EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0002

Direktiva Komisije 2009/2/EZ od 15. siječnja 2009. o trideset i prvoj prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 67/548/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari Tekst značajan za EGP

OJ L 11, 16.1.2009, p. 6–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 034 P. 85 - 161

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; Implicitno stavljeno izvan snage 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/2/oj

13/Sv. 034

HR

Službeni list Europske unije

85


32009L0002


L 011/6

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

15.01.2009.


DIREKTIVA KOMISIJE 2009/2/EZ

od 15. siječnja 2009.

o trideset i prvoj prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 67/548/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 67/548/EEZ od 27. lipnja 1967. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari (1), a posebno njezin članak 28.,

budući da:

(1)

Člankom 4. stavkom 3. Direktive 67/548/EEZ postavljaju se kriteriji i postupci koje treba slijediti da bi se uskladilo razvrstavanje i označivanje tvari. Stavcima 4.1.3., 4.1.4. i 4.1.5. Priloga VI. Direktivi 67/548/EEZ industrija se obvezuje na dostavljanje informacija državama članicama, a države članice na sastavljanje prijedloga za usklađeno razvrstavanje i označivanje kao stvar od hitnosti, u trenutku u kojem informacije koje dokazuju da neka tvar ispunjava kriterije mutagene, karcinogene ili za reprodukciju otrovne kemikalije postanu dostupne.

(2)

Prilog I. Direktivi 67/548/EEZ sadrži popis opasnih tvari, zajedno s pojedinostima o razvrstavanju i označivanju svake od tih tvari. Taj se popis treba ažurirati kako bi uključio dodatno prijavljene nove tvari i dodatne postojeće tvari, kao i da bi određene stavke prilagodio tehničkom napretku. Nadalje, nužno je obrisati stavke za određene tvari iz tog Priloga.

(3)

Prilog I. Direktivi 67/548/EEZ već sadrži brojne skupne stavke, posebno za spojeve metala koji su ocijenjeni korištenjem pristupa grupiranja i analognog prenošenja na temelju analogije između tvari.

(4)

Prilog I. Direktivi 67/548/EEZ također sadrži određene skupine u kojima su identificirani članovi pojedine skupine i u kojima je razvrstavanje izvedeno primjenom pristupa grupiranja i analognog prenošenja, posebno tekuće nafte i njezinih para.

(5)

U Prilogu VI. Direktivi 67/548/EEZ navodi se da se podaci koji se zahtijevaju za razvrstavanje i označivanje mogu dobiti iz brojnih različitih izvora, uključujući rezultate potvrđenih odnosa između strukture i aktivnosti te stručnog mišljenja.

(6)

Razvrstavanja spojeva nikla koji se nalaze na popisu ove Direktive temelje se na učincima koji proizlaze iz iona Ni(2+) i na podacima dostupnima za spojeve nikla. To je razvrstavanje izvedeno grupiranjem spojeva nikla u kategorije na temelju topivosti u vodi (npr. po jedna skupina za netopive, slabo topive i topive spojeve nikla). Topivost u vodi korištena je kao početni kriterij za definiranje tih kategorija na temelju argumenta da tvari koje sadrže nikal i koje imaju sličnu topivost u vodi potiču sličnu biološku raspoloživost iona Ni(2+) i sličnu sistemsku toksičnost. To opravdava analogno prenošenje unutar skupina s tvari za koje dostupni prikladni podaci o ispitivanju dokazuju postojanje specifičnog sistemskog učinka na one za koje takvi podaci o ispitivanju nedostaju. Za neke je učinke analogno prenošenje između skupina opravdano, budući da su slični učinci primijećeni na cijelom rasponu topivosti u vodi. Na primjer, epidemiološke studije pokazuju da i topivi i netopivi spojevi nikla (na suprotnim krajevima raspona topivosti) imaju lokalni karcinogeni učinak u respiratornom traktu. Stoga postoji dobro opravdanje za zaključak da slabo topivi spojevi (u sredini tog raspona) imaju slična karcinogena svojstva.

(7)

U sklopu ocjenjivanja svih dostupnih informacija o spojevima nikla, topivost u vodi može se koristiti za približavanje sistemske biološke raspoloživosti iona Ni(2+) mnogim učincima i tvarima.

(8)

Razvrstavanje i označivanje tvari popisanih u ovoj Direktivi treba revidirati ukoliko postanu dostupna nova znanstvena saznanja. U tom kontekstu, posebno primjećujući da je industrija nikla nedavno dostavila preliminarne, djelomične informacije koje nisu revidirane na razini struke, posebnu pažnju treba posvetiti ishodu budućih rasprava unutar Međunarodne agencije za istraživanje raka Svjetske zdravstvene organizacije o karcinogenosti tvari koje sadrže nikal ili svakome relevantnome novome znanstvenom otkriću ili tumačenju podataka koji su se koristili prilikom uspostavljanja razvrstavanja spojeva nikla uključenih u ovu Direktivu.

(9)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Odbora za prilagodbu direktiva tehničkom napretku radi uklanjanja tehničkih prepreka u trgovanju opasnim tvarima i pripravcima,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva 67/548/EEZ mijenja se kako slijedi. Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavke koje odgovaraju stavkama iz Priloga 1.A ovoj Direktivi zamjenjuju se stavkama iz tog Priloga;

(b)

stavke iz Priloga 1.B ovoj Direktivi umeću se u skladu s redoslijedom stavki iz Priloga I. Direktivi 67/548/EEZ;

(c)

stavke iz Priloga 1.C ovoj Direktivi brišu se.

Članak 2.

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 1. lipnja 2009. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba i korelacijsku tablicu između tih odredaba i ove Direktive.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. siječnja 2009.

Za Komisiju

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  SL 196, 16.8.1967., str. 1.


PRILOG 1.A

Indeks broj

Kemijsko ime

Bilješka u odnosu na tvar

EC broj

CAS broj

Razvrstavanje

Označivanje

Granične koncentracije

Bilješka u odnosu na preparat

001-002-00-4

aluminijev litijev hidrid

 

240-877-9

16853-85-3

F; R15

C; R35

F; C

R: 15-35

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-43-45

 

 

005-006-00-7

dibutil-kositrov hidrogenborate

E

401-040-5

75113-37-0

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R60-61

T; R48/25

Xn; R21/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 60-61-21/22-41-43-48/25-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

006-007-00-5

soli cianovodika s iznimkom kompleksnih cianida kao što su željezo(II)cianidi, željezo(III)cianidi i živini oksicianidi kao i oni navedeni negdje drugdje u ovom Prilogu

A

T+; R26/27/28

R32

N; R50-53

T+; N

R: 26/27/28-32-50/53

S: (1/2-)7-28-29-45-60-61

 

 

006-015-00-9

diuron (ISO);

3-(3,4-diklorofenil)-1,1-dimetil-urea

 

206-354-4

330-54-1

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-48/22-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-40-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-076-00-1

mankozeb (ISO);

manganov etilenbis(ditiokarbamat) (polimerni) kompleks s cinkovom soli

 

8018-01-7

Repr. Cat. 3; R63

R43

N; R50

Xn; N

R: 43-63-50

S: (2-)36/37-46-61

C ≥ 5 %: Xn, N; R43-63-50

2,5 ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

006-077-00-7

maneb (ISO);

manganov etilenbis(ditiokarbamat) (polimerni)

 

235-654-8

12427-38-2

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-36-43-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-36-43-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R36-43-63-50/53

5 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R43-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-084-00-5

karbosulfan (ISO);

2,3-dihidro-2,2-dimetil-7-benzofuril-[(dibutilamino)tio]metil-karbamat

 

259-565-9

55285-14-8

T+; R26

T; R25

R43

N; R50-53

T+; N

R: 25-26-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-38-45-63-60-61

 

 

006-088-00-7

benfurakarb (ISO);

etil-N-[2,3-dihidro-2,2-dimetil-benzofuran-7-il-oksikarbonil(metil)aminotio]-N-izopropil-β-alaninat

 

82560-54-1

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

N; R50-53

T; N

R: 22-23-62-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

007-002-00-0

dušikov dioksid; [1]

didušikov tetraoksid [2]

 

233-272-6 [1]

234-126-4 [2]

10102-44-0 [1]

10544-72-6 [2]

O; R8

T+; R26

C; R34

O; T+

R: 8-26-34

S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45

C ≥ 10 %: T+; R26-34

5 % ≤ C < 10 %: T; R23-34

1 % ≤ C < 5 %: T; R23-36/37/38

0,5 % ≤ C < 1 %: Xn; R20-36/37/38

0,1 % ≤ C < 0,5 %: Xn; R20

5

015-041-00-X

malathion (ISO);

1,2-bis(etoksikarbonil)-etil-O,O-dimetil-fosforoditioat; [sadrži ≤ 0,03 % izomalationa]

 

204-497-7

121-75-5

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

1 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-100-00-X

foksim (ISO);

α-(dietoksifosfinotioil-imino)-fenil-acetonitril

 

238-887-3

14816-18-3

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-62-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-62-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-62-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-102-00-0

tris(2-kloroetil)-fosfat

E

204-118-5

115-96-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R22

N; R51-53

T; N

R: 60-22-40-51/53

S: 53-45-61

 

 

015-155-00-X

glufosinat amonija (ISO);

amonijev-2-amino-4-(hidroksimetil-fosfinil)butirat

E

278-636-5

77182-82-2

Repr. Cat. 2; R60

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20/21/22-48/20/22

T

R: 60-20/21/22-48/20/22-63

S: 53-45

 

 

016-009-00-8

dinatrijev sulfid;

natrijev sulfid

 

215-211-5

1313-82-2

T; R24

Xn; R22

C; R34

R31

N; R50

T; C; N

R: 22-24-31-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-00-0

amonijev perklorat;

[sadrži ≥ 80 % čestica veličine 0-30 μm]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R3

O; R9

E

R: 3-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

024-004-00-7

natrijev dikromat

E

234-190-3

10588-01-9

O; R8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat. 2; R60-61

T+; R26

T; R25-48/23

Xn; R21

C; R34

R42/43

N; R50-53

O; T+; N

R: 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-51/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-36/37/38-42/43-48/20-51/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-42/43-48/20-51/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R45-46-60-61-20-42/43-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R45-46-20-42/43-52/53

0,2 % ≤ C < 0,25 %: T; R45-46-20-42/43

0,1 % ≤ C < 0,2 %: T; R45-46-20

3

027-002-00-4

kobaltov oksid

 

215-154-6

1307-96-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

027-003-00-X

kobaltov sulfid

 

215-273-3

1317-42-6

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

028-003-00-2

niklov monoksid; [1]

niklov oksid; [2]

bunzenit [3]

E

215-215-7 [1]

234-323-5 [2]

- [3]

1313-99-1 [1]

11099-02-8 [2]

34492-97-2 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-004-00-8

niklov dioksid

E

234-823-3

12035-36-8

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-005-00-3

diniklov trioksid

E

215-217-8

1314-06-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-006-00-9

niklov(II) sulfid; [1]

niklov sulfid; [2]

milerit [3]

E

240-841-2 [1]

234-349-7 [2]

- [3]

16812-54-7 [1]

11113-75-0 [2]

1314-04-1 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-007-00-4

triniklov disulfide;

niklov subsulfid; [1]

hezlvoodit [2]

E

234-829-6 [1]

- [2]

12035-72-2 [1]

12035-71-1 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-008-00-X

niklov dihidroksid; [1]

niklov hidroksid [2]

E

235-008-5 [1]

234-348-1 [2]

12054-48-7 [1]

11113-74-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Repr. Cat. 2; R61

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-013-00-X

trinatrijev (2-(α-(3-(4-kloro-6-(2-(2-(vinil-sulfonil)etoksi)etil-amino)-1,3,5-triazin-2-il-amino)-2-oksido-5-sulfonatofenil-azo)benzilidenhidrazino)-4-sulfonatobenzoato)bakar(II)

 

407-580-8

130201-51-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

033-005-00-1

arsenska kiselina i njezine soli osim onih koje su navedene negdje drugdje u ovom Prilogu

AE

Carc. Cat. 1; R45

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 45-23/25-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

034-002-00-8

selenovi spojevi osim kadmijeva sulfoselenida i onih koji su navedene negdje drugdje u ovom Prilogu

A

T; R23/25

R33

N; R50-53

T; N

R: 23/25-33-50/53

S: (1/2-)20/21-28-45-60-61

 

 

047-001-00-2

srebrov nitrat

 

231-853-9

7761-88-8

O; R8

C; R34

N; R50-53

O; C; N

R: 8-34-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

050-002-00-0

ciheksatin (ISO);

hidroksitricikloheksilstanid;

tri(cikloheksil)kositrov hidroksid

 

236-049-1

13121-70-5

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

050-003-00-6

fentin acetat (ISO);

trifenilkositrov acetat

 

212-984-0

900-95-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-004-00-1

fentin hidroksid (ISO);

trifenilkositrov hidroksid

 

200-990-6

76-87-9

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-008-00-3

tributilkositrovi spojevi, s iznimkom onih specificiranih negdje drugdje u ovom Prilogu

A

T; R25-48/23/25

Xn; R21

Xi; R36/38

N; R50-53

T; N

R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53

S: (1/2-)36/37/39-45-60-61

C ≥ 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-48/20/22-51/53

0,025 % C < 0,25 %: R52/53

1

050-011-00-X

trifenilkositrovi spojevi, s iznimkom onih specificiranihnegdjedrugdje u ovom Prilogu

A

T; R23/24/25

N; R50-53

T; N

R: 23/24/25-50/53

S: (1/2-)26-27-28-45-60-61

C ≥ 1 %: T, N; R23/24/25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

1

050-018-00-8

kositar(II) metansulfonat

 

401-640-7

53408-94-9

C; R34

Xn; R22

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

053-003-00-4

jodoksibenzen

 

696-33-3

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

053-004-00-X

kalcijev jodoksibenzoat

C

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

080-001-00-0

živa

E

231-106-7

7439-97-6

Repr. Cat. 2; R61

T+; R26

T; R48/23

N; R50-53

T+; N

R: 61-26-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

080-010-00-X

živin diklorid;

živin klorid

 

231-299-8

7487-94-7

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T+; R28

T; R48/24/25

C; R34

N; R50-53

T+; N

R: 28-34-48/24/25-62-68-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

092-002-00-3

uranijevi spojevi osim onih koji su navedeni negdje drugdje u ovom Prilogu

A

T+; R26/28

R33

N; R51-53

T+; N

R: 26/28-33-51/53

S: (1/2-)20/21-45-61

 

 

601-065-00-3

Smjesa: (1′-α,3′-α,6′-α-2,2,3′,7′,7′-pentametilspiro(1,3-dioksan-5,2′-norkarana);

(1′α,3′β,6′α)-2,2,3′,7′,7′-pentametilspiro(1,3-dioksan-5,2′-norkarana)

 

416-930-9

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

602-007-00-X

bromoform;

tribromometan

 

200-854-6

75-25-2

T; R23

Xn; R22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 22-23-36/38-51/53

S: (1/2-)28-45-63-61

 

 

602-030-00-5

1,3-dikloropropen; [1]

(Z)-1,3-dikloropropen [2]

C D

208-826-5 [1]

233-195-8 [2]

542-75-6 [1]

10061-01-5 [2]

R10

T; R24/25

Xn; R20-65

Xi; R36/37/38

R43

N; R50-53

T; N

R: 10-20-24/25-36/37/38-43-65-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

602-054-00-6

3-jodpropen;

alil-jodid

 

209-130-4

556-56-9

F; R11

C; R34

F; C

R: 11-34

S: (1/2-)7-16-26-45

 

 

603-005-00-1

2-metil-propan-2-ol;

tert-butil-alkohol

 

