EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0177

Uredba (EZ) br. 177/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o uspostavi zajedničkog okvira za poslovne registre u statističke svrhe i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2186/93

OJ L 61, 5.3.2008, p. 6–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 052 P. 168 - 178

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; stavljeno izvan snage 32019R2152

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/177/oj

13/Sv. 052

HR

Službeni list Europske unije

168


32008R0177


L 061/6

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

20.02.2008.


UREDBA (EZ) br. 177/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 20. veljače 2008.

o uspostavi zajedničkog okvira za poslovne registre u statističke svrhe i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2186/93

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 285. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (1),

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2186/93 (2) uspostavljen je zajednički okvir za osnivanje registara poslovnih subjekata u statističke svrhe s usklađenim definicijama, obilježjima, područjem primjene i postupcima ažuriranja. Kako bi se razvoj registara poslovnih subjekata održao u usklađenom okviru, potrebno je donijeti novu uredbu.

(2)

Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93 o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice (3) sadrži definicije statističke jedinice koje treba koristiti. Unutarnje tržište zahtijeva poboljšanu statističku usporedivost za ispunjavanje zahtjeva Zajednice. Za postizanje tog poboljšanja potrebno je donijeti zajedničke definicije i opise za poduzeća i ostale relevantne statističke jedinice koji će biti obuhvaćeni.

(3)

Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 58/97 od 20. prosinca 1996. o strukturno- poslovnim statistikama (4) i Uredbom Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (5) uspostavljen je zajednički okvir za prikupljanje, kompilaciju, dostavu i vrednovanje statističkih podataka Zajednice o strukturi, djelatnosti, konkurentnosti i uspješnosti poduzeća u Zajednici. Registri poslovnih subjekata u statističke svrhe predstavljaju osnovni sastavni dio takvog zajedničkog okvira te omogućavanjem usklađenog temelja uzorkovanja osiguravaju organizaciju i koordinaciju statističkih istraživanja.

(4)

Registri poslovnih subjekata jedna su od metoda za usklađivanje suprotnih zahtjeva za sređivanje većeg broja informacija o poduzećima s jedne strane i olakšavanje njihovih administrativnih opterećenja s druge strane, prije svega korištenjem postojećih informacija u administrativnim i pravnim spisima, posebno u slučaju mikro, malih i srednje velikih poduzeća, kako je utvrđeno u Preporuci Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. (6)

(5)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 322/97 od 17. veljače 1997. o statistici Zajednice (7) utvrđen je okvir za uspostavu statističkog programa Zajednice i uspostavljen je zajednički okvir za statističku povjerljivost.

(6)

Posebna pravila vezana uz obradu podataka unutar okvira statističkog programa Zajednice ne utječu na Direktivu 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (8).

(7)

Registri poslovnih subjekata u statističke svrhe glavni su izvor poslovne demografije budući da bilježe osnivanja i zatvaranja poduzeća kao i strukturne promjene u gospodarstvu zbog koncentracije ili dekoncentracije do kojih je došlo zbog postupaka poput fuzije, preuzimanja poduzeća, likvidacije, izdvajanja dijelova poduzeća i restrukturiranja.

(8)

Registri poslovnih subjekata pružaju osnovne informacije potrebne da se odgovori na vrlo živo zanimanje politike za ruralni razvoj, ne samo u pogledu poljoprivrede nego i u vezi sa sve češćim povezivanjem s drugim djelatnostima koje nisu obuhvaćene poljoprivrednim statistikama koje se temelje na proizvodima.

(9)

Javna poduzeća imaju važnu ulogu u nacionalnim gospodarstvima država članica. Direktiva Komisije 80/723/EEZ od 25. lipnja 1980. o transparentnosti financijskih odnosa između država članica i javnih poduzeća (9) obuhvaća određene kategorije javnih poduzeća. Javna poduzeća i javna društva stoga treba prepoznati u registrima poslovnih subjekata, a to je moguće ako se koristi klasifikacija institucionalnog sektora.

(10)

Informacije o nadzornim vezama između pravnih jedinica potrebne su za utvrđivanje skupina poduzeća, pravilno razlikovanje poduzeća, izrađivanje profila velikih i složenih jedinica i istraživanje razine koncentracije na određenim tržištima. Informacije o skupinama poduzeća poboljšavaju kvalitetu registara poslovnih subjekata i mogu se koristiti za smanjenje rizika od otkrivanja povjerljivih podataka. Određeni financijski podaci često imaju jače značenje na razini skupine ili podskupine nego na razini pojedinačnog poduzeća; oni stvarno mogu biti raspoloživi samo na razini skupine ili podskupine. Registriranjem informacija o skupinama poduzeća omogućava se, ako je potrebno, istraživanje skupine umjesto njezinih pojedinačnih poduzeća, čime se mogu značajno smanjiti troškovi odgovora. Za registriranje skupina poduzeća potrebno je daljnje usklađivanje registara poslovnih subjekata.

(11)

Sve veća globalizacija gospodarstva predstavlja izazov za trenutačnu proizvodnju nekoliko statistika. Budući da se u registrima poslovnih subjekata bilježe podaci o multinacionalnim skupinama poduzeća, oni su osnovno oruđe za poboljšanje mnogih statistika vezanih uz globalizaciju, kao što su: međunarodna trgovina robom i uslugama, platna bilanca, izravna strana ulaganja, inozemne podružnice, istraživanje, razvoj i inovacije, te međunarodno tržište rada. Većina ovih statistika obuhvaća cjelokupno gospodarstvo i stoga je potrebno da registri poslovnih subjekata obuhvaćaju sve gospodarske sektore.

(12)

U skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe Vijeća (Euratom, EEZ) br. 1588/90 od 11. lipnja 1990. o prijenosu povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica (10), nacionalni propisi o statističkoj povjerljivosti ne smiju sprečavati dostavljanje statistički povjerljivih podataka nadležnom tijelu Zajednice (Eurostat) ako je dostava takvih podataka predviđena nekim aktom prava Zajednice.

(13)

Kako bi se jamčilo ispunjavanje obveza utvrđenih u ovoj Uredbi, institucijama država članica koje su odgovorne za prikupljanje podataka može biti potreban pristup izvorima administrativnih podataka, kao što su registri poreznih tijela i tijela nadležnih za socijalnu sigurnost, središnje banke, ostale javne institucije i baze podataka koje sadrže informacije o prekograničnim transakcijama i stavkama, gdje su ti podaci potrebni za proizvodnju statistika Zajednice.

(14)

Uredbom (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. u vezi s bilancama plaćanja, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima (11) ustanovljen je zajednički okvir za kompilaciju, dostavu i vrednovanje relevantnih statističkih podataka Zajednice.

(15)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe treba donijeti u skladu s Odlukom 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (12).

(16)

Komisiju bi trebalo ovlastiti posebno za odlučivanje o obuhvatu najmanjih poduzeća i potpuno rezidentnih skupina poduzeća, za ažuriranje popisa, definicija i pravila o kontinuitetu obilježja registra iz Priloga, za uspostavljanje zajedničkih standarda kvalitete kao i sadržaja i učestalosti izvješća o kvaliteti, te za donošenje pravila o ažuriranju registara. Budući da te mjere pripadaju općem području primjene i namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, između ostalog dodavanjem novih elemenata koji nisu ključni, one se moraju donijeti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim člankom 5.a Odluke Vijeća 1999/468/EZ.

(17)

Ovime se Uredba (EEZ) br. 2186/93 stavlja izvan snage.

(18)

Obavljeno je savjetovanje s Odborom za statistički program osnovanim Odlukom Vijeća 89/382/EEZ, Euratom (13).

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Svrha

Ovom se Uredbom uspostavlja zajednički okvir za registre poslovnih subjekata u statističke svrhe u Zajednici.

Države članice uspostavljaju jedan ili više usklađenih registara u statističke svrhe kao alat za pripremu i koordinaciju istraživanja, kao izvor informacija za statističku analizu populacije i demografije poduzeća, za korištenje administrativnih podataka, te za identifikaciju i oblikovanje statističkih jedinica.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„pravna jedinica”, „poduzeće”, „lokalna jedinica” i „skupina poduzeća” kako su definirani u Prilogu Uredbi (EEZ) br. 696/93,

(b)

„državna tijela” kako su definirana u članku 2. Uredbe (EZ) br. 322/97,

(c)

„statističke svrhe” kako su opisane u članku 2. stavku 4. Uredbe (EEZ) br. 1588/90,

(d)

„multinacionalna skupina poduzeća” znači skupina poduzeća koja ima barem dva poduzeća ili pravne jedinice u različitim zemljama,

(e)

„krnja skupina poduzeća” znači poduzeće i pravna jedinica multinacionalne skupine poduzeća koji su rezidentni u istoj zemlji. Može se sastojati od samo jedne jedinice, ako su ostale jedinice nerezidentne. Poduzeće može činiti krnju skupinu poduzeća ili biti njezin dio.

Članak 3.

Područje primjene

1.   U skladu s definicijama iz članka 2. i uzimajući u obzir ograničenja utvrđena ovim člankom, u registrima se kompiliraju:

(a)

sva poduzeća koja obavljaju ekonomske djelatnosti i pridonose bruto domaćem proizvodu (BDP), i njihove lokalne jedinice;

(b)

pravne jedinice od kojih se ta poduzeća sastoje;

(c)

krnje skupine poduzeća i multinacionalne skupine poduzeća; te

(d)

potpuno rezidentne skupine poduzeća.

2.   Međutim, zahtjev iz stavka 1. ne primjenjuje se na domaćinstva ako su robe i usluge koje domaćinstva proizvode namijenjene za njihovu vlastitu potrošnju ili ako uključuju iznajmljivanje vlastite imovine.

3.   Lokalne jedinice koje ne čine odvojene pravne jedinice (podružnice), koje ovise o stranim poduzećima, i klasificiraju se kao kvazi-društva u skladu s Europskim sustavom računa iz 1995. koji je osnovan na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 od 25. lipnja 1996. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Zajednici (14) i Sustava nacionalnih računa Ujedinjenih naroda iz 1993., za potrebe registara poslovnih subjekata smatraju se poduzećima.

4.   Skupine poduzeća mogu se identificirati preko veza nadzora između njihovih pravnih jedinica. Za razlikovanje skupina poduzeća koristi se definicija nadzora iz točke 2.26 Priloga A Uredbi (EZ) br. 2223/96.

5.   Ova se Uredba primjenjuje samo na jedinice koje potpuno ili djelomično obavljaju ekonomsku djelatnost. Svaka djelatnost koja uključuje ponudu robe i usluga na određenom tržištu smatra se ekonomskom djelatnošću. Osim toga, netržišne usluge koje pridonose BDP-u, kao i posredni i neposredni udjeli aktivnih pravnih jedinica, smatraju se ekonomskim djelatnostima u smislu registara poslovnih subjekata. Ekonomski neaktivne pravne jedinice dio su poduzeća samo u kombinaciji s ekonomski aktivnim pravnim jedinicama.

6.   Mjere namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni u vezi s opsegom do kojeg se poduzeća s manje od pola zaposlene osobe i potpuno rezidentne skupine poduzeća bez statističkog značaja za države članice uključuju u registre poslovnih subjekata, te definicija jedinica usklađenih s jedinicama poljoprivrednih statistika utvrđuju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 16. stavka 3.

Članak 4.

Izvori podataka

1.   Uz ispunjavanje zahtjeva vezanih uz standarde kvalitete, države članice mogu prikupljati informacije koje zahtijeva ova Uredba korištenjem svih izvora koje one smatraju relevantnima. Nacionalna se tijela unutar svoje nadležnosti ovlašćuju za prikupljanje u statističke svrhe informacija iz ove Uredbe koje se nalaze u administrativnim i pravnim spisima.

2.   Ako potrebne podatke nije moguće prikupiti uz razumne troškove, nacionalna tijela mogu koristiti postupke statističke procjene, poštujući pritom potrebu za točnošću i kvalitetom.

Članak 5.

Obilježja registra

1.   Jedinice navedene u registrima imaju identifikacijski broj i opisne detalje utvrđene u Prilogu.

2.   Mjere koje se odnose na ažuriranje popisa obilježja te definiciju obilježja i pravila o kontinuitetu, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni tako da je dopunjuju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 16. stavka 3.

Članak 6.

Standardi kvalitete i izvješća o kvaliteti

1.   Države članice poduzimaju sve mjere potrebne za osiguravanje kvalitete registara poslovnih subjekata.

2.   Države članice Komisiji (Eurostatu) na zahtjev šalju izvješće o kvaliteti registara poslovnih subjekata (dalje u tekstu: izvješća o kvaliteti).

3.   Mjere koje se odnose na zajedničke standarde kvalitete kao i na sadržaj i učestalost izvješća o kvaliteti, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni tako da je dopunjuju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 16. stavka 3. i uzimajući u obzir troškove kompiliranja podataka.

4.   Države članice izvješćuju Komisiju (Eurostat) o glavnim metodološkim i ostalim promjenama koje bi mogle utjecati na kvalitetu registara poslovnih subjekata čim one postanu poznate, a najkasnije šest mjeseci nakon stupanja na snagu takve promjene.

5.   Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi ove Uredbe s posebnim osvrtom na troškove statističkog sustava, opterećenje za poduzeća i korist.

Članak 7.

Priručnik s preporukama

Komisija objavljuje priručnik s preporukama za registre poslovnih subjekata. Priručnik se ažurira u tijesnoj suradnji s državama članicama.

Članak 8.

Vremenski plan i učestalost

1.   Unosi u registre i brisanje iz registara ažuriraju se barem godišnje.

2.   Učestalost ažuriranja ovisi o vrsti jedinice, promatranoj varijabli, veličini jedinice i izvoru koji se općenito koristi za ažuriranje.

3.   Mjere koje se odnose na pravila za ažuriranje, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni tako da je dopunjuju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 16. stavka 3.

4.   Države članice svake godine izdaju presliku koja odražava stanje registara na kraju godine i tu presliku čuvaju barem 30 godina u svrhu analize.

Članak 9.

Dostavljanje izvješća

1.   Države članice provode statističke analize registara i Komisiji (Eurostatu) dostavljaju izvješća, uzimajući pri tome u obzir oblik i postupak koje je Komisija odredila u skladu s regulatornim postupkom iz članka 16. stavka 2.

2.   Države članice Komisiji (Eurostatu) na zahtjev šalju sve relevantne informacije u vezi s provedbom ove Uredbe u državama članicama.

Članak 10.

Razmjena povjerljivih podataka između državama članicama

Razmjena povjerljivih podataka može se odvijati isključivo u statističke svrhe između nadležnih nacionalnih tijela različitih država članica u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, ako je razmjena podataka potrebna za osiguravanje kvalitete informacija o multinacionalnim skupinama poduzeća u Europskoj uniji. Nacionalne središnje banke mogu biti stranke uključene u razmjenu u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Članak 11.

Razmjena povjerljivih podataka između Komisije (Eurostata) i država članica

1.   Nacionalna tijela Komisiji (Eurostatu) dostavljaju podatke o multinacionalnim skupinama poduzeća i njihovim sastavnim jedinicama kako je utvrđeno Prilogom, kako bi se isključivo u statističke svrhe pružile informacije o multinacionalnim skupinama poduzeća u Europskoj uniji.

2.   Kako bi se isključivo u statističke svrhe osiguralo dosljedno bilježenje podataka, Komisija (Eurostat) nacionalnim tijelima svake države članice dostavlja podatke o multinacionalnoj skupini poduzeća, uključujući njezine sastavne dijelove, ako je barem jedna pravna jedinica te skupine na području navedene države članice.

3.   Kako bi se osiguralo da se podaci dostavljeni u skladu s ovim člankom koriste isključivo u statističke svrhe, oblik, mjere za očuvanje sigurnosti i tajnosti podataka, te postupak za dostavljanje podataka o pojedinim jedinicama Komisiji (Eurostatu) i postupak za dostavljanje podataka o multinacionalnim skupinama poduzeća nadležnim nacionalnim tijelima, donose se u skladu s regulatornim postupkom na koji upućuje članak 16. stavak 2.

Članak 12.

Razmjena povjerljivih podataka između Komisije (Eurostata) i središnjih banaka

1.   Za potrebe ove Uredbe, razmjena povjerljivih podataka može se odvijati isključivo u statističke svrhe između Komisije (Eurostata) i nacionalnih središnjih banaka, te između Komisije (Eurostata) i Europske središnje banke, ako je razmjena potrebna za osiguravanje kvalitete informacija o multinacionalnim skupinama poduzeća u Europskoj uniji, i ako je razmjenu izričito odobrilo nadležno nacionalno tijelo.

2.   Kako bi se osiguralo da se podaci dostavljeni u skladu s ovim člankom koriste isključivo u statističke svrhe, oblik, mjere za očuvanje sigurnosti i tajnosti podataka, te postupak za dostavljanje podataka o multinacionalnim skupinama poduzeća nacionalnim središnjim bankama i Europskoj središnjoj banci donose se u skladu s regulatornim postupkom iz članka 16. stavka 2.

Članak 13.

Povjerljivost i pristup podacima koje je moguće identificirati

1.   Kada Komisija (Eurostat), nacionalna tijela, nacionalne središnje banke i Europska središnja banka prime povjerljive podatke na temelju članaka 10., 11. i 12., s tim podacima postupaju povjerljivo u skladu s Uredbom (EZ) br. 322/97.

2.   Za potrebe ove Uredbe i bez obzira na članak 14. Uredbe (EZ) br. 322/97, svaka dostava povjerljivih podataka između nacionalnih tijela i Komisije (Eurostata) može se odvijati do mjere do koje je takva dostava potrebna za proizvodnju posebnih statistika Zajednice. Svaku daljnju dostavu mora izričito odobriti nacionalno tijelo koje je prikupilo podatke.

Članak 14.

Prijelazno razdoblje i odgode

Ako je u registrima poslovnih subjekata potrebno veće prilagođavanje, Komisija na zahtjev države članice može odobriti odgodu za prijelazno razdoblje do najkasnije 25. ožujka 2010.

Za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo, javnu upravu i obranu, te obvezno socijalno osiguranje, i za dodatna obilježja koja se odnose na skupine poduzeća, Komisija na zahtjev države članice može odobriti odgodu za prijelazno razdoblje do najkasnije 25. ožujka 2013.

Članak 15.

Provedbene mjere

1.   Sljedeće mjere namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, između ostalog tako da je dopunjuju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 16. stavka 3.:

(a)

obuhvat najmanjih poduzeća i potpuno rezidentnih skupina poduzeća, kako je predviđeno člankom 3. stavkom 6.;

(b)

ažuriranje popisa obilježja registara iz Priloga, njihovih definicija i pravila o kontinuitetu, kako je predviđeno člankom 5., uzimajući u obzir načelo da korist od ažuriranja mora biti veća od troškova ažuriranja te načela da dodatna sredstva, koja su angažirana ili za države članice ili za poduzeća, moraju ostati u razumnim granicama;

(c)

uspostava zajedničkih standarda kvalitete kao i sadržaja i učestalosti izvješća o kvaliteti, kako je predviđeno člankom 6. stavkom 3.; i

(d)

pravila za ažuriranje registara, kako je predviđeno člankom 8. stavkom 3.

2.   U skladu s regulatornim postupkom iz članka 16. stavka 2. donose se mjere koje se odnose na:

(a)

dostavu informacija iz statističkih analiza registara, kako je predviđeno člankom 9.;

(b)

dostavu podataka o pojedinim jedinicama za multinacionalne skupine poduzeća između Komisije (Eurostat) i država članica, kako je predviđeno člankom 11.; i

(c)

dostavu podataka o multinacionalnim skupinama poduzeća između Komisije (Eurostata) i središnjih banaka, kako je predviđeno člankom 12.

Članak 16.

Odbor

1.   Komisiji pomaže Odbor za statistički program.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje iz članka 5. stavka 6. Odluke 1999/468/EZ utvrđuje se na tri mjeseca.

3.   Pri upućivanju na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Članak 17.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EEZ) br. 2186/93 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Članak 18.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 20. veljače 2008.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

J. LENARČIČ


(1)  Mišljenje Europskog parlamenta od 1. lipnja 2006. (SL C 298 E, 8.12.2006., str. 127.), Zajedničko stajalište Vijeća od 21. svibnja 2007. (SL C 193 E, 21.8.2007., str. 1.) i Stajalište Europskog parlamenta od 25. listopada 2007. (još nije objavljeno u Službenom listu) te Odluka Vijeća od 21. siječnja 2008.

(2)  SL L 196, 5.8.1993., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(3)  SL L 76, 30.3.1993., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003.

(4)  SL L 14, 17.1.1997., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 393, 30.12.2006., str. 1.).

(5)  SL L 162, 5.6.1998., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1893/2006.

(6)  SL L 124, 20.5.2003., str. 36.

(7)  SL L 52, 22.2.1997., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003.

(8)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31. Direktiva kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003.

(9)  SL L 195, 29.7.1980., str. 35. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2005/81/EZ (SL L 312, 29.11.2005., str. 47.).

(10)  SL L 151, 15.6.1990., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003.

(11)  SL L 35, 8.2.2005., str. 23. Uredba kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 602/2006 (SL L 106, 19.4.2006., str. 10.).

(12)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23. Odluka kako je izmijenjena Odlukom 2006/512/EC (SL L 200, 22.7.2006., str. 11.).

(13)  SL L 181, 28.6.1989., str. 47.

(14)  SL L 310, 30.11.1996., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1932/2007 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 324, 10.12.2007., str. 1.).


PRILOG

Registri poslovnih subjekata sadrže sljedeće informacije o pojedinim jedinicama. Ako je informacije moguće izvesti iz drugih jedinica (druge jedinice), nije ih potrebno pohranjivati za svaku jedinicu posebno.

Informacije za koje polja nisu označena obvezne su; kod oznake „uvjetno”, obvezne su ako su raspoložive u državama članicama; a kod oznake „neobvezno”, preporučene su.

1.

PRAVNA JEDINICA

IDENTIFIKACIJSKA OBILJEŽJA

1.1.

 

Identifikacijski broj

1.2a.

 

Naziv

1.2b.

 

Što detaljnija adresa (uključujući poštanski broj)

1.2c.

neobvezno

Broj telefona i telefaksa, e-mail adresa i informacije koje omogućavaju elektroničko prikupljanje podataka

1.3.

 

Porezni broj ili, ako ga nema, drugi administrativni identifikacijski broj

DEMOGRAFSKA OBILJEŽJA

1.4.

 

Datum osnivanja za pravne osobe ili datum službenog priznavanja gospodarskog subjekta za fizičke osobe

1.5.

 

Datum na koji je pravna jedinica prestala biti dijelom poduzeća (kako je utvrđeno u 3.3.)

EKONOMSKA/STRA-TIFIKACIJSKA OBILJEŽJA

1.6

 

Pravni oblik

VEZE S DRUGIM REGISTRIMA

 

 

Pozivanje na povezane registre u kojima je registrirana pravna jedinica i koji sadrže informacije koje se mogu koristiti u statističke svrhe

1.7a.

 

Upućivanje na registar gospodarskih subjekata unutar Zajednice koji je ustanovljen u skladu s Uredbom (EZ) br. 638/2004 (1), i upućivanje na carinski registar ili registar gospodarskih subjekata izvan Zajednice

1.7b.

neobvezno

Upućivanje na podatke iz bilance (za jedinice koje moraju objaviti završne račune), i upućivanje na registar platnih bilanci ili registar izravnih stranih ulaganja, i upućivanje na poljoprivredni registar

Dodatna obilježja za pravne jedinice koje su dio poduzeća koja pripadaju skupini poduzeća:

VEZA SA SKUPINOM PODUZEĆA

1.8.

 

Identifikacijski broj potpuno rezidentne skupine poduzeća/krnje skupine poduzeća (4.1) kojoj jedinica pripada

1.9.

 

Datum združivanja s potpuno rezidentnom skupinom poduzeća/krnjom skupinom poduzeća

1.10.

 

Datum odvajanja od potpuno rezidentne skupine poduzeća/krnje skupine poduzeća

NADZOR NAD JEDINICAMA

 

 

Rezidentne nadzorne veze mogu se bilježiti ili odozgo prema dolje (1.11a) ili odozdo prema gore (1.11b). Za svaku se jedinicu bilježi samo prva razina nadzora, izravnog ili neizravnog (cjelokupni lanac nadzora može se dobiti kombinacijom ovih podataka).

1.11a.

 

Identifikacijski broj(-evi) rezidentne(-ih) pravne(-ih) jedinice(-a) pod nadzorom pravne jedinice

1.11b.

 

Identifikacijski broj rezidentne pravne jedinice koja nadzire pravnu jedinicu

1.12a.

 

Zemlja(-e) registracije i identifikacijski broj(-evi) ili naziv(-i) i adresa(-e) nerezidentne(-ih) pravne(-ih) jedinice(-a) pod nadzorom pravne jedinice

1.12b.

uvjetno

Porezni broj(-evi) nerezidentne(-ih) pravne(-ih) jedinice(-a) pod nadzorom pravne jedinice

1.13a.

 

Zemlja registracije i identifikacijski broj ili naziv i adresa nerezidentne pravne jedinice koja nadzire pravnu jedinicu

1.13b.

uvjetno

Porezni broj nerezidentne pravne jedinice koja nadzire pravnu jedinicu

VLASNIŠTVO NAD JEDINICAMA

 

uvjetno

Rezidentno vlasništvo može se bilježiti ili odozgo prema dolje (1.14a) ili odozdo prema gore (1.14b).

Bilježenje informacija i prag za utvrđivanje vlasničkih udjela ovise o raspoloživosti ovih informacija u administrativnim izvorima. Preporučeni prag iznosi 10 % ili više izravnog vlasništva.

1.14a.

uvjetno

(a)

Identifikacijski broj(-evi), i

(b)

udjeli (%)

rezidentne(-ih) pravne(-ih) jedinice(-a) u vlasništvu pravne jedinice

1.14b.

uvjetno

(a)

Identifikacijski broj(evi), i

(b)

udjeli (%)

rezidentne(ih) pravne(ih) jedinice(a) koja(e) posjeduje(u) pravnu jedinicu

1.15.

uvjetno

(a)

Zemlja(e) registracije, i

(b)

identifikacijski broj(-evi), ili naziv-(i), adresa(-e) i porezni broj(-evi), i

(c)

udjeli (%)

nerezidentne(-ih) pravne(-ih) jedinice(-a) u vlasništvu pravne jedinice

1.16.

uvjetno

(a)

Zemlja(-e) registracije, i

(b)

identifikacijski broj(-evi), ili naziv(-i), adresa(-e) i porezni broj(-evi), i

(c)

udjeli (%)

nerezidentne(-ih) pravne(-ih) jedinice(-a) koja(-e) posjeduje(-u) pravnu jedinicu

2.

LOKALNA JEDINICA

IDENTIFIKACIJSKA OBILJEŽJA

2.1.

 

Identifikacijski broj

2.2a.

 

Naziv

2.2b.

 

Što detaljnija adresa (uključujući poštanski broj)

 

2.2c.

neobvezno

Broj telefona i telefaksa, e-mail adresa i informacije koje omogućavaju elektroničko prikupljanje podataka

2.3.

 

Identifikacijski broj poduzeća (3.1) kojemu lokalna jedinica pripada

DEMOGRAFSKA OBILJEŽJA

2.4.

 

Datum početka djelatnosti

2.5.

 

Datum konačnog prestanka djelatnosti

EKONOMSKA/STRATIFIKACIJSKA OBILJEŽJA

2.6

 

Šifra glavne djelatnosti na četveroznamenkastoj razini NACE-a

2.7.

uvjetno

Sporedne djelatnosti, ako postoje, na četveroznamenkastoj razini NACE-a; ova se točka odnosi samo na lokalne jedinice koje su predmet istraživanja

2.8.

neobvezno

Djelatnost koja se obavlja u lokalnoj jedinici pomoćna je djelatnost poduzeća kojem pripada (Da/Ne)

2.9.

 

Broj zaposlenih osoba

2.10a.

 

Broj zaposlenika

2.10b.

neobvezno

Broj zaposlenika u ekvivalentu punog radnog vremena

2.11.

 

Geografska lokacijska oznaka

VEZE S DRUGIM REGISTRIMA

2.12.

uvjetno

Pozivanje na povezane registre u kojima se pojavljuje pravna jedinica i koji sadrže informacije koje se mogu koristiti u statističke svrhe (ako postoje takvi povezani registri)

3.

PODUZEĆE

IDENTIFIKACIJSKA OBILJEŽJA

3.1.

 

Identifikacijski broj

3.2a.

 

Naziv

3.2b.

neobvezno

Poštanska, e-mail i internetska adresa

3.3.

 

Identifikacijski broj(-evi) pravne(-ih) jedinice(-a) od koje(-ih) se poduzeće sastoji

DEMOGRAFSKA OBILJEŽJA

3.4.

 

Datum početka djelatnosti

3.5.

 

Datum konačnog prestanka djelatnosti

EKONOMSKA/STRATIFIKACIJSKA OBILJEŽJA

3.6

 

Šifra glavne djelatnosti na četveroznamenkastoj razini NACE-a

3.7.

uvjetno

Sporedne djelatnosti, ako postoje, na četveroznamenkastoj razini NACE-a; ova se točka odnosi samo na poduzeća koja su predmet istraživanja

3.8.

neobvezno

Broj zaposlenih osoba

3.9a.

 

Broj zaposlenika

3.9b.

neobvezno

Broj zaposlenika u ekvivalentu punog radnog vremena

3.10a.

 

Promet, osim slučajeva pod 3.10b

3.10b.

neobvezno

Promet za poljoprivredu, lovstvo i šumarstvo, ribarstvo, te javnu upravu i obranu, obvezno socijalno osiguranje, privatna kućanstva sa zaposlenim osobama i izvanteritorijalne organizacije

3.11.

 

Institucionalni sektor i podsektor prema Europskom sustavu računa

Dodatna obilježja za poduzeća koja pripadaju skupini poduzeća:

VEZA SA SKUPINOM PODUZEĆA

3.12.

Identifikacijski broj potpuno rezidentne skupine poduzeća/krnje skupine poduzeća (4.1) kojoj poduzeće pripada

4.

SKUPINA PODUZEĆA

IDENTIFIKACIJSKA OBILJEŽJA

4.1.

 

Identifikacijski broj potpuno rezidentne/krnje skupine

4.2a.

 

Naziv potpuno rezidentne/krnje skupine

4.2b.

neobvezno

Poštanska, e-mail i internetska adresa sjedišta rezidentne/krnje skupine

4.3.

dijelom uvjetno

Identifikacijski broj sjedišta potpuno rezidentne/krnje skupine (jednako je identifikacijskom broju pravne jedinice koja je sjedište rezidentne skupine).

Uvjetno, ako je jedinica koja ima nadzor fizička osoba koja nije gospodarski subjekt, bilježenje podataka ovisi o raspoloživosti ovih informacija u administrativnim izvorima.

4.4.

 

Vrsta skupine poduzeća:

1.

potpuno rezidentna skupina,

2.

krnja skupina pod domaćim nadzorom,

3.

krnja skupina pod stranim nadzorom

DEMOGRAFSKA OBILJEŽJA

4.5.

 

Datum početka djelovanja potpuno rezidentne/krnje skupine poduzeća

4.6.

 

Datum prestanka poslovanja potpuno rezidentne/krnje skupine poduzeća

EKONOMSKA/STRA-TIFIKACIJSKA OBILJEŽJA

4.7.

 

Šifra glavne djelatnosti potpuno rezidentne/krnje skupine na dvoznamenkastoj razini NACE-a

4.8.

neobvezno

Sporedne djelatnosti potpuno rezidentne/krnje skupine na dvoznamenkastoj razini NACE-a

4.9.

 

Broj zaposlenih osoba u potpuno rezidentnoj/krnjoj skupini

4.10.

neobvezno

Konsolidirani promet

Dodatna obilježja za multinacionalne skupine poduzeća (vrste 2 i 3 u 4.4.):

Bilježenje varijabli 4.11. i 4.12a. nije obvezno dok se ne uspostavi dostava podataka o multinacionalnim skupinama, kako je predviđeno člankom 11.

IDENTIFIKACIJSKA OBILJEŽJA

4.11.

 

Identifikacijski broj globalne skupine

4.12a.

 

Naziv globalne skupine

4.12b.

neobvezno

Zemlja registracije, poštanska, e-mail i internetska adresa sjedišta globalne skupine

4.13a.

 

Identifikacijski broj sjedišta globalne skupine ako je sjedište rezidentno (jednako je identifikacijskom broju pravne jedinice koja je sjedište skupine). Ako je sjedište globalne skupine nerezidentno, njegova zemlja registracije.

 

4.13b.

neobvezno

Identifikacijski broj sjedišta globalne skupine ili naziv i adresa ako je nerezidentno

DEMOGRAFSKA OBILJEŽJA

4.14.

neobvezno

Broj zaposlenih osoba globalno

4.15.

neobvezno

Ukupni konsolidirani promet

4.16.

neobvezno

Zemlja globalnog centra odlučivanja

4.17.

neobvezno

Zemlje u kojima su poduzeća i lokalne jedinice


(1)  Uredba (EZ) br. 638/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica (SL L 102, 7.4.2004., str. 1.).


Top