EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0377

2009/377/EZ: Odluka Komisije od 5. svibnja 2009. o donošenju provedbenih mjera za savjetodavni mehanizam i druge postupke iz članka 16. Uredbe (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o Viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2009) 2359)

OJ L 117, 12.5.2009, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 206 - 210

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/377/oj

19/Sv. 008

HR

Službeni list Europske unije

206


32009D0377


L 117/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

05.05.2009.


ODLUKA KOMISIJE

od 5. svibnja 2009.

o donošenju provedbenih mjera za savjetodavni mehanizam i druge postupke iz članka 16. Uredbe (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o Viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u)

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2009) 2359)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na bugarskom, češkom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku)

(2009/377/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o Viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u) (1), a posebno njezin članak 45. stavak 2. točku (e),

budući da:

(1)

Članak 16. Uredbe (EZ) br. 767/2008 predviđa pravila uporabe VIS-a za savjetovanje i zahtjeve za dokumentaciju. U provedbi članka 16. Uredbe o VIS-u trebalo bi donijeti mjere za određivanje pravila za razmjenu poruka poslanih u okviru infrastrukture VIS-a (specifikacije VIS Maila). Te se poruke ne bilježe u VIS-u a poslani osobni podaci rabe se isključivo za savjetovanje između središnjih viznih tijela i za konzularnu suradnju.

(2)

Podložno daljnjim mjerama donesenima do datuma iz članka 46. Uredbe o VIS-u o uključivanju tehničkih funkcionalnosti Schengenske savjetodavne mreže, specifikacije VIS Maila trebaju definirati četiri vrste poruka koje se mogu upotrijebiti od početka uporabe VIS-a do datuma iz članka 46. Uredbe o VIS-u. One bi trebale uključivati poruke koje se odnose na konzularnu suradnju (članak 16. stavak 3. Uredbe o VIS-u), poruke koje se odnose na prijenos zahtjevâ nadležnim viznim tijelima za prosljeđivanje preslika putnih isprava i drugih dokumenata priloženih zahtjevu te za prijenos elektroničkih kopija tih dokumenata (članak 16. stavak 3. Uredbe o VIS-u), poruke da su podaci obrađeni u VIS-u netočni ili da su podaci u VIS-u obrađivani u suprotnosti s odredbama Uredbe VIS-a (članak 24. stavak 2. Uredbe VIS-a) i poruke da je podnositelj zahtjeva stekao državljanstvo države članice (članak 25. stavak 2. Uredbe o VIS-u).

(3)

U skladu s člankom 5. Protokola o stajalištu Danske, koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, Danska je 13. listopada 2008. odlučila provesti Uredbu (EZ) br. 767/2008 u dansko pravo. Uredba (EZ) br. 767/2008 stoga je obvezujuća za Dansku u međunarodnom pravu. Danska je stoga u skladu s međunarodnim pravom obvezna provoditi ovu Odluku.

(4)

U skladu s Odlukom Vijeća 2000/365/EZ od 29. svibnja 2000. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske da sudjeluje u nekim odredbama Schengenske pravne stečevine (2), Ujedinjena Kraljevina nije sudjelovala u donošenju Uredbe (EZ) br. 767/2008, nije njome vezana niti se ona na nju primjenjuje budući da predstavlja razvoj odredaba Schengenske pravne stečevine. Ova Odluka Komisije stoga nije naslovljena na Ujedinjenu Kraljevinu.

(5)

U skladu s Odlukom Vijeća 2002/192/EZ od 28. veljače 2002. o zahtjevu Irske da sudjeluje u nekim odredbama Schengenske pravne stečevine (3), Irska nije sudjelovala u donošenju Uredbe (EZ) br. 767/2008, nije njome vezana niti se ona na nju primjenjuje budući da predstavlja razvoj odredaba Schengenske pravne stečevine. Ova Odluka Komisije stoga nije naslovljena na Irsku.

(6)

Ova Odluka predstavlja akt koji se temelji na Schengenskoj pravnoj stečevini ili je s njom na neki drugi način povezana u smislu članka 3. stavka 2. Akta o pristupanju iz 2003. i članka 4. stavka 2. Akta o pristupanju iz 2005.

(7)

Što se tiče Islanda i Norveške, ova Odluka predstavlja razvoj odredaba Schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma sklopljenog između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih dvaju država provedbi, primjeni i razvoju Schengenske pravne stečevine (4), što spada u područje iz članka 1. točke B Odluke Vijeća 1999/437/EZ od 17. svibnja 1999. o određenim aranžmanima za primjenu Sporazuma sklopljenog između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih dviju država provedbi, primjeni i razvoju Schengenske pravne stečevine (5).

(8)

Što se tiče Švicarske, ova Odluka predstavlja razvoj odredaba Schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma kojeg su potpisale Europska unija, Europska zajednica i Švicarska Konfederacija o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju Schengenske pravne stečevine, što spada u područje iz članka 1. točke B Odluke 1999/437/EZ čitane u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2008/146/EZ (6) o sklapanju tog Sporazuma u ime Europske zajednice.

(9)

Što se tiče Lihtenštajna, ova Odluka predstavlja razvoj odredaba Schengenske pravne stečevine u smislu Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju Schengenske pravne stečevine, što spada u područje iz članka 1. točke B Odluke 1999/437/EZ čitane u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2008/261/EZ od 28. veljače 2008. o potpisivanju, u ime Europske zajednice i o privremenoj primjeni određenih odredaba Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju Schengenske pravne stečevine (7).

