinova (m):

Broj osnovnog regulatornog akta i najnovijeg izmijenjenog regulatornog akta koji se primjenjuje: …

1.1.

postupak ispitivanja: tip I ili ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Krute čestice: …

Neprozirnost dima (ELR): … (m-1)

1.2.

postupak ispitivanja: tip I (Euro 5 ili 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Krute čestice (masa): …

 

Čestice (broj): …

2.

postupak ispitivanja: ETC (ako je primjenjiv)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Krute čestice: …

48.1.

Dim – ispravljena vrijednost koeficijenta apsorpcije: … (m-1)

Razno

50.

Homologacija je dodijeljena u skladu s konstrukcijskim zahtjevima za prijevoz opasnih roba: da/razred (razredi): …/ne (l):

51.

Kod vozila za posebne namjene: oznaka u skladu s odjeljkom 5. Priloga II.: …

52.

Napomene (n): …

STRANICA 2.

VOZILA KATEGORIJE N3

(potpuna i dovršena vozila)

Stranica 2.

Opće karakteristike vozila

1.

Broj osovina: … i kotača: …

1.1.

Broj i položaj osovina s dvostrukim kotačima: …

2.

Upravljane osovine (broj, položaj): …

3.

Pogonske osovine (broj, položaj, međusobna povezanost): … …

Glavne mjere

4.

Međusobni razmak (e): … mm

4.1.

Razmak između osovina:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.

Dužina: … mm

6.

Širina: … mm

8.

Udaljenost središta sedla vučnog vozila za poluprikolicu (najveća i najmanja): … mm

9.

Razmak između prednjeg dijela vozila i središta vučne spojnice: … mm

11.

Dužina prtljažnog prostora: … mm

12.

Stražnji prepust: … mm

Mase

13.

Masa vozila pripremljenog za vožnju: … kg (f)

13.1.

Raspodjela te mase po osovinama:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

16.

Najveće tehnički dopuštene mase

16.1.

Najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila: … kg

16.2.

Tehnički dopuštena masa svake osovine:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

16.3.

Tehnički dopuštena masa svake skupine osovina:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

16.4.

Najveća tehnički dopuštena masa skupa vozila: … kg

17.

Pri registraciji/u uporabi predviđene najveće dopuštene mase u unutarnjem/međunarodnom prometu (1) (0)

17.1.

Pri registraciji/u uporabi predviđena najveća dopuštena masa opterećenog vozila: … kg

17.2.

Pri registraciji/u uporabi predviđena najveća dopuštena masa opterećenog vozila po svakoj osovini:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

17.3.

Pri registraciji/u uporabi predviđena najveća dopuštena masa opterećenog vozila po svakoj skupini osovina:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

17.4.

Pri registraciji/u uporabi predviđena najveća dopuštena masa skupine vozila: … kg

18.

Najveća tehnički dopuštena vučena masa za:

18.1.

prikolicu s vučnom kukom: … kg

18.2.

poluprikolicu: … kg

18.3.

prikolicu sa središnjom osovinom: … kg

18.4.

prikolicu bez kočnica: … kg

19.

Najveće tehnički dopušteno statičko uspravno opterećenje na spojnoj točki: … kg

Pogonski motor

20.

Proizvođač motora: …

21.

Kod motora kako je označen na motoru: …

22.

Radni postupak: …

23.

Potpuno električni: da/ne (1)

23.1.

Hibridno [električno] vozilo: da/ne (1)

24.

Broj i položaj cilindara: …

25.

Radni obujam motora: … cm3

26.

Gorivo: dizel/benzin/LPG/NG – biometan/etanol/biodizel/vodik (1)

26.1.

jedna vrsta goriva/dvije vrste goriva/kombinacija dviju vrsta goriva (1)

27.

Najveća neto snaga (g): … kW pri … min-1 ili najveća trajna nazivna snaga (elektromotor) … kW1

28.

Mjenjač (tip): …

Najveća brzina

29.

Najveća brzina: … km/h

Osovine i ovjes

31.

Položaj podizne osovine (osovina): …

32.

Položaj opterećene osovine (osovina): …

33.

Pogonska (pogonske) osovina (osovine) opremljena (opremljene) zračnim ili istovrijednim ovjesom: da/ne (1)

35.

Kombinacija guma/kotač (h:): …

Kočnice

36.

Prijenos sile kočnog uređaja prikolice: mehanički/električni/pneumatski/hidraulični (1)

37.

Tlak u tlačnom vodu kočnog sustava prikolice: … bar

Nadogradnja

38.

Tip nadogradnje (i): …

41.

Broj i raspored vrata: …

42.

Broj sjedećih mjesta (uključujući vozačevo) (k): …

Naprava za spajanje

44.