200-889-7

75-65-0

F; R11

Xn; R20

Xi; R36/37

F; Xn

R: 11-20-36/37

S: (2-)9-16-46

 

 

603-018-00-2

furfuril-alkohol

 

202-626-1

98-00-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R23

Xn; R21/22-48/20

Xi; R36/37

T

R: 21/22-23-36/37-40-48/20

S: (1/2-)36/37-45-63

 

 

603-023-00-X

etilen oksid;

oksiran

E

200-849-9

75-21-8

F+; R12

R6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T; R23

Xi; R36/37/38

F+; T

R: 45-46-6-12-23-36/37/38

S: 53-45

 

 

603-029-00-2

bis(2-kloroetil)-eter

 

203-870-1

111-44-4

Carc. Cat. 3; R40

T+; R26/27/28

T+

R: 26/27/28-40

S: (1/2-)7/9-27-28-36/37-45

C ≥ 7 %: T+; R26/27/28-40

1 % ≤ C < 7 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

603-037-00-6

celuloza-nitrat;

nitroceluloza

T

E; R3

E

R: 3

S: (2-)35

 

 

603-046-00-5

bis (klorometil)-eter;

oksibis(klorometan)

E

208-832-8

542-88-1

F; R11

Carc. Cat. 1; R45

T+; R26

T; R24

Xn; R22

F; T+

R: 45-11-22-24-26

S: 53-45

C ≥ 25 %: T+; R45-22-24-26

7 % ≤ C < 25 %: T+; R45-21-26

3 % ≤ C < 7 %: T; R45-21-23

1 % ≤ C < 3 %: T; R45-23

0,1 % ≤ C < 1 %: T; R45-20

0,001 % ≤ C < 0,1 %: T; R45

 

603-064-00-3

1-metoksi-2-propanol;

monopropilen-glikol metil-eter

 

203-539-1

107-98-2

R10

R67

R: 10-67

S: (2-)

 

 

603-066-00-4

1,2-epoksi-4-epoksietil-cikloheksan;

vinil-cikloheksan diepoksid

 

203-437-7

106-87-6

Carc. Cat. 3; R40

T; R23/24/25

T

R: 23/24/25-40

S: (1/2-)36/37-45-63

C ≥ 1 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

605-004-00-1

2,4,6-trimetil-1,3,5-trioksan;

paraldehid

 

204-639-8

123-63-7

R10

R: 10

S: (2-)29

 

 

605-005-00-7

2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoksaciklooktan;

metaldehid

 

203-600-2

108-62-3

F; R11

Xn; R22

F; Xn

R: 11-22

S: (2-)13-16-25-46

 

 

606-021-00-7

N-metil-2-pirolidon;

1-metil-2-pirolidon

 

212-828-1

872-50-4

Repr. Cat. 2; R61

Xi; R36/37/38

T

R: 61-36/37/38

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R61-36/37/38

5 % ≤ C < 10 %: T; R61

 

607-007-00-3

soli oksalne kiseline osim onih koje su navedene negdje drugdje u ovom Prilogu

A

Xn; R21/22

Xn

R: 21/22

S: (2-)24/25

C ≥ 5 %: Xn; R21/22

 

607-012-00-0

benzoil-klorid

 

202-710-8

98-88-4

Xn; R20/21/22

C; R34

R43

C

R: 20/21/22-34-43

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

607-037-00-7

2-etoksietil-acetat;

etil-glikol acetat

E

203-839-2

111-15-9

R10

Repr. Cat. 2; R60-61

Xn; R20/21/22

T

R: 60-61-10-20/21/22

S: 53-45

 

 

607-051-00-3

MCPA (ISO);

4-kloro-o-tolil-oksioctena kiselina

 

202-360-6

94-74-6

Xn; R22

Xi; R38-41

N; R50-53

Xn; N

R: 22-38-41-50/53

S: (2-)26-37-39-60-61

 

 

607-052-00-9

soli i esteri od MCPA

A

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

 

 

607-085-00-9

benzil-benzoat

 

204-402-9

120-51-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-46-61

 

 

607-095-00-3

maleinska kiselina

 

203-742-5

110-16-7

Xn; R22

Xi; R36/37/38

R43

Xn

R: 22-36/37/38-43

S: (2-)24-26-28-37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36/37/38-43

20 % ≤ C <25 %: Xi; R36/37/38-43

0,1 % ≤ C < 20 %: Xi; R43

 

607-103-00-5

anhidrid jantarne kiseline

 

203-570-0

108-30-5

Xn; R22

Xi; R36/37

Xn

R: 22-36/37

S: (2-)25-46

C ≥ 5 %: Xn; R22-36/37

1 % ≤ C < 5 %: Xi; R36/37

 

607-142-00-8

propil-kloroformat;

propil-ester kloroformne kiseline;

n-propil-kloroformat

 

203-687-7

109-61-5

F; R11

T; R23

C; R34

F; T

R: 11-23-34

S: (1/2-)16-26-36-45

 

 

607-195-00-7

2-metoksi-1-metil-etil-acetat

 

203-603-9

108-65-6

R10

R: 10

S: (2-)

 

 

607-216-00-X

glutaminska kiselina, produkti reakcije s N-(C12-14-alkil)propilendiaminom

 

403-950-8

T+; R26

Xn; R22

C; R34

N; R50

T+; N

R: 22-26-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-38-45-61

 

 

607-231-00-1

klopiralid (ISO);

3,6-dikloropiridin-2-karboksilna kiselina

 

216-935-4

1702-17-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-245-00-8

tert-butil-akrilat

D

216-768-7

1663-39-4

F; R11

Xn; R20/21/22

Xi; R37/38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-20/21/22-37/38-43-51/53

S: (2-)16-25-37-61

C ≥ 25 %: Xn; R20/21/22-37/38-43-51/53

20 % ≤ C < 25 %: Xi; R37/38-43-52/53

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi; R43-52/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

607-397-00-5

Smjesa: Ca salicilata (razgranati C10-14 i C18-30 alkilirani);

Ca fenata (razgranati C10-14 i C18-30 alkilirani);

Ca sulfuriranih fenata (razgranati C10-14 i C18-30 alkilirani)

 

415-930-6

Repr. Cat. 3; R62

R43

Xn

R: 43-62

S: (2-)23-36/37

 

 

608-005-00-5

n-butironitril

 

203-700-6

109-74-0

F; R11

T; R23/24/25

F; T

R: 11-23/24/25

S: (1/2-)16-36/37-45-63

 

 

608-011-00-8

oksalonitril;

cianogen

 

207-306-5

460-19-5

F+; R12

T; R23

N; R50-53

F+; T; N

R: 12-23-50/53

S: (1/2-)9-16-23-33-45-63-60-61

 

 

608-044-00-8

2-cikloheksiliden-2-fenilacetonitril

 

423-740-1

10461-98-0

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R; 22-51/53

S: (2-)46-61

 

 

609-007-00-9

2,4-dinitrotoluen; [1]

dinitrotoluen [2]

E

204-450-0 [1]

246-836-1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R23/24/25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 45-23/24/25-48/22-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

611-028-00-3

C,C′-azodi(formamid)

 

204-650-8

123-77-3

E; R2

R42

E; Xn

R: 2-42

S: (2-)22-24-37

 

 

611-035-00-1

tetralitijev 6-amino-4-hidroksi-3-[7-sulfonato-4-(5-sulfonato-2-naftilazo)-1-naftilazo]naftalen-2,7-disulfonat

 

403-660-1

107246-80-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-044-00-3

N,N′-diacetilbenzidin

E

210-338-2

613-35-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R20/21/22

T

R: 45-20/21/22-68

S: 53-45

 

 

612-050-00-6

cikoheksilamin

 

203-629-0

108-91-8

R10

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22

C; R34

C

R: 10-21/22-34-62

S: (1/2-)26-36/37/39-45

C ≥ 25 %: C; R21/22-34-62

10 % ≤ C < 25 %: C; R34-62

5 % ≤ C < 10 %: Xn; R36/38-62

2 % ≤ C < 5 %: Xi; R36/38

 

612-076-00-8

etildimetilamin

 

209-940-8

598-56-1

F; R11

Xn; R20/22

C; R34

F; C

R: 11-20/22-34

S: (1/2-)3-16-26-36-45

 

 

612-099-00-3

4-metil-m-fenilendiamin;

2,4-toluendiamin

E

202-453-1

95-80-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-101-00-2

metenamin;

heksametilentetramin

 

202-905-8

100-97-0

F; R11

R43

F; Xi

R: 11-43

S: (2-)24-37

 

 

612-151-00-5

metil-fenilendiamin;

diaminotoluen;

[tehnički produkt - smjesa od 4-metil-m-fenilen diamina (EC 202-453-1) i 2-metil-m-fenilen diamina (EC 212-513-9)]

E

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

Xi; R36

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-36-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-237-00-2

hidroksilamonijev hidrogensulfat;

hidroksilamin sulfat (1:1); [1]

hidroksilamin fosfat; [2]

hidroksilamin dihidrogenfosfat; [3]

hidroksilamin 4-metilbenzensulfonat [4]

T

233-154-4 [1]

244-077-0 [2]

242-818-2 [3]

258-872-5 [4]

10046-00-1 [1]

20845-01-6 [2]

19098-16-9 [3]

53933-48-5 [4]

E; R2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R21/22-48/22

Xi; R36/38

R43

N; R50

E; Xn; N

R: 21/22-36/38-40-43-48/22-50

S: (2-)36/37-61

 

 

613-116-00-7

tolilfluanid(ISO);

dikloro-N-[(dimetilamino)sulfonil]fluoro-N-(p-tolil)metansulfenamid;

[sadrži ≥ 0,1 % (m/m) čestica s aerodinamičkim promjerom manjim od 50 μm]

 

211-986-9

731-27-1

T+; R26

T; R48/23

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

T+; N

R: 26-36/37/38-43-48/23-50

S: (1/2-)28-36/37/39-45-63-61

C ≥ 20 %: T+, N; R26-36/37/38-43-48/23-50

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R26-43-48/23-50

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R26-43-48/20-50

2,5 % ≤ C < 7 %: T, N; R23-43-48/20-50

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R23-43-48/20

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20

 

615-001-00-7

metil izocianat

 

210-866-3

624-83-9

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25

R42/43

Xi; R37/38-41

F; T+

R: 11-24/25-26-37/38-41-42/43-63

S: (1/2-)16-26-27/28-36/37/39-45-63

 

 

615-004-00-3

soli tiocianske kiseline, osim onih koje su navedene negdje drugdje u ovom Prilogu

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-028-00-4

etil 2-(izocianatosulfonil)benzoat

 

410-220-2

77375-79-2

R14

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R42/43

Xn

R: 14-22-41-42/43-48/22

S: (2-)8-23-26-30-35-36/37/39

 

 

615-030-00-5

alkalijske soli i zemnoalkalijske soli tiocianske kiseline, osim onih koje su navedene negdje drugdje u ovom Prilogu

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-031-00-0

talijev tiocianat

 

222-571-7

3535-84-0

T+; R26/28

Xn; R21

R32

R33

N; R51-53

T+; N

R: 21-26/28-32-33-51/53

S: (1/2-)13-28-36/37-45-61

 

 

615-032-00-6

kovinske soli tiocianske kiseline, osim onih koje su navedene negdje drugdje u ovom Prilogu

A

Xn; R20/21/22

R32

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-32-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

 

 

616-124-00-9

litijev bis(trifluorometilsulfonil)imid

 

415-300-0

90076-65-6

T; R24/25

Xn; R48/22

C; R34

R52-53

T

R: 24/25-34-48/22-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

617-017-00-X

Smjesa: 2,2′-bis(tert-pentilperoksi)-p-diizopropilbenzen;

2,2′-bis(tert-pentilperoksi)-m-diizopropilbenzen

T

412-140-3

32144-25-5

E; R2

O; R7

R53

E

R: 2-7-53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-61

 

 

650-016-00-2

Mineralna vuna, osim onih koje su navedene negdje drugdje u ovom Prilogu;

[Sintetizirana staklena (silikatna) vlakna sa statističom orijentacijom s alkalnim oksidom i zemno alkalnim oksidom, sadržaj (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) veći od 18 % (m/m)]

AQR

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

650-017-00-8

Vatrootporna keramička vlakna; vlakna za posebnu namjenu, osim onih koje su navedene negdje drugdje u ovom Prilogu;

[Sintetčka staklena (silikatna) vlakna sa statističkom orijentacijom s alkalnim oksidom i zemno alkalnim oksidom, sadržaj (Na2O+K2O+CaO+ MgO+BaO) manji od 18 % (m/m)]

AR

Carc. Cat. 2; R49

T

R: 49

S: 53-45

 

 


PRILOG 1.B

Indeks broj

Kemijsko ime

Bilješka u odnosu na tvar

EC broj

CAS broj

Razvrstavanje

Označivanje

Granične koncentracije

Bilješka u odnosu na preparat

003-003-00-5

(2-metilpropil)litij;

isobutillitij

 

440-620-2

920-36-5

F; R15-17

R14

C; R35

R67

N; R50-53

F; C; N

R: 14/15-17-35-67-50/53

S: (1/2-)6-16-26-30-33-36/37/39-43-45-60-61

 

 

005-013-00-5

dietil-metoksi-boran

 

425-380-9

7397-46-8

F; R17

Xn; R20/21/22-48/22

C; R34

R43

R53

F; C

R: 17-20/21/22-34-43-48/22-53

S: (1/2-)6-26-36/37/39-43-45-61

 

 

005-014-00-0

4-formil-fenilborna kiselina

 

438-670-5

87199-17-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

005-017-00-7

natrijev perborat; [1]

perborna kiselina, natrijeva sol; [2]

perborna kiselina, natrijeva sol, monohidrat; [3]

natrijev peroksometaborat; [4]

perborna kiselina (HBO(O2)), natrijeva sol, monohidrat; [5]

natrijev peroksoborat;

[sadrži < 0,1 % (m/m) čestica s aerodinamičkim promjerom manjim od 50 μm]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61

 

005-017-01-4

natrijev perborat; [1]

perborna kiselina, natrijeva sol; [2]

perborna kiselina, natrijeva sol, monohidrat; [3]

natrijev peroksometaborat; [4]

perborna kiselina (HBO(O2)), natrijeva sol, monohidrat; [5]

natrijev peroksoborat;

[sadrži ≥ 0,1 % (m/m) čestica s aerodinamičkim promjerom manjim od 50 μm]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-23-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-23-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-20-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-20-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-20-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-20-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61-20

3 % ≤ C < 6,5 %: Xn; R20

 

005-018-00-2

perborna kiselina (H3BO2(O2)),

mononatrijeva sol trihidrat; [1]

perborna kiselina, natrijeva sol, tetrahidrat; [2]

perborna kiselina (HBO(O2)), natrijeva sol, tetrahidrat; [3]

natrijev peroksoborat heksahidrat;

[sadrži < 0,1 % (m/m) čestica s aerodinamičkim promjerom manjim od 50 μm]

 

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R37-41

T

R: 61-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-37-41-62

22 % ≤ C < 36 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

005-018-01-X

perborna kiselina (H3BO2(O2)), mononatrijeva sol trihidrat; [1]

perborna kiselina, natrijeva sol, tetrahidrat; [2]

perborna kiselina (HBO(O2)), natrijeva sol, tetrahidrat; [3]

natrijev peroksoborat heksahidrat;

[sadrži ≥ 0,1 % (m/m) čestica s aerodinamičkim promjerom manjim od 50 μm]

E

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R20

Xi; R37-41

T

R: 61-20-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-20-37-41-62

25 % ≤ C < 36 %: T; R61-20-36/37-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

006-097-00-6

1-fenil-3-(p-toluensulfonil)urea

 

424-620-1

13909-63-2

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36-61

 

 

