EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0716

Uredba (EZ) br. 716/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o statistici Zajednice u vezi sa strukturom i aktivnostima stranih povezanih poduzeća Tekst značajan za EGP

OJ L 171, 29.6.2007, p. 17–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 103 - 117

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; stavljeno izvan snage 32019R2152 . Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/716/oj

01/Sv. 004

HR

Službeni list Europske unije

103


32007R0716


L 171/17

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

20.06.2007.


UREDBA (EZ) br. 716/2007 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 20. lipnja 2007.

o statistici Zajednice u vezi sa strukturom i aktivnostima stranih povezanih poduzeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 285. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke (1),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Redoviti i kvalitetni statistički podaci Zajednice o strukturi i aktivnostima stranih povezanih poduzeća unutar cjelokupnoga gospodarstva nužni su za odgovarajuću procjenu utjecaja poduzeća pod stranom kontrolom na gospodarstvo Europske unije. Ona bi također omogućila praćenje učinkovitosti internog tržišta i postupnu integraciju gospodarstava u kontekstu globalizacije. U tom kontekstu multinacionalna poduzeća imaju vodeću ulogu, ali strana kontrola također može imati utjecaj na mala i srednja poduzeća.

(2)

Primjena i preispitivanje Općeg sporazuma o trgovini uslugama (GATS) i Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS) kao i sadašnjih i budućih pregovora o daljnjim sporazumima zahtijevaju raspoloživost relevantnih statističkih podataka kako bi pomogli pregovorima.

(3)

Za pripremu politika iz područja gospodarstva, tržišnog natjecanja, poduzetništva, istraživanja, tehničkog razvoja i zapošljavanja u kontekstu procesa liberalizacije, neophodni su statistički podaci o stranim povezanim poduzećima kako bi se izmjerili izravni i neizravni učinci strane kontrole na zaposlenost, plaće i produktivnost u određenim državama i sektorima.

(4)

Informacije pružene prema postojećem zakonodavstvu Zajednice ili koje su na raspolaganju u državama članicama nedovoljne su, neadekvatne ili nedovoljno usporedive da bi služile kao pouzdana osnova za rad Komisije.

(5)

Uredbom (EZ) br. 184/2005 (3) uspostavljen je zajednički okvir za sustavnu izradu statističkih podataka Zajednice o platnim bilancama, međunarodnoj trgovini uslugama i inozemnim izravnim ulaganjima. Kako statistički podaci o platnim bilancama samo djelomično obuhvaćaju podatke uključene u GATS, neophodna je redovita izrada detaljnih statističkih podataka o stranim povezanim poduzećima.

(6)

Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 58/97 od 20. prosinca 1996. o strukturnim poslovnim statistikama (4) i Uredbom Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice (5) uspostavljen je zajednički okvir za prikupljanje, pripremu, objavljivanje i procjenu statističkih podataka Zajednice o strukturi i aktivnostima poduzeća u Zajednici.

(7)

Priprema nacionalnih računa sukladno Uredbi Vijeća (EZ) br. 2223/96 od 25. lipnja 1996. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Zajednici (6) zahtijeva usporedive, potpune i pouzdane statističke podatke o stranim povezanim poduzećima.

(8)

Opća pravila za izradu međunarodnih usporedivih statističkih podataka o stranim povezanim poduzećima zajednički su utvrđena sljedećim dokumentima: UN-ovim priručnikom za prikupljanje statističkih podataka o međunarodnoj trgovini uslugama, Priručnikom za sastavljanje platne bilance (peto izdanje) Međunarodnog monetarnog fonda, Referentnom definicijom inozemnih izravnih ulaganja i Priručnikom o ekonomskim indikatorima globalizacije Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj.

(9)

Izrada posebnih statističkih podataka Zajednice uređena je pravilima utvrđenim Uredbom Vijeća (EZ) br. 322/97 od 17. veljače 1997. o statistici Zajednice (7).

(10)

Budući da cilj ove Uredbe, naime stvaranje zajedničkih statističkih standarda za izradu usporedivih statističkih podataka o stranim povezanim poduzećima, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego ih se može na bolji način ostvariti na razini Zajednice zbog razmjera ili učinaka djelovanja, Zajednica može usvojiti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je utvrđeno u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(11)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe trebalo bi usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (8).

(12)

Ovlasti se posebno trebaju dodijeliti Komisiji za prilagodbu definicija u prilozima I. i II., za prilagodbu razine detaljnosti u Prilogu III., za izvršavanje svih posljedičnih promjena u prilozima I. i II., za provedbu rezultata oglednih studija i određivanje pravilnih zajedničkih standarda kvalitete i sadržaja te periodičnosti izvješća o kvaliteti. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene izmjeni elementa ove Uredbe koji nisu ključni ili njezinoj nadopuni dodavanjem novih elemenata koji nisu ključni, trebalo bi ih usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom utvrđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

(13)

Provedena su savjetovanja s Odborom za statistički program osnovanim Odlukom Vijeća 89/382/EEZ, Euratom (9) i Odborom za monetarnu, financijsku i platnobilančnu statistiku osnovanim Odlukom Vijeća 2006/856/EZ (10),

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom uspostavlja zajednički okvir za sustavnu izradu statističkih podataka Zajednice o strukturi i aktivnostima stranih povezanih poduzeća.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„strano povezano poduzeće” znači poduzeće rezidentno u zemlji u kojoj se prikupljaju statistički podaci nad kojim ima kontrolu institucijska jedinica koja nije rezidentna u zemlji u kojoj se prikupljaju statistički podaci ili poduzeće koje nije rezidentno u zemlji u kojoj se prikupljaju statistički podaci nad kojim ima kontrolu institucionalna jedinica rezidentna u zemlji u kojoj se prikupljaju statistički podaci.

