EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1516

Uredba Komisije (EZ) br. 1516/2007 od 19. prosinca 2007. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, standardnih zahtjeva u pogledu provjere propuštanja nepokretne opreme za hlađenje i klimatizaciju i dizalica topline, koje sadrže određene fluorirane stakleničke plinove Tekst značajan za EGP

OJ L 335, 20.12.2007, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 153 - 155

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1516/oj

15/Sv. 009

HR

Službeni list Europske unije

153


32007R1516


L 335/10

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

19.12.2007.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1516/2007

od 19. prosinca 2007.

o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, standardnih zahtjeva u pogledu provjere propuštanja nepokretne opreme za hlađenje i klimatizaciju i dizalica topline, koje sadrže određene fluorirane stakleničke plinove

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o određenim fluoriranim stakleničkim plinovima (1), a posebno njezin članak 3. stavak 7.,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006, evidencije o opremi za hlađenje i klimatizaciju i dizalicama topline moraju sadržavati određene informacije. Da bi se osigurala učinkovita primjena Uredbe (EZ) br. 842/2006, primjereno je predvidjeti unošenje dodatnih podataka u evidencije opreme.

(2)

Evidencije opreme trebale bi uključivati podatke o punjenju fluoriranim stakleničkim plinovima. Ako je nepoznato koji se staklenički plinovi nalaze u punjenju, operater koji posjeduje predmetnu opremu trebao bi osigurati da ovlašteno osoblje utvrdi o kojem se punjenju radi, kako bi se olakšala provjera propuštanja.

(3)

Prije provjere propuštanja ovlašteno osoblje trebalo bi temeljito proučiti podatke sadržane u evidenciji opreme i pregledati prijašnja izvješća kako bi utvrdilo je li ranije bilo kakvih problema.

(4)

Da bi kontrola propuštanja bila učinkovita, pri provjeri propuštanja pažnju bi trebalo usredotočiti na one dijelove opreme kod kojih je vjerojatnost propuštanja najveća.

(5)

Provjere propuštanja provode se uz primjenu izravnih ili neizravnih mjernih metoda. Izravnim mjernim metodama propuštanje se utvrđuje pomoću detektora koji pokazuju istječe li punjenje fluoriranog stakleničkog plina iz sustava. Neizravne mjerne metode temelje se na utvrđivanju nenormalnog rada sustava i analizi relevantnih parametara.

(6)

Neizravne mjerne metode trebalo bi primjenjivati u slučajevima kad je propuštanje vrlo sporo i kad je oprema smještena u dobro prozračenom prostoru, što otežava otkrivanje fluoriranih stakleničkih plinova koji se iz sustava ispuštaju u zrak. Izravne mjerne metode neophodne su za utvrđivanje točne lokacije propuštanja. Odluku o mjernoj metodi koja se primjenjuje donosi certificirano osoblje koje je prošlo odgovarajuće osposobljavanje i posjeduje potrebno iskustvo da od slučaja do slučaja odredi najprikladniju mjernu metodu.

(7)

U slučajevima kada se sumnja na propuštanje, trebalo bi napraviti provjeru, utvrditi mjesto propuštanja i obaviti popravak.

(8)

Radi sigurnosti popravljenog sustava, kod kasnije kontrole predviđene Uredbom (EZ) br. 842/2006 pažnju bi trebalo usredotočiti na dijelove sustava na kojima je otkriveno propuštanje te na susjedne dijelove.

(9)

Neispravna montaža novih sustava predstavlja značajnu opasnost od propuštanja. Zato bi novomontirane sustave trebalo provjeriti na propuštanje odmah po puštanju u rad.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora uspostavljenog u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 2037/2000 Europskog parlamenta i Vijeća (2),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom se Uredbom utvrđuju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006, standardni zahtjevi u pogledu provjere propuštanja za nepokretnu opremu za hlađenje i klimatizaciju i dizalice topline, koji su u pogonu ili privremeno izvan pogona i sadrže 3 kg ili više fluoriranih stakleničkih plinova.

Ova se Uredba ne primjenjuje na opremu s hermetički zatvorenim sustavima koja je kao takva označena i sadrži manje od 6 kg fluoriranih stakleničkih plinova.

Članak 2.

Evidencije opreme

1.   U servisnim evidencijama spomenutima u članku 3. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 842/2006, dalje u tekstu „evidencije opreme” operater navodi svoj naziv, adresu i telefonski broj.

2.   U evidencijama opreme navodi se punjenje opreme za hlađenje i klimatizaciju ili dizalica topline fluoriranim stakleničkim plinovima.

3.   Ako fluorirani staklenički plinovi kojima je napunjena oprema za hlađenje i klimatizaciju ili dizalice topline nisu navedeni u tehničkim specifikacijama proizvođača ili na oznaci na sustavu, operater se mora pobrinuti da ovlašteno osoblje utvrdi o kojem je punjenju riječ.

4.   Kad se utvrdi uzrok propuštanja, mora ga se navesti u evidenciji opreme.

Članak 3.

Pregled evidencija opreme

1.   Prije nego obavi provjeru propuštanja, ovlašteno osoblje provjerava evidencije opreme.

2.   S posebnom se pažnjom moraju pregledati relevantne informacije o eventualnim problemima koji se ponavljaju i mjestima gdje se pojavljuju.

Članak 4.

Sustavne provjere

Sustavnim provjerama podliježu sljedeći dijelovi rashladne i klimatizacijske opreme ili dizalica topline:

1.

spojevi;

2.

ventili, uključujući osovinu (vreteno) ventila;

3.

brtve, uključujući brtve na zamjenjivim sušilima i filtrima;

4.

dijelovi sustava izloženi vibracijama;

5.

priključci za sigurnosne ili radne uređaje.

Članak 5.

Odabir mjerne metode

1.   Pri provjeri propuštanja rashladne i klimatizacijske opreme ili dizalica topline ovlašteno osoblje primjenjuje izravne mjerne metode, kako je navedeno u članku 6., ili neizravne mjerne metode, kako je navedeno u članku 7.

2.   Izravne mjerne metode mogu se uvijek primjenjivati.

3.   Neizravne mjerne metode primjenjuju se samo u slučajevima kada parametri opreme koja se provjerava, spomenuti u članku 7. stavku 1., osiguravaju pouzdane informacije o punjenju fluoriranih stakleničkih plinova, navedenom u evidencijama opreme, te o vjerojatnosti propuštanja.

Članak 6.

Izravne mjerne metode

1.   Za utvrđivanje propuštanja ovlašteno osoblje primjenjuje jednu ili više sljedećih mjernih metoda:

(a)

provjera zatvorenih protočnih sustava i komponenti kod kojih postoji rizik od propuštanja pomoću uređaja za otkrivanje plina prilagođenih rashladnom sredstvu u sustavu;

(b)

primjena ultraljubičaste (UV) tekućine ili odgovarajućeg kontrasta za otkrivanje propuštanja u zatvorenom protočnom sustavu;

(c)

provjera pomoću pjenaste otopine/sapunice.

2.   Uređaji za otkrivanje plina spomenuti u stavku 1. točki (a) provjeravaju se svakih 12 mjeseci da bi se osigurala njihova ispravnost. Osjetljivost prenosivih uređaja za otkrivanje plina mora biti najmanje pet grama na godinu.

3.   Za otkrivanje propuštanja u rashladnom sustavu ultraljubičasta (UV) tekućina ili odgovarajući kontrast koristi se samo ako proizvođač opreme potvrdi da su takve metode otkrivanja tehnički prihvatljive. Ovu metodu smije primjenjivati samo osoblje koje je certificirano za obavljanje poslova koji obuhvaćaju ulaženje u rashladni sustav koji sadrži fluorirane stakleničke plinove.

