EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0105

Direktiva Vijeća 2006/105/EZ od 20. studenoga 2006. o prilagodbi Direktiva 79/409/EEZ, 92/43/EEZ, 97/68/EZ, 2001/80/EZ i 2001/81/EZ u području okoliša zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske

OJ L 363, 20.12.2006, p. 368–408 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 883–923 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 147 - 187
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 147 - 187
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006 P. 194 - 234

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/105/oj

15/Sv. 006

HR

Službeni list Europske unije

194


32006L0105


L 363/368

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

20.11.2006.


DIREKTIVA VIJEĆA 2006/105/EZ

od 20. studenoga 2006.

o prilagodbi Direktiva 79/409/EEZ, 92/43/EEZ, 97/68/EZ, 2001/80/EZ i 2001/81/EZ u području okoliša zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Ugovor o pristupanju Bugarske i Rumunjske (1), a posebno njegov članak 4. stavak 3.,

uzimajući u obzir Akt o pristupanju Bugarske i Rumunjske, a posebno njegov članak 56.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da:

(1)

Sukladno članku 56. Akta o pristupanju, kad akti institucija ostaju važeći nakon 1. siječnja 2007. i treba ih prilagoditi zbog pristupanja, a potrebne prilagodbe nisu predviđene u Aktu o pristupanju ili njegovim prilozima, potrebne akte treba donijeti Vijeće, osim ako prvobitan akt nije donijela Komisija.

(2)

U Završnom aktu Konferencije koja je sastavila Ugovor o pristupanju navedeno je da su visoke ugovorne stranke postigle politički dogovor o nizu prilagodbi akata donesenih od strane institucija koje su potrebne zbog pristupanja te su Vijeće i Komisija pozvani da te prilagodbe, koje prema potrebi treba dopuniti i ažurirati kako bi se u obzir uzeo razvoj zakonodavstva Unije, donesu prije pristupanja.

(3)

Direktive 79/409/EEZ (2), 92/43/EEZ (3), 97/68/EZ (4), 2001/80/EZ (5) i 2001/81/EZ (6) treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktive 79/409/EEZ, 92/43/EEZ, 97/68/EZ, 2001/80/EZ i 2001/81/EZ izmjenjuju se u skladu s Prilogom.

Članak 2.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do dana pristupanja Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji. One Komisiji odmah dostavljaju tekst navedenih odredbi i tablicu o međusobnom odnosu tih odredaba i ove Direktive.

Kad države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu podložno stupanju na snagu Ugovora o pristupanju Bugarske i Rumunjske i na datum njegovog stupanja na snagu.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. studenoga 2006.

Za Vijeće

Predsjednik

J. KORKEAOJA


(1)  SL L 157, 21.6.2005., str. 11.

(2)  SL L 103, 25.4.1979., str. 1.

(3)  SL L 206, 22.7.1992., str. 7.

(4)  SL L 59, 27.2.1998., str. 1.

(5)  SL L 309, 27.11.2001., str. 1.

(6)  SL L 309, 27.11.2001., str. 22.


PRILOG

OKOLIŠ

A.   ZAŠTITA PRIRODE

1.

31979 L 0409: Direktiva Vijeća 79/409/EEZ od 2. travnja 1979. o očuvanju divljih ptica (SL L 103, 25.4.1979., str. 1.), kako je izmijenjena:

11979 H: Aktom o uvjetima pristupanja i o prilagodbama Ugovora – Pristupanje Helenske Republike (SL L 291, 19.11.1979., str. 17.),

31981 L 0854: Direktivom Vijeća 81/854/EEZ od 19.10.1981. (SL L 319, 7.11.1981., str. 3.),

11985 I: Aktom o uvjetima pristupanja i o prilagodbama Ugovora – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike (SL L 302, 15.11.1985., str. 23.),

31985 L 0411: Direktivom Komisije 85/411/EEZ od 25.7.1985. (SL L 233, 30.8.1985., str. 33.),

31986 L 0122: Direktivom Vijeća 86/122/EEZ od 8.4.1986. (SL L 100, 16.4.1986., str. 22.),

31990 L 0656: Direktivom Vijeća 90/656/EEZ od 4.12.1990. (SL L 353, 17.12.1990., str. 59.),

31991 L 0244: Direktivom Komisije 91/244/EEZ od 6.3.1991. (SL L 115, 8.5.1991., str. 41.),

31994 L 0024: Direktivom Vijeća 94/24/EZ od 8.6.1994. (SL L 164, 30.6.1994., str. 9.),

11994 N: Aktom o uvjetima pristupanja i o prilagodbama Ugovora – Pristupanje Republike Austrije, Republike Finske i Kraljevine Švedske (SL C 241, 29.8.1994., str. 21.),

31997 L 0049: Direktivom Komisije 97/49/EZ od 29.7.1997. (SL L 223, 13.8.1997., str. 9.),

12003 T: Aktom o uvjetima pristupanja i o prilagodbama Ugovora – Pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike (SL L 236, 23.9.2003., str. 33.),

32003 R 0807: Uredbom Vijeća (EZ) br. 807/2003 od 14.4.2003. (SL L 122, 16.5.2003., str. 36.).

Prilozi I., II./1, II./2, III./1 i III./2 zamjenjuju se sljedećim:

ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

(a)   GAVIIFORMES

Gaviidae

 

Gavia stellata

 

Gavia arctica

 

Gavia immer

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

 

Podiceps auritus

PROCELLARIIFORMES

Procellariidae

 

Pterodroma madeira

 

Pterodroma feae

 

Bulweria bulwerii

 

Calonectris diomedea

 

Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)

 

Puffinus yelkouan

 

Puffinus assimilis

Hydrobatidae

 

Pelagodroma marina

 

Hydrobates pelagicus

 

Oceanodroma leucorhoa

 

Oceanodroma castro

PELECANIFORMES

Pelecanidae

 

Pelecanus onocrotalus

 

Pelecanus crispus

Phalacrocoracidae

 