(b)

„kontrola” znači sposobnost određivanja opće politike poduzeća odabirom odgovarajućih direktora ako je to neophodno. U tom se kontekstu smatra da institucionalna jedinica B kontrolira poduzeće A kad B kontrolira, bilo izravno ili neizravno, više od polovine glasova dioničara ili više od polovice dionica;

(c)

„inozemna kontrola” znači da je kontrolirajuća institucionalna jedinica rezidentna u zemlji različitoj od one u kojoj je rezidentna institucionalna jedinica nad kojom izvršava kontrolu;

(d)

„podružnice” znači lokalne jedinice koje nisu odvojene pravne osobe, a ovisne su o inozemno kontroliranim poduzećima. One se tretiraju kao kvazi-poduzeća u smislu točke 3. podtočke (f) napomena za pojašnjenje uz odjeljak III. (B) Priloga Uredbi (EEZ) br. 696/93;

(e)

„statistički podaci o stranim povezanim poduzećima” znači statistički podaci kojima se opisuje cjelokupna aktivnost stranih povezanih poduzeća;

(f)

„interna statistika o stranim povezanim poduzećima” znači statistički podaci kojima se opisuju aktivnosti stranih povezanih poduzeća rezidentnih u zemlji u kojoj se prikupljaju statistički podaci;

(g)

„eksterna statistika o stranim povezanim poduzećima” znači statistički podaci kojima se opisuju aktivnosti stranih povezanih poduzeća koje kontroliraju institucionalne jedinice rezidentne u zemlji u kojoj se prikupljaju statistički podaci;

(h)

„krajnja kontrolna institucionalna jedinica stranog povezanog poduzeća” znači institucionalna jedinica koju ne kontrolira druga institucionalna jedinica koja bi se nalazila iznad nje u kontrolnom lancu stranih povezanih poduzeća;

(i)

„poduzeće”, „lokalna jedinica” i „institucionalna jedinica” imaju isto značenje kao što je navedeno u Uredbi (EEZ) br. 696/93.

Članak 3.

Slanje podataka

Države članice šalju Komisiji (Eurostatu) podatke o stranim povezanim poduzećima u vezi s karakteristikama, ekonomskim aktivnostima i zemljopisnim raščlanjivanjem kako je navedeno u prilozima I., II. i III.

Članak 4.

Izvori podataka

1.   Države članice, pridržavajući se uvjeta kvalitete navedenih u članku 6., prikupljaju informacije potrebne sukladno ovoj Uredbi korištenjem svih izvora koje smatraju relevantnim i odgovarajućim.

2.   Fizičke i pravne osobe od kojih se traži podnošenje podataka u svojim se odgovorima pridržavaju vremenskih ograničenja i definicija koje su utvrdile nacionalne institucije odgovorne za prikupljanje podataka u državama članicama sukladno ovoj Uredbi.

3.   U slučaju da se potrebni podaci ne mogu prikupiti uz razuman trošak, mogu se objaviti najbolje procjene, uključujući i nulte vrijednosti.

Članak 5.

Pilot studije

1.   Komisija sastavlja program za pilot studije koje trebaju provesti nacionalna tijela u smislu članka 2. Uredbe (EZ) br. 322/97 na dobrovoljnoj osnovi o dodatnim varijablama i raščlanjivanjima za internu i eksternu statistiku o stranim povezanim poduzećima.

2.   Pilot studije se provode u svrhu procjene važnosti i provedivosti prikupljanja podataka, uzimajući u obzir koristi koje proizlaze iz raspoloživosti podataka u odnosu na trošak statističkog sustava i na teret koji to predstavlja za poduzeća.

3.   Program Komisije za pilot studije u skladu je s prilozima I. i II.

4.   Na temelju zaključaka izvedenih iz pilot studija, Komisija usvaja neophodne provedbene mjere za internu i eksternu statistiku o stranim povezanim poduzećima u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 10. stavka 3.

5.   Pilot studije dovršavaju se do 19. srpnja 2010.

Članak 6.

Standardi kvalitete i izvješća

1.   Države članice poduzimaju sve neophodne mjere za osiguranje kvalitete podnesenih podataka prema zajedničkim standardima kvalitete.

2.   Države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) izvješće o kvaliteti podnesenih podataka (izvješća o kvaliteti).

3.   Komisija određuje zajedničke standarde kvalitete, kao i sadržaj i periodičnost izvješća o kvaliteti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 10. stavka 3.

4.   Komisija ocjenjuje kvalitetu podnesenih podataka.

Članak 7.

Priručnik s preporukama

Komisija je uz blisku suradnju s državama članicama izdaje priručnik s preporukama koji sadrži relevantne definicije i dodatne naputke u vezi sa statističkim podacima Zajednice koji se sastavljaju sukladno ovoj Uredbi.