006-098-00-1

tert-butil (1R,5S)-3-azabiciklo[3.1.0]heks-6-ilkarbamat

 

429-170-8

134575-17-0

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

006-099-00-7

N-(p-toluensulfonil)-N′-(3-(p-toluensulfoniloksi)fenil)urea;

3-({[(4-metilfenil)sulfonil] karbamoil}amino)fenil-4-metilbenzensulfonat

 

432-520-2

232938-43-1

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

006-101-00-6

smjesa: N,N″-(metilendi-4,1-fenilen)bis[N′-fenilurea];

N-(4-[[4-[[(fenilamino)karbonil] amino]fenilmetil]fenil]-N′-cikloheksilurea;

N,N″-(metilendi-4,1-fenilen)bis[N′-cikloheksilurea]

 

423-070-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

006-102-00-1

O-heksil-N-etoksikarboniltiokarbamat

E

432-750-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R22-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-46-22-43-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

006-103-00-7

N,N″-(metilendi-4,1-fenilen)bis[N′-oktil]urea

 

445-760-8

Xi; R41

R42

N; R50-53

Xn; N

R: 41-42-50/53

S: (2-)22-26-39-45-60-61

C ≥10 %: Xn, N; R41-42-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-42-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R42-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

007-029-00-8

dietildimetilamonijev hidroksid

 

419-400-5

95500-19-9

Xn; R21/22

C; R35

C

R: 21/22-35

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

012-004-00-X

aluminijev magnezijev karbonat-hidroksideperklorat-hidrat

 

422-150-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

014-036-00-X

(4-etoksifenil)(3-(4-fluoro-3-fenoksifenil)propil)dimetilsilan

 

405-020-7

105024-66-6

Repr.Cat.2; R60

N; R50-53

T; N

R: 60-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,5 %: T, N; R60-50/53

0,025 % ≤ C < 0,5 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

014-037-00-5

2-butanon-O,O′,O″-(fenilsililidin)trioksim

 

433-360-6

34036-80-1

Xn; R48/22

R43

R52-53

Xn

R: 43-48/22-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

014-038-00-0

S-(3-(trietoksisilil)propil)oktantioat

 

436-690-9

220727-26-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

014-039-00-6

(2,3-dimetilbut-2-il)-trimetoksisilan

 

439-360-2

142877-45-0

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

014-041-00-7

N,N-bis(trimetilsilil) aminopropilmetildietoksisilan

 

445-890-5

201290-01-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)24-37

 

 

014-042-00-2

smjesa: O,O′,O″,O′″-silantetrail tetrakis(4-metil-2-pentanon oksim) (3 stereoizomera)

 

423-010-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

014-043-00-8

reakcijski produkt amorfnog silicijevog dioksida (50-85 %), butil (1-metilpropil) magnezija (3-15 %), tetraetil ortosilikata (5-15 %) i titanijevog tetraklorida (5-20 %)

 

432-200-2

F; R11

Xi; R37/38-41

R52-53

F; Xi

R: 11-37/38-41-52/53

S: (2-)6-26-36/39-61

 

 

014-044-00-3

3-[(4′-acetoksi-3′-metoksifenil)propil]trimetoksisilan

 

433-050-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

014-045-00-9

magnezijev natrijev fluorid silikat

 

442-650-1

Xn; R48/20

Xn

R: 48/20

S: (2-)22-36

 

 

015-190-00-0

bis(2,4-dikumilfenil)neopentil difosfit;

3,9-bis[2,4-bis(1-metil-1-feniletil)fenoksi]-2,4,8,10-tetraoksa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekan

 

421-920-2

154862-43-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

015-191-00-6

dodecildifenil fosfat

 

431-760-5

27460-02-2

Xi; R38

R52-53

Xi

R: 38-52/53

S: (2-)37-61

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimetilfenil)-m-fenilen bifosfat

 

432-770-2

139189-30-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

015-193-00-7

trifenil(fenilmetil)fosfonijev 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-methi-1-butansulfonamid (1:1)

 

442-960-7

332350-93-3

T; R25

Xi; R41

N; R50-53

T; N

R: 25-41-50/53

S: (1/2-)26-39-45-60-61

 

 

015-194-00-2

tetrabutil-fosfonijev nonafluoro-butan-1-sulfonat

 

444-440-5

220689-12-3

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

015-195-00-8

smjesa: kalijevog o-toluenfosfonata;

kalijevog m-toluenfosfonata;

kalijevog p-toluenfosfonata

 

433-860-4

Xi; R36

R43

R52-53

Xi

R: 36-43-52/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

015-196-00-3

smjesa: dimetil (2-(hidroksimetilkarbamoil)etil)fosfonata;

dietil (2-(hidroksimetilkarbamoil)etil)fosfonata;

metil-etil (2-(hidroksimetilkarbamoil)etil)fosfonata

 

435-960-3

Carc.Cat.2; R45

Muta.Cat.2; R46

R43

T

R: 45-46-43

S: 53-45

 

 

015-197-00-9

bis(2,4,4-trimetilpentil)ditiofosfonska kiselina

 

420-160-9

107667-02-7

R10

T; R23

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 10-22-23-34-51/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-61

 

 

015-198-00-4

(4-fenilbutil)fosfinska kiselina

 

420-450-5

86552-32-1

Carc.Cat.3; R40

Xi; R41

Xn

R: 40-41

S: (2-)23-26-36/37/39

 

 

016-094-00-1

sumpor

 

231-722-6

7704-34-9

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)46

 

 

016-097-00-8

1-amino-2-metil-2-propantiol hidroklorid

 

434-480-1

32047-53-3

Xn; R22

C; R34

R43

R52-53

C

R: 22-34-43-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-01-8

amonijev perklorat;

[sadrži < 80 % čestica veličine 0-30 μm]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R2

O; R9

E

R: 2-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

022-004-00-1

kalijev titanov oksid (K2Ti6O13)

 

432-240-0

12056-51-8

Carc.Cat.3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)22-36/37

 

 

022-005-00-7

[N-(1,1-dimetiletil)-1,1-dimetil-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetrametil-2,4-ciklopentadien-1-il]silanaminato(2-)-κN][(1,2,3,4-η)-1,3-pentadien]-titan

 

419-840-8

169104-71-6

F; R11

C; R34

R43

R53

F; C

R: 11-34-43-53

S: (1/2-)6-9-16-26-36/37/39-45-61

 

 

028-002-01-4

niklov prah;

[čestice promjera < 1 mm]

 

231-111-4

7440-02-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/23

R43

R52-53

T

R: 40-43-48/23-52/53

S: (2-)36/37/39-45-61

 

 

028-013-00-7

niklova matrica

E, H

273-749-6

69012-50-6

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-014-00-2

muljevi, elektrolitičkog pročišćavanja bakra, odbakreni, nikal sulfat

E

295-859-3

92129-57-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-38-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 20 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-015-00-8

muljevi, elektrolitičkog pročišćavanja bakra, odbakreni

E, H

305-433-1

94551-87-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-016-00-3

nicklov diperklorat;

perklorna kiselina, niklova(II) sol

E, H

237-124-1

13637-71-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

C; R34

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-017-00-9

niklov dikalijev bis(sulfat); [1]

diamonijev niklov bis(sulfat) [2]

E, H

237-563-9 [1]

239-793-2 [2]

13842-46-1 [1]

15699-18-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-018-00-4

niklov bis(sulfamidat);

niklov sulfamat

E, H

237-396-1

13770-89-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-019-00-X

niklov bis(tetrafluoroborat)

E, H

238-753-4

14708-14-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-021-00-0

niklov diformat; [1]

mravlja kiselina, niklova sol; [2]

mravlja kiselina, bakrova niklova sol [3]

E, H

222-101-0 [1]

239-946-6 [2]

268-755-0 [3]

3349-06-2 [1]

15843-02-4 [2]

68134-59-8 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-022-00-6

niklov di(acetat); [1]

niklov acetate [2]

E, H

206-761-7 [1]

239-086-1 [2]

373-02-4 [1]

14998-37-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-024-00-7

niklov dibenzoat

E, H

209-046-8

553-71-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-025-00-2

niklov bis(4-cikloheksilbutirat)

E, H

223-463-2

3906-55-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-026-00-8

niklov(II) stearat;

niklov(II) oktadekanoat

E, H

218-744-1

2223-95-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-027-00-3

niklov dilaktat

E, H

16039-61-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-028-00-9

niklov(II) oktanoat

E, H

225-656-7

4995-91-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat 2; R61

T; R48/23

C; R35

R42/43

N; R50-53

T; C; N

R: 49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-51/53

5 % ≤ C < 10 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-029-00-4

niklov difluorid; [1]

niklov dibromid; [2]

niklov dijodid; [3]

niklov kalijev fluorid [4]

E, H

233-071-3 [1]

236-665-0 [2]

236-666-6 [3]

- [4]

10028-18-9 [1]

13462-88-9 [2]

13462-90-3 [3]

11132-10-8 [4]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; 49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; 49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-030-00-X

niklov heksafluorosilikat

E, H

247-430-7

26043-11-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-031-00-5

niklov selenat

E, H

239-125-2

15060-62-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-032-00-0

niklov hidrogenfosfat; [1]

niklov bis(dihidrogenfosfat); [2]

triniklov bis(ortofosfat); [3]

diniklov difosfat; [4]

niklov bis(fosfinat); [5]

niklov fosfinat; [6]

fosforna kiselina, kalcijeva niklova sol; [7]

difosforna kiselina, niklova(II) sol [8]

E, H

238-278-2 [1]

242-522-3 [2]

233-844-5 [3]

238-426-6 [4]

238-511-8 [5]

252-840-4 [6]

- [7]

- [8]

14332-34-4 [1]

18718-11-1 [2]

10381-36-9 [3]

14448-18-1 [4]

14507-36-9 [5]

36026-88-7 [6]

17169-61-8 [7]

19372-20-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-033-00-6

diamonijev niklov heksacianoferat

E, H

74195-78-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-034-00-1

niklov dicianid

E, H

209-160-8

557-19-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-32-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-035-00-7

niklov kromat

E, H

238-766-5

14721-18-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-036-00-2

niklov(II) silikat; [1]

diniklov ortosilikat; [2]

niklov silikat (3:4); [3]

silicijska kiselina, niklova sol; [4]

trivodikov hidroksibis[ortosilikato(4-)]triniklat(3-) [5]

E, H

244-578-4 [1]

237-411-1 [2]

250-788-7 [3]

253-461-7 [4]

235-688-3 [5]

21784-78-1 [1]

13775-54-7 [2]

31748-25-1 [3]

37321-15-6 [4]

12519-85-6 [5]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-037-00-8

diniklov heksacianoferat

E, H

238-946-3

14874-78-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-038-00-3

triniklov bis(arsenat);

niklov(II) arsenat

E, H

236-771-7

13477-70-8

Carc. Cat. 1; R45

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 45-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-039-00-9

niklov oksalat; [1]

oksalna kiselina, niklova sol [2]

E, H

208-933-7 [1]

243-867-2 [2]

547-67-1 [1]

20543-06-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N: R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-040-00-4

niklov telurid

E, H

235-260-6

12142-88-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-041-00-X

triniklov tetrasulfid

E, H

12137-12-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-042-00-5

triniklov bis(arsenit)

E, H

74646-29-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-043-00-0

kobaltov niklov sivi periklas;

C.I. Pigment Black 25;

C.I. 77332; [1]

kobaltov niklov dioksid; [2]

kobaltov niklov oksid [3]

E, H

269-051-6 [1]

261-346-8 [2]

- [3]

68186-89-0 [1]

58591-45-0 [2]

12737-30-3 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-044-00-6

niklov kosiotrov trioksid;

niklov stanat

E, H

234-824-9

12035-38-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-045-00-1

niklov triuranijev dekaoksid

E, H

239-876-6

15780-33-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-046-00-7

niklov ditiocianat

E, H

237-205-1

13689-92-4

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3;R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-61-32-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T: R49-61-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-047-00-2

niklov dikromat

E, H

239-646-5

15586-38-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1% ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-048-00-8

niklov(II) selenit

E, H

233-263-7

10101-96-9

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-049-00-3

niklov selenid

E, H

215-216-2

1314-05-2

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-050-00-9

silicijska kiselina, olovna niklova sol

E, H

68130-19-8

Carc. Cat. 1: R49

Repr. Cat. 1: R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-43-48/23-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-051-00-4

niklov diarsenid; [1]

niklov arsenid [2]

E, H

235-103-1 [1]

248-169-1 [2]

12068-61-0 [1]

27016-75-7 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-052-00-X

niklov barijev titanijev jaglac-žuti priderit;

C.I. Pigment Yellow 157;

C.I. 77900

E, H

271-853-6

68610-24-2

Carc. Cat. 1: R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-053-00-5

niklov diklorat; [1]

niklov dibromat; [2]

etil-hidrogensulfat, niklova(II) sol [3]

E, H

267-897-0 [1]

238-596-1 [2]

275-897-7 [3]

67952-43-6 [1]

14550-87-9 [2]

71720-48-4 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T: R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T: R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-054-00-0

niklov(II) trifluoroacetat; [1]

niklov(II) propionat; [2]

niklov bis(benzensulfonat); [3]

niklov(II) hidrogencitrat; [4]

limunska kiselina, amonijeva niklova sol; [5]

limunska kiselina, niklova sol; [6]

niklov bis(2-etilheksanoat); [7]

2-etilheksanska kiselina, niklova sol; [8]

dimetilheksanska kiselina, niklova sol; [9]

niklov(II) izooktanoat; [10]

niklov izooktanoat; [11]

niklov bis(izononanoat); [12]

niklov(II) neononanoat; [13]

niklov(II) izodekanoat; [14]

niklov(II) neodekanoat; [15]

neodekanska kiselina, niklova sol; [16]

niklov(II) neoundekanoat; [17]

bis(D-glukonato-O 1,O 2)nikal; [18]

niklov 3,5-bis(tert-butil)-4-hidroksibenzoat (1:2); [19]

niklov(II) palmitat; [20]

(2-etilheksanoato-O)(izononanoato-O)nikal; [21]

(izononanoato-O)(izooktanoato-O)nikal; [22]

(izooktanoato-O)(neodekanoato-O)nikal; [23]

(2-etilheksanoato-O)(izodekanoato-O)nikal; [24]

(2-etilheksanoato-O)(neodekanoato-O)nikal; [25]

(izodekanoato-O)(izooctanoato-O)nikal; [26]

(izodekanoato-O)(izononanoato-O)nikal; [27]

(izononanoato-O)(neodekanoato-O)nikal; [28]

masne kiseline, C6-19-razgranate, niklove soli; [29]

masne kiseline, C8-18 i C18-nezasićene, niklove soli; [30]

2,7-naftalendisulfonska kiselina, niklova(II) sol; [31]

E, H

240-235-8 [1]

222-102-6 [2]

254-642-3 [3]

242-533-3 [4]

242-161-1 [5]

245-119-0 [6]

224-699-9 [7]

231-480-1 [8]

301-323-2 [9]

249-555-2 [10]

248-585-3 [11]

284-349-6 [12]

300-094-6 [13]

287-468-1 [14]

287-469-7 [15]

257-447-1 [16]

300-093-0 [17]

276-205-6 [18]

258-051-1 [19]

237-138-8 [20]

287-470-2 [21]

287-471-8 [22]

284-347-5 [23]

284-351-7 [24]

285-698-7 [25]

285-909-2 [26]

284-348-0 [27]

287-592-6 [28]

294-302-1 [29]

283-972-0 [30]

- [31]

16083-14-0 [1]

3349-08-4 [2]

39819-65-3 [3]

18721-51-2 [4]

18283-82-4 [5]

22605-92-1 [6]

4454-16-4 [7]

7580-31-6 [8]

93983-68-7 [9]

29317-63-3 [10]

