EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0112

Direktiva 2008/112/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o izmjeni direktiva Vijeća 76/768/EEZ, 88/378/EEZ, 1999/13/EZ i direktiva 2000/53/EZ, 2002/96/EZ i 2004/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi njihove prilagodbe Uredbi (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa Tekst značajan za EGP

SL L 345, 23.12.2008, p. 68–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/112/oj

13/Sv. 54

HR

Službeni list Europske unije

152


32008L0112


L 345/68

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA 2008/112/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. prosinca 2008.

o izmjeni direktiva Vijeća 76/768/EEZ, 88/378/EEZ, 1999/13/EZ i direktiva 2000/53/EZ, 2002/96/EZ i 2004/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi njihove prilagodbe Uredbi (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95. i članak 175. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

savjetujući se s Odborom regija,

u skladu s postupkom predviđenim člankom 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (3) predviđa se usklađivanje razvrstavanja i označivanja tvari i smjesa unutar Zajednice. Ta Uredba zamjenjuje Direktivu Vijeća 67/548/EEZ od 27. lipnja 1967. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari (4), kao i Direktivu 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 1999. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka (5).

(2)

Uredba (EZ) br. 1272/2008 nastavlja se na iskustvo direktiva 67/548/EEZ i 1999/45/EZ i ugrađuje kriterije za razvrstavanje i označivanje tvari i smjesa kako je predviđeno Globalno harmoniziranim sustavom razvrstavanja i označivanja kemikalija (GHS) koji je donesen na međunarodnoj razini u okviru Ujedinjenih naroda.

(3)

Određene odredbe o razvrstavanju i označivanju predviđene direktivama 67/548/EEZ i 1999/45/EZ služe i svrsi primjene ostalog zakonodavstva Zajednice, poput Direktive Vijeća 76/768/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kozmetičke proizvode (6), Direktive Vijeća 88/378/EEZ od 3. svibnja 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na sigurnost igračaka (7), Direktive Vijeća 1999/13/EZ od 11. ožujka 1999. o ograničenju emisija hlapivih organskih spojeva koji nastaju pri upotrebi organskih otapala u određenim aktivnostima i postrojenjima (8), Direktive 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o otpadnim vozilima (9), Direktive 2002/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 2003. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) (10) i Direktive 2004/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ograničavanju emisija hlapivih organskih spojeva nastalih upotrebom organskih otapala u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila (11).

(4)

Uklapanje kriterija GHS-a u zakonodavstvo Zajednice vodi do uvođenja novih razreda i kategorija opasnosti koje samo djelomično odgovaraju dogovorima u pogledu razvrstavanja i označivanja kako je predviđeno direktivama 67/548/EEZ i 1999/45/EZ. Analiza potencijalnih učinaka prijelaza sa starog na novi sustav razvrstavanja i označivanja dovela je do zaključka da se prilagodbom uputa kriterija razvrstavanja u direktivama 76/768/EEZ, 88/378/EEZ, 2000/53/EZ i 2002/96/EZ novom sustavu uvedenom Uredbom (EZ) br. 1272/2008 opseg dotičnih akata treba održati na sadašnjoj razini.

(5)

Isto je tako nužno prilagoditi Direktivu 76/768/EEZ kako bi se u obzir uzelo donošenje Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) kojom se uspostavlja Europska agencija za kemikalije, izmjenjujući Direktivu 1999/45/EZ i opozivajući Uredbu Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbu Komisije (EZ) br. 1488/93, kao i Direktivu Vijeća 76/769/EEZ i direktive Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (12).

(6)

Primjereno je Direktivu 1999/13/EZ ujednačiti zamjenom oznake upozorenja R40 s dvije nove oznake upozorenja R40 i R68 na temelju Direktive 67/548/EEZ, kako bi se osigurao ispravan prijenos oznaka upozorenja predviđenih Uredbom (EZ) br. 1272/2008.

(7)

Prijelaz s kriterija razvrstavanja sadržanih u direktivama 67/548/EEZ i 1999/45/EZ trebao bi se u potpunosti dovršiti 1. lipnja 2015. Proizvođači kozmetike, igračaka, boja, lakova, proizvoda za završnu obradu vozila, vozila te električne i elektroničke opreme su proizvođači, uvoznici ili korisnici u daljnjim fazama prerade u smislu Uredbe (EZ) br. 1272/2008, kao i operatori čije su djelatnosti obuhvaćene Direktivom 1999/13/EZ. Svima bi se njima trebalo omogućiti da osmisle svoju strategiju prijelaza na temelju ove Direktive u sličnom vremenskom okviru kao i na temelju Uredbe (EZ) br. 1272/2008.

(8)

U skladu s točkom 34. Međuinstitucionalnog sporazuma o boljem zakonodavstvu (13), države članice se potiču na sastavljanje, za sebe i u interesu Zajednice, vlastitih tablica koje što više ilustriraju korelaciju između ove Direktive i mjera za prenošenje u nacionalno zakonodavstvo te na njihovo objavljivanje.

(9)

Direktive 76/768/EEZ, 88/378/EEZ, 1999/13/EZ, 2000/53/EZ, 2002/96/EZ i 2004/42/EZ trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjene Direktive 76/768/EEZ

Direktiva 76/768/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

Riječ „pripravak” ili „pripravci” u smislu članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, u verziji od 30. prosinca 2006. zamjenjuje se riječju „smjesa” ili „smjese” u čitavom tekstu.

2.

U članku 4.a stavku 1., točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

provedba testiranja sastojaka ili kombinacija sastojaka na životinjama na njihovom državnom području, kako bi se udovoljilo zahtjevima ove Direktive, najkasnije na dan kada se takvi testovi moraju zamijeniti jednom ili više potvrđenih metoda navedenih u Uredbi Komisije (EZ) br. 440/2008 od 30. svibnja 2008. o utvrđivanju ispitnih metoda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (*) ili u Prilogu IX. ovoj Direktivi.

(*)  SL L 142, 31.5.2008., str. 1.”"

3.

Od 1. prosinca 2010. članak 4b. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.b

Zabranjuje se uporaba tvari u kozmetičkim proizvodima koje su klasificirane kao karcionogene, mutagene za matične stanice ili toksične za reprodukciju, kategorije 1A, 1B i 2, na temelju dijela 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (**). U tu svrhu Komisija donosi nužne mjere u skladu s regulatornim postupkom iz članka 10. stavka 2. Tvar koja je razvrstana u kategoriju 2 može se koristiti u kozmetici ako je tu tvar procijenio Znanstveni odbor za sigurnost potrošača (SCCS) i ustanovio da je prihvatljiva za uporabu u kozmetičkim proizvodima.

(**)  SL L 353, 31.12.2008., str. 1.”"

4.

Od 1. prosinca 2010. u članku 7.a stavku 1. posljednja rečenica drugog podstavka točke (h) zamjenjuje se sljedećim:

„Kvantitativni podaci koji se na temelju točke (a) trebaju javno objaviti, ograničavaju se na tvari koje ispunjavaju kriterije za bilo koji od sljedećih razreda ili kategorija opasnosti navedenih u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008:

(a)

razredi opasnosti od 2.1 do 2.4, 2.6 i 2.7, 2.8 vrste A i B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorije 1 i 2, 2.14 kategorije 1 i 2, 2.15 vrsta od A do F;

(b)

razredi opasnosti od 3.1. do 3.6, 3.7 nepoželjni učinci na spolnu funkciju i plodnost ili na razvoj, 3.8. učinci osim narkotičkih učinaka, 3.9. i 3.10;

(c)

razred opasnosti 4.1;

(d)

razred opasnosti 5.1.”

5.

U Prilogu IX. prva se rečenica mijenja i glasi:

„Ovaj Prilog navodi alternativne metode ovjerene u Europskom centru za potvrđivanje alternativnih metoda (ECVAM) Zajedničkog istraživačkog centra radi udovoljavanja zahtjevima ove Direktive, te koje nisu navedene u Uredbi (EZ) br. 440/2008.”

Članak 2.

Izmjene Direktive 88/378/EEZ

Direktiva 88/378/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

Riječ „pripravak” ili „pripravci” u smislu članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, u verziji od 30. prosinca 2006. zamjenjuje se riječju „smjesa” ili „smjese” u čitavom tekstu.

2.

Od 1. prosinca 2010. u odjeljku 2. dijela II. Priloga II., točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Igračke kao takve ne smiju sadržavati tvari ili smjese koje mogu postati zapaljive radi gubitka nezapaljivih hlapivih komponenti, ili zbog razloga koji su ključni za njihovo funkcioniranje, posebno materijala i opreme za kemijske pokuse, sastavljanje predložaka, plastičnih ili keramičkih kalupa, emajliranje, fotografije ili slične aktivnosti, takve igračke sadrže mješavine koje su opasne kako je određeno Direktivom 67/548/EEZ ili tvari koje ispunjavaju kriterije za bilo koji od sljedećih razreda ili kategorija opasnosti navedenih u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (***):

i.

razredi opasnosti od 2.1 do 2.4, 2.6 i 2.7, 2.8 vrste A i B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorije 1 i 2, 2.14 kategorije 1 i 2, 2.15 vrste od A do F;

ii.

razredi opasnosti od 3.1. do 3.6, 3.7 nepoželjni učinci na spolnu funkciju i plodnost ili na razvoj, 3.8. učinci osim narkotičkih učinaka, 3.9. i 3.10;

iii.

razred opasnosti 4.1;

iv.

razred opasnosti 5.1.

(***)  SL L 353, 31.12.2008., str. 1.”"

3.

Od 1. lipnja 2015. u odjeljku 2. dijela II. Priloga II., točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Igračke kao takve ne smiju sadržavati tvari ili smjese koje mogu postati zapaljive radi gubitka nezapaljivih hlapivih komponenti, ili zbog razloga koji su ključni za njihovo funkcioniranje, posebno materijala i opreme za kemijske pokuse, sastavljanje predložaka, plastičnih ili keramičkih kalupa, emajliranje, fotografije ili slične aktivnosti, takve igračke sadrže tvari ili mješavine koje ispunjavaju kriterije za bilo koji od sljedećih razreda ili kategorija opasnosti navedenih u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (****):

i.

razredi opasnosti od 2.1 do 2.4, 2.6 i 2.7, 2.8 vrste A i B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorije 1 i 2, 2.14 kategorije 1 i 2, 2.15 vrste od A do F;

ii.

razredi opasnosti od 3.1. do 3.6, 3.7 nepoželjni učinci na spolnu funkciju i plodnost ili na razvoj, 3.8. učinci osim narkotičkih učinaka, 3.9. i 3.10;

iii.

razred opasnosti 4.1;

iv.

razred opasnosti 5.1.

(****)  SL L 353, 31.12.2008., str. 1.”"

4.

Od 1. prosinca 2010. u odjeljku 3. dijela II. Priloga II., prvi stavak točke 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

Igračke ne smiju sadržavati smjese koje su opasne u smislu Direktive 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 1999. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka (*****), ili tvari koje ispunjavaju kriterije za bilo koji od sljedećih razreda ili kategorija opasnosti navedenih u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008:

(a)

razredi opasnosti od 2.1 do 2.4, 2.6 i 2.7, 2.8 vrste A i B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorije 1 i 2, 2.14 kategorije 1 i 2, 2.15 vrste od A do F;

(b)

razredi opasnosti od 3.1. do 3.6, 3.7 nepoželjni učinci na spolnu funkciju i plodnost ili na razvoj, 3.8. učinci osim narkotičkih učinaka, 3.9. i 3.10;

(c)

razred opasnosti 4.1;

(d)

razred opasnosti 5.1;

u količinama koje mogu naštetiti zdravlju djece koja ih koriste. U svakom slučaju strogo je zabranjeno ugraditi u igračku takve tvari ili smjese ako im je namjena da se koriste kao takve tijekom uporabe igračke.

(*****)  SL L 200, 30.7.1999., str. 1.”"

5.

Od 1. lipnja 2015. u odjeljku 3. dijela II. Priloga II., prvi stavak točke 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

Igračke ne smiju sadržavati tvari ili smjese koje ispunjavaju kriterije za bilo koji od sljedećih razreda ili kategorija opasnosti navedenih u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008:

(a)

razredi opasnosti od 2.1 do 2.4, 2.6 i 2.7, 2.8 vrste A i B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorije 1 i 2, 2.14 kategorije 1 i 2, 2.15 vrste od A do F;

(b)

razredi opasnosti od 3.1. do 3.6, 3.7 nepoželjni učinci na spolnu funkciju i plodnost ili na razvoj, 3.8. učinci osim narkotičkih učinaka, 3.9. i 3.10;

(c)

razred opasnosti 4.1;

(d)

razred opasnosti 5.1;

u količinama koje mogu naštetiti zdravlju djece koja ih koriste. U svakom slučaju strogo je zabranjeno ugraditi u igračku takve tvari ili smjese ako im je namjena da se koriste kao takve tijekom uporabe igračke.”

6.

Od 1. prosinca 2010. u odjeljku 4. Priloga IV., naslov i točka (a) zamjenjuju se sljedećim:

„4.   Igračke koje sadrže tvari ili smjese koje su same po sebi opasne. Kemijske igračke

(a)

Ne dovodeći u pitanje primjenu odredbi predviđenih Uredbom (EZ) br. 1272/2008, upute za uporabu igračaka koje sadrže smjese koje su same po sebi opasne ili tvari koje ispunjavaju kriterije za bilo koji od sljedećih razreda ili kategorija opasnosti navedenih u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008:

i.

razredi opasnosti od 2.1 do 2.4, 2.6 i 2.7, 2.8 vrste A i B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorije 1 i 2, 2.14 kategorije 1 i 2, 2.15 vrste od A do F;

ii.

razredi opasnosti od 3.1. do 3.6, 3.7 nepoželjni učinci na spolnu funkciju i plodnost ili na razvoj, 3.8. učinci osim narkotičkih učinaka, 3.9. i 3.10;

iii.

razred opasnosti 4.1;

iv.

razred opasnosti 5.1;

nose upozorenje o opasnoj prirodi tih tvari ili smjesa i naznaku opreza koji korisnik treba poduzeti kako bi izbjegao opasnosti vezane uz njih, koje se sažeto navode u skladu s vrstom igračke. Potrebno je spomenuti i prvu pomoć koja se daje u slučaju ozbiljnih nezgoda koje proizlaze iz uporabe ove vrste igračke. Potrebno je navesti i da se igračke moraju držati izvan dosega vrlo male djece.”

7.

Od 1. lipnja 2015. u odjeljku 4. Priloga IV., naslov i točka (a) zamjenjuju se sljedećim:

„4.   Igračke koje sadrže tvari ili smjese koje su same po sebi opasne. Kemijske igračke

(a)

Ne dovodeći u pitanje primjenu odredbi predviđenih Uredbom (EZ) br. 1272/2008, upute za uporabu igračaka koje sadrže smjese koje su same po sebi opasne ili tvari koje ispunjavaju kriterije za bilo koji od sljedećih razreda ili kategorija opasnosti navedenih u Prilogu I. toj Uredbi:

i.

razredi opasnosti od 2.1 do 2.4, 2.6 i 2.7, 2.8 vrste A i B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorije 1 i 2, 2.14 kategorije 1 i 2, 2.15 vrste od A do F;

ii.

razredi opasnosti od 3.1. do 3.6, 3.7 nepoželjni učinci na spolnu funkciju i plodnost ili na razvoj, 3.8. učinci osim narkotičkih učinaka, 3.9. i 3.10;

iii.

razred opasnosti 4.1;

iv.

razred opasnosti 5.1;

nose upozorenje o opasnoj prirodi tih tvari ili smjesa i naznaku opreza koji korisnik treba poduzeti kako bi izbjegao opasnosti vezane uz njih, koje se sažeto navode u skladu s vrstom igračke. Potrebno je spomenuti i prvu pomoć koja se daje u slučaju ozbiljnih nezgoda koje proizlaze iz uporabe ove vrste igračke. Potrebno je navesti i da se igračke moraju držati izvan dosega vrlo male djece.”

Članak 3.

Izmjene Direktive 1999/13/EZ

Direktiva 1999/13/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Riječ „pripravak” ili „pripravci” u smislu članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, u verziji od 30. prosinca 2006. zamjenjuje se riječju „smjesa” ili „smjese” u čitavom tekstu;

2.

Članak 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

od 1. prosinca 2010., stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Tvari ili smjese koje su radi njihovog sadržaja HOS-a razvrstane kao karcionogene, mutagene za matične stanice ili toksične za reprodukciju na temelju Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (******), označene ili trebaju nositi oznake upozorenja H340, H350, H350i, H360D ili H360F ili oznake upozorenja R45, R46, R49, R60 ili R61, zamjenjuju se u najkraćem mogućem roku, koliko je god to moguće i uzimajući u obzir smjernice koje se spominju u članku 7. stavku 1., manje opasnim tvarima ili smjesama.

(******)  SL L 353, 31.12.2008., str. 1.”"

(b)

od 1. lipnja 2015., stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Tvari ili smjese koje su, radi njihovog sadržaja HOS-a, razvrstane kao karcionogene, mutagene za matične stanice ili toksične za reprodukciju na temelju Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (*******), označene ili trebaju nositi oznaku upozorenja H340, H350, H350i, H360D ili H360F, zamjenjuju se u najkraćem mogućem roku, koliko je god to moguće i uzimajući u obzir smjernice koje se spominju u članku 7. stavku 1., manje opasnim tvarima ili mješavinama.

(*******)  SL L 353, 31.12.2008., str. 1.”"

(c)

stavak 8. mijenja se kako slijedi:

i.

tekst „oznaka rizika R40” zamjenjuje se s „oznake upozorenja R40 ili R68”;

ii.

tekst „oznaka R40” zamjenjuje se s „oznake R40 ili R68”;

iii.

od 1. lipnja 2015., tekst „oznaka upozorenja R40 ili R68” zamjenjuje se s „oznake upozorenja H341 ili H351”;

iv.

od 1. lipnja 2015., tekst „oznake R40 ili R68” zamjenjuje se s „oznake upozorenja H341 ili H351”;

(d)

od 1. lipnja 2015., u stavku 9. tekst „oznake rizika” zamjenjuje se s „oznake upozorenja”;

(e)

stavak 13. mijenja se kako slijedi:

i.

tekst „oznaka R40, R60 ili R61” zamjenjuje se s „oznake upozorenja R40, R68, R60 ili R61”;

ii.

od 1. lipnja 2015., tekst „oznake upozorenja R40, R68, R60 ili R61” zamjenjuju se s „oznake upozorenja H341, H351, H360F ili H360D”.

Članak 4.

Izmjene Direktive 2000/53/EZ

Od 1. prosinca 2010., u članku 2. Direktive 2000/53/EZ, točka 11. zamjenjuje se sljedećim:

„11.

‚opasna tvar’ znači bilo koja tvar koja ispunjava kriterije za bilo koji od sljedećih razreda ili kategorija opasnosti navedenih u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (********);

(a)

razredi opasnosti od 2.1 do 2.4, 2.6 i 2.7, 2.8 vrste A i B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorije 1 i 2, 2.14 kategorije 1 i 2, 2.15 vrste od A do F;

(b)

razredi opasnosti od 3.1. do 3.6, 3.7 nepoželjni učinci na spolnu funkciju i plodnost ili na razvoj, 3.8. učinci osim narkotičkih učinaka, 3.9. i 3.10;

(c)

razred opasnosti 4.1;

(d)

razred opasnosti 5.1.

Članak 5.

Izmjene Direktive 2002/96/EZ

Direktiva 2002/96/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Riječ „pripravak” ili „pripravci” u smislu članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, u verziji od 30. prosinca 2006. zamjenjuje se riječju „smjesa” ili „smjese” u čitavom tekstu.

2.

Od 1. prosinca 2010. u članku 3. točka (l) zamjenjuje se sljedećim:

‚(l)

‚opasne tvari ili smjese’ znači bilo koja smjesa koja se treba smatrati opasnom na temelju Direktive 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 1999. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka (*********) ili bilo koja tvar koja ispunjava kriterije za bilo koji od sljedećih razreda ili kategorija opasnosti navedenih u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (**********):

i.

razredi opasnosti od 2.1 do 2.4, 2.6 i 2.7, 2.8 vrste A i B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorije 1 i 2, 2.14 kategorije 1 i 2, 2.15 vrste od A do F;

ii.

razredi opasnosti od 3.1. do 3.6, 3.7 nepoželjni učinci na spolnu funkciju i plodnost ili na razvoj, 3.8. učinci osim narkotičkih učinaka, 3.9. i 3.10;

iii.

razred opasnosti 4.1;

iv.

razred opasnosti 5.1.

(*********)  SL L 200, 30.7.1999., str. 1."

(**********)  SL L 353, 31.12.2008., str. 1.’"

3.

Od 1. lipnja 2015., u članku 3. točka (l) zamjenjuje se sljedećim:

‚(l)

‚opasne tvari ili smjese’ znači bilo koja tvar ili smjesa ispunjava kriterije za bilo koji od sljedećih razreda ili kategorija opasnosti navedenih u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (***********):

i.

razredi opasnosti od 2.1 do 2.4, 2.6 i 2.7, 2.8 vrste A i B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorije 1 i 2, 2.14 kategorije 1 i 2, 2.15 vrste od A do F;

ii.

razredi opasnosti od 3.1. do 3.6, 3.7 nepoželjni učinci na spolnu funkciju i plodnost ili na razvoj, 3.8. učinci osim narkotičkih učinaka, 3.9. i 3.10;

iii.

razred opasnosti 4.1;

iv.

razred opasnosti 5.1.

(***********)  SL L 353, 31.12.2008., str. 1.’"

4.

U odjeljku 1. Priloga II., trinaesta alineja zamjenjuje se sljedećim:

„—

komponente koje sadrže refraktorna keramička vlaka kako je opisano u dijelu 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008.”

Članak 6.

Izmjene Direktive 2004/42/EZ

Članak 2. Direktive 2004/42/EZ mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 3. riječ „pripravak” zamjenjuje se riječju „smjesa”;

(b)

u stavku 8. riječ „pripravak” zamjenjuje se riječju „smjesa”.

Članak 7.

Prenošenje

1.   Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 1. travnja 2010. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

One primjenjuju te odredbe od 1. lipnja 2010.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 9.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 16. prosinca 2008.

Za Europski parlament

Predsjednik

H-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

B. LE MAIRE


(1)  SL C 120, 16.5.2008., str. 50.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 3. rujna 2008. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 28. studenoga 2008.

(3)  SL L 353, 31.12.2008., str. 1.

(4)  SL L 196, 16.8.1967., str. 1.

(5)  SL L 200, 30.7.1999., str. 1.

(6)  SL L 262, 27.9.1976., str. 169.

(7)  SL L 187, 16.7.1988., str. 1.

(8)  SL L 85, 29.3.1999., str. 1.

(9)  SL L 269, 21.10.2000., str. 34.

(10)  SL L 37, 13.2.2003., str. 24.

(11)  SL L 143, 30.4.2004., str. 87.

(12)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.; ispravljeno u SL L 136, 29.5.2007., str. 3.

(13)  SL C 321, 31.12.2003., str. 1.


Top