Broj homologacije ili homologacijska oznaka naprave za spajanje (ako je ugrađena): …

45.1.

Karakteristične vrijednosti (1): D: …/V: …/S: …/U: …

Ekološka učinkovitost

46.

Razina buke.

U mirovanju: … dB (A) na broju okretaja: … min-1

U vožnji: … dB (A)

47.

Razina emisije ispušnih plinova (l): Euro …

48.

Emisije ispušnih plinova (m):

Broj osnovnog regulatornog akta i najnovijeg izmijenjenog regulatornog akta koji se primjenjuje: …

1.

postupak ispitivanja: tip I ili ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Krute čestice: …

Neprozirnost dima (ELR): … (m-1)

2.

postupak ispitivanja: ETC (ako je primjenjiv)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Krute čestice: …

48.1.

Dim – ispravljena vrijednost koeficijenta apsorpcije: … (m-1)

Razno

50.

Homologacija je dodijeljena u skladu s konstrukcijskim zahtjevima za prijevoz opasnih roba: da/razred (razredi): …/ne (l):

51.

Kod vozila za posebne namjene: oznaka u skladu s odjeljkom 5. Priloga II.: …

52.

Napomene (n): …

STRANICA 2.

VOZILA KATEGORIJA O1 I O2

(potpuna i dovršena vozila)

Stranica 2.

Opće karakteristike vozila

1.

Broj osovina: … i kotača: …

1.1.

Broj i položaj osovina s dvostrukim kotačima: …

Glavne mjere

4.

Međusobni razmak (e): … mm

4.1.

Razmak između osovina:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.

Dužina: … mm

6.

Širina: … mm

7.

Visina: … mm

10.

Razmak između središta vučne spojnice i stražnjeg dijela vozila: … mm

11.

Dužina prtljažnog prostora: … mm

12.

Stražnji prepust: … mm

Mase

13.

Masa vozila pripremljenog za vožnju: … kg (f)

13.1.

Raspodjela te mase po osovinama:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

16.

Najveće tehnički dopuštene mase

16.1.

Najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila: … kg

16.2.

Tehnički dopuštena masa svake osovine:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

16.3.

Tehnički dopuštena masa svake skupine osovina:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

19.

Najveće tehnički dopušteno statičko uspravno opterećenje na spojnoj točki: … kg

Najveća brzina

29.

Najveća brzina: … km/h

Osovine i ovjes

30.1.

Trag svake upravljane osovine: … mm

30.2.

Trag svih ostalih osovina: … mm

31.

Položaj podizne osovine (osovina): …

32.

Položaj opterećene osovine (osovina): …

34.

Osovina (osovine) opremljena (opremljene) zračnim ili istovrijednim ovjesom: da/ne (1)

35.

Kombinacija guma/kotač (h:): …

Kočnice

36.

Prijenos sile kočnog uređaja prikolice: mehanički/električni/pneumatski/hidraulični (1)

Nadogradnja

38.

Tip nadogradnje (i): …

Naprava za spajanje

44.

Broj homologacije ili homologacijska oznaka naprave za spajanje (ako je ugrađena): …

45.1.

Karakteristične vrijednosti (1): D: …/V: …/S: …/U: …

Razno

50.

Homologacija je dodijeljena u skladu s konstrukcijskim zahtjevima za prijevoz opasnih roba: da/razred(i): …/ne (l):

51.

Kod vozila za posebne namjene: oznaka u skladu s odjeljkom 5. Priloga II.: …

52.

Napomene (n): …

STRANICA 2.

VOZILA KATEGORIJA O3 I O4

(potpuna i dovršena vozila)

Stranica 2.

Opće karakteristike vozila

1.

Broj osovina: … i kotača: …

1.1.

Broj i položaj osovina s dvostrukim kotačima: …

2.

Upravljane osovine (broj, položaj): …

Glavne mjere

4.

Međusobni razmak (e): … mm

4.1.

Razmak između osovina:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.

Dužina: … mm

6.

Širina: … mm

7.

Visina: … mm

10.

Razmak između središta vučne spojnice i stražnjeg dijela vozila: … mm

11.

Dužina prtljažnog prostora: … mm

12.

Stražnji prepust: … mm

Mase

13.

Masa vozila pripremljenog za vožnju: … kg (f)

13.1.

Raspodjela te mase po osovinama:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

16.

Najveće tehnički dopuštene mase

16.1.

Najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila: … kg

16.2.

Tehnički dopuštena masa svake osovine:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

16.3.

Tehnički dopuštena masa svake skupine osovina:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

17.

Pri registraciji/u uporabi predviđene najveće dopuštene mase u unutarnjem/međunarodnom prometu (1) (0)

17.1.

Pri registraciji/u uporabi predviđena najveća dopuštena masa opterećenog vozila: … kg

17.2.