27637-46-3 [11]

84852-37-9 [12]

93920-10-6 [13]

85508-43-6 [14]

85508-44-7 [15]

51818-56-5 [16]

93920-09-3 [17]

71957-07-8 [18]

52625-25-9 [19]

13654-40-5 [20]

85508-45-8 [21]

85508-46-9 [22]

84852-35-7 [23]

84852-39-1 [24]

85135-77-9 [25]

85166-19-4 [26]

84852-36-8 [27]

85551-28-6 [28]

91697-41-5 [29]

84776-45-4 [30]

72319-19-8 [31]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-055-00-6

niklov(II) sulfit; [1]

niklov telurov trioksid; [2]

niklov telurov tetraoksid; [3]

molibdenov niklov hidroksid oksid fosfat [4]

E, H

231-827-7 [1]

239-967-0 [2]

239-974-9 [3]

268-585-7 [4]

7757-95-1 [1]

15851-52-2 [2]

15852-21-8 [3]

68130-36-9 [4]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-056-00-1

niklov borid (NiB); [1]

diniklov borid; [2]

triniklov borid; [3]

niklov borid; [4]

diniklov silicid; [5]

niklov disilicid; [6]

diniklov fosfid; [7]

niklov borov fosfid [8]

E, H

234-493-0 [1]

234-494-6 [2]

234-495-1 [3]

235-723-2 [4]

235-033-1 [5]

235-379-3 [6]

234-828-0 [7]

- [8]

12007-00-0 [1]

12007-01-1 [2]

12007-02-2 [3]

12619-90-8 [4]

12059-14-2 [5]

12201-89-7 [6]

12035-64-2 [7]

65229-23-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-057-00-7

dialuminijev niklov tetraoksid; [1]

niklov titanov trioksid; [2]

niklov titanov oksid; [3]

niklov divanadijev heksaoksid; [4]

kobaltov dimolibdenov niklov oktaoksid; [5]

niklov cirkonijev trioksid; [6]

molibdenov niklov tetraoksid; [7]

niklov volframov tetraoksid; [8]

maslinasti, nikal zeleni; [9]

litijev niklov dioksid; [10]

molibdenov niklov oksid; [11]

E, H

234-454-8 [1]

234-825-4 [2]

235-752-0 [3]

257-970-5 [4]

268-169-5 [5]

274-755-1 [6]

238-034-5 [7]

238-032-4 [8]

271-112-7 [9]

- [10]

- [11]

12004-35-2 [1]

12035-39-1 [2]

12653-76-8 [3]

52502-12-2 [4]

68016-03-5 [5]

70692-93-2 [6]

14177-55-0 [7]

14177-51-6 [8]

68515-84-4 [9]

12031-65-1 [10]

12673-58-4 [11]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-058-00-2

kobaltov litijev niklov oksid

E

442-750-5

Carc. Cat. 1; R49

T+; R26

T; R48/23

R43

N; R50-53

T+; N

R: 49-26-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-014-00-5

smjesa: 2,2′-[[cis-1,2-cikloheksandiilbis (nitrilometiliden)]bis[fenolat]](2-)N,N′,O,O′-bakrov kompleks;

2,2′-[[trans-1,2-cikloheksandiilbis (nitrilometilidin)]bis[fenolat]](2-)N,N′,O,O′-bakrov kompleks

 

419-610-7

171866-24-3

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

030-012-00-1

aluminijev-magnezijev-cinkkarbonat-hidroksid

 

423-570-6

169314-88-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

030-015-00-8

tetracinkov(2+)bis (heksacianokobaltov(3+))diacetat

 

440-060-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

042-005-00-0

smjesa: mono- i diglicerol repičinog ulja;

amid kiseline repičinog ulja razgranatog 1,3-propandiamina, N-[3-(trideciloksi)-propila];

N,N-diorgano ditiokarbamat molibdenov kompleks

 

434-240-6

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

050-023-00-5

smjesa: bis[(2-etil-1-oksoheksil)oksi]dioktil stanan;

bis[((2-etil-1-oksoheksil)oksi)dioktilstanil]oksid;

bis(1-fenil-1,3-dekandionil)dioktil stanan;

((2-etil-1-oksoheksil)oksi)-(1-fenil-1,3-dekandionil)dioktil stanan

 

422-920-5

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)23-36-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

050-024-00-0

smjesa: tri-p-tolilkositrovog hidroksid;

heksa-p-tolil-distanoksan

 

432-230-6

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-38-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

 

 

064-001-00-8

gadolinijev(III)sulfit trihidrat

 

456-900-2

51285-81-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

078-011-00-5

hidroksidisulfito platina(II) kiselina

 

423-310-1

61420-92-6

Xn; R22-48/20/21/22

C; R35

R42/43

R52-53

C

R: 22-35-42/43-48/20/21/22-52/53

S: (1/2-)23-24-26-28-36/37/39-45-61

 

 

078-012-00-0

otopina platina(IV) nitrata/dušične kiseline

 

432-400-1

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

082-012-00-6

barijev kalcijev cezijev olovni samarijev stroncijev bromid klorid fluorid jodid s europijem kao aditivom

 

431-780-4

199876-46-5

Xn; R22-48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

601-080-00-5

smjesa: sec-butilfenil(fenil)metan, smjesa izomera;

1-(sec-butilfenil(fenil)-2-feniletan, smjesa izomera;

1-(sec-butilfenil-1-feniletan, smjesa izomera

 

431-100-6

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

601-081-00-0

cikloheksadeka-1,9-dien

 

431-730-1

4277-06-9

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

601-082-00-6

smjesa: endo-2-metil-egzo-3-metil-egzo-2-[(egzo-3-metilbiciklo[2.2.1]hept-egzo-2-il)metil]biciklo[2.2.1]heptan;

egzo-2-metil-egzo-3-metil-endo-2-[(endo-3-metilbiciklo[2.2.1]hept-egzo-2-il)metil]biciklo[2.2.1]heptan

 

434-420-4

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)23-26-37/39-57-60-61

 

 

601-083-00-1

5-endo-heksil-biciklo[2.2.1]hept-2-en

 

435-000-3

22094-83-3

Xn; R65

Xi; R38

R53

Xn

R: 38-65-53

S: (2-)37-62-61

 

 

601-084-00-7

smjesa: 5-endo-butil-biciklo[2.2.1]hept-2-en;

5-egzo-butil-biciklo[2.2.1]hept-2-en (80:20)

 

435-180-3

Xn; R65

Xi; R38

N; R50-53

Xn; N

R: 38-65-50/53

S: (2-)37-62-60-61

 

 

602-105-00-2

natrijev 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butansulfinat

 

422-100-7

102061-82-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

602-106-00-8

2-bromo-4,6-difluoroanilin

 

429-430-0

444-14-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-61

 

 

602-107-00-3

3,3,4,4-tetrafluoro-4-jodo-1-buten

 

439-500-2

33831-83-3

Xn; R22

Xi; R38

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

602-108-00-9

(2,3,5,6-tetrafluorofenil) metanol

 

443-840-7

4084-38-2

Xn; R22

Xi; R36

R43

Xn

R: 22-36-43

S: (2-)26-36/37

 

 

603-211-00-1

2,3-epoksipropiltrimetilamonijev klorid … %;

glicidil trimetilamonijev klorid … %

B E

221-221-0

3033-77-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22-48/22

Xi; R41

R43

R52-53

T

R: 45-21/22-41-43-48/22-62-68-52/53

S: 53-45-61

 

 

603-212-00-7

1,3,4,6,7,8-heksahidro-4,6,6,7,8,8-heksametilindeno[5,6-c]piran;

galaksolid;

(HHCB)

 

214-946-9

1222-05-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

603-213-00-2

2-metoksi-2-metilbutan;

tert-amil-metil-eter

 

213-611-4

994-05-8

F; R11

Xn; R22

R67

F; Xn

R: 11-22-67

S: (2-)9-16-23-33

 

 

603-214-00-8

1,1-diizopropoksicikloheksan

 

413-740-8

1132-95-2

C; R34

C

R: 34

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

603-215-00-3

1-hidroksi-4-fluoro-1,4-diazoniabiciklo[2.2.2]oktan bis(tetrafluoroborat)

 

418-330-2

162241-33-0

E; R2

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

E; Xn; N

R: 2-22-41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

603-216-00-9

cis-1-amino-2,3-dihidro-1H-inden-2-ol

 

422-660-2

7480-35-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

603-217-00-4

2,4,6-tri-tert-butilfenil-2-butil-2-etil-1,3-propandiolfosfit

 

423-560-1

161717-32-4

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37/39-61

 

 

603-220-00-0

1-{benzil[2-(2-metoksifenoksi)etil]amino}-3-(9H-karbazol-4-iloksi)propan-2-ol

 

432-890-5

72955-94-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-221-00-6

1-(2-amino-5-klorofenil)-2,2,2-trifluoro-1,1-etandiol, hidroklorid;

[sadrži < 0,1 % 4-kloroanilina (EC 203-401-0)]

 

433-580-2

214353-17-0

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 22-34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

603-221-01-3

1-(2-amino-5-klorofenil)-2,2,2-trifluoro-1,1-etandiol, hidroklorid;

[sadrži ≥ 0,1 % 4-kloranilina (EC 203-401-0)]

E

433-580-2

214353-17-0

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 45-22-34-51/53

S: 53-45-61

 

 

603-222-00-1

(2R,3S,4R,5R,7R,9R,10R,11S,12S, 13R)-10-[(4-dimetilamino-3-hidroksi-6-metiltetrahidropiran-2-il)oksi]-2-etil-3,4,12-trihidroksi-9-metoksi-3,5,7,9,11,13-heksametil-6,14-diokso-1-oksaciklotetradekan

 

433-820-6

118058-74-5

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

603-223-00-7

2-ciklopentiliden ciklopentanol;

1,1′-bi(ciklopentiliden)-2-ol

 

434-270-1

6261-30-9

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-224-00-2

3-etoksi-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodekafluoro-2-(trifluorometil)-heksan

 

435-790-1

297730-93-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-225-00-8

eritromicin A9-oksim (E);

(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R, 12R,13S,14R)-4-((2,6-didezoksi-3-C-metil-3-O-metil-α-L-ribo-heksopiranozil)oksi)-14-etil-7,12,13-trihidroksi-3,5,7,9,11,13-heksametil-6-((3,4,6-tridezoksi-3-dimetilamino-β-D-ksiloheksapiranozil) oksi)oksaciklotetradekan-2-on-10-oksim (E)

 

437-070-0

13127-18-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-226-00-3

4,4′(4-(4-metoksifenil)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bisbenzen-1,3-diol

 

444-500-0

1440-00-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

603-227-00-9

α-hidro-ω-[[[(1,1-dimetiletil)dioksi]karbonil]oksi]-poli[oksi(metil-1,2-etandiil)]eter s 2,2-bis(hidroksimetil)-1,3-propandiolom (4:1);

reakcijski produkt: α-hidro-ω-((klorokarbonil)oksi)-poli(oksi(metil-1,2-etandiil)) eter s 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediolom s kalijevim 1,1-dimetiletilperoksalatom

 

445-060-2

203574-04-3

O; R7

N; R50-53

O; N

R: 7-50/53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-60-61

 

 

603-228-00-4

(+/-)-(R*,R*)-6-fluoro-3,4-dihidro-2-oksiranil-2H-1-benzopiran;

6-fluoro-2-(2-oksiranil)kroman

 

419-620-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

603-229-00-X

natrijev (Z)-3-kloro-3-(4-klorofenil)-1-hidroksi-2-propen-1-sulfonat

 

420-800-7

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

603-230-00-5

2,6,6,7,8,8-heksametildekahidro-2H-indeno[4,5-b]furan

 

440-030-5

Xi; R38-41

R53

Xi

R: 38-41-53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-231-00-0

(S)-1,1-difenil-1,2-propandiol

 

443-220-6

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

603-232-00-6

3,3,8,8,10,10-heksametil-9-[1-(4-oksiranilmetoksi-fenil)-etoksi]-1,5-dioksa-9-azaspiro[5.5]undekan

 

444-420-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-233-00-1

smjesa: 4-(1,3a,4,6,7,7a-heksahidro-4,7-metanoinden-5-iliden)-3-metilbutan-2-ol;

4-(3,3a,4,6,7,7a-heksahidro-4,7-metanoinden-5-iliden)-3-metilbutan-2-ol;

1-(1,3a,4,6,7,7a-heksahidro-4,7-metanoinden-5-iliden)pentan-3-ol;

1-(3,3a,4,6,7,7a-heksahidro-4,7-metanoinden-5-iliden)pentan-3-ol;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-heksahidro-1H-4,7-metanoinden-5-il)-3-metilbut-3-en-2-ol;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-heksahidro-3H-4,7-metanoinden-5-il)-3-metilbut-3-en-2-ol

 

444-430-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-234-00-7

(1R,4R)-4-metoksi-2,2,7,7-tetrametiltriciklo (6.2.1.0(1,6))undec-5-en

 

444-480-3

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

604-074-00-0

tetrabromobisfenol-A;

2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-izopropilidendifenol

 

201-236-9

79-94-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

604-075-00-6

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol;

4-tert-oktilfenol

 

205-426-2

140-66-9

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)26-37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

604-076-00-1

fenolftalein

 

201-004-7

77-09-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 45-62-68

S: 53-45

C ≥ 5 %: T; R45-62-68

1 % ≤ C < 5 %: T; R45-68

 

604-077-00-7

2-benzotriazol-2-il-4-metil-6-(2-metilalil)fenol

 

419-750-9

98809-58-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-079-00-8

4,4′-(1,3-fenilen-bis(1-metiletiliden))bis-fenol

 

428-970-4

13595-25-0

Repr.Cat.3; R62

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 43-62-51/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

604-080-00-3

4-fluoro-3-trifluorometilfenol

 

432-560-0

61721-07-1

Xn; R20

C; R35

R43

N; R51-53

C; N

R: 20-35-43-51/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

 

 

604-081-00-9

1,1-bis(4-hidroksifenil)-1-feniletan

 

433-130-5

1571-75-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 25-60-61

 

 

604-082-00-4

2-kloro-6-fluoro-fenol

E

433-890-8

2040-90-6

Muta.Cat.2; R46

Repr.Cat.3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

T; N

R: 46-22-34-43-62-51/53

S: 53-45-61

 

 

604-083-00-X

4,4′-sulfonilbisfenol, polimer s amonijevim kloridom-(NH4Cl), pentaklorofosforan i fenol

 

439-270-3

260408-02-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-084-00-5

1-etoksi-2,3-difluorobenzen

 

441-000-4

121219-07-6

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)23-61

 

 

604-087-00-1

smjesa: 1,2-naftokinondiazid-5-sulfonilklorid (ili sulfonska kiselina)monoester s 4,4′-(1-(4-(1-(4-hidroksifenil)-1-metiletil)fenil)etiliden)bisfenolom;

1,2-naftokinondiazid-5-sulfonilklorid (ili sulfonska kiselina)diester s 4,4′-(1-(4-(1-(4-hidroksifenil)-1-metiletil)fenil)etiliden)bisfenolom;

1,2-naftokinondiazid-5-sulfonilklorid (ili sulfonska kiselina)triester s 4,4′-(1-(4-(1-(4-hidroksifenil)-1-metiletil)fenil)etiliden)bisfenol

 

433-640-8

F; R17

R44

R53

F

R: 17-44-53

S: (2-)15-22-61

 

 

604-089-00-2

2-metil-5-tert-butiltiofenol

 

444-970-7

R10

Repr.Cat.3; R63

Xn; R48/20/22-65

Xi; R36/38

R43

R67

N; R50-53

Xn; N

R: 10-36/38-43-48/20/22-63-65-67-50/53

S: (2-)26-36/37-62-60-61

 

