EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1992

Uredba (EZ) br. 1992/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihove obitelji koji se kreću unutar Zajednice Tekst značajan za EGP

OJ L 392, 30.12.2006, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 008 P. 288 - 293
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 008 P. 288 - 293
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 001 P. 260 - 265

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1992/oj

05/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

260


32006R1992


L 392/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

18.12.2006.


UREDBA (EZ) br. 1992/2006 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 18. prosinca 2006.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihove obitelji koji se kreću unutar Zajednice

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegove članke 42. i 308.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s postupkom predviđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Kako bi se uzele u obzir izmjene u zakonodavstvu pojedinih država članica, potrebno je prilagoditi pojedine priloge Uredbi (EEZ) br. 1408/71.

(2)

Uredbu (EEZ) br. 1408/71 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(3)

Kako bi se osiguralo da se temeljna reforma nizozemskog sustava zdravstvenog osiguranja od 1. siječnja 2006. ispravno odražava u europskim koordinacijskim odredbama od dana kada je stupila na snagu i kako bi se zajamčila pravna sigurnost u vezi s koordinacijom davanja za slučaj bolesti, potrebno je osigurati da se izmjene priloga I. i VI. Uredbi (EEZ) br. 1408/71, koje se odnose na reformu nizozemskog sustava zdravstvenog osiguranja, primjene retroaktivno od 1. siječnja 2006.

(4)

Ugovor ne predviđa ovlasti koje već nisu predviđene člankom 308. da se poduzmu prikladne mjere u području socijalne sigurnosti osoba koje nisu zaposlene,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi I., II., II.a, III., IV. i VI. Uredbe (EEZ) br. 1408/71 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Točka 1.(b) i točka 6.(b) Priloga, koje se odnose na Nizozemsku, primjenjuju se od 1. siječnja 2006.; odjeljak „Q. NIZOZEMSKA”, točka 1.(f), šesta alineja Priloga VI. Uredbi (EEZ) br. 1408/71, kao što je dodano točkom 6.(b) Priloga ovoj Uredbi, primjenjuju se od datuma određenog u prvom stavku ovog članka.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 18. prosinca 2006.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Vijeće

Predsjednik

J.-E. ENESTAM


(1)  Mišljenje od 13. prosinca 2006. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 14. studenoga 2006. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 18. prosinca 2006.


PRILOG

Prilozi Uredbi (EEZ) br. 1408/71 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a)

I. dio, odjeljak „X. ŠVEDSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„X. ŠVEDSKA

Osobe koje se bave plaćenom djelatnošću i koje plaćaju doprinose na takav dohodak u skladu s poglavljem 3. stavkom 3. Zakona o doprinosima za socijalno osiguranje (2000:980) smatraju se samozaposlenim osobama.”;

(b)

II. dio, odjeljak „Q. NIZOZEMSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„Q. NIZOZEMSKA

Za određivanje prava na davanja u skladu s poglavljem 1. i 4. glave III. ove Uredbe, izraz ‚član obitelji’ znači bračni drug, registrirani partner ili dijete mlađe od 18 godina.”.

2.

U Prilogu II. dijelu III. odjeljak „R. AUSTRIJA” zamjenjuje se sljedećim:

„R. AUSTRIJA

Nema.”.

3.

Prilog II.a mijenja se kako slijedi:

(a)

odjeljak „M. LITVA” zamjenjuje se sljedećim:

„M. LITVA

(a)

Mirovina socijalne pomoći (Zakon iz 2005. o državnom socijalnom doplatku, članak 5.).

(b)

Posebni prilog za pomoć (Zakon iz 2005. o državnom socijalnom doplatku, članak 15.).

(c)

Posebna naknada za prijevoz invalida koji imaju problema s pokretljivošću (Zakon od 2000. o naknadi troškova za prijevoz, članak 7.).”;

(b)

u odjeljku „V. SLOVAČKA” jedina točka mijenja se u točku (a) i dodaje se sljedeća točka:

„(b)

Socijalna mirovina koja je dodijeljena prije 1. siječnja 2004.”.

4.

U Prilogu III. dijelu A briše se točka 187.

5.