Pri registraciji/u uporabi predviđena najveća dopuštena masa opterećenog vozila po svakoj osovini:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

17.3.

Pri registraciji/u uporabi predviđena najveća dopuštena masa opterećenog vozila po svakoj skupini osovina:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

19.

Najveće tehnički dopušteno statičko uspravno opterećenje na spojnoj točki: … kg

Najveća brzina

29.

Najveća brzina: … km/h

Osovine i ovjes

31.

Položaj podizne osovine (osovina): …

32.

Položaj opterećene osovine (osovina): …

34.

Osovina (osovine) opremljena (opremljene) zračnim ili istovrijednim ovjesom: da/ne (1)

35.

Kombinacija guma/kotač (h:): …

Kočnice

36.

Prijenos sile kočnog uređaja prikolice: mehanički/električni/pneumatski/hidraulični (1)

Nadogradnja

38.

Tip nadogradnje (i): …

Naprava za spajanje

44.

Broj homologacije ili homologacijska oznaka naprave za spajanje (ako je ugrađena): …

45.1.

Karakteristične vrijednosti (1): D: …/V: …/S: …/U: …

Razno

50.

Homologacija je dodijeljena u skladu s konstrukcijskim zahtjevima za prijevoz opasnih roba: da/razred(i): …/ne (l):

51.

Kod vozila za posebne namjene: oznaka u skladu s odjeljkom 5. Priloga II.: …

52.

Napomene (n): …

DIO II.

NEDOVRŠENA VOZILA

MODEL C1 - STRANICA 1.

NEDOVRŠENA VOZILA

EZ POTVRDA O SUKLADNOSTI

Stranica 1.

Dolje potpisani [… (puno ime i funkcija)] potvrđujem da vozilo:

0.1.

Marka (trgovački naziv proizvođača): …

0.2.

Tip: …

varijanta (a): …

izvedba (a): …

0.2.1.

Trgovački naziv: …

0.4.

Kategorija vozila: …

0.5.

Ime i adresa proizvođača: …

0.6.

Mjesto i način postavljanja propisanih pločica: …

Mjesto identifikacijske oznake vozila: …

0.9.

Ime i adresa zastupnika proizvođača (ako postoji): …

0.10.

Identifikacijska oznaka vozila: …

u cijelosti je u skladu s tipom vozila opisanim u homologaciji (… broj homologacije, uključujući broj produljenja), izdanoj dana (… datum izdavanja) i

ne može se trajno registrirati bez daljnjih homologacija.

(Mjesto) (Datum): …

(Potpis): …

MODEL C2 - STRANICA 1.

NEPOTPUNA VOZILA HOMOLOGIRANA U MALIM SERIJAMA

(Godina)

(Serijski broj)

EZ POTVRDA O SUKLADNOSTI

Stranica 1.

Dolje potpisani [… (puno ime i funkcija)] potvrđujem da vozilo:

0.1.

Marka (trgovački naziv proizvođača): …

0.2.

Tip: …

varijanta (a): …

izvedba (a): …

0.2.1.

Trgovački naziv: …

0.4.

Kategorija vozila: …

0.5.

Ime i adresa proizvođača: …

0.6.

Mjesto i način postavljanja propisanih pločica: …

Mjesto identifikacijske oznake vozila: …

0.9.

Ime i adresa zastupnika proizvođača (ako postoji): …

0.10.

Identifikacijska oznaka vozila: …

u cijelosti je u skladu s tipom vozila opisanim u homologaciji (… broj homologacije, uključujući broj produljenja), izdanoj dana (… datum izdavanja) i

ne može se trajno registrirati bez daljnjih homologacija.

(Mjesto) (Datum): …

(Potpis): …

STRANICA 2.

VOZILA KATEGORIJE M1

(nedovršena vozila)

Stranica 2.

Opće karakteristike vozila

1.

Broj osovina: … i kotača: …

3.

Pogonske osovine (broj, položaj, međusobna povezanost): … …

Glavne mjere

4.

Međusobni razmak (e): … mm

4.1.

Razmak između osovina:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.1.

Najveća dopuštena dužina: … mm

6.1.

Najveća dopuštena širina: … mm

7.1.

Najveća dopuštena visina: … mm

12.1.

Najveći dopušteni stražnji prepust: … mm

Mase

14.

Masa nedovršenog vozila pripremljenog za vožnju: … kg (f)

14.1.

Raspodjela te mase po osovinama:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

15.

Najmanja masa vozila kada je dovršeno: … kg

15.1.

Raspodjela te mase po osovinama:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Najveće tehnički dopuštene mase

16.1.

Najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila: … kg

16.2.

Tehnički dopuštena masa svake osovine:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

16.4.

Najveća tehnički dopuštena masa skupine vozila: … kg

18.

