EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0311

Uredba Komisije (EZ) br. 311/2007 od 19. ožujka 2007. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice

OJ L 82, 23.3.2007, p. 6–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 143–160 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 001 P. 266 - 283

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2010; Implicitno stavljeno izvan snage 32009R0987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/311/oj

05/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

266


32007R0311


L 082/6

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

19.03.2007.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 311/2007

od 19. ožujka 2007.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 574/72 od 21. ožujka 1972. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice (1), a posebno njezin članak 122.,

budući da:

(1)

Neke države članice ili njihova nadležna tijela zatražili su izmjene Priloga Uredbe (EEZ) br. 574/72.

(2)

Predložene izmjene proizlaze iz odluka koje su dotične države članice ili njihova nadležna tijela donijeli o imenovanju tijela odgovornih za osiguravanje provođenja zakonodavstva o socijalnoj sigurnosti u skladu s pravom Zajednice.

(3)

Sustavi koje treba uzeti u obzir kod izračuna prosječnih godišnjih troškova za davanja u naravi u skladu s člankom 94. i člankom 95. Uredbe (EEZ) br. 574/72 navedeni su u Prilogu 9. te Uredbe.

(4)

Dobiveno je jednoglasno mišljenje Administrativne komisije za socijalnu sigurnost radnika migranata,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi 1. do 5. i Prilozi 7., 9. i 10. Uredbe (EEZ) br. 574/72 mijenjaju se u skladu s Prilogom ove Uredbe.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. ožujka 2007.

Za Komisiju

Vladimír ŠPIDLA

Član Komisije


(1)  SL L 74, 27.3.1972., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1791/2006 (SL L 363, 20.12.2006., str. 1.).


PRILOG

1.

Prilog 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

odjeljak „C. DANSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„C.

DANSKA:

1.

Socialministeren (Ministar socijalnih poslova), Kopenhagen.

2.

Beskæftigelseministeriet (Ministarstvo zapošljavanja), Kopenhagen.

3.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (Ministarstvo unutarnjih poslova i zdravlja), Kopenhagen.

4.

Finansministeren (Ministar financija), Kopenhagen.

5.

Ministeren for Familie- og Forbrugeranliggender (Ministar obitelji i potrošača), Kopenhagen.”

(b)

odjeljak „S. POLJSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„S.

POLJSKA:

1.

Minister Pracy i Polityki Społecznej (Ministar rada i socijalne politike), Varšava.

2.

Minister Zdrowia (Ministar zdravlja), Varšava.”

(c)

odjeljak „Y. UJEDINJENA KRALJEVINA” zamjenjuje se sljedećim:

„Y.

UJEDINJENA KRALJEVINA:

1.

Secretary of State for Work and Pensions (Državni tajnik za rad i mirovine), London.

1.a

Secretary of State for Health (Državni tajnik za zdravlje), London.

1.b

Commissioners of HM Revenue and Customs or their official representative (Povjerenici Uprave za prihode i carine ili njihov lokalni predstavnik), London.

2.

Secretary of State for Scotland (Državni tajnik za Škotsku), Edinburg.

3.

Secretary of State for Wales (Državni tajnik za Wales), Cardiff.

4.

Department for Social Development (Ministarstvo socijalnog razvoja), Belfast;

Department of Health, Social Services and Public Safety (Ministarstvo zdravlja, socijalnih usluga i javne sigurnosti), Belfast.

5.

Principal Secretary, Social Affairs (Glavni tajnik, socijalni poslovi), Gibraltar.

6.

Chief Executive of the Gibraltar Health Authority (Glavni direktor gibraltarskog zavoda za zdravlje).”

2.

Prilog 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

odjeljak „C. DANSKA” mijenja se kako slijedi:

Točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)   Bolest i majčinstvo:

i.   

Davanja u naravi:

1.

Općenito:

Nadležna regija.

2.

Za podnositelje zahtjeva za mirovinu i umirovljenike i članove njihovih obitelji s boravištem u drugoj državi članici, vidjeti odredbe glave III. poglavlja 1. odjeljaka 4. i 5. Uredbe i članke 28. do 30. provedbene Uredbe:

Den Sociale Sikringsstyrelse (Uprava za socijalnu sigurnost), Kopenhagen.

ii.

Novčana davanja:

Lokalno tijelo općine u kojoj korisnik ima boravište.”;

(b)

odjeljak „I. IRSKA” mijenja se kako slijedi:

Točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Davanja u naravi:

Health Service Executive Dublin-Mid Leinster, (Uprava za zdravstvo, sektor Dublin-Mid Leinster), Tullamore, County Offaly,

Health Service Executive Dublin-North East (Uprava za zdravstvo, sektor Dublin sjeveroistok), Kells, County Meath,

Health Service Executive South (Uprava za zdravstvo, sektor jug), Cork,

Health Service Executive West (Uprava za zdravstvo, sektor zapad), Galway.”;

(c)

odjeljak „J. ITALIJA” mijenja se kako slijedi:

Točka 3.B. zamjenjuje se sljedećim:

„B.   

