EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1335

Uredba (EZ) br. 1335/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 881/2004 o osnivanju Europske agencije za željeznice (Uredba o Agenciji) Tekst značajan za EGP

OJ L 354, 31.12.2008, p. 51–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 004 P. 99 - 107

No longer in force, Date of end of validity: 14/06/2016; stavljeno izvan snage 32016R0796

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1335/oj

07/Sv. 004

HR

Službeni list Europske unije

99


32008R1335


L 354/51

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

16.12.2008.


UREDBA (EZ) br. 1335/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. prosinca 2008.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 881/2004 o osnivanju Europske agencije za željeznice (Uredba o Agenciji)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 71. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 881/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. (3) osnovana je Europska agencija za željeznice (dalje u tekstu „Agencija”), kako bi dala tehnički doprinos uspostavi europskog željezničkog područja bez granica. S obzirom na razvoj zakonodavstva Zajednice u području interoperabilnosti i sigurnosti željeznica, te razvoja tržišta na temelju iskustva stečenog iz djelovanja Agencije i odnosa između Agencije i Komisije, potrebno je donijeti određene izmjene te Uredbe, a posebno dodati određene zadatke.

(2)

Komisiju se izvješćuje o nacionalnim pravilima u skladu s Direktivom 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o interoperabilnosti željezničkog sustava u Zajednici (preinaka) (4) (dalje u tekstu „Direktiva o interoperabilnosti željeznica”), i Direktivom 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o sigurnosti željeznica Zajednice (Direktiva o sigurnosti željeznica) (5). Stoga je potrebno ispitati obje grupe pravila kako bi se naročito ocijenilo jesu li sukladni s važećim zajedničkim sigurnosnim metodama i tehničkim specifikacijama za interoperabilnost (TSI-jima), te omogućuju li postizanje važećih zajedničkih sigurnosnih ciljeva.

(3)

Kako bi se olakšao postupak dobivanja odobrenja za uporabu vozila koja nisu sukladna s odgovarajućim TSI-jem, sva se važeća tehnička i sigurnosna pravila u svakoj državi članici trebaju razvrstati u tri skupine, a rezultati tog razvrstavanja se trebaju prikazati u referentnom dokumentu. Agencija stoga mora pripremiti nacrt za stvaranje i ažuriranje tog dokumenta upućivanjem na nacionalna pravila za svaki od relevantnih tehničkih parametara i davanjem ad hoc tehničkih mišljenja u pogledu određenih aspekata uzajamnog odobravanja projekata. Nakon pregleda popisa parametara, Agencija može preporučiti izmjene istoga.

(4)

Zbog svoje pravne nadležnosti i visokog stupnja stručnog tehničkog znanja, Agencija je subjekt koji bi trebao osigurati pojašnjenja složenijih pitanja u vezi s djelatnošću sektora. Stoga bi u okviru postupaka za dobivanje odobrenja za uporabu vozila trebalo dopustiti mogućnost da se od Agencije zatraži izdavanje tehničkih mišljenja u slučaju negativne odluke od strane nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost ili u vezi s usklađenošću nacionalnih pravila za tehničke parametre utvrđene u Direktivi o interoperabilnosti željezničkog sustava.

(5)

Trebalo bi omogućiti da se od Agencije zatraži mišljenje u pogledu hitnih izmjena TSI-ja.

(6)

U skladu s člankom 13. Uredbe (EZ) br. 881/2004. Agencija može pratiti kakvoću rada tijela koje su prijavile države članice. Studija Komisije je pokazala da je moguće na više načina tumačiti mjerila koja se trebaju primijeniti pri prijavljivanju tih tijela. Ne dovodeći u pitanje odgovornosti država članica u pogledu izbora tijela koje prijavljuje i provjera koje moraju provesti kako bi zajamčile da su ta mjerila ispunjena, važno je ocijeniti učinak takvih različitih tumačenja i provjeriti da one ne dovode do poteškoća u pogledu uzajamnog priznavanja potvrda o sukladnosti i EZ izjava o provjeri. Stoga na zahtjev Komisije Agenciji treba omogućiti praćenje djelatnosti prijavljenih tijela, te tamo gdje je to opravdano, obavljanje pregleda kako bi se osiguralo da odgovarajuće prijavljeno tijelo ispunjava mjerila iz Direktive o interoperabilnosti željezničkog sustava.

(7)

Člankom 15. Uredbe (EZ) br. 881/2004 Agencija se ovlašćuje da na zahtjev Komisije i sa stajališta interoperabilnosti ocijeni zahtjeve za financijsku potporu Zajednice za željezničke infrastrukturne projekte. Definicije tih projekata treba proširiti tako da je moguće ocijeniti i usklađenost sustava, kao na primjer u slučaju projekata provedbe Europskog sustava upravljanja željezničkog prometa (ERTMS).