Članak 8.

Raspored i odstupanja

1.   Države članice sastavljaju podatke sukladno rasporedu provedbe kako je određeno u prilozima I. i II.

2.   Za vrijeme prijelaznog razdoblja koje nije duže od četiri godine od prve referentne godine kako je navedeno u prilozima I. i II., Komisija može državama članicama odobriti odstupanja od odredbi ove Uredbe u skladu s regulatornim postupkom navedenim u članku 10. stavku 2. u slučajevima kada njihovi nacionalni sustavi zahtijevaju značajne prilagodbe.

Članak 9.

Provedbene mjere

1.   Usvajaju se sljedeće mjere za provedbu ove Uredbe u skladu s regulatornim postupkom navedenim u članku 10. stavku 2.:

(a)

utvrđivanje odgovarajućeg oblika i postupka za slanje rezultata država članica;

i

(b)

odobravanje odstupanja državama članicama kada njihovi nacionalni sustavi zahtijevaju značajne prilagodbe, uključujući odobravanje odstupanja od svih novih zahtjeva koji uslijede nakon pilot studija, sukladno članku 8. stavku 2.

2.   Sljedeće mjere čija je svrha izmjena elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, uključujući i njihovu dopunu, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 10. stavka 3.:

(a)

prilagodba definicija u prilozima I. i II., prilagodba razine detaljnosti u Prilogu III. i unošenje svih posljedičnih promjena u prilozima I. i II.;

(b)

provedba rezultata pilot studija sukladno članku 5. stavku 4.;

i

(c)

određivanje pravilnih zajedničkih standarda kvalitete, kao i sadržaja i periodičnosti izvješća o kvaliteti, sukladno članku 6. stavku 3.

3.   Posebno se uzima u obzir načelo da koristi od takvih mjera moraju premašivati njihove troškove te na načelo da svako dodatno financijsko opterećenje država članica ili poduzeća mora ostati u razumnim granicama.

Članak 10.

Odbor

1.   Komisiji pomaže Odbor za statistički program (Odbor).

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje navedeno u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ iznosi tri mjeseca.

3.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članak 5.a stavci od 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

4.   Europska središnja banka i nacionalne središnje banke mogu prisustvovati sastancima Odbora kao promatrači.

Članak 11.

Suradnja s Odborom za monetarnu, financijsku i platnobilančnu statistiku

U provedbi ove Uredbe Komisija zahtijeva mišljenje Odbora za monetarnu, financijsku i platnobilančnu statistiku o svim pitanjima iz njegove nadležnosti, a posebno o svim mjerama za prilagodbu na gospodarski i tehnički razvoj koji se odnosi na prikupljanje i statističku obradu podataka te obradu i objavljivanje rezultata.

Članak 12.

Izvješće o provedbi

Komisija do 19. srpnja 2012. dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o provedbi ove Uredbe. To izvješće posebno:

(a)

ocjenjuje kvalitetu proizvedenih statističkih podataka;

(b)

ocjenjuje koristi koje imaju Zajednica, države članice, pružatelji i korisnici statističkih informacija od proizvedenih statističkih podataka u odnosu na troškove;

(c)

ocjenjuje napredak oglednih studija i njihove provedbe;

i

(d)

utvrđuje područja za moguća poboljšanja i izmjene koja se smatraju neophodnim s obzirom na dobivene rezultate i povezane troškove.

Članak 13.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 20. lipnja 2007.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

G. GLOSER


(1)  SL C 144, 14.6.2005., str. 14.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 12. prosinca 2006. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 25. svibnja 2007.

(3)  SL L 35, 8.2.2005., str. 23. Uredba kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 602/2006 (SL L 106, 19.4.2006., str. 10.).

(4)  SL L 14, 17.1.1997., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 393, 30.12.2006., str. 1.).

(5)  SL L 76, 30.3.1993., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(6)  SL L 310, 30.11.1996., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1267/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 180, 18.7.2003., str. 1.).

(7)  SL L 52, 22.2.1997., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003.

(8)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23. Odluke kako je izmijenjena Odlukom 2006/512/EZ (SL L 200, 22.7.2006., str. 11.).

(9)  SL L 181, 28.6.1989., str. 47.

(10)  SL L 332, 30.11.2006., str. 21.


PRILOG I.

ZAJEDNIČKI MODUL ZA INTERNU STATISTIKU O STRANIM PODRUŽNICAMA

ODJELJAK 1.

Statistička jedinica

Statističke jedinice su poduzeća i sve podružnice koje su pod inozemnom kontrolom u skladu s definicijama sadržanima u članku 2.

ODJELJAK 2.

Karakteristike

Prikupit će se sljedeće karakteristike kako su određene u Prilogu Uredbi Komisije (EZ) br. 2700/98 od 17. prosinca 1998. o definiciji obilježja za strukturne poslovne statistike (1):

Oznaka

Naslov

11 11 0

Broj poduzeća

12 11 0

Promet

12 12 0

Vrijednost proizvodnje

12 15 0

Dodana vrijednost prema troškovima proizvodnih čimbenika

13 11 0

Ukupne nabave robe i usluga

13 12 0

Kupovina robe i usluga za daljnju prodaju

13 31 0

Troškovi osoblja

15 11 0

Bruto investicije u materijalnu imovinu

16 11 0

Broj zaposlenih osoba

22 11 0

Ukupni interni troškovi za istraživanje i razvoj (2)

22 12 0

Ukupan broj osoblja za istraživanje i razvoj (2)

U slučaju da broj zaposlenih osoba nije na raspolaganju, umjesto njega će se prikupiti broj zaposlenika (oznaka 16 13 0).