Samozaposlene osobe:

(a)

za liječnike:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Državni ured za socijalnu sigurnost i skrb za liječnike);

(b)

za ljekarnike:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Državni ured za socijalnu sigurnost i pomoć za ljekarnike);

(c)

za veterinare:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Državni ured za socijalnu sigurnost i pomoć za veterinare);

(d)

za medicinske sestre, pomoćno zdravstveno osoblje i njegovatelje za djecu:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAP) (Državni ured za socijalnu sigurnost i pomoć za zanimanja njegovatelja);

(e)

za inženjere i arhitekte:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Državni fond za socijalnu sigurnost i skrb za inženjere i arhitekte u slobodnim djelatnostima);

(f)

za geodete:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti (Talijanski fond za socijalnu sigurnost za geodete u slobodnim djelatnostima);

(g)

za odvjetnike:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (Državni fond za socijalnu sigurnost i skrb za odvjetnike);

(h)

za ekonomiste:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Državni fond za socijalnu sigurnost i skrb za ekonomiste);

(i)

za knjigovođe:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Državni fond za socijalnu sigurnost i skrb za knjigovođe);

(j)

za stručnjake za zapošljavanje:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei consulenti del lavoro (Državni ured za socijalnu sigurnost i skrb za stručnjake za zapošljavanje);

(k)

za javne bilježnike:

Cassa nazionale del notariato (Državni fond za javne bilježnike);

(l)

za carinske zastupnike i posrednike:

Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzia (FASC);

(m)

za biologe:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (Državni ured za socijalnu sigurnost i skrb za biologe);

(n)

za poljoprivredne tehničare i stručnjake:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Državni ured za socijalnu sigurnost za poljoprivredne tehničare i stručnjake);

(o)

za prodajne predstavnike:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Državni ured za skrb za prodajne predstavnike);

(p)

za industrijske tehničare:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali (Državni ured za socijalnu sigurnost za industrijske tehničare);

(q)

za aktuare, kemičare, agronome, šumare i geologe:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (Državni višesektorski ured za socijalnu sigurnost i skrb za aktuare, kemičare, agronome, šumare i geologe);

(r)

za psihologe:

Ente Nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (Državni ured za socijalnu sigurnost i skrb za psihologe);

(s)

za novinare:

Istituto Nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani (Državni zavod za socijalnu sigurnost i skrb za talijanske novinare);

(t)

za samozaposlene osobe u poljoprivrednim, obrtničkim i trgovačkim djelatnostima

Istituto Nazionale della previdenza sociale – sedi provinciali (Državni zavod za socijalnu sigurnost, INPS – regionalni uredi).”;

(d)

odjeljak „Q. NIZOZEMSKA” mijenja se kako slijedi:

Točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Bolest i majčinstvo:

(a)

davanja u naravi:

za osobe koje su na temelju članka 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju obvezne dogovoriti osiguranje s osiguravateljem: osiguravatelj zdravstvene zaštite s kojim je dotična osoba zaključila zdravstveno osiguranje u smislu Zakona o zdravstvenom osiguranju, ili

za osobe koje nisu uključene u kategoriju iz prethodne alineje, a koje imaju boravište u inozemstvu i koje, primjenom Uredbe ili na temelju Sporazuma o EGP-u ili Sporazuma sa Švicarskom o slobodnom kretanju osoba, pravo na zdravstvenu zaštitu u zemlji svojeg boravišta imaju na temelju nizozemskog zakonodavstva:

1.

registracija i plaćanje obveznih doprinosa: the College voor zorgverzekeringen in Diemen; ili

2.

zdravstvena zaštita: Agis Zorgverzekeringen, Amersfoort;

(b)

novčana davanja:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, (Zavod za osiguranje zaposlenika), Amsterdam;

(c)

doplaci za zdravstvenu zaštitu

Belastingdienst Toeslagen, Utrecht.”;

(e)

odjeljak „S. POLJSKA” mijenja se kako slijedi:

Točka 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.

Obiteljska davanja:

regionalni centar socijalne politike nadležan u pogledu mjesta boravišta ili privremenog boravišta za osobe koje imaju pravo na davanja.”;

(f)

odjeljak „X. ŠVEDSKA” mijenja se kako slijedi:

Točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   

Za sve nepredviđene izdatke osim davanja za nezaposlene:

(a)

kao opće pravilo:

regionalni uredi Agencije za socijalno osiguranje koja je za dotično pitanje nadležna ustanova. (Försäkringskassans länsorganisation som är behörig att handlägga ärendet);

(b)

za mornare koji nemaju boravište u Švedskoj:

Agencija za socijalno osiguranje, zapadni Götaland za sve predmete osim mirovina, naknada za slučaj bolesti i djelatnost i dugoročnih naknada za ozljede na radu. (Försäkringskassans länsorganisation Västra Götaland);

(c)

za primjenu članaka 35. do 59. provedbene Uredbe na osobe koje nemaju boravište u Švedskoj:

