EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0079

Direktiva 2009/79/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o rukohvatima za putnike na motornim vozilima na dva kotača (kodificirana verzija) Tekst značajan za EGP

SL L 201, 1.8.2009, p. 29–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; stavljeno izvan snage 32013R0168

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/79/oj

13/Sv. 54

HR

Službeni list Europske unije

204


32009L0079


L 201/29

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA 2009/79/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 13. srpnja 2009.

o rukohvatima za putnike na motornim vozilima na dva kotača

(kodificirana verzija)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Direktiva Vijeća 93/32/EEZ od 14. lipnja 1993. o rukohvatima za putnike na motornim vozilima na dva kotača (3) je nekoliko puta znatno izmijenjena (4). Radi jasnoće i racionalnosti spomenuta Direktiva se treba kodificirati.

(2)

Direktiva 93/32/EEZ je jedna od posebnih direktiva sustava EZ homologacija tipa utvrđenog u Direktivi Vijeća 92/61/EEZ od 30. lipnja 1992. o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača kako je zamijenjena Direktivom 2002/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. ožujka 2002. o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača (5) i utvrđuje tehničke propise o projektiranju i konstrukciji motornih vozila na dva kotača s obzirom na rukohvate za putnike. Ti se tehnički propisi odnose na usklađivanje zakonodavstava država članica kako bi se omogućila primjena postupka EZ homologacije tipa utvrđenog u Direktivi 2002/24/EZ koji se primjenjuje u odnosu na svaki tip vozila. Zbog toga se odredbe utvrđene u Direktivi 2002/24/EZ koje se odnose na sustave vozila, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice primjenjuju na ovu Direktivu.

(3)

Kako države članice ne mogu dostatno ostvariti cilj ove Direktive, a to je dodjeljivanje EZ homologacije tipa za rukohvate za putnike za motorna vozila na dva kotača, koji se zbog opsega ili učinaka mjera mogu na bolji način ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti iz navedenog članka, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(4)

Ova Direktiva ne utječe na obveze država članica u odnosu na rokove prenošenja u nacionalno pravo i primjenu direktiva utvrđenih u Prilogu II. dijelu B,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Ova se Direktiva primjenjuje na rukohvate za putnike svih tipova motornih vozila na dva kotača kako je navedeno u članku 1. Direktive 2002/24/EZ.

Članak 2.

Postupci za dodjeljivanje EZ homologacije tipa sastavnog dijela s obzirom na rukohvate za putnike na tipu motornih vozila na dva kotača i uvjeti za slobodno kretanje takvih vozila moraju biti kako su predviđeni u poglavljima I. i II. Direktive 2002/24/EZ.

Članak 3.

Izmjene potrebne za prilagođavanje zahtjeva Priloga I. tehničkom napretku donose se sukladno postupku utvrđenom u članku 18. stavku 2. Direktive 2002/24/EZ.

Članak 4.

1.   Države članice neće zbog razloga koji se odnose na rukohvate za putnike:

odbiti, u odnosu na tip vozila na dva kotača ili tip rukohvata za putnike, dodjeljivanje EZ homologacije tipa,

zabraniti registraciju, prodaju ili početak uporabe motornih vozila na dva kotača ili prodaju ili početak uporabe rukohvata za putnike,

ako rukohvati za putnike ispunjavaju zahtjeve ove Direktive.

2.   Države članice će odbiti dodjeljivanje EZ homologacije tipa za svaki tip motornog vozila na dva kotača zbog razloga koji se odnose na rukohvate za putnike ili svaki tip rukohvata za putnike, ako zahtjevi ove Direktive nisu ispunjeni.

3.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 5.

Direktiva 93/32/EEZ, kako je izmijenjena direktivama navedenim u dijelu A Priloga II. stavlja se izvan snage bez utjecanja na obveze država članica u odnosu na rokove za prenošenje u nacionalno pravo i primjenu direktiva utvrđenih u dijelu B Priloga II.

Upućivanje na Direktivu koja je stavljena izvan snage smatra se upućivanjem na ovu Direktivu i tumači se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu III.

Članak 6.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2010.

Članak 7.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2009.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

E. ERLANDSSON


(1)  SL C 234, 30.9.2003., str. 19.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 25. rujna 2007. (još nije objavljeno u Službenom listu.) i Odluka Vijeća od 7. srpnja 2009.

(3)  SL L 188, 29.7.1993., STR. 28.

(4)  Vidjeti Prilog II., dio A.

(5)  SL L 124, 9.5.2002., str. 1.


PRILOG I.

1.   OPĆI ZAHTJEVI

Kada je predviđena mogućnost za prijevoz putnika, vozilo mora biti opremljeno sustavom rukohvata za putnike koji mora biti u obliku remena ili jedne ili više ručki.

1.1.   Remen

Remen mora biti ugrađen na sjedalo tako da ga putnik može lako upotrebljavati. Remen i njegovo pričvršćenje moraju se oblikovati tako da izdrže bez puknuća vertikalnu vlačnu silu od 2 000 N koja statički djeluje u središtu površine remena pri najvećem tlaku od 2 MPa.