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

 

Phalacrocorax pygmeus

CICONIIFORMES

Ardeidae

 

Botaurus stellaris

 

Ixobrychus minutus

 

Nycticorax nycticorax

 

Ardeola ralloides

 

Egretta garzetta

 

Egretta alba (Ardea alba)

 

Ardea purpurea

Ciconiidae

 

Ciconia nigra

 

Ciconia ciconia

Threskiornithidae

 

Plegadis falcinellus

 

Platalea leucorodia

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicopteridae

 

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)

 

Cygnus cygnus

 

Anser albifrons flavirostris

 

Anser erythropus

 

Branta leucopsis

 

Branta ruficollis

 

Tadorna ferruginea

 

Marmaronetta angustirostris

 

Aythya nyroca

 

Polysticta stelleri

 

Mergus albellus (Mergellus albellus)

 

Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

Pandionidae

 

Pandion haliaetus

Accipitridae

 

Pernis apivorus

 

Elanus caeruleus

 

Milvus migrans

 

Milvus milvus

 

Haliaeetus albicilla

 

Gypaetus barbatus

 

Neophron percnopterus

 

Gyps fulvus

 

Aegypius monachus

 

Circaetus gallicus

 

Circus aeruginosus

 

Circus cyaneus

 

Circus macrourus

 

Circus pygargus

 

Accipiter gentilis arrigonii

 

Accipiter nisus granti

 

Accipiter brevipes

 

Buteo rufinus

 

Aquila pomarina

 

Aquila clanga

 

Aquila heliaca

 

Aquila adalberti

 

Aquila chrysaetos

 

Hieraaetus pennatus

 

Hieraaetus fasciatus

Falconidae

 

Falco naumanni

 

Falco vespertinus

 

Falco columbarius

 

Falco eleonorae

 

Falco biarmicus

 

Falco cherrug

 

Falco rusticolus

 

Falco peregrinus

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Bonasa bonasia

 

Lagopus mutus pyrenaicus

 

Lagopus mutus helveticus

 

Tetrao tetrix tetrix

 

Tetrao urogallus

Phasianidae

 

Alectoris graeca

 

Alectoris barbara

 

Perdix perdix italica

 

Perdix perdix hispaniensis

GRUIFORMES

Turnicidae

 

Turnix sylvatica

Gruidae

 

Grus grus

Rallidae

 

Porzana porzana

 

Porzana parva

 

Porzana pusilla

 

Crex crex

 

Porphyrio porphyrio

 

Fulica cristata

Otididae

 

Tetrax tetrax

 

Chlamydotis undulata

 

Otis tarda

CHARADRIIFORMES

Recurvirostridae

 

Himantopus himantopus

 

Recurvirostra avosetta

Burhinidae

 

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

 

Cursorius cursor

 

Glareola pratincola

Charadriidae

 

Charadrius alexandrinus

 

Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)

 

Pluvialis apricaria

 

Hoplopterus spinosus

Scolopacidae

 

Calidris alpina schinzii

 

Philomachus pugnax

 

Gallinago media

 

Limosa lapponica

 

Numenius tenuirostris

 

Tringa glareola

 

Xenus cinereus (Tringa cinerea)

 

Phalaropus lobatus

Laridae

 

Larus melanocephalus

 

Larus genei

 

Larus audouinii

 

Larus minutus

Sternidae

 

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)

 

Sterna caspia

 

Sterna sandvicensis

 

Sterna dougallii

 

Sterna hirundo

 

Sterna paradisaea

 

Sterna albifrons

 

Chlidonias hybridus

 

Chlidonias niger

Alcidae

 

Uria aalge ibericus

PTEROCLIFORMES

Pteroclididae

 

Pterocles orientalis

 

Pterocles alchata

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba palumbus azorica

 

Columba trocaz

 

Columba bollii

 

Columba junoniae

STRIGIFORMES

Strigidae

 

Bubo bubo

 

Nyctea scandiaca

 

Surnia ulula

 

Glaucidium passerinum

 

Strix nebulosa

 

Strix uralensis

 

Asio flammeus

 

Aegolius funereus

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

 

Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

Apodidae

 

Apus caffer

CORACIIFORMES

Alcedinidae

 

Alcedo atthis

Coraciidae

 

Coracias garrulus

PICIFORMES

Picidae

 

Picus canus

 

Dryocopus martius

 

Dendrocopos major canariensis

 

Dendrocopos major thanneri

 

Dendrocopos syriacus

 

Dendrocopos medius

 

Dendrocopos leucotos

 

Picoides tridactylus

PASSERIFORMES

Alaudidae

 

Chersophilus duponti

 

Melanocorypha calandra

 

Calandrella brachydactyla

 

Galerida theklae

 

Lullula arborea

Motacillidae

 

Anthus campestris

Troglodytidae

 

Troglodytes troglodytes fridariensis

Muscicapidae (Turdinae)

 

Luscinia svecica

 

Saxicola dacotiae

 

Oenanthe leucura

 

Oenanthe cypriaca

 

Oenanthe pleschanka

Muscicapidae (Sylviinae)

 

Acrocephalus melanopogon

 

Acrocephalus paludicola

 

Hippolais olivetorum

 

Sylvia sarda

 

Sylvia undata

 

Sylvia melanothorax

 

Sylvia rueppelli

 

Sylvia nisoria

Muscicapidae (Muscicapinae)

 

Ficedula parva

 

Ficedula semitorquata

 

Ficedula albicollis

Paridae

 

Parus ater cypriotes

Sittidae

 

Sitta krueperi

 

Sitta whiteheadi

Certhiidae

 

Certhia brachydactyla dorotheae

 

Laniidae

 

Lanius collurio

 

Lanius minor

 

Lanius nubicus

Corvidae

 

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Fringillidae (Fringillinae)

 

Fringilla coelebs ombriosa

 

Fringilla teydea

Fringillidae (Carduelinae)

 

Loxia scotica

 

Bucanetes githagineus

 

Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)