Priprema varijabli o ukupnim internim troškovima za istraživanje i razvoj (oznaka 22 11 0) i o ukupnom broju osoblja za istraživanje i razvoj (oznaka 22 12 0) potrebna je isključivo za aktivnosti u NACE-u (Statistička kvalifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici) područjima C, D, E i F.

Za NACE područje J prikupit će se samo broj poduzeća, promet (3) i broj zaposlenih osoba (ili umjesto toga broj zaposlenika).

ODJELJAK 3.

Razina detaljnosti

Pružit će se podaci prema načelu „krajnje kontrolne institucionalne jedinice” sa zemljopisnim raščlanjivanjem razine 2-IN u kombinaciji s raščlanjivanjem aktivnosti razine 3. kako je to utvrđeno u Prilogu III. i sa zemljopisnim raščlanjivanjem razine 3. u kombinaciji s poslovnom ekonomijom.

ODJELJAK 4.

Prva referentna godina i periodičnost

1.

Prva referentna godina za koju će se pripremiti godišnja statistika je kalendarska godina stupanja na snagu ove Uredbe.

2.

Države članice pružit će podatke za svaku sljedeću kalendarsku godinu.

3.

Prva referentna godina za koju će se pripremiti varijable ukupnih internih troškova za istraživanje i razvoj (oznaka 22 11 0) i ukupnog broja osoblja za istraživanje i razvoj (oznaka 22 12 0) je 2007.

ODJELJAK 5.

Objavljivanje rezultata

Rezultati će se dostaviti u roku 20 mjeseci nakon završetka referentne godine.

ODJELJAK 6.

Izvješća i pilot studije

1.

Države članice pripremit će izvješće za Komisiju vezano uz definiciju, strukturu i raspoloživost statističkih podataka koji će se prikupljati u svrhu ovog zajedničkog modula.

2.

Za razinu detaljnosti koju obuhvaća ovaj Prilog, Komisija će pokrenuti pilot studije koje trebaju izvršiti nacionalna nadležna tijela u smislu članka 2. Uredbe (EZ) br. 322/97 sukladno članku 5. ove Uredbe.

3.

Pilot studije izvršit će se u svrhu ispitivanja izvedivosti prikupljanja podataka, uzimajući u obzir koristi koje proizlaze iz raspoloživosti tih podataka u odnosu na trošak njihovog prikupljanja i na financijsko opterećenje poslovanja.

4.

Pilot studije provest će se za sljedeće karakteristike:

Oznaka

Naslov

 

Izvoz robe i usluga

 

Uvoz robe i usluga

 

Izvoz robe i usluga unutar skupine

 

Uvoz robe i usluga unutar skupine

Izvoz, uvoz, izvoz unutar skupine i uvoz unutar skupine raščlanit će se na robu i usluge.

5.

Pilot studije će se također provesti i u svrhu ispitivanja izvedivosti pripremanja podataka za aktivnosti u NACE područjima M, N i O te pripremanja varijabli ukupnih internih troškova za istraživanje i razvoj (oznaka 22 11 0) i ukupnog broja osoblja za istraživanje i razvoj (oznaka 22 12 0) za aktivnosti u NACE područjima G, H, I, K, M, N i O. Pilot studije će se također provesti da bi se ispitala važnost, izvedivost i troškovi raščlanjivanja podataka navedenih u odjeljku 2. u kategorije veličine koje se mjere na temelju broja zaposlenih osoba.


(1)  SL L 344, 18.12.1998., str. 49. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1670/2003 (SL L 244, 29.9.2003., str. 74.).

(2)  O varijablama 22 11 0 i 22 12 0 mora se izvješćivati svake druge godine. Ako ukupan iznos prometa ili broj osoba zaposlenih u odjelu NACE Rev. 1.1 područje od C do F u državi članici, predstavlja manje od 1 % ukupnog broja u Zajednici, u svrhu ove Uredbe nije potrebno prikupljati informacije koje su neophodne za pripremu statističkih podataka u vezi s karakteristikama 22 11 0 i 22 12 0.

(3)  Za NACE Rev. 1.1. odjel 65. promet će se zamijeniti proizvodnom vrijednošću.


PRILOG II.

ZAJEDNIČKI MODUL ZA EKSTERNU STATISTIKU O STRANIM POVEZANIM PODUZEĆIMA

ODJELJAK 1.

Statistička jedinica

Statističke jedinice su poduzeća i sve podružnice u inozemstvu koje su pod kontrolom institucionalne jedinice koja ima sjedište u zemlji u kojoj se prikupljaju statistički podaci u skladu s definicijama sadržanima u članku 2.

ODJELJAK 2.

Karakteristike

Prikupit će se sljedeće karakteristike kako je određeno u Prilogu Uredbi (EZ) br. 2700/98:

Oznaka

Naslov

12 11 0

Promet

16 11 0

Broj zaposlenih osoba

11 11 0

Broj poduzeća

U slučaju da broj zaposlenih osoba nije na raspolaganju, umjesto toga će se prikupiti broj zaposlenika (oznaka 16 13 0).

ODJELJAK 3.

Razina detaljnosti

Pružit će se podaci s pojedinostima po zemlji lokacije i po aktivnostima stranih podružnica kako je to utvrđeno u Prilogu III. Pojedinosti po zemlji lokacije i djelatnostima kombinirat će se kako slijedi:

Razina 1. zemljopisnog raščlanjivanja u kombinaciji s razinom 2. raščlanjivanja po djelatnosti.

Razina 2.-IZVAN zemljopisnog raščlanjivanja u kombinaciji s razinom 1. raščlanjivanja po djelatnosti.

Razina 3. zemljopisnog raščlanjivanja u kombinaciji isključivo s podacima o ukupnoj djelatnosti.

ODJELJAK 4.

Prva referentna godina i periodičnost

1.

Prva referentna godina za koju će se pripremiti godišnja statistika je kalendarska godina stupanja na snagu ove Uredbe.

2.

Države članice će pružiti podatke za svaku slijedeću kalendarsku godinu.

ODJELJAK 5.

Objavljivanje rezultata

Rezultati će se dostaviti u roku 20 mjeseci nakon završetka referentne godine.

ODJELJAK 6.

Izvješća i pilot studije

1.

Države članice pripremit će izvješće za Komisiju vezano uz definiciju, strukturu i raspoloživost statističkih podataka koji se trebaju pripremiti u svrhu ovog zajedničkog modula.

2.

Za razinu detaljnosti koju obuhvaća ovaj Prilog, Komisija će pokrenuti pilot studije koje trebaju provesti nacionalna nadležna tijela u smislu članka 2. Uredbe (EZ) br. 322/97, sukladno članku 5. ove Uredbe.

3.

Pilot studije provest će se u svrhu ispitivanja važnosti i izvedivosti prikupljanja podataka, uzimajući u obzir koristi koje proizlaze iz raspoloživosti tih podataka u odnosu na troškove njihovog prikupljanja i na financijsko opterećenje poslovanja.

4.

Pilot studije provest će se za sljedeće karakteristike:

Oznaka

Naslov

13 31 0

Troškovi osoblja

 

Izvoz robe i usluga

 

Uvoz robe i usluga

 

Izvoz robe i usluga unutar skupine

 

Uvoz robe i usluga unutar skupine

12 15 0

Dodana vrijednost prema troškovima proizvodnih čimbenika

15 11 0

Bruto investicije u materijalnu imovinu


PRILOG III.

RAZINE ZA DETALJNE INFORMACIJE PO ZEMLJOPISNOM POLOŽAJU I PO DJELATNOSTIMA

Razine zemljopisnog raščlanjivanja:

Razina 1

 

Razina 2-IZVAN

(Razina 1 + 24 zemlje)

V2

Izvan EU 27

V2

Izvan EU 27

 

 

IS

Island

 

 

LI

Lihtenštajn

 

 

NO

Norveška

CH

Švicarska

CH

Švicarska

 

 

HR

Hrvatska

RU

Ruska Federacija

RU

Ruska Federacija

 

 

TR

Turska

 

 

EG

Egipat

 

 

MA

Maroko

 

 

NG

Nigerija

 

 

ZA

Republika Južna Afrika

CA

Kanada

CA

Kanada

US

Sjedinjene Američke Države

US

Sjedinjene Američke Države

 

 

MX

Meksiko

 

 

AR

Argentina

BR

Brazil

BR

Brazil

 

 

CL

Čile

 

 

UY

Urugvaj

 

 

VE

Venezuela

 

 

IL

Izrael

CN

Kina

CN

Kina

HK

Hong Kong

HK

Hong Kong

IN

Indija

IN

Indija

 

 

ID

Indonezija

JP

Japan

JP

Japan

 

 

KR

Južna Koreja

 

 

MY

Malezija

 

 

PH

Filipini

 

 

SG

Singapur

 

 

TW

Tajvan

 

 

TH

Tajland

 

 

AU

Australija

 

 

NZ

Novi Zeland

 

 

 

 

Z8

Izvan EU 27 nisu raspodijeljeni

Z8

Izvan EU 27 nisu raspodijeljeni

C4

izvanteritorijalni financijski centri

C4

izvanteritorijalni financijski centri

Z7

jednako podijeljena kontrola UCI-ja (1) u više od jedne države članice

Z7

jednako podijeljena kontrola UCI-ja (1) u više od jedne države članice


Razina 2-IN

A1

Svijet ukupno (sve jedinice, uključujući i zemlju u kojoj se prikupljaju statistički podaci)

Z9

Ostatak svijeta (isključujući zemlju u kojoj se prikupljaju statistički podaci)

A2

Kontrolirano od strane zemlje u kojoj se prikupljaju statistički podaci

 

 

V1

EU-27 (Unutar-EU-27) isključujući zemlju u kojoj se prikupljaju statistički podaci