Najveća tehnički dopuštena vučena masa za:

18.1.

prikolicu s vučnom kukom: … kg

18.3.

prikolicu sa središnjom osovinom: … kg

18.4.

prikolicu bez kočnica: … kg

19.

Najveće tehnički dopušteno statičko uspravno opterećenje na spojnoj točki: … kg

Pogonski motor

20.

Proizvođač motora: …

21.

Kod motora kako je označen na motoru: …

22.

Radni postupak: …

23.

Potpuno električni: da/ne (1)

23.1.

Hibridno [električno] vozilo: da/ne (1)

24.

Broj i položaj cilindara: …

25.

Radni obujam motora: … cm3

26.

Gorivo: dizel/benzin/LPG/NG – biometan/etanol/biodizel/vodik (1)

26.1.

jedna vrsta goriva/dvije vrste goriva/kombinacija dviju vrsta goriva (1)

27.

Najveća neto snaga (g): … kW pri … min-1 ili najveća trajna nazivna snaga (elektromotor) … kW1

Najveća brzina

29.

Najveća brzina: … km/h

Osovine i ovjes

30.

Trag osovine(a):

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

35.

Kombinacija guma/kotač (h:): …

Kočnice

36.

Prijenos sile kočnog uređaja prikolice: mehanički/električni/pneumatski/hidraulični (1)

Nadogradnja

41.

Broj i raspored vrata: …

42.

Broj sjedećih mjesta (uključujući vozačevo) (k): …

Ekološka učinkovitost

46.

Razina buke.

U mirovanju: … dB (A) na broju okretaja: … min-1

U vožnji: … dB (A)

47.

Razina emisije ispušnih plinova (l): Euro …

48.

Emisije ispušnih plinova (m):

Broj osnovnog regulatornog akta i najnovijeg izmijenjenog regulatornog akta koji se primjenjuje: …

1.1.

postupak ispitivanja: tip I ili ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Krute čestice: …

Neprozirnost dima (ELR): … (m-1)

1.2.

postupak ispitivanja: tip I (Euro 5 ili 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Krute čestice (masa): …

 

Čestice (broj): …

2.

postupak ispitivanja: ETC (ako je primjenjiv)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Krute čestice: …

48.1.

Dim – ispravljena vrijednost koeficijenta apsorpcije: … (m-1)

49.

Emisije CO2/uporaba goriva/uporaba električne energije (m):

1.

svi pogonski sustavi osim potpuno električnih vozila

 

Emisije CO2

Uporaba goriva

Gradska vožnja:

… g/km

… l/100 km/m3 /100 km1

Izvangradska vožnja:

… g/km

… l/100 km/m3 /100 km1

Kombinirana vožnja:

… g/km

… l/100 km/m3 /100 km1

Opterećena, kombinirana vožnja:

… g/km

… l/100 km

2.

potpuna električna vozila i hibridna električna vozila s punjenjem iz vanjskog izvora

Uporaba električne energije (opterećena, kombinirana vožnja (1)

… Wh/km

Električni raspon

… km

Razno

52.

Napomene (n): …

STRANICA 2.

VOZILA KATEGORIJE M2

(nedovršena vozila)

Stranica 2.

Opće karakteristike vozila

1.

Broj osovina: … i kotača: …

1.1.

Broj i položaj osovina s dvostrukim kotačima: …

2.

Upravljane osovine (broj, položaj): …

3.

Pogonske osovine (broj, položaj, međusobna povezanost): … …

Glavne mjere

4.

Međusobni razmak (e): … mm

4.1.

Razmak između osovina:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.1.

Najveća dopuštena dužina: … mm

6.1.

Najveća dopuštena širina: … mm

7.1.

Najveća dopuštena visina: … mm

12.1.

Najveći dopušteni stražnji prepust: … mm

Mase

14.

Masa nedovršenog vozila pripremljenog za vožnju: … kg (f)

14.1.

Raspodjela te mase po osovinama:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

15.

Najmanja masa vozila kada je dovršeno: … kg

15.1.

Raspodjela te mase po osovinama:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Najveće tehnički dopuštene mase

16.1.

Najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila: … kg

16.2.

Tehnički dopuštena masa svake osovine:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

16.3.

Tehnički dopuštena masa svake skupine osovina:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

16.4.

Najveća tehnički dopuštena masa skupa vozila: … kg

17.

Pri registraciji/u uporabi predviđene najveće dopuštene mase u unutarnjem/međunarodnom prometu (1) (0)

17.1.

Pri registraciji/u uporabi predviđena najveća dopuštena masa opterećenog vozila: … kg

17.2.

Pri registraciji/u uporabi predviđena najveća dopuštena masa opterećenog vozila po svakoj osovini:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

17.3.

Pri registraciji/u uporabi predviđena najveća dopuštena masa opterećenog vozila po svakoj skupini osovina:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

17.4.

Pri registraciji/u uporabi predviđena najveća dopuštena masa skupine vozila: … kg

18.

Najveća tehnički dopuštena vučena masa za:

18.1.

prikolicu s vučnom kukom: … kg

18.3.

prikolicu sa središnjom osovinom: … kg

18.4.

prikolicu bez kočnica: … kg

19.

Najveće tehnički dopušteno statičko uspravno opterećenje na spojnoj točki: … kg

Pogonski motor

20.

Proizvođač motora: …

21.

Kod motora kako je označen na motoru: …

22.

Radni postupak: …

23.

Potpuno električni: da/ne (1)

23.1.

Hibridno [električno] vozilo: da/ne (1)

24.

Broj i položaj cilindara: …

25.

Radni obujam motora: … cm3

26.

Gorivo: dizel/benzin/LPG/NG – biometan/etanol/biodizel/vodik (1)

26.1.

jedna vrsta goriva/dvije vrste goriva/kombinacija dviju vrsta goriva (1)

27.

Najveća neto snaga (g): … kW pri … min-1 ili najveća trajna nazivna snaga (elektromotor) … kW1

28.

Mjenjač (tip): …

Najveća brzina

29.

Najveća brzina: … km/h

Osovine i ovjes

30.

Trag osovine (osovina):

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

33.

Pogonska (pogonske) osovina (osovine) opremljena (opremljene) zračnim ili istovrijednim ovjesom: da/ne (1)

35.

Kombinacija guma/kotač (h:): …

Kočnice

36.

Prijenos sile kočnog uređaja prikolice: mehanički/električni/pneumatski/hidraulični (1)

37.

Tlak u tlačnom vodu kočnog sustava prikolice: … bar

Naprava za spajanje

44.

Broj homologacije ili homologacijska oznaka naprave za spajanje (ako je ugrađena): …

45.

Tipovi ili razredi naprave za spajanje koji se mogu ugraditi: …

45.1.

Karakteristične vrijednosti (1): D: …/V: …/S: …/U: …

Ekološka učinkovitost

46.

Razina buke.

U mirovanju: … dB (A) na broju okretaja: … min-1

U vožnji: … dB (A)

47.

Razina emisije ispušnih plinova (l): Euro …

48.

Emisije ispušnih plinova (m):

Broj osnovnog regulatornog akta i najnovijeg izmijenjenog regulatornog akta koji se primjenjuje: …

1.1.

postupak ispitivanja: tip I ili ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Krute čestice: …

Neprozirnost dima (ELR): … (m-1)

1.2.

postupak ispitivanja: tip I (Euro 5 ili 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Krute čestice (masa): …

 

Čestice (broj): …

2.

postupak ispitivanja: ETC (ako je primjenjiv)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Krute čestice: …

48.1.

Dim – ispravljena vrijednost koeficijenta apsorpcije: … (m-1)

Razno

52.

Napomene (n): …

STRANICA 2.

VOZILA KATEGORIJE M3

(nedovršena vozila)

Stranica 2.

Opće karakteristike vozila

1.

Broj osovina: … i kotača: …

1.1.

Broj i položaj osovina s dvostrukim kotačima: …

2.

Upravljane osovine (broj, položaj): …

3.

Pogonske osovine (broj, položaj, međusobna povezanost): … …

Glavne mjere

4.

Međusobni razmak (e): … mm

4.1.

Razmak između osovina:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.1.

Najveća dopuštena dužina: … mm

6.1.

Najveća dopuštena širina: … mm

7.1.

Najveća dopuštena visina: … mm

12.1.

Najveći dopušteni stražnji prepust: … mm

Mase

14.

Masa nedovršenog vozila pripremljenog za vožnju: … kg (f)

14.1.

Raspodjela te mase po osovinama:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

15.

Najmanja masa vozila kada je dovršeno: … kg

15.1.

Raspodjela te mase po osovinama:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Najveće tehnički dopuštene mase

16.1.

Najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila: … kg

16.2.

Tehnički dopuštena masa svake osovine:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

16.3.

Tehnički dopuštena masa svake skupine osovina:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

16.4.

Najveća tehnički dopuštena masa skupa vozila: … kg

17.

Pri registraciji/u uporabi predviđene najveće dopuštene mase u unutarnjem/međunarodnom prometu (1) (0)

17.1.

Pri registraciji/u uporabi predviđena najveća dopuštena masa opterećenog vozila: … kg

17.2.

Pri registraciji/u uporabi predviđena najveća dopuštena masa opterećenog vozila po svakoj osovini:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

17.3.

Pri registraciji/u uporabi predviđena najveća dopuštena masa opterećenog vozila po svakoj skupini osovina:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

17.4.