Prilog IV. mijenja se kako slijedi:

(a)

u dijelu A. odjeljak „V. SLOVAČKA” zamjenjuje se sljedećim:

„V. SLOVAČKA

Invalidska mirovina, za osobu koja je postala invalid još kao uzdržavano dijete, za koju se uvijek smatralo da je zadovoljila traženo razdoblje osiguranja (članak 70. stavak 2., članak 72. stavak 3. i 4. Zakona br. 461/2003 o socijalnom osiguranju, kako je izmijenjen).”;

(b)

u dijelu B. odjeljak „G. ŠPANJOLSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„G. ŠPANJOLSKA

Sustav za smanjenje starosne dobi za samozaposlene osobe koje se bave pomorskom djelatnošću kao što je navedeno u Kraljevskoj uredbi br. 2390/2004 od 30. prosinca 2004.”;

(c)

dio C. mijenja se kako slijedi:

i.

odjeljak „V. SLOVAČKA” zamjenjuje se sljedećim:

„V. SLOVAČKA

Obiteljska mirovina (mirovina udovice, udovca i djece bez roditelja), čiji iznos proizlazi iz starosne mirovine, prijevremene mirovine ili invalidske mirovine prethodno isplaćene pokojniku.”;

ii.

odjeljak „X. ŠVEDSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„X. ŠVEDSKA

Starosne mirovine vezane uz dohodak (Zakon 1998:674) i zajamčene mirovine u obliku starosne mirovine (Zakon 1998:702).”;

(d)

dio D. mijenja se kako slijedi:

i.

točka 1.i. zamjenjuje se sljedećim:

„i.

Švedska zajamčena mirovina i zajamčena naknada, koji su zamijenili pune švedske državne mirovine predviđene zakonodavstvom o državnim mirovinama primijenjenim prije 1. siječnja 1993., puna državna mirovina dodijeljena u skladu s prijelaznim propisima zakonodavstva koje se primjenjuje od tog datuma i švedska naknada za slučaj bolesti vezana uz dohodak i naknada za djelatnost.”;

ii.

točka 2.i. zamjenjuje se sljedećim:

„i.

Švedska naknada za slučaj bolesti i naknada za djelatnost u obliku zajamčene naknade (Zakon 1962:381, kako je izmijenjen Zakonom 2001:489), obiteljska mirovina obračunata na temelju obračunskih razdoblja (Zakon 2000:461 i 200:462) i švedska starosna mirovina u obliku osigurane mirovine obračunate na temelju prethodnih razdoblja osiguranja (Zakon 1998:702).”;

iii.

točka 3. mijenja se kako slijedi:

Točka 3.(a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Nordijska Konvencija o socijalnom osiguranju od 18. kolovoza 2003.”,

dodaje se sljedeća točka:

„(c)

Sporazum o socijalnoj sigurnosti od 10. studenoga 2000. između Republike Finske i Velikog Vojvodstva Luksemburga.”.

6.

Prilog VI. mijenja se kako slijedi:

(a)

odjeljak „E. ESTONIJA” zamjenjuje se sljedećim:

„E. ESTONIJA

Kako bi se obračunalo roditeljsko davanje, razdoblja zaposlenja u državama članicama osim Estonije smatraju se utemeljena na istom prosječnom iznosu socijalnih doprinosa uplaćenih tijekom razdoblja zaposlenja u Estoniji, s kojima se zbrajaju. Ako je tijekom referencijske godine radnik radio samo u ostalim državama članicama, obračun davanja smatra se utemeljenim na prosječnom socijalnom doprinosu uplaćenom u Estoniji između referencijske godine i porodiljnog dopusta.”;

(b)

u odjeljku „Q. NIZOZEMSKA”, točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Zdravstveno osiguranje

(a)

U vezi s pravima davanja u naravi prema nizozemskom zakonodavstvu, osobama koje imaju pravo na davanja u naravi s ciljem provedbe poglavlja 1. i 4. glave III. ove Uredbe, podrazumijevaju se:

i.

osobe koje su se, u skladu s člankom 2. Zorgverzekeringsweta (Zakona o zdravstvenom osiguranju), obvezne osigurati pri jednom od zavoda za zdravstveno osiguranje;

i

ii.

ako nisu obuhvaćene točkom i., osobe koje imaju boravište u drugoj državi članici i koje u skladu s ovom Uredbom imaju pravo na zdravstvenu skrb u državi boravišta, a troškove snosi Nizozemska.

