EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0295

Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o strukturnim poslovnim statistikama (preinaka) Tekst značajan za EGP

OJ L 97, 9.4.2008, p. 13–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 040 P. 126 - 172

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; stavljeno izvan snage 32019R2152 . Latest consolidated version: 20/04/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/295/oj

13/Sv. 040

HR

Službeni list Europske unije

126


32008R0295


L 097/13

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

11.03.2008.


UREDBA (EZ) br. 295/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 11. ožujka 2008.

o strukturnim poslovnim statistikama

(preinaka)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 285. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 58/97 od 20. prosinca 1996. o strukturnim poslovnim statistikama (3) znatno je izmijenjena nekoliko puta (4). Donošenjem je novih izmjena poželjno s ciljem jasnoće i racionalizacije preraditi odnosne odredbe.

(2)

Uredbom (EZ, Euratom) br. 58/97 utvrđen je zajednički okvir za prikupljanje, kompiliranje, slanje i vrednovanje statističkih podataka Zajednice o strukturi, djelatnostima, konkurentnosti i uspješnosti poslovanja poduzeća u Zajednici.

(3)

Odlukom br. 2367/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o statističkom programu Zajednice od 2003. do 2007. (5) usvojen je program kojeg usmjeravaju glavni prioriteti politike Zajednice o gospodarskoj i monetarnoj uniji, proširenju Europske unije i konkurentnosti, regionalna politika, održivi razvoj i socijalni program. Statistika o gospodarskim djelatnostima poduzeća čini temeljni dio ovog programa.

(4)

Ovom bi uredbom trebalo utvrditi nastavak već postojeće statističke potpore za donošenje odluka u područjima tekuće politike, te ispuniti dodatne zahtjeve koji proizlaze iz novih političkih inicijativa Zajednice, te iz revizije statističkih prioriteta i relevantnosti proizvedenih statistika koja je u tijeku, a s ciljem najboljeg mogućeg iskorištenja raspoloživih izvora i smanjenja izvještajnog opterećenja. Posebnu je pozornost potrebno posvetiti utjecaju energetskih politika i politika zaštite okoliša Zajednice na poslovanje, odnosno politika poput onih utvrđenih REACH Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (6). Potrebno je poticati suradnju i razmjenu najboljih praksi između nacionalnih ureda za statistiku kako bi se osigurala učinkovitija uporaba administrativnih izvora podataka.

(5)

Postoji sve veća potreba za podacima o uslugama, a posebno poslovnim uslugama. Statistika je potrebna za gospodarsku analizu i oblikovanje politika u najdinamičnijem sektoru modernoga gospodarstva, a posebno u smislu potencijala rasta i stvaranja radnih mjesta. Europsko je Vijeće na sastanku održanom 23. i 24. ožujka 2000. u Lisabonu istaknulo važnost usluga. Mjerenje prihoda od prodaje, odnosno prometa od usluga, detaljno podijeljenog na izvršene usluge, odnosno uslužne proizvode, nužan je preduvjet za istinsko razumijevanje uloge usluga u gospodarstvu. Europsko je Vijeće na sastanku održanom 23. i 24. ožujka 2001. u Stockholmu zaključilo da je stvaranje učinkovitih unutarnjih tržišta usluga jedan od najznačajnijih prioriteta Europe. Statistika prekogranične trgovine, detaljno podijeljena na uslužne proizvode, od ključne je važnosti za praćenje učinkovitosti unutarnjih tržišta usluga, vrednovanje konkurentnosti usluga i procjenu učinaka trgovinskih barijera u području usluga.

(6)

Postoji potreba za podacima o demografiji poduzeća, a posebno jer su oni sastavni dio strukturnih pokazatelja utvrđenih za praćenje ostvarivanja ciljeva postavljenih Lisabonskom strategijom. Nadalje, usklađeni podaci o demografiji poduzeća i utjecaju koji ona ima na zapošljavanje neophodni su za oblikovanje političkih preporuka za pružanje potpore poduzetništvu.

(7)

Postoji također potreba za fleksibilnim sredstvom u okviru statistike kako bi se moglo brzo i pravovremeno odgovoriti na potrebe korisnika koje proizlaze iz sve dinamičnijih, inovativnijih i složenijih obilježja gospodarstva temeljenog na znanju. Povezivanje bi takvoga ad hoc prikupljanja podataka s postojećim prikupljanjem podataka strukturnih poslovnih statistika stvorilo dodanu vrijednost informacijama prikupljenim u oba istraživanja i smanjilo ukupno izvještajno opterećenje ispitanika izbjegavanjem dvostrukoga prikupljanja.

(8)

Potrebno je utvrditi postupak za donošenje mjera za provedbu ove Uredbe kako bi se omogućilo dodatno pojašnjavanje pravila o prikupljanju i statističkoj obradi podataka, te o obradi i transmisiji rezultata.

(9)

Potrebno je donijeti mjere za provedbu ove Uredbe u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (7).

(10)

Komisija bi posebno trebala imati sljedeće ovlasti: ažuriranje popisa obilježja u prilozima; utvrđivanje učestalosti kompiliranja statistike, pravila za označivanje podataka samo kao doprinosa ukupnim europskim vrijednostima („CETO”), prve referentne godine za kompiliranje rezultata, te raščlambu rezultata, a posebno klasifikacija koje će se koristiti i kombinaciju veličine razreda; ažuriranje vremenskih rokova za transmisiju podataka; prilagođavanje raščlambe djelatnosti i proizvoda ispravcima ili revizijama statističke klasifikacije gospodarskih djelatnosti u Europskoj zajednici (NACE) i klasifikacije proizvoda prema djelatnosti (KPD); prilagođavanje mjera na temelju vrednovanja pilot istraživanja; promjena donje granice za referentnu populaciju iz Priloga VIII.; te uspostavi mjerila za vrednovanje kvalitete. Budući da se radi o mjerama općeg područja primjene, koje su namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, i to između ostalog dopunjavanjem iste novim elementima koji nisu ključni, potrebno ih je donijeti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom navedenom u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

(11)

Budući da cilj ove Uredbe, tj. prikupljanje usklađenih podataka o strukturi, djelatnostima, konkurentnosti i uspješnosti poslovanja poduzeća u Zajednici, države članice ne mogu same u potpunosti postići, već ga je moguće lakše postići na razini Zajednice, Zajednica može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora. U skladu s načelom razmjernosti, koje je utvrđeno u istome članku, ova Uredba ne izlazi izvan okvira potrebnih radi postizanja toga cilja,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet Uredbe

Ova Uredba uspostavlja zajednički okvir za prikupljanje, kompilaciju, slanje i vrednovanje statističkih podataka Zajednice o strukturi, djelatnostima, konkurentnosti i uspješnosti poslovanja poduzeća u Zajednici.

Svrha je kompiliranja statistike, naročito da analizira:

(a)

strukturu i razvoj djelatnosti poduzeća;

(b)

korištene faktore proizvodnje i ostale elemente koji omogućavaju mjerenje djelatnosti, konkurentnosti i uspješnosti poslovanja poduzeća;

(c)

razvitak poduzeća i tržišta na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, te na razini Zajednice;

(d)

odvijanje poslovanja;

(e)

mala i srednja poduzeća; i

(f)

specifična obilježja poduzeća povezana s određenim raščlambama djelatnosti.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ovom se Uredbom obuhvaćaju sve tržišne djelatnosti u područjima od B do N i od P do S zajedničke statističke klasifikacije gospodarskih djelatnosti u Europskoj zajednici, kako je utvrđena Uredbom (EZ) br. 1893/2006 (dalje u tekstu: „NACE Rev. 2.”).

2.   Statističke jedinice tipova navedenih u odjeljku 1. Priloga Uredbi Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu sustava proizvodnje u Zajednici (8), koje su svrstane pod jednu od djelatnosti iz stavka 1., uključene su u djelokrug ove Uredbe. Korištenje određenih jedinica za kompiliranje statistike specificirano je u prilozima ovoj Uredbi.

Članak 3.

Moduli

1.   Statistike koje je potrebno kompilirati za područja iz članka 1. grupirati će se kao moduli.

2.   U ovoj su Uredbi moduli sljedeći:

(a)

opći modul za godišnje strukturne statistike, kako je određeno u Prilogu I.;

(b)

detaljni modul za strukturne statistike industrije, kako je određeno u Prilogu II.;

(c)

detaljni modul za strukturne statistike trgovine kako je određeno u Prilogu III.;

(d)

detaljni modul za strukturne statistike građevinarstva, kako je određeno u Prilogu IV.;

(e)

detaljni modul za strukturne statistike osiguranja, kako je određeno u Prilogu V.;

(f)

detaljni modul za strukturne statistike kreditnih institucija, kako je određeno u Prilogu VI.;

(g)

detaljni modul za strukturne statistike mirovinskih fondova, kako je određeno u Prilogu VII.;

(h)

detaljni modul za strukturne statistike poslovnih usluga, kako je određeno u Prilogu VIII.;

(i)

detaljni modul za strukturne statistike demografije poduzeća, kako je određeno u Prilogu IX.;

(j)

fleksibilni modul za uvođenje posebnog i ograničenog ad hoc prikupljanja podataka o obilježjima poduzeća.

3.   U okviru svakog modula moraju se navesti sljedeće informacije:

(a)

djelatnosti za koje je potrebno kompilirati statistike u skladu s obuhvatom navedenim u članku 2. stavak 1.;

(b)

vrste statističkih jedinica koje je potrebno koristiti za izradu statistika, a koje su navedene na popisu statističkih jedinica iz članka 2. stavka 2.;

(c)

popis obilježja za koja se kompiliraju statistike za područja iz članka 1. i referentna razdoblja za ta obilježja;

(d)

učestalost kompiliranja statistika, koje su godišnje ili višegodišnje. Ako se radi o višegodišnjim statistikama, one se kompiliraju barem svakih 10 godina;

(e)

vremenski raspored u kojemu su prikazane prve referentne godine za statistike koje treba kompilirati;

(f)

standardi koji se odnose na reprezentativnost i vrednovanje kvalitete;

(g)

vrijeme proteklo od kraja referentnoga razdoblja, u kojemu je statistike potrebno poslati;

(h)

najdulje prijelazno razdoblje koje je moguće odobriti.

4.   Uporaba se fleksibilnoga modula iz stavka 2. točke (j) planira u uskoj suradnji s državama članicama. Njegovo područje primjene, popis obilježja, referentno razdoblje, djelatnosti koje je potrebno obuhvatiti i zahtjeve koje je potrebno ispuniti po pitanju kvalitete utvrđuje Komisija u skladu s regulatornim postupkom iz članka 12. stavka 2. barem 12 mjeseci prije početka referentnoga razdoblja. Komisija je također dužna specificirati potrebe za informacijama i utjecaj prikupljanja podataka na izvještajno opterećenje poduzetnika i izdatke država članica.

Kako bi se ograničilo opterećenje društava i izdaci država članica, prikupljanje je podataka ograničeno na najviše 20 obilježja ili pitanja poduzećima, na najviše 25 000 anketiranih poduzeća u čitavoj Europskoj uniji, te prosječno na najviše 1,5 sata utrošenog vremena pojedinog ispitanika. Prikupljanje podataka ad hoc zahtijeva reprezentativni broj država članica. Ako su potrebni samo podaci na europskoj razini, Komisija može utvrditi europsku strategiju uzorkovanja kako bi se izvještajno opterećenje i troškovi smanjili na najmanju moguću mjeru.

Troškove ad hoc prikupljanja podataka može sufinancirati Komisija u skladu s utvrđenim postupcima.

Članak 4.

Pilot studije

1.   Komisija utvrđuje niz pilot studija, koje provode države članice na dobrovoljnoj osnovi kako je propisano u prilozima. Komisija dodjeljuje nacionalnim nadležnim tijelima nepovratna sredstva u skladu s člankom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 od 17. veljače 1997. o statistici Zajednice (9), na temelju natječaja za prikupljanje prijedloga.

2.   Pilot studije se provode kako bi se ocijenili relevantnost i izvedivost prikupljanja podataka. Rezultate pilot studija ocjenjuje Komisija uzimajući u obzir korist od raspoloživosti podataka u odnosu na troškove prikupljanja i izvještajno opterećenja poduzeća.

3.   O rezultatima pilot studija Komisija obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

4.   Mjere kojima se izmjenjuju elementi ove Uredbe koji nisu ključni dopunjavanjem iste na temelju ocjene pilot studija donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 3.

Članak 5.

Pribavljanje podataka

1.   Države članice pribavljaju podatke potrebne za promatranje obilježja s popisa iz modula iz članka 3.

2.   Države članice mogu pribavljati potrebne podatke kombiniranjem različitih dolje navedenih izvora, pri čemu moraju primjenjivati načelo administrativnog pojednostavljenja:

(a)

obvezna istraživanja: pravne jedinice kojima pripadaju statističke jedinice kojima se obrate države članice ili koje su dio njih, dužne su pružiti točne i potpune informacije unutar propisanih krajnjih rokova;

(b)

ostali izvori koji moraju biti barem istovrijedni u pogledu točnosti i kvalitete;

(c)

postupci statističke procjene ako neka od obilježja nisu promatrana za sve jedinice.

3.   Kako bi se smanjilo izvještajno opterećenje, nacionalna nadležna tijela i Komisija (Eurostat) moraju, u okviru ograničenja i pod uvjetima koje utvrđuju svaka država članica i Komisija u okviru svojih ovlasti, imati pristup administrativnim izvorima podataka koji obuhvaćaju područja djelatnosti njihovih javnih poslova, i to u mjeri u kojoj su ti podaci potrebni kako bi se ispunili zahtjevi točnosti iz članka 6. Nadalje, kad god je to izvedivo, koristit će se odgovarajući administrativni podaci kako bi se ispunili zahtjevi u vezi s izvješćivanjem iz ove Uredbe.

4.   Države članice i Komisija dužni su u okviru svojih ovlasti poticati veću uporabu elektronskoga prijenosa i automatske obrade podataka.

Članak 6.

Točnost

1.   Države su članice dužne poduzeti potrebne mjere kako bi osigurale da poslani podaci odražavaju strukturu populacije statističkih jedinica navedenu u prilozima.

2.   Vrednovanje se kvalitete vrši usporedbom koristi od raspoloživosti podataka sa troškovima njihova prikupljanja i izvještajnog opterećenja poduzeća, a posebno za mala poduzeća.

3.   Države su članice dužne poslati Komisiji na njezin zahtjev sve potrebne informacije za vrednovanje iz stavka 2.

Članak 7.

Usporedivost

1.   Iz sakupljenih i procijenjenih podataka zemlje članice trebaju proizvesti usporedive rezultate, držeći se raščlambe propisane za svaki modul u članku 3. i odnosnim prilozima.

2.   Kako bi se mogli kompilirati ukupni rezultati na razini Zajednice, države su članice dužne proizvesti sastavne rezultate na nacionalnoj razini u skladu s razinama NACE-a Rev. 2., kako je utvrđeno u prilozima ili u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 3.

Članak 8.