Emberizidae (Emberizinae)

 

Emberiza cineracea

 

Emberiza hortulana

 

Emberiza caesia

ПРИЛОЖЕНИЕ II/1 — ANEXO II/1 — PŘÍLOHA II/1 — BILAG II/1 — ANHANG II/1 — II/1 LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/1 — ANNEX II/1 — ANNEXE II/1 — ALLEGATO II/1 — II/1. PIELIKUMS — II/1 PRIEDAS — II/1. MELLÉKLET — ANNESS II/1 — BIJLAGE II/1 — ZAŁĄCZNIK II/1 — ANEXO II/1 – ANEXA II/1 – PRÍLOHA II/1 — PRILOGA II/1 — LIITE II/1 — BILAGA II/1

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Anser fabalis

 

Anser anser

 

Branta canadensis

 

Anas penelope

 

Anas strepera

 

Anas crecca

 

Anas platyrhynchos

 

Anas acuta

 

Anas querquedula

 

Anas clypeata

 

Aythya ferina

 

Aythya fuligula

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus

 

Lagopus mutus

Phasianidae

 

Alectoris graeca

 

Alectoris rufa

 

Perdix perdix

 

Phasianus colchicus

GRUIFORMES

Rallidae

 

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

 

Lymnocryptes minimus

 

Gallinago gallinago

 

Scolopax rusticola

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba livia

 

Columba palumbus

ПРИЛОЖЕНИЕ II/2 — ANEXO II/2 — PŘÍLOHA II/2 — BILAG II/2 — ANHANG II/2 — II/2 LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/2 — ANNEX II/2 — ANNEXE II/2 — ALLEGATO II/2 — II/2. PIELIKUMS — II/2 PRIEDAS — II/2. MELLÉKLET — ANNESS II/2 — BIJLAGE II/2 — ZAŁĄCZNIK II/2 — ANEXO II/2 — ANEXA II/2 — PRÍLOHA II/2 — PRILOGA II/2 — LIITE II/2 — BILAGA II/2

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Cygnus olor

 

Anser brachyrhynchus

 

Anser albifrons

 

Branta bernicla

 

Netta rufina

 

Aythya marila

 

Somateria mollissima

 

Clangula hyemalis

 

Melanitta nigra

 

Melanita fusca

 

Bucephala clangula

 

Mergus serrator

 

Mergus merganser

GALLIFORMES

Meleagridae

 

Meleagris gallopavo

Tetraonidae

 

Bonasa bonasia

 

Lagopus lagopus lagopus

 

Tetrao tetrix

 

Tetrao urogallus

Phasianidae

 

Francolinus francolinus

 

Alectoris barbara

 

Alectoris chukar

 

Coturnix coturnix

GRUIFORMES

Rallidae

 

Rallus aquaticus

 

Gallinula chloropus

CHARADRIIFORMES

Haematopodidae

 

Haematopus ostralegus

Charadriidae

 

Pluvialis apricaria

 

Pluvialis squatarola

 

Vanellus vanellus

Scolopacidae

 

Calidris canutus

 

Philomachus pugnax

 

Limosa limosa

 

Limosa lapponica

 

Numenius phaeopus

 

Numenius arquata

 

Tringa erythropus

 

Tringa totanus

 

Tringa nebularia

Laridae

 

Larus ridibundus

 

Larus canus

 

Larus fuscus

 

Larus argentatus

 

Larus cachinnans

 

Larus marinus

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba oenas

 

Streptopelia decaocto

 

Streptopelia turtur

PASSERIFORMES

Alaudidae

 

Alauda arvensis

Muscicapidae

 

Turdus merula

 

Turdus pilaris

 

Turdus philomelos

 

Turdus iliacus

 

Turdus viscivorus

Sturnidae

 

Sturnus vulgaris

Corvidae

 

Garrulus glandarius

 

Pica pica

 

Corvus monedula

 

Corvus frugilegus

 

Corvus corone

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

GR

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

Cygnus olor

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Anser brachyrhynchus

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Anser albifrons

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

 

+

+

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

+

Branta bernicla

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netta rufina

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aythya marila

+

 

 

+

+

 

+

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

Somateria mollissima

 

 

 

+

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Clangula hyemalis

 

 

 

+

 

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Melanitta nigra

 

 

 

+

+

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Melanitta fusca

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Bucephala clangula

 

 

 

+

 

+

+

 

+

+

 

 

+

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

+

Mergus serrator

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Mergus merganser

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Bonasa bonasia

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

 

+

 

+

+

+

 

Lagopus lagopus lagopus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Tetrao tetrix

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

+

Tetrao urogallus

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

+

Francolinus francolinus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alectoris barbara

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alectoris chukar

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coturnix coturnix

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

Meleagris gallopavo

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

Rallus aquaticus

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gallinula chloropus

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

+

Haematopus ostralegus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pluvialis apricaria

+

 

 

+

 

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

Pluvialis squatarola

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Vanellus vanellus

+

 

 

+

 

 

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidris canutus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philomachus pugnax

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limosa limosa

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limosa lapponica

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Numenius phaeopus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Numenius arquata

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Tringa erythropus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tringa totanus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Tringa nebularia

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus ridibundus

+

 

 

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

Larus canus

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Larus fuscus

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus argentatus

+

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Larus cachinnans

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus marinus

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Columba oenas

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Streptopelia decaocto

 

+

+

+

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

+

 

 

 

Streptopelia turtur

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

Alauda arvensis

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Turdus merula

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

Turdus pilaris

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

+

+

 

Turdus philomelos

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Turdus iliacus

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Turdus viscivorus

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Sturnus vulgaris

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Garrulus glandarius

+

 

 

+

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

 

+

+

Pica pica

+

+

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

Corvus monedula

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

+

+

Corvus frugilegus

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

Corvus corone

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, GR = Ελλάδα, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom.

+

=

Страни-членки, които съгласно член 7, параграф 3 могат да разрешават ловуване на изброените видове.