(b)

Osobe na koje se odnosi točka (a)i., u skladu s odredbama Zorgverzekeringsweta (Zakona o zdravstvenom osiguranju), moraju se osigurati pri jednom od zavoda za zdravstveno osiguranje, dok se osobe na koje se odnosi točka (a)ii. moraju upisati u College vor zorgverzekeringen (Odbor za zdravstveno osiguranje).

(c)

Odredbe Zorgverzekeringsweta (Zakona o zdravstvenom osiguranju) i Algemene wet bijzondere ziektekosten (Zakona o općem osiguranju za posebne zdravstvene troškove) koje se odnose na obvezu plaćanja doprinosa primjenjuju se na osobe navedene u točki (a) i na članove njihove obitelji. U slučaju članova obitelji doprinosi se ubiru od osobe od koje proizlazi pravo na zdravstveno osiguranje.

(d)

Odredbe Zorgverzekeringsweta (Zakona o zdravstvenom osiguranju) koje se odnose na kasno zaključenje osiguranja primjenjuju se, među ostalim, u slučaju kasnog upisa u College voor zorgverzekeringen (Odbor za zdravstveno osiguranje) uzimajući u obzir osobe navedene u točki (a)ii.

(e)

Osobe koje imaju pravo na davanja u naravi na temelju zakonodavstva države članice osim Nizozemske, koje imaju boravište ili privremeno boravište u Nizozemskoj, imaju pravo na davanja u naravi u skladu s policom ponuđenom osiguranicima u Nizozemskoj, ovisno o mjestu boravišta ili privremenog boravišta, uzimajući u obzir članak 11. stavke 1., 2. i 3. i članak 19. stavak 1. Zorgverzekeringsweta (Zakona o zdravstvenom osiguranju), kao i na davanja u naravi predviđena u Algemene wet bijzondere ziektekosten (Zakonu o općem osiguranju za posebne zdravstvene troškove).

(f)

S ciljem primjenjivanja članaka 27. do 34. ove Uredbe, sljedeće mirovine moraju se smatrati mirovinama koje se isplaćuju u skladu sa zakonskim odredbama iz podstavaka (b) (invalidnost) i (c) (starosna mirovina) deklaracije Kraljevine Nizozemske, u skladu s člankom 5. ove Uredbe:

mirovine dodijeljene na temelju Zakona od 6. siječnja 1966. o mirovinama za državne službenike i nadživjele članove njihove obitelji (Algemene burgerlijke pensioenwet) (Nizozemski zakon o mirovinama državnih službenika),

mirovine dodijeljene na temelju Zakona od 6. listopada 1966. o mirovinama za vojne službenike i nadživjele članove njihove obitelji (Algemene militaire pensioenwet) (Zakon o mirovinama vojnih službenika),

mirovine dodijeljene na temelju Zakona od 15. veljače 1967. o mirovinama za zaposlenike nizozemskih željeznica (NV Nederlandse Spoorwegen) i nadživjele članove njihove obitelji (Spoorwegpensioenwet) (Zakon o mirovinama radnika željeznice),

mirovine dodijeljene na temelju Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen (Uredba o uvjetima zapošljavanja na nizozemskoj željeznici),

davanja dodijeljena umirovljenim osobama prije dostizanja starosne dobi od 65 godina u sklopu mirovinskog sustava, koja su predviđena za osiguravanje dohotka za bivše zaposlenike u starijoj dobi, ili davanja osigurana u slučaju prijevremenog napuštanja tržišta rada na temelju sustava koji određuje država ili na temelju kolektivnog ugovora za osobe od 55 godina nadalje,

davanja dodijeljena vojnim zaposlenicima i državnim službenicima na temelju sustava koji se primjenjuje u slučaju otkaza zbog viška radne snage, umirovljenja ili prijevremenog umirovljenja.

(g)

S ciljem primjenjivanja poglavlja 1. i 4. glave III. ove Uredbe, povrat naknade za koju nije uložen zahtjev određen odredbama u Nizozemskoj u slučaju ograničene uporabe usluga zdravstvene zaštite smatra se novčanim davanjem za slučaj bolesti.”;

(c)

u odjeljku „W. FINSKA”, točke 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.