Pri registraciji/u uporabi predviđena najveća dopuštena masa skupine vozila: … kg

18.

Najveća tehnički dopuštena vučena masa za:

18.1.

prikolicu s vučnom kukom: … kg

18.3.

prikolicu sa središnjom osovinom: … kg

18.4.

prikolicu bez kočnica: … kg

19.

Najveće tehnički dopušteno statičko uspravno opterećenje na spojnoj točki: … kg

Pogonski motor

20.

Proizvođač motora: …

21.

Kod motora kako je označen na motoru: …

22.

Radni postupak: …

23.

Potpuno električni: da/ne (1)

23.1.

Hibridno [električno] vozilo: da/ne (1)

24.

Broj i položaj cilindara: …

25.

Radni obujam motora: … cm3

26.

Gorivo: dizel/benzin/LPG/NG – biometan/etanol/biodizel/vodik (1)

26.1.

jedna vrsta goriva/dvije vrste goriva/kombinacija dviju vrsta goriva (1)

27.

Najveća neto snaga (g): … kW pri … min-1 ili najveća trajna nazivna snaga (elektromotor) … kW1

28.

Mjenjač (tip): …

Najveća brzina

29.

Najveća brzina: … km/h

Osovine i ovjes

30.1.

Trag svake upravljane osovine: … mm

30.2.

Trag svih ostalih osovina: … mm

32.

Položaj opterećene osovine (osovina): …

33.

Pogonska (pogonske) osovina (osovine) opremljena (opremljene) zračnim ili istovrijednim ovjesom: da/ne (1)

35.

Kombinacija guma/kotač (h:): …

Kočnice

36.

Prijenos sile kočnog uređaja prikolice: mehanički/električni/pneumatski/hidraulični (1)

37.

Tlak u tlačnom vodu kočnog sustava prikolice: … bar

Naprava za spajanje

44.

Broj homologacije ili homologacijska oznaka naprave za spajanje (ako je ugrađena): …

45.

Tipovi ili razredi naprave za spajanje koji se mogu ugraditi: …

45.1.

Karakteristične vrijednosti (1): D: …/V: …/S: …/U: …

Ekološka učinkovitost

46.

Razina buke.

U mirovanju: … dB (A) na broju okretaja: … min-1

U vožnji: … dB (A)

47.

Razina emisije ispušnih plinova (l): Euro …

48.

Emisije ispušnih plinova (m):

Broj osnovnog regulatornog akta i najnovijeg izmijenjenog regulatornog akta koji se primjenjuje: …

1.

postupak ispitivanja: tip I ili ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Krute čestice: …

Neprozirnost dima (ELR): … (m-1)

2.

postupak ispitivanja: ETC (ako je primjenjiv)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Krute čestice: …

48.1.

Dim – ispravljena vrijednost koeficijenta apsorpcije: … (m-1)

Razno

52.

Napomene (n): …

STRANICA 2.

VOZILA KATEGORIJE N1

(nedovršena vozila)

Stranica 2.

Opće karakteristike vozila

1.

Broj osovina: … i kotača: …

1.1.

Broj i položaj osovina s dvostrukim kotačima: …

3.

Pogonske osovine (broj, položaj, međusobna povezanost): … …

Glavne mjere

4.

Međusobni razmak (e): … mm

4.1.

Razmak između osovina:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.1.

Najveća dopuštena dužina: … mm

6.1.

Najveća dopuštena širina: … mm

7.1.

Najveća dopuštena visina: … mm

8.

Udaljenost središta sedla vučnog vozila za poluprikolicu (najveća i najmanja): … mm

12.1.

Najveći dopušteni stražnji prepust: … mm

Mase

14.

Masa nedovršenog vozila pripremljenog za vožnju: … kg (f)

14.1.

Raspodjela te mase po osovinama:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

15.

Najmanja masa vozila kada je dovršeno: … kg

15.1.

Raspodjela te mase po osovinama:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Najveće tehnički dopuštene mase

16.1.

Najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila: … kg

16.2.

Tehnički dopuštena masa svake osovine:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

16.4.

Najveća tehnički dopuštena masa skupine vozila: … kg

18.

Najveća tehnički dopuštena vučena masa za:

18.1.

prikolicu s vučnom kukom: … kg

18.2.

poluprikolicu: … kg

18.3.

prikolicu sa središnjom osovinom: … kg

18.4.

prikolicu bez kočnica: … kg

19.

Najveće tehnički dopušteno statičko uspravno opterećenje na spojnoj točki: … kg

Pogonski motor

20.

Proizvođač motora: …

21.

Kod motora kako je označen na motoru: …

22.

Radni postupak: …

23.

Potpuno električni: da/ne (1)

23.1.