+

=

Estados miembros que pueden autorizar, conforme al apartado 3 del artículo 7, la caza de las especies enumeradas.

+

=

Členské státy, které mohou podle čl. 7 odst. 3 povolit lov uvedených druhů.

+

=

Medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, kan give tilladelse til jagt på de anførte arter.

+

=

Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgeführten Arten zulassen können.

+

=

Liikmesriigid, kes võivad artikli 7 lõike 3 alusel lubada loetelus nimetatud liikidele jahipidamist.

+

=

Κράτη Μέλη που δύνανται να επιτρέψουν, σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρ. 3, το κυνήγι των ειδών που αριθμούνται.

+

=

Države članice koje sukladno članku 7. stavku 3. mogu odobriti lov navednih vrsta.

+

=

États membres pouvant autoriser, conformément à l'article 7 paragraphe 3, la chasse des espèces énumérées.

+

=

Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articulo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate.

+

=

Dalībvalstis, kurās saskaņā ar 7. panta 3. punktu ir atļautas sarakstā minēto sugu medības.

+

=

Šalys narės, kurios pagal 7 straipsnio 3 punktą gali leisti medžioti išvardintas rūšis.

+

=

Tagállamok, melyek a 7. cikkének (3) bekezdése alapján engedélyezhetik a listán szereplő fajok vadászatát.

+

=

Stati Membri li bis-saħħa ta' l-Artikolu 7(3) jistgħu jawtorizzaw kaċċa ta' l-ispeċi indikati.

+

=

Lid-Staten die overeenkonstig artikel 7, lid 3, toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten.

+

=

Państwa członkowskie, które na mocy art. 7 ust. 3 mogą udzielić zezwolenia na polowanie na wyliczone gatunki.

+

=

Estados-Membros que podem autorizar, conforme o n.o 3 do artigo 7.o, a caça das espécies enumeradas.

+

=

Statele membre care, conform articolului 7 paragraful 3, pot autoriza vânarea speciilor enumerate.

+

=

Členské štáty, ktoré podľa článku 7 odseku 3 môžu povoliť poľovanie na uvedené druhy.

+

=

Države članice, ki po členu 7(3) lahko dovolijo lov na navedene vrste.

+

=

Jäsenvaltiot, jotka 7 artiklan 3 kohdan perusteella voivt sallia luettelossa mainittujen lajien metsästyksen.

+

=

Medlemsstater som enligt artikel 7.3 får tillåta jakt på de angivna arterna.

ПРИЛОЖЕНИЕ III/1 — ANEXO III/1 — PŘÍLOHA III/1 — BILAG III/1 — ANHANG III/1 — III/1 LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/1 — ANNEX III/1 — ANNEXE III/1 — ALLEGATO III/1 — III/1. PIELIKUMS — III/1 PRIEDAS — III/1. MELLÉKLET — ANNESS III/1 — BIJLAGE III/1 — ZAŁĄCZNIK III/1 — ANEXO III/1 — ANEXA III/1PRÍLOHA III/1 — PRILOGA III/1 — LIITE III/1 — BILAGA III/1

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus

Phasianidae

 

Alectoris rufa

 

Alectoris barbara

 

Perdix perdix

 

Phasianus colchicus

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba palumbus

ПРИЛОЖЕНИЕ III/2 — ANEXO III/2 — PŘÍLOHA III/2 — BILAG III/2 — ANHANG III/2 — III/2 LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/2 — ANNEX III/2 — ANNEXE III/2 — ALLEGATO III/2 — III/2. PIELIKUMS — III/2 PRIEDAS — III/2. MELLÉKLET — ANNESS III/2 — BIJLAGE III/2 — ZAŁĄCZNIK III/2 — ANEXO III/2 — ANEXA III/2 — PRÍLOHA III/2 — PRILOGA III/2 — LIITE III/2 — BILAGA III/2

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Anser albifrons albifrons

 

Anser anser

 

Anas penelope

 

Anas crecca

 

Anas acuta

 

Anas clypeata

 

Aythya ferina

 

Aythya fuligula

 

Aythya marila

 

Somateria mollissima

 

Melanitta nigra

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Lagopus mutus

 

Tetrao tetrix britannicus

 

Tetrao urogallus

GRUIFORMES

Rallidae

 

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

 

Pluvialis apricaria

Scolopacidae

 

Lymnocryptes minimus

 

Gallinago gallinago

 

Scolopax rusticola.

2.

31992 L 0043: Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.), kako je izmijenjena:

11994 N: Aktom o uvjetima pristupanja i o prilagodbama Ugovora – Pristupanje Republike Austrije, Republike Finske i Kraljevine Švedske (SL C 241, 29.8.1994., str. 21.),

31997 L 0062: Direktivom Vijeća 97/62/EZ od 27.10.1997. (SL L 305, 8.11.1997., str. 42.),

12003 T: Aktom o uvjetima pristupanja i o prilagodbama Ugovora – Pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike (SL L 236, 23.9.2003., str. 33.),

32003 R 1882: Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 29.9.2003. (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(a)

Članak 1. točka (c) podtočka iii. zamjenjuje se sljedećim:

„iii.

sadašnji izraziti primjeri tipičnih karakteristika jedne ili više od devet sljedećih biogeografskih regija: alpske, atlanske, crnomorske, borealne, kontinentalne, makaronezijske, sredozemne, panonske i stepske.”;

(b)

U članku 4. stavku 2. riječ „sedam” zamjenjuje se riječju „devet”;

(c)

Prilozi I. i II. zamjenjuju se sljedećim:

PRILOG I.

TIPOVI PRIRODNIH STANIŠTA OD INTERESA ZA ZAJEDNICU, ČIJE OČUVANJE ZAHTIJEVA ODREĐIVANJE POSEBNIH PODRUČJA OČUVANJA

Tumačenje

Smjernice za tumačenje tipova staništa navedene su u „Priručniku za tumačenje staništa Europske unije” kako ga je odobrio odbor osnovan na temelju članka 20. („Odbor za staništa”) i objavila Europska komisija (1).

