EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0030

Direktiva 2007/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o izmjeni Direktive Vijeća 89/391/EEZ, njezinih pojedinačnih direktiva i direktiva Vijeća 83/477/EEZ, 91/383/EEZ, 92/29/EEZ i 94/33/EZ s ciljem pojednostavljivanja i racionalizacije izvješća o praktičnoj provedbi Tekst značajan za EGP

OJ L 165, 27.6.2007, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 004 P. 274 - 277

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/30/oj

05/Sv. 004

HR

Službeni list Europske unije

274


32007L0030


L 165/21

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

20.06.2007.


DIREKTIVA 2007/30/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 20. lipnja 2007.

o izmjeni Direktive Vijeća 89/391/EEZ, njezinih pojedinačnih direktiva i direktiva Vijeća 83/477/EEZ, 91/383/EEZ, 92/29/EEZ i 94/33/EZ s ciljem pojednostavljivanja i racionalizacije izvješća o praktičnoj provedbi

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 137. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1).

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Države članice pripremaju izvješća o praktičnoj provedbi kao osnovu za periodična izvješća Komisije o provedbi pravila Zajednice o sigurnosti i zdravlju radnika u skladu s Direktivom Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (3), i pojedinačnim direktivama u smislu članka 16. stavka 1. te Direktive, i to: Direktivom Vijeća 89/654/EEZ od 30. studenoga 1989. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima na gradilištima (4), Direktivom Vijeća 89/655/EEZ od 30. studenoga 1989. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za uporabu radne opreme na radu (5), Direktivom Vijeća 89/656/EEZ od 30. studenoga 1989. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za upotrebu osobne zaštitne opreme na radnom mjestu (6), Direktivom Vijeća 90/269/EEZ od 29. svibnja 1990. o minimumu zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta pri ručnom prenošenju tereta u slučajevima kad postoji opasnost osobito od ozljede leđa radnika (7), Direktivom Vijeća 90/270/EEZ od 29. svibnja 1990. o minimalnim zahtjevima u pogledu sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu sa zaslonima (8), Direktivom Vijeća 92/57/EEZ od 24. lipnja 1992. o zadovoljavanju minimalnih sigurnosnih i zdravstvenih uvjeta na privremenim ili pokretnim gradilištima (9), Direktivom Vijeća 92/58/EEZ od 24. lipnja 1992. o minimalnim zahtjevima za postavljanje sigurnosnih znakova i/ili znakova za zaštitu zdravlja na radu (10), Direktivom Vijeća 92/85/EEZ od 19. listopada 1992. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili doje (11), Direktivom Vijeća 92/91/EEZ od 3. studenoga 1992. o minimalnim zahtjevima za poboljšanje zaštite sigurnosti i zdravlja radnika u industriji vađenja minerala bušenjem (12), Direktivom Vijeća 92/104/EEZ od 3. prosinca 1992. o minimalnim zahtjevima za poboljšanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika u industrijama vađenja minerala iz površinskih i podzemnih kopova (13), Direktivom Vijeća 93/103/EZ od 23. studenoga 1993. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima pri radu na ribarskim plovilima (14), Direktivom Vijeća 98/24/EZ od 7. travnja 1998. o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika na radu povezanih s kemijskim sredstvima (15), Direktivom 1999/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1999. o minimalnim zahtjevima za poboljšanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika potencijalno izloženih riziku od eksplozivnih atmosfera (16), Direktivom 2002/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima s obzirom na izloženost radnika rizicima uzrokovanim fizikalnim čimbenicima (vibracijom) (17), Direktivom 2003/10/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. veljače 2003. o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima glede izloženosti radnika rizicima koji proizlaze iz fizičkih čimbenika (buke) (18), Direktivom 2004/40/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima s obzirom na izloženost radnika rizicima uzrokovanim fizikalnim čimbenicima (elektromagnetska polja) (19) i Direktivom 2006/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2006. o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima s obzirom na izlaganje radnika rizicima uzrokovanim fizikalnim čimbenicima (umjetno optičko zračenje) (20).

