EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009F0299

Okvirna odluka Vijeća 2009/299/PUP od 26. veljače 2009. o izmjeni okvirnih odluka 2002/584/PUP, 2005/214/PUP, 2006/783/PUP, 2008/909/PUP i 2008/947/PUP radi jačanja postupovnih prava osoba i poticanja primjene načela uzajamnog priznavanja odluka donesenih na suđenju u odsutnosti dotične osobe

OJ L 81, 27.3.2009, p. 24–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 169 - 181

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2009/299/oj

19/Sv. 16

HR

Službeni list Europske unije

169


32009F0299


L 081/24

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


OKVIRNA ODLUKA VIJEĆA 2009/299/PUP

od 26. veljače 2009.

o izmjeni okvirnih odluka 2002/584/PUP, 2005/214/PUP, 2006/783/PUP, 2008/909/PUP i 2008/947/PUP radi jačanja postupovnih prava osoba i poticanja primjene načela uzajamnog priznavanja odluka donesenih na suđenju u odsutnosti dotične osobe

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 31. stavak 1. točku (a) i članak 34. stavak 2. točku (b),

uzimajući u obzir inicijativu Republike Slovenije, Francuske Republike, Češke Republike, Kraljevine Švedske, Slovačke Republike, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske te Savezne Republike Njemačke (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta,

budući da:

(1)

Pravo okrivljenika na osobno pojavljivanje na suđenju uključeno je u pravo na pošteno suđenje predviđeno u članku 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, sukladno tumačenju Europskog suda za ljudska prava. Sud je također objavio da pravo okrivljenika na osobno pojavljivanje na suđenju nije apsolutno i da se pod određenim uvjetima okrivljenik može svojevoljno, izričito ili prešutno, ali u svakom slučaju nedvojbeno, odreći tog prava.

(2)

Različite okvirne odluke o provedbi načela uzajamnog priznavanja pravomoćnih sudskih odluka ne rješavaju dosljedno pitanje odluka donesenih nakon suđenja na kojem se dotična osoba nije osobno pojavila. Te bi razlike mogle otežati rad praktičara i naškoditi pravosudnoj suradnji.

(3)

Rješenja predviđena u tim okvirnim odlukama nisu zadovoljavajuća s obzirom na slučajeve u kojima dotična osoba nije mogla biti obaviještena o postupku. Okvirne odluke 2005/214/PUP o primjeni načela uzajamnog priznavanja na novčane kazne (2), 2006/783/PUP o primjeni načela međusobnog priznavanja naloga za oduzimanje (3), 2008/909/PUP o primjeni načela uzajamnog priznavanja presuda u kaznenim predmetima kojima se izriču kazne zatvora ili mjere koje uključuju oduzimanje slobode s ciljem njihova izvršenja u Europskoj uniji (4) i 2008/947/PUP o primjeni načela uzajamnog priznavanja na presude i probacijske odluke s ciljem nadzora probacijskih mjera i alternativnih sankcija (5) dopuštaju tijelu izvršenja da odbije izvršenje takvih presuda. Okvirna odluka 2002/584/PUP o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (6) dopušta tijelu izvršenja da od tijela koje je izdalo nalog zahtijeva odgovarajuća jamstva da će osoba protiv koje je izdan europski uhidbeni nalog imati mogućnost zatražiti obnovu postupka u državi članici koja izdaje nalog i mogućnost prisustvovati donošenju presude. O odgovarajućim jamstvima odlučuje tijelo izvršenja te je stoga teško točno znati kada se izvršenje može odbiti.

(4)

Stoga je potrebno odrediti jasne i zajedničke razloge za nepriznavanje odluka donesenih nakon suđenja na kojem se dotična osoba nije osobno pojavila. Cilj je ove Okvirne odluke preciznije odrediti spomenute zajedničke razloge na temelju kojih se tijelu izvršenja dopušta izvršenje odluke unatoč odsutnosti osobe prilikom suđenja, uz istodobno puno poštovanje prava te osobe na obranu. Namjena ove Okvirne odluke nije urediti oblike i metode, uključujući postupovne zahtjeve, koji se upotrebljavaju za postizanje rezultata utvrđenih u ovoj Okvirnoj odluci, a koji su predmet nacionalnog prava država članica.

(5)

Spomenute promjene iziskuju izmjenu postojećih okvirnih odluka o provedbi načela uzajamnog priznavanja pravomoćnih sudskih odluka. Nove bi odredbe trebale poslužiti i kao osnova za buduće instrumente u ovom području.