Oznaka odgovara oznaci iz ekološke mreže NATURA 2000.

Znak „*” označava prioritetne tipove staništa.

1.   OBALNA I HALOFILNA STANIŠTA

11.   Otvoreno more i plimna područja

1110

Pješčane plićine trajno prekrivene morem

1120

* Morsko dno s naseljima Posidonia (Posidonion oceanicae)

1130

Estuariji

1140

Ravne niske muljevite i pješčane plićine izložene zraku za vrijeme oseke

1150

* Obalne lagune

1160

Velike plitke uvale i zaljevi

1170

Grebeni

1180

Podmorske strukture nastale emisijom plinova

12.   Morski klifovi i šljunčane ili kamenite plaže

1210

Jednogodišnja vegetacija na obalama s organskim nanosima

1220

Višegodišnja vegetacija kamenitih obala

1230

Obrasli morski klifovi atlantske i baltičke obale

1240

Obrasli morski klifovi mediteranskih obala s endemskom vegetacijom Limonium spp.

1250

Obrasli morski klifovi s endemskom florom makaronezijskih obala

13.   Atlantske i kontinentalne močvarne slanuše i slane livade

1310

Salicornia i druge jednogodišnje biljke koje naseljavaju mulj i pijesak

1320

Buseni Spartina (Spartinion maritimae)

1330

Atlanske slane livade (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1340

* Kopnene slane livade

14.   Mediteranske i termoatlantske močvarne slanuše i slane livade

1410

Mediteranske slane livade (Juncetalia maritimi)

1420

Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)

1430

Halo-nitrofilne šikare (Pegano-Salsoletea)

15.   Slane i sadrene kopnene stepe

1510

* Mediteranske slane stepe (Limonietalia)

1520

* Iberijska vegetacija na sadri (Gypsophiletalia)

1530

* Panonske slane stepe i slane močvare

16.   Arhipelag, obalne i kopnene vulkanske uzvisine borealnog Baltika

1610

Baltički eskerski otoci s vegetacijom pješčanih, stjenovitih i šljunčanih obala i sublitoralnom vegetacijom

1620

Otočići i mali otoci borealnog Baltika

1630

* Obalne livade borealnog Baltika

1640

Pješčane plaže borealnog Baltika s višegodišnjom vegetacijom

1650

Uske uvale borealnog Baltika

2.   OBALNE PJEŠČANE SIPINE I KOPNENE SIPINE

21.   Morske sipine atlanskih, sjevernomorskih i baltičkih obala

2110

Embrionske obalne sipine

2120

Pomične sipine duž obale, s vegetacijom Ammophila arenaria („bijele sipine”)

2130

* Nepomične obalne sipine s travnatom vegetacijom („sive sipine”)

2140

* Dekalcificirane nepomične sipine s vegetacijom Empetrum nigrum

2150

* Atlantske dekalcificirane nepomične sipine (Calluno-Ulicetea)

2160

Sipine s vegetacijom Hippophaë rhamnoides

2170

Sipine s vegetacijom Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)

2180

Šumovite sipine atlantske, kontinentalne i borealne regije

2190

Vlažne udubine u sipinama

21A0

„Machairi” (* u Irskoj)

22.   Morske sipine mediteranske obale

2210

Nepomične obalne sipine s vegetacijom Crucianellion maritimae

2220

Sipine s vegetacijom Euphorbia terracina

2230

Sipine s travnjacima Malcolmietalia

2240

Sipine s travnjacima Brachypodietalia s jednogodišnjim biljkama

2250

* Obalne sipine s vegetacijom Juniperus spp.

2260

Tvrdolisne šikare Cisto-Lavenduletalia na sipinama

2270

* Sipine prekrivene šumama Pinus pinea i/ili Pinus pinaster

23.   Kopnene sipine, stare i dekalcificirane

2310

Suhe pješčane vrištine s vegetacijom Calluna i Genista

2320

Suhe pješčane vrištine s vegetacijom Calluna i Empetrum nigrum

2330

Kopnene sipine s otvorenim travnjacima Corynephorus i Agrostis

2340

* Sipine panonskih kontinentalnih područja

3.   SLATKOVODNA STANIŠTA

31.   Stajaćice

3110

Oligotrofne vode pješčanih ravni, koje sadrže vrlo malo minerala (Littorelletalia uniflorae)

3120

Oligotrofne vode koje sadrže vrlo malo minerala, uglavnom na pjeskovitom tlu zapadnog Mediterana, s vegetacijom Isoetes spp.

3130

Oligotrofne do mezotrofne stajaćice s vegetacijom Littorelletea uniflorae i/ili Isoëto-Nanojuncetea

3140

Tvrde oligo-mezotrofne vode s bentičkom vegetacijom Chara spp.

3150

Prirodna eutrofna jezera s vegetacijom tipa Magnopotamion ili Hydrocharition

3160

Prirodna distrofna jezera i lokve

3170

* Mediteranske povremene lokve

3180

* Turlafi – povremena krška jezera (eng. turloughs)

3190

Jezera u sadrenom kršu

31A0

* Naselja lotusa na transilvanijskim vrućim izvorima

32.   Tekućice – dijelovi vodnih tokova s prirodnom ili poluprirodnom dinamikom (mala, prosječna i velika korita) gdje nema znakova značajano narušene kvalitete vode

3210

Fenoskandinavske prirodne rijeke

3220

Alpske rijeke i travnata vegetacija duž njihovih obala

3230

Alpske rijeke i njihova drvna vegetacija s vegetacijom Myricaria germanica

3240

Alpske rijeke i njihova drvna vegetacija s vegetacijom Salix elaeagnos

3250

Sredozemne rijeke stalnog toka s vegetacijom Glaucium flavum

3260

Vodni tokovi od ravničarske do planinske razine s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion

3270

Rijeke muljevitih obala s vegetacijom Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.