(8)

Zbog razvoja na međunarodnoj razini i posebno zbog stupanja na snagu nove Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) iz 1999., od Agencije bi trebalo tražiti da ocijeni odnos između željezničkih prijevoznika i posjednika, prije svega u pogledu održavanja i kao proširenje njezine djelatnosti u području izdavanja potvrda radionicama za održavanje. Agencija bi stoga morala imati mogućnost davanja preporuka u pogledu provođenja sustava izdavanja potvrda za održavanje u skladu s člankom 14.a Direktive o sigurnosti željeznica.

(9)

Agencija bi pri oblikovanju sustava izdavanja potvrda subjektima nadležnim za održavanje i radionicama za održavanje morala osigurati da su ti sustavi sukladni s odgovornostima koje su već bile dodijeljene željezničkim prijevoznicima i budućom ulogom subjekata nadležnih za održavanje. Tim bi se sustavima trebao olakšati postupak izdavanja rješenja o sigurnosti željezničkim prijevoznicima i izbjeći nepotrebna administrativna opterećenja i umnožavanje kontrola, inspekcija i/ili revizija.

(10)

Nakon donošenja trećeg željezničkog paketa, trebalo bi upućivati na Direktivu 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o davanju ovlaštenja strojovođama koji upravljaju lokomotivama i vlakovima na željezničkom sustavu Zajednice (6) (dalje u tekstu „Direktiva o strojovođama”), u kojoj se utvrđuju različiti zadaci Agencije i u kojoj joj se također daje mogućnost davanja preporuka.

(11)

Što se tiče osoblja vlaka, Agencija bi također trebala utvrditi mogućnosti za certificiranje drugih članova osoblja koji obavljaju zadatke relevantne za sigurnost i ocijeniti učinak tih različitih mogućnosti. Namjera je da Agencija, osim mjerila za strojovođe i druge članove osoblja koji obavljaju zadatke relevantne za sigurnost, također razmotri mjerila za određivanje stručne osposobljenosti drugog osoblja uključenog u rad i održavanje željezničkog sustava.

(12)

U Direktivi o interoperabilnosti željeznica i Direktivi o sigurnosti željeznica utvrđene su različite vrste dokumenata, naime EZ izjave o provjeri, dozvole i rješenja o sigurnosti te nacionalnih pravila o kojima se obavješćuje Komisija. Stoga je zadatak Agencije zajamčiti javni pristup tim dokumentima, nacionalnim registrima vozila i infrastrukture te registrima koje vodi Agencija.

(13)

Agencija bi trebala provjeriti odgovarajuće prihode za zadatke, povezane s dostupnošću dokumenata i registara u skladu s člankom 38. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 881/2004.

(14)

Od donošenja drugog željezničkog paketa, poduzeto je nekoliko inicijativa u pogledu razvoja i provedbe ERTMS-a. One uključuju potpisivanje sporazuma o suradnji između Komisije i raznih zainteresiranih strana, osnivanje odbora za davanje smjernica za provođenje tog sporazuma o suradnji, priopćenje Europskom parlamentu i Vijeću o uvođenju Europskog prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog sustava ERTMS/ETCS, koji je donijela Komisija, imenovanje europskog koordinatora za projekt ERTMS od strane Komisije i koji je prioritetni projekt u interesu Zajednice, definiranje uloge Agencije kao sustavnog tijela u okviru raznih godišnjih radnih programa te donošenje TSI-ja za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni sustav konvencionalnog željezničkog sustava (7). S obzirom na sve veći značaj doprinosa Agencije u ovome području, njezini bi se zadaci trebali detaljno odrediti.

(15)

Agencija ima vodeću ulogu u budućem uvođenju ERTMS-a u cjelokupni željeznički sustav. S tom je namjenom potrebno osigurati vremenski usklađenu izmjenu nacionalnih sustava.

(16)

Verzija ERTMS-a koju je Komisija donijela 23. travnja 2008. trebala bi omogućiti željezničkim prijevoznicima koji su ulagali u interoperabilna željeznička vozila odgovarajući prihod od njihovog ulaganja. Tu verziju treba dopuniti usklađenim specifikacijama za ispitivanje. Sve eventualne dodatne specifikacije koje zahtijevaju nacionalna tijela za sigurnost ne bi smjele bez razloga onemogućiti prometovanje željezničkih vozila opremljenih prethodnim verzijama ERTMS-a ili verzijom koju je Komisija donijela 23. travnja 2008. na prugama koje su već opremljene u skladu s posljednjom verzijom.

(17)

Kako bi promicala interoperabilnost, Agencija bi trebala ocijeniti učinak prilagodbe svih verzija ERTMS-ova ugrađenih prije verzije koju je Komisija donijela 23. travnja 2008. toj verziji.