Hibridno [električno] vozilo: da/ne (1)

24.

Broj i položaj cilindara: …

25.

Radni obujam motora: … cm3

26.

Gorivo: dizel/benzin/LPG/NG – biometan/etanol/biodizel/vodik (1)

26.1.

jedna vrsta goriva/dvije vrste goriva/kombinacija dviju vrsta goriva (1)

27.

Najveća neto snaga (g): … kW pri … min-1 ili najveća trajna nazivna snaga (elektromotor) … kW1

28.

Mjenjač (tip): …

Najveća brzina

29.

Najveća brzina: … km/h

Osovine i ovjes

30.

Trag osovine (osovina):

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

35.

Kombinacija guma/kotač (h:): …

Kočnice

36.

Prijenos sile kočnog uređaja prikolice: mehanički/električni/pneumatski/hidraulični (1)

37.

Tlak u tlačnom vodu kočnog sustava prikolice: … bar

Naprava za spajanje

44.

Broj homologacije ili oznaka homologacije naprave za spajanje (ako je ugrađena): …

45.

Tipovi ili razredi naprave za spajanje koji se mogu ugraditi: …

45.1.

Karakteristične vrijednosti (1): D: …/V: …/S: …/U: …

Ekološka učinkovitost

46.

Razina buke.

U mirovanju: … dB (A) na broju okretaja: … min-1

U vožnji: … dB (A)

47.

Razina emisije ispušnih plinova (l): Euro …

48.

Emisije ispušnih plinova (m):

Broj osnovnog regulatornog akta i najnovijeg izmijenjenog regulatornog akta koji se primjenjuje: …

1.1.

postupak ispitivanja: tip I ili ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Krute čestice: …

Neprozirnost dima (ELR): … (m-1)

1.2.

postupak ispitivanja: tip I (Euro 5 ili 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Krute čestice (masa): …

 

Čestice (broj): …

2.

postupak ispitivanja: ETC (ako je primjenjiv)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Krute čestice: …

48.1.

Dim – ispravljena vrijednost koeficijenta apsorpcije: … (m-1)

49.

Emisije CO2/uporaba goriva/uporaba električne energije (m):

1.

svi pogonski sustavi osim potpuno električnih vozila

 

Emisije CO2

Uporaba goriva

Gradska vožnja:

… g/km

… l/100 km/m3 /100 km1

Izvangradska vožnja:

… g/km

… l/100 km/m3 /100 km1

Kombinirana vožnja:

… g/km

… l/100 km/m3 /100 km1

Opterećena, kombinirana vožnja:

… g/km

… l/100 km

2.

potpuna električna vozila i hibridna električna vozila s punjenjem iz vanjskog izvora

Uporaba električne energije (opterećena, kombinirana vožnja (1)

… Wh/km

Električni raspon

… km

Razno

52.

Napomene (n): …

STRANICA 2.

VOZILA KATEGORIJE N2

(nedovršena vozila)

Stranica 2.

Opće karakteristike vozila

1.

Broj osovina: … i kotača: …

1.1.

Broj i položaj osovina s dvostrukim kotačima: …

2.

Upravljane osovine (broj, položaj): …

3.

Pogonske osovine (broj, položaj, međusobna povezanost): … …

Glavne mjere

4.

Međusobni razmak (e): … mm

4.1.

Razmak između osovina:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.1.

Najveća dopuštena dužina: … mm

6.1.

Najveća dopuštena širina: … mm

8.

Udaljenost središta sedla vučnog vozila za poluprikolicu (najveća i najmanja): … mm

12.1.

Najveći dopušteni stražnji prepust: … mm

Mase

14.

Masa nedovršenog vozila pripremljenog za vožnju: … kg (f)

14.1.

Raspodjela te mase po osovinama:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

15.

Najmanja masa vozila kada je dovršeno: … kg

15.1.

Raspodjela te mase po osovinama:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Najveće tehnički dopuštene mase

16.1.

Najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila: … kg

16.2.

Tehnički dopuštena masa svake osovine:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

16.3.

Tehnički dopuštena masa svake skupine osovina:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

16.4.

Najveća tehnički dopuštena masa skupine vozila: … kg

17.

Pri registraciji/u uporabi predviđene najveće dopuštene mase u unutarnjem/međunarodnom prometu (1) (0)

17.1.

Pri registraciji/u uporabi predviđena najveća dopuštena masa opterećenog vozila: … kg

17.2.

Pri registraciji/u uporabi predviđena najveća dopuštena masa opterećenog vozila po svakoj osovini:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

17.3.

Pri registraciji/u uporabi predviđena najveća dopuštena masa opterećenog vozila po svakoj skupini osovina:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

17.4.

Pri registraciji/u uporabi predviđena najveća dopuštena masa skupine vozila: … kg

18.