3280

Sredozemne rijeke stalnog toka, s vrstom Paspalo-Agrostidion i visećim zavjesama Salix i Populus alba

3290

Sredozemne rijeke povremenog toka Paspalo-Agrostidion

4.   VRIŠTINE I ŠIKARE UMJERENIH PODRUČJA

4010

Sjevernoatlantske vlažne vrištine s vegetacijom Erica tetralix

4020

* Vlažne vrištine umjerenih atlantskih područja s vegetacijom Erica ciliaris i Erica tetralix

4030

Europske suhe vrištine

4040

* Suhe atlantske obalne vrištine s vegetacijom Erica vagans

4050

* Endemske makaronezijske vrištine

4060

Alpske i borealne vrištine

4070

* Šikare s vegetacijom Pinus mugo i Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

4080

Subarktička šikara Salix spp.

4090

Endemske oromediteranske šikare s vegetacijom štipavaca

40A0

* Subkontinentalna peripanonska šikara

40B0

Guštare Potentilla fruticosa u Rodopima

40C0

* Pontsko-sarmatske listopadne guštare

5.   TVRDOLISNA ŠIKARA (MATORAL)

51.   Šikare submediteranskog i umjerenog područja

5110

Stabilne kserotermofilne formacije s vegetacijom Buxus sempervirens na stjenovitim obroncima (Berberidion p.p.)

5120

Planinske formacije Cytisus purgans

5130

Formacije Juniperus communis na vrištinama ili travnjacima na karbonatnom tlu

5140

* Formacije Cistus palhinhae na vlažnim morskim vrištinama

52.   Mediteranska drvenasta makija

5210

Drvenasta makija s vegetacijom Juniperus spp.

5220

* Drvenasta makija s vegetacijom Zyziphus

5230

* Drvenasta makija s vegetacijom Laurus nobilis

53.   Termomediteranske i predstepske grmolike formacije

5310

Guštare Laurus nobilis

5320

Niske formacije euforbije u blizini klifova

5330

Termomediteranske i predpustinjske grmolike formacije

54.   Frigana (eng. Phrygana)

5410

Zapadnosredozemne frigane na vrhovima klifova (Astragalo-Plantaginetum subulatae)

5420

Frigane Sarcopoterium spinosum

5430

Endemske frigane Euphorbio-Verbascion

6.   PRIRODNE I POLUPRIRODNE TRAVNJAČKE FORMACIJE

61.   Prirodni travnjaci

6110

* Travnjaci na karbonatnom kamenjaru ili bazofilni travnjaci Alysso-Sedion albi

6120

* Suhi pjeskoviti travnjaci na karbonatnom tlu

6130

Travnjaci Violetalia calaminariae na kalaminskoj podlozi

6140

Pirinejski travnjaci Festuca eskia na kremenoj podlozi

6150

Alpski i borealni travnjaci na kremenoj podlozi

6160

Oroiberijski travnjaci Festuca indigesta

6170

Alpski i subalpski travnjaci na karbonatnom tlu

6180

Makaronezijski mezofilni travnjaci

6190

Panonski kamenjarski travnjaci (Stipo-Festucetalia pallentis)

62.   Poluprirodni suhi travnjaci i facija šipražja

6210

Poluprirodni suhi travnjaci i facija šipražja na karbonatnim podlogama (Festuco-Brometalia) (*značajna staništa orhideja)

6220

* Pseudostepe s travama i jednogodišnjim biljkama Thero-Brachypodietea

6230

* Travnjaci bogati vrstama s prevladavajućom vrstom Nardus, na kremenim podlogama u planinskim područjima (i subplaninskim područjima kontinentalne Europe)

6240

* Subpanonski stepski travnjaci

6250

* Panonski stepski travnjaci na praporu

6260

* Panonske pješčane stepe

6270

* Fenoskandinavski nizinski suhi do srednjevlažni travnjaci bogati vrstama

6280

* Nordijske alvarske i predkambrijske zaravni od karbonatnih stijena

62A0

Istočni submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneratalia villosae)

62B0

* Serpentinofilni travnjaci na Cipru

62C0

* Pontsko-sarmatske stepe

62D0

Oromezijski acidofilni travnjaci

63.   Tvrdolisne šume pašnjaci (deheze)

6310

Deheze sa zimzelenom vegetacijom Quercus sp.

64.   Poluprirodne vlažne livade visokih zeleni

6410

Livade Molinia na karbonatnom, tresetnom ili glineno-muljevitom tlu (Molinion caeruleae)

6420

Mediteranski vlažni travnjaci visokih zeleni Molinio-Holoschoenion

6430

Hidrofilne rubne ravničarske, planinske i alpske zajednice visokih zeleni

6440

Aluvijalne livade Cnidion dubii u riječnim dolinama

6450

Aluvijalne livade borealnih šuma četinjača

6460

Tresetasti travnjaci Troodosa

65.   Mezofilni travnjaci

6510

Nizinske sjenokosne livade (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6250

Planinske sjenokosne livade

6530

* Fenoskandinavske šumovite livade

7.   VISOKI CRETOVI, TRESETIŠTA I RITOVI

71.   Kiseli cretovi Sphagnum

7110

* Aktivni visoki cretovi

7120

Degradirani visoki cretovi koji se još mogu prirodno regenerirati

7130

Kompleksni cretovi (eng. blanket bogs) (* ako je cret aktivan)

7140

Prijelazna tresetišta i trusni cretovi

7150

Depresije na tresetnim podlogama (Rhynchosporion)

7160

Fenoskandivanski mineralni izvori i izvorski ritovi

72.   Ritovi na karbonatnim podlogama

7210

* Ritovi na karbonatnim podlogama s vegetacijom Cladium mariscus i Caricion davallianae sp.