(10)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 51. Uredbe (EZ) br. 1987/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavi, djelovanju i upotrebi druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) (8),

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Provedbene mjere za savjetodavni mehanizam i druge postupke iz članka 16. Uredbe (EZ) br. 767/2008 za fazu od početka djelovanja VIS-a do datuma iz članka 46. Uredbe (EZ) br. 767/2008 određene su u Prilogu.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Kraljevini Belgiji, Republici Bugarskoj, Češkoj Republici, Saveznoj Republici Njemačkoj, Republici Estoniji, Helenskoj Republici, Kraljevini Španjolskoj, Francuskoj Republici, Talijanskoj Republici, Republici Cipru, Republici Latviji, Republici Litvi, Velikom Vojvodstvu Luksemburgu, Republici Mađarskoj, Republici Malti, Kraljevini Nizozemskoj, Republici Austriji, Republici Poljskoj, Portugalskoj Republici, Rumunjskoj, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Republici Finskoj i Kraljevini Švedskoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. svibnja 2009.

Za Komisiju

Jacques BARROT

Potpredsjednik


(1)  SL L 218, 13.8.2008., str. 60.

(2)  SL L 131, 1.6.2000., str. 43.

(3)  SL L 64, 7.3.2002., str. 20.

(4)  SL L 176, 10.7.1999., str. 36.

(5)  SL L 176, 10.7.1999., str. 31.

(6)  SL L 53, 27.2.2008., str. 1.

(7)  SL L 83, 26.3.2008., str. 3.

(8)  SL L 381, 28.12.2006., str. 4.


PRILOG

1.   Uvod

Mehanizam za komunikaciju VIS Mail temelji se na članku 16. Uredbe (EZ) br. 767/2008 i omogućuje prijenos informacija među državama članicama putem infrastrukture Viznog informacijskog sustava (VIS).

Osobni podaci koji se prenose u okviru ovog mehanizma na temelju članka 16. Uredbe o VIS-u upotrebljavaju se isključivo za savjetovanje između središnjih viznih tijela i za konzularnu suradnju.

Razvoj mehanizama VIS Mail-a i VISION-a odvija se u fazama kako je prikazano u nastavku:

Image

Prije početka djelovanja VIS-a, VISION je jedina komunikacijska mreža za savjetovanja o vizama (1).

U fazi 1 od početka djelovanja VIS-a može se upotrebljavati mehanizam VIS Mail za prijenos sljedećih vrsta informacija:

poruka u vezi s konzularnom suradnjom,

zahtjeva za dokazne isprave,

poruka o netočnim podacima,

državljanstva države članice kojeg je stekao podnositelj zahtjeva.

Odredbe Uredbe o VIS-u o uporabi mehanizma VIS Mail za prijenos informacija o konzularnoj suradnji i zahtjevima za dokazne isprave (članak 16. stavak 3.), izmjenu podataka (članak 24. stavak 2.) i brisanje podataka unaprijed (članak 25. stavak 2.) primjenjuju se u fazi 1. Mehanizam VIS Mail, uključujući središnjeg posredovatelja i nacionalnih poslužitelja elektroničke pošte, mora biti uspostavljen u slučaju da ga barem jedna država članica namjerava upotrebljavati u fazi 1., kako bi se toj državi članici omogućilo slanje takvih poruka (2). Za vrijeme faze 1. djelovanja mehanizma VIS Mail usporedno se upotrebljava VISION.

U fazi 2, kada su sva mjesta za izdavanje schengenske vize povezana s VIS-om, mehanizam VIS Mail zamjenjuje Schengensku savjetodavnu mrežu od datuma određenog u skladu s člankom 46. Uredbe o VIS-u. Od tog se datuma sve vrste poruka razmjenjuju putem infrastrukture VIS-a pomoću mehanizma VIS Mail.

2.   Infrastruktura za razmjenu SMTP elektroničke pošte

U razmjeni SMTP elektroničke pošte koristi se infrastruktura VIS-a, koja uključuje nacionalna sučelja i mrežu sTESTA i temelji se na nacionalnim poslužiteljima za elektroničku poštu koji poruke razmjenjuju putem infrastrukture središnjeg posredovatelja elektroničke pošte.

Infrastruktura središnjeg posredovatelja SMTP elektroničke pošte razvija se i postavlja u mjestima središnje jedinice VIS-a i pomoćne središnje jedinice VIS-a. Upravljanje i praćenje posredovatelja elektroničke pošte, uključujući prijavljivanje na mrežu, osigurava upravljačko tijelo.

Infrastrukturu nacionalnog SMTP poslužitelja elektroničke pošte pripremaju države članice. Infrastruktura nacionalnih poslužitelja elektroničke pošte treba biti zaštićena od neovlaštenog pristupa porukama.

3.   Programska rješenja

Djelovanja mehanizma VIS Mail počinju u fazi 1 zajedno s razvojem poslovnih procesa, uzimajući u obzir tehničko rješenje VISION-a kako bi se osigurao neometan prijelaz između faze 1 i faze 2 kada VIS Mail zamjenjuje VISION.

Tehničke specifikacije s opisom funkcionalnosti mehanizma VIS Mail ne dovode u pitanje pravne vidove konzularne suradnje i viznih postupaka.


(1)  Ova se mreža upotrebljava za savjetovanja među državama članicama, uključujući zastupanje i za razmjenu informacija o izdavanju viza s ograničenom teritorijalnom valjanošću (VLTV).

(2)  Činjenica da se može upotrijebiti mehanizam VIS Maila odnosi se na neobveznu uporabu samog mehanizma a ne na njegovu raspoloživost, koja je onda obvezna.


Top