EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1497

Uredba Komisije (EZ) br. 1497/2007 od 18. prosinca 2007. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, standardnih zahtjeva za provjeru propuštanja nepokretnih protupožarnih sustava koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove Tekst značajan za EGP

OJ L 333, 19.12.2007, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 151 - 152

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1497/oj

15/Sv. 009

HR

Službeni list Europske unije

151


32007R1497


L 333/4

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

18.12.2007.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1497/2007

od 18. prosinca 2007.

o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, standardnih zahtjeva za provjeru propuštanja nepokretnih protupožarnih sustava koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o određenim fluoriranim stakleničkim plinovima (1), a posebno njezin članak 3. stavak 7.,

budući da:

(1)

U protupožarnim sustavima koji obuhvaćaju nekoliko međusobno povezanih spremnika ugrađenih zbog posebne opasnosti od požara u određenom prostoru, količinu punjenja fluoriranih stakleničkih plinova treba izračunati na temelju ukupne količine punjenja u tim spremnicima, kako bi se osiguralo da učestalost provjera odgovara djelotvornoj količini punjenja fluoriranih stakleničkih plinova.

(2)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006, evidencije o protupožarnim sustavima moraju sadržavati određene informacije. Da bi se osigurala učinkovita primjena Uredbe (EZ) br. 842/2006, primjereno je predvidjeti dodatno unošenje podataka u evidenciju sustava.

(3)

Evidencije sustava trebale bi uključivati podatke o punjenju fluoriranim stakleničkim plinovima. Ako je nepoznato koji se fluorirani staklenički plinovi nalaze u punjenju, operater koji posjeduje predmetnu opremu trebao bi osigurati da ovlašteno osoblje utvrdi o kojem se punjenju radi kako bi se olakšala provjera propuštanja.

(4)

Prije provjere propuštanja ovlašteno osoblje trebalo bi temeljito proučiti podatke sadržane u evidenciji sustava i pregledati prijašnja izvješća kako bi utvrdilo je li ranije bilo kakvih problema.

(5)

Da bi kontrola propuštanja bila učinkovita, pri provjeri propuštanja pažnju bi trebalo usredotočiti na one dijelove opreme kod kojih je vjerojatnost propuštanja najveća.

(6)

U slučajevima kada se sumnja na istjecanje trebalo bi napraviti provjeru, utvrditi mjesto istjecanja i obaviti popravak.

(7)

Neispravna montaža novih sustava predstavlja značajnu opasnost od propuštanja. Zato bi novomontirane sustave trebalo provjeriti na propuštanje odmah po puštanju u rad.

(8)

Da bi se osigurala djelotvornost popravka sustava, kod kasnije kontrole predviđene Uredbom (EZ) br. 842/2006 pažnju bi trebalo usredotočiti na dijelove sustava na kojima je otkriveno propuštanje i na susjedne dijelove.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora uspostavljenog u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 2037/2000 Europskog parlamenta i Vijeća (2),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom se Uredbom utvrđuju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006, standardni zahtjevi u pogledu provjere propuštanja za nepokretne sustave, koji su u pogonu ili privremeno van pogona i koji se sastoje od nekoliko međusobno povezanih spremnika koji su ugrađeni zbog posebne opasnosti od požara u određenom prostoru, dalje u tekstu „protupožarni sustavi”.

Ova se Uredba primjenjuje na protupožarne sustave koji sadrže 3 ili više kilograma fluoriranih stakleničkih plinova.

Članak 2.

Evidencije sustava

1.   U evidencijama sustava spomenutima u članku 3. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 842/2006, dalje u tekstu „evidencije sustava”, operater navodi svoj naziv, adresu i telefonski broj.

2.   Punjenje protupožarnog sustava fluoriranim stakleničkim plinovima navodi se u evidencijama sustava.

3.   Ako punjenje protupožarnog sustava fluoriranim stakleničkim plinovima nije navedeno u proizvođačevim tehničkim specifikacijama ili na oznaci na sustavu, operater se mora pobrinuti da ovlašteno osoblje utvrdi o kojem je punjenju riječ.

Članak 3.

Pregled evidencije sustava

1.   Prije nego obavi provjeru propuštanja, ovlašteno osoblje provjerava evidencije sustava.

2.   S posebnom se pažnjom moraju pregledati relevantne informacije o eventualnim problemima koji se ponavljaju i mjestima gdje se pojavljuju.

Članak 4.

Vizualna i ručna provjera

1.   Ovlašteno osoblje vizualno provjerava upravljačke kontrole, spremnike, komponente i priključke pod tlakom radi utvrđivanja oštećenja ili znakova propuštanja.

2.   Ako postoji bilo kakva sumnja na propuštanje fluoriranih stakleničkih plinova u protupožarnom sustavu, ovlašteno osoblje obavlja pregled.

3.   Pretpostavka o propuštanju temelji se na jednoj ili više od dolje navedenih situacija:

(a)

ugrađeni sustav za detekciju propuštanja pokazuje propuštanje;

(b)

spremnik pokazuje pad tlaka, prilagođenog temperaturi, za više od 10 %;

(c)

spremnik pokazuje smanjenje količine sredstva za gašenje za više od 5 %;

(d)

drugi znakovi ukazuju na gubitak punjenja.

4.   Mjerači tlaka i naprave za praćenje težine provjeravaju se svakih 12 mjeseci da bi se osigurao njihov ispravan rad.

Članak 5.

Popravak u slučaju propuštanja

1.   Operater mora osigurati da popravke obavlja osoblje koje je ovlašteno za obavljanje tog specifičnog posla.

2.   Operater mora osigurati ispitivanje propuštanja prije ponovnog punjenja.

Članak 6.

Naknadna provjera propuštanja

Pri obavljanju naknadne provjere navedene u drugom podstavku članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 842/2006, ovlašteno osoblje mora se usredotočiti na dijelove na kojima su bila otkrivena i otklonjena propuštanja, kao i na susjedne dijelove koji su tijekom popravka bili izloženi opterećenju.

Članak 7.

Zahtjevi vezani uz nove sustave

Novougrađeni sustavi moraju se provjeriti na propuštanje odmah po puštanju u rad.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2007.

Za Komisiju

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  SL L 161, 14.6.2006., str. 1.

(2)  SL L 244, 29.9.2000., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije br. 899/2007 (SL L 196, 28.7.2007., str. 24.).


Top