7220

* Sadrotvorni izvori s formacijama tufe (Cratoneurion)

7230

Ritovi na lužnatim podlogama

7240

* Alpske pionirske formacije Caricion bicoloris-atrofuscae

73.   Borealna tresetišta

7310

* Aapa tresetišta

7320

* Palsa tresetišta

8.   STJENOVITA STANIŠTA I PEĆINE

81.   Točila

8110

Kremenasta točila na razinama od planinskih do snježnih (Androsacetalia alpinae i Galeopsietalia ladani)

8120

Karbonatna točila na razinama od planinskih do snježnih (Thlaspietea rotundifolii)

8130

Zapadnomediteranska i termofilna točila

8140

Istočnomediteranska točila

8150

Kremenasta točila srednjoeuropskih visoravni

8160

* Srednjoeuropska karbonatna točila na brdskim i planinskim razinama

82.   Stjenoviti obronci s hazmofitskom vegetacijom

8210

Obronci karbonatnih stijena s hazmofitskom vegetacijom

8220

Obronci kremenih stijena s hazmofitskom vegetacijom

8230

Kremene stijene s pionirskom vegetacijom Sedo-Scleranthion ili Sedo albi-Veronicion dillenii

8240

* Ploče od vapnenca

83.   Ostala stjenovita staništa

8310

Pećine zatvorene za javnost

8320

Vulkanska polja i prirodne udubine

8330

Potopljene ili djelomično potopljene morske pećine

8340

Vječni glečeri

9.   ŠUME

(Sub)prirodna šumska vegetacija koja obuhvaća nativne vrste koju formiraju šume visokih stabala s tipičnim šipražjem i koja ispunjava sljedeće kriterije: rijetka ili rezidualna, i/ili koja udomljuje vrste od interesa za Zajednicu

90.   Šume borealne Europe

9010

* Zapadne tajge

9020

* Fenoskandinavske polusjeverne prirodne stare širokolisne listopadne šume (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus or Ulmus) bogate epifitima

9030

* Prirodne šume prvog nasljednog stupnja na vulkanskoj obali

9040

Nordijske subalpske/subarktičke šume s vegetacijom Betula pubescens subsp. czerepanovii

9050

Fenoskandinavske šume bogate travama s vegetacijom Picea abies

9060

Šume četinjače koje se nalaze na ili su povezane s glaciofluvijalnim eskerima

9070

Fenoskandinavski šumoviti pašnjaci

9080

* Fenoskandinavske listopadne močvarne šume

91.   Šume umjerenog europskog područja

9110

Bukove šume Luzulo-Fagetum

9120

Atlanske acidofilne bukove šume s vegetacijom Ilex, a ponekad i Taxus u zoni grmlja (Quercion robori-petraeae ili Ilici-Fagenion)

9130

Bukove šume Asperulo-Fagetum

9140

Srednjoeuropske subalpske bukove šume s vegetacijom Acer i Rumex arifolius

9150

Srednjoeuropske šume bukve Cephalanthero-Fagion na vapnencu

9160

Subatlantske i srednjoeuropske hrastove ili hrastovo-grabove šume Carpinion betuli

9170

Hrastovo-grabove šume Galio-Carpinetum

9180

* Šume Tilio-Acerion na obroncima, točilima i u klancima

9190

Stare acidofilne hrastove šume na pješčanim ravnima s Quercus robur

91A0

Stare šume hrasta kitnjaka na Britanskim otocima s vegetacijom Ilex i Blechnum

91B0

Termofilne šume Fraxinus angustifolia

91C0

* Kaledonijske šume

91D0

* Cretne šume

91E0

* Aluvijalne šume s vegetacijom Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

Obalne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis i Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia, duž velikih rijeka (Ulmenion minoris)

91G0

* Panonske šume s vegetacijom Quercus petraea i Carpinus betulus

91H0

* Panonske šume s vegetacijom Quercus pubescens

91I0

* Europsko-sibirske stepske šume s vegetacijom Quercus spp.

91J0

* Šume Taxus baccata Britanskih otoka

91K0

Ilirske šume Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)

91L0

Ilirske šume hrasta kitnjaka i običnoga graba (Erythronio-carpinion)

91M0

Panonsko-balkanske šume turskog hrasta – hrasta kitnjaka

91N0

* Guštare panonskih kopnenih pješčanih sipina (Junipero-Populetum albae)

91P0

Jelova šuma (Abietetum polonicum)

91Q0

Kalcikolne šume Pinus sylvestris zapadnih Karpata

91R0

Dinarske šume škotskog bora (Genisto januensis-Pinetum) na dolomitu

91S0

Zapadnopontske bukove šume

91T0

Srednjoeuropske šume škotskog bora, bogate lišajevima

91U0

Borove šume sarmatske stepe

91V0

Dacijske bukove šume (Symphyto-Fagion)

91W0

Mezijske bukove šume

91X0

* Dobrudžanske bukove šume

91Y0

Dacijske hrastove i grabove šume

91Z0

Mezijske šume srebrne lipe

91AA

* Istočne šume bijelog hrasta

91BA

Mezijske šume srebrne jele

91CA

Šume škotskog bora planinskog vijenca Balkana i Rodopa

92.   Sredozemne listopadne šume

9210

* Apeninske bukove šume s vrstama Taxus i Ilex

9220

* Apeninske bukove šume s vegetacijom Abies alba i bukove šume s vegetacijom Abies nebrodensis

9230

Hrastove šume Galicije i Portugala s vegetacijom Quercus robur i Quercus pyrenaica

9240

Iberijske šume Quercus faginea i Quercus canariensis

9250

Šume Quercus trojana

9260

Šume Castanea sativa

9270

Grčke bukove šume s vegetacijom Abies borisii-regis

9280

Šume Quercus frainetto

9290

Šume Cupressus (Acero-Cupression)

92A0

Galerije Salix alba i Populus alba

92B0

Obalne formacije na isprekidanim sredozemnim vodenim tokovima, s vegetacijom Rhododendron ponticum, Salix i druge vrste

92C0

Šume Platanus orientalis i Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)

92D0

Južne obalne galerije i guštare (Nerio-Tamaricetea i Securinegion tinctoriae)