BE

Belgija

BG

Bugarska

CZ

Češka Republika

DK

Danska

DE

Njemačka

EE

Estonija

IE

Irska

GR

Grčka

ES

Španjolska

FR

Francuska

IT

Italija

CY

Cipar

LV

Latvija

LT

Litva

LU

Luksemburg

HU

Mađarska

MT

Malta

NL

Nizozemska

AT

Austrija

PL

Poljska

PT

Portugal

RO

Rumunjska

SI

Slovenija

SK

Slovačka

FI

Finska

SE

Švedska

UK

Ujedinjena Kraljevina

Z7

jednako podijeljena kontrola UCI-ja (2) u više od jedne države članice

 

 

V2

Izvan-EU 27

AU

Australija

 

 

CA

Kanada

CH

Švicarska

CN

Kina

HK

Hong Kong

IL

Izrael

IS

Island

JP

Japan

LI

Lihtenštajn

NO

Norveška

NZ

Novi Zeland

 

 

RU

Ruska Federacija

TR

Turska

US

Sjedinjene Američke Države

 

 

C4

izvanteritorijalni financijski centri

Z8

Izvan EU 27 nisu raspodijeljeni


Razina 3

AD

Andora

EE

Estonija (3)

KZ

Kazakstan

QA

Katar

AE

Ujedinjeni Arapski Emirati

EG

Egipat

LA

Laoska Narodna Demokratska Republika

RO

Rumunjska (3)

AF

Afganistan

ER

Eritreja

LB

Libanon

RS

Srbija

AG

Antigva i Barbuda

ES

Španjolska (3)

LC

Sveta Lucija

RU

Ruska Federacija

AI

Anguilla

ET

Etiopija

LI

Lihtenštajn

RW

Ruanda

AL

Albanija

FI

Finska (3)

LK

Šri Lanka

SA

Saudijska Arabija

AM

Armenija

FJ

Fidži

LR

Liberija

SB

Solomonski Otoci

AN

Nizozemski Antili

FK

Falklandski otoci (Malvini)

LS

Lesoto

SC

Sejšeli

AO

Angola

FM

Savezne Države Mikronezija

LT

Litva (3)

SD

Sudan

AQ

Antarktika

FO

Farski otoci

LU

Luksemburg (3)

SE

Švedska (3)

AR

Argentina

FR

Francuska (3)

LV

Latvija (3)

SG

Singapur

AS

Američka Samoa

GA

Gabon

LY

Libija

SH

Sveta Helena

AT

Austrija (3)

GD

Grenada

MA

Maroko

SI

Slovenija (3)

AU

Australija

GE

Gruzija

MD

Republika Moldova

SK

Slovačka (3)

AW

Aruba

GG

Otočje Guernsey

ME

Crna Gora

SL

Sijera Leone

AZ

Azerbajdžan

GH

Gana

MG

Madagaskar

SM

San Marino

BA

Bosna i Hercegovina

GI

Gibraltar

MH

Maršalski Otoci

SN

Senegal

BB

Barbados

GL

Grenland

MK (5)

bivša jugoslavenska republika Makedonija

SO

Somalija

BD

Bangladeš

GM

Gambija

ML

Mali

SR

Surinam

BE

Belgija (3)

GN

Gvineja

MM

Mjanmar

ST

Sveti Toma i Prinsipe

BF

Burkina Faso

GQ

Ekvatorska Gvineja

MN

Mongolija

SV

El Salvador

BG

Bugarska (3)

GR

Grčka (3)

MO

Makao

SY

Sirijska Arapska Republika

BH

Bahrein

GS

Južna Džordžija i Otoci Južni Sendvič

MP

Sjeverni Marijanski otoci

SZ

Svazi

BI

Burundi

GT

Gvatemala

MR

Mauritanija

TC

otoci Turks i Caicos

BJ

Benin

GU

Guam

MS

Montserrat

TD

Čad

BM

Bermuda

GW

Gvineja Bisau

MT

Malta (3)

TF

Francuski južni teritoriji

BN

Brunej Darussalam

GY

Gvajana

MU

Mauricijus

TG

Togo

BO

Bolivija

HK

Hong Kong

MV

Maldivi

TH

Tajland

BR

Brazil

HM

otok Heard i otoci McDonald

MW

Malavi

TJ

Tadžikistan

BS

Bahami

HN

Honduras

MX

Meksiko

TK

Tokelau

BT

Butan

HR

Hrvatska

MY

Malezija

TM

Turkmenistan

BV

Otok Bouvet

HT

Haiti

MZ

Mozambik

TN

Tunis

BW

Bocvana

HU

Mađarska (3)

NA

Namibija

TO

Tonga

BY

Belarus

ID

Indonezija

NC

Nova Kaledonija

TP

Timor Leste

BZ

Belize

IE

Irska (3)

NE

Niger

TR

Turska

CA

Kanada

IL

Izrael

NF

otok Norfolk

TT

Trinidad i Tobago

CC

Kokosovi otoci (Keeling)

IM

Otok Man

NG

Nigerija

TV

Tuvalu

CD

Kongo, Demokratska Republika

IN

Indija

NI

Nikaragva

TW

Tajvan, Kineska Provincija

CF

Srednjoafrička Republika

IO

Teritorij britanskog Indijskog oceana

NL

Nizozemska (3)

