EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D1357

Odluka br. 1357/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o izmjeni Odluke br. 1720/2006/EZ o uspostavljanju programa djelovanja u području cjeloživotnog učenja Tekst značajan za EGP

OJ L 350, 30.12.2008, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 002 P. 116 - 117

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; stavljeno izvan snage 32013R1288

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/1357/oj

16/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

116


32008D1357


L 350/56

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

16.12.2008.


ODLUKA br. 1357/2008/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. prosinca 2008.

o izmjeni Odluke br. 1720/2006/EZ o uspostavljanju programa djelovanja u području cjeloživotnog učenja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 149. stavak 4. i članak 150. stavak 4.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Odlukom br. 1720/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. studenoga 2006. (3) uspostavljen je program djelovanja u području cjeloživotnog učenja za razdoblje od 2007. do 2013.

(2)

Članak 9. stavak 2. Odluke br. 1720/2006/EZ propisuje da je potrebno usvojiti mjere za provedbu programa različite od onih iz stavka 1., u skladu s postupkom iz članka 10. stavka 3. te Odluke, i to u skladu sa savjetodavnim postupkom utvrđenim Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji. (4)

(3)

Takva formulacija Odluke br. 1720/2006/EZ rezultira osobito odlukama o odabiru različitima od onih iz članka 9. stavka 1. navedene Odluke predmet savjetodavnog postupka i Europski parlament ima pravo na njihovu provjeru.

(4)

Ovi postupovni zahtjevi dodatno za dva do tri mjeseca produljuju postupak dodjele bespovratnih sredstava podnositeljima prijave, uzrokuju zastoje za korisnike i dovode do toga da se teret upravljanja programom nesrazmjerno povećava s obzirom na prirodu dodijeljenih bespovratnih sredstava i da se ne stvara dodana vrijednost.

(5)

S ciljem omogućivanja brže i učinkovitije provedbe odluka o odabiru potrebno je savjetodavni postupak zamijeniti obvezom Komisije da Parlament i države članice bez odgode izvijesti o mjerama poduzetim za provedbu Odluke br. 1720/2006/EZ bez sudjelovanja odbora,

ODLUČILI SU:

Članak 1.

Odluka br. 1720/2006/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 9. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Komisija obavještava Odbor iz članka 10. i Europski parlament o svim drugim odlukama o odabiru koje je donijela za provedbu ove Odluke u roku od dva radna dana od donošenja navedene Odluke. Ta obavijest sadrži opise i analizu primljenih prijava, opis postupka procjene i odabira te popis projekata predloženih za financiranje, i projekata čije je financiranje odbijeno.”

2.

Briše se članak 10. stavak 3.

Članak 2.

Komisija izvješćuje Europski parlament i Vijeće o učinku ove Odluke do 30. lipnja 2010.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Strasbourgu 16. prosinca 2008.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

B. LE MAIRE


(1)  SL C 224, 30.8.2008., str. 115.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 2. rujna 2008. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 20. studenoga 2008.

(3)  SL L 327, 24.11.2006., str. 45.

(4)  SL L 184., 17.7.1999., str. 23.


Top