1.2.   Ručka

Ako se upotrebljava ručka, ona mora biti što bliže sjedalu i simetrična u odnosu na središnju uzdužnu ravninu vozila.

Ta se ručka mora oblikovati tako da bez puknuća može izdržati vertikalnu vlačnu silu od 2 000 N koja statički djeluje u središtu površine ručke pri najvećem tlaku od 2 MPa.

Ako se upotrebljavaju dvije ručke, po jedna mora biti simetrično ugrađena na svakoj strani.

Ručke se moraju oblikovati tako da bez puknuća mogu izdržati vertikalnu vlačnu silu od 1 000 N koja statički djeluje u središtu površine ručke pri najvećem tlaku od 1 MPa.

Dodatak 1.

Opisni dokument za rukohvate za putnike za tip motornog vozila na dva kotača

(prilaže se uz zahtjev za homologaciju tipa sastavnog dijela kada je podnesen odvojeno od zahtjeva za EZ homologaciju tipa vozila)

Zahtjev br. (dodjeljuje podnositelj zahtjeva): …

Zahtjev za EZ homologaciju tipa sastavnog dijela s obzirom na rukohvate za putnike na tipu motornog vozila na dva kotača mora sadržavati podatke navedene u sljedećim točkama Priloga II. Direktivi 2002/24/EZ:

dio 1., odjeljak A, točke:

0.1.,

0.2.,

od 0.4. do 0.6.,

dio 1., odjeljak B, točke:

od 1.4. do 1.4.2.

Dodatak 2.

Naziv tijela

Certifikat o EZ homologaciji tipa sastavnog dijela s obzirom na uređaje za držanje putnika za tip motornog vozila na dva kotača

OBRAZAC

Izvješće br. … tehničke … službe datum …

EZ homologacija tipa sastavnog dijela br.: … Proširenje br.: …

1.

Trgovačka oznaka ili naziv vozila: …

2.

Tip vozila: …

3.

Ime i adresa proizvođača: …

4.

Ime i adresa predstavnika proizvođača (ako postoji): …

5.

Datum kada je vozilo dostavljeno na ispitivanje: …

6.

EZ homologacija tipa dodijeljena/odbijena (1)

7.

Mjesto: …

8.

Datum: …

9.

Potpis: …


(1)  Prekrižiti nepotrebno.


PRILOG II.

DIO A

Direktiva stavljena izvan snage s njezinim izmjenama

(iz članka 5.)

Direktiva Vijeća 93/32/EEZ

(SL L 188, 29.7.1993., str. 28.)

Direktiva Komisije 1999/24/EZ

(SL L 104, 21.4.1999., str. 16.)

DIO B

Popis rokova za prenošenje u nacionalno pravo i primjenu

(iz članka 5.)

Direktiva

Rok za prenošenje

Datum primjene

93/32/EEZ

14. prosinca 1994.

14. lipnja 1995. (*)

1999/24/EZ

31. prosinca 1999.

1. siječnja 2000. (**)


(*)  U skladu s trećim podstavkom članka 4. stavka 1. Direktive 93/32/EEZ:

„Od datuma navedenog u prvom podstavku države članice ne smiju zbog razloga povezanih s rukohvatima za putnike zabraniti stavljanje u uporabu vozila koja su u skladu s ovom Direktivom.”

Navedeni datum je 14. prosinca 1994.; vidjeti prvi podstavak članka 4. stavka 1. Direktive 93/32/EEZ.

(**)  U skladu s člankom 2. Direktive 1999/24/EZ:

„1.   S učinkom od 1. siječnja 2000. iz razloga povezanih s rukohvatima za putnike države članice ne smiju:

odbiti dodjeljivanje EZ homologacije tipa s obzirom na tip vozila na dva kotača ili na tip rukohvata za putnike,

zabraniti registraciju, prodaju ili početak uporabe motornog vozila na dva kotača ili prodaju ili početak uporabe rukohvata za putnike,

ako rukohvati za putnike ispunjavaju zahtjeve Direktive Vijeća 93/32/EEZ kako je izmijenjena ovom Direktivom.

2.   S učinkom od 1. srpnja 2000. države članice odbijaju dodjeljivanje EZ homologacije tipa za svaki tip motornog vozila na dva kotača zbog razloga povezanih s rukohvatima za putnike ili svaki tip rukohvata za putnike, ako nisu ispunjeni zahtjevi Direktive 93/32/EEZ kako je izmijenjena ovom Direktivom.”


PRILOG III.

Korelacijska tablica

Direktiva 93/32/EEZ

Direktiva 1999/24/EZ

Ova Direktiva

Članci 1., 2. i 3.

 

Članci 1., 2. i 3.

Članak 4. stavak 1.

 

 

Članak 2. stavak 1.

Članak 4. stavak 1.

 

Članak 2. stavak 2.

Članak 4. stavak 2.

Članak 4. stavak 2.

 

Članak 4. stavak 3.

 

Članak 5.

 

Članak 6.

Članak 5.

 

Članak 7.

Prilog

 

Prilog I.

Dodatak 1.

 

Dodatak 1.

Dodatak 2.

 

Dodatak 2.

 

Prilog II.

 

Prilog III.


Top