 

605-037-00-1

trans-3-[2-(7-kloro-2-kinolinil)vinil]benzaldehid;

3-[(E)-2-(7-kloro-2-kinolinil)vinil]benzaldehid

 

421-800-1

120578-03-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

605-038-00-7

3-metil-5-fenilpentan-1-al

 

433-900-0

55066-49-4

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

605-039-00-2

3,4-dihidroksi-5-nitrobenzaldehid

 

441-810-8

116313-85-0

Xn; R22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

606-124-00-7

1-ciklopropil-3-(2-metiltio-4-trifluorometilfenil)-1,3-propandion

 

421-080-7

161462-35-7

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)36-60-61

 

 

606-125-00-2

1-benzilimidazolidin-2,4-dion

 

421-340-1

6777-05-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

606-126-00-8

1,4-bis(2,3-dihidroksipropilamino)antrakinon

 

421-470-7

99788-75-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

606-128-00-9

2,2′-(1,3-fenilen)bis[5-kloro-1H-izoindol]-1,3(2H)-dion

 

422-650-8

148935-94-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-129-00-4

5-amino-[2S-di(methifenil)amino]-1,6-difenil-4Z-heksen-3-on;

(2S,4Z)-5-amino-2-(dibenzilamino)-1,6-difenilheks-4-en-3-on

 

423-090-7

156732-13-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-130-00-X

4-(1,4-dioksa-spiro[4.5]dec-8-il)-cikloheksanon

 

423-860-2

56309-94-5

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-131-00-5

ciklični 3-(1,2-etandiilacetal)-estra-5(10),9(11)-dien-3,17-dion

E

427-230-8

5571-36-8

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R48/22

N; R51-53

T; N

R: 60-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

606-132-00-0

(6β)-6,19-epoksiandrost-4-en-3,17-dion

 

433-490-3

6563-83-3

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-134-00-1

androsta-1,4,9(11)-trien-3,17-dion

 

433-560-3

15375-21-0

Repr. Cat.3; R62

Xn

R: 62

S: (2-)22-36/37

 

 

606-135-00-7

cikloheksadekanon

 

438-930-8

2550-52-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-136-00-2

(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-dibenzil-3,9,15,21-tetraizobutil-4,10,12,16,22,24-heksametil-1,7,13,19-tetraoksa-4,10,16,22-tetraazaciklo-tetrakozan-2,5,8,11,14,17,20,23-oktaon

 

444-350-6

133413-70-4

Xi; R36

R53

Xi

R: 36-53

S: (2-)26-61

 

 

606-137-00-8

trans-7,7′-dimetil-(4H,4H′)-(2,2′)bi[benzo[1,4]tiaziniliden]-3,3′-dion

 

444-750-0

211387-26-7

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

606-138-00-3

(2-butil-5-nitrobenzofuran-3-il) [4-(3-dibutilaminopropoksi) fenil]metanon

 

444-800-1

141645-23-0

R10

Xn; R22-48/22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 10-22-38-41-43-48/22-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-38-41-43-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R38-41-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

606-139-00-9

(S)-4-(3,4-diklorofenil)-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-on

 

444-830-5

124379-29-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-140-00-4

2-hidroksi-1-(4-(4-(2-hidroksi-2-metilpropionil)benzil)fenil)-2-metilpropan-1-on

 

444-860-9

474510-57-1

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

606-141-00-X

natrijev 3-(metoksikarbonil)-4-okso-3,4,5,6-tetrahidro-2-piridinolat

 

418-410-7

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

606-142-00-5

smjesa: (1RS,2SR,7SR,8SR,E) 9 i 10-etiliden-3-oksatriciklo[6.2.1.0(2,7)]undekan-4-on;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-10-etiliden-3-oksatriciklo[6.2.1.0(2,7)]undekan-4-on;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-9-etiliden-3-oksatriciklo[6.2.1.0(2,7)]undekan-4-on

 

434-290-9

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)61

 

 

607-580-00-X

etil 7-kloro-1-(2,4-difluorofenil)-6-fluoro-1,4-dihidro-4-okso-1,8-nafthiridin-3-karbokslat

 

422-360-1

100491-29-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-618-00-5

menadion natrijev bisulfit;

2-naftalensulfonska kiselina,1,2,3,4-tetrahidro-2-metil-1,4-diokso-, natrijeva sol

 

204-987-0

130-37-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-619-00-0

menadion nikotinamid bisulfit;

1,2,3,4-tetrahidro-2-metil-1,4-dioksonaftalen-2-sulfonska kiselina, spoj s nikotin-3-amidom (1:1)

 

277-543-7

73581-79-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-620-00-6

trinatrijev nitrilotriacetat

 

225-768-6

5064-31-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36-40

S: (2-)26-36/37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36-40

20 ≤ % C < 25 %: Xn; R36-40

5 ≤ % C < 20 %: Xn; R40

 

607-621-00-1

milbemektin (ISO);

[smjesa milbemicina A3 (CAS 51596-10-2) i milbemicina A4 (CAS 51596-11-3) (30:70)]

 

Xn; R20/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/22-50/53

0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

607-622-00-7

2-etilheksil-2-etilheksanoat

 

231-057-1

7425-14-1

Repr. Cat. 3; R63

Xn

R: 63

S: (2-)36/37

 

 

607-623-00-2

diizobutil ftalat

 

201-553-2

84-69-5

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 61-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-62

5 % ≤ C < 25 %: Xn; R62

 

607-624-00-8

perfluorooktan sulfonska kiselina;

heptadekafluorooktan-1-sulfonska kiselina; [1]

kalijev perfluorooktansulfonat;

kalijev heptadekafluorooktan-1-sulfonat; [2]

dietanolamin perfluorooktan sulfonat; [3]

amonijev perfluorooktan sulfonat;

amonijev heptadekafluorooktansulfonat; [4]

litijev perfluorooktan sulfonat;

litijev heptadekafluorooktansulfonat [5]

E

217-179-8 [1]

220-527-1 [2]

274-460-8 [3]

249-415-0 [4]

249-644-6 [5]

1763-23-1 [1]

2795-39-3 [2]

70225-14-8 [3]

29081-56-9 [4]

29457-72-5 [5]

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/25

Xn; R20/22

R64

N; R51-53

T; N

R: 61-20/22-40-48/25-64-51/53

S: 53-45-61

 

 

607-625-00-3

klodinafop-propargil (ISO)

 

105512-06-9

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53.

Xn; N

R: 22-43-48/22-50/53

S: (2-)24-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-48/22-51/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43-52/53

0,001 % ≤ C < 0,25 %: Xi; R43

 

607-626-00-9

etil 1-(2,4-diklorofenil)-5-(triklorometil)-1H-1,2,4-triazol-3-karboksilat

 

401-290-5

103112-35-2

Carc.Cat.2; R45

N; R50-53

T; N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

607-627-00-4

[(4S,5S)-4-benzil-2-okso-5-oksazolidinil]metil 4-nitrobenzensulfonat

 

416-360-0

162221-28-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-628-00-X

4-okso-4-(p-tolil)maslačna kiselina adukt s 4-etilmorfolinom

 

419-240-6

171054-89-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-629-00-5

[[2-metil-1-(1-oksopropoksi)propoksi](4-fenilbutil)fosfinil]octena kiselina

 

419-270-1

123599-82-6

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-630-00-0

akrilna kiselina, 3-(trimetoksisilil)propil ester

 

419-560-6

4369-14-6

Xn; R20

C; R34

R43

R52-53

C

R: 20-34-43-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

607-631-00-6

smjesa: 2-(2-((okso(fenil) acetil)oksi)etoksi) etilokso(fenil)acetat;

(2-(2-hidroksietoksi)etil)okso(fenil)acetat

 

442-300-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-632-00-1

N-[3-(2,4-di-(1,1-dimetilpropil)fenoksi)-propil]-1-hidroksi-5-(2-metilpropiloksikarbonilamino)-naftamid

 

420-210-1

111244-14-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-633-00-7

trinatrijev 5-{[4-kloro-6-(1-naftilamino)-1,3,5-triazin-2-il]amino}-4-hidroksi-3-[(E)-(4-metoksi-2-sulfonatofenil)diazenil]-2,7-naftalendisulfonat

 

440-480-2

341026-59-3

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

607-634-00-2

(S)-(-)-2-acetoksipropionilklorid;

(1S)-2-kloro-1-metil-2-oksoetil acetat

 

420-610-4

36394-75-9

Xn; R22

C; R34

R43

C

R: 22-34-43

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

607-635-00-8

trinatrijev N-(3-propionato)-L-aspartat

 

422-090-4

172737-80-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-636-00-3

1-bromo-2-metilpropil propionat

 

422-900-6

158894-67-8

R10

Carc.Cat.3; R40

C; R34

R43

C

R: 10-34-40-43

S: (1/2-)7/9-8-23-26-36/37/39-45

 

 

607-637-00-9

dinatrijev 8-amino-5-{4-[2-(sulfonatoetoksi)sulfonil]-fenilazo}naftalen-2-sulfonat

 

423-730-5

250688-43-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-638-00-4

2-hidroksibenzojeva kiselina 2-butiloktil ester

 

431-090-3

190085-41-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-639-00-X

2-(2-okso-5-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-2,3-dihidro-1-benzofuran-3-il)-4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil acetat

 

431-770-1

216698-07-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-641-00-0

2-(formilamino)-3-tiofenkarboksilna kiselina;

2-formamido-3-tiofenkarboksilna kiselina

 

431-930-9

43028-69-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-642-00-6

3,6,9-tritiaundekametilen-1,11-dimetakrilat

 

432-210-7

141631-22-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

607-643-00-1

dimetil (2S)-2-hidroksisukcinat

 

432-310-0

617-55-0

R10

Xi; R41

R43

Xi

R: 10-41-43

S: (2-)24-26-37/39-43

 

 

607-644-00-7

metil 2,2-dimetil-6-metilencikloheksankarboksilat

 

432-350-9

81752-87-6

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)37

 

 

607-645-00-2

tetranatrijev 2-(4-fluoro-6-(metil-(2-(sulfatoetilsulfonil)etil)amino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)-5-hidroksi-6-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)naftalen-1,7-disulfonat

 

432-550-6

243858-01-7

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-646-00-8

D-eritro-heksanska kiselina 2,4-dideoksi-3,5-O-(1-metiletiliden)-1,1-dimetiletilester;

tert-butil 2-[(4R,6S)-6-(hidroksimetil)-2,2-dimetil-1,3-dioksan-4-il]acetat

 

432-960-5

124655-09-0

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)25

 

 

607-647-00-3

5-acetoksi-2-(R,S)butiriloksimetil-1,3-oksatiolan

 

433-530-1

143446-73-5

Xn; R22

R43

N; R50

Xn; N

R: 22-43-50

S: (2-)24-37-57-61

 

 

607-649-00-4

[3-(klorokarbonil)-2-metilfenil]acetat

 

433-690-0

167678-46-8

C; R35

R43

C

R: 35-43

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45

 

 

607-650-00-X

2-metil-1,5-pentandiamin-1,3-benzendikarboksilat

 

433-910-5

145153-52-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-651-00-5

natrijev 2-(nonanoiloksi)benzensulfonat

 

434-360-9

91125-43-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-652-00-0

etil N2-dodekanoil-L-argininat hidroklorid

 

434-630-6

60372-77-2

Xi; R41

N; R50

Xi; N

R: 41-50

S: (2-)26-39-61

 

 

607-653-00-6

tetrakis(bis(2-hidroksietil)metilamonijev) 3-(4-(7-acetilamino-1-hidroksi-3-sulfonatonaftalen-2-ilazo)-5-metoksi-2-sulfonatofenilazo)-7-(4-amino-3-sulfonatofenilamino)-4-hidroksinaftalen-2-sulfonat

 

434-840-8

225786-91-4

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-654-00-1

(S)-3-hidroksi-γ-butirolakton

 

434-990-4

7331-52-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)23-24-37

 

 

607-655-00-7

etil 6,8-diklorooktanoat

 

435-080-1

1070-64-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-656-00-2

natrijeva sol 4-amino-3,6-bis[[5-[[4-kloro-6-[(2-metil-4-sulfofenil)amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]-2-sulfofenil]azo]-5-hidroksi-2,7-naftalendisulfonske kiseline

 

435-350-7

141250-43-3

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-657-00-8

pentanatrijev 7-(4-(4-(3-(2-sulfatoetansulfonil)fenilamino)-6-(4-(2-sulfatoetansulfonil)fenilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)-2-ureidofenilazo)naftalen-1,3,6-trisulfonat

 

436-920-8

172399-10-9

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-658-00-3

3,10-diamino-6,13-dikloro-2-((6-(((4-(1,1-dimetiletil)fenil)sulfonil)amino)-2-naftalenil)sulfonil)-4,11-trifenodioksazindisulfonska kiselina, litijeva kalijeva natrijeva sol

 

440-770-9

371921-63-0

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-659-00-9

pentanatrijev N-[5-[[4-[[3-[(aminokarbonil)amino]-4-[(3,6,8-trisulfonatonaftalen-2-il)azo]fenil]amino]-6-kloro-1,3,5-triazin-2-il]amino]-2-sulfonato-4-[[4-[[-2-(oksisulfonato) etil]sulfonil]fenil]azo]fenil]-3-aminopropanska kiselina

 

442-030-0

321912-47-4

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-660-00-4

2-{4-[4-[4-fluoro-6-(2-(2-vinilsulfoniletoksi)etilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino]fenilazo]fenilazo}naftalen-4,6,8-trisulfonat, trinatrijeva sol

 

442-230-8

321679-52-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-661-00-X

1,1-dimetiletil 4′-(bromometil)bifenil-2-karboksilat

 

442-850-9

114772-40-6

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-662-00-5

metil 2-(acetilamino)-3-kloropropionat

 

442-860-3

87333-22-0

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

 

 

607-663-00-0

bis(2-etilheksil) naftalen-2,6-dikarboksilat

 

442-980-6

127474-91-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-664-00-6

metil 2-klorosulfonil-4-(metansulfonilaminometil)benzoat

 

443-120-2

393509-79-0

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-665-00-1

trans-metil-2-etil-but-2-enoat

 

443-150-6

101226-85-1

R10

R: 10

S: 23

 

 

607-666-00-7

(2S)-5-(benziloksi)-2-(1,3-diokso-1,3-dihidro-2H-izoindol-2-il)-5-oksopentanska kiselina

 

443-560-5

88784-33-2

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-667-00-2

kloro-1-etilcikloheksil karbonat

 

444-950-8

99464-83-2

Muta.Cat.3; R68

R43

Xn

R: 43-68

S: (2-)23-36/37

 

 

607-668-00-8

trans-2-izopropil-5-karboksi-1,3-dioksan

 

445-770-2

42031-28-7

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-669-00-3

metil (9-acetoksi-3,8,10-trietil-7,8,10-trimetil-1,5-dioksa-9-aza-spiro[5.5]undec-3-il)oktadekanoat

 

445-990-9

376588-17-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-670-00-9

dibutil-3-(4-(5-amonijo-2-butil)benzofuran-3-il)karbonil)fenoksi)propil amonijev oksalat;

(5-amino-2-butilbenzofuran-3-il) [4-(3-dibutilaminopropoksi) fenil]metanon, dioksalat

 

448-700-9

500791-70-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

607-671-00-4

dietil 1,4-cikloheksandikarboksilat

 

417-310-0

72903-27-6

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-672-00-X

smjesa: 2-hidroksi-3-(metacriloiloksi)propil (2-benzoil)benzoat;

1-hidroksimetil-2-(metakriloiloksietil (2-benzoil)benzoat;

x-hidroksi-y-(metakriloiloksi)propil(ili -etil) (2-benzoil)benzoat

 