Slanje podataka

1.   Države članice šalju rezultate iz članka 7. ove Uredbe, uključujući povjerljive podatke, Komisiji (Eurostatu) u skladu s postojećim odredbama Zajednice o slanju statističkih povjerljivih podataka, a posebno u skladu s Uredbom Vijeća (Euratom, EEZ) br. 1588/90 (10). Te se odredbe Zajednice primjenjuju na postupanje s rezultatima u mjeri u kojoj oni sadrže povjerljive podatke.

2.   Rezultati se šalju u odgovarajućem tehničkom formatu unutar razdoblja koje započinje završetkom referentnoga razdoblja, koje se utvrđuje u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 3. za module iz članka 3. stavka 2. točaka od (a) do (h) i (j), te ne smije biti dulje od 18 mjeseci. Za modul iz članka 3. stavka 2. točke (i) to razdoblje ne smije biti dulje od 30 mjeseci ili 18 mjeseci, kako je utvrđeno u Prilogu IX. odjeljku 9. Nadalje, mali se broj procijenjenih preliminarnih rezultata šalje unutar razdoblja koje započinje završetkom referentnoga razdoblja, koje se utvrđuje u skladu s tim postupkom za module iz članka 3. stavka 2. točaka od (a) do (g), te ne smije biti dulje od 10 mjeseci. Za modul iz članka 3. stavka 2. točke (i) razdoblje za slanje preliminarnih podataka ne smije biti dulje od 18 mjeseci.

3.   Kako bi se izvještajno opterećenje poduzeća i troškovi nositelja nacionalne statistike smanjili na najmanju moguću mjeru, države članice mogu označiti podatke za upotrebu samo kao doprinos ukupnim europskim vrijednostima (CETO). Eurostat ne objavljuje te podatke, niti države članice označavaju rezultate objavljene na nacionalnoj razini oznakom CETO. Uporaba oznake CETO ovisi o udjelu pojedine države članice u ukupnoj dodanoj vrijednosti EU, kojeg ostvari gospodarstvo, kako slijedi:

(a)

Njemačka, Francuska, Italija i Ujedinjeno Kraljevstvo: podaci s oznakom CETO mogu se slati za razinu razreda NACE Rev. 2. i za raščlambu veličine razreda na razini skupine NACE Rev. 2. Moguće je označiti najviše 15 % polja;

(b)

Belgija, Danska, Irska, Grčka, Španjolska, Nizozemska, Austrija, Poljska, Portugal, Finska i Švedska: podaci s oznakom CETO mogu se slati za razinu razreda NACE Rev. 2. i za raščlambu veličine razreda na razini skupine NACE Rev. 2. Moguće je označiti najviše 25 % polja. Nadalje, ako je u bilo kojoj od navedenih država članica udio razreda NACE Rev. 2. ili razreda veličine skupine NACE Rev. 2. manji od 0,1 % gospodarstva u toj državi članici, te je podatke također moguće poslati s oznakom CETO;

(c)

Bugarska, Češka, Estonija, Cipar, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Rumunjska, Slovenija i Slovačka: podaci s oznakom CETO mogu se slati za razinu skupine i razreda NACE Rev. 2. i za raščlambu veličine razreda na razini skupine NACE Rev. 2. Moguće je označiti najviše 25 % polja na razini skupine.

Mjere kojima se izmjenjuju elementi ove Uredbe koji nisu ključni, između ostalog, dopunjavanjem iste, a koje su povezane s preispitivanjem i utvrđivanjem kriterija za primjenu pravila vezano za oznaku CETO i razvrstavanje država članica u skupine, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 3. do 29. travnja 2013., te nakon toga svakih pet godina.

Članak 9.

Podaci o provedbi

Države su članice dužne poslati Komisiji na njezin zahtjev sve relevantne informacije povezane s provedbom ove Uredbe u državama članicama.

Članak 10.

Prijelazna razdoblja

1.   Tijekom prijelaznih razdoblja moguće je odobriti odstupanja od odredaba iz priloga u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 2. ako nacionalni statistički sustavi zahtijevaju veće prilagodbe.

2.   Državi je članici moguće odobriti dodatna prijelazna razdoblja za izradu statistike ako nije moguće ispuniti odredbe ove Uredbe zbog odstupanja odobrenih na temelju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2186/93 od 22. srpnja 1993. o koordinaciji Zajednice pri uspostavljanju poslovnih registara za statističke svrhe (11).

Članak 11.

Provedbene mjere

1.   U skladu s regulatornim postupkom iz članka 12. stavka 2. donose se sljedeće mjere potrebne za provedbu ove Uredbe:

(a)

utvrđivanje definicija obilježja i njihove važnosti za određene djelatnosti (članak 3. i Prilog I. odjeljak 4. stavak 2.);

(b)

utvrđivanje definicije referentnoga razdoblja (članak 3.);

(c)

utvrđivanje odgovarajućeg tehničkog formata za slanje rezultata (članak 8. i Prilog I. odjeljak 9. stavak 2.);

(d)

utvrđivanje prijelaznoga razdoblja i odstupanja od odredaba ove Uredbe koja se odobravaju tijekom toga razdoblja (članak 10. i Prilog I. odjeljak 11., Prilog II. odjeljak 10., Prilog III. odjeljak 9., Prilog VIII. odjeljak 8. i Prilog IX. odjeljak 13.);

(e)

utvrđivanje popisa obilježja, koja je potrebno poslati, koristeći zajedničku statističku klasifikaciju gospodarskih djelatnosti u Europskoj zajednici, kako je utvrđena Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3037/90 (12) (dalje u tekstu: „NACE Rev. 1.1.”) za godinu 2008., i pojedinosti u vezi s iskazivanjem rezultata (Prilog I. odjeljak 9. stavak 2.);

(f)

utvrđivanje uporabe fleksibilnoga modula iz članka 3. stavka 2. točke (j) i članka 3. stavka 4.; i

(g)

utvrđivanje postupaka za ad hoc prikupljanje podataka iz Priloga II. odjeljka 4 stavaka 3. i 4, Priloga III. odjeljka 3. stavka 3. i Priloga IV. odjeljka 3. stavka 3.

2.   Za provedbu je ove Uredbe u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 3. potrebno donijeti sljedeće mjere, kojima se izmjenjuju elementi ove Uredbe koji nisu ključni, između ostalog dopunjavanjem iste:

(a)

ažuriranje popisa obilježja i preliminarnih rezultata ako to ažuriranje nakon kvantitativne procjene ne dovodi do povećanja broja jedinica obuhvaćenih istraživanjem, niti do opterećenja jedinica koje je nerazmjerno očekivanim rezultatima (članci 4. i 8. i Prilog I. odjeljak 6., Prilog II. odjeljak 6., Prilog III. odjeljak 6., Prilog IV. odjeljak 6.);

(b)

utvrđivanje učestalosti kompilacije statistika (članak 3.);

(c)

utvrđivanje pravila za označivanje podataka oznakom CETO (članak 8. stavak 3.);

(d)

utvrđivanje prve referentne godine za kompiliranje rezultata (članak 8. i Prilog I. odjeljak 5.);

(e)

utvrđivanje raščlambe rezultata, a posebno klasifikacija koje je potrebno koristiti i kombinacije razreda veličine (članak 7. i Prilog VIII. odjeljak 4. stavci 2. i 3., Prilog IX. odjeljak 8. stavci 2. i 3. i Prilog IX. odjeljak 10.);

(f)

ažuriranje razdoblja za slanje podataka (članak 8. i Prilog I. odjeljak 8. stavak 1. i Prilog VI. odjeljak 7.);

(g)

prilagodba raščlambe djelatnosti izmjenama ili dopunama, ili revizijama NACE-a, te prilagodba raščlambe proizvoda izmjenama ili dopunama, ili revizijama KPD;

(h)

mjere donesene na temelju vrednovanja pilot studija (članak 4. stavak 4.);

(i)

promjena donje granice za referentnu populaciju (Prilog VIII. odjeljak 3.); i

(j)

utvrđivanje mjerila za vrednovanje kvalitete (članak 6. i Prilog I. odjeljak 6., Prilog II. odjeljak 6., Prilog III. odjeljak 6. i Prilog IV. odjeljak 6.).

Članak 12.

Odbor

1.   Komisiji pomaže Odbor za statističke programe Europskih zajednica osnovan Odlukom Vijeća 89/382/EEZ, Euratom (13).

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, a u skladu s odredbama članka 8. te Odluke.

Rok iz članka 5. stavka 6. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

3.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, a u skladu s odredbama članka 8. te Odluke.

Članak 13.

Izvješće

1.   Do 29. travnja 2011., te nakon toga svake tri godine Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o statističkim podacima kompiliranima u skladu s ovom Uredbom, a posebno o njihovoj kvaliteti i opterećenju nametnutom poduzetnicima.

2.   U sklopu izvješća iz stavka 1. Komisija predlaže bilo koju izmjenu koju smatra potrebnom.

Članak 14.

Odredbe o stavljanju izvan snage

1.   Uredba (EZ, Euratom) br. 58/97 stavlja se izvan snage. Članak 20. Uredbe (EZ) br. 1893/2006 također se stavlja izvan snage.

2.   Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu počevši od referentne godine 2008. i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu XI. Odredbe Uredbe (EZ, Euratom) br. 58/97 i dalje se primjenjuju na prikupljanje, kompilaciju i slanje podataka za referentne godine do 2007., uključujući i tu godinu.

Članak 15.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 11. ožujka 2008.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

J. LENARČIČ


(1)  SL C 318, 23.12.2006., str. 78.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 29. ožujka 2007. (SL C 27 E, 31.1.2008., str. 139.) i Odluka Vijeća od 14. veljače 2008.

(3)  SL L 14, 17.1.1997., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 393, 30.12.2006., str. 1.).

(4)  Vidjeti Prilog X.

(5)  SL L 358, 31.12.2002., str. 1. Odluka kako je izmijenjena Odlukom br. 787/2004/EZ (SL L 138, 30.4.2004., str. 12.).

(6)  Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.; ispravljeno u SL L 136, 29.5.2007., str. 3.). Uredba kako je izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1354/2007 (SL L 304, 22.11.2007., str. 1.).

(7)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23. Odluka kako je izmijenjena Odlukom 2006/512/EZ (SL L 200, 22.7.2006., str. 11.).

(8)  SL L 76, 30.3.1993., str. 1. Uredbe kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(9)  SL L 52, 22.2.1997., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003.

(10)  SL L 151, 15.6.1990., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003.

(11)  SL L 196, 5.8.1993., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003.

(12)  SL L 293, 24.10.1990., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1893/2006.

(13)  SL L 181, 28.6.1989., str. 47.


PRILOG I.

OPĆI MODUL ZA GODIŠNJE STRUKTURNE STATISTIKE

ODJELJAK 1.

Cilj

Cilj je ovog Priloga uspostaviti opći okvir za prikupljanje, kompilaciju, transmisiju i vrednovanje statistika Zajednice o strukturi, djelatnostima, konkurentnosti i uspješnosti poduzeća u državama članicama.

ODJELJAK 2.

Područje primjene

Statistike koje će se kompilirati odnose se na područja iz članka 1. točaka (a), (b), (c) i (e), a posebno na analizu dodane vrijednosti i njezinih glavnih sastavnica.

ODJELJAK 3.

Obuhvat

1.

Statistike se kompiliraju za djelatnosti iz odjeljka 9.

2.

Pilot studije provode se za djelatnosti iz odjeljka 10.

ODJELJAK 4.

Obilježja

1.

U dolje prikazanom popisu obilježja navodi se, prema potrebi, vrsta statističke jedinice za koju se prikupljaju statistički podaci.

2.

Odgovarajući nazivi obilježja za koja će se kompilirati statistički podaci za djelatnosti iz područja K NACE-a Rev. 2., koji najbliže odgovaraju onima iz stavaka 3. do 5., utvrđuju se u skladu s regulatornim postupkom iz članka 12. stavka 2.

3.

Godišnje demografske statistike:

Oznaka

Naziv

Strukturni podaci

11 11 0

Broj poduzeća

11 21 0

Broj lokalnih jedinica

4.

Obilježja poduzeća za koja se kompiliraju godišnje statistike:

Oznaka

Naziv

Računovodstveni podaci

12 11 0

Promet

12 12 0

Vrijednost proizvodnje

12 15 0

Dodana vrijednost prema troškovima proizvodnih faktora

12 17 0

Bruto poslovni višak

13 11 0

Ukupne nabava roba i usluga

13 12 0

Kupnja roba i usluga za daljnju prodaju

13 13 1

Plaćanja za agencijske radnike

13 31 0

Troškovi osoblja

13 32 0

Nadnice i plaće

13 33 0

Troškovi socijalnog osiguranja

Podaci koji se odnose na kapitalni račun

15 11 0

Bruto investicije u materijalnu imovinu

Podaci o zaposlenosti

16 11 0

Broj zaposlenih osoba

16 13 0

Broj plaćenih zaposlenika

16 14 0

Broj zaposlenika u jedinicama ekvivalentnim punom radnom vremenu

5.

Obilježja za koja se kompiliraju godišnje regionalne statistike:

Oznaka

Naziv

Računovodstveni podaci

13 32 0

Nadnice i plaće

Podaci o zaposlenosti

16 11 0

Broj zaposlenih osoba

6.

Pilot studije provode se za obilježja iz odjeljka 10.

ODJELJAK 5.

Prva referentna godina

Prva referentna godina za koju se izrađuju statistike jest kalendarska godina 2008. Podaci će se kompilirati u skladu s raščlambom iz odjeljka 9. Međutim, prva referentna godina za koju će se kompilirati statistički podaci za razrede djelatnosti iz skupina 64.2, 64.3 i 64.9 i odjeljka 66 NACE-a Rev. 2. utvrđuje se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 3.

ODJELJAK 6.

Izvješće o kvaliteti statistika

Za svako od ključnih obilježja države su članice dužne naznačiti stupanj preciznosti u odnosu na stupanj pouzdanosti od 95 %, što Komisija potom unosi u izvješće iz članka 13. vodeći računa o primjeni toga članka u svakoj državi članici. Ključna se obilježja utvrđuju u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 3.

ODJELJAK 7.

Izrada rezultata

1.

Rezultate treba raščlaniti do razine razreda kojima su detaljno utvrđene djelatnosti iz odjeljka 9.

2.

Određene rezultate također treba raščlaniti prema razredima veličine za svaku skupinu djelatnosti iz odjeljka 9.

3.

Rezultate regionalnih statistika treba raščlaniti do dvoznamenkaste razine NACE Rev. 2 (odjeljci), te do razine 2 zajedničke klasifikacije teritorijalnih jedinica za statistiku, kako je utvrđena Uredbom (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (1) (dalje u tekstu: „NUTS”).

ODJELJAK 8.

Slanje rezultata

1.

Rezultati se šalju u roku od 18 mjeseci od kraja kalendarske godine referentnoga razdoblja, uz iznimku razreda djelatnosti 64.11 NACE-a Rev. 2. i djelatnosti NACE-a Rev. 2. iz priloga V., VI. i VII. Za razred djelatnosti 64.11 NACE-a Rev. 2. rok za slanje rezultata je 10 mjeseci. Za djelatnosti iz priloga V., VI. i VII. rok za slanje rezultata utvrđen je u predmetnim prilozima. Međutim, rok za slanje rezultata za razrede djelatnosti iz skupina 64.2, 64.3 i 64.9, te iz odjeljka 66 NACE-a Rev. 2. utvrđuje se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 3.