Najveća tehnički dopuštena vučena masa za:

18.1.

prikolicu s vučnom kukom: … kg

18.2.

poluprikolicu: … kg

18.3.

prikolicu sa središnjom osovinom: … kg

18.4.

prikolicu bez kočnica: … kg

19.

Najveće tehnički dopušteno statičko uspravno opterećenje na spojnoj točki: … kg

Pogonski motor

20.

Proizvođač motora: …

21.

Kod motora kako je označen na motoru: …

22.

Radni postupak: …

23.

Potpuno električni: da/ne (1)

23.1.

Hibridno [električno] vozilo: da/ne (1)

24.

Broj i položaj cilindara: …

25.

Radni obujam motora: … cm3

26.

Gorivo: dizel/benzin/LPG/NG – biometan/etanol/biodizel/vodik (1)

26.1.

jedna vrsta goriva/dvije vrste goriva/kombinacija dviju vrsta goriva (1)

27.

Najveća neto snaga (g): … kW pri … min-1 ili najveća trajna nazivna snaga (elektromotor) … kW1

28.

Mjenjač (tip): …

Najveća brzina

29.

Najveća brzina: … km/h

Osovine i ovjes

31.

Položaj podizne osovine (osovina): …

32.

Položaj opterećene osovine (osovina): …

33.

Pogonska (pogonske) osovina (osovine) opremljena (opremljene) zračnim ili istovrijednim ovjesom: da/ne (1)

35.

Kombinacija guma/kotač (h:): …

Kočnice

36.

Prijenos sile kočnog uređaja prikolice: mehanički/električni/pneumatski/hidraulični (1)

37.

Tlak u tlačnom vodu kočnog sustava prikolice: … bar

Naprava za spajanje

44.

Broj homologacije ili homologacijska oznaka naprave za spajanje (ako je ugrađena): …

45.

Tipovi ili razredi naprave za spajanje koji se mogu ugraditi: …

45.1.

Karakteristične vrijednosti (1): D: …/V: …/S: …/U: …

Ekološka učinkovitost

46.

Razina buke.

U mirovanju: … dB (A) na broju okretaja: … min-1

U vožnji: … dB (A)

47.

Razina emisije ispušnih plinova (l): Euro …

48.

Emisije ispušnih plinova (m):

Broj osnovnog regulatornog akta i najnovijeg izmijenjenog regulatornog akta koji se primjenjuje: …

1.1.

postupak ispitivanja: tip I ili ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Krute čestice: …

Neprozirnost dima (ELR): … (m-1)

1.2.

postupak ispitivanja: tip I (Euro 5 ili 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Krute čestice (masa): …

 

Čestice (broj): …

2.

postupak ispitivanja: ETC (ako je primjenjiv)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Krute čestice: …

48.1.

Dim – ispravljena vrijednost koeficijenta apsorpcije: … (m-1)

Razno

52.

Napomene (n): …

STRANICA 2.

VOZILA KATEGORIJE N3

(nedovršena vozila)

Stranica 2.

Opće karakteristike vozila

1.

Broj osovina: … i kotača: …

1.1.

Broj i položaj osovina s dvostrukim kotačima: …

2.

Upravljane osovine (broj, položaj): …

3.

Pogonske osovine (broj, položaj, međusobna povezanost): … …

Glavne mjere

4.

Međusobni razmak (e): … mm

4.1.

Razmak između osovina:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: …mm

5.1.

Najveća dopuštena dužina: … mm

6.1.

Najveća dopuštena širina: … mm

8.

Udaljenost središta sedla vučnog vozila za poluprikolicu (najveća i najmanja): … mm

12.1.

Najveći dopušteni stražnji prepust: … mm

Mase

14.

Masa nedovršenog vozila pripremljenog za vožnju: … kg (f)

14.1.

Raspodjela te mase po osovinama:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

15.

Najmanja masa vozila kada je dovršeno: … kg

15.1.

Raspodjela te mase po osovinama:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Najveće tehnički dopuštene mase

16.1.

Najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila: … kg

16.2.

Tehnički dopuštena masa svake osovine:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

16.3.

Tehnički dopuštena masa svake skupine osovina:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

16.4.

Najveća tehnički dopuštena masa skupa vozila: … kg

17.

Pri registraciji/u uporabi predviđene najveće dopuštene mase u unutarnjem/međunarodnom prometu (1) (0)

17.1.

Pri registraciji/u uporabi predviđena najveća dopuštena masa opterećenog vozila: … kg

17.2.

Pri registraciji/u uporabi predviđena najveća dopuštena masa opterećenog vozila po svakoj osovini:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg itd.

17.3.

Pri registraciji/u uporabi predviđena najveća dopuštena masa opterećenog vozila po svakoj skupini osovina:

1.

… kg