(18)

Agencija ima danas veliki broj osposobljenih stručnjaka u području interoperabilnosti i sigurnosti europskog željezničkog sustava. Agenciju bi trebalo ovlastiti za obavljanje ad hoc zadataka na zahtjev Komisije, ako su ti zadaci sukladni zadacima Agencije i u skladu s ostalim prioritetima Agencije. U tom bi pogledu izvršni direktor Agencije trebao ocijeniti je li takvu pomoć moguće izvesti i barem jednom godišnje izvješćivati upravni odbor o osiguravanju takve pomoći. Odbor može ocijeniti to izvješće u skladu s ovlastima koje su mu dodijeljene prema Uredbi (EZ) br. 881/2004.

(19)

U prvoj godini nakon osnutka, Agencija je intenzivno zapošljavala djelatnike na projektu putem ugovora na najviše pet godina, što znači da bi u kratkom vremenu Agenciju morao napustiti veliki broj tehničkog osoblja. Kako bi se osigurao dovoljan broj stručnjaka i odgovarajuća kakvoća stručnog znanja, pri čemu valja uzeti u obzir moguće poteškoće pri postupcima zapošljavanja, Agenciji treba omogućiti produljenje ugovora o radu posebno osposobljenog osoblja sljedeće tri godine.

(20)

Kako bi omogućili bolju vremensku usklađenost s postupkom donošenja proračuna, potrebno je izmijeniti datum do kojega Agencija mora donijeti svoj godišnji program rada.

(21)

U programu rada Agencije, za svaku djelatnost treba odrediti cilj i njezinog naslovnika. Komisiju je također potrebno obavijestiti i o tehničkim rezultatima svake djelatnosti, s obzirom da te informacije prelaze opseg općeg izvješća koje se upućuje svim institucijama.

(22)

Budući da cilj ove Uredbe, naime proširenje zadataka Agencije, kako bi se uključilo njezino sudjelovanje u pojednostavljivanju postupka Zajednice za izdavanje odobrenja za uporabu željezničkih vozila, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego ga se može na bolji način ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti iz istog članka, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(23)

Uredbu (EZ) br. 881/2004 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene

Uredba (EZ) br. 881/2004 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

Vrste akata Agencije

Agencija može:

(a)

uputiti Komisiji preporuke u pogledu primjene članaka 6., 7., 9.b, 12., 14., 16., 16.a, 16.b, 16.c, 17. i 18.; i

(b)

dati mišljenja Komisiji u skladu s člancima 9.a, 10., 13. i 15. i odgovarajućem tijelu u državama članicama u skladu s člankom 10.”;

2.

članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

prva rečenica stavka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Za sastavljanje preporuka iz članaka 6., 7., 9.b, 12., 14., 16., 17. i 18., Agencija utvrđuje ograničen broj radnih skupina.”;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Nacionalna tijela nadležna za sigurnost iz članka 16. Direktive o sigurnosti željeznica, ili, ovisno o predmetu, nadležna nacionalna tijela, imenuju svoje predstavnike u radne skupine u kojima žele sudjelovati.”;

3.

članak 8. se briše;

4.

nakon članka 9. dodaje se sljedeći naslov poglavlja:

5.

Umeću se sljedeći članci:

„Članak 9.a

Nacionalna pravila

1.   Agencija na zahtjev Komisije stručno pregledava nova nacionalna pravila o kojima se obavješćuje Komisija u skladu s člankom 8. Direktive o sigurnosti željeznica ili člankom 17. stavkom 3. Direktive 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o interoperabilnosti željezničkog sustava u Zajednici (preinaka) (8) (dalje u tekstu ‚Direktiva o interoperabilnosti željeznica’).

2.   Agencija provjerava sukladnost pravila iz stavka 1. s važećim zajedničkim sigurnosnim metodama (CSM-ovima) i tehničkim specifikacijama za interoperabilnost (TSI-jima). Agencija također provjerava, omogućuju li ta pravila postizanje zajedničkih sigurnosnih ciljeva (CST-a).

3.   Ako Agencija, nakon razmatranja razloga koje navodi država članica, smatra da neka od tih pravila ili nisu u skladu s TSI-jima ili CSM-ovima ili ne omogućuju postizanje CST-a, Agencija daje mišljenje Komisiji u roku od dva mjeseca nakon što je Komisija dostavila pravila.

Članak 9.b

Razvrstavanje nacionalnih pravila

1.   Agencija u skladu s postupcima iz stavaka 2. do 4. olakšava izdavanje odobrenja za uporabu vozila u drugim državama članicama ako je odobrenje izdano u jednoj državi članici.

2.   Agencija do 19. siječnja 2009. mora pregledati popis parametara iz odjeljka 1. Priloga VII. Direktivi o interoperabilnosti željeznica i dati Komisiji odgovarajuće preporuke.

3.   Agencija priprema nacrt referentnog dokumenta s pozivanjem na sva nacionalna pravila koja države članice primjenjuju na početak uporabe vozila. U tom su dokumentu sadržana nacionalna pravila svake države članice za svaki parametar iz Priloga VII. Direktivi o interoperabilnosti željeznica te je utvrđena skupina iz točke 2. Priloga VII. kojoj ta pravila pripadaju. Ta pravila obuhvaćaju pravila prijavljena u skladu s člankom 17. stavkom 3. Direktive o interoperabilnosti željeznica, uključujući pravila prijavljena nakon donošenja TSI-ja (posebni slučajevi, otvorena pitanja, odstupanja), i pravila prijavljena u skladu s člankom 8. Direktive o sigurnosti željeznica.

4.   Kako bi se postupno smanjivala nacionalna pravila u skupini B iz odjeljka 2. Priloga VII. Direktivi o interoperabilnosti željeznica, Agencija redovito sastavlja nacrt za ažuriranje referentnog dokumenta te ga prosljeđuje Komisiji. Prva verzija dokumenta dostavlja se Komisiji najkasnije 1. siječnja 2010.

5.   Agencija se za namjene provođenja tog članka koristi suradnjom nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost osnovanih u skladu s člankom 6. stavkom 5. i osniva radnu skupinu u skladu sa načelima iz članka 3.

6.

u članak 10. umeću se sljedeći stavci:

„2.a   Od Agencije se može zatražiti tehničko mišljenje:

(a)

o usklađenosti nacionalnih pravila za jedan ili više parametara iz odjeljka 1. Priloga VII. Direktivi o interoperabilnosti željeznica koje zatraži nacionalno tijelo nadležno za sigurnost ili Komisija;

(b)

u slučaju neodobravanja početka uporabe željezničkog vozila od strane nacionalnog tijela nadležnog za sigurnost koje zatraži nadležno žalbeno tijelo iz članka 21. stavka 7. Direktive o interoperabilnosti željeznica.

2.b   Komisija može pozvati Agenciju da osigura tehnička mišljenja o hitnim izmjenama TSI-ja u skladu s člankom 7. stavkom 1. Direktive o interoperabilnosti željeznica.”;

7.

članak 11. se briše;

8.

Članak 13. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 13.

Prijavljena tijela

1.   Ne dovodeći u pitanje odgovornost država članica za prijavljena tijela koja imenuju, Agencija na zahtjev Komisije može nadzirati kakvoću rada tih tijela. Ona Komisiji prema potrebi daje mišljenje.

2.   Ne dovodeći u pitanje odgovornost država članica, Agencija na zahtjev Komisije, ako u skladu s člankom 28. stavkom 4. Direktive o interoperabilnosti željeznica smatra da prijavljeno tijelo ne ispunjava mjerila iz Priloga VIII. toj Direktivi, provjerava jesu li ta mjerila ispunjena. Agencija Komisiji daje mišljenje.”;

9.

Članak 15. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 15.

Interoperabilnost željezničkog sustava Zajednice

Ne dovodeći u pitanje odstupanja predviđena u članku 9. Direktive o interoperabilnosti željeznica, Agencija na zahtjev Komisije provjerava sa stajališta interoperabilnosti, svaki projekt koji uključuje projektiranje i/ili gradnju i obnovu ili modernizaciju podsustava za koji je bio uložen zahtjev za financijskom potporom Zajednice. U roku koji je dogovoren s Komisijom, sukladno važnosti projekta i raspoloživih sredstava, ali ne u roku duljem od dva mjeseca, Agencija daje mišljenje o usklađenosti projekta s odgovarajućim TSI-jem.”;

10.

Ispred članka 16. umeće se sljedeći naslov poglavlja:

11.

U članak 16. dodaje se sljedeći stavak:

„Ove preporuke moraju biti u skladu s odgovornostima koje su već bile dodijeljene željezničkim prijevoznicima, kako je predviđeno odredbama iz članka 4. Direktive o sigurnosti željeznica, te subjektu nadležnom za održavanje u skladu s odredbama iz članka 14.a navedene Direktive, te se u njima moraju u cijelosti uzeti u obzir postupci dodjele potvrda željezničkim prijevoznicima i subjektima nadležnim za održavanje.”;

12.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 16.a

Izdavanje dozvola subjektima nadležnim za održavanje

1.   Agencija do 1. srpnja 2010. Komisiji šalje preporuku u vezi s uvođenjem sustava certificiranja subjekata nadležnih za održavanje u skladu s člankom 14.a stavkom 5. Direktive o sigurnosti željeznica.

Ocjena i preporuka Agencije mora posebno obuhvaćati sljedeće aspekte, uzimajući u obzir odnose koje subjekt nadležan za održavanje može imati s drugim stranama kao što su posjednici, željeznički prijevoznici i upravitelji infrastrukture:

(a)

je li subjekt zadužen za održavanje uspostavio odgovarajuće postupke, uključujući postupke za rad i upravljačke postupke kako bi osigurao učinkovito i sigurno održavanje vozila;

(b)

sadržaj i specifikacije sustava certificiranja, koji je prilagođen održavanju vagona;

(c)

vrste tijela nadležnih za certificiranje i obveze koje su nametnute tim tijelima;

(d)

oblike i valjanost potvrda koje se izdaju subjektima nadležnim za održavanje;

(e)

tehničke i operativne inspekcije i kontrole.

2.   U razdoblju od tri godine od datuma kada Komisija donese sustav izdavanja potvrda subjektima nadležnim za održavanje iz članka 14.a stavka 5. Direktive o sigurnosti željeznica, Agencija Komisiji šalje izvješće u kojem ocjenjuje provođenje takvog sustava. Do istog datuma, Agencija Komisiji također šalje preporuku u vezi s određivanjem sadržaja i specifikacija sličnog sustava izdavanja potvrda za subjekte koji su nadležni za održavanje drugih vozila, kao što su lokomotive, putnički vagoni, električna motorna vozila (EMV) i dizelska motorna vozila (DMV).

3.   Agencija u okviru svojeg izvješća o sigurnosti iz članka 9. stavka 2. ove Uredbe analizira alternativne mjere koje se donose u skladu s člankom 14.a stavkom 8. Direktive o sigurnosti željeznica.”;

13.

nakon članka 16.a umeće se sljedeći naslov poglavlja:

14.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 16.b

Strojovođe

1.   Agencija u vezi s pitanjima povezanim s Direktivom 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o davanju ovlaštenja strojovođama koji upravljaju lokomotivama i vlakovima na željezničkom sustavu Zajednice (9), (dalje u tekstu: ‚Direktiva o strojovođama’):

(a)

priprema nacrt obrasca Zajednice za dozvolu, potvrdu i ovjerenu presliku potvrde, njihove značajke oblika, uzimajući u obzir mjere protiv krivotvorenja;

(b)

surađuje s nadležnim tijelima kako bi se zajamčila interoperabilnost registara dozvola i potvrda strojovođa. S tom namjenom, Agencija priprema nacrt temeljnih parametara registara koje treba uspostaviti, kao što su podaci koji se moraju unijeti, njihov oblik i protokol za razmjenu podataka, prava pristupa, trajanje čuvanja podataka i postupci koji se moraju slijediti u slučaju stečaja;

(c)

priprema nacrt mjerila Zajednice za izbor ispitivača i provjere;

(d)

ocjenjuje razvoj postupka izdavanja potvrda strojovođama tako što u roku od najviše četiri godine nakon donošenja temeljnih parametara za registre, kako je predviđeno u članku 22. stavku 4. Direktive o strojovođama, Komisiji predlaže izvješće u kojem se prema potrebi predlaže poboljšanje sustava i mjere u vezi s teoretskim i praktičnim provjeravanjem stručnog znanja podnositelja zahtjeva za dobivanje usklađene potvrde za željeznička vozila i odgovarajuću infrastrukturu;

(e)

do 4. prosinca 2012. razmatra mogućnost uporabe inteligentne kartice, u kojoj su spojene i dozvola i potvrde predviđene u članku 4. Direktive o strojovođama i pritom uključuje analizu troškova i koristi. Agencija priprema nacrt tehničkih i operativnih specifikacija takve inteligentne kartice;

(f)

potpomaže suradnju između država članica pri provođenju Direktive o strojovođama i organizira odgovarajuće sastanke s predstavnicima nadležnih tijela;

(g)

na traženje Komisije provodi analizu troškova i koristi primjene odredaba Direktive o strojovođama, koji isključivo voze na području države članice podnositeljice zahtjeva. Analiza troškova i koristi mora obuhvaćati razdoblje od deset godina. Ta se analiza troškova i koristi podnosi Komisiji u roku od dvije godine nakon uspostavljanja registara iz točke 1. članka 37. Direktive o strojovođama;

(h)

na traženje Komisije provodi novu analizu troškova i koristi, koja mora biti podnesena Komisiji najkasnije 12 mjeseci prije isteka privremenog razdoblja izuzeća koji je Komisija eventualno dodijelila;

(i)

osigurava da je sustav uspostavljen prema članku 22. stavku 2. točkama (a) i (b) Direktive o strojovođama usklađen s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom protoku takvih podataka (10).

2.   Agencija u vezi s pitanjima povezanim s Direktivom o strojovođama, daje preporuke o:

(a)

izmjeni kodova Zajednice za razne tipove vozila kategorija A i B iz članka 4. stavka 3. Direktive o strojovođama;

(b)

kodovima iz kojih su razvidni dodatni podaci ili zdravstvena ograničenja za uporabu koje je propisalo nadležno tijelo u skladu s Prilogom II. Direktivi o strojovođama.

3.   Agencija može iz opravdanih razloga zatražiti od nadležnih tijela informacije o statusu dozvola strojovođa.

15.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 16.c

Ostalo osoblje vlaka

U skladu s člankom 28. Direktive o strojovođama, Agencija u izvješću koje mora podnijeti do 4. lipnja 2009. i uzimajući u obzir TSI o odvijanju i upravljanju prometom, sastavljenim na temelju Direktiva 96/48/EZ i 2001/16/EZ, određuje profil i zadatke drugog osoblja koje obavlja zadatke relevantne za sigurnost i čija stručna osposobljenost na odgovarajući način pridonosi sigurnosti željeznica, koji bi trebali biti regulirani na razini Zajednice putem sustava dozvola i/ili potvrda, a koji može biti sličan sustavu uspostavljenom u Direktivi o strojovođama.”;

16.

u članku 17. naslov i stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 17.

Stručna osposobljenost i osposobljavanje

1.   Agencija daje preporuke za određivanje zajedničkih mjerila za stručnu osposobljenost i ocjenjivanje osoblja koje je uključeno u djelovanje i održavanje željezničkog sustava, ali koje nije obuhvaćeno člancima 16.b ili 16.c”;

17.

iza članka 17. umeće se sljedeći naslov poglavlja:

18.

Članak 18. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 18.

Registri

1.   Agencija sastavlja i Komisiji daje preporuke za zajedničke specifikacije:

(a)

nacionalnih registara vozila u skladu s člankom 33. Direktive o interoperabilnosti željeznica, uključujući mehanizam za razmjenu podataka i standardni obrazac za zahtjev za registraciju;

(b)

europskog registra odobrenih tipova vozila u skladu s člankom 34. Direktive o interoperabilnosti željeznica, uključujući mehanizme za razmjenu podataka s nacionalnim tijelima nadležnim za sigurnost;

(c)

registra infrastrukture u skladu s člankom 35. Direktive o interoperabilnosti željeznica.

2.   Agencija sastavlja i vodi registar tipova željezničkih vozila za koje su države članice izdale odobrenje za uporabu na željezničkoj mreži unutar Zajednice u skladu s člankom 34. Direktive o interoperabilnosti željeznica. Agencija u skladu s člankom 26. stavkom 4. navedene Direktive također priprema nacrt obrasca izjave o sukladnosti s tim tipom.”;

19.

Članak 19. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 19.

Dostupnost dokumenata i registara

1.   Agencija zajamčuje javnu dostupnost sljedećih dokumenata i registara iz Direktive o interoperabilnosti željeznica i Direktive o sigurnosti željeznica:

(a)

EZ izjava o provjeri podsustava;

(b)

EZ izjava o sukladnosti interoperabilnih sastavnih dijelova koji su dostupni nacionalnim tijelima nadležnim za sigurnost;

(c)

dozvola izdanih u skladu s Direktivom 95/18/EZ;

(d)

rješenja o sigurnosti izdanih u skladu s člankom 10. Direktive o sigurnosti željeznica;

(e)

izvješća o istraživanjima koja su poslana Agenciji u skladu s člankom 24. Direktive o sigurnosti željeznica;

(f)

nacionalnih pravila o kojima se Komisija obavješćuje u skladu s člankom 8. Direktive o sigurnosti željeznica te člankom 5. stavkom 6. i člankom 17. stavkom 3. Direktive o interoperabilnosti željeznica;

(g)

poveznice do nacionalnih registara vozila;

(h)

poveznice do registara infrastrukture;

(i)

europskog registra dozvola tipova vozila;

(j)

registra zahtjeva za izmjene i planirane izmjene specifikacija ERTMS-a;

(k)

registra oznaka posjednika vozila koji Agencija pohranjuje u skladu s TSI-jem o odvijanju i upravljanju prometom.

2.   Države članice i Komisija na temelju nacrta Agencije raspravljaju o praktičnim načinima posredovanja dokumenata iz stavka 1. i u vezi s njima postižu dogovor.

3.   Pri posredovanju dokumenata iz stavka 1., odgovarajuća tijela mogu navesti koji se dokumenti iz sigurnosnih razloga ne smiju otkriti javnosti.

4.   Nacionalna tijela koja su odgovorna za izdavanje dokumenata navedenih u stavku 1. točkama (c) i (d), izvješćuju Agenciju u roku od mjesec dana o svakoj pojedinačnoj odluci o izdavanju, produljenju, izmjenama te stavljanju izvan snage tih dokumenata.

5.   Agencija u tu javnu bazu podataka može dodati svaki javni dokument ili poveznicu od važnosti za ciljeve ove Uredbe.”;

20.

naslov poglavlja 4. zamjenjuje se sljedećim:

21.

umeću se sljedeći članci:

„Članak 21.a

ERTMS

1.   Agencija u suradnji s Komisijom poduzima obavljanje zadataka iz stavaka 2. do 5., kako bi

(a)

zajamčila usklađen razvoj ERTMS-a;

(b)

pridonijela usklađenosti opreme ERTMS-a ugrađene u državama članicama s važećim specifikacijama.

2.   Agencija uspostavlja postupak obrade zahtjeva za izmjene specifikacija ERTMS-a. S tom namjenom, Agencija uspostavlja i vodi registar zahtjeva za izmjene i planirane izmjene ERTMS specifikacija.

Agencija preporučuje donošenje nove verzije samo ako je prethodna verzija u dovoljnoj mjeri primijenjena. Razvoj novih verzija ne smije ugrožavati stupanj provedbe ERTMS-a, nepromjenjivost specifikacija potrebnih za optimalnu proizvodnju opreme ERTMS, prinosa od ulaganja željezničkih prijevoznika i učinkovitog planiranja primjene ERTMS.

3.   Agencija podupire nastojanja Komisije u izradi EU razvojnog plana za ERTMS i usklađivanja primjene ERTMS-a na svim transeuropskim prometnim koridorima.

4.   Agencija razvija strategiju upravljanja različitim verzijama ERTMS-a kako bi se zajamčila tehnička i operativna usklađenost između različito opremljenih mreža i vozila te kako bi se zajamčila inicijativa za brzu provedbu važeće verzije i eventualnih novijih verzija.

Agencija u skladu s člankom 6. stavkom 9. Direktive o interoperabilnosti željeznica osigurava da su kasnije verzije opreme ERTMS-a u skladu s postojećim verzijama, uključujući verziju koju je Komisija donijela 23. travnja 2008.

Agencija u vezi s opremom ERTMS-a, koja je stavljena u promet prije 23. travnja 2008. ili čije je ugradnja ili modernizacija na taj dan bila uznapredovala, priprema izvješća o ocjeni, u kojem navodi:

(a)

dodatne troškove koji snose raniji izvođači zbog uvođenja verzije koju je Komisija donijela 23. travnja 2008.;

(b)

sve eventualne mehanizme, uključujući i financijske, za podupiranje zamjene prethodnih verzija s verzijom iz točke (a).

Komisija poduzima odgovarajuće mjere u roku od godinu dana nakon što je zaprimila izvješće Agencije o ocjeni.

5.   Agencija osniva i vodi ad hoc radnu skupinu prijavljenih tijela kako bi provjerila izvode li prijavljena tijela u sklopu posebnih projekata ERTMS-a postupke EZ provjere na pravilan način. Agencija također surađuje s nacionalnim tijelima nadležnim za sigurnost, kako bi provjerila pravilno izdavanje odobrenja za uporabu. Ako Agencija smatra da postoji rizik od pomanjkanja tehničke i operativne usklađenosti među mrežama i vozilima koja su opremljena opremom koja podliježe tim postupcima, ona o tome odmah izvješćuje Komisiju koja poduzima odgovarajuće mjere.

6.   U slučaju pojava tehničke neusklađenosti između mreža i vozila u okviru posebnih projekata ERTMS-a, prijavljena tijela i nacionalna tijela nadležna za sigurnost osiguravaju da Agencija primi sve relevantne informacije o primijenjenim postupcima EZ provjere i početka rada, kao i o operativnim uvjetima. Agencija prema potrebi preporučuje Komisiji odgovarajuće mjere.

7.   Agencija ocjenjuje postupak potvrđivanja sukladnosti opreme ERTMS-a i do 1. siječnja 2011. Komisiji podnosi izvješće koje prema potrebi sadrži poboljšanja koja treba poduzeti.

8.   Komisija na temelju izvješća iz stavka 7. ocjenjuje troškove i koristi uporabe jedne vrste laboratorijske opreme, jednog referentnog kolosijeka i/ili jednog tijela za ocjenu sukladnosti na razini Zajednice. To tijelo za ocjenu sukladnosti mora ispunjavati kriterije iz Priloga VIII. Direktivi o interoperabilnosti željeznica. Komisija može podnijeti izvješće i prema potrebi iznijeti zakonodavni prijedlog o poboljšanju sustava ocjenjivanja sukladnosti ERTMS opreme.

Članak 21.b

Pomoć Komisiji

1.   Agencija u okviru ograničenja članka 30. stavka 2. točke (b) Komisiji na njezin zahtjev pomaže pri provedbi zakonodavstva Zajednice, koje za cilj ima povećanje stupnja interoperabilnosti željezničkih sustava i razvijanje zajedničkog pristupa sigurnosti europskog željezničkog sustava.

2.   Ta je pomoć ograničena u pogledu vremena i područja primjene i ne dovodi u pitanje niti jedan drugi zadatak koji je ovom Uredbom dodijeljen Agenciji, te može uključivati:

(a)

posredovanje informacija o provođenju određenih aspekata zakonodavstva Zajednice;

(b)

stručno tehničko savjetovanje o pitanjima za koja su potrebna specifična znanja i iskustva;

(c)

prikupljanje informacija na temelju suradnje nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost i istražnih tijela osnovanih kako je predviđeno člankom 6. stavkom 5.

3.   Izvršni direktor upravnom odboru najmanje jednom godišnje podnosi izvješće o provođenju ovog članka, uključujući njegov učinak na sredstva.”

22.

članak 24. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Ne dovodeći u pitanje članak 26. stavak 1. osoblje Agencije sastoji se od:

privremeno zaposlenih, stručnjaka iz sektora koje Agencija zapošljava na najviše pet godina na temelju njihove osposobljenosti i iskustva u području sigurnosti i interoperabilnosti željeznica,

državnih službenika koje Komisija ili države članice dodjeljuju ili privremeno premještaju na najviše pet godina, i

drugih službenika, kako su utvrđeni u uvjetima za zapošljavanje drugih službenika Europskih zajednica, za obavljanje provedbenih ili tajničkih zadataka.

Tijekom prvih 10 godina djelovanja Agencije, razdoblje od 5 godina koje je navedeno u prvoj alineji prvog podstavka moguće je produljiti na daljnje razdoblje do najviše 3 godine, kada je to potrebno kako bi se zajamčio kontinuitet usluga Agencije.”;

23.

članak 25. zamjenjuje se sljedećim:

(a)

u stavku 2. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

do 30. studenoga svake godine i uzimajući u obzir mišljenje Komisije, donosi radni program Agencije za sljedeću godinu, te ga šalje državama članicama, Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji. Taj program rada donosi se ne dovodeći u pitanje godišnji proračunski postupak Zajednice. Ako u roku od 15 dana od datuma donošenja radnog programa Komisija izrazi svoje neslaganje s programom, upravni odbor ga ponovno provjerava i donosi, prema potrebi izmijenjenog, u roku od dva mjeseca u drugom čitanju i to s dvotrećinskom većinom, uključujući predstavnike Komisije, ili jednoglasno s predstavnicima država članica;”;

(b)

dodaje se sljedeći stavak:

„3.   U radnom programu Agencije za svaku se djelatnost navode njezini ciljevi. Općenito se Komisiju izvješćuje o svakoj djelatnosti i/ili o svakom rezultatu.”;

24.

članak 26. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Upravni odbor sastavljen je od predstavnika svake države članice i četiri predstavnika Komisije te šest predstavnika bez prava glasovanja, pri čemu oni predstavljaju sljedeće skupine na europskoj razini:

(a)

željezničke prijevoznike;

(b)

upravitelje infrastrukture;

(c)

željezničku industriju;

(d)

sindikate radnika;

(e)

putnike;

(f)

korisnike željezničkog prijevoza robe.

Za svaku od tih skupina Komisija imenuje predstavnika i zamjenika na temelju užeg izbora od četiri imena koja su predložile njihove europske organizacije kako bi se zajamčilo odgovarajuće predstavljanje interesa sviju.

Članovi upravnog odbora i njihovi zamjenici imenuju se na temelju njihovog odgovarajućeg iskustava i stručnog znanja.”;

25.

članak 33. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Kako bi provodila zadatke koji su joj povjereni u skladu s člancima 9., 9.a, 10., 13. i 15. Agencija može obilaziti države članice u skladu s politikom koju je utvrdio upravni odbor. Nacionalna tijela država članica olakšavaju rad osoblju Agencije.”;

26.

članak 36. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Agencija je otvorena za sudjelovanje europskih država i država u okviru europske susjedske politike koje su sklopile sporazume s Europskom zajednicom, prema kojima su dotične države donijele i primjenjuju zakonodavstvo Zajednice u području obuhvaćenom ovom Uredbom.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 16. prosinca 2008.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

B. LE MAIRE


(1)  SL C 256, 27.10.2007., str. 39.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 29. studenoga 2007. (SL C 297 E, 20.11.2008., str. 140.), Zajedničko stajalište Vijeća od 3. ožujka 2008. (SL C 93 E, 15.4.2008., str. 1.) i Stajalište Europskog parlamenta od 9. srpnja 2008. (još nije objavljeno u Službenom listu). Odluka Vijeća od 1. prosinca 2008.

(3)  SL L 164, 30.4.2004., str. 1. Ispravljena verzija u SL L 220, 21.6.2004., str. 3.

(4)  SL L 191, 18.7.2008., str. 1.

(5)  SL L 164, 30.4.2004., str. 44. Ispravljena verzija u SL L 220, 21.6.2004., str. 16.

(6)  SL L 315, 3.12.2007., str. 51.

(7)  Odluka Komisije 2006/679/EZ od 28. ožujka 2006. o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava (SL L 284, 16.10.2006., str. 1.).

(8)  SL L 191, 18.7.2008., str. 1.”;

(9)  SL L 315, 3.12.2007., str. 51.

(10)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.”;


Top