2.

Uz iznimku odjeljaka 64 i 65 NACE-a Rev. 2., preliminarni se nacionalni rezultati ili procjene šalju u roku od 10 mjeseci od kraja kalendarske godine referentnoga razdoblja za statistike poduzeća kompilirane za niže navedena obilježja:

Oznaka

Naziv

Računovodstveni podaci

12 11 0

Promet

Podaci o zaposlenosti

16 11 0

Broj zaposlenih osoba

Te preliminarne rezultate ili procjene treba raščlaniti do troznamenkaste razine NACE Rev. 2. (skupine). Za odjeljak 66 NACE-a Rev. 2. slanje se preliminarnih rezultata ili procjena utvrđuje u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 3.

ODJELJAK 9.

Raščlamba djelatnosti

1.

Kako bi se omogućila izrada statistika Zajednice, države članice su dužne od referentne godine 2008. slati sastavne nacionalne rezultate raščlanjene na razrede NACE-a Rev. 2. za područja B do N i za odjeljak 95.

2.

Ne dovodeći u pitanje članak 2. stavak 1., države su članice dužne poslati Komisiji strukturne poslovne statistike za referentnu godinu 2008. u skladu s NACE-om Rev. 1.1. i NACE-om Rev. 2.

Popis obilježja koji se šalje na temelju klasifikacije NACE Rev. 1.1. i pojedinosti u vezi s izradom rezultata utvrđuju se u skladu s regulatornim postupkom iz članka 12. stavka 2.

ODJELJAK 10.

Izvješća i pilot studije

1.

Komisija utvrđuje niz pilot studija za djelatnosti iz područja P do R i odjeljaka 94 i 96 područja S kako bi ispitala izvedivost obuhvata tržišnih djelatnosti iz tih područja.

2.

Komisija utvrđuje niz pilot studija u pogledu obilježja povezanih s financijskim računima i investicijama u nematerijalnu imovinu, oblicima organizacije sustava proizvodnje i usporedivosti između strukturnih poslovnih statistika i statistika tržišta rada, te statistika produktivnosti. Te je pilot studije potrebno prilagoditi posebnostima pojedinih sektora.

ODJELJAK 11.

Prijelazno razdoblje

Za kompilaciju statistika o obilježjima 12 17 0, 13 13 1 i 16 14 0 prijelazno razdoblje ne smije biti dulje od dvije godine od prve referentne godine (2008.) navedene u odjeljku 5.


(1)  SL L 154, 21.6.2006., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 105/2007 (SL L 39, 10.2.2007., str. 1.).


PRILOG II.

DETALJNI MODUL ZA STRUKTURNE STATISTIKE INDUSTRIJE

ODJELJAK 1.

Cilj

Cilj je ovog Priloga uspostaviti zajednički okvir za prikupljanje, kompilaciju, transmisiju i vrednovanje statistike Zajednice o strukturi, djelatnosti, konkurentnosti i uspješnosti industrijskoga sektora.

ODJELJAK 2.

Područje primjene

Statistike koje će se kompilirati odnose se na područja iz članka 1. točaka (a) do (e), a posebno na:

središnji popis statistika za detaljnu analizu strukture, djelatnosti, konkurentnosti i uspješnosti industrijskih djelatnosti,

dodatni popis statistika za proučavanje posebnih tema.

ODJELJAK 3.

Obuhvat

Statistike se kompiliraju za sve djelatnosti svrstane u područja B, C, D i E NACE-a Rev. 2. Ta područja obuhvaćaju rudarstvo i vađenje (B), prerađivačku industriju (C), opskrbu električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciju, te opskrbu vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom i djelatnosti sanacije okoliša (E). Statistike poduzeća odnosit će se na populaciju svih poduzeća svrstanih na temelju njihove glavne djelatnosti u područja B, C, D i E.

ODJELJAK 4.

Obilježja

1.

U dolje prikazanim popisima obilježja i statistika navodi se, prema potrebi, vrsta statističke jedinice za koju se prikupljaju statistički podaci, te da li se statistike kompiliraju na godišnjoj ili višegodišnjoj osnovi. Statistike i obilježja ispisani kosim slovima također se nalaze na popisima u općem modulu iz Priloga I.

2.

Godišnje demografske statistike:

Oznaka

Naziv

Strukturni podaci

11 11 0

Broj poduzeća

11 21 0

Broj lokalnih jedinica

11 31 0

Broj jedinica prema vrsti djelatnosti

3.

Obilježja poduzeća za koja se kompiliraju godišnje statistike:

Oznaka

Naziv

 

Računovodstveni podaci

12 11 0

Promet

12 12 0

Vrijednost proizvodnje

12 13 0

Bruto marža na robu za daljnju prodaju

12 15 0

Dodana vrijednost prema troškovima proizvodnih faktora

12 17 0

Bruto poslovni višak

13 11 0

Ukupne nabave roba i usluga

13 12 0

Kupnja roba i usluga za daljnju prodaju

13 13 1

Plaćanja za agencijske radnike

13 21 3

Promjene zaliha gotovih proizvoda i proizvodnje u tijeku

13 31 0

Troškovi osoblja

13 32 0

Nadnice i plaće

13 33 0

Troškovi socijalnog osiguranja

13 41 1

Plaćanja za dugoročni najam i operativni leasing

Podaci koji se odnose na kapitalni račun

15 11 0

Bruto investicije u materijalnu imovinu

15 12 0

Bruto investicije u zemljište

15 13 0

Bruto investicije u postojeće zgrade i druge građevine

15 14 0

Bruto investicije u gradnju i preinake zgrada

15 15 0

Bruto investicije u strojeve i opremu

15 21 0

Prodaja materijalne imovine

Podaci o zaposlenosti

16 11 0

Broj zaposlenih osoba

16 13 0

Broj plaćenih zaposlenika

16 14 0

Broj zaposlenika u jedinicama ekvivalentnim punom radnom vremenu

16 15 0

Broj odrađenih sati zaposlenika

Raščlamba prometa prema vrsti djelatnosti

18 11 0

Promet od glavne djelatnosti na troznamenkastoj razini NACE Rev. 2.

Kupnje energetskih proizvoda

20 11 0

Kupnje energetskih proizvoda (u vrijednosnom izrazu)

Osim područja D i E

Podaci vezani za zaštitu okoliša

21 11 0

Investicije u opremu i pogone radi kontrole zagađenja te u posebne naprave protiv zagađenja (oprema koja se postavlja na kraju cjevovoda i ispusta) (1)

 

21 12 0

Investicije u opremu i pogone povezane s čišćom tehnologijom (integrirana tehnologija) (1)

 

4.

Obilježja poduzeća za koja se kompiliraju višegodišnje statistike:

Oznaka

Naziv

Podaci koji se odnose na kapitalni račun

15 42 0

Bruto investicije u koncesije, patente, licencije, trgovački znak i slična prava

15 44 1

Investicije u kupljeni software

Raščlamba prometa prema vrsti djelatnosti

18 12 0

Promet od industrijskih djelatnosti

18 15 0

Promet od uslužnih djelatnosti

18 16 0

Promet od trgovinskih i posredničkih djelatnosti

Podaci vezani za zaštitu okoliša

21 14 0

Ukupni tekući izdaci za zaštitu okoliša (2)

Podugovaranje

23 11 0

Plaćanja podugovarateljima

5.

Obilježja za koja se kompiliraju godišnje regionalne statistike:

Oznaka

Naziv

Računovodstveni podaci

13 32 0

Nadnice i plaće

Podaci o zaposlenosti

16 11 0

Broj zaposlenih osoba

6.

Obilježja jedinice prema vrsti djelatnosti za koja se kompiliraju godišnje statistike:

Oznaka

Naziv

Računovodstveni podaci

12 11 0

Promet

12 12 0

Vrijednost proizvodnje

13 32 0

Nadnice i plaće

Podaci koji se odnose na kapitalni račun

15 11 0

Bruto investicije u materijalnu imovinu

Podaci o zaposlenosti

16 11 0

Broj zaposlenih osoba

7.

Pilot studije provode se za obilježja iz odjeljka 9.

ODJELJAK 5.

Prva referentna godina

1.

Prva referentna godina za koju se kompiliraju godišnje statistike jest kalendarska godina 2008. Prve referentne godine za koje se kompiliraju višegodišnje statistike utvrđene su u nastavku za oznake pod kojima su navedena obilježja:

Kalendarska godina

Oznaka

2009.

15 42 0 i 15 44 1

2008.

18 12 0, 18 15 0, 18 16 0 i 23 11 0

2.

Višegodišnje se statistike kompiliraju barem svakih pet godina.

3.

Prva referentna godina za koju se kompiliraju statistike o obilježju 21 14 0 jest kalendarska godina 2010.

4.

Statistike o obilježju 21 12 0 kompiliraju se na godišnjoj osnovi. Statistike o obilježju 21 14 0 kompiliraju se svake tri godine.

ODJELJAK 6.

Izvješće o kvaliteti statistika

Za svako od ključnih obilježja države su članice dužne naznačiti stupanj preciznosti u odnosu na stupanj pouzdanosti od 95 %, što Komisija potom unosi u izvješće iz članka 13. vodeći računa o primjeni toga članka u svakoj državi članici. Ključna se obilježja utvrđuju u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 3.

ODJELJAK 7.

Izrada rezultata

1.

Rezultate treba, osim za obilježja 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 i 18 16 0, raščlaniti do razine razreda NACE Rev. 2. (četiri znamenke).

Rezultate za obilježja 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 i 18 16 0 treba raščlaniti do razine skupine NACE Rev. 2. (tri znamenke).

2.

Određene rezultate također treba raščlaniti prema razredima veličine i do razine skupine NACE Rev. 2. (tri znamenke).

3.

Rezultate za statistike kompilirane za jedinice prema vrsti djelatnosti treba raščlaniti do razine razreda NACE Rev. 2. (četiri znamenke).

4.

Rezultate regionalnih statistika treba raščlaniti do dvoznamenkaste razine NACE Rev. 2. (odjeljak) te do razine NUTS 2.

5.

Rezultate za obilježja 21 11 0, 21 12 0 i 21 14 0 treba raščlaniti do dvoznamenkaste razine NACE Rev. 2. (odjeljak).

6.

Rezultate za obilježja 21 11 0, 21 12 0 i 21 14 0 treba raščlaniti na sljedeća područja zaštite okoliša: zaštita zraka i klime, gospodarenje otpadnim vodama, gospodarenje otpadom i ostale djelatnosti zaštite okoliša. Rezultate za područja zaštite okoliša treba raščlaniti do dvoznamenkaste razine NACE Rev. 2 (odjeljak).

ODJELJAK 8.

Slanje rezultata

Rezultati se šalju u roku od 18 mjeseci od kraja kalendarske godine referentnoga razdoblja.

Preliminarni se nacionalni rezultati ili procjene šalju u roku od 10 mjeseci od kraja kalendarske godine referentnoga razdoblja za statistike poduzeća iz odjeljka 4. stavka 3. kompilirane za niže navedena obilježja:

Oznaka

Naziv

Strukturni podaci

11 11 0

Broj poduzeća

Računovodstveni podaci

12 11 0

Promet

12 12 0

Vrijednost proizvodnje

13 11 0

Ukupne nabave roba i usluga

13 32 0

Nadnice i plaće

Podaci koji se odnose na kapitalni račun

15 11 0

Bruto investicije u materijalnu imovinu

Podaci o zaposlenosti

16 11 0

Broj zaposlenih osoba

Te preliminarne rezultate treba raščlaniti do troznamenkaste razine NACE Rev. 2 (skupina).

ODJELJAK 9.

Izvješća i pilot studije

Države su članice dužne dostaviti Komisiji izvješće o raspoloživosti podataka potrebnih za kompiliranje rezultata za sljedeća obilježja:

Oznaka

Naziv

Napomena

Podaci vezani za zaštitu okoliša

21 11 0

Investicije u opremu i pogone radi kontrole zagađenja, te u posebne naprave protiv zagađenja (oprema koja se postavlja na kraju cjevovoda i ispusta)

Posebna raščlamba na temelju sukladnosti s Protokolom iz Kyota uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime

21 12 0

Investicije u opremu i pogone povezane s čišćom tehnologijom (integrirana tehnologija)

Posebna raščlamba na temelju sukladnosti s Protokolom iz Kyota uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime

21 14 0

Ukupni tekući izdaci za zaštitu okoliša

Posebna raščlamba na temelju izdataka koji proizlaze iz provedbe politike zaštite okoliša EU-a

Podugovaranje

23 12 0

Prihod od podugovarateljskih poslova

 

Komisija će utvrditi niz pilot studija za ova obilježja.

ODJELJAK 10.

Prijelazno razdoblje

Prijelazno razdoblje za kompilaciju statistika o obilježjima 21 12 0 i 21 14 0 završava s referentnom godinom 2008.


(1)  Ako ukupni promet ili broj osoba zaposlenih u odjeljku NACE-a Rev. 2. područja B do E u državi članici čini manje od 1 % ukupne vrijednosti na razini Zajednice, nije potrebno prikupiti podatke potrebne za kompiliranje statistika u vezi s obilježjima 21 11 0 i 21 12 0 u smislu ove Uredbe. Ako to zahtijeva politika Zajednice, Komisija može zatražiti ad hoc prikupljanje tih podataka u skladu s regulatornim postupkom iz članka 12. stavka 2.

(2)  Ako ukupni promet ili broj osoba zaposlenih u odjeljku NACE-a Rev. 2. područja B do E u državi članici čini manje od 1 % ukupne vrijednosti na razini Zajednice, nije potrebno prikupiti podatke potrebne za kompiliranje statistika u vezi s obilježjem 21 14 0 u smislu ove Uredbe. Ako to zahtijeva politika Zajednice, Komisija može zatražiti ad hoc prikupljanje tih podataka u skladu s regulatornim postupkom iz članka 12. stavka 2.


PRILOG III.

DETALJNI MODUL ZA STRUKTURNU STATISTIKU TRGOVINE

ODJELJAK 1.

Cilj

Cilj je ovog Priloga uspostaviti zajednički okvir za prikupljanje, kompilaciju, transmisiju i vrednovanje statistike Zajednice o strukturi, djelatnosti, konkurentnosti i uspješnosti sektora distributivne trgovine.

ODJELJAK 2.

Područje primjene

Statistike koje će se kompilirati odnose se na područja iz članka 1. točaka (a) do (e), a posebno na:

strukturu distribucijske trgovinske mreže i njezin razvoj,

distribucijsku djelatnost i oblike prodaje, kao i oblike nabave i prodaje.

ODJELJAK 3.

Obuhvat

1.

Statistike se kompiliraju za sve djelatnosti svrstane u područje G NACE-a Rev. 2. Ovo područje obuhvaća djelatnosti trgovine na veliko i na malo, te popravak motornih vozila i motocikala. Statistika poduzeća se odnosi na populaciju svih poduzeća čija je glavna djelatnost svrstana u područje G.

2.

Ako ukupni promet i broj osoba zaposlenih u odjeljku NACE-a Rev. 2. područja G u državi članici normalno čine manje od 1 % ukupne vrijednosti na razini Zajednice, nije potrebno prikupiti podatke iz ovog Priloga koji se ne nalaze u Prilogu I. u smislu ove Uredbe.

3.

Ako to zahtijeva politika Zajednice, Komisija može zatražiti ad hoc prikupljanje podataka iz stavka 2. u skladu s regulatornim postupkom iz članka 12. stavka 2.

ODJELJAK 4.

Obilježja

1.

U dolje prikazanim popisima obilježja i statistika navodi se, prema potrebi, vrsta statističke jedinice za koju se prikupljaju statistički podaci, te da li se statistike kompiliraju na godišnjoj ili višegodišnjoj osnovi. Statistike i obilježja ispisani kosim slovima također se nalaze na popisima u općem modulu iz Priloga I.

2.

Godišnje demografske statistike:

Oznaka

Naziv

Strukturni podaci

11 11 0

Broj poduzeća

11 21 0

Broj lokalnih jedinica

3.

Obilježja poduzeća za koja se kompiliraju godišnje statistike:

Oznaka

Naziv

Računovodstveni podaci

12 11 0

Promet

12 12 0

Vrijednost proizvodnje

12 13 0

Bruto marža na robu za daljnju prodaju

12 15 0

Dodana vrijednost prema troškovima proizvodnih faktora

12 17 0

Bruto poslovni višak

13 11 0

Ukupne nabave robe i usluga

13 12 0

Kupnja roba i usluga za daljnju prodaju

13 13 1

Plaćanja za agencijske radnike

13 21 0

Promjene zaliha robe i usluga

13 21 1

Promjena zaliha robe i usluga kupljenih za daljnju prodaju

13 31 0

Troškovi osoblja

13 32 0

Nadnice i plaće

13 33 0

Troškovi socijalnog osiguranja

Podaci koji se odnose na kapitalni račun

15 11 0

Bruto investicije u materijalnu imovinu

15 12 0

Bruto investicije u zemljište

15 13 0

Bruto investicije u postojeće zgrade i druge građevine

15 14 0

Bruto investicije u gradnju i preinake zgrada

15 15 0

Bruto investicije

15 21 0

Prodaja materijalne imovine

Podaci o zaposlenosti

16 11 0

Broj zaposlenih osoba

16 13 0

Broj plaćenih zaposlenika

16 14 0

Broj zaposlenika u jedinicama ekvivalentnim punom radnom vremenu

4.

Obilježja poduzeća za koja se kompiliraju višegodišnje statistike:

Oznaka

Naziv

Napomena

 

Informacije o oblicima trgovanja poduzeća

Samo odjeljak 47

17 32 0

Broj prodavaonica na malo

 

Raščlamba prometa prema vrsti djelatnosti

18 10 0

Promet od poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i industrijskih djelatnosti

 

18 15 0

Promet od uslužnih djelatnosti

 

18 16 0

Promet od trgovinskih i posredničkih djelatnosti

 

Raščlamba prometa prema vrsti proizvoda

18 21 0

Raščlamba prometa prema vrsti proizvoda (u skladu s područjem G KPD (1))

 

5.

Obilježja za koja se kompiliraju godišnje regionalne statistike:

Oznaka

Naziv

Računovodstveni podaci

13 32 0

Nadnice i plaće

Podaci o zaposlenosti

16 11 0

Broj zaposlenih osoba

6.

Obilježja za koja se kompiliraju višegodišnje regionalne statistike:

Oznaka

Naziv

Napomena

Računovodstveni podaci

12 11 0

Promet

Samo odjeljci 45 i 47

Informacije o oblicima trgovanja poduzeća

17 33 1

Prodajni prostor

Samo odjeljak 47

ODJELJAK 5.

Prva referentna godina

1.

Prva referentna godina za koju se kompiliraju statistike jest kalendarska godina 2008. Prve referentne godine za koje se kompiliraju višegodišnje statistike utvrđene su u nastavku za svaki odjeljak NACE-a Rev. 2. za koji se prikupljaju podaci, te za višegodišnje regionalne statistike:

Kalendarska godina

Podjela

2012.

odjeljak 47

2008.

odjeljak 46

2009.

Regionalne statistike

2010.

odjeljak 45

2.

Višegodišnje se statistike kompiliraju svakih pet godina.

ODJELJAK 6.

Izvješće o kvaliteti statistika

Za svako od ključnih obilježja države su članice dužne naznačiti stupanj preciznosti u odnosu na stupanj pouzdanosti od 95 %, što Komisija potom unosi u izvješće iz članka 13. vodeći računa o primjeni toga članka u svakoj državi članici. Ključna se obilježja utvrđuju u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 3.

ODJELJAK 7.

Izrada rezultata

1.

Kako bi se moglo dobiti ukupne rezultate na razini Zajednice, države su članice dužne proizvesti sastavne rezultate na nacionalnoj razini raščlanjene do razine razreda NACE-a Rev. 2.

2.

Određene rezultate također treba raščlaniti prema razredima veličine za svaku skupinu NACE Rev. 2.

3.

Regionalne statistike treba raščlaniti do troznamenkaste razine NACE Rev. 2. (skupina) te do razine NUTS 2.

4.

Obuhvat regionalnih statistika koje je potrebno kompilirati na višegodišnjoj osnovi odgovara populaciji svih lokalnih jedinica čija je glavna djelatnost svrstana u područje G. Međutim, može biti ograničen na lokalne jedinice koje ovise o poduzećima svrstanima u područje G NACE-a Rev. 2. ako ta populacija čini više od 95 % ukupnog obuhvata. Ovaj se omjer računa koristeći obilježja zaposlenosti, koja su dostupna u poslovnom registru.

ODJELJAK 8.

Slanje rezultata

1.

Rezultati se šalju u roku od 18 mjeseci od kraja kalendarske godine referentnoga razdoblja.

2.

Preliminarni se nacionalni rezultati ili procjene šalju u roku od 10 mjeseci od kraja kalendarske godine referentnoga razdoblja za statistike poduzeća kompilirane za niže navedena obilježja:

Oznaka

Naziv

Računovodstveni podaci

12 11 0

Promet

Podaci o zaposlenosti

16 11 0

Broj zaposlenih osoba

Te preliminarne rezultate treba raščlaniti do troznamenkaste razine NACE Rev. 2. (skupina).

ODJELJAK 9.

Prijelazno razdoblje

Za kompilaciju statistika o obilježjima 13 13 1 i 16 14 0 prijelazno razdoblje ne smije biti dulje od dvije godine od prve referentne godine (2008.) navedene u odjeljku 5.


(1)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 3696/93 od 29. listopada 1993. statističkoj klasifikaciji proizvoda po djelatnostima (KPD) u Europskoj ekonomskoj zajednici (SL L 342, 31.12.1993., str. 1.). Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003.


PRILOG IV.

DETALJNI MODUL ZA STRUKTURNE STATISTIKE GRAĐEVINARSTVA

ODJELJAK 1.

Cilj

Cilj je ovog Priloga uspostaviti zajednički okvir za prikupljanje, kompilaciju, transmisiju i vrednovanje statistike Zajednice o strukturi, djelatnosti, konkurentnosti i uspješnosti građevinskoga sektora.

ODJELJAK 2.

Područje primjene

Statistike koje će se kompilirati odnose se na područja iz članka 1. točaka (a) do (e), a posebno na:

središnji popis statistika za detaljnu analizu strukture, djelatnosti, konkurentnosti i uspješnosti građevinskih djelatnosti,

dodatni popis statistika za proučavanje posebnih tema.

ODJELJAK 3.

Obuhvat

1.

Statistike se kompiliraju za sve djelatnosti svrstane u područje F NACE-a Rev. 2. Statistike poduzeća odnosit će se na populaciju svih poduzeća čija je glavna djelatnost svrstana u područje F.

2.

Ako ukupni promet i broj osoba zaposlenih u odjeljku NACE-a Rev. 2. područja F u državi članici normalno čine manje od 1 % ukupne vrijednosti na razini Zajednice, nije potrebno prikupiti podatke iz ovog Priloga koji se ne nalaze u Prilogu I. u smislu ove Uredbe.

3.

Ako to zahtijeva politika Zajednice, Komisija može zatražiti ad hoc prikupljanje podataka iz stavka 2. u skladu s regulatornim postupkom iz članka 12. stavka 2.

ODJELJAK 4.

Obilježja

1.

U dolje prikazanim popisima obilježja i statistika navodi se, prema potrebi, vrsta statističke jedinice za koju se prikupljaju statistički podaci, te da li se statistike kompiliraju na godišnjoj ili višegodišnjoj osnovi. Statistike i obilježja ispisani kosim slovima također se nalaze na popisima u općem modulu iz Priloga I.

2.

Godišnje demografske statistike:

Oznaka

Naziv

Strukturni podaci

11 11 0

Broj poduzeća

11 21 0

Broj lokalnih jedinica

3.

Obilježja poduzeća za koja se kompiliraju godišnje statistike:

Oznaka

Naziv

Napomena

Računovodstveni podaci

12 11 0

Promet

 

12 12 0

Vrijednost proizvodnje

 

12 13 0

Bruto marža na robu za daljnju prodaju

Odjeljci 41 i 42 i skupine 43.1 i 43.9 – neobvezno

12 15 0

Dodana vrijednost prema troškovima proizvodnih faktora

 

12 17 0

Bruto poslovni višak

 

13 11 0

Ukupne nabave roba i usluga

 

13 12 0

Kupnja roba i usluga za daljnju prodaju

Odjeljci 41 i 42 i skupine 43.1 i 43.9 – neobvezno

13 13 1

Plaćanja za agencijske radnike

 

13 21 3

Promjene zaliha gotovih proizvoda i proizvodnje u tijeku

 

13 31 0

Troškovi osoblja

 

13 32 0

Nadnice i plaće

 

13 33 0

Troškovi socijalnog osiguranja

 

13 41 1

Plaćanja za dugoročni najam i operativni leasing

 

Podaci koji se odnose na kapitalni račun

15 11 0

Bruto investicije u materijalnu imovinu

 

15 12 0

Bruto investicije u zemljište

 

15 13 0

Bruto investicije u postojeće zgrade i druge građevine

 

15 14 0

Bruto investicije u gradnju i preinake zgrada

 

15 15 0

Bruto investicije u strojeve i opremu

 

15 21 0

Prodaja materijalne imovine

 

Podaci o zaposlenosti

16 11 0

Broj zaposlenih osoba

 

16 13 0

Broj plaćenih zaposlenika

 

16 14 0

Broj zaposlenika u jedinicama ekvivalentnim punom radnom vremenu

 

16 15 0

Broj odrađenih sati zaposlenika

 

Raščlamba prometa prema vrsti djelatnosti

18 11 0

Promet od glavne djelatnosti na troznamenkastoj razini NACE Rev. 2

 

Kupnje energetskih proizvoda

20 11 0

Kupnje energetskih proizvoda (u vrijednosnom izrazu)

 

4.

Obilježja poduzeća za koja se kompiliraju višegodišnje statistike:

Oznaka

Naziv

Napomena

Podaci koji se odnose na kapitalni račun

15 44 1

Investicije u kupljeni software

 

Raščlamba prometa prema vrsti djelatnosti

18 12 1

Promet od industrijskih djelatnosti isključujući građevinarstvo

 

18 12 2

Promet od građevinskih djelatnosti

 

18 15 0

Promet od uslužnih djelatnosti

 

18 16 0

Promet od trgovinskih i posredničkih djelatnosti

 

18 31 0

Promet od radova na zgradama

Samo odjeljci 41 i 42 i skupine 43.1 i 43.9

18 32 0

Promet od radova na ostalim građevinama

Samo odjeljci 41 i 42 i skupine 43.1 i 43.9

Podugovaranje

23 11 0

Plaćanja podugovarateljima

 

23 12 0

Prihod od podugovarateljskih poslova

 

5.

Obilježja za koja se kompiliraju godišnje regionalne statistike:

Oznaka

Naziv

Računovodstveni podaci

13 32 0

Nadnice i plaće

Podaci o zaposlenosti

16 11 0

Broj zaposlenih osoba

6.

Obilježja jedinice prema vrsti djelatnosti za koja se kompiliraju godišnje statistike:

Oznaka

Naziv

Računovodstveni podaci

12 11 0

Promet

12 12 0

Vrijednost proizvodnje

13 32 0

Nadnice i plaće

Podaci koji se odnose na kapitalni račun

15 11 0

Bruto investicije u materijalnu imovinu

Podaci o zaposlenosti

16 11 0

Broj zaposlenih osoba

ODJELJAK 5.

Prva referentna godina

1.

Prva referentna godina za koju se kompiliraju godišnje statistike jest kalendarska godina 2008. Prve referentne godine za koje se kompiliraju višegodišnje statistike utvrđene su u nastavku za oznake pod kojima su navedena obilježja:

Kalendarska godina

Oznaka

2009.

15 44 1

2008.

18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0, 18 32 0, 23 11 0 i 23 12 0

2.

Višegodišnje se statistike kompiliraju barem svakih pet godina.

ODJELJAK 6.

Izvješće o kvaliteti statistika

Za svako od ključnih obilježja države su članice dužne naznačiti stupanj preciznosti u odnosu na stupanj pouzdanosti od 95 %, što Komisija potom unosi u izvješće iz članka 13. vodeći računa o primjeni toga članka u svakoj državi članici. Ključna se obilježja utvrđuju u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 3.

ODJELJAK 7.

Izrada rezultata

1.

Rezultate treba, osim za obilježja 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 i 18 32 0, raščlaniti do razine razreda NACE Rev. 2. (četiri znamenke).

Rezultate za obilježja 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 i 18 32 0 treba raščlaniti do razine skupine NACE Rev. 2. (tri znamenke).

2.

Određene rezultate također treba raščlaniti prema razredima veličine i do razine skupine NACE Rev. 2. (tri znamenke).

3.

Rezultati za statistike kompilirane za jedinice prema vrsti djelatnosti treba raščlaniti do razine razreda NACE Rev. 2. (četiri znamenke).

4.

Rezultate regionalnih statistika treba raščlaniti do dvoznamenkaste razine NACE Rev. 2 (odjeljak) te do razine NUTS 2.

ODJELJAK 8.

Slanje rezultata

Rezultati se šalju u roku od 18 mjeseci od kraja kalendarske godine referentnoga razdoblja.

Preliminarni se nacionalni rezultati ili procjene šalju u roku od 10 mjeseci od kraja kalendarske godine referentnoga razdoblja za statistike poduzeća kompilirane za niže navedena obilježja:

Oznaka

Naziv

Strukturni podaci

11 11 0

Broj poduzeća

Računovodstveni podaci

12 11 0

Promet

12 12 0

Vrijednost proizvodnje

13 11 0

Ukupne nabave robe i usluga

13 32 0

Nadnice i plaće

Podaci koji se odnose na kapitalni račun

15 11 0

Bruto investicije u materijalnu imovinu

Podaci o zaposlenosti

16 11 0

Broj zaposlenih osoba

Te preliminarne rezultate treba raščlaniti do troznamenkaste razine NACE Rev. 2 (skupina).