TZ

Tanzanija, Ujedinjena Republika

CG

Kongo

IQ

Irak

NO

Norveška

UA

Ukrajina

CH

Švicarska

IR

Iran, Islamska Republika

NP

Nepal

UG

Uganda

CI

Côte d’Ivoire

IS

Island

NR

Nauru

UK

Ujedinjena Kraljevina (3)

CK

Kukovi otoci

IT

Italija (3)

NU

Niue

UM

Ujedinjene Države Manjih Pacifičkih Otoka

CL

Čile

JE

Jersey

NZ

Novi Zeland

US

Sjedinjene Američke Države

CM

Kamerun

JM

Jamajka

OM

Oman

UY

Urugvaj

CN

Kina

JO

Jordan

PA

Panama

UZ

Uzbekistan

CO

Kolumbija

JP

Japan

PE

Peru

VA

Sveta Stolica (Država Vatikanskoga Grada)

CR

Kostarika

KE

Kenija

PF

Francuska Polinezija

VC

Sveti Vincent i Grenadini

CU

Kuba

KG

Kirgistan

PG

Papua Nova Gvineja

VE

Venezuela

CV

Kabo Verde

KH

Kambodža

PH

Filipini

VG

Djevičanski Otoci, Britanski

CX

Božićni otok

KI

Kiribati

PK

Pakistan

VI

Američki Djevičanski otoci

CY

Cipar (3)

KM

Komori

PL

Poljska (3)

VN

Vijetnam

CZ

Češka Republika (3)

KN

Sveti Kristofor i Nevis

PN

Pitcairn

VU

Vanuatu

DE

Njemačka (3)

KP

Koreja, Demokratska Narodna Republika (Sjeverna Koreja)

PS

Palestinski teritorij, Okupirani

WF

Wallis i Futuna

DJ

Džibuti

KR

Koreja, Republika (Južna Koreja)

PT

Portugal (3)

WS

Samoa

DK

Danska (3)

KW

Kuvajt

PW

Palau

YE

Jemen

DM

Dominika

KY

Kajmansko otočje

PY

Paragvaj

 

 

DO

Dominikanska Republika

 

 

 

 

ZA

Republika Južna Afrika

DZ

Alžir

 

 

 

 

ZM

Zambija

EC

Ekvador

Z8

Izvan EU-27 nije raspodijeljeno

 

 

ZW

Zimbabve

A2

Kontrolirano od strane zemlje u kojoj se prikupljaju statistički podaci

Z7

jednako podijeljena kontrola UCI-ja (4) u više od jedne države članice

 

 

 

 


Razine raščlanjivanja po djelatnostima

Razina 1

Razina 2

 

NACE Rev. 1.1 (Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici) 1.1 (6)

UKUPNA DJELATNOST

UKUPNA DJELATNOST

Područje od C do O (izuzevši L)

RUDARSTVO I VAĐENJE

RUDARSTVO I VAĐENJE

Područje od C

Od čega:

 

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

Odjeljak 11

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

Područje od D

Prehrambeni proizvodi

Potpodručje DA

Tekstil i odjeća

Potpodručje DB

Drvo, izdavaštvo i tiskanje

Potpodručje D.D. i DE

UKUPNO tekstil + drvne djelatnosti

 

Rafinirani naftni proizvodi i ostala obrada

Odjeljak 23

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Odjeljak 24

Gumeni i plastični proizvodi

Odjeljak 25

Naftni, kemijski, gumeni, plastični proizvodi

UKUPNO naftni, kemijski, gumeni, plastični proizvodi

 

Metalni proizvodi

Potpodručje DJ

Mehanički proizvodi

Odjeljak 29

UKUPNO metalni i mehanički proizvodi

 

Uredski strojevi i računala

Odjeljak 30

Radio, TV, komunikacijska oprema

Odjeljak 32

Uredski strojevi, računala Radiotelevizijska i komunikacijska oprema

UKUPNO strojevi, računala, radiotelevizijska i komunikacijska oprema

 

Motorna vozila

Odjeljak 34

Ostala prijevozna oprema

Odjeljak 35

Vozila, ostala prijevozna oprema

UKUPNO vozila + ostala prijevozna oprema

 

Prerađivačka industrija d.n.

 

ELEKTRIČNA STRUJA, PLIN I VODA

ELEKTRIČNA STRUJA, PLIN I VODA

Područje od E

GRAĐEVINARSTVO

GRAĐEVINARSTVO

Područje od F

UKUPNE USLUGE

UKUPNE USLUGE

 

TRGOVINA I POPRAVCI

TRGOVINA I POPRAVCI

Područje od G

Prodaja, održavanje i popravak motornih vozila i motocikala; maloprodaja motornih goriva

Odjeljak 50

Trgovina na veliko i posredovanje, osim motornih vozila i motocikala

Odjeljak 51

Trgovina na malo, osim motornim vozilima i motociklima; popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