4.   Ako se metodama navedenima u stavku 1. ovog članka ne utvrdi propuštanje i ako dijelovi spomenuti u članku 4. ne pokazuju znakove propuštanja, a ovlašteno osoblje smatra da propuštanja ima, isto osoblje pregledava i druge dijelove opreme.

5.   Prije tlačnog ispitivanja dušikom bez kisika (OFN) ili nekim drugim odgovarajućim ispitnim plinom koji se koristi za provjeru propuštanja, osoblje koje je ovlašteno za prikupljanje fluoriranih stakleničkih plinova iz takve vrste opreme mora fluorirane stakleničke plinove iz cijelog sustava prikupiti u uređaj za prikupljanje.

Članak 7.

Neizravne mjerne metode

1.   S ciljem otkrivanja propuštanja, ovlašteno osoblje vizualno i ručno pregledava opremu i analizira jedan ili više sljedećih parametara:

(a)

tlakove;

(b)

temperature;

(c)

struju kompresora;

(d)

razinu kapljevine radne tvari;

(e)

dopunjenu količinu radne tvari.

2.   Ako postoji bilo kakva sumnja da postoji propuštanje fluoriranih stakleničkih plinova, mora se obaviti provjera propuštanja uz primjenu jedne od izravnih metoda navedenih u članku 6.

3.   Sumnja da postoji propuštanje prisutna je ako postoji jedna ili više dolje navedenih činjenica:

(a)

ugrađeni sustav za detekciju propuštanja pokazuje propuštanje;

(b)

oprema proizvodi nekarakteristične zvukove ili vibracije, ili stvara led, ili nedovoljno hladi;

(c)

vidljivi su znakovi korozije, propuštanja ulja ili oštećenja dijelova ili materijala na mogućim mjestima propuštanja;

(d)

vidljivi su znakovi propuštanja na nadzornim oknima ili pokazivačima razine ili drugim inspekcijskim uređajima;

(e)

vidljivi su znakovi oštećenja na sigurnosnim prekidačima, tlačnim prekidačima, mjernim napravama i priključcima senzora;

(f)

postoje odstupanja od normalnih radnih uvjeta na koja ukazuju analizirani parametri, uključujući očitanja s elektronskih uređaja za praćenje rada sustava u stvarnom vremenu;

(g)

drugi znakovi koji ukazuju na gubitak radne tvari kojom je oprema napunjena.

Članak 8.

Popravak u slučaju propuštanja

1.   Operater mora osigurati da popravke obavlja osoblje koje je ovlašteno za obavljanje tog specifičnog posla.

Prije popravka smanjuje se tlak u sustavu ili se plin prikuplja iz sustava u uređaj za prikupljanje.

2.   Operater mora prema potrebi osigurati izvođenje ispitivanja propuštanja dušikom bez kisika (OFN) ili nekim drugim plinom za ispitivanje tlaka i za sušenje, iza čega slijedi pražnjenje, ponovno punjenje i ispitivanje propuštanja.

Prije tlačnog ispitivanja dušikom bez kisika (OFN) ili nekim drugim plinom za tlačno ispitivanje, prema potrebi se fluorirani plinovi iz cijelog sustava prikupljaju u uređaj za prikupljanje.

3.   Uzrok propuštanja treba što točnije utvrditi kako bi se spriječilo njegovo ponavljanje.

Članak 9.

Naknadna provjera propuštanja

Pri obavljanju naknadne provjere navedene u drugom podstavku članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 842/2006, ovlašteno osoblje mora se usredotočiti na dijelove na kojima su bila otkrivena i otklonjena propuštanja, kao i na susjedne dijelove koji su tijekom popravka bili izloženi opterećenju.

Članak 10.

Zahtjevi vezani za novu opremu

Novougrađena oprema mora se provjeriti na propuštanje odmah po puštanju u rad.

Članak 11.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. prosinca 2007.

Za Komisiju

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  SL L 161, 14.6.2006., str. 1.

(2)  SL L 244, 29.9.2000., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Odlukom Komisije 2007/540/EZ (SL L 198, 31.7.2007., str. 35).


Top