EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0756

2009/756/EZ: Odluka Komisije od 9. listopada 2009. o utvrđivanju specifikacija za razlučivost i uporabu otisaka prstiju za biometrijsku identifikaciju i provjeru u okviru Viznog informacijskog sustava (priopćeno pod brojem dokumenta C(2009) 7435)

OJ L 270, 15.10.2009, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 251 - 254

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/756/oj

19/Sv. 008

HR

Službeni list Europske unije

251


32009D0756


L 270/14

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

09.10.2009.


ODLUKA KOMISIJE

od 9. listopada 2009.

o utvrđivanju specifikacija za razlučivost i uporabu otisaka prstiju za biometrijsku identifikaciju i provjeru u okviru Viznog informacijskog sustava

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2009) 7435)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na bugarskom, češkom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku)

(2009/756/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o Viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba VIS) (1), a posebno njezin članak 45. stavak 2.,

budući da:

(1)

Odluka Vijeća 2004/512/EZ od 8. lipnja 2004. o uspostavljanju Viznog informacijskog sustava (VIS) (2) uspostavila je VIS kao sustav za razmjenu podataka o vizama među državama članicama i ovlastila je Komisiju da razvija VIS.

(2)

Uredba (EZ) br. 767/2008 definira svrhu, funkcionalnosti i odgovornosti za VIS te utvrđuje uvjete i postupke za razmjenu podataka o vizama među državama članicama, kako bi se na taj način olakšalo razmatranje zahtjeva za izdavanje viza i povezanih odluka.

(3)

U Odluci Komisije 2006/648/EZ od 22. rujna 2006. o utvrđivanju tehničkih specifikacija o standardima za biometrička obilježja u vezi s razvojem Viznog informacijskog sustava (3) navodi se da će se dodatne specifikacije razviti u kasnijoj fazi.

(4)

Sada je potrebno utvrditi specifikacije za razlučivost i uporabu otisaka prstiju za biometrijsku identifikaciju i provjeru u okviru VIS-a, tako da države članice mogu početi pripremati uporabu biometrijskih podataka.

(5)

Od iznimne je važnosti da su biometrijski podaci visoke kakvoće i pouzdani. Stoga je potrebno definirati tehničke standarde koji će omogućiti udovoljavanje zahtjevima kakvoće i pouzdanosti. Provjere u kojima se upotrebljavaju četiri prsta odlikuju se daleko nižim stupnjem lažnog odbacivanja i neuspješnog dobivanja u usporedbi s uporabom samo jednog prsta. Središnji vizni informacijski sustav (CS-VIS) bi, stoga, trebao omogućiti biometrijske provjere za pristup podacima rabeći otisak četiriju prsta, položena pljoštimice na površinu.

(6)

Ova Odluka ne stvara nikakve nove standarde; ona je u skladu sa standardima ICAO.

(7)

U skladu s člankom 2. Protokola o stajalištu Danske, koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, Danska nije sudjelovala u donošenju Uredbe (EZ) br. 767/2008, nije njome obvezana niti se ona na nju primjenjuje. Međutim, s obzirom da se Uredba (EZ) br. 767/2008 temelji na Schengenskoj pravnoj stečevini u skladu s odredbama glave IV. trećeg dijela Ugovora o osnivanju Europske zajednice, Danska je, u skladu s člankom 5. Protokola, pismom od 13. listopada 2008. obavijestila da je tu pravnu stečevinu prenijela u svoje nacionalno pravo. Danska je, stoga, u skladu s međunarodnim pravom obvezana provoditi ovu Odluku.

(8)

U skladu s Odlukom Vijeća 2000/365/EZ od 29. svibnja 2000. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske da sudjeluje u nekim odredbama Schengenske pravne stečevine (4), Ujedinjena Kraljevina nije sudjelovala u donošenju Uredbe (EZ) br. 767/2008, nije njome vezana niti se ona na nju primjenjuje budući da predstavlja razvoj odredaba Schengenske pravne stečevine. Ova Odluka stoga nije naslovljena na Ujedinjenu Kraljevinu.

(9)

U skladu s Odlukom Vijeća 2002/192/EZ od 28. veljače 2002. o zahtjevu Irske da sudjeluje u nekim odredbama Schengenske pravne stečevine (5), Irska nije sudjelovala u donošenju Uredbe (EZ) br. 767/2008, nije njome vezana niti se ona nju primjenjuje budući da predstavlja razvoj odredaba Schengenske pravne stečevine. Ova Odluka stoga nije naslovljena na Irsku.

(10)

Ova Odluka predstavlja akt koji se temelji na Schengenskoj pravnoj stečevini ili je s njom na neki drugi način povezana u smislu članka 3. stavka 2. Akta o pristupanju iz 2003. i članka 4. stavka 2. Akta o pristupanju iz 2005.

(11)

Što se tiče Islanda i Norveške, ova Odluka predstavlja razvoj odredaba Schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma sklopljenog između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih dviju država provedbi, primjeni i razvoju Schengenske pravne stečevine (6), što spada u područje iz članka 1. točke B Odluke Vijeća 1999/437/EZ od 17. svibnja 1999. o određenim aranžmanima za primjenu Sporazuma sklopljenog između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih dviju država provedbi, primjeni i razvoju Schengenske pravne stečevine (7).

(12)

Što se tiče Švicarske, ova Odluka predstavlja razvoj odredaba Schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma između Europska unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju Schengenske pravne stečevine, što spada u područje iz članka 1. točke B Odluke 1999/437/EZ čitane u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2008/146/EZ (8) o sklapanju tog Sporazuma u ime Europske zajednice.

(13)

Što se tiče Lihtenštajna, ova Odluka predstavlja razvoj odredaba Schengenske pravne stečevine u smislu Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, što spada u područje iz članka 1. točke B Odluke 1999/437/EZ čitane u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2008/261/EZ (9) od 28. veljače 2008. o potpisivanju, u ime Europske zajednice i o privremenoj primjeni određenih odredaba tog Protokola.

(14)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 51. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1987/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavi, djelovanju i upotrebi druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) (10),

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Specifikacije povezane s razlučivošću i uporabom otisaka prstiju za biometrijsku identifikaciju i provjeru u okviru viznog informacijskog sustava određene su u Prilogu.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Kraljevini Belgiji, Republici Bugarskoj, Češkoj Republici, Saveznoj Republici Njemačkoj, Republici Estoniji, Helenskoj Republici, Kraljevini Španjolskoj, Francuskoj Republici, Talijanskoj Republici, Republici Cipru, Republici Latviji, Republici Litvi, Velikom Vojvodstvu Luksemburgu, Republici Mađarskoj, Republici Malti, Kraljevini Nizozemskoj, Republici Austriji, Republici Poljskoj, Portugalskoj Republici, Rumunjskoj, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Republici Finskoj i Kraljevini Švedskoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. listopada 2009.

Za Komisiju

Jacques BARROT

Potpredsjednik


(1)  SL L 218, 13.8.2008., str. 60.

(2)  SL L 213, 15.6.2004., str. 5.

(3)  SL L 267, 27.9.2006., str. 41.

(4)  SL L 131, 1.6.2000., str. 43.

(5)  SL L 64, 7.3.2002., str. 20.

(6)  SL L 176, 10.7.1999., str. 36.

(7)  SL L 176, 10.7.1999., str. 31.

(8)  SL L 53, 27.2.2008., str. 1.

(9)  SL L 83, 26.3.2008., str. 3.

(10)  SL L 381, 28.12.2006., str. 4.


PRILOG

1.   Razlučivost otisaka prstiju

Središnji vizni informacijski sustav (CS-VIS) prima slike otisaka deset prstiju, položenih pljoštimice na površinu, nominalne razlučivosti samo 500 dpi (uz prihvatljivo odstupanje +/- 5 dpi) s 256 stupnjeva sive.

2.   Uporaba deset otisaka prstiju za biometrijske identifikacije i pretraživanja

CS-VIS izvodi biometrijska pretraživanja (biometrijske identifikacije) uz pomoć otisaka deset prstiju, položenih pljoštimice na površinu. Međutim, ako neki prsti nedostaju, oni se odgovarajuće identificiraju u skladu sa standardom ANSI/NIST-ITL 1-2000 (1), a prema potrebi se upotrebljavaju preostali prsti.

3.   Uporaba četiriju otisaka prstiju za biometrijske verifikacije

CS-VIS može izvoditi biometrijske provjere za pristup podacima uz pomoć otisaka četiri prsta, položenih pljoštimice na površinu.

Ako su dostupni, upotrebljavaju se otisci prstiju sljedećih prstiju, bilo desne bilo lijeve ruke: kažiprsta (identifikacija NIST 2 ili 7), srednjaka (identifikacija NIST 3 ili 8), prstenjaka (identifikacija NIST 4 ili 9), malog prsta (identifikacija NIST 5 ili 10).

Iz ergonomskih razloga, radi standardizacije i vizualizacije upotrebljavaju se otisci prstiju iste ruke, počevši s desnom rukom.

Položaj prsta identificira se za svaku pojedinu sliku otiska prsta, u skladu sa standardom ANSI/NIST-ITL 1-2000.

Ako takva identifikacija položaja prsta nije moguća ili se pokaže pogrešnom, nacionalni sustavi mogu zahtijevati provjere u okviru sustava CS-VIS, upotrebljavajući „permutacije” (2).

Prsti koji nedostaju ili prsti koji su omotani zavojem uvijek se identificiraju u skladu sa standardom ANSI/NIST-ITL 1-2000 i kontrolnim dokumentom sučelja VIS.

4.   Uporaba jednog ili dvaju otisaka prstiju za biometrijske provjere

Države članice mogu odlučiti da će za biometrijske provjere umjesto otisaka četiri prsta upotrebljavati otiske jednog ili dva prsta, položenih pljoštimice na površinu.

Obično se upotrebljavaju sljedeći prsti:

(a)

jedan prst: kažiprst (identifikacija NIST 2 ili 7),

(b)

dva prsta: kažiprst (identifikacija NIST 2 ili 7) i srednjak (identifikacija NIST 3 ili 8).

Mogu se, nadalje, upotrebljavati i sljedeći prsti:

(a)

jedan prst: palac (identifikacija NIST 1 ili 6) ili srednjak (identifikacija 3 ili 8),

(b)

dva prsta:

i.

kažiprst (identifikacija NIST 2 ili 7) i prstenjak (identifikacija NIST 4 ili 9) ili

ii.

srednjak (identifikacija NIST 3 ili 8) i prstenjak (identifikacija NIST 4 ili 9).

Iz ergonomskih razloga, radi standardizacije i vizualizacije upotrebljavaju se otisci prstiju iste ruke, počevši s desnom rukom.

Položaj prsta identificira se za svaku pojedinu sliku otiska prsta, u skladu sa standardom ANSI/NIST-ITL 1-2000.

Ako takva identifikacija položaja prsta nije moguća ili se pokaže pogrešnom, nacionalni sustavi mogu zahtijevati provjere u okviru sustava CS-VIS, upotrebljavajući „permutacije”.

Prsti koji nedostaju ili prsti koji su omotani zavojem uvijek se identificiraju u skladu sa standardom ANSI/NIST-ITL 1-2000 i kontrolnim dokumentom sučelja VIS.


(1)  ANSI/NIST-ITL 1-2000 Standard „Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial, Scar Mark & Tattoo (SMT) Information” (standard „Format podataka za razmjenu otiska prstiju, slika, ožiljaka i tetovaža (SMT)”, dostupan na: http://www.itl.nist.gov/ANSIASD/sp500-245-a16.pdf.

(2)  Permutacije daju sustavu CS-VIS uputu da izvede repetitivnu provjeru između izvornog otiska (otisaka) prstiju (jednog, dva, tri ili četiri) i svih raspoloživih otisaka prstiju (najviše deset), sve dok ne uslijedi pozitivna provjera ili dok se ne pretraže svi raspoloživi otisci prstiju bez postizanja pozitivne provjere.


Top