EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1494

Uredba Komisije (EZ) br. 1494/2007 od 17. prosinca 2007. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, oblika oznaka i dodatnih zahtjeva u pogledu označivanja vezanih uz proizvode i opremu koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove Tekst značajan za EGP

OJ L 332, 18.12.2007, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 149 - 150

No longer in force, Date of end of validity: 07/12/2015; stavljeno izvan snage 32015R2068

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1494/oj

15/Sv. 009

HR

Službeni list Europske unije

149


32007R1494


L 332/25

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

17.12.2007.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1494/2007

od 17. prosinca 2007.

o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, oblika oznaka i dodatnih zahtjeva u pogledu označivanja vezanih uz proizvode i opremu koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o određenim fluoriranim stakleničkim plinovima (1), a posebno njezin članak 7. stavak 3.,

budući da:

(1)

Poželjnost uključivanja dodatnih okolišnih podataka u oznake koje se stavljaju na proizvode i opremu iz članka 7. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 842/2006 ispitana je u skladu s člankom 7. stavkom 3. navedene Uredbe.

(2)

U zahtjevima u pogledu označivanja uzeti su u obzir sustavi označivanja koji se u Zajednici trenutačno koriste za proizvode i opremu koji sadrže fluorirane stakleničke plinove, uključujući sustave označivanja uspostavljene industrijskim standardima za takve proizvode i opremu.

(3)

Radi jasnoće primjereno je utvrditi točan tekst podataka koje treba navesti na oznakama. Državama članicama treba omogućiti da na tim oznakama koriste vlastiti jezik.

(4)

Oznaka treba sadržavati dodatne podatke iz kojih je vidljivo jesu li proizvodi i oprema za hlađenje i klimatizaciju kao i dizalice topline na koje se odnosi ova Uredba izolirani pjenom ekspandiranom fluoriranim stakleničkim plinovima, kako bi se promoviralo njihovo moguće prikupljanje iz takve pjene.

(5)

U slučajevima kad se fluorirani staklenički plinovi pune u predmetni proizvod ili opremu izvan mjesta proizvodnje, na oznaci mora biti navedena ukupna količina fluoriranih stakleničkih plinova sadržanih u proizvodu ili opremi.

(6)

Oznaka treba biti tako dizajnirana da bude lako čitljiva i da na proizvodu ostane sigurno pričvršćena cijelo vrijeme dok proizvod ili oprema sadrži fluorirane stakleničke plinove.

(7)

Oznaku treba staviti tako da bude vidljiva monterima i ovlaštenim serviserima.

(8)

Na proizvode i opremu za klimatizaciju i na dizalice topline oznake treba staviti tako da se uzme u obzir tehnički profil proizvoda ili opreme.

(9)

Mogućnost da se u oznake uključe dodatni okolišni podaci potaknula je proizvođače na provođenje potrebnih promjena vezanih uz oznake, za što im treba dati dovoljno vremena prije početka primjene ove Uredbe.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora uspostavljenog člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 2037/2000 Europskog parlamenta i Vijeća (2),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuje oblik oznaka koje se koriste i dodatni zahtjevi u pogledu označivanja koji se primjenjuju na vrste proizvoda i opreme navedene u članku 7. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 842/2006.

Članak 2.

Zahtjevi u pogledu označivanja

1.   Proizvodi i oprema na koje se odnosi ova Uredba moraju biti označeni oznakom koja sadrži sljedeće:

(a)

tekst „Sadrži fluorirane stakleničke plinove obuhvaćene Kyotskim protokolom”;

(b)

skraćene kemijske nazive za fluorirane stakleničke plinove koje oprema sadrži ili za koje je predviđeno da ih oprema sadrži, pri čemu se primjenjuje prihvaćena industrijska nomenklatura koja je standardna za predmetnu opremu ili tvar;

(c)

količinu fluoriranih stakleničkih plinova izraženu u kilogramima;

(d)

tekst: „hermetički zatvoreno” gdje je primjenjivo.

2.   Pored ispunjenja zahtjeva u pogledu označivanja iz stavka 1., prije stavljanja na tržište proizvode i opremu za hlađenje i klimatizaciju te dizalice topline izolirane pjenom ekspandiranom pomoću fluoriranih stakleničkih plinova mora se označiti oznakom koja sadrži sljedeći tekst: „Pjena ekspandirana fluoriranim stakleničkim plinovima”.

3.   U slučajevima kad se fluorirani staklenički plinovi mogu stavljati u opremu izvan mjesta proizvodnje pa proizvođač ne definira njihovu konačnu ukupnu količinu, oznaka mora sadržavati količinu napunjenu u tvornici proizvođača i prazan prostor u koji se upisuje količina dodana izvan tvornice kao i konačna ukupna količina fluoriranih stakleničkih plinova.

4.   Vezano uz zahtjeve u pogledu označivanja iz stavaka 1., 2. i 3., država članica može za stavljanje proizvoda i opreme obuhvaćenih ovom Uredbom na svoje tržište uvjetovati upotrebu svojeg službenog jezika.

Članak 3.

Oblik oznake

1.   Na oznaci koja se pričvršćuje na proizvode i opremu obuhvaćene ovom Uredbom navode se podaci iz članka 2.

2.   Tekst tih podataka mora se jasno isticati na podlozi oznake i biti takve veličine i razmaka da bude lako čitljiv.

Ako se podaci zahtijevani u skladu s ovom Uredbom dodatno upisuju na oznaku koja je već pričvršćena na predmetni proizvod ili opremu, upisani znakovi ne smiju biti manji od najmanjih znakova kojima su napisani ostali podaci na oznaci.

3.   Dizajn cijele oznake i njezinog sadržaja mora osigurati da oznaka ostane pričvršćena na proizvodu ili opremi i da tekst bude čitljiv u normalnim radnim uvjetima sve vrijeme dok proizvod ili oprema sadrži fluorirane stakleničke plinove.

Članak 4.

Stavljanje oznake

1.   Osim mjesta navedenih u članku 7. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 842/2006, oznake se mogu staviti i na postojeće nazivne pločice ili oznake s podacima o proizvodu, ili pored njih, odnosno pored servisnih otvora.

2.   Što se tiče proizvoda i opreme za klimatizaciju kao i dizalica topline s odvojenim unutarnjim i vanjskim dijelovima povezanim cjevovodom rashladnog medija, oznaka s podacima stavlja se na onaj dio opreme koji se početno puni rashladnim medijem.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se s učinkom od 1. travnja 2008.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 2007.

Za Komisiju

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  SL L 161, 14.6.2006., str. 1.

(2)  SL L 244, 29.9.2000., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Odlukom Komisije 2007/540/EZ (SL L 198, 31.7.2007., str. 35.).


Top