(2)

Izradu izvješća o provedbi predviđaju i Direktiva Vijeća 91/383/EEZ od 25. lipnja 1991. o dopunama mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu radnika u radnom odnosu na određeno vrijeme ili privremenom radnom odnosu (21), Direktiva Vijeća 92/29/EEZ od 31. ožujka 1992. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za poboljšanje medicinske skrbi na brodovima (22) i Direktiva Vijeća 94/33/EZ od 22. lipnja 1994. o zaštiti mladih ljudi na radu (23).

(3)

Odredbe o pripremi izvješća u pojedinačnim direktivama u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ i u direktivama 91/383/EEZ, 92/29/EEZ i 94/33/EZ nisu usklađene u smislu vremenskih razmaka podnošenja izvješća i njihovoga sadržaja.

(4)

Obveze država članica glede izvješćivanja o praktičnoj provedbi te obveza Komisije da izradi izvješće na temelju nacionalnih izvješća važan su dio zakonodavnog ciklusa, koji pruža mogućnost razmatranja i ocjene raznih aspekata praktične provedbe direktiva; stoga je primjereno tu obvezu proširiti i na one direktive koje ne propisuju izradu izvješća, a to su: Direktiva 2000/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem biološkim sredstvima na radu (sedma pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (24), Direktiva 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o zaštiti radnika od rizika vezanih uz izlaganje karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (šesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (25) i Direktiva Vijeća 83/477/EEZ od 19. rujna 1983. o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem azbestu na radu (druga pojedinačna direktiva u smislu članka 8. Direktive 80/1107/EEZ) (26).

(5)

Stoga je potrebno uskladiti odredbe Direktive 89/391/EEZ, pojedinačnih direktiva u smislu članka 16. stavka 1. te Direktive i direktiva 83/477/EEZ, 91/383/EEZ, 92/29/EEZ i 94/33/EZ.

(6)

Komunikacijom Komisije „Prilagodba promjenama na radu i u društvu: nova strategija Zajednice za zdravlje i sigurnost od 2002. do 2006.” predviđa se izrada zakonodavnih prijedloga za pojednostavljivanje i racionalizaciju izvješća o provedbi. To je pitanje prepoznato i kao jedan od prioriteta za pojednostavljivanje zakonodavstva Zajednice u kontekstu inicijative za unapređenje izrade propisa.

(7)

Postupak bi se trebao pojednostavniti usklađivanjem vremenskih razmaka za podnošenje izvješća Komisiji o praktičnoj provedbi te zahtjevom za podnošenje samo jednog izvješća o praktičnoj provedbi koje bi uključivalo opći dio primjenjiv na sve direktive i posebna poglavlja koja se odnose na aspekte specifične za svaku direktivu. Te će odredbe, a posebno unošenje novog članka 17.a u Direktivu 89/391/EEZ, omogućiti i to da se u postupak podnošenja izvješća o provedbi u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ uključe i pojedinačne direktive koje ne propisuju obvezu izvješćivanja, a to su: direktive 2000/54/EZ i 2004/37/EZ, kao i sve buduće pojedinačne direktive u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ.

(8)

Odgovarajući vremenski razmak u kojemu bi države članice izrađivale ta izvješća i podnosile ih Komisiji trebao bi biti pet godina; iznimno od toga, prvo bi izvješće trebalo obuhvatiti dulje razdoblje; struktura izvješća trebala bi biti usklađena kako bi se olakšala njihova uporaba; izvješća bi se trebala izrađivati na temelju upitnika koji sastavlja Komisija nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom za sigurnost i zdravlje na radu, te bi trebala obuhvaćati odgovarajuće informacije o preventivnim nastojanjima poduzetim u državama članicama kako bi se Komisiji omogućilo da, uzimajući u obzir odgovarajuće nalaze Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu i Europske zaklade za poboljšanje radnih i životnih uvjeta, primjereno ocijeni djelovanje zakonodavstva u praksi.

(9)

U skladu s člankom 138. stavkom 2. Ugovora, Komisija se posavjetovala sa socijalnim partnerima na razini Zajednice o mogućem smjeru djelovanja Zajednice u tom području.

(10)

Slijedom tog savjetovanja, Komisija je ocijenila da je djelovanje Zajednice poželjno te se posavjetovala sa socijalnim partnerima na razini Zajednice o sadržaju predviđenog prijedloga, u skladu s člankom 138. stavkom 3. Ugovora.