419-000-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-673-00-5

1-etil-5,6,7,8-tetrahidrokinolinijev tosilat

 

419-570-0

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

607-674-00-0

razgranati C10-alkil benzoati

 

421-090-1

131298-44-7

Xn; R20

Xn

R: 20

S: (2-)23

 

 

607-675-00-6

smjesa: cis-9-oktadecendionska kiselina;

cis-9-cis-12-oktadekadiendionska kiselina;

heksadekandionska kiselina;

oktadekandionska kiselina

 

422-260-8

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

 

 

607-676-00-1

smjesa: 2-metilnonandionska kiselina;

2,4-dimetil-4-metoksikarbonilundekandionska kiselina;

2,4,6-trimetil-4,6-dimetoksikarboniltridekandionska kiselina;

8,9-dimetil-8,9-dimetoksikarbonilheksade kandionska kiselina

 

423-670-1

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-677-00-7

2,5-dioksopirolidin-1-il N-{[metil[[2-(1-metiletil)-4-tiazolil]metil]amino]karbonil}-L-valinat

 

424-660-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

607-678-00-2

smjesa: etil (2R,3R)-3-izopropilbiciklo[2.2.1]hept-5-en-2-karboksilat;

etil (2S,3S)-3-izopropilbiciklo[2.2.1]hept-5-en-2-karboksilat

 

427-090-8

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)23-25-36/37-61

 

 

607-679-00-8

smjesa: 3-{5-[3-(4-{1,6-dihidro-2-hidroksi-4-metil-1-[3-(metilamonijo)propil]-6-okso-3-piridilazo}benzamido)fenilazo]-1,2-dihidro-6-hidroksi-4-metil-2-okso-1-piridil}propil(metil)amonijev di(acetat);

3-{5-[4-(3-{1,6-dihidro-2-hidroksi-4-metil-1-[3-(metilamonijo)propil]-6-okso-3-piridilazo}benzamido]fenilazo]-1,2-dihidro-6-hidroksi-4-metil-2-okso-1-piridil}propil(dimetil)amonijev di(acetat);

3-{5-[3-(4-{1-[3-(dimetilamonijo)propil]-1,6-dihidro-2-hidroksi-4-metil-6-okso-3-piridilazo}benzamido)fenilazo]-1,2-dihidro-6-hidroksi-4-metil-2-okso-1-piridil}propil(dimetil)amonijev di(acetat)

 

431-440-5

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-680-00-3

tert-butil(6-{2-[4-(4-fluorofenil)-6-izopropil-2-[metil(metilsulfonil)amino]pirimidin-5-il]vinil}(4S,6S)-2,2-dimetil[1,3]dioksan-4-il)acetat

 

432-810-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-681-00-9

smjesa: 9-nonil-10-oktil-19-karboniloksiheksadecilnonadeknaska kiselina;

9-nonil-10-oktil-19-karboniloksioktadecilnonadekanska kiselina;

diheksadecil 9-nonil-10-oktilnonadekandioat;

1-oktadecil,19-heksadecil 9-nonil-10-oktilnonadekandioat;

dioktadecil 9-nonil-10-oktilnonadekandioat

 

432-910-2

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-682-00-4

kompleksna smjesa kineske gumene smole naknadno izreagirana s akrilnom kiselinom

 

434-230-1

144413-22-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-683-00-X

smjesa: metil 3-((1E)-2-metilprop-1-enil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat;

metil 3-((1Z)-2-metilprop-1-enil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (20:80)

 

435-450-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-684-00-5

alkeni, C12-14, hidroformilacijski produkti, destilacijski ostaci, C-(vodikovi sulfobutandioati), dinatrijeve soli

 

435-660-2

243662-67-1

Xi; R38

R43

Xi

R: 38-43

S: (2-)24-37

 

 

607-685-00-0

amonijev 2-kokoiloksietansulfonat

 

441-050-7

Xi; R38-41

Xi

R: 38-41

S: (2-)26-37/39

 

 

607-686-00-6

6,6′-bis(diazo-5,5′,6,6′-tetrahidro-5,5′-diokso)[metilen-bis(5-(6-diazo-5,6-dihidro-5-okso-1-naftilsulfoniloksi)-6-metil-2-fenilen]di(naftalen-1-sulfonat)

 

441-550-5

E; R2

F; R11

Carc. Cat. 3; R40

E; Xn

R: 2-11-40

S: (2-)7-22-36/37

 

 

607-687-00-1

smjesa: 2-{3,6-bis-[(2-etilfenil)-metilamino]-ksantilj-9-il}-benzensulfonat (2-10 %);

2-{3,6-bis-[(2,3-dimetilfenil)-metilamino]-ksantilij-9-il}-benzensulfonat (2-10 %);

2-{3,6-bis-[(2,4-dimetilfenil)-metilamino]-ksantilij-9-il}-benzensulfonat (2-10 %);

2-{3,6-bis-[(2,5-dimetilfenil)-metilamino]-ksantilij-9-il}-benzensulfonat (2-10 %);

2-{3-[(2,3-dimetilfenil)-metilamino]-6-[(2-etilfenil)-metilamino]-ksantilij-9-il}-benzensulfonat (7-20 %);

2-{3-[(2,4-dimetilfenil)-metilamino]-6-[(2-etilfenil)-metilamino]-ksantilij-9-il}-benzensulfonat (7-20 %);

2-{3-[(2,5-dimetilfenil)-metilamino]-6-[(2-etilfenil)-metilamino]-ksantilij-9-il}-benzensulfonat (7-20 %);

2-{3-[(2,3-dimetilfenil)-metilamino]-6-[(2,4-dimetilfenil)-metilamino]-ksantilij-9-il}-benzensulfonat (7-20 %);

2-{3-[(2,3-dimetilfenil)-metilamino]-6-[(2,5-dimetilfenil)-metilamino]-ksantilij-9-il}-benzensulfonat (7-20 %);

2-{3-[(2,4-dimetilfenil)-metilamino]-6-[(2,5-dimetilfenil)-metilamino]-ksantilij-9-il}-benzensulfonat (7-20 %)

 

442-800-6

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

607-688-00-7

(R)-1-cikloheksa-1,4-dienil-1-metoksikarbonil-metilamonijklorid

 

444-320-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)

 

 

607-689-00-2

smjesa: metil 1,4-dimetilcikloheksankarboksilat (‘para-izomer’ uključujući cis- i trans- isomere);

metil 1,3-dimetilcikloheksankarboksilat (‘meta-izomer’ uključujući cis- and trans-isomere)

 

444-920-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

607-690-00-8

dimetil[2S,2S′]-6,6,6′6′-tetrametoksi-2,2′-[N,N′-bis(trifluoracetil)-S,S′-bi(L-homocisteinil)diimino]diheksanoat

 

432-860-1

255387-46-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-691-00-3

magnezijeva sol, masne kiseline, C16-18 i C18 nezasićene, razgranate i linearne

 

448-690-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-692-00-9

cinkove soli, masne kiseline, C16-18 i C18 nezasićene, razgranate i linearne

 

446-470-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-693-00-4

heksil 2-(1-(dietilaminohidroksifenil) metanoil)benzoat

 

443-860-6

302776-68-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-694-00-X

etil 5,5-difenil-2-izoksazolin-3-karboksilat

 

443-870-0

163520-33-0

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

608-042-00-7

(S)-2,2-difenil-2-(3-pirolidinil)acetonitril hidrobromid

 

421-810-4

194602-27-2

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-43-51/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

608-059-00-X

5-amino-1-(2,6-dikloro-4-(trifluorometil)fenil)-1H-pirazol-3-karbonitril

 

421-240-6

120068-79-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

608-060-00-5

5-metil-2-[(2-nitrofenil)amino]-3-tiofenkarbonitril

 

421-300-1

138564-59-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-60-61

 

 

608-062-00-6

2-fluoro-4-hidroksibenzonitril

 

422-810-7

82380-18-5

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

608-063-00-1

(S)-α-hidroksi-3-fenoksi-benzenacetonitril

 

441-070-6

61826-76-4

T; R25

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 25-41-43-50/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-60-61

 

 

608-064-00-7

cianometiltrimetilamonijmethilsulfat

 

433-720-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

609-069-00-7

mošusni keton;

3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-tert-butilacetofenon;

4′-tert-butil-2′,6′-dimetil-3′,5′-dinitroacetofenon

 

201-328-9

81-14-1

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

 

 

611-154-00-9

trinatrijev 5-benzamido-4-hidroksi-3-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)naftalen-2,7-disulfonat

 

403-670-6

92408-46-3

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-155-00-4

4,4′-oksibis(benzensulfonilazid)

 

431-850-4

7456-68-0

E; R3

F; R11

Xn; R48/22

N; R50-53

E; Xn; N

R: 3-11-48/22-50/53

S: (2-)14-22-33-35-36-60-61

 

 

611-156-00-X

triamonijev 4-[4-[7-(4-karboksilatoanilino)-1-hidroksi-3-sulfonato-2-naftilazo]-2,5-dimetoksifenilazo]benzoat

 

432-270-4

221354-37-6

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-62-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

611-157-00-5

benzensulfonska kiselina, 3,3′-(metilenbis ((dihidroksifenilen)azo))bis-, kalijeva natrijeva sol;

kalijev natrijev 3-[(E)-(6-{3,4-dihidroksi-2-[(Z)-(3-sulfonatofenil)diazenil]benzil}-2,3-dihidroksifenil) diazenil]benzensulfonat

 

432-590-4

243869-48-9

Xi; R36

R52-53

Xi

R: 36-52/53

S: (2-)26-61

 

 

611-158-00-0

reakcijska smjesa:

2,3,4,2′,3′,4′-heksahidroksi-5,5′-diacetil-difenilmetan i 6-diazo-5,6-dihidro-5-okso-1-naftalensulfonilklorid i 3-diazo-3,4-dihidro-6-metoksi-4-okso-1-naftalensulfonilklorid

 

421-520-8

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-16-33-61

 

 

611-159-00-6

dinatrijev 4-amino-6-((4-((4-(2,4-diaminofenil) azo)fenilsulfamoil)fenil)azo)-5-hidroksi-3-((4-nitrofenil)azo)naftalen-2,7-disulfonat

 

421-880-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-160-00-1

smjesa: 1,1,1-tris(fenil-4′-(3″-diazo-3″,4″-dihidro-4″-oksonaftalen-1″-sulfonato)etan;

1,1,1-tris(fenil-4′-(6″-diazo-5″,6″-dihidro-5″-oksonaftalen-1″-sulfonato)etan;

reakcijski produkt 1,1,1-tris(p-hidroksifenil)etan s 6-diazo-5,6-dihidro-5-okso-1-naftilsulfonilklorid i 3-diazo-3,4-dihidro-4-okso-1-naftilsulfonilklorid (2:1);

reakcijski produkt 1,1,1-tris(p-hidroksifenil)etan s 6-diazo-5,6-dihidro-5-okso-1-naftilsulfonilklorid i 3-diazo-3,4-dihidro-4-okso-1-naftilsulfonilklorid (1:2)

 

422-760-6

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-33-61

 

 

611-161-00-7

trinatrijev [1,2′-(2-(8-amino-3,5-disulfonatonaftalen)azo)-(4′-nitrobenzen)diolato-O,O,N][(Z)-2,2-((fenilkarbamoilprop-1′-enil)azo)-5-sulfamoilbenzen)diolato-O,O,N]kromat(III)

 

423-100-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

611-162-00-2

2,4-bis(((2-(dimetilamonijo)etiloksi) karbonil)fen-2-ilazo)benzen-1,3-diolbis(metansulfonat)

 

429-600-4

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-163-00-8

2,4-bis(((2-(dimetilamonijo) etiloksi)karbonil)fen-2-ilazo)benzen-1,3-diol sulfat

 

429-610-9

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-164-00-3

smjesa: 2,2′-dimetil-2,2′-azobutannitril;

2-metilpentannitril-2-azo-2′-(2′-metilpropannitril);

2,2′-dimetil-2,2′-azoheptannitril;

2-metilheptannitril-2-azo-2′-(2′-metilpropannitril);

2-metilheptannitril-2-azo-2′-(2′-metilbutannitril)

 

429-710-2

R10

R32

R44

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-32-44-51/53

S: (2-)12-15-16-47-51-61

 

 

611-165-00-9

smjesa: tetranatrijev 4-amino-6-(5-(2,6-difluoropirimidin-4-ilamino)-2-sulfonatofenilazo)-5-hidroksi-3-(4-(sulfatoetilsulfonil)fenilazo)naftalen-2,7-disulfonat;

tetranatrijev 4-amino-6-(5-(4,6-difluoropirimidin-2-ilamino)-2-sulfonatofenilazo)-5-hidroksi-3-(4-(2-sulfatoetilsulfonil)fenilazo)naftalen-2,7-disulfonat

 

431-830-5

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-166-00-4

smjesa: pentanatrijev 4-amino-5-hidroksi-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooksi)etilsulfonil]fenilazo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooksi) etilsulfonil]fenilazo}naftalen-2,7-disulfonat;

tetranatrijev 4-amino-5-hidroksi-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooksi)etilsulfonil]fenilazo}-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonat;

tetranatrijev 4-amino-5-hidroksi-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooksi)etilsulfonil]fenilazo}-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonat

 

432-100-9

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-167-00-X

natrijev bis[tris(2-hidroksietil)-amonij][6-anilino-4′-(4,8-disulfonato-2-naftilazo)-5′-metil-3-sulfonatonaftalen-2-azobenzen-1,2′-diolato]kuprat(II)

 

435-240-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-168-00-5

smjesa: 3-[[4-kloro-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naftalenil)azo]-8-hidroksi-3,6-disulfo-1-naftalenil]amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]-5-[[4-kloro-6-[[8-hidroksi-3,6-disulfo-7-[(2-sulfofenil)azo]-1-naftalenil]amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]benzojeva kiselina;

3,5-bis[[4-kloro-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naftalenil)azo]-8-hidroksi-3,6-disulfo-1-naftalenil]amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]benzojeva kiselina

 

435-440-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-169-00-0

natrijev 5-(2-carboksifenilazo)-6-hidroksinaftalen-2-sulfonat

 

435-800-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-170-00-6

smjesa: trinatrijev 2-((1-(2-hidroksi-κ-O-5-(2-sulfonatoetansulfonil)fenilazo-κ-N 2)-1-fenilmetil)azo-κ-N 1)-4-sulfonatobenzoat(5-)-κ-O)kuprat(II);

dinatrijev 2-((1-(5-etensulfonil-2-hidroksi-κ-O-fenilazo-κ-N 2)-1-fenilmetil)azo-κ-N 1)-4-sulfonatobenzoat-κ-O-(5-))kuprat(II)

 

435-880-9

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

611-171-00-1

smjesa: trinatrijev 3-(5-(2,6-difluoropirimidin-4-ilamino)-2-sulfonatofenilazo)-5-(4-fluoro-6-morfolin-4-yl-1,3,5-triazin-2-ilamino)-4-hidroksi-2,7-naftalendisulfonat;

trinatrijev 3-(5-(4,6-difluoropirimidin-2-ilamino)-2-sulfonatofenilazo)-5-(4-fluoro-6-morfolin-4-yl-1,3,5-triazin-2-ilamino)-4-hidroksi-2,7-naftalendisulfonat

 

436-890-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-172-00-7

smjesa: triamonijev 6-amino-3-((2,5-dietoksi-4-(3-fosfonofenil)azo)fenil)azo-4-hidroksi-2-naftalensulfonat;

diamonijev 3-((4-((7-amino-1-hidroksi-3-sulfo-naftalen-2-il)azo)-2,5-dietoksifenil)azo)benzoat

 

438-310-7

E; R2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22-48/22

R52-53

E; Xn

R: 2-22-48/22-62-52/53

S: (2-)22-35-36/37-61

 