Odjeljak 52

HOTELI I RESTORANI

HOTELI I RESTORANI

Područje od H

PRIJEVOZ, SKLADIŠTENJE I VEZE

PRIJEVOZ, SKLADIŠTENJE I VEZE

Područje od I

Prijevoz i skladištenje

Odjeljak 60, 61, 62, 63

Kopneni prijevoz, cjevovodni transport

Odjeljak 60

Vodeni prijevoz

Odjeljak 61

Zračni prijevoz

Odjeljak 62

Prateće i pomoćne djelatnosti u prijevozu; djelatnost putničkih agencija

Odjeljak 63

Pošta i telekomunikacije

Odjeljak 64

Poštanske i kurirske djelatnosti

Skupina 64.1

Telekomunikacije

Skupina 64.2

FINANCIJSKO POSREDOVANJE

FINANCIJSKO POSREDOVANJE

Područje od J

Financijsko posredovanje, osim osiguranja i mirovinskih fondova

Odjeljak 65

Osiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga osiguranja

Odjeljak 66

Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju

Odjeljak 67

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

Područje od K, Odjeljak 70

IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME BEZ RUKOVATELJA I PREDMETA ZA OSOBNU UPORABU I KUĆANSTVO

Područje od K, Odjeljak 71

RAČUNALNE I SRODNE DJELATNOSTI

RAČUNALNE I SRODNE DJELATNOSTI

Područje od K, Odjeljak 72

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Područje od K, Odjeljak 73

OSTALE POSLOVNE DJELATNOSTI

OSTALE POSLOVNE DJELATNOSTI

Područje od K, Odjeljak 74

Pravo, računovodstvo, istraživanje tržišta, savjetovanje

Skupina 74.1

Pravne djelatnosti

Razred 74.11

Računovodstvo, knjigovodstvo i revizija; porezno savjetovanje

Razred 74.12

Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja

Razred 74.13

Djelatnosti poslovnog i rukovodnog savjetovanja

Razred 74.14

Djelatnosti upravljanja holding poduzećima

Razred 74.15

Arhitektonske djelatnosti, inženjerstvo i ostale tehničke djelatnosti

Skupina 74.2

Oglašavanje

Skupina 74.4

Poslovne aktivnosti d.n.

Skupina 74.3, 74.5, 74.6, 74.7, 74.8

OBRAZOVANJE

Područje od M

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I SOCIJALNA SKRB

Područje od N

UKLANJANJE OTPADNIH VODA I GOSPODARENJE OTPADOM

Područje od O, Odjeljak 90

DJELATNOSTI ČLANSKIH ORGANIZACIJA D.N.

Područje od O, Odjeljak 91

REKREACIJSKE, KULTURNE I SPORTSKE AKTIVNOSTI

REKREACIJSKE, KULTURNE I SPORTSKE AKTIVNOSTI

Područje od O, Odjeljak 92

Film, radio, televizija, ostale djelatnosti u području zabave

Skupina 92.1, 92.2, 92.3

Djelatnosti novinskih agencija

Skupina 92.4

Knjižnice, arhivi, muzeji, ostale kulturne aktivnosti

Skupina 92.5

Sportske i ostale rekreacijske aktivnosti

Skupina 92.6, 92.7

OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI

Područje od O, Odjeljak 93

Nije raspodijeljeno

 


Razina 3 (NACE Rev. 1.1 (Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici) 1.1)

Naslov

Zahtijevana razina detaljnosti

Poslovna ekonomija

Poglavlja od C do K

Rudarstvo i vađenje

Poglavlje C

Prerađivačka industrija

Poglavlje D

Sva potpodručja od DA do DN

Svi odjeljci od 15 do 37

Agregati:

Visoka tehnologija (HIT)

24.4, 30, 32, 33, 35.3

Srednje-visoka-tehnologija (MHT)

24 osim 24.4, 29, 31, 34, 35.2, 35.4, 35.5

Srednje-niska-tehnologija (MLT)

23, 25-28, 35.1

Niska tehnologija (LOT)

15-22, 36, 37

Opskrba električnom energijom, plinom i vodom

Poglavlje E

Svi odjeljci od (40 i 41)

Građevinarstvo

Poglavlje F (odjeljak 45)

Sve skupine (45.1 do 45.5)

Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila, motocikala te predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

Poglavlje G

Svi odjeljci (od 50. do 52.)

Grupe 50.1 + 50.2 + 50.3, 50.4, 50.5, 51.1 do 51.9

Grupe 52.1 do 52.7

Hoteli i restorani

Poglavlje H (Odjeljak 55)

Grupe 55.1 do 55.5

Prijevoz, skladištenje i veze

Poglavlje I

Svi odjeljci

Grupe 60.1, 60.2, 60.3, 63.1 + 63.2, 63.3, 63.4, 64.1, 64.2

Financijsko posredovanje

Poglavlje J

Svi odjeljci

Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge

Poglavlje K

Odjeljak 70

Odjeljak 71, grupe 71.1 + 71.2, 71.3 i 71.4

Odjeljak 72, grupe 72.1 do 72.6

Odjeljak 73

Odjeljak 74, agregati 74.1 do 74.4 i 74.5 do 74.8


(1)  Krajnja kontrolna institucionalna jedinica strane podružnice.

(2)  Krajnja kontrolna institucionalna jedinica strane podružnice.

(3)  Samo za internu.

(4)  Krajnja kontrolna institucionalna jedinica strane podružnice.

(5)  Privremena oznaka koja ne utječe na konačno imenovanje zemlje koje će se dodijeliti nakon završetka pregovora koji se trenutačno odvijaju u Ujedinjenim narodima.

(6)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 3037/90 od 9. listopada 1990. o statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici (SL L 293, 24.10.1990., str. 1.). Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1893/2006.


Top