Agencija za socijalno osiguranje, Gotland (Försäkringskassans länsorganisation Gotland);

(d)

za primjenu članaka 60. do 77. provedbene Uredbe s izuzetkom mornara koji nemaju boravište u Švedskoj:

Agencija za socijalno osiguranje u mjestu nastupa ozljede na radu ili profesionalne bolesti: (Försäkringskassan på den ort där olycksfallet i arbete inträffade eller där arbetssjukdomen visade sig);

(e)

za primjenu članaka 60. do 77. provedbene Uredbe za mornare koji nemaju boravište u Švedskoj:

Agencija za socijalno osiguranje, Gotland (Försäkringskassans länsorganisation Gotland).”;

(g)

odjeljak „Y. UJEDINJENA KRALJEVINA” mijenja se kako slijedi:

Točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Obiteljska davanja:

Velika Britanija:

HM Revenue and Customs (Uprava za prihode i carine), Child Benefit Office (Ured za davanja za djecu), Newcastle upon Tyne,

HM Revenue and Customs (Uprava za prihode i carine), Tax Credit Office (Porezni ured), Preston.

Sjeverna Irska:

HM Revenue and Customs (Uprava za prihode i carine), Child Benefit Office (Ured za davanja za djecu), (NI) Belfast,

HM Revenue and Customs (Uprava za prihode i carine), Tax Credit Office (Porezni ured), Belfast.

Gibraltar:

Principal Secretary, Social Affairs (Glavni tajnik, socijalni poslovi), Gibraltar.”

3.

Prilog 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

odjeljak „C. DANSKA” mijenja se kako slijedi:

Točka II. zamjenjuje se sljedećim:

„II.   USTANOVE MJESTA PRIVREMENOG BORAVIŠTA

(a)   Bolest i majčinstvo:

i.

za potrebe primjene članaka 19.a, 20., 21. i 31. provedbene Uredbe:

Nadležna regija;

ii.

za potrebe primjene članka 24. provedbene Uredbe:

Lokalno tijelo općine u kojoj korisnik privremeno boravi;

(b)   Nesreće na radu i profesionalne bolesti:

i.

za potrebe primjene poglavlja 4. glave IV., osim članka 64., provedbene Uredbe:

Arbejdsskadestyrelsen (Nacionalni ured za nesreće na radu i profesionalne bolesti), Kopenhagen;

ii.

za potrebe primjene članka 64. provedbene Uredbe:

Lokalno tijelo općine u kojoj korisnik privremeno boravi;

(c)   Nezaposlenost:

i.

za potrebe primjene poglavlja 6. glave VI., osim članka 83., provedbene Uredbe:

Nadležni fond za nezaposlene;

ii.

za potrebe primjene članka 83. provedbene Uredbe:

Državni ured za zapošljavanje u općini u kojoj korisnik privremeno boravi.”;

(b)

odjeljak „I. IRSKA” mijenja se kako slijedi:

Točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Davanja u naravi:

Health Service Executive Dublin-Mid Leinster, (Uprava za zdravstvo, sektor Dublin-Mid Leinster), Tullamore, County Offaly,

Health Service Executive Dublin-North East (Uprava za zdravstvo, sektor Dublin sjeveroistok), Kells, County Meath,

Health Service Executive South (Uprava za zdravstvo, sektor jug), Cork,

Health Service Executive West (Uprava za zdravstvo, sektor zapad), Galway.”;

(c)

odjeljak „J. ITALIJA” mijenja se kako slijedi:

Točka 3.B. zamjenjuje se sljedećim:

„B.   

Samostalni djelatnici:

(a)

za liječnike:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Državni ured za socijalnu sigurnost i skrb za liječnike);

(b)

za ljekarnike:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Državni ured za socijalnu sigurnost i skrb za ljekarnike);

(c)

za veterinare:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Državni ured za socijalnu sigurnost i skrb za veterinare);

(d)

za medicinske sestre, pomoćno zdravstveno osoblje i njegovatelji za djecu:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAP) (Državni ured za socijalnu sigurnost i skrb za zanimanja njegovatelja);

(e)

za inženjere i arhitekte:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Državni fond za socijalnu sigurnost i skrb za inženjere i arhitekte u slobodnim djelatnostima);

(f)

za geodete:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti (Talijanski fond za socijalnu sigurnost geodeta u slobodnim djelatnostima);

(g)

za odvjetnike:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (Državni fond za socijalnu sigurnost i skrb za odvjetnike);

(h)

za ekonomiste:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Državni fond za socijalnu sigurnost i skrb za ekonomiste);

(i)

za knjigovođe:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Državni fond za socijalnu sigurnost i skrb za knjigovođe);

(j)

za stručnjake za zapošljavanje:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei consulenti del lavoro (Državni ured za socijalnu sigurnost i skrb za stručnjake za zapošljavanje);

(k)

za javne bilježnike:

Cassa nazionale del notariato (Državni fond za javne bilježnike);

(l)

za carinske zastupnike:

Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzia (FASC) (Državni fond za socijalnu sigurnost u djelatnostima otpremništva i carinskog zastupanja;

(m)

za biologe:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (Državni ured za socijalnu sigurnost i skrb za biologe);

(n)

za poljoprivredne tehničare i stručnjake

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Državni ured za socijalnu sigurnost za poljoprivredne tehničare i stručnjake);

(o)

za prodajne predstavnike:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Državni ured za skrb za prodajne predstavnike);

(p)

za industrijske tehničare:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali (Državni ured za socijalnu sigurnost za industrijske tehničare);

(q)

za aktuare, kemičare, agronome, šumare i geologe:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (Državni višesektorski ured za socijalnu sigurnost i skrb za aktuare, kemičare, agronome, šumare i geologe);

(r)

za psihologe:

Ente Nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (Državni ured za socijalnu sigurnost i skrb za psihologe);

(s)

za novinare:

Istituto Nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani (Državni zavod za socijalnu skrb i pomoć za talijanske novinare);

(t)

za samostalne djelatnike u poljoprivrednim, obrtničkim i trgovačkim djelatnostima

Istituto Nazionale della previdenza sociale – sedi provinciali (Državni zavod za socijalnu sigurnost, INPS – regionalni uredi).”;

(d)

odjeljak „S. POLJSKA” mijenja se kako slijedi:

i.

točka 2.(a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

za osobe koje su nedavno bile zaposlene ili su bile samozaposlene, isključujući samozaposlene poljoprivrednike, i za profesionalne vojnike i pripadnike koji su navršili razdoblja službe koja nisu navedena u podtočkama (c), (d) i (e):

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socijalno osiguranje – ZUS) – podružnica u Łódźu – za osobe koje su navršile razdoblja osiguranja u Poljskoj i inozemstvu, uključujući razdoblja nedavno navršena u Španjolskoj, Portugalu, Italiji, Grčkoj, Cipru ili Malti;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socijalno osiguranje – ZUS) – podružnica u Nowyju Sączu – za osobe koje su navršile razdoblja osiguranja u Poljskoj i inozemstvu, uključujući razdoblja nedavno navršena u: Austriji, Češkoj Republici, Mađarskoj, Slovačkoj ili Sloveniji;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socijalno osiguranje – ZUS) – podružnica u Opoleu – za osobe koje su navršile razdoblja osiguranja u Poljskoj i inozemstvu, uključujući razdoblja nedavno navršena u Njemačkoj;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socijalno osiguranje – ZUS) – podružnica u Szczecinu – za osobe koje su navršile razdoblja osiguranja u Poljskoj i inozemstvu, uključujući razdoblja nedavno navršena u Danskoj, Finskoj, Švedskoj, Litvi, Latviji ili Estoniji;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socijalno osiguranje – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I. podružnica u Varšavi – Središnji ured za međunarodne sporazume) – za osobe koje su navršile razdoblja osiguranja u Poljskoj i inozemstvu, uključujući razdoblja nedavno navršena u Belgiji, Francuskoj, Nizozemskoj, Luksemburgu, Irskoj ili Ujedinjenoj Kraljevini.”;

ii.

točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Nesreće na radu i profesionalne bolesti

(a)

davanja u naravi:

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Wojewódzki (Nacionalni fond za zdravlje – regionalna podružnica) regije u kojoj dotična osoba ima boravište ili privremeno boravište;

(b)   

novčana davanja:

i.

u slučaju bolesti:

regionalni uredi Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socijalno osiguranje – ZUS) koji imaju teritorijalnu nadležnost nad mjestom boravišta ili privremenog boravišta,

regionalne podružnice Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fond za socijalno osiguranje poljoprivrednika – KRUS) koje imaju teritorijalnu nadležnost nad mjestom boravišta ili privremenog boravišta;

ii.   

invalidnost ili smrt glavnog hranitelja:

za osobe koje su nedavno bile zaposlene ili su bile samozaposlene (isključujući samozaposlene poljoprivrednike):

službe Zavoda za socijalno osiguranje (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) navedene u točki 2.(a),

za osobe koje su nedavno bile samozaposleni poljoprivrednici:

službe Fonda za socijalno osiguranje poljoprivrednika (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) navedene u točki 2.(b),

za profesionalne vojnike u slučaju razdoblja vojne službe u Poljskoj, ako je posljednje razdoblje bilo razdoblje spomenute službe i razdoblja osiguranja u inozemstvu:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ured za vojne mirovine u Varšavi), ako je to nadležna ustanova koja je spomenuta u trećoj alineji Priloga 2. točke 3.(b) ii.;

za pripadnike spomenute u točki 2.(d) u slučaju razdoblja službe u Poljskoj, ako je posljednje razdoblje bilo razdoblje službe u jednoj od formacija navedenoj u točki 2.(d) i razdoblja osiguranja u inozemstvu:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Mirovinski ured Ministarstva unutarnjih poslova i uprave u Varšavi), ako je to nadležna ustanova koja je spomenuta u četvrtoj alineji Priloga 2. točke 3.(b) ii.;

za pripadnike zatvorske čuvarske službe u slučaju razdoblja službe u Poljskoj, ako je posljednje razdoblje bilo razdoblje spomenute službe i razdoblja osiguranja u inozemstvu:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Mirovinski ured zatvorske službe u Varšavi), ako je to nadležna ustanova koja je spomenuta u petoj alineji Priloga 2. točke 3.(b) ii.;

za suce i tužitelje:

specijalizirana tijela Ministarstva pravosuđa;

za osobe koje su navršile razdoblja osiguranja isključivo u inozemstvu:

službe Zavoda za socijalno osiguranje (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) navedene u točki 2.(g).”;

(e)

odjeljak „Y. UJEDINJENA KRALJEVINA” mijenja se kako slijedi:

Točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   

Obiteljska davanja:

Za potrebe primjene članaka 73. i 74. Uredbe:

Velika Britanija:

HM Revenue and Customs (Uprava za prihode i carine), Child Benefit Office (Ured za davanja za djecu), Newcastle upon Tyne, NE88 1AA,

HM Revenue and Customs (Uprava za prihode i carine), Tax Credit Office (Porezni ured), Preston, PR1 0SB.

Sjeverna Irska:

HM Revenue and Customs (Uprava za prihode i carine), Child Benefit Office (Ured za davanja za djecu), (NI) Windsor House, 9-15 Bedford Street, Belfast, BT2 7UW,

HM Revenue and Customs (Uprava za prihode i carine), Tax Credit Office (Porezni ured) Belfast, Dorchester House, 52-58 Great Victoria Street, Belfast, BT2 7WF.

Gibraltar:

Department of Social Services, (Ministarstvo socijalnih usluga), 23 Mackintosh Square, Gibraltar.”.

4.

Prilog 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

odjeljak „C. DANSKA” mijenja se kako slijedi:

i.

točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

(a)

Davanja u naravi za slučaj bolesti, majčinstvo i rođenje djeteta:

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (Ministarstvo unutarnjih poslova i zdravlja), Kopenhagen;

(b)

Novčana davanja za slučaj bolesti:

Arbejdsdirektoratet (Nacionalna uprava za rad), Kopenhagen;

(c)

Novčana davanja za majčinstvo i rođenje djeteta:

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender (Ministarstvo obitelji i potrošača), Kopenhagen.”;

ii.

točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

Davanja za rehabilitaciju:

Arbejdsdirektoratet (Nacionalna uprava za rad), Kopenhagen.”;

iii.

točka 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.

Mirovine prema ‚loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)’ (zakon o dopunskim mirovinama za zaposlene osobe):

Arbejdsmarkedets Tillægs Pension, ATP, (Ured za dodatke na mirovinu za zaposlene osobe), Hillerød.”;

(b)

odjeljak „I. IRSKA” mijenja se kako slijedi:

Točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Davanja u naravi:

Health Service Executive (Uprava za zdravstvo), Naas, Co. Kildare.”;

(c)

odjeljak „S. POLJSKA” mijenja se kako slijedi:

Točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Novčana davanja:

(a)

za slučaj bolesti, majčinstvo, invalidnost, starost, smrt, nesreće na radu i profesionalne bolesti

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Centrala (Zavod za socijalno osiguranje – ZUS - središnji ured), Varšava,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala (Fond za socijalno osiguranje poljoprivrednika – KRUS - središnji ured), Varšava,

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Mirovinski ured Ministarstva unutarnjih poslova i uprave), Varšava;

(b)

za nezaposlene:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Ministarstvo rada i socijalne politike), Varšava;

(c)

za obiteljska davanja i druga davanja koja se ne temelje na uplati doprinosa:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Ministarstvo rada i socijalne politike), Varšava.”;

(d)

odjeljak „Y. UJEDINJENA KRALJEVINA” zamjenjuje se sljedećim:

„Y.   UJEDINJENA KRALJEVINA

Velika Britanija:

(a)

doprinosi i davanja u naravi za upućene radnike:

HM Revenue and Customs (Uprava za prihode i carine), Centre for Non-Residents (Centar za nerezidente), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ;

(b)

sva ostala pitanja:

Department of Work and Pensions, The Pension Service, International Pension Centre, (Ministarstvo rada i mirovina, Služba za mirovine, Centar za međunarodne mirovine), Tyneview Park, Newcastle upon Tyne, NE98 1BA.

Sjeverna Irska:

(a)

doprinosi i davanja u naravi za upućene radnike:

HM Revenue and Customs (Uprava za prihode i carine), Centre for Non-Residents (Centar za nerezidente), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ;

(b)

sva ostala pitanja:

Department for Social Development, Social Security Agency, Network Support Branch, Overseas Benefits Unit (Ministarstvo socijalnog razvoja, Agencija za socijalnu sigurnost, Podružnica za potporu mreže, Prekomorska davanja), Level 2, James House, 2 – 4 Cromac Street, Belfast, BT7 2JA.

Gibraltar:

Department of Work and Pensions, The Pension Service, International Pension Centre, (Ministarstvo rada i mirovina, Služba za mirovine, Centar za međunarodne mirovine), Tyneview Park, Newcastle upon Tyne, NE98 1BA.”.

5.

Prilog 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

odjeljak „16. BELGIJA – NIZOZEMSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„16.   BELGIJA – NIZOZEMSKA

(a)

Sporazum od 21. ožujka 1968. o naplati i povratu doprinosa za socijalno osiguranje i Administrativni sporazum od 25. studenoga 1970. sastavljen na temelju navedenog Sporazuma.

(b)

Sporazum od 13. ožujka 2006. o zdravstvenom osiguranju.

(c)

Sporazum od 12. kolovoza 1982. o osiguranju za slučaj bolesti, majčinstvo i invalidnost.”;

(b)

odjeljak „51. DANSKA – ŠPANJOLSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„51.   DANSKA – ŠPANJOLSKA

Nema.”;

(c)

odjeljak „54. DANSKA – ITALIJA” zamjenjuje se sljedećim:

„54.   DANSKA – ITALIJA

Sporazum od 18. studenoga 1998. o nadoknadi troškova davanja u naravi pruženim pod uvjetima članaka 36. i 63. Sporazum proizvodi učinak od 1. siječnja 1995.”;

(d)

odjeljak „110. ESTONIJA – UJEDINJENA KRALJEVINA” zamjenjuje se sljedećim:

„110.   ESTONIJA – UJEDINJENA KRALJEVINA

Konvencija, zaključena 29. ožujka 2006. između nadležnih tijela Republike Estonije i Ujedinjene Kraljevine na temelju članka 36. stavka 3. i članka 63. stavka 3. Uredbe (EEZ) br. 1408/71, o utvrđivanju drugih metoda nadoknade troškova davanja u naravi predviđenih tom Uredbom u objema zemljama s učinkom od 1. svibnja 2004.”;

(e)

odjeljak „195. ITALIJA – UJEDINJENA KRALJEVINA” zamjenjuje se sljedećim:

„195.   ITALIJA – UJEDINJENA KRALJEVINA

Konvencija, zaključena 15. prosinca 2005. između nadležnih tijela Republike Italije i Ujedinjene Kraljevine na temelju članka 36. stavka 3. i članka 63. stavka 3. Uredbe (EEZ) br. 1408/71, o utvrđivanju drugih metoda nadoknade troškova davanja u naravi predviđenih tom Uredbom u objema zemljama s učinkom od 1. siječnja 2005.”.

6.

Prilog 7. mijenja se kako slijedi:

(a)

Odjeljak „H. FRANCUSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„H.

FRANCUSKA:

Nema.”

(b)

Odjeljak „V. SLOVAČKA” zamjenjuje se sljedećim:

„V.

SLOVAČKA:

Nema.”.

7.

Prilog 9. mijenja se kako slijedi:

(a)

odjeljak „C. DANSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„C.   DANSKA

Prosječni godišnji troškovi davanja u naravi određuju se tako da se uzmu u obzir sustavi uvedeni zakonom o javnom zdravstvu, zakonom o bolnicama i, u pogledu troškova rehabilitacije, Zakonom o aktivnoj socijalnoj politici i Zakonom o mjerama za aktivno zapošljavanje.”;

(b)

odjeljak „I. IRSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„I.   IRSKA

Prosječni godišnji troškovi davanja u naravi određuju se tako da se uzmu u obzir davanja u naravi (zdravstvene usluge) koje pruža Uprava za zdravstvo spomenuta u Prilogu 2., u skladu s odredbama zakona o zdravlju iz razdoblja od 1947. do 2004. (Health Acts 1947 to 2004).”;

(c)

odjeljak „S. POLJSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„S.   POLJSKA

Prosječni godišnji troškovi davanja u naravi određuju se tako da se uzmu u obzir sustavi uvedeni zakonom o uslugama zdravstvene zaštite koje se financiraju iz javnih sredstava, zakon o Nacionalnoj hitnoj medicinskoj službi kao i, u pogledu troškova rehabilitacije, zakon o sustavu socijalnog osiguranja te zakon o socijalnom osiguranju poljoprivrednika.”.

8.

Prilog 10. mijenja se kako slijedi:

(a)

odjeljak „B. ČEŠKA REPUBLIKA” mijenja se kako slijedi:

Točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. a)

Za potrebe primjene članka 17. Uredbe:

Česká správa sociálního zabezpečení (Češka uprava za socijalnu sigurnost);

1. b)

Za potrebe primjene članka 14. stavka 1. točke (b) Uredbe i članka 10.(b), članka 11. stavka 1., članka 11.a stavka 1., članka 12.(a), članka 13. stavaka 2. i 3. članka 14. stavaka 1., 2. i 3., članka 80. stavka 2., članka 81. i članka 85. stavka 2. provedbene Uredbe, ustanova koja je određena člankom 4. stavkom 10. provedbene Uredbe:

Česká správa sociálního zabezpečení (Češka uprava za socijalnu sigurnost), i njezin regionalni ured.”;

(b)

odjeljak „D. NJEMAČKA” mijenja se kako slijedi:

Točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Za potrebe primjene:

članka 14. stavka 1. točke (a) i članka 14.b stavka 1. Uredbe i, u slučaju sporazuma na temelju članka 17. Uredbe, u vezi s člankom 11. provedbene Uredbe,

članka 14.a stavka 1. točke (a) i članka 14.b stavka 2. i, u slučaju sporazuma na temelju članka 17. Uredbe, u vezi s člankom 11.a provedbene Uredbe,

članka 14. stavka 2. točke (b), članka 14. stavka 3., članka 14.a stavaka 2. do 4. i članka 14.c (a) i, u slučaju sporazuma na temelju članka 17. Uredbe, u vezi s člankom 12.a provedbene Uredbe:

 

i.

osobe koje imaju osiguranje od bolesti:

ustanova kod koje su osigurane, kao i carinska nadležna tijela s obzirom na kontrole;

ii.

osobe koje nemaju osiguranje od bolesti i nisu obuhvaćene mirovinskim sustavom strukovnog udruženja:

nadležna ustanova mirovinskog osiguranja, kao i carinska nadležna tijela s obzirom na kontrole;

iii.

osobe koje nemaju osiguranje od bolesti, ali su obuhvaćene mirovinskim sustavom strukovnog udruženja:

Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgung-seinrichtungen (Konzorcij mirovinskih sustava strukovnih udruženja), Köln, kao i carinska nadležna tijela s obzirom na kontrole.”;

(c)

odjeljak „I. IRSKA” mijenja se kako slijedi:

Točka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

(a)

Za potrebe primjene članka 110. provedbene Uredbe (za novčana davanja):

Department of Social and Family Affairs (Ministarstvo socijalnih poslova i obitelji);

(b)

Za potrebe primjene članka 110. (za davanja u naravi) i članka 113. stavka 2. provedbene Uredbe:

Health Service Executive Dublin-Mid Leinster, (Uprava za zdravstvo, sektor Dublin-Mid Leinster), Tullamore, County Offaly,

Health Service Executive Dublin-North East (Uprava za zdravstvo, sektor Dublin sjeveroistok), Kells, County Meath,

Health Service Executive South (Uprava za zdravstvo, sektor jug), Cork,

Health Service Executive West (Uprava za zdravstvo, sektor zapad), Galway.”;

(d)

odjeljak „J. ITALIJA” mijenja se kako slijedi:

Točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Za potrebe primjene članaka 11.a i 12. provedbene Uredbe:

za liječnike:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Državni ured za socijalnu sigurnost i skrb za liječnike);

za ljekarnike:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Državni ured za socijalnu sigurnost i skrb za ljekarnike);

za veterinare:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Državni ured za socijalnu sigurnost i skrb za veterinare);

za medicinske sestre, pomoćno zdravstveno osoblje i njegovatelje za djecu:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia (ENPAP) (Državni fond za socijalnu sigurnost i skrb za medicinske sestre, pomoćno zdravstveno osoblje i njegovatelje za djecu);

za prodajne zastupnike i predstavnike:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Državni ured za socijalnu sigurnost za prodajne zastupnike i predstavnike);

za biologe:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (Državni ured za socijalnu sigurnost i skrb za biologe);

za konzultante u industriji:

Ente Nazionale di previdenza dei periti industriali (Državni ured za socijalnu sigurnost za konzultante u industriji);

za psihologe:

Ente Nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (Državni ured za socijalnu sigurnost i skrb za psihologe);

za novinare:

Istituto Nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani ‚Giovanni Amendola’ (Državni zavod za socijalnu sigurnost i skrb za talijanske novinare ‚Giovanni Amendola’);

za aktuare, kemičare, agronome, šumare i geologe:

Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (Multisektorski državni ured za socijalnu sigurnost i skrb za agronome i šumare, aktuare, kemičare i geologe);

za tehničare i konzultante u poljoprivredi:

Ente Nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Državni ured za socijalnu sigurnost za zaposlenike i djelatnike u poljoprivredi;

za inženjere i arhitekte:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti (Državni fond za socijalnu sigurnost i skrb za inženjere i arhitekte);

za geodete:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (Državni fond za socijalnu sigurnost i skrb za geodete);

za odvjetnike:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (Državni fond za socijalnu sigurnost i skrb za odvjetnike);

za ekonomiste:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Državni fond za socijalnu skrb i pomoć za ekonomiste);

za knjigovođe:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Državni fond za socijalnu sigurnost i skrb za knjigovođe);

za stručnjake za zapošljavanje:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei consulenti del lavoro (Državni ured za socijalnu sigurnost i skrb za stručnjake za zapošljavanje);

za javne bilježnike:

Cassa nazionale del notariato (Državni fond za javne bilježnike);

za carinske zastupnike i posrednike:

Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri dognali (Fond za socijalnu sigurnost u djelatnostima carinskog otpremništva);

za samostalne djelatnike u poljoprivrednim, obrtničkim i trgovačkim djelatnostima

Istituto Nazionale della previdenza sociale – sedi provinciali (Državni zavod za socijalnu sigurnost, INPS – regionalni uredi).”;

(e)

odjeljak „M. LITVA” mijenja se kako slijedi:

i.

točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Za potrebe primjene članka 14. stavka 1. točke (b), članka 14.a stavka 1. točke (b), članka 14.b stavaka 1. i 2., članka 14.d stavka 3. i članka 17. Uredbe i članka 6. stavka 1., članka 10.b, članka 11. stavka 1., članka 11.a, članka 12.a, članka 13. stavaka 2. i 3., članka 14. stavaka 1. i 2., članka 85. stavka 2. i članka 91. stavka 2. provedbene Uredbe:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba (Ured za inozemna davanja Uprave državnog fonda za socijalno osiguranje).”;

ii.

točka 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Za potrebe primjene članka 110. provedbene Uredbe:

(a)

davanja u naravi prema poglavljima 1. do 4. glave III. Uredbe:

Valstybine ligonių kasa (Državni fond za pacijente), Vilnius;

(b)

novčana davanja na temelju poglavlja 1. do 4. i 8. glave III. Uredbe:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba (Ured za inozemna davanja Uprave državnog fonda za socijalno osiguranje);

(c)

novčana davanja na temelju poglavlja 6. glave III. Uredbe:

Lietuvos darbo birža (Litavska burza rada);

(d)

novčana davanja na temelju poglavlja 5. i 7. glave III. Uredbe:

Savivaldybių socialines paramos skyriai (Općinski uredi za socijalnu skrb).”;

(f)

odjeljak „S. POLJSKA” mijenja se kako slijedi:

Točka 12. zamjenjuje se sljedećim:

„12.

Za potrebe primjene članka 102. stavka 2 provedbene Uredbe, u vezi s člankom 70. Uredbe:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Ministarstvo rada i socijalne politike), Varšava.”;

(g)

odjeljak „X. ŠVEDSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„X.   ŠVEDSKA

1.

Za sve nepredviđene izdatke osim dolje navedenih:

regionalni uredi Försäkringskassans (Agencija za socijalno osiguranje).

2.

Za mornare koji nemaju boravište u Švedskoj:

Försäkringskassans länsorganisation Västra Götaland (Agencija za socijalno osiguranje, zapadni Götaland).

3.

Za primjenu članka 16. Uredbe:

Försäkringskassans länsorganisation Gotland (Agencija za socijalno osiguranje, Gotland).

4.

Za primjenu članka 17. Uredbe na skupine osoba:

Försäkringskassans länsorganisation Gotland (Agencija za socijalno osiguranje, Gotland).

5.

Za primjenu članka 102. stavka 2. provedbene Uredbe:

(a)

glavni ured Försäkringskassans (Agencija za socijalno osiguranje);

(b)

za davanja za nezaposlene – Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Ured za osiguranje nezaposlenih).”;

(h)

odjeljak „Y. UJEDINJENA KRALJEVINA” mijenja se kako slijedi:

i.

točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Za potrebe primjene članka 14.c, članka 14.d stavka 3. i članka 17. Uredbe i članka 6. stavka 1., članka 11. stavka 1., članka 11.a stavka 1., članka 12.a., članka 13. stavaka 2. i 3. članka 14. stavaka 1., 2. i 3., članka 80. stavka 2., članka 81., članka 82. stavka 2. i članka 109. provedbene Uredbe:

Velika Britanija:

HM Revenue and Customs (Uprava za prihode i carine), Centre for Non-Residents (Centar za nerezidente), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ;

Sjeverna Irska:

Department for Social Development, Social Security Agency, Network Support Branch, Overseas Benefits Unit (Ministarstvo socijalnog razvoja, Agencija za socijalnu sigurnost, Podružnica za potporu mreže, Služba za prekomorska davanja), Level 2, James House, 2 – 4 Cromac Street, Belfast, BT7 2JA,

HM Revenue and Customs (Uprava za prihode i carine), Centre for Non-Residents (Centar za nerezidente), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ.”;

ii.

točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Za potrebe primjene članka 85. stavka 2., članka 86. stavka 2. i članka 89. stavka 1. provedbene Uredbe:

Velika Britanija:

HM Revenue and Customs (Uprava za prihode i carine), Child Benefit Office (Ured za davanja za djecu), Newcastle upon Tyne, NE88 1AA,

HM Revenue and Customs (Uprava za prihode i carine), Tax Credit Office (Porezni ured), Preston, PR1 0SB;

Sjeverna Irska:

HM Revenue and Customs (Uprava za prihode i carine), Child Benefit Office (Ured za davanja za djecu), Windsor House, 9-15 Bedford Street, Belfast, BT2 7UW,

HM Revenue and Customs (Uprava za prihode i carine), Tax Credit Office (Porezni ured) Belfast, Dorchester House, 52-58 Great Victoria Street, Belfast, BT2 7WF.”


Top