 

611-173-00-2

smjesa: 3-[3-karbamoil-5-(5-{4-kloro-6-[4-(2-sulfonatooksietilsulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-2-sulfonatofenilazo)-1,2-dihidro-6-hidroksi-4-metil-2-okso-1-piridil]propanska kiselina, trinatrijeva sol;

3-[3-karbamoil-5-(5-{4-kloro-6-[4-(vinilsulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-2-sulfonatofenilazo)-1,2-dihidro-6-hidroksi-4-metil-2-okso-1-piridil]propanska kiselina, dinatrijeva sol

 

440-510-4

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

611-174-00-8

smjesa: 3-[5-(4-etensulfonilbutirilamino)-2-sulfofenilazo]-5-{4-kloro-[6-(4-(3-amino-5-hidroksi-2,7-disulfonaftalen-4-ilazo)-3-sulfofenilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-4-hidroksinaftalen-2,7-disulfonska kiselina, natrijeva sol;

3-[5-(4-(2-kloroetansulfonil)butirilamino)-2-sulfofenilazo]-5-{4-kloro-[6-(4-(3-amino-5-hidroksi-2,7-disulfonaftalen-4-ilazo)-3-sulfofenilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-4-hidroksinaftalen-2,7-disulfonska kiselina, natrijeva sol

 

442-290-5

457624-86-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-175-00-3

smjesa: trinatrijev 5-{4-kloro-6-[N-etil-(3-(2-sulfonatooksi)etilsulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-4-hidroksi-3-[4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonat;

trinatrijev 5-{4-kloro-6-[N-etil-3-(vinilsulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-4-hidroksi-3-[4-(2-(sulfonatooksi) etilsulfoni)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonat;

dinatrijev 5-{4-kloro-6-[N-etil-3-(vinilsulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-4-hidroksi-3-[(4-vinilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonat;

tetranatrijev 5-{4-kloro-6-[N-etil-3-(2-(sulfonatooksi)etilsulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-3-[4-(2-(sulfonatooksi)etilsulfonil)fenilazo]-4-hidroksinaftalen-2,7-disulfonat

 

444-050-5

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-176-00-9

2,6-bis(2,3,4-trihidroksibenzil)-p-krezol ester s 6-diazo-5,6-dihidro-5-okso-1-naftalensulfonatom

 

444-250-2

E; R2

F; R11

N; R51-53

E; N

R: 2-11-51/53

S: (2-)22-61

 

 

611-177-00-4

smjesa: pentanatrijev bis[6-anilino-3,5′-disulfonatonaftalen-2-azobenzen-1,2′-diolato]kobaltat(III);

tetranatrijev [6-anilino-3,5′-disulfonatonaftalen-2-azobenzen-1,2′-diolato][6-anilino-5′-sulfamoil-3-sulfonatonaftalen-2-azobenzen-1,2′-diolato]kobaltat(III);

trinatrijev bis[6-anilino-5′-sulfamoil-3-sulfonatonaftalen-2-azobenzen-1,2′-diolato]kobaltat(III)

 

444-290-0

508202-43-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

611-178-00-X

smjesa: pentanatrijev 4-amino-5-hidroksi-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooksi)etilsulfonil]fenilazo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooksi) etilsulfonil]fenilazo}naftalen-2,7-disulfonat;

tetranatrijev 4-amino-5-hidroksi-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooksi)etilsulfonil]fenilazo}-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonat;

tetranatrijev 4-amino-5-hidroksi-6-[(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooksi)etilsulfonil]fenilazo}-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonat;

trinatrijev 4-amino-5-hidroksi-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonat;

trinatrijev 4-amino-5-hidroksi-3-[(2-hidroksietilsulfonil)-fenilazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonat;

trinatrijev 4-amino-5-hidroksi-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilazo]-6-[-2-sulfonato-4-(2-hidroksietilsulfonil)fenilazo] naftalen-2,7-disulfonat

 

445-280-9

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

611-179-00-5

smjesa: pentanatrijev 2-[[8-[[4-kloro-6-[[4-(2-sulfonatoetilsulfonil)]fenil]amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino-1-hidroksi-3,6-disulfonato-2-naftalenil]azo]naftalen-1,5-disulfonat;

2-[[8-[[4-kloro-6-[[4-[[2-etenil]sulfonil]fenil]amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]-1-hidroksi-3,6-disulfonato-2-naftalenil]azo]naftalen-1,5-disulfonat

 

450-010-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

611-180-00-0

željezo, kompleksi s dinitrificirani 4-aminobenzensulfonamidom, dinitrificirana 3-aminobenzensulfonska kiselina, dinitrificirani 3-amino-4-hidroksibenzensulfonamid, dinitrificirani 3-amino-4- hidroksi-N-fenilbenzensulfonamid, dinitrificirana 5-amino-2-(fenilamino)benzensulfonska kiselina i rezorcinol, natrijeve soli

 

417-850-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

612-238-00-8

(3-kloro-2-hidroksipropil)trimetilamonijev klorid … %

B

222-048-3

3327-22-8

Carc. Cat. 3, R40

R52-53

Xn

R: 40-52/53

S: 36/37-61

 

 

612-239-00-3

bifenil-3,3′,4,4′-tetrailtetraamin;

diaminobenzidin

 

202-110-6

91-95-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T

R: 45-68

S: 53-45

 

 

612-240-00-9

pirimetanil (ISO);

N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)anilin

 

53112-28-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-241-00-4

piperazin hidroklorid; [1]

piperazin dihidroklorid; [2]

piperazin fosfat [3]

 

228-042-7 [1]

205-551-2 [2]

217-775-8 [3]

6094-40-2 [1]

142-64-3 [2]

1951-97-9 [3]

Repr. Cat. 3; R62-63

Xi; R36/38

R42/43

R52-53

Xn

R: 36/38-42/43-62-63-52/53

S: (1/2-)22-36/37-45-63-61

 

 

612-242-00-X

ciprodinil (ISO);

4-ciklopropil-6-metil-N-fenilpirimidin-2-amin

 

121552-61-2

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-243-00-5

(1S-cis)-4-(3,4-diklorofenil)-1,2,3,4-tetrahidro-N-metil-1-naftalenamin 2-hidroksi-2-fenilacetat

 

420-560-3

79617-97-3

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

C ≥ 10 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2, 5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-244-00-0

3-(piperazin-1-il)-benzo[d]izotiazol hidroklorid

 

421-310-6

87691-88-1

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-36-43-62-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

612-245-00-6

2-etilfenilhidrazin hidroklorid

 

421-460-2

19398-06-2

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-40-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R22-40-41-43-48/25-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, N; R40-41-43-48/25-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-40-43-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-43-48/22-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-43-48/22-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-246-00-1

(2-kloroetil)(3-hidroksipropil)amonijev klorid

E

429-740-6

40722-80-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R48/22

R43

R52-53

T

R: 45-46-43-48/22-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-247-00-7

N-[3-(1,1-dimetiletil)-1H-pirazol-5-il]-N′-hidroksi-4-nitrobenzenkarboksimidamid

 

423-530-8

152828-23-4

T; R48/25

Xn; R22

R52-53

T

R: 22-48/25-52/53

S: (1/2-)22-36-45-61

 

 

612-248-00-2

reakcijski produkt difenilamin, fenotiazin, i alken, razgranati (C8-10, s C9 bogati)

 

439-540-0

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

612-249-00-8

4-[(3-klorofenil)(1H-imidazol-1-il)metil]-1,2-benzendiamin dihidroklorid

 

425-030-5

159939-85-2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-62-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

612-250-00-3

kloro-N,N-dimetilformiminijev klorid

E

425-970-6

3724-43-4

R14

Repr. Cat. 2; R61

Xn; R22

C; R35

T; C

R: 61-14-22-35

S: 53-45

 

 

612-251-00-9

cis-1-(3-kloroalil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan klorid

 

426-020-3

51229-78-8

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-22-38-43-63-51/53

S: (2-)7-22-33-36/37-61

 

 

612-252-00-4

imidakloprid (ISO);

1-(6-kloropiridin-3-ilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamin

 

428-040-8

138261-41-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)22-57-60-61

 

 

612-253-00-X

7-metoksi-6-(3-morfolin-4-il-propoksi)-3H-kinazolin-4-on;

[sadrži < 0,5 % formamida (EC 200-842-0)]

 

429-400-7

199327-61-2

R52-53

R: R52/53

S: 61

 

 

612-253-01-7

7-metoksi-6-(3-morfolin-4-il-propoksi)-3H-kinazolin-4-on;

[sadrži ≥ 0,5 % formamida (EC 200-842-0)]

 

429-400-7

199327-61-2

Repr. Cat. 2; R61

R52-53

T

R: 61-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-254-00-5

reakcijski produkti diizopropanolamina s formaldehidom (1:4)

 

432-440-8

220444-73-5

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-40-43-51/53

S: (1/2-)13-25-26-36/37/39-45-61

 

 

612-255-00-0

1-(3-metoksipropil)-4-piperidinamin

 

431-950-8

179474-79-4

Xn; R21/22

C; R34

R52-53

C

R: 21/22-34-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

612-256-00-6

benzil(S)-2-[(2′-cianobifenil-4-ilmetil)pentanoilamino]-3-metilbutirat

 

427-470-3

137864-22-3

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)36/37

 

 

612-257-00-1

tripropilamonijev dihidrogenfosfat

 

433-700-3

35687-90-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

612-259-00-2

N-etil-3-trimetoksisilil-2-metil-propanamin

 

437-720-3

227085-51-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

612-261-00-3

3,5-dikloro-2-fluoro-4-(1,1,2,3,3,3-heksafluoropropoksi)anilin

 

441-190-9

121451-05-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-265-00-5

bis(2-hidroksietil)-(2-hidroksipropil) amonijev acetat

 

444-360-0

191617-13-7

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

612-266-00-0

3-kloro-4-(3-fluorobenziloksi)anilin

 

445-590-4

202197-26-0

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-68-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

612-267-00-6

bis(hidrogenirani masni C16-18-alkil)hidroksilamin

 

418-370-0

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

612-269-00-7

smjesa: 1-[di(4-oktolfenil)aminometil]-5-metil-1H-benzotriazol;

1-[di(4-oktilfenil)aminometil]-4-metil-1H-benzotriazol;

smjesa: N-[(5-metil-1H-benzotriazol-1-il)metil]-4-oktil-N-(4-oktilfenil)anilin;

N-[(4-metil-1H-benzotriazol-1-il)metil]-4-oktil-N-(4-oktilfenil)anilin

 

420-720-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

612-270-00-2

(S)-azetidin-2-karboksilna kiselina 4-cianobenzilamid hidroklorid

 

433-010-2

Xn; R22

R43

R52-53

Xn

R: 22-43-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

612-271-00-8

smjesa: etil 2-((4-(5,6-diklorobenzotiazol-2-ilazo)fenil)etilamino)benzoat;

etil 2-((4-(6,7-diklorobenzotiazol-2-ilazo)fenil)etilamino)benzoat

 

434-970-5

160987-57-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

612-272-00-3

amonijev (η-6-2-(2-(1,2-dikarboksilatoetilamino) etilamino)butan-1,4-dioato(4-))željezo(3+) monohidrat

 

435-210-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-273-00-9

alkil(ulje repičinog sjemena), bis(2-hidroksietil)amonijev fluorid

 

435-650-8

Xn; R22

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 22-35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

612-274-00-4

(R,S)-1-[2-amino-1(4-metoksifenil)ethil]cikloheksanol acetat

 

445-750-3

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

612-275-00-X

masne kiseline, C18-nezasićene, dimeri, reakcijski produkti s 1-piperazinetanaminom i talnim uljem

 

447-880-6

206565-89-1

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-43-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-43-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-276-00-5

1-amino-4-[(4-amino-2-sulfofenil)amino]-9,10-dihidro-9,10-diokso-2-antracensulfonska kiselina, dinatrijeva sol, reakcijski produkti s 2-[[3-[(4,6-dikloro-1,3,5-triazin-2-il)etilamino]fenil]sulfonil]etil hidrogensulfatom, natrijevim solima

 

451-430-4

500717-36-2

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-36/37/39-61

 

 

612-277-00-0

smjesa: 4-amino-3-(4-etensulfonil-2-sulfonatofenilazo)-5-hidroksi-6-(5-{4-kloro-6-[4-(2-sulfonatooksietansulfonil) fenilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-2-sulfonatofenilazo)naftalen-2,7-disulfonat kalij/natrij;

4-amino-5-hidroksi-6-(5-{4-kloro-6-[4-(2-sulfonatooksietansulfonil) fenilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-2-sulfonatofenilazo)-3-(2-sulfonato-4-(2-sulfonatooksietansulfonil) fenilazo)naftalen-2,7-disulfonat kalij/natrij

 

451-440-9

586372-44-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

612-278-00-6

etidij-bromid;

3,8-diamino-1-etil-6-fenilfenantridinij- bromid

 

214-984-6

1239-45-8

Muta. Cat. 3; R68

T+; R26

Xn; R22

T+

R: 22-26-68

S: (1/2-)28-36/37-45-63

 

 

612-279-00-1

(R,S)-2-amino-3,3-dimetilbutan amid

 

447-860-7

144177-62-8

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

Xi; R36/38

R43

Xn

R: 36/38-43-48/22-62

S: (2-)22-26-36/37

 

 

612-280-00-7

3-amino-9-etil karbazol;

9-ethilkarbazol-3-ilamin

H

205-057-7

132-32-1

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

613-116-01-4

tolilfluanid (ISO);

dikloro-N-[(dimetilamino)sulfonil]fluoro-N-(p-tolil)metansulfenamid;

[sadrži < 0,1 % (m/m) čestica s aerodinamičkim promjerom ispod 50 μm]

 

211-986-9

731-27-1

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

Xi; N

R: 36/37/38-43-50

S: (2-)25-36/37-46-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R36/37/38-43-50

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

613-280-00-X

tetrahidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-on;

dimetil propileneurea

 

230-625-6

7226-23-5

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41-62

S: 26-36/37/39

 

 

613-281-00-5

kinolin

E

202-051-6

91-22-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R21/22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 45-21/22-36/38-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

613-282-00-0

tritikonazol (ISO);

(RS)-(E)-5-(4-klorobenziliden)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-metil)ciklopentanol

 

131983-72-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

613-283-00-6

ketokonazol;

1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-diklorofenil)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioksolan-4-il]metoksi]fenil]piperazin-1-il]etanon

E

265-667-4

65277-42-1

Repr. Cat. 2; R60

T; R25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 60-25-48/22-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

613-284-00-1

metkonazol (ISO);

(1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-klorobenzil)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciklopentanol

 

125116-23-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-63-51/53

S: (2-)36/37-46-61

 

 

613-285-00-7

1-hidroksibenzotriazol, bezvodni; [1]

1-hidroksibenzotriazol, monohidratiziran [2]

 

219-989-7 [1]

219-989-7 [2]

2592-95-2 [1]

123333-53-9 [2]

E; R2

E

R: 2

S: 16-35

 

 

613-286-00-2

kalijev 1-metil-3-morfolinokarbonil-4-[3-(1-metil-3-morfolinokarbonil-5-okso-2-pirazolin-4-iliden)-1-propenil]pirazol-5-olat;

[sadrži < 0,5 % N,N-dimetilformamida (EC br. 200-679-5)]

 

418-260-2

183196-57-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

613-286-01-X

kalijev 1-metil-3-morfolinokarbonil-4-[3-(1-metil-3-morfolinokarbonil-5-okso-2-pirazolin-4-iliden)-1-propenil]pirazol-5-olat;

[sadrži ≥ 0,5 % N,N-dimetilformamid (EC 200-679-5)]

 

418-260-2

183196-57-8

Repr. Cat. 2; R61

R43

T

R: 61-43

S: 53-45

 

 

613-287-00-8

1-(3-jodo-4-aminobenzil)-1H-1,2,4-triazol

 

419-540-7

160194-26-3

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-288-00-3

1,3-bis(dimetilkarbamoil)-imidazolij klorid

 

420-930-4

135756-61-5

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-37/39-61

 

 

613-289-00-9

3-(4-kloro-2-fluoro-5-metilfenil)-1-metil-5-(trifluorometil)-1H-pirazol

 

432-020-4

142623-48-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-290-00-4

4-hidroksi-7-(2-aminoetil)-1,3-benzotiazol-2(3H)-on hidroklorid

 

432-470-1

189012-93-9

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

613-291-00-X

2,4-dihidro-4-(4-(4-(4-hidroksifenil)-1-piperazinil)fenil)-2-(1-metilpropil)-3H-1,2,4-triazol-3-on

 

434-820-9

106461-41-0

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-292-00-5

N,N′,N″-tris(2-metil-2,3-epoksipropil)-perhidro-2,4,6-okso-1,3,5-triazin

 

435-010-8

26157-73-3

Muta. Cat. 3; R68

R52-53

Xn

R: 68-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

613-293-00-0

2-(4-tert-butilfenil)-6-ciano-5-[bis(etoksikarbonilmetil) karbamoiloksi]-1H-pirrolo[1,2-b][1,2,4] triazol-7-karboksilna kiselina 2,6-di-tert-butil-4-metilcikloheksilester

 

448-050-6

444065-11-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-294-00-6

2-heksildekanska kiselina [4-(6-tert-butil-7-kloro-1H-pirazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-il)fenilkarbamoil]metilester

 

448-260-8

379268-96-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-295-00-1

11-amino-3-kloro-6,11-dihidro-5,5-diokso-6-metildibenzo[c,f][1,2]tiazepin hidroklorid

 

448-720-8

363138-44-7

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

613-296-00-7

pentakalijev 2-(4-(5-[1-(2,5-disulfonatofenil)-4,5-dihidro-3-metilkarbamoil-5-oksopirazol-4-iliden]-3-metil-1,3-pentadienil)-3-metilkarbamoil-5-oksidopirazol-1-il)benzen-1,4-disulfonat

 

418-270-7

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-47-61

 

 

613-297-00-2

5-(2-bromofenil)-2-tert-butil-2H-tetrazol

 

420-820-6

R10

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-51/53

S: (2-)16-61

 

 

613-298-00-8

bis-(6-hidroksi-4-metil-5-(3-metilimidazolij-1-il)-3-(4-fenilazo)-1H-piridin-2-on)etilen dilaktat

 

421-560-6

Xn; R48/22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 41-48/22-51/53

S: (2-)22-26-36/39-61

 

 

613-299-00-3

glavna komponenta 1 (izomer 1): 2-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfofenilazo)-4-hidroksi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-3-{6-fluoro-4-[3-(1,5-disulfonaft-2-ilazo)-4-hidroksi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-propan natrijeva sol;

glavna komponenta 1 (izomer 2): 2-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfofenilazo)-4-hidroksi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-3-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfofenilazo)-4-hidroksi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-propan natrijeva sol;

glavna komponenta 2: 2,3-bis-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfofenilazo)-4-hidroksi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-propan natrijeva sol;

glavna komponenta 3: 2,3-bis-{6-fluoro-4-[3-(1,5-disulfonaft-2-ilazo)-4-hidroksi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-propan natrijeva sol

 

422-610-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-300-00-7

1-imidazol-1-il-oktadekan-2-ol

 

434-120-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-301-00-2

dimetil-1-{[2-metoksi-5-(2-metil-butoksikarbonil)fenilkarbamoil]-[2-oktadecil-1,1-diokso-1,2,4-benzotiadiazin-3-il]metil} imidazol-4,5-dikarboksilat

 

443-910-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-302-00-8

dinatrijev 2-(5-karbamoil-1-etil-2-hidroksi-4-metil-6-okso-1,6-dihidro-piridin-3-ilazo)-4-(4-fluoro-6-(4-(2-sulfoniloksi-etilsulfonil)-fenilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)benzen sulfonat

 

432-980-4

243858-60-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-303-00-3

2-(1-metil-2-(4-fenoksifenoksi)etoksi)piridin

 

429-800-1

95737-68-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-304-00-9

5,6-dihidroksi-2,3-dihidro-1H-indolij bromid

 

421-170-6

138937-28-7

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-305-00-4

2-(2-hidroksi-4-oktiloksifenil)-2H-benzotriazol

 

448-630-9

3147-77-1

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-306-00-X

(2,5-dioksopirolidin-1-il)-9H-fluoren-9-ilmetil karbonat

 

433-520-5

82911-69-1

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-307-00-5

klotianidin (ISO);

3-[(2-kloro-1,3-tiazol-5-il)metil]-2-metil-1-nitrogvanidin

 

210880-92-5

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

613-308-00-0

2-amino-5-metiltiazol

 

423-800-5

7305-71-7

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-309-00-6

1-metil-3-fenil-1-piperazin

 

431-180-2

5271-27-2

Xn; R21/22

Xi; R38-41

R52-53

Xn

R: 21/22-38-41-52/53

S: (2-)26-36/37/39-61

 

 

613-310-00-1

(-)(3S,4R)-4-(4-fluorofenil)-3-(3,4-metilendioksi-fenoksimetil)-N-benzilpiperidin hidroklorid

 

432-360-3

105813-13-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-24-37-60-61

 

 

613-311-00-7

metil-5-nitrofenil-gvanidin

 

435-500-1

152460-07-6

Xn; R22

Xi; R36

R43

R52-53

Xn

R: 22-36-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37-61

 

 

613-312-00-2

2-(4-metil-2-fenil-1-piperazinil)benzenmetanol monohidroklorid

 

420-200-5

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-26-36/37/39-61

 

 

613-313-00-8

2-(4-(4-(3-piridinil)-1H-imidazol-1-il)butil)-1H-izoindol-1,3(2H)-dion

 

442-780-9

173838-67-0

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

613-314-00-3

4-deciloksazolidin-2-on;

4-decil-1,3-oksazolidin-2-on

 

443-770-7

7693-82-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-24-60-61

 

 

613-315-00-9

tetrakalijev 4-[5-[3-karboksilato-4,5-dihidro-5-okso-1-(4-sulfonatofenil)pirazol-4-iliden]-3-(piperidinokarbonil)penta-1,3-dieniliden]-5-hidroksi-1-(4-sulfonatofenil)pirazol-3-karboksilat

 

430-390-1

Xn; R20

R52-53

Xn

R: 20-52/53

S: (2-)25-61

 

 

613-316-00-4

trimetilopropan tri(3-aziridinilpropanoat);

(TAZ)

H

257-765-0

52234-82-9

Muta. Cat. 3; R68

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-68

S: 26-36/37/39-42

 

 

615-044-00-1

4-klorofenilizocianat

 

203-176-9

104-12-1

T+; R26

Xn; R22

Xi; R37/38-41

R42

N; R50-53

T+; N

R: 22-26-37/38-41-42-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63-60-61

 

 

615-045-00-7

4,4′-metilen bis(3-kloro-2,6-di-etilfenilizocianat)

 

420-530-1

R42/43

R53

Xn

R: 42/43-53

S: (2-)23-24-37-45-61

 

 

616-126-00-X

1-metil-4-nitro-3-propil-1H-pirazol-5-karboksamid

 

423-960-6

139756-01-7

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

616-164-00-7

dimoksistrobin (ISO);

(E)-2-(metoksiimino)-N-metil-2-[α-(2,5-ksililoksi)-o-tolil]acetamid

 

149961-52-4

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

N; R50-53

Xn; N

R: 20-40-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-40-63-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52-53

 

616-165-00-2

beflubutamid (ISO);

(RS)-N-benzil-2-(α,α,α,4-tetrafluoro-m-tolioksi)butiramid

 

113614-08-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

616-166-00-8

ciazofamid (ISO);

4-kloro-2-ciano-N,N-dimetil-5-p-tolilimidazol-1-sulfonamid

 

120116-88-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 2,5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51-53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

616-167-00-3

N,N-dibutil-(2,5-dihidro-5-tiokso-1H-tetrazol-1-il)acetamid

 

418-290-6

168612-06-4

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)24-26-37

 

 

616-168-00-9

1-dimetilkarbamoil-4-(2-sulfonatoetil)piridinij

 

418-440-0

136997-71-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

616-169-00-4

4-[4-(2,2-dimetil-propanamido)]fenilazo-3-(2-kloro-5-(2-(3-pentadecilfenoksi) butilamido)anilino)-1-(2,4,6-triklorofenil)-2-pirazolin-5-on

 

420-220-4

92771-56-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-170-00-X

(2R)-2-amino-2-fenilacetamid

 

420-370-0

6485-67-2

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)22-26-36/37

 

 

616-171-00-5

2-(para-klorofenil)glicinamid

 

420-830-0

102333-75-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

616-172-00-0

N-(2,2,6,6-tetrametil-1-oksilpiperidin-4-il)acetamid;

(4-acetamido-2,2,6,6-tetrametil-1-piperidinil)oksidanil

 

423-840-3

14691-89-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

616-174-00-1

2-butil-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-on hidroklorid

 

424-560-4

151257-01-1

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36

S: (2-)22-26

 

 

616-175-00-7

2-(2-heksildeciloksi)benzamid

 

431-230-3

202483-62-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-176-00-2

3-N,N-bis(metoksietil)aminoacetanilid

 

432-530-7

24294-01-7

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)22-24-61

 

 

616-177-00-8

(3-(4-(2-(butil-(4-metilfenilsulfonil)amino)feniltio)-5-okso-1-(2,4,6-triklorofenil)-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-ilamino)-4-klorofenil)tetradekanamid;

N-[3-({4-[(2-{butil[(4-metilfenil)sulfonil]amino}fenil)tio]-5-okso-1-(2,4,6-triklorofenil)-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-il}amino)-4-klorofenil]tetradekanamid

 

432-970-1

217324-98-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-178-00-3

N-(5-(bis(2-metoksietil)amino)-2-((2-ciano-4,6-dinitrofenil)-azo)fenil)acetamid

 

434-500-9

52583-35-4

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

616-179-00-9

2-kloro-N-(4-metilfenil)acetamid

 

435-170-9

16634-82-5

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

616-180-00-4

N,N-(dimetilamino)tioacetamid hidroklorid

 

435-470-1

27366-72-9

Repr. Cat. 2; R61

N; R50-53

T; N

R: 61-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

616-181-00-X

4′-metildodekan-1-sulfonanilid

 

435-490-9

17417-32-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-182-00-5

N′-(1,3-dimetilbutiliden)-3-hidroksi-2-naftohidrazid

 

435-860-1

214417-91-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-183-00-0

N-dodecil-4-metoksibenzamid

 

442-340-6

1854-15-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-184-00-6

3-metil-N-(5,8,13,14-tetrahidro-5,8,14-trioksonaft[2,3-c]akridin-6-il)benzamid

 

442-560-2

105043-55-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-186-00-7

N,N′-(2-kloro-1,4-fenilen)bis(3-oksobutanamid)

 

443-010-4

53641-10-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

616-188-00-8

2-(5,5-dimetil-2,4-dioksooksazolidin-3-il)-4,4-dimetil-3-okso-N-(2-metoksi-5-oktadekanoilaminofenil)pentanska kiselina amid

 

443-980-9

221215-20-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-189-00-3

N-[5-(bis-(2-metoks-etil)-amino]-2-(6-bromo-2-metil-1,3-diokso-2,3-dihidro-1H-izoindol-5-ilazo)-fenil]acetamid

 

444-780-4

452962-97-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-190-00-9

N-decil-4-nitrobenzamid

 

445-880-0

64026-19-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-191-00-4

2-etil-N-metil-N-(3-methilfenil)butanamid

 

446-190-2

406488-30-0

Xn; R22

Xi; R36/38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-36/38-43-51/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

616-192-00-X

2-[2-(3-butoksipropil)-1,1-diokso-1,2,4-benzotiadiazin-3-il]-5′-tert-butil-2-(5,5-dimetil-2,4-diokso-1,3-oksazolidin-3-il)-2′-[(2-etilheksil)tio]acetanilid

 

448-060-0

727678-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-193-00-5

N-[2-(2-butil-4,6-diciano-1,3-diokso-2,3-dihidro-1H-izoindol-5-ilazo)-5-dietilamino-fenil]acetamid

 

449-940-7

368450-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-194-00-0

2,2-dietoksi-N,N-dimetilacetamid

 

449-950-1

34640-92-1

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

616-196-00-1

dinatrijeva sol 1-hidroksi-4-(β-(4-(1-hidroksi-3,6-disulfo-8-acetilamino-2-naftilazo)fenoksi)etoksi)-N-dodecil-2-naftamid

 

419-990-4

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-197-00-7

smjesa: kalijev N-[3-(dimethiloksidoamino)propil]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluorooktan sulfonamidat;

N-[3-(dimetiloksidoamino)propil]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluorooktan sulfonamid

 

422-500-1

Xn; R48/22

Xn

R: 48/22

S: (2-)22-36

 

 

616-198-00-2

1,3-bis[12-hidroksi-oktadekamid-N-metilen]-benzen

 

423-300-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-200-00-1

smjesa: N,N′-etan-1,2-diilbis(heksanamid);

12-hidroksi-N-[2-[(1-oksiheksil)amino] etil]oktadekanamid;

N,N′-etan-1,2-diilbis(12-hidroksioktadekanamid)

 

432-430-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-201-00-7

12-hidroksioktadekanska kiselina, reakcijski produkti s 1,3-benzendimetanaminom i heksametilendiaminom

 

432-840-2

220926-97-6

Xn; R20

R53

Xn

R: 20-53

S: (2-)22-61

 

 

616-202-00-2

smjesa: 2,2′-[(3,3′-dikloro[1,1′-bifenil]-4,4′-diil)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetilfenil)]-3-okso-butanamid;

2-[[3,3′-dikloro-4′-[[1[[(2,4-dimetilfenil)amino]karbonil]-2-oksopropil]azo][1,1′-bifenil]-4-il]azo]-N-(2-metilfenil)-3-okso-butanamid;

2-[[3,3′-dikloro-4′-[[1[[(2,4-dimetilfenil)amino]karbonil]-2-oksopropil]azo][1,1′-bifenil]-4-il]azo]-N-(2-karboksilfenil)-3-okso-butanamid

 

434-330-5

Carc. Cat. 3; R40

R43

R53

Xn

R: 40-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

616-203-00-8

smjesa: N-[5-[bis-(2-metoksietil)amino]-2-(2-butil-4,6-diciano-1,3-diokso-2,3-dihidro-1H-izoindol-5-il-azo)fenil]acetamid;

N-[2-(2-butil-4,6-diciano-1,3-diokso-2,3-dihidro-1H-izoindol-5-ilazo)-5-dietilaminofenil]-acetamid

 

442-280-0

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-204-00-3

N,N″-(metilenedi-4,1-fenilen)bis[N′-oktilurea]

 

451-060-3

122886-55-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

617-022-00-7

smjesa: 1,2-dimetilpropiliden dihidroperoksid;

dimetil 1,2-benzendikarboksilat

 

442-480-8

O; R7

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

O; C; N

R: 7-22-34-43-51/53

S: (1/2-)3/7-14-26-36/37/39-45-50-61

 

 

647-017-00-5

lakcaza

 

420-150-4

80498-15-3

R42

Xn

R: 42

S: (2-)23-45

 

 


PRILOG 1.C

Stavke u Prilogu I. s indeksnim brojevima:

024-004-01-4, 603-037-01-3, 603-155-00-8, i 611-084-00-9 brišu se.


Top