93.   Sredozemne tvrdolisne šume

9310

Egejske šume Quercus brachyphylla

9320

Šume Olea i Ceratonia

9330

Šume Quercus suber

9340

Šume Quercus ilex i Quercus rotundifolia

9350

Šume Quercus macrolepis

9360

* Makaronezijske lovorove šume (Laurus, Ocotea)

9370

* Lugovi palme Phoenix

9380

Šume Ilex aquifolium

9390

* Šikara i niska šumska vegetacija s vegetacijom Quercus alnifolia

93A0

Šumovita područja s vegetacijom Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)

94.   Planinske šume četinjače umjerenog područja

9410

Acidofilne šume Picea na razinama od planinskih do alpskih (Vaccinio-Piceetea)

9420

Alpske šume Larix decidua i/ili Pinus cembra

9430

Subalpske i planinske šume Pinus uncinata (* ako rastu na sadri ili vapnencu)

95.   Sredozemne i makaronezijske planinske šume četinjače

9510

* Južnoapeninske šume Abies alba

9520

Šume Abies pinsapo

9530

* (Sub)mediteranske borove šume s vegetacijom endemskog crnog bora

9540

Mediteranske borove šume s vegetacijom endemskog mezogenog bora

9550

Kanarske endemske borove šume

9560

* Endemske šume s vegetacijom Juniperus sp.

9570

* Šume Tetraclinis articulata

9580

* Mediteranske šume Taxus baccata

9590

* Šume Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)

95A0

Borove šume visokog oromediteranskog područja

PRILOG II.

ŽIVOTINJSKE I BILJNE VRSTE OD INTERESA ZA ZAJEDNICU ČIJE OČUVANJE ZAHTIJEVA ODREĐIVANJE POSEBNIH PODRUČJA OČUVANJA

Tumačenje

(a)   Prilog II. nastavlja se na Prilog I. za uspostavu usklađene mreže posebnih područja očuvanja.

(b)   Vrste iz popisa u Prilogu navedene su:

po nazivu vrste ili podvrste, ili

po nazivima svih vrsta koje pripadaju nekoj višoj taksonomskoj skupini ili određenom dijelu te taksonomske skupine.

Kratica „spp.” iza naziva porodice ili roda označava sve vrste koje pripadaju toj porodici ili tom rodu.

(c)   Simboli

Zvjezdica (*) ispred naziva vrste pokazuje da se radi o prioritetnoj vrsti.

Većina vrsta navedenih u ovom Prilogu navedena je i u Prilogu IV. Kad se vrsta pojavljuje u ovom Prilogu, a ne pojavljuje se ni u Prilogu IV. ni u Prilogu V., iza naziva vrste slijedi simbol (o); kad se vrsta pojavljuje u ovom Prilogu i u Prilogu V., ali se ne pojavljuje u Prilogu IV., iza naziva vrste slijedi simbol (V).

(a)    ŽIVOTINJE

KRALJEŠNJACI

SISAVCI

INSECTIVORA

Talpidae

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus

Miniopterus schreibersii

Myotis bechsteinii

Myotis blythii

Myotis capaccinii

Myotis dasycneme

Myotis emarginatus

Myotis myotis

Pteropodidae

Rousettus aegyptiacus

RODENTIA

Gliridae

Myomimus roachi

Sciuridae

* Marmota marmota latirostris

* Pteromys volans (Sciuropterus russicus)

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

* Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

Castoridae

Castor fiber (osim estonskih, latvijskih, litavskih, finskih i švedskih populacija)

Cricetidae

Mesocricetus newtoni

Microtidae

Microtus cabrerae

* Microtus oeconomus arenicola

* Microtus oeconomus mehelyi

Microtus tatricus

Zapodidae

Sicista subtilis

CARNIVORA

Canidae

* Alopex lagopus

* Canis lupus (osim estonske populacije; grčke populacije: samo one južno od 39. paralele; španjolske populacije: samo one južno od Duera; latvijske, litavske i finske populacije).

Ursidae

* Ursus arctos (osim estonskih, finskih i švedskih populacija)

Mustelidae

* Gulo gulo

Lutra lutra

Mustela eversmanii

* Mustela lutreola

Vormela peregusna

Felidae

Lynx lynx (osim estonskih, latvijskih i finskih populacija)

* Lynx pardinus

Phocidae

Halichoerus grypus (V)

* Monachus monachus

Phoca hispida bottnica (V)

* Phoca hispida saimensis

Phoca vitulina (V)

ARTIODACTYLA

Cervidae

* Cervus elaphus corsicanus

Rangifer tarandus fennicus (o)

Bovidae

* Bison bonasus

Capra aegagrus (prirodne populacije)

* Capra pyrenaica pyrenaica

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (prirodne populacije – Korzika i Sardinija)

Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion)

* Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)

Rupicapra rupicapra balcanica

* Rupicapra rupicapra tatrica

CETACEA

Phocoena phocoena

Tursiops truncatus

REPTILI

CHELONIA (TESTUDINES)

Testudinidae

Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata

Cheloniidae

* Caretta caretta

* Chelonia mydas

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

Lacerta bonnali (Lacerta monticola)

Lacerta monticola

Lacerta schreiberi

Gallotia galloti insulanagae

* Gallotia simonyi

Podarcis lilfordi

Podarcis pityusensis

Scincidae

Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)

Gekkonidae

Phyllodactylus europaeus

OPHIDIA (SERPENTES)

Colubridae

* Coluber cypriensis

Elaphe quatuorlineata

Elaphe situla

* Natrix natrix cypriaca

Viperidae

* Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

Vipera ursinii (osim Vipera ursinii rakosiensis)

* Vipera ursinii rakosiensis

VODOZEMCI

CAUDATA

Salamandridae

Chioglossa lusitanica

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)

* Salamandra aurorae (Salamandra atra aurorae)

Salamandrina terdigitata

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

Triturus montandoni

Triturus vulgaris ampelensis

Proteidae

* Proteus anguinus

Plethodontidae

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii

Hydromantes (Speleomantes) flavus

Hydromantