EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0012

Direktiva 2008/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima, u odnosu na provedbene ovlasti dodijeljene Komisiji

OJ L 76, 19.3.2008, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 141 - 142

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/12/oj

13/Sv. 051

HR

Službeni list Europske unije

141


32008L0012


L 076/39

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

11.03.2008.


DIREKTIVA 2008/12/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 11. ožujka 2008.

o izmjeni Direktive 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima, u odnosu na provedbene ovlasti dodijeljene Komisiji

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 175. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Direktivom 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) predviđa se donošenje određenih mjera u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (4).

(2)

Odluka 1999/468/EZ izmijenjena je Odlukom 2006/512/EZ kojom je uveden regulatorni postupak s kontrolom za donošenje mjera općenitoga područja primjene namijenjenih izmjenama elemenata osnovnog instrumenta koji nisu ključni, donesenog u skladu s postupkom iz članka 251. Ugovora, inter alia, brisanjem nekih od tih elemenata ili dopunjavanjem toga instrumenta novim elementima koji nisu ključni.

(3)

U skladu s izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (5) o Odluci 2006/512/EZ, da bi se regulatorni postupak s kontrolom mogao primjenjivati na već važeće instrumente donesene u skladu s postupkom iz članka 251. Ugovora, te je instrumente neophodno prilagoditi u skladu s primjenjivim postupcima.

(4)

Komisiju treba ovlastiti za prilagođavanje Priloga III. te za donošenje i preispitivanje detaljnih pravila za izvoz i označivanje baterija i akumulatora. Budući da su takve mjere općenitoga područja primjene i namijenjene su izmjenama sporednih elemenata Direktive 2006/66/EZ tako da je, inter alia, dopunjuju novim sporednim elementima, moraju se donijeti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

(5)

Direktivu 2006/66/EZ treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Budući da su izmjene Direktive 2006/66/EZ koje se donose ovom Direktivom tehničke naravi i odnose se samo na postupak odbora, države članice ih ne moraju prenijeti. Stoga nije nužno utvrditi odredbe s tim ciljem,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjene

Direktiva 2006/66/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 10. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Prijelazne odredbe mogu se utvrditi u skladu s regulatornim postupkom iz članka 24. stavka 2. radi rješavanja poteškoća s kojima se zbog posebnih nacionalnih okolnosti država članica susreće u ispunjavanju zahtjeva iz stavka 2.

Zajednička metodologija za izračun godišnje prodaje prijenosnih baterija i akumulatora krajnjim korisnicima utvrđuje se do 26. rujna 2007. Takva mjera, namijenjena izmjeni sporednih elemenata ove Direktive tako da je dopunjuje, donosi se u skladu s regulatornim postupkom iz članka 24. stavka 3.”

2.

Prva rečenica članka 12. stavka 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Prilog III. može se prilagoditi ili dopuniti kako bi se uzeo u obzir tehnički ili znanstveni napredak. Takve mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni tako da je između ostaloga dopunjuju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 24. stavka 3.”

3.

Članak 15. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Utvrđuju se detaljna pravila za provedbu ovog članka, posebno mjerila za procjenu ekvivalentnih uvjeta iz stavka 2. Takve mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni tako da je između ostaloga dopunjuju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 24. stavka 3.”

4.

Članak 17. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 17.

Registracija

Države članice osiguravaju da je svaki proizvođač registriran. Registracija je podložna istim zahtjevima postupka u svim državama članicama. Ti zahtjevi za registraciju, namijenjeni izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni tako da je dopunjuju, utvrđuju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 24. stavka 3.”

5.

Članak 21. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Države članice osiguravaju da je kapacitet svih prijenosnih i automobilskih baterija i akumulatora naznačen na njima u vidljivom, čitkom i neizbrisivom obliku do 26. rujna 2009. Podrobna pravila za primjenu ovog zahtjeva, uključujući usklađene metode određivanja kapaciteta i prikladnog korištenja, utvrđuju se najkasnije do 26. ožujka 2009. Takve mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni tako da je dopunjuju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 24. stavka 3.”;

(b)

stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.   Izuzimanje od zahtjeva označavanja iz ovog članka može se odobriti. Takve mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni tako da je dopunjuju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 24. stavka 3.”

6.

Članak 24. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinoga članka 8.”

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 11. ožujka 2008.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

J. LENARČIČ


(1)  SL C 175, 27.7.2007., str. 57.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 24. listopada 2007. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 14. veljače 2008.

(3)  SL L 266, 26.9.2006., str. 1.

(4)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23. Odluka kako je izmijenjena Odlukom 2006/512/EZ (SL L 200, 22.7.2006., str. 11.).

(5)  SL C 255, 21.10.2006., str. 1.


Top