(11)

Nakon druge faze savjetovanja, socijalni partneri na razini Zajednice nisu obavijestili Komisiju o svojoj želji da započnu postupak koji bi doveo do sklapanja sporazuma kako je određeno u članku 138. stavku 4. Ugovora.

(12)

Države članice trebaju poduzeti potrebne mjere za preuzimanje izmjena predviđenih ovom Direktivom, koje prema potrebi i s obzirom na specifičnost ove direktive mogu biti u obliku administrativnih mjera,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjene Direktive 89/391/EEZ

U Direktivi 89/391/EEZ umeće se sljedeći članak:

„Članak 17.a

Izvješća o provedbi

1.   Svakih pet godina države članice Komisiji podnose jedinstveno izvješće o praktičnoj provedbi ove Direktive i pojedinačnih direktiva u smislu članka 16. stavka 1., u kojemu navode stajališta socijalnih partnera. U izvješću se ocjenjuju razna pitanja vezana uz praktičnu provedbu različitih direktiva, te se iznose podaci razvrstani po spolu, ako je to prikladno i ako takvih podataka ima.

2.   Strukturu izvješća i upitnik kojim se određuje njegov sadržaj donosi Komisija, u suradnji sa Savjetodavnim odborom za sigurnost i zdravlje na radu.

Izvješće uključuje opći dio o odredbama ove Direktive koje se odnose na zajednička načela i pitanja koja se primjenjuju na sve direktive iz stavka 1.

Kao dopuna općem dijelu, posebna poglavlja obrađuju provedbu posebnih aspekata svake direktive, uključujući i posebne pokazatelje, ako takvih pokazatelja ima.

3.   Strukturu izvješća, zajedno s prethodno spomenutim upitnikom kojim se određuje njegov sadržaj, Komisija dostavlja državama članicama najmanje šest mjeseci prije kraja razdoblja obuhvaćenog izvješćem. Izvješće se dostavlja Komisiji u roku od 12 mjeseci od kraja petogodišnjeg razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

4.   Na temelju tih izvješća, Komisija ocjenjuje provedbu dotičnih direktiva s obzirom na njihovu primjerenost, s obzirom na istraživanja i nove znanstvene spoznaje u raznim područjima o kojima je riječ. U roku od 36 mjeseci od kraja petogodišnjeg razdoblja, Komisija obavještava Europski parlament, Vijeće, Europski gospodarski i socijalni odbor i Savjetodavni odbor za sigurnost i zdravlje na radu o rezultatima te ocjene i, ako je potrebno, o inicijativama za unapređenje funkcioniranja regulatornog okvira.

5.   Prvo izvješće obuhvaća razdoblje od 2007. do 2012.”

Članak 2.

Izmjene direktiva 83/477/EEZ, 91/383/EEZ, 92/29/EEZ i 94/33/EZ

1.   U Direktivi 83/477/EEZ umeće se sljedeći članak:

„Članak 17.a

Izvješće o provedbi

Svakih pet godina države članice Komisiji podnose izvješće o praktičnoj provedbi ove Direktive u obliku posebnog poglavlja jedinstvenog izvješća iz članka 17.a stavaka 1., 2. i 3. Direktive 89/391/EEZ, koje služi kao osnova za ocjenu Komisije, u skladu s člankom 17.a stavkom 4. te Direktive.”

2.   U Direktivi 91/383/EEZ umeće se sljedeći članak:

„Članak 10.a

Izvješće o provedbi

Svakih pet godina države članice Komisiji podnose izvješće o praktičnoj provedbi ove Direktive u obliku posebnog poglavlja jedinstvenog izvješća iz članka 17.a stavaka 1., 2. i 3. Direktive 89/391/EEZ, koje Komisiji služi kao osnova za ocjenu, u skladu s člankom 17.a stavkom 4. te Direktive.”

3.   U Direktivi 92/29/EEZ umeće se sljedeći članak:

„Članak 9.a

Izvješće o provedbi

Svakih pet godina države članice Komisiji podnose izvješće o praktičnoj provedbi ove Direktive u obliku posebnog poglavlja jedinstvenog izvješća iz članka 17.a stavaka 1., 2. i 3. Direktive 89/391/EEZ, koje služi kao osnova za ocjenu Komisije, u skladu s člankom 17.a stavkom 4. te Direktive.”

4.   U Direktivi 94/33/EZ umeće se sljedeći članak:

„Članak 17.a

Izvješće o provedbi

Svakih pet godina države članice Komisiji podnose izvješće o praktičnoj provedbi ove Direktive u obliku posebnog poglavlja jedinstvenog izvješća iz članka 17.a stavaka 1., 2. i 3. Direktive 89/391/EEZ, koje Komisiji služi kao osnova za ocjenu, u skladu s člankom 17.a stavkom 4. te Direktive.”

Članak 3.

Stavljanje izvan snage

S učinkom od 27. lipnja 2007. sljedeće se odredbe stavljaju izvan snage:

1.

članak 18. stavci 3. i 4. Direktive 89/391/EEZ;

2.

članak 10. stavci 3. i 4. Direktive 89/654/EEZ;

3.

članak 10. stavci 3. i 4. Direktive 89/655/EEZ;

4.

članak 10. stavci 3. i 4. Direktive 89/656/EEZ;

5.

članak 9. stavci 3. i 4. Direktive 90/269/EEZ;

6.

članak 11. stavci 3. i 4. Direktive 90/270/EEZ;

7.

članak 10. stavci 3. i 4. Direktive 91/383/EEZ;

8.

članak 9. stavci 3. i 4. Direktive 92/29/EEZ;

9.

članak 14. stavci 4. i 5. Direktive 92/57/EEZ;

10.

članak 11. stavci 4. i 5. Direktive 92/58/EEZ;

11.

članak 14. stavci 4., 5. i 6. Direktive 92/85/EEZ;

12.

članak 12. stavak 4. Direktive 92/91/EEZ;

13.

članak 13. stavak 4. Direktive 92/104/EEZ;

14.

članak 13. stavci 3. i 4. Direktive 93/103/EZ;

15.

članak 17. stavci 4. i 5. Direktive 94/33/EZ;

16.

članak 15. Direktive 98/24/EZ;

17.

članak 13. stavak 3. Direktive 1999/92/EZ;

18.

članak 13. Direktive 2002/44/EZ;

19.

članak 16. Direktive 2003/10/EZ;

20.

članak 12. Direktive 2004/40/EZ;

21.

članak 12. Direktive 2006/25/EZ.

Članak 4.

Provedba

Države članice donose mjere potrebne za usklađivanje s odredbama ove Direktive do 31. prosinca 2012.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 6.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 20. lipnja 2007.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

G. GLOSER


(1)  Mišljenje doneseno 17. siječnja 2006.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 26.4.2007. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 30.5.2007.

(3)  SL L 183, 29.6.1989., str. 1. Direktiva kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(4)  SL L 393, 30.12.1989., str. 1.

(5)  SL L 393, 30.12.1989., str. 13. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2001/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 195, 19.7.2001., str. 46.).

(6)  SL L 393, 30.12.1989., str. 18.

(7)  SL L 156, 21.6.1990., str. 9.

(8)  SL L 156, 21.6.1990., str. 14.

(9)  SL L 245, 26.8.1992., str. 6.

(10)  SL L 245, 26.8.1992., str. 23.

(11)  SL L 348, 28.11.1992., str. 1.

(12)  SL L 348, 28.11.1992., str. 9.

(13)  SL L 404, 31.12.1992., str. 10.

(14)  SL L 307, 13.12.1993., str. 1.

(15)  SL L 131, 5.5.1998., str. 11.

(16)  SL L 23, 28.1.2000., str. 57.

(17)  SL L 177, 6.7.2002., str. 13.

(18)  SL L 42, 15.2.2003., str. 38.

(19)  SL L 159, 30.4.2004., str. 1. Ispravljena inačica objavljena u SL L 184, 24.5.2004., str. 1.

(20)  SL L 114, 27.4.2006., str. 38.

(21)  SL L 206, 29.7.1991., str. 19.

(22)  SL L 113, 30.4.1992., str. 19. Direktiva kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003.

(23)  SL L 216, 20.8.1994., str. 12.

(24)  SL L 262, 17.10.2000., str. 21.

(25)  SL L 158, 30.4.2004., str. 50. Ispravljena verzija objavljena u SL L 229, 29.6.2004., str. 23.

(26)  SL L 263, 24.9.1983., str. 25. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2003/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 97, 15.4.2003., str. 48.).


Top