ODJELJAK 9.

Prijelazno razdoblje

Nije moguće odobriti prijelazno razdoblje.


PRILOG V.

DETALJNI MODUL ZA STRUKTURNE STATISTIKE OSIGURANJA

ODJELJAK 1.

Cilj

Cilj je ovog Priloga uspostaviti zajednički okvir za prikupljanje, kompilaciju, transmisiju i vrednovanje statistike Zajednice o strukturi, djelatnosti, konkurentnosti i uspješnosti sektora osiguravateljskih usluga. Ovaj modul uključuje detaljni popis obilježja za koja se kompiliraju statistike kako bi se unaprijedilo poznavanje razvoja sektora osiguranja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, te na razini Zajednice.

ODJELJAK 2.

Područje primjene

Statistike koje treba kompilirati odnose se na područja iz članka 1. točaka (a), (b) i (c), a posebno na:

detaljnu analizu strukture, djelatnosti, konkurentnosti i uspješnosti poduzeća iz sektora osiguranja,

razvoj i podjelu ukupnoga poslovanja i poslovanja po proizvodima (uslugama osiguranja), vrstama klijenata, djelatnostima u inozemstvu, zaposlenosti, investicijama, kapitalu i rezervama, te tehničkim pričuvama osiguranja.

ODJELJAK 3.

Obuhvat

1.

Ove će se statistike kompilirati za sve djelatnosti iz odjeljka 65 NACE-a Rev. 2., uz iznimku skupine 65.3.

2.

Kompilacija statistika obuhvatiti će sljedeća poduzeća:

poduzeća koja obavljaju poslove neživotnog osiguranja: sva društva iz članka 2. stavka 1. točke (a) Direktive 91/674/EEZ (1),

poduzeća koja obavljaju poslove životnog osiguranja: sva društva iz članka 2. stavka 1. točke (b) Direktive 91/674/EEZ,

specijalizirana poduzeća koja obavljaju poslove reosiguranja: sva društva iz članka 2. stavka 1. točke (c) Direktive 91/674/EEZ,

osiguravatelji Lloyd’sa: sva društva iz članka 4. Direktive 91/674/EEZ,

kompozitna osiguravajuća poduzeća: sva ona koja obavljaju poslove životnog i neživotnog osiguranja.

3.

Nadalje, s podružnicama poduzeća koja obavljaju poslove osiguranja iz glave III. Direktive 73/239/EEZ (2) i Direktive 2002/83/EZ (3), a čija djelatnost ulazi u jednu od skupina NACE-a Rev. 2. iz stavka 1., postupa se kao s odgovarajućim poduzećima iz stavka 2.

4.

Za potrebe usklađene statistike Zajednice države članice mogu uzeti u obzir izuzeća iz članka 3. Direktive 73/239/EEZ i članka 3. stavaka 2., 3., 5., 6. i 7. Direktive 2002/83/EZ.

ODJELJAK 4.

Obilježja

1.

Obilježja ispisana kurzivom također se nalaze na popisima u općem modulu iz Priloga I. Obilježja i statistike s popisa A iz stavka 3. i popisa B iz stavka 4. izrađuju se u skladu s odjeljkom 5. Kada su obilježja neposredno izvedena iz godišnjih financijskih izvještaja, obračunske godine koje završavaju referentnom godinu izjednačuju se s odnosnom referentnom godinom.

2.

U popisima A i B obilježja koja se odnose na poduzeća koja obavljaju poslove životnog osiguranja označavaju se brojem 1, obilježja koja se odnose na poduzeća koja obavljaju poslove neživotnog osiguranja označavaju se brojem 2, obilježja koja se odnose na kompozitna osiguravajuća poduzeća označavaju se brojem 3, obilježja koja se odnose na specijalizirana poduzeća koja obavljaju poslove reosiguranja označavaju se brojem 4, obilježja koja se odnose na poslove životnoga osiguranja kompozitnih osiguravajućih poduzeća označavaju se brojem 5, a obilježja koja se odnose na poslove neživotnoga osiguranja (uključujući prihvaćeno reosiguranje) kompozitnih osiguravajućih poduzeća označavaju se brojem 6.

3.

Popis A sadrži sljedeće podatke:

(a)

obilježja iz članka 6. Direktive 91/674/EEZ koja se odnose na poduzeća koja obavljaju poslove životnog osiguranja, poduzeća koja obavljaju poslove neživotnog osiguranja, kompozitna osiguravajuća poduzeća i specijalizirana poduzeća koja obavljaju poslove reosiguranja: aktiva iz bilance stanja: stavke C I (odvojeno prikazuje zemljište i građevine koje koristi osiguravajuće poduzeće radi obavljanje vlastite djelatnosti), C II, C II 1 + C II 3 kao agregat, C II 2 + C II 4 kao agregat, C III, C III 1, C III 2, C III 3, C III 4, C III 5, C III 6 + C III 7 kao agregat, C IV, D; pasiva iz bilance stanja: stavke A, A I, A II + A III + A IV kao agregat, B, C 1 a (odvojeno za poslove životnog i neživotnog osiguranja kompozitnih osiguravajućih poduzeća), C 2 a (odvojeno za poslove životnog i neživotnog osiguranja kompozitnih osiguravajućih poduzeća), C 3 a (odvojeno za poslove životnog i neživotnog osiguranja kompozitnih osiguravajućih poduzeća), C 4 a, C 5, C 6 a, D a, G III (bez odvajanja konvertibilnih zajmova), G IV;

(b)

obilježja iz članka 34. dijela I. Direktive 91/674/EEZ koja se odnose na poduzeća koja obavljaju poslove neživotnog osiguranja i specijalizirana poduzeća koja obavljaju poslove reosiguranja, te na poslove neživotnoga osiguranja kompozitnih osiguravajućih poduzeća: stavke 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 2, 4 a aa, 4 a bb, 4 b aa, 4 b bb, 7 (bruto iznos), 7 d, 9, 10 (odvojeno za bruto i neto iznos);

(c)

obilježja iz članka 34. dijela II. Direktive 91/674/EEZ koja se odnose na poduzeća koja obavljaju poslove životnog osiguranja i na poslove životnoga osiguranja kompozitnih osiguravajućih poduzeća: stavke 1 a, 1 b, 1 c (odvojeno bruto iznos i udio reosiguravatelja), 2, 3, 5 a aa, 5 a bb, 5 b aa, 5 b bb, 6 a aa, 6 a bb, 8 (bruto iznos), 8 d, 9, 10, 12, 13 (odvojeno bruto i neto iznos);

(d)

obilježja iz članka 34. dijela III. Direktive 91/674/EEZ koja se odnose na poduzeća koja obavljaju poslove životnog osiguranja, poduzeća koja obavljaju poslove neživotnog osiguranja, kompozitna osiguravajuća poduzeća i specijalizirana poduzeća koja obavljaju poslove reosiguranja: stavke 3, 4 (samo za poduzeća koja obavljaju poslove životnog osiguranja i kompozitna osiguravajuća poduzeća), 5, 6 (samo za poduzeća koja obavljaju poslove neživotnog osiguranja, kompozitna osiguravajuća poduzeća i specijalizirana poduzeća koja obavljaju poslove reosiguranja), 7, 8, 9 + 14 + 15 kao agregat, 10 (prije oporezivanja), 13, 16;

(e)

obilježja iz članka 63. Direktive 91/674/EEZ:

koja se odnose na poduzeća koja obavljaju poslove životnog i neživotnog osiguranja, te na poslove životnog i neživotnoga osiguranja kompozitnih osiguravajućih poduzeća: zaračunane bruto premije kod izravnog osiguranja; prema (pot)kategorijama KPD (razina 5 znamenki i potkategorije 66.03.21, 66.03.22),

koja se odnose na poduzeća koja obavljaju poslove neživotnog osiguranja i poslove neživotnoga osiguranja kompozitnih osiguravajućih poduzeća: izdaci za osigurane slučajeve, bruto, izravno osiguranje, bruto poslovni rashodi (izdaci za obavljanje djelatnosti), saldo izravnog osiguranja i reosiguranja, poslovi izravnog osiguranja; sva obilježja prema (pot)kategorijama KPD (razina s 5 znamenki i potkategorije 66.03.21, 66.03.22),

koja se odnose na poduzeća koja obavljaju poslove životnog osiguranja i na poslove životnoga osiguranja kompozitnih osiguravajućih poduzeća: zaračunate bruto izravne premije, raščlanjene kako je prikazano pod brojem II. točke 1. toga članka;

(f)

obilježja iz članka 64. Direktive 91/674/EEZ koja se odnose na poduzeća koja obavljaju poslove životnog osiguranja, poduzeća koja obavljaju poslove neživotnog osiguranja, kompozitna osiguravajuća poduzeća te specijalizirana poduzeća koja obavljaju poslove reosiguranja: provizije za izravne poslove osiguranja (isključujući specijalizirana poduzeća koja obavljaju poslove reosiguranja) i za ukupne poslove osiguranja;

(g)

dodatna obilježja niže navedena:

Oznaka

Naziv

Poduzeća/predmetno poslovanje

Strukturni podaci

11 11 0

Broj poduzeća

(1, 2, 3, 4)

11 11 1

Broj poduzeća raščlanjen po pravnom statusu

(1, 2, 3, 4)

11 11 2

Broj poduzeća raščlanjen po razredima veličine bruto potpisane premije

(1, 2, 3)

11 11 3

Broj poduzeća raščlanjen po razredima veličine bruto tehničke pričuve

(1)

11 11 5

Broj poduzeća raščlanjen po rezidentnoj državi matičnog poduzeća

(1, 2, 3, 4)

11 41 0

Ukupni broj i lokacija podružnica u drugim državama

(1, 2, 3)

Računovodstveni podaci/tehnički dio računa dobiti i gubitka

32 11 4

Bruto zaračunate premije prema pravnom statusu

(1, 2, 4, 5, 6)

32 11 5

Bruto izravne zaračunate premije raščlanjene po rezidentnosti matičnog poduzeća

(1, 2, 5, 6)

32 11 6

Bruto prihvaćene premije reosiguranja, zaračunate premije raščlanjene po rezidentnosti matičnog poduzeća

(1, 2, 4, 6)

32 18 2

Udio reosiguravatelja u bruto zaračunatim premijama raščlanjen prema rezidentnosti matičnoga poduzeća

(1, 2, 4, 5, 6)

32 16 0

Ostale stavke tehničkog računa, bruto iznos

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 0

Saldo reosiguranja

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 8

Udio reosiguravatelja u bruto iznosu ostalih stavki tehničkog računa

(1, 2, 4, 5, 6)

Računovodstveni podaci/ne-tehnički dio računa dobiti i gubitka

32 19 0

Neto rezultat (saldo) tehničkog računa (pod-zbroj II)

(3)

Dodatni podaci u vezi s računom dobiti i gubitka

32 61 4

Vanjski troškovi roba i usluga

(1, 2, 3, 4)

13 31 0

Troškovi osoblja

(1, 2, 3, 4)

32 61 5

Vanjski i unutarnji troškovi obrade odštetnih zahtjeva

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 6

Troškovi pribave

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 7

Troškovi uprave (administrativni troškovi)

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 8

Ostali tehnički troškovi, bruto

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 9

Troškovi upravljanja ulaganjima

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 1

Prihod od sudjelujućih interesa

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 3

Prihod od zemljišta i građevinskih objekata

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 4

Ostali prihod od ulaganja

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 5

Prihod od pripisa (povećanja vrijednosti) ulaganja

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 6

Dobici od prodaje (realizacije) ulaganja

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 1

Troškovi upravljanja ulaganjima, uključujući kamate

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 2

Usklađivanje vrijednosti (smanjenje) ulaganja

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 3

Gubici ostvareni pri prodaji (realizaciji) ulaganja

(1, 2, 4, 5, 6)

Podaci po proizvodu prema pot(kategorijama) KPD

33 12 1

Udio reosiguravatelja u bruto izravnim zaračunatim premijama, po proizvodu (razina 5 znamenki, potkategorije 66.03.21, 66.03.22)

(1, 2, 5, 6)

Podaci o internacionalizaciji (zemljopisna podjela obračunatog poslovanja na temelju prava poslovnoga nastana)

34 31 1

Bruto izravne zaračunane premije po kategoriji KPD (razina 5 znamenki) i po državama članicama

(1, 2, 5, 6)

Podaci o internacionalizaciji (zemljopisna podjela obračunatog poslovanja na temelju slobode pružanja usluga)

34 32 1

Bruto izravne zaračunane premije po kategoriji KPD (razina 5 znamenki) i po državama članicama

(1, 2, 5, 6)

Podaci o zaposlenosti

16 11 0

Broj zaposlenih osoba

(1, 2, 3, 4)

Podaci o bilanci stanja (aktiva/pasiva)

36 30 0

Bilanca ukupno

(1, 2, 3, 4)

37 33 1

Bruto pričuva za štete koja se odnosi na izravne poslove osiguranja

(2, 6)

37 30 1

Ukupne neto tehničke pričuve

(1, 2, 3, 4)

4.

Popis B sadrži sljedeće informacije:

(a)

obilježja iz članka 34. dijela I. Direktive 91/674/EEZ koja se odnose na poduzeća koja obavljaju poslove neživotnog osiguranja i specijalizirana poduzeća koja obavljaju poslove reosiguranja, te na poslove neživotnoga osiguranja kompozitnih osiguravajućih poduzeća: stavke 3, 5, 6, 8;

(b)

obilježja iz članka 34. dijela II. Direktive 91/674/EEZ koja se odnose na poduzeća koja obavljaju poslove životnog osiguranja i poslove životnoga osiguranja kompozitnih osiguravajućih poduzeća: stavke 4, 6 b, 7, 11;

(c)

obilježja iz članka 63. Direktive 91/674/EEZ koja se odnose na poduzeća koja obavljaju poslove životnog osiguranja i poduzeća koja obavljaju poslove neživotnog osiguranja, te na poslove životnog i neživotnoga osiguranja kompozitnih osiguravajućih poduzeća: zemljopisna raščlamba bruto izravne zaračunate premije u državi članici u kojoj se nalazi sjedište poduzeća, drugim državama članicama, državama EGP-a, Švicarskoj, SAD-u, Japanu ili trećim zemljama;

(d)

dodatna obilježja niže navedena:

Oznaka

Naziv

Poduzeća/predmetno poslovanje

Napomene

Računovodstveni podaci/tehnički dio računa dobiti i gubitka

32 13 2

Likvidirane (plaćene) štete, bruto, koje se odnose na izdatke za osigurane slučajeve nastale u tekućoj poslovnoj godini

(2, 4, 6)

 

Djelatnosti u inozemstvu (općenito)

34 12 0

Zemljopisna raščlamba bruto prihvaćenih premija reosiguranja, zaračunanih premija

(1, 2, 4, 5, 6)

 

34 13 0

Zemljopisna raščlamba udjela reosiguravatelja u bruto zaračunanim premijama

(1, 2, 4, 5, 6)

 

Podaci o bilanci stanja (aktiva/pasiva)

36 11 2

Zemljišta i građevinski objekti (tekuća vrijednost)

(1, 2, 3, 4)

 

36 12 3

Ulaganja u povezana poduzeća i sudjelujući interesi (tekuća vrijednost)

(1, 2, 3, 4)

 

36 13 8

Ostala financijska ulaganja (tekuća vrijednost)

(1, 2, 3, 4)

 

36 21 0

Ulaganja za račun i rizik vlasnika polica životnog osiguranja - zemljište i građevinski objekti

(1, 3)

 

36 22 0

Ulaganja za račun i rizik vlasnika polica životnog osiguranja - ostala financijska ulaganja

(1, 3)

 

37 10 1

Ukupni kapital i rezerve, raščlanjeni po pravnom statusu poduzeća

(1, 2, 3, 4)

 

37 33 3

Bruto pričuva za štete koja se odnosi na izravne poslove osiguranja prema (pot)kategoriji KPD (razina 5 znamenki) i potkategorijama 66.03.21, 66.03.22

(2, 6)

 

Ostali podaci

39 10 0

Broj preostalih (nepodmirenih) ugovora na kraju obračunske godine, koji se odnose na bruto izravno zaračunane pojedinačne premije životnog osiguranja i za sljedeće (pot)kategorije KPD: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 i 66.03.5

(1, 2, 5, 6)

 

39 20 0

Broj osiguranih osoba na kraju obračunske godine, koji se odnose na bruto izravne zaračunane premije za grupne ugovore i za sljedeću potkategoriju KPD: 66.03.1

(1, 2, 5, 6)

 

39 30 0

Broj osiguranih vozila na kraju obračunske godine koji se odnose na izravno poslovanje, za sljedeću potkategoriju KPD: 66.03.2

(2, 6)

Neobvezno

39 40 0

Bruto osigurana svota na kraju obračunske godine koja se odnosi na izravno poslovanje, za sljedeće potkategorije KPD: 66.01.1 i 66.01.4

(1, 5)

Neobvezno

39 50 0

Broj izdataka za osigurane slučajeve u tijeku obračunske godine, koji se odnosi na izravno poslovanje za sljedeću potkategoriju KPD: 66.03.2

(2, 6)

Neobvezno

ODJELJAK 5.

Prva referentna godina

Prva referentna godina za koju se kompiliraju godišnje statistike jest kalendarska godina 2008.

ODJELJAK 6.

Izrada rezultata

Rezultate treba raščlaniti do razine razreda NACE Rev. 2 (četiri znamenke).

ODJELJAK 7.

Slanje rezultata

Rezultati se šalju u roku od 12 mjeseci od kraja referentne godine za poduzeća iz odjeljka 3., osim za specijalizirana poduzeća koja obavljaju poslove reosiguranje, za koje se rezultati šalju u roku od 18 mjeseci od kraja referentnoga razdoblja.

ODJELJAK 8.

Europski odbor za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje

Komisija je dužna obavijestiti Europski odbor za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje osnovan Odlukom Komisije 2004/9/EZ (4) o provedbi ovog modula i o svim mjerama prilagodbe gospodarskom i tehnološkom razvoju vezano za prikupljanje i statističku obradu podataka, te obrade i slanja rezultata, koje usvoji u skladu s člankom 12.

ODJELJAK 9.

Prijelazno razdoblje

Nije moguće odobriti prijelazno razdoblje.


(1)  Direktiva Vijeća 91/674/EEZ od 19. prosinca 1991. o godišnjim financijskim izvještajima i konsolidiranim financijskim izvještajima društava za osiguranje (SL L 374, 31.12.1991., str. 7.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2006/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 224, 16.8.2006., str. 1.).

(2)  Prva Direktiva Vijeća 73/239/EEZ od 24. srpnja 1974. o usklađivanju zakona i drugih propisa o pokretanju i obavljanju poslova izravnog neživotnog osiguranja (SL L 228, 16.8.1973., str. 3.) Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2005/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 323, 9.12.2005., str. 1.).

(3)  Direktiva 2002/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o životnom osiguranju (SL L 345, 19.12.2002., str. 1.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2007/44/EZ (SL L 247, 21.9.2007., str. 1.).

(4)  SL L 3, 7.1.2004., str. 34.


PRILOG VI.

DETALJNI MODUL ZA STRUKTURNE STATISTIKE KREDITNIH INSTITUCIJA

ODJELJAK 1.

Cilj

Cilj je ovog Priloga uspostaviti zajednički okvir za prikupljanje, kompilaciju, transmisiju i vrednovanje statistike Zajednice o strukturi, djelatnosti, konkurentnosti i uspješnosti sektora kreditnih institucija. Ovaj modul uključuje detaljni popis obilježja za koja se kompiliraju statistike kako bi se unaprijedilo poznavanje razvoja sektora kreditnih institucija na nacionalnoj i međunarodnoj razini, te na razini Zajednice.

ODJELJAK 2.

Područje primjene

Statistike koje treba kompilirati odnose se na područja iz članka 1. točaka (a), (b) i (c), a posebno na:

detaljnu analizu strukture, djelatnosti, konkurentnosti i uspješnosti kreditnih institucija,

razvoj i podjelu ukupnoga poslovanja i poslovanja prema proizvodima, djelatnostima u inozemstvu, zaposlenosti, kapitalu i rezervama, te ostaloj imovini i obvezama.

ODJELJAK 3.

Obuhvat

1.

Statistike je potrebno kompilirati za djelatnosti kreditnih institucija u okviru razreda 64.19 i 64.92 NACE-a Rev. 2.

2.

Statistike je potrebno kompilirati za djelatnosti svih kreditnih institucija iz članka 2. stavka 1. točke (a) i članka 2. stavka 2. Direktive Vijeća 86/635/EEZ od 8. prosinca 1986. o godišnjim financijskim izvještajima i konsolidiranim financijskim izvještajima banaka i drugih financijskih institucija (1), uz iznimku središnjih banaka.

3.

S podružnicama kreditnih institucija iz članka 38. Direktive 2006/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o osnivanju i poslovanju kreditnih institucija (prerađena verzija) (2), a čija djelatnost ulazi razrede 64.19 i 64.92 NACE-a Rev. 2., postupa se kao s kreditnim institucijama iz stavka 2.

ODJELJAK 4.

Obilježja

Obilježja su navedena u nastavku. Obilježja ispisana kurzivom također se nalaze na popisima u općem modulu iz Priloga I. Kada su obilježja neposredno izvedena iz godišnjih financijskih izvještaja, obračunske godine koje završavaju referentnom godinu izjednačuju se s odnosnom referentnom godinom.

Ovaj popis sadrži:

(a)

obilježja iz članka 4. Direktive 86/635/EEZ: aktiva bilance stanja: stavka 4; pasiva bilance stanja: stavke 2(a) + 2(b) kao agregat, stavke 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 kao agregat;

(b)

obilježja iz članka 27. Direktive 86/635/EEZ: stavka 2, stavke 3(a) + 3(b) + 3(c) kao agregat, stavka 3(a), stavka 4, stavka 5, stavka 6, stavka 7, stavke 8(a) + 8(b) kao agregat, stavka 8(b), stavka 10, stavke 11 + 12 kao agregat, stavke 9 + 13 + 14 kao agregat, stavke 15 + 16 kao agregat, stavka 19, stavke 15 + 20 + 22 kao agregat, stavka 23;

(c)

sljedeća dodatna obilježja:

Oznaka

Naziv

Napomena

Strukturni podaci

11 11 0

Broj poduzeća

 

11 11 1

Broj poduzeća raščlanjen po pravnom statusu

 

11 11 4

Broj poduzeća raščlanjen po rezidentnoj državi matičnog poduzeća

 

11 11 6

Broj poduzeća raščlanjen po razredima veličine ukupne bilance

 

11 11 7

Broj poduzeća raščlanjen po kategorijama kreditnih institucija

 

11 21 0

Broj lokalnih jedinica

 

11 41 1

Ukupni broj podružnica raščlanjen po lokaciji u državama izvan EGP-a

 

11 51 0

Ukupni broj financijskih poduzeća-kćeri raščlanjen po lokaciji u drugim državama

 

Računovodstveni podaci: račun dobiti i gubitka

42 11 0

Prihodi od kamata i slični prihodi

 

42 11 1

Prihodi od kamata i slični prihodi koji proizlaze iz vrijednosnih papira s fiksnim prinosom

 

42 12 1

Troškovi kamata i slični troškovi povezani s izdanim dužničkim vrijednosnim papirima

 

12 12 0

Vrijednost proizvodnje

 

13 11 0

Ukupne nabave roba i usluga

 

13 31 0

Troškovi osoblja

 

12 14 0

Dodana vrijednost po bazičnim cijenama

Neobvezno

12 15 0

Dodana vrijednost prema troškovima proizvodnih faktora

 

15 11 0

Bruto investicije u materijalnu imovinu

 

Računovodstveni podaci: bilanca stanja

43 30 0

Bilanca ukupno (CI)

 

43 31 0

Bilanca ukupno, raščlanjena prema rezidentnoj državi matičnog poduzeća

 

43 32 0

Bilanca ukupno, raščlanjena po pravnom statusu poduzeća

 

Podaci po proizvodu

44 11 0

Prihodi od kamata i slični prihodi raščlanjeni po (pot)kategorijama KPD

Neobvezno

44 12 0

Troškovi kamata i slični troškovi raščlanjeni po (pot)kategorijama KPD

Neobvezno

44 13 0

Prihodi od provizija raščlanjeni po (pot)kategorijama KPD

Neobvezno

44 14 0

Troškovi provizija raščlanjeni po (pot)kategorijama KPD

Neobvezno

Podaci o unutarnjem tržištu i internacionalizaciji

45 11 0

Zemljopisna raščlamba ukupnoga broja podružnica u EGP-u

 

45 21 0

Zemljopisna raščlamba prihoda od kamata i sličnih prihoda

 

45 22 0

Zemljopisna raščlamba bilance ukupno

 

45 31 0

Zemljopisna raščlamba prihoda od kamata i sličnih prihoda, ostvarenih kroz pravo na pružanje usluga (u drugim državama EGP-a)

Neobvezno

45 41 0

Zemljopisna raščlamba prihoda od kamata i sličnih prihoda,ostvarenih poslovanjem podružnica (u državama koje ne pripadaju EGP-u)

Neobvezno

45 42 0

Zemljopisna raščlamba prihoda od kamata i sličnih prihoda, ostvarenih kroz pravo na pružanje usluga (u državama koje ne pripadaju EGP-u)

Neobvezno

Podaci o zaposlenosti

16 11 0

Broj zaposlenih osoba

 

16 11 1

Broj zaposlenih osoba raščlanjen prema kategorijama kreditnih institucija

 

16 11 2

Broj zaposlenih osoba – žene

 

16 13 0

Broj plaćenih zaposlenika

 

16 13 6

Broj plaćenih zaposlenika - žene

 

16 14 0

Broj zaposlenika u jedinicama ekvivalentnim punom radnom vremenu

 

Ostali podaci

47 11 0

Broj računa u kreditnim.institucijama raščlanjen prema (pot)kategorijama KPD

Neobvezno

47 12 0

Broj zajmova i predujmova klijentima raščlanjen prema (pot)kategorijama KPD

Neobvezno

47 13 0

Broj bankomata u vlasništvu kreditnih institucija

 

(d)

obilježja za koja se kompiliraju godišnje regionalne statistike:

Oznaka

Naziv

Napomena

Strukturni podaci

11 21 0

Broj lokalnih jedinica

 

Računovodstveni podaci

13 32 0

Nadnice i plaće

Neobvezno

Podaci o zaposlenosti

16 11 0

Broj zaposlenih osoba

 

ODJELJAK 5.

Prva referentna godina

Prva referentna godina za koju se kompiliraju godišnje statistike za obilježja iz odjeljka 4. jest kalendarska godina 2008.

ODJELJAK 6.

Izrada rezultata

1.

Rezultate treba raščlaniti na sljedeće razrede NACE-a Rev. 2.: 64.19 i 64.92, odvojeno.

2.

Rezultate regionalnih statistika treba raščlaniti do četveroznamenkaste razine NACE Rev. 2. (razredi) i razinu NUTS 1.

ODJELJAK 7.

Slanje rezultata

Rok za slanje rezultata utvrđuje se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 3., a ne smije biti dulji od 10 mjeseci od kraja referentne godine.

ODJELJAK 8.

Odbor za monetarnu i financijsku statistiku, te statistiku platne bilance

Komisija je dužna obavijestiti Odbor za monetarnu i financijsku statistiku, te statistiku platne bilance osnovan Odlukom 2006/856/EZ (3) o provedbi ovog modula i o svim mjerama prilagodbe gospodarskom i tehnološkom razvoju u pogledu prikupljanja i statističke obrade podataka, te obrade i slanja rezultata.

ODJELJAK 9.

Pilot studije

1.

Za djelatnosti iz ovog Priloga Komisija će uvesti sljedeće pilot studije koje moraju provesti države članice:

(a)

informacije o izvedenim financijskim instrumentima i izvanbilančnim stavkama;

(b)

informacije o distributivnim mrežama;

(c)

informacije potrebne za raščlambu transakcija kreditnih institucija prema cijenama i obujmu.

2.

Pilot studije će se provesti kako bi se ocijenili relevantnost i izvedivost prikupljanja podataka, vodeći računa o koristima raspoloživosti podataka u odnosu na troškove prikupljanja i izvještajno opterećenje poduzetnika.

ODJELJAK 10.

Prijelazno razdoblje

Nije moguće odobriti prijelazno razdoblje.


(1)  SL L 372, 31.12.1986., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2006/46/EZ.

(2)  SL L 177, 30.6.2006., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2007/44/EZ.

(3)  SL L 332, 30.11.2006., str. 21.


PRILOG VII.

DETALJNI MODUL ZA STRUKTURNE STATISTIKE MIROVINSKIH FONDOVA

ODJELJAK 1.

Cilj

Cilj je ovog Priloga uspostaviti zajednički okvir za prikupljanje, kompilaciju, transmisiju i vrednovanje statistike Zajednice o strukturi, djelatnostima, konkurentnosti i uspješnosti sektora mirovinskih fondova. Ovaj modul uključuje detaljni popis obilježja za koja se kompiliraju statistike kako bi se unaprijedilo poznavanje razvoja sektora mirovinskih fondova na nacionalnoj i međunarodnoj razini, te na razini Zajednice.

ODJELJAK 2.

Područje primjene

Statistike koje treba kompilirati odnose se na područja iz članka 1. točaka (a), (b) i (c), a posebno na:

detaljnu analizu strukture, djelatnosti, konkurentnosti i uspješnosti mirovinskih fondova,

razvoj i podjelu ukupnoga poslovanja, strukturu članova mirovinskih fondova, djelatnosti u inozemstvu, zaposlenost, ulaganja i obveze.

ODJELJAK 3.

Obuhvat

1.

Statistike je potrebno kompilirati sve djelatnosti u okviru skupine 65.3 NACE-a Rev. 2. Ova skupina obuhvaća djelatnosti autonomnih mirovinskih fondova.

2.

Određene je statistike potrebno kompilirati za poduzeća s neautonomnim mirovinskim fondovima, koji se vode kao pomoćna djelatnost.

ODJELJAK 4.

Obilježja

1.

U dolje prikazanom popisu obilježja navodi se, prema potrebi, vrsta statističke jedinice za koju se prikupljaju statistički podaci. Obilježja ispisana kosim slovima također se nalaze na popisima u općem modulu iz Priloga I. Kada su obilježja neposredno izvedena iz godišnjih financijskih izvještaja, obračunske godine koje završavaju referentnom godinu izjednačuju se s odnosnom referentnom godinom.

2.

Demografska obilježja i obilježja poduzeća za koja je potrebno kompilirati godišnje statistike (samo za poduzeća s autonomnim mirovinskim fondovima):

Oznaka

Naziv

Napomena

Strukturni podaci

11 11 0

Broj poduzeća

 

11 11 8

Broj poduzeća raščlanjen prema veličini ulaganja

 

11 11 9

Broj poduzeća raščlanjen prema broju članova - veličini razreda članova

 

11 61 0

Broj mirovinskih shema

Neobvezno

Računovodstveni podaci: račun dobiti i gubitka (prihodi i rashodi)

12 11 0

Promet

 

48 00 1

Mirovinski doprinosi koji se potražuju od članova

 

48 00 2

Mirovinski doprinosi koji se potražuju od poslodavaca

 

48 00 3

Ulazni transferi

 

48 00 4

Ostali doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

48 00 5

Mirovinski doprinosi shemama definiranih naknada

 

48 00 6

Mirovinski doprinosi shemama definiranih doprinosa

 

48 00 7

Mirovinski doprinosi hibridnim shemama

 

48 01 0

Prihod od ulaganja (MF)

 

48 01 1

Kapitalni dobici i gubici

 

48 02 1

Potraživanja od osiguranja

 

48 02 2

Ostali prihod (MF)

 

12 12 0

Vrijednost proizvodnje

 

12 14 0

Dodana vrijednost po bazičnim cijenama

Neobvezno

12 15 0

Dodana vrijednost prema troškovima proizvodnih faktora

 

48 03 0

Ukupni izdaci za mirovine

 

48 03 1

Redovite isplate mirovina

 

48 03 2

Isplate mirovina u paušalnim svotama

 

48 03 3

Izlazni transferi

 

48 04 0

Neto promjena tehničkih pričuva

 

48 05 0

Obveze za premije osiguranja

 

48 06 0

Ukupni operativni troškovi

 

13 11 0

Ukupne nabave roba i usluga

 

13 31 0

Troškovi osoblja

 

15 11 0

Bruto investicije u materijalnu imovinu

 

48 07 0

Svi porezi

 

Bilanca stanja: aktiva

48 11 0

Zemljišta i građevinski objekti (MF)

 

48 12 0

Ulaganja u povezana poduzeća i sudjelujući interesi (MF)

 

48 13 0

Dionice i ostali vrijednosni papiri s promjenjivim prinosom

 

48 13 1

Dionice kojima se trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira

 

48 13 2

Dionice kojima se trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira specijaliziranom za mala i srednja poduzeća

 

48 13 3

Dionice kojima se ne trguje javno

 

48 13 4

Ostali vrijednosni papiri s promjenjivim prinosom

 

48 14 0

Udjeli u poduzećima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire

 

48 15 0

Dužnički vrijednosni papiri i ostali vrijednosni papiri s fiksnim prinosom

 

48 15 1

Dužnički vrijednosni papiri i ostali vrijednosni papiri s fiksnim prinosom izdani od državne i regionalne (lokalne) uprave

Neobvezno

48 15 2

Ostali dužnički vrijednosni papiri i ostali vrijednosni papiri s fiksnim prinosom

Neobvezno

48 16 0

Udjeli u zajedničkim ulaganjima (MF)

 

48 17 0

Zajmovi jamčeni hipotekom i ostali zajmovi drugdje neobuhvaćeni

 

48 18 0

Ostala ulaganja

 

48 10 0

Ukupna ulaganja mirovinskih fondova

 

48 10 1

Ukupna ulaganja u „sponzorska poduzeća”

 

48 10 4

Ukupna ulaganja po tržišnoj vrijednosti

 

48 20 0

Ostala imovina

 

Bilanca stanja: pasiva

48 30 0

Kapital i rezerve

 

48 40 0

Neto tehničke pričuve (MF)

 

48 50 0

Ostale obveze

 

Podaci o unutarnjem tržištu i internacionalizaciji

48 61 0

Zemljopisna raščlamba prometa

 

48 62 0

Dionice i ostali vrijednosni papiri s promjenjivim prinosom raščlanjeni prema lokaciji izdavatelja

Neobvezno

48 63 0

Ukupna ulaganja raščlanjena po lokacijama

Neobvezno

48 64 0

Ukupna ulaganja raščlanjena na euro i ne-euro sastavnice

 

Podaci o zaposlenosti

16 11 0

Broj zaposlenih osoba

 

Ostali podaci

48 70 0

Broj članova

 

48 70 1

Broj članova u shemama definiranih naknada

 

48 70 2

Broj članova u shemama definiranih doprinosa

 

48 70 3

Broj članova u hibridnim shemama

 

48 70 4

Broj aktivnih članova

 

48 70 5

Broj članova koji su izašli iz mirovinske sheme ali su zadržali određena prava (s odgodom)

 

48 70 6

Broj umirovljenih osoba

 

3.

Obilježja poduzeća za koja je potrebno kompilirati godišnje statistike (samo za poduzeća s neautonomnim mirovinskim fondovima):

Oznaka

Naziv

Napomena

Strukturni podaci

11 15 0

Broj poduzeća s neautonomnim mirovinskim fondovima

 

Računovodstveni podaci: račun dobiti i gubitka (prihodi i rashodi)

48 08 0

Promet neautonomnih mirovinskih fondova

Neobvezno

ODJELJAK 5.

Prva referentna godina

Prva referentna godina za koju se kompiliraju godišnje statistike za obilježja iz odjeljka 4. jest kalendarska godina 2008.

ODJELJAK 6.

Izrada rezultata

1.

Rezultate za obilježja iz odjeljka 4. stavka 2. treba raščlaniti do četveroznamenkaste razine NACE Rev. 2.(razred).

2.

Rezultati za obilježja iz odjeljka 4. stavka 3. dijele se na razinu područja NACE Rev. 2.

ODJELJAK 7.

Slanje rezultata

Rezultati se šalju u roku od 12 mjeseci od kraja referentne godine.

ODJELJAK 8.

Europski odbor za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje

Komisija je dužna obavijestiti Europski odbor za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje o provedbi ovog modula i o svim mjerama prilagodbe gospodarskom i tehnološkom razvoju vezano uz prikupljanje i statističku obradu podataka, te obrade i slanja rezultata.

ODJELJAK 9.

Pilot studije

Za djelatnosti iz ovog Priloga Komisija će uvesti sljedeće pilot studije koje moraju provesti države članice:

1.

Podrobnije informacije o prekograničnim djelatnostima mirovinskih fondova:

Oznaka

Naziv

Strukturni podaci

11 71 0

Broj poduzeća s članovima u drugim državama EGP-a

11 72 0

Broj poduzeća s aktivnim članovima u drugim državama EGP-a

Podaci o unutarnjem tržištu i internacionalizaciji

48 65 0

Zemljopisna raščlamba broja članova po spolu

48 65 1

Zemljopisna raščlamba broja članova u shemama definiranih naknada

48 65 2

Zemljopisna raščlamba broja članova u shemama definiranih doprinosa

48 65 3

Zemljopisna raščlamba broja članova u hibridnim shemama

48 65 4

Zemljopisna raščlamba broja aktivnih članova

48 65 5

Zemljopisna raščlamba broja članova koji su izašli iz mirovinske sheme ali su zadržali određena prava (s odgodom)

48 65 6

Zemljopisna raščlamba broja umirovljenih osoba

48 65 7

Zemljopisna raščlamba broja članova koji primaju obiteljsku mirovinu

Ostali podaci

48 70 7

Broj ženskih članova

2.

Dodatni podaci o neautonomnim mirovinskim fondovima:

Oznaka

Naziv

Strukturni podaci

11 15 1

Broj poduzeća s neautonomnim mirovinskim fondovima, raščlanjen po veličini razreda članova

Bilanca stanja: pasiva

48 40 1

Neto tehničke pričuve neautonomnih mirovinskih fondova

Ostali podaci

48 72 0

Broj članova neautonomnih mirovinskih fondova

Podaci o unutarnjem tržištu i internacionalizaciji

48 66 1

Zemljopisna raščlamba broja aktivnih članova neautonomnih mirovinskih fondova

48 66 2

Zemljopisna raščlamba broja članova neautonomnih mirovinskih fondova koji su izašli iz mirovinske sheme ali su zadržali određena prava (s odgodom)

48 66 3

Zemljopisna raščlamba broja umirovljenih osoba koje primaju mirovinu iz neautonomnih mirovinskih fondova

48 66 4

Zemljopisna raščlamba broja članova koji primaju obiteljsku mirovinu iz neautonomnih mirovinskih fondova

Računovodstveni podaci: račun dobiti i gubitka (prihodi i rashodi)

48 09 0

Isplate mirovina iz neautonomnih mirovinskih fondova

3.

Informacije o izvedenim financijskim instrumentima i izvanbilančnim stavkama.

Pilot studije će se provesti kako bi se ocijenili relevantnost i izvedivost prikupljanja podataka, vodeći računa o koristima raspoloživosti podataka u odnosu na troškove prikupljanja i izvještajno opterećenje poduzetnika.

ODJELJAK 10.

Prijelazno razdoblje

Nije moguće odobriti prijelazno razdoblje.


PRILOG VIII.

DETALJNI MODUL ZA STRUKTURNE STATISTIKE POSLOVNIH USLUGA

ODJELJAK 1.

Cilj

Cilj je ovog Priloga utvrditi zajednički okvir za prikupljanje, kompilaciju, transmisiju i vrednovanje statistike Zajednice o strukturi, djelatnostima, konkurentnosti i uspješnosti sektora poslovnih usluga.

ODJELJAK 2.

Područje primjene

Statistike koje treba kompilirati odnose se na područja iz članka 1. točaka od (a) do (d) i (f), a posebno na popis obilježja za detaljnu analizu strukture, djelatnosti, konkurentnosti i uspješnosti sektora poslovnih usluga.

ODJELJAK 3.

Obuhvat

Statistike je potrebno kompilirati za sve djelatnosti iz odjeljaka 62, 69, 71, 73 i 78, te skupina 58.2, 63.1 i 70.2 NACE-a Rev. 2. Ovi sektori obuhvaćaju dio nakladničkih djelatnosti, djelatnosti usluga u području informacijske tehnologije, dio informacijskih uslužnih djelatnosti, stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, te djelatnosti zapošljavanja. Statistike se u okviru ovog modula odnose na populaciju svih društava s 20 ili više zaposlenih osoba, čija je glavna djelatnost svrstana u gore navedene odjeljke i skupine. Najranije 2011. Komisija može utvrditi studiju potrebe i izvedivosti promjene donje granice referentne populacije. Na osnovu će se te studije donijeti mjere za izmjenu elemenata ove Uredbe koji nisu ključni o promjeni donje granice, i to u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 3.

ODJELJAK 4.

Obilježja

1.

U dolje prikazanom popisu obilježja i statistika navode se statistike koje je potrebno kompilirati na godišnjoj ili višegodišnjoj osnovi. Obilježja i statistike ispisani kurzivom također se nalaze na popisima u općem modulu iz Priloga I.

2.

Obilježja za koja se kompiliraju godišnje statistike za poduzeća iz odjeljaka 62 i 78, te skupina 58.2, 63.1 i 73.1 NACE-a Rev. 2.:

Oznaka

Naziv

Napomena

Strukturni podaci

11 11 0

Broj poduzeća

 

Raščlamba prometa prema vrsti proizvoda

12 11 0

Raščlamba prometa prema vrsti proizvoda (u skladu s KPD)

Raščlamba prema proizvodu utvrđuje se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 3.

Informacije o sjedištu klijenta

12 11 0

Promet raščlanjen prema sjedištu klijenta, odnosno posebno za:

rezidente

nerezidente, od kojih

unutar EU-a,

izvan EU-a

 

3.

Obilježja za koja se kompiliraju dvogodišnje statistike za društva iz skupina 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 i 73.2 NACE-a Rev. 2.:

Oznaka

Naziv

Napomena

Strukturni podaci

11 11 0

Broj poduzeća

 

Podjela prihoda na temelju vrste proizvoda

12 11 0

Raščlamba prometa prema vrsti proizvoda (u skladu s KPD)

Raščlamba prema proizvodu utvrđuje se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 3.

Informacije o sjedištu klijenta

12 11 0

Promet raščlanjen prema sjedištu klijenta, odnosno posebno za:

rezidente

nerezidente, od kojih

unutar EU-a,

izvan EU-a

 

ODJELJAK 5.

Prva referentna godina

Prva referentna godina za koju se kompiliraju godišnje statistike za djelatnosti iz odjeljaka 62 i 78, te skupina 58.2, 63.1 i 73.1 NACE-a Rev. 2. i dvogodišnje statistike iz skupina 69.1, 69.2 i 70.2 NACE-a Rev. 2. jest godina 2008. Prva referentna godina za koju se kompiliraju dvogodišnje statistike za djelatnosti iz skupina 71.1, 71.2 i 73.2 NACE-a Rev. 2. jest godina 2009.

ODJELJAK 6.

Izrada rezultata

1.

Da bi se statistika mogla kompilirati na razini Zajednice države su članice dužne izraditi sastavne rezultate na nacionalnoj razini raščlanjene na odjeljke 62 i 78, te skupine 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 i 73.2 NACE-a Rev. 2.

2.

Rezultati vezane za promet također je potrebno raščlaniti prema vrsti proizvoda i sjedištu klijenta za odjeljke 62 i 78, te skupine 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 i 73.2 NACE-a Rev. 2.

ODJELJAK 7.

Slanje rezultata

Rezultati se šalju u roku od 18 mjeseci od kraja kalendarske godine referentnoga razdoblja.

ODJELJAK 8.

Prijelazno razdoblje

Za potrebe detaljnog modula iz ovog Priloga prijelazno razdoblje za kompilaciju statistika iz odjeljka 4. ne može biti dulje od tri godine od prve referentne godine iz odjeljka 5.


PRILOG IX.

DETALJNI MODUL ZA STRUKTURNE STATISTIKE DEMOGRAFIJE PODUZEĆA

ODJELJAK 1.

Cilj

Cilj je ovog Priloga utvrditi zajednički okvir za prikupljanje, izradu, transmisiju i vrednovanje statistike Zajednice o demografiji poduzeća.

ODJELJAK 2.

Područje primjene

Statistike koje se izrađuju odnose se na područja iz članka 1. točaka od (a) do (f), a posebno na popis obilježja za detaljnu analizu populacije aktivnih poduzeća, novonastalih poduzeća (tzv. „rođenja poduzeća”), poduzeća koja su prestala s poslovanjem (tzv. „umrla poduzeća”) i preživjelih novonastalih poduzeća, te analizu s tim povezanih učinaka na strukturu, djelatnosti i razvoj populacije poduzeća.

ODJELJAK 3.

Obuhvat

1.

Statistike se izrađuju za djelatnosti iz odjeljka 10.

2.

Pilot studije provode se za statističke jedinice, djelatnosti i demografske događaje iz odjeljka 12.

ODJELJAK 4.

Definicije

Za potrebe ovog Priloga primjenjuje se sljedeća definicija:

„referentno razdoblje” znači godina u kojoj se promatraju populacije aktivnih poduzeća, novonastalih poduzeća, poduzeća koja su prestala s poslovanjem i preživjelih poduzeća. U odjeljku 5. označava se slovom „t”.

ODJELJAK 5.

Obilježja

1.

Godišnje demografske statistike sa poduzećem kao statističkom jedinicom izrađuju se za sljedeća obilježja:

Oznaka

Naziv

Strukturni podaci

11 91 0

Populacija aktivnih poduzeća u t

11 92 0

Broj novonastalih poduzeća u t

11 93 0

Broj poduzeća koja su prestala s poslovanjem u t

11 94 1

Broj novonastalih poduzeća u t-1 i koja su preživjela do t

11 94 2

Broj novonastalih poduzeća u t-2 i koja su preživjela do t

11 94 3

Broj novonastalih poduzeća u t-3 i koja su preživjela do t

11 94 4

Broj novonastalih poduzeća u t-4 i koja su preživjela do t

11 94 5

Broj novonastalih poduzeća u t-5 i koja su preživjela do t

2.

Obilježja poduzeća za populacije aktivnih poduzeća, novonastalih poduzeća, poduzeća koja su prestala s poslovanjem i preživjelih poduzeća koja se izrađuju godišnje statistike:

Oznaka

Naziv

Podaci o zaposlenosti

16 91 0

Broj zaposlenih osoba u populaciji aktivnih poduzeća u t

16 91 1

Broj zaposlenika u populaciji aktivnih poduzeća u t

16 92 0

Broj zaposlenih osoba u populaciji novonastalih poduzeća u t

16 92 1

Broj zaposlenika djelatnika u populaciji novonastalih poduzeća u t

16 93 0

Broj zaposlenih osoba u populaciji poduzeća koja su prestala s poslovanjem u t

16 93 1

Broj zaposlenika djelatnika u populaciji poduzeća koja su prestala s poslovanjem u t

16 94 1

Broj zaposlenih osoba u populaciji poduzeća koja su osnovana u t-1 i koja su preživjela do t

16 94 2

Broj zaposlenih osoba u populaciji poduzeća koja su osnovana u t-2 i koja su preživjela do t

16 94 3

Broj zaposlenih osoba u populaciji poduzeća koja su osnovana u t-3 i koja su preživjela do t

16 94 4

Broj zaposlenih osoba u populaciji poduzeća koja su osnovana u t-4 i koja su preživjela do t

16 94 5

Broj zaposlenih osoba u populaciji poduzeća koja su osnovana u t-5 i koja su preživjela do t

16 95 1

Broj zaposlenih osoba u godini osnutka u populaciji poduzeća koja su osnovana u t-1 i koja su preživjela do t

16 95 2

Broj zaposlenih osoba u godini osnutka u populaciji poduzeća koja su osnovana u t-2 i koja su preživjela do t

16 95 3

Broj zaposlenih osoba u godini osnutka u populaciji poduzeća koja su osnovana u t-3 i koja su preživjela do t

16 95 4

Broj zaposlenih osoba u godini osnutka u populaciji poduzeća koja su osnovana u t-4 i koja su preživjela do t

16 95 5

Broj zaposlenih osoba u godini osnutka u populaciji poduzeća koja su osnovana u t-5 i koja su preživjela do t

ODJELJAK 6.

Prva referentna godina

Prva referentna godina za koju se izrađuju godišnje statistike jest:

Kalendarska godina

Oznaka

2004.

11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0, 16 92 1, 16 93 0 i 16 93 1

2005.

11 94 1, 16 94 1 i 16 95 1

2006.

11 94 2, 16 94 2 i 16 95 2

2007.

11 94 3, 16 94 3 i 16 95 3

2008.

11 94 4, 16 94 4 i 16 95 4

2009.

11 94 5, 16 94 5 i 16 95 5

ODJELJAK 7.

Izvješće o kvaliteti statistika

Države su članice dužne izraditi izvješća o kvaliteti, koja će prikazati usporedivost obilježja 11 91 0 i 16 91 0 s obilježjima 11 11 0 i 16 11 0 iz Priloga I., te prema potrebi sukladnost dobivenih podataka sa zajedničkom metodologijom, kako je utvrđena u priručniku s preporukama iz odjeljka 11.

ODJELJAK 8.

Izrada rezultata

1.

Rezultate je potrebno raščlaniti na razinu djelatnosti iz odjeljka 10.

2.

Određene rezultate, koji se utvrđuju u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 3., potrebno je također raščlaniti prema veličini razreda do razine podrobnosti iz odjeljka 10., uz iznimku područja L, M i N NACE-a Rev. 2., gdje je raščlamba potrebna samo do razine skupine.

3.

Određene rezultate, koji se utvrđuju u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 3., potrebno je također raščlaniti na temelju pravnog oblika do razine podrobnosti iz odjeljka 10., uz iznimku područja L, M i N NACE-a Rev. 2., gdje je raščlamba potrebna samo do razine skupine.

ODJELJAK 9.

Slanje rezultata

Preliminarni se rezultati za obilježja povezana s poduzećima koja su prestala s poslovanjem (11 93 0, 16 93 0 i 16 93 1) šalju u roku od 18 mjeseci od kraja kalendarske godine referentnoga razdoblja. Nakon potvrde da je društvo prestalo s poslovanjem nakon dvije godine neaktivnosti, revidirani se rezultati za ta obilježja šalju u roku od 30 mjeseci od istoga referentnoga razdoblja. Svi se ostali rezultati šalju u roku od 18 mjeseci od kraja kalendarske godine referentnoga razdoblja.

Rezultati za referentne godine prije 2008. šalju se šest mjeseci od kraja 2008., uz iznimku revidiranih rezultata za društva koja su prestala s poslovanjem (11 93 0, 16 93 0 i 16 93 1) za referentnu godinu 2007., koji se šalju u roku od 18 mjeseci od kraja 2008.

ODJELJAK 10.

Raščlamba djelatnosti

1.

Za podatke za referentne godine 2004. do 2007. vrijedi sljedeća raščlamba u skladu s klasifikacijom NACE Rev. 1.1.:

Područje C Rudarstvo i vađenje

Za izradu statistika na razini Zajednice države su članice dužne poslati sastavne rezultate na nacionalnoj razini raščlanjene na razinu područja NACE-a Rev. 1.1.

Područje D Prerađivačka industrija

Za izradu statistika na razini Zajednice države su članice dužne poslati sastavne rezultate na nacionalnoj razini raščlanjene na razinu potpodručja NACE-a Rev. 1.1.

Područja E i F Opskrba električnom energijom, plinom i vodom i građevinarstvo

Za izradu statistika na razini Zajednice države su članice dužne poslati sastavne rezultate na nacionalnoj razini raščlanjene na razinu područja NACE-a Rev. 1.1.

Područje G Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla, te predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

Za izradu statistika na razini Zajednice države su članice dužne poslati sastavne rezultate na nacionalnoj razini za oznake G, 50, 51, 52, 52.1, 52.2, 52.3 + 52.4 + 52.5, 52.6 i 52.7 NACE-a Rev. 1.1.

Područje H Hoteli i restorani

Za izradu statistika na razini Zajednice države su članice dužne poslati sastavne rezultate na nacionalnoj razini za oznake 55, 55.1 + 55.2 i 55.3 + 55.4 + 55.5. NACE-a Rev. 1.1.

Područje I Prijevoz, skladištenje i veze

Za izradu statistika na razini Zajednice države su članice dužne poslati sastavne rezultate na nacionalnoj razini za oznake I, 60, 61, 62, 63, 64, 64.1 i 64.2 NACE-a Rev. 1.1.

Područje J Financijsko posredovanje

Za izradu statistika na razini Zajednice države su članice dužne poslati sastavne rezultate na nacionalnoj razini raščlanjene na razinu odjeljka NACE-a Rev. 1.1.

Područje K Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge

Razred 74.15 NACE-a Rev. 1.1. isključen je iz područja primjene ovog Priloga. Za izradu statistika na razini Zajednice države su članice dužne poslati sastavne rezultate na nacionalnoj razini raščlanjene na razinu razreda NACE-a Rev. 1.1.

2.

Za podatke za referentnu godinu 2008. i naredne godine vrijedi sljedeća podjela djelatnosti u skladu s klasifikacijom NACE Rev. 2.:

Područje B Rudarstvo i vađenje

Za izradu statistika na razini Zajednice države su članice dužne poslati sastavne rezultate na nacionalnoj razini raščlanjene na razinu područja NACE-a Rev. 2.

Područje C Prerađivačka industrija

Za izradu statistika na razini Zajednice države su članice dužne poslati sastavne rezultate na nacionalnoj razini za oznake C, 10 + 11 + 12, 13 + 14, 15, 16, 17 + 18, 19, 20 + 21, 22, 23, 24 + 25, 26 + 27, 28, 29 + 30, 31 + 32 i 33 NACE-a Rev. 2.

Područja D, E i F Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija; opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša; građevinarstvo

Za izradu statistika na razini Zajednice države su članice dužne poslati sastavne rezultate na nacionalnoj razini raščlanjene na razinu područja NACE-a Rev. 2.

Područje G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

Za izradu statistika na razini Zajednice države su članice dužne poslati sastavne rezultate na nacionalnoj razini za oznake G, 45, 46, 47, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4 + 47.5 + 47.6 + 47.7 i 48.8 + 48.9 NACE-a Rev. 2.

Područja H i I Prijevoz i skladištenje; djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Za izradu statistika na razini Zajednice države su članice dužne poslati sastavne rezultate na nacionalnoj razini raščlanjene na razinu odjeljka NACE-a Rev. 2.

Područje J Informacije i komunikacije

Za izradu statistika na razini Zajednice države su članice dužne poslati sastavne rezultate na nacionalnoj razini raščlanjene na razinu odjeljka NACE-a Rev. 2., te dodatno u odjeljku 62na razinu razreda NACE-a Rev. 2.

Područje K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Skupina 64.2 NACE-a Rev. 2. isključena je iz područja primjene ovog Priloga. Za izradu statistika na razini Zajednice države su članice dužne poslati sastavne rezultate na nacionalnoj razini raščlanjene na razinu odjeljka NACE-a Rev. 2.

Područja L, M i N Poslovanje nekretninama; stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti; administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Za izradu statistika na razini Zajednice države su članice dužne poslati sastavne rezultate na nacionalnoj razini raščlanjene na razinu razreda NACE-a Rev. 2.

Posebni agregati

Za izradu statistika na razini Zajednice o demografiji poduzeća za sektor informacijskih i komunikacijskih tehnologija, šalje se određeni broj posebnih agregata NACE-a Rev. 2. Ti se agregati utvrđuju u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 3.

3.

Za podatke o poduzećima koja su osnovana u 2004., 2005., 2006. i 2007. vrijedi također klasifikacija NACE Rev. 2., kako je utvrđeno u stavku 2. ovog odjeljka. To uključuje obilježja 11 92 0, 16 92 0 i 16 92 1 za navedene referentne godine. Ti rezultati trebaju biti dani zajedno s rezultatima za referentnu godinu 2008.

ODJELJAK 11.

Priručnik s preporukama

U uskoj suradnji s državama članicama Komisija je dužna objaviti priručnik s preporukama, koji sadrži dodatne upute u vezi sa statistikama Zajednice koje se izrađuju u skladu s ovim Prilogom. Priručnik s preporukama se objavljuje po stupanju na snagu ove Uredbe.

ODJELJAK 12.

Pilot studije

Za djelatnosti iz ovog Priloga Komisija će uvesti sljedeće pilot studije koje trebaju provesti države članice:

izrada statističkih podataka koristeći lokalne jedinice kao statističke jedinice,

izrada statističkih podataka o drugim demografskim događajima, osim onih o nastanku, preživljavanju i prestanku poslovanja poduzeća,

izrada statističkih podataka o područjima P, Q, R i S NACE-a Rev. 2.

Ako na temelju vrednovanja pilot studija o netržišnim djelatnostima iz područja M do O NACE-a Rev. 1.1. Komisija zaključi kako je potrebno proširiti područje primjene ove Uredbe, izradit će prijedlog u skladu s postupkom iz članka 251. Ugovora.

ODJELJAK 13.

Prijelazno razdoblje

Za potrebe detaljnog modula iz ovog Priloga prijelazno razdoblje neće se produžiti za više od četiri godine nakon prvih referentnih godina za izradu statistika navedenih u odjeljku 6.


PRILOG X.

UREDBE STAVLJENE IZVAN SNAGE I PRATEĆE IZMJENE

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 58/97 (SL L 14, 17.1.1997., str. 1.).

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 410/98 (SL L 52, 21.2.1998., str. 1.).

Članka 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 1614/2002 (SL L 244, 12.9.2002., str. 7.).

Uredba (EZ) br. 2056/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 317, 21.11.2002., str. 1.).

Točka 69. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

Članci 11. i 20. i Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 393, 30.12.2006., str. 1.).


PRILOG XI.

KORELACIJSKA TABLICA

Uredba (EZ, Euratom) br. 58/97

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2.

Članak 1.

Članak 3.

Članak 2.

Članak 4. stavak 1.

Članak 3. stavak 1.

Članak 4. stavak 2.

Članak 3. stavak 3.

Članak 5.

Članak 3. stavak 2.

Članak 3. stavak 4.

Članak 4.

Članak 6.

Članak 5.

Članak 7.

Članak 6.

Članak 8.

Članak 7.

Članak 9.

Članak 8. stavci 1., 2.

Članak 8. stavak 3.

Članak 10.

Članak 9.

Članak 11.

Članak 10.

Članak 12. stavci (i) do (x)

Članak 11. stavak 1.

Članak 11. stavak 2.

Članak 13.

Članak 12.

Članak 14.

Članak 13.

Članak 15.

Članak 14.

Članak 16.

Članak 15.

Prilog 1. odjeljci 1.-9.

Prilog I. odjeljci 1.-9.

Prilog 1. odjeljak 10. stavci 1. i 2.

Prilog I. odjeljak 10. stavci 1. i 2. s izbrisanim tekstom

Prilog 1. odjeljak 10. stavci 3. i 4.

Prilog 1. odjeljak 11.

Prilog I. odjeljak 11.

Prilog 2.

Prilog II.

Prilog 3. odjeljci 1.-8.

Prilog III. odjeljci 1.-8.

Prilog 3. odjeljak 9.

Prilog 3. odjeljak 10.

Prilog III. odjeljak 9.

Prilog 4. odjeljci 1.-8.

Prilog IV. odjeljci 1.-8.

Prilog 4. odjeljak 9.

Prilog 4. odjeljak 10.

Prilog IV. odjeljak 9.

Prilog V.

Prilog VI.

Prilog VII.

Prilog VIII.

Prilog IX.

Prilog X.

Prilog XI.


Top