Kada se primjenjuje članak 46. stavak 2. točka (a) s ciljem obračuna dohotka za fiktivno razdoblje na temelju finskog zakonodavstva o mirovinama vezanim uz takve dohotke, ako osoba ima razdoblja mirovinskog osiguranja na osnovi zaposlenja u drugoj državi članici za dio referencijskog razdoblja na temelju finskog zakonodavstva, dohoci za navedeno razdoblje odgovaraju zbroju dohodaka postignutih tijekom dijela referencijskog razdoblja u Finskoj, podijeljenom s brojem mjeseci za koje je postojalo razdoblje osiguranja u Finskoj tijekom referencijskog razdoblja.”

Točke 3., 4. i 5. mijenjaju se u 2., 3. i 4.;

(d)

odjeljak „X. ŠVEDSKA” mijenja se kako slijedi:

i.

briše se točka 1;

ii.

točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Odredbe ove Uredbe o zbrajanju razdoblja osiguranja ili razdoblja boravišta ne primjenjuju se na prijelazne odredbe u švedskom zakonodavstvu o pravu na mirovinu za osobe rođene 1937. ili prije, koje su imale boravište u Švedskoj za određeno razdoblje prije predaje zahtjeva za mirovinu (Zakon 2000:798).”;

iii.

točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

S ciljem obračuna fiktivnog dohotka za naknadu za slučaj bolesti na osnovi dohotka, u skladu s poglavljem 8. Lag (1962:381) om allmän försäkring (Zakona o državnom osiguranju), primjenjuje se sljedeće:

(a)

ako se na osiguranika tijekom referencijskog razdoblja primjenjivalo zakonodavstvo jedne ili više država članica na osnovi djelatnosti zaposlenika ili samozaposlenih osoba, dohodak dotične države članice smatra se jednakim prosječnom bruto-dohotku osiguranika u Švedskoj tijekom referencijskog razdoblja u Švedskoj, obračunan podjelom dohotka u Švedskoj s brojem godina tijekom kojih je dohodak ostvaren;

(b)

ako su davanja obračunana u skladu s člankom 40. ove Uredbe, a osobe nisu osigurane u Švedskoj, dotično razdoblje određuje se u skladu s poglavljem 8. stavcima 2. i 8. navedenog Zakona kao da su dotične osobe osigurane u Švedskoj. Ako dotične osobe nemaju dohotka koji daje pravo na mirovinu tijekom tog razdoblja na temelju Zakona o starosnim mirovinama na osnovi dohotka (1998:674), referencijsko razdoblje može teći od prvog trenutka u kojem je osiguranik primao dohodak od obavljanja plaćene djelatnosti u Švedskoj.”;

iv.

točka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

(a)

S ciljem obračunavanja fiktivne mirovine za obiteljsku mirovinu vezanu uz dohodak (Zakon 2000:461), ako nije zadovoljen uvjet švedskog zakonodavstva za ostvarenje prava na mirovinu od najmanje tri od pet godina koje prethode smrti osiguranika (referencijsko razdoblje), potrebno je uzeti u obzir i razdoblja osiguranja ostvarena u drugim državama članicama kao da su ostvarena u Švedskoj. Razdoblja osiguranja ostvarena u drugim državama članicama smatraju se kao utemeljenima na prosječnoj švedskoj mirovinskoj osnovici. Ako je dotična osoba ostvarila samo jednu godinu kao mirovinsku osnovicu u Švedskoj, svako razdoblje osiguranja u drugoj državi članici smatrat će se da čini isti iznos.

(b)

S ciljem obračuna fiktivnih mirovinskih bodova za mirovine udovica koje se odnose na smrt na dan 1. siječnja 2003. i nakon tog datuma, ako nije zadovoljen uvjet švedskog zakonodavstva za ostvarenja prava na mirovinske kredite od najmanje dvije od četiri godine koje prethode smrti osiguranika (referencijsko razdoblje), a razdoblja osiguranja su ostvarena u drugoj državi članici tijekom referencijskog razdoblja, te se godine moraju smatrati kao utemeljene na istim mirovinskim bodovima kao i za godinu ostvarenu u Švedskoj.”.


Top