(6)

Odredbama ove Okvirne odluke o izmjeni ostalih okvirnih odluka određuju se uvjeti pod kojima se ne bi smjelo odbiti priznavanje i izvršenje odluke donesene nakon suđenja na kojem se dotična osoba nije osobno pojavila. Radi se o alternativnim uvjetima; u slučaju zadovoljavanja jednog od uvjeta tijelo izdavanja, ispunjavanjem pripadajućeg odjeljka europskog uhidbenog naloga ili odgovarajuće potvrde u skladu s drugim okvirnim odlukama, jamči da su zahtjevi ispunjeni ili da će biti ispunjeni, što bi trebalo biti dovoljno za izvršenje odluke na temelju načela uzajamnog priznavanja.

(7)

Priznavanje i izvršenje odluke donesene nakon suđenja na kojem se dotična osoba nije osobno pojavila ne bi se smjelo odbiti ako je osoba bila osobno pozvana te time obaviještena o predviđenom datumu i mjestu suđenja koje je rezultiralo donošenjem odluke, ili ako je osoba na drugi način stvarno primila službenu obavijest o datumu i mjestu suđenja, tako da se nedvojbeno utvrdilo da je ona bila upoznata s predviđenim suđenjem. U tom se kontekstu podrazumijeva da je osoba morala „pravovremeno” primiti takvu obavijest, to jest dovoljno rano kako bi mogla sudjelovati na suđenju i učinkovito iskoristiti svoje pravo na obranu.

(8)

Pravo okrivljenika na pošteno suđenje zajamčeno je Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda prema tumačenju Europskog suda za ljudska prava. To pravo uključuje pravo dotične osobe da se osobno pojavi na suđenju. Kako bi izvršavala to pravo, dotična osoba treba biti upoznata s predviđenim suđenjem. Prema ovoj Okvirnoj odluci svaka bi država članica trebala, u skladu sa svojim nacionalnim pravom, osigurati da okrivljenik bude upoznat sa suđenjem, pri čemu se podrazumijeva da se pritom moraju ispunjavati zahtjevi navedene konvencije. U skladu sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava, prilikom razmatranja o tome je li način obavješćivanja prikladan da se osigura upoznatost osobe sa suđenjem, posebna bi se pozornost, prema potrebi, trebala obratiti i na pažnju dotične osobe radi primanja upućene obavijesti.

(9)

Predviđeni datum suđenja može, iz praktičnih razloga, početno biti određen kao više mogućih datuma unutar kratkog razdoblja.

(10)

Priznavanje i izvršenje odluke donesene nakon suđenja na kojem se dotična osoba nije osobno pojavila ne bi se smjelo se odbiti ako je osobu, koja je bila upoznata s predviđenim suđenjem, na suđenju branio pravni zastupnik, kojeg je spomenuta osoba za to ovlastila, osiguravajući praktičnu i učinkovitu pravnu pomoć. U tom kontekstu ne bi trebalo biti važno je li pravnog zastupnika odabrala, imenovala i platila dotična osoba ili ga je imenovala i platila država, pri čemu se podrazumijeva da je dotična osoba svjesno odabrala da je zastupa pravni zastupnik umjesto da se osobno pojavi na suđenju. Imenovanje pravnog zastupnika i povezana pitanja predmet su nacionalnog prava.

(11)

U postojećim relevantnim okvirnim odlukama zajednička rješenja o razlozima za nepriznavanje trebala bi uzeti u obzir različitost situacija s obzirom na pravo dotične osobe na obnovu postupka ili žalbu. Svrha takve obnove postupka ili postupka povodom žalbe je jamčenje prava na obranu a čine ga sljedeći elementi: dotična osoba ima pravo biti prisutna, preispituju se ključne činjenice predmeta zajedno s novim dokazima, a postupak može dovesti do ukidanja početne odluke.

(12)

Pravo na obnovu postupka ili žalbu trebalo bi biti zajamčeno kada je odluka već dostavljena, kao i, u slučaju europskog uhidbenog naloga, kada ona još nijedostavljena, već će biti dostavljena bez odgode nakon predaje. Potonji slučaj odnosi se na situaciju kada nadležna tijela nisu uspjela kontaktirati osobu, posebno zbog pokušaja izbjegavanja pravde.

(13)

Ako je europski uhidbeni nalog izdan radi izvršenja kazne zatvora ili mjere oduzimanja slobode, a dotična osoba nije prethodno primila nikakvu službenu obavijest o vođenju kaznenog postupka protiv nje niti joj je dostavljena presuda, ta bi osoba, na temelju zahtjeva podnesenog u državi članici izvršenja, trebala primiti primjerak presude isključivo u informativne svrhe. Pravosudna tijela izdavanja i izvršenja trebala bi se, prema potrebi, savjetovati o potrebi i postojećim mogućnostima da se dotičnoj osobi dostavi prijevod presude ili prijevod njezinih ključnih dijelova na njoj razumljivom jeziku. Spomenuta dostava presude ne bi smjela odgoditi postupak predaje niti odluku o izvršenju europskog uhidbenog naloga.

(14)

Ova je Okvirna odluka ograničena na preciznije određivanje razloga za nepriznavanje u instrumentima provedbe načela uzajamnog priznavanja. Stoga je područje primjene odredbi, poput onih o pravu na obnovu postupka, ograničeno na definiranje spomenutih razloga za nepriznavanje. One nisu namijenjene usklađivanju nacionalnog zakonodavstva. Ovom Okvirnom odlukom ne dovode se u pitanje budući instrumenti Europske unije namijenjeni približavanju zakonodavstava država članica u području kaznenog prava.

(15)

Razlozi za nepriznavanje fakultativni su. Međutim, diskrecijsko pravo država članica za prenošenje tih razloga u nacionalno pravo posebno je uređeno pravom na pošteno suđenje uzimajući pritom u obzir ukupni cilj ove Okvirne odluke u smislu jačanja postupovnih prava osoba i olakšavanja pravosudne suradnje u kaznenim stvarima,

DONIJELO JE OVU OKVIRNU ODLUKU:

Članak 1.

Ciljevi i područje primjene

1.   Ciljevi ove Okvirne odluke su jačanje postupovnih prava osoba protiv kojih se vodi kazneni postupak, olakšavanje pravosudne suradnje u kaznenim stvarima te, posebno, poboljšanje uzajamnog priznavanja sudskih odluka između država članica.

2.   Ovom se Okvirnom odlukom ne utječe na obvezu poštovanja temeljnih prava i temeljnih pravnih načela sadržanih u članku 6. Ugovora, uključujući pravo na obranu osoba protiv kojih se vodi kazneni postupak, niti na obveze pravosudnih tijela u tom pogledu.

3.   Ovom se Okvirnom odlukom utvrđuju zajednička pravila za priznavanje i/ili izvršenje sudskih odluka u jednoj državi članici (država članica izvršenja) koje je izdala druga država članica (država članica izdavanja) nakon postupka na kojem dotična osoba nije bila prisutna, u skladu s odredbama članka 5. stavka 1. Okvirne odluke 2002/584/PUP, članka 7. stavka 2. točke (g) Okvirne odluke 2005/214/PUP, članka 8. stavka 2. točke (e) Okvirne odluke 2006/783/PUP, članka 9. stavka 1. točke (i) Okvirne odluke 2008/909/PUP i članka 11. stavka 1. točke (h) Okvirne odluke 2008/947/PUP.

Članak 2.

Izmjene Okvirne odluke 2002/584/PUP

Okvirna odluka 2002/584/PUP mijenja se kako slijedi:

1.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 4.a

Odluke donesene nakon suđenja na kojem se osoba nije osobno pojavila

1.   Pravosudno tijelo izvršenja može također odbiti izvršiti europski uhidbeni nalog izdan radi izvršenja kazne zatvora ili mjere oduzimanja slobode ako se osoba nije osobno pojavila na suđenju koje je rezultiralo odlukom, osim ako se u europskom uhidbenom nalogu navodi da je osoba u skladu s dodatnim postupovnim zahtjevima utvrđenima u nacionalnom pravu države članice izdavanja:

(a)

pravovremeno:

i.

bila osobno pozvana te time obaviještena o predviđenom datumu i mjestu suđenja koje je rezultiralo odlukom, ili je na drugi način stvarno primila službenu obavijest o predviđenom datumu i mjestu suđenja tako da se nedvojbeno utvrdilo da je osoba bila upoznata s predviđenim suđenjem;

i

ii.

bila obaviještena da se odluka može donijeti u slučaju njezinog nepojavljivanja na suđenju;

ili

(b)

bila upoznata s predviđenim suđenjem i ovlastila je pravnog zastupnika, kojeg je imenovala dotična osoba ili država, da je brani tijekom suđenja te ju je taj zastupnik uistinu branio tijekom suđenja;

ili

(c)

nakon dostave odluke i nakon što je izričito obaviještena o pravu na obnovu postupka ili žalbu, pri čemu ta osoba ima pravo sudjelovati te se mogu preispitati ključne činjenice predmeta zajedno s novim dokazima, što može dovesti do ukidanja početne odluke:

i.

izričito izjavila da ne osporava odluku;

ili

ii.

nije zahtijevala obnovu postupka niti podnijela žalbu u primjenjivom roku;

ili

(d)

joj odluka nije osobno dostavljena, nego:

i.

će joj biti osobno dostavljena bez odgode nakon predaje te će biti izričito obaviještena o svojem pravu na obnovu postupka ili žalbu, pri čemu ta osoba ima pravo sudjelovati te se mogu preispitati ključne činjenice predmeta zajedno s novim dokazima, što može dovesti do ukidanja početne odluke;

i

ii.

bit će obaviještena o roku u kojem mora zahtijevati obnovu postupka ili podnijeti žalbu, kako se navodi u odgovarajućem europskom uhidbenom nalogu.

2.   Ako je europski uhidbeni nalog izdan radi izvršenja kazne zatvora ili mjere oduzimanja slobode prema uvjetima iz stavka 1. točke (d), a dotična osoba nije prethodno primila nikakvu službenu obavijest o vođenju kaznenog postupka protiv nje, ona može, kada bude obaviještena o sadržaju europskog uhidbenog naloga, zahtijevati primjerak presude prije predaje. Odmah po primitku obavijesti o takvom zahtjevu tijelo izdavanja preko tijela izvršenja dostavlja primjerak presude traženoj osobi. Zahtjev tražene osobe ne smije odgoditi postupak predaje niti odluku o izvršenju europskog uhidbenog naloga. Dotičnoj se osobi presuda dostavlja isključivo u informativne svrhe; ta se dostava ne smatra formalnom dostavom presude niti utječe na primjenjive rokove za zahtijevanje obnove postupka ili podnošenje žalbe.

3.   Ako se osoba predala prema uvjetima iz stavka 1. točke (d) te zahtijeva obnovu postupka ili je podnijela žalbu, zadržavanje te osobe u očekivanju takve obnove postupka ili postupka povodom žalbe, sve do dovršetka tih postupaka, preispituje se u skladu s pravom države članice izdavanja, bilo redovito ili na zahtjev dotične osobe. Takvo preispitivanje posebno obuhvaća mogućnost suspenzije ili prekida zadržavanja. Obnova postupka ili žalbeni postupak počinju pravovremeno po predaji.”;

2.

u članku 5. stavak 1. briše se;

3.

u Prilogu (EUROPSKI UHIDBENI NALOG), točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

Navedite je li se osoba osobno pojavila na suđenju koje je rezultiralo odlukom:

1.

Da, osoba se osobno pojavila na suđenju koje je rezultiralo odlukom.

2.

Ne, osoba se nije osobno pojavila na suđenju koje je rezultiralo odlukom.

3.

Ako ste označili polje pod točkom 2., molimo potvrdite postojanje jednog od sljedećeg:

3.1.a

osoba je bila osobno pozvana … (dan/mjesec/godina) i time obaviještena o predviđenom datumu i mjestu suđenja koje je rezultiralo odlukom te je bila obaviještena da se odluka može donijeti u slučaju njezinog nepojavljivanja na suđenju;

ILI

3.1.b

osoba nije bila osobno pozvana, nego je na neki drugi način stvarno primila službenu obavijest o predviđenom datumu i mjestu suđenja koje je rezultiralo odlukom, tako da se nedvojbeno utvrdilo da je osoba bila upoznata s predviđenim suđenjem i obaviještena da se odluka može donijeti u slučaju njezinog nepojavljivanja na suđenju;

ILI

3.2.

osoba je bila upoznata s predviđenim suđenjem i ovlastila je pravnog zastupnika, kojeg je imenovala dotična osoba ili država, da je brani tijekom suđenja te ju je taj zastupnik uistinu branio tijekom suđenja;

ILI

3.3.

odluka je dostavljena osobi … (dan/mjesec/godina) te je ona izričito obaviještena o pravu na obnovu postupka ili žalbu, pri čemu ta osoba ima pravo sudjelovati te se mogu preispitati ključne činjenice predmeta zajedno s novim dokazima, što može dovesti do ukidanja početne odluke, i

osoba je izričito izjavila da ne osporava tu odluku,

ILI

osoba nije zahtijevala obnovu postupka niti podnijela žalbu u primjenjivom roku;

ILI

3.4.

osobi nije osobno dostavljena odluka, ali

će joj ta odluka biti osobno dostavljena bez odgode nakon predaje, i

prilikom dostave odluke osoba će biti izričito obaviještena o pravu na obnovu postupka ili žalbu, pri čemu ta osoba ima pravo sudjelovati te se mogu preispitati ključne činjenice predmeta zajedno s novim dokazima, što može dovesti do ukidanja početne odluke, i

osoba će biti obaviještena o roku u kojem mora zahtijevati obnovu postupka ili podnijeti žalbu, koji iznosi … dana.

4.

Ako ste označili polje pod gornjim točkama 3.1.b, 3.2. ili 3.3., molimo navedite informacije o tome kako je ispunjen dotični uvjet:

…”

Članak 3.

Izmjene Okvirne odluke 2005/214/PUP

Okvirna odluka 2005/214/PUP mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 7. stavak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (g) zamjenjuje se sljedećim:

„(g)

prema potvrdi iz članka 4. dotična osoba nije u pismenom postupku, sukladno pravu države izdavateljice, obaviještena osobno ili preko svog zastupnika, ovlaštenog sukladno nacionalnom pravu, o svom pravu da osporava odluku i rokovima za takav pravni lijek”;

(b)

dodaju se sljedeće točke:

„(i)

prema potvrdi iz članka 4. osoba se nije osobno pojavila na suđenju koje je rezultiralo odlukom, osim ako se u potvrdi navodi da je osoba u skladu s dodatnim postupovnim zahtjevima utvrđenima u nacionalnom pravu države izdavateljice:

i.

pravovremeno:

bila osobno pozvana te time obaviještena o predviđenom datumu i mjestu suđenja koje je rezultiralo odlukom ili je na neki drugi način primila službenu obavijest o predviđenom datumu i mjestu suđenja, tako da se nedvojbeno utvrdilo da je osoba bila upoznata s predviđenim suđenjem;

i

bila obaviještena da se odluka može donijeti u slučaju njezinog nepojavljivanja na suđenju;

ili

ii.

bila upoznata s predviđenim suđenjem i ovlastila je pravnog zastupnika, kojeg je imenovala dotična osoba ili država, da je brani tijekom suđenja te ju je taj zastupnik uistinu branio tijekom suđenja;

ili

iii.

nakon dostave odluke i nakon što je izričito obaviještena o pravu na obnovu postupka ili žalbu, pri čemu ta osoba ima pravo sudjelovati te se mogu preispitati ključne činjenice predmeta zajedno s novim dokazima, što može dovesti do ukidanja početne odluke:

izričito izjavila da ne osporava odluku,

ili

nije zahtijevala obnovu postupka niti podnijela žalbu u primjenjivom roku;

(j)

prema potvrdi iz članka 4. osoba se nije osobno pojavila na suđenju, osim ako se u potvrdi navodi da se osoba, nakon što je bila izričito obaviještena o postupku i mogućnosti osobnog pojavljivanja na suđenju, izričito odrekla svojeg prava na usmeno ispitivanje te je izričito navela da ne osporava odluku.”;

2.

članak 7. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   U slučajevima iz stavka 1. i stavka 2. točaka (c), (g), (i) i (j), prije donošenja odluke o nepriznavanju i neizvršenju odluke, u cijelosti ili djelomično, nadležno tijelo u državi izvršiteljici savjetuje se na odgovarajući način s nadležnim tijelom u državi izdavateljici i, prema potrebi, traži da mu bez odgode dostavi sve potrebne informacije.”;

3.

u Prilogu (POTVRDA) točki (h), podtočka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

Navedite je li se osoba osobno pojavila na suđenju koje je rezultiralo odlukom:

1.

Da, osoba se osobno pojavila na suđenju koje je rezultiralo odlukom.

2.

Ne, osoba se nije osobno pojavila na suđenju koje je rezultiralo odlukom.

3.

Ako ste označili polje pod točkom 2., molimo potvrdite postojanje jednog od sljedećeg:

3.1.a

osoba je bila osobno pozvana … (dan/mjesec/godina) i time obaviještena o predviđenom datumu i mjestu suđenja koje je rezultiralo odlukom te je bila obaviještena da se odluka može donijeti u slučaju njezinog nepojavljivanja na suđenju;

ILI

3.1.b

osoba nije bila osobno pozvana, nego je na neki drugi način stvarno primila službenu obavijest o predviđenom datumu i mjestu suđenja koje je rezultiralo odlukom, tako da se nedvojbeno utvrdilo da je osoba bila upoznata s predviđenim suđenjem i obaviještena da se odluka može donijeti u slučaju njezinog nepojavljivanja na suđenju;

ILI

3.2.

osoba je bila upoznata s predviđenim suđenjem i ovlastila je pravnog zastupnika, kojeg je imenovala dotična osoba ili država, da je brani tijekom suđenja te ju je taj zastupnik uistinu branio tijekom suđenja;

ILI

3.3.

odluka je dostavljena osobi … (dan/mjesec/godina) te je ona izričito obaviještena o pravu na obnovu postupka ili žalbu, pri čemu ta osoba ima pravo sudjelovati te se mogu preispitati ključne činjenice predmeta zajedno s novim dokazima, što može dovesti do ukidanja početne odluke, i

osoba je izričito izjavila da ne osporava ovu odluku,

ILI

osoba nije zahtijevala obnovu postupka niti podnijela žalbu u primjenjivom roku;

ILI

3.4.

osoba se, nakon što je bila izričito obaviještena o postupku i mogućnosti osobnog pojavljivanja na suđenju, izričito odrekla svojeg prava na usmeno ispitivanje te je izričito navela da ne osporava odluku.

4.

Ako ste označili polje pod gornjim točkama 3.1.b, 3.2. 3.3. ili 3.4., molimo navedite informacije o tome kako je ispunjen dotični uvjet:

…”

Članak 4.

Izmjene Okvirne odluke 2006/783/PUP

Okvirna odluka 2006/783/PUP mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 8. stavku 2. točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

u skladu s potvrdom predviđenom u članku 4. stavku 2. predmetna osoba nije se osobno pojavila na suđenju koje je rezultiralo nalogom za oduzimanje, osim ako se u potvrdi navodi da je ta osoba u skladu s dodatnim postupovnim zahtjevima utvrđenima u nacionalnom pravu države izdavanja:

i.

pravovremeno:

bila osobno pozvana i time obaviještena o predviđenom datumu i mjestu suđenja koje je rezultiralo nalogom za oduzimanje, ili je na neki drugi način stvarno primila službenu obavijest o predviđenom datumu i mjestu suđenja, tako da se nedvojbeno utvrdilo da je osoba bila upoznata s predviđenim suđenjem,

i

bila obaviještena da se spomenuti nalog za oduzimanje može donijeti u slučaju njezinog nepojavljivanja na suđenju;

ili

ii.

bila upoznata s predviđenim suđenjem i ovlastila je pravnog zastupnika, kojeg je imenovala dotična osoba ili država da je brani tijekom suđenja te ju je taj zastupnik uistinu branio tijekom suđenja;

ili

iii.

nakon dostave naloga za oduzimanje i nakon što je izričito obaviještena o pravu na obnovu postupka ili žalbu, pri čemu ta osoba ima pravo sudjelovati te se mogu preispitati ključne činjenice predmeta zajedno s novim dokazima, što može dovesti do ukidanja početne odluke:

izričito izjavila da ne osporava nalog za oduzimanje,

ili

nije zahtijevala obnovu postupka niti podnijela žalbu u primjenjivom roku.”;

2.

U Prilogu (POTVRDA), točka (j) zamjenjuje se sljedećim:

„(j)

Postupak koji rezultira nalogom za oduzimanje

Navedite je li se osoba osobno pojavila na suđenju koje je rezultiralo nalogom za oduzimanje:

1.

Da, osoba se osobno pojavila na suđenju koje je rezultiralo nalogom za oduzimanje.

2.

Ne, osoba se nije osobno pojavila na suđenju koje je rezultiralo nalogom za oduzimanje.

3.

Ako ste označili polje pod točkom 2., molimo potvrdite postojanje jednog od sljedećeg:

3.1.a

osoba je bila osobno pozvana … (dan/mjesec/godina) i time obaviještena o predviđenom datumu i mjestu suđenja koje je rezultiralo nalogom za oduzimanje te je bila obaviještena da se odluka može donijeti u slučaju njezinog nepojavljivanja na suđenju;

ILI

3.1.b

osoba nije bila osobno pozvana, nego je na neki drugi način stvarno primila službenu obavijest o predviđenom datumu i mjestu suđenja koje je rezultiralo nalogom za oduzimanje, tako da se nedvojbeno utvrdilo da je osoba bila upoznata s predviđenim suđenjem i obaviještena da se odluka može donijeti u slučaju njezinog nepojavljivanja na suđenju;

ILI

3.2.

osoba je bila upoznata s predviđenim suđenjem i ovlastila je pravnog zastupnika, kojeg je imenovala dotična osoba ili država, da je brani tijekom suđenja te ju je taj zastupnik uistinu branio tijekom suđenja;

ILI

3.3.

nalog za oduzimanje osobi je dostavljen … (dan/mjesec/godina) te je ona izričito obaviještena o pravu na obnovu postupka ili žalbu, pri čemu ta osoba ima pravo biti sudjelovati te se mogu preispitati ključne činjenice predmeta zajedno s novim dokazima, što može dovesti do ukidanja početne odluke, i

osoba je izričito izjavila da ne osporava tu odluku,

ILI

osoba nije zahtijevala obnovu postupka niti podnijela žalbu u primjenjivom roku.

4.

Ako ste označili polje pod gornjim točkama 3.1b, 3.2. 3.3 ili 3.4, molimo navedite informacije o tome kako je ispunjen dotični uvjet:

…”

Članak 5.

Izmjene Okvirne odluke 2008/909/PUP

Okvirna odluka 2008/909/PUP mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 9. stavku 1. točka (i) zamjenjuje se sljedećim:

„(i)

u skladu s potvrdom predviđenom u članku 4. osoba se nije osobno pojavila na suđenju koje je rezultiralo odlukom, osim ako se u potvrdi navodi da je osoba u skladu s dodatnim postupovnim zahtjevima utvrđenima u nacionalnom pravu države izdavateljice:

i.

pravovremeno:

bila osobno pozvana te time obaviještena o predviđenom datumu i mjestu suđenja koje je rezultiralo odlukom, ili je na neki drugi način primila službenu obavijest o predviđenom datumu i mjestu suđenja, tako da se nedvojbeno utvrdilo da je osoba bila upoznata s predviđenim suđenjem;

i

bila obaviještena da se odluka može donijeti u slučaju njezinog nepojavljivanja na suđenju;

ili

ii.

bila upoznata s predviđenim suđenjem i ovlastila je pravnog zastupnika, kojeg je imenovala dotična osoba ili država, da je brani tijekom suđenja te ju je taj zastupnik uistinu branio tijekom suđenja;

ili

iii.

nakon dostave odluke i nakon što je izričito obaviještena o pravu na obnovu postupka ili žalbu, pri čemu ta osoba ima pravo sudjelovati te se mogu preispitati ključne činjenice predmeta zajedno s novim dokazima, što može dovesti do ukidanja početne odluke:

izričito izjavila da ne osporava odluku,

ili

nije zahtijevala obnovu postupka niti podnijela žalbu u primjenjivom roku.”;

2.

U Prilogu (POTVRDA) točki (i), točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Navedite je li se osoba osobno pojavila na suđenju koje je rezultiralo odlukom:

1.

Da, osoba se osobno pojavila na suđenj koje je rezultiralo odlukom.

2.

Ne, osoba se nije osobno pojavila na suđenju koje je rezultiralo odlukom.

3.

Ako ste označili polje pod točkom 2., molimo potvrdite postojanje jednog od sljedećeg:

3.1.a

osoba je bila osobno pozvana … (dan/mjesec/godina) i time obaviještena o predviđenom datumu i mjestu suđenja koje je rezultiralo odlukom te je bila obaviještena da se odluka može donijeti u slučaju njezinog nepojavljivanja na suđenju;

ILI

3.1.b

osoba nije bila osobno pozvana, nego je na neki drugi način stvarno primila službenu obavijest o predviđenom datumu i mjestu suđenja koje je rezultiralo odlukom, tako da se nedvojbeno utvrdilo da je osoba bila upoznata s predviđenim suđenjem i obaviještena da se odluka može donijeti u slučaju njezinog nepojavljivanja na suđenju;

ILI

3.2.

osoba je bila upoznata s predviđenim suđenjem i ovlastila je pravnog zastupnika, kojeg je imenovala dotična osoba ili država, da je brani tijekom suđenja te ju je taj zastupnik uistinu branio tijekom suđenja;

ILI

3.3.

odluka je dostavljena osobi … (dan/mjesec/godina) te je ona izričito obaviještena o pravu na obnovu postupka ili žalbu, pri čemu ta osoba ima pravo sudjelovati te se mogu preispitati ključne činjenice predmeta zajedno s novim dokazima, što može dovesti do ukidanja početne odluke, i

osoba je izričito izjavila da ne osporava tu odluku,

ILI

osoba nije zahtijevala obnovu postupka niti podnijela žalbu u primjenjivom roku.

4.

Ako ste označili polje pod gornjim točkama 3.1b, 3.2. ili 3.3., molimo navedite informacije o tome kako je ispunjen dotični uvjet:

…”

Članak 6.

Izmjene Okvirne odluke 2008/947/PUP

Okvirna odluka 2008/947/PUP mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 11. stavku 1. točka (h) zamjenjuje se sljedećim:

„(h)

u skladu s potvrdom predviđenom u članku 6. osoba se nije osobno pojavila na suđenju koje je rezultiralo odlukom, osim ako se u potvrdi navodi da je osoba u skladu s dodatnim postupovnim zahtjevima utvrđenima u nacionalnom zakonodavstvu države izdavateljice:

i.

pravovremeno:

bila osobno pozvana te time obaviještena o predviđenom datumu i mjestu suđenja koje je rezultiralo odlukom, ili je na neki drugi način primila službenu obavijest o predviđenom datumu i mjestu suđenja, tako da se nedvojbeno utvrdilo da je osoba bila upoznata s predviđenim suđenjem,

i

bila obaviještena da se odluka može donijeti u slučaju njezinog nepojavljivanja na suđenju;

ili

ii.

bila upoznata s predviđenim suđenjem i ovlastila je pravnog zastupnika, kojeg je imenovala dotična osoba ili država, da je brani tijekom suđenja te ju je taj zastupnik uistinu branio tijekom suđenja;

ili

iii.

nakon dostave odluke i nakon što je izričito obaviještena o pravu na obnovu postupka ili žalbu, pri čemu ta osoba ima pravo sudjelovati te se mogu preispitati ključne činjenice predmeta zajedno s novim dokazima, što može dovesti do ukidanja početne odluke:

izričito izjavila da ne osporava odluku,

ili

nije zahtijevala obnovu postupka niti podnijela žalbu u primjenjivom roku.”;

2.

U Prilogu I. (POTVRDA), točka (h) zamjenjuje se sljedećim:

„(h)

Navedite je li se osoba osobno pojavila na suđenju koje je rezultiralo odlukom:

1.

Da, osoba se osobno pojavila na suđenju koje je rezultiralo odlukom.

2.

Ne, osoba se nije osobno pojavila na suđenju koje je rezultiralo odlukom.

3.

Ako ste označili polje pod točkom 2., molimo potvrdite postojanje jednog od sljedećeg:

3.1.a

osoba je bila osobno pozvana … (dan/mjesec/godina) i time obaviještena o predviđenom datumu i mjestu suđenja koje je rezultiralo odlukom te je bila obaviještena da se odluka može donijeti u slučaju njezinog nepojavljivanja na suđenju;

ILI

3.1.b

osoba nije bila osobno pozvana, ali je na neki drugi način stvarno primila službenu obavijest o predviđenom datumu i mjestu suđenja koje je rezultiralo odlukom, tako da se nedvojbeno utvrdilo da je osoba bila upoznata s predviđenim suđenjem i obaviještena da se odluka može donijeti u slučaju njezinog nepojavljivanja na suđenju;

ILI

3.2.

osoba je bila upoznata s predviđenim suđenjem i ovlastila je pravnog zastupnika, kojeg je imenovala dotična osoba ili država, da je brani tijekom suđenja te ju je taj zastupnik uistinu branio tijekom suđenja;

ILI

3.3.

odluka je dostavljena osobi … (dan/mjesec/godina) te je ona izričito obaviještena o pravu na obnovu postupka ili žalbu, pri čemu ta osoba ima pravo sudjelovati te se mogu preispitati ključne činjenice predmeta zajedno s novim dokazima, što može dovesti do ukidanja početne odluke, i

osoba je izričito izjavila da ne osporava tu odluku,

ILI

osoba nije zahtijevala obnovu postupka niti podnijela žalbu u primjenjivom roku.

4.

Ako ste označili polje pod gornjim točkama 3.1b, 3.2. ili 3.3., molimo navedite informacije o tome kako je ispunjen dotični uvjet:

…”

Članak 7.

Teritorijalna primjena

Ova se Okvirna odluka primjenjuje na Gibraltar.

Članak 8.

Provedba i prijelazne odredbe

1.   Države članice poduzimaju mjere potrebne za usklađivanje s odredbama ove Okvirne odluke do 28. ožujka 2011.

2.   Ova se Okvirna odluka primjenjuje od datuma navedenog u stavku 1. na priznavanje i izvršenje odluka donesenih na suđenju u odsutnosti dotične osobe.

3.   Ako neka država članica prilikom donošenja ove Okvirne odluke izjavi kako postoje ozbiljni razlozi za pretpostavku da se neće moći uskladiti s odredbama ove Okvirne odluke do datuma iz stavka 1., ova će se Odluka početi primjenjivati najkasnije 1. siječnja 2014. u pogledu priznavanja i izvršenja odluka donesenih na suđenju u odsutnosti dotične osobe i izdanih od strane nadležnih tijela te države članice. Bilo koja druga država članica može od dotične države članice koja je dala spomenutu izjavu zahtijevati da primjenjuje relevantne odredbe okvirnih odluka iz članaka 2., 3., 4., 5., i 6. u njihovim izvorno donesenim verzijama u pogledu priznavanja i izvršenja odluka donesenih na suđenju u odsutnosti dotične osobe i izdanih od strane takve druge države članice.

4.   Do datuma spomenutih u stavcima 1. i 3. odgovarajuće odredbe okvirnih odluka iz stavaka 2., 3., 4., 5. i 6. nastavljaju se primjenjivati u izvorno donesenim verzijama.

5.   Izjava dana u skladu sa stavkom 3. objavljuje se u Službenom listu Europske unije. Ta se izjava može povući u bilo kojem trenutku.

6.   Države članice dostavljaju Glavnom tajništvu Vijeća i Komisiji tekst odredaba kojima se u njihovo nacionalno pravo prenose obveze koje za njih proizlaze iz ove Okvirne odluke.

Članak 9.

Preispitivanje

1.   Komisija do 28. ožujka 2014. sastavlja izvješće na temelju informacija koje je primila od država članica na temelju članka 8. stavka 6.

2.   Na temelju izvješća iz stavka 1. Vijeće ocjenjuje:

(a)

u kojem su razmjeru države članice poduzele mjere potrebne za usklađivanje s ovom Okvirnom odlukom; i

(b)

primjenu ove Okvirne odluke.

3.   Izvješću iz stavka 1. prema potrebi se prilažu zakonodavni prijedlozi.

Članak 10.

Stupanje na snagu

Ova Okvirna odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. veljače 2009.

Za Vijeće

Predsjednik

I. LANGER


(1)  SL C 52, 26.2.2008., str. 1.

(2)  Okvirna odluka od 24. veljače 2005. (SL L 76, 22.3.2005., str. 16.).

(3)  Okvirna odluka od 6. listopada 2006. (SL L 328, 24.11.2006., str. 59.).

(4)  Okvirna odluka od 27. studenoga 2008. (SL L 327, 5.12.2008., str. 27.).

(5)  Okvirna odluka od 27. studenoga 2008. (SL L 337, 16.12.2008., str. 102.).

(6)  Okvirna odluka od 13. lipnja 2002. (SL L 190, 18.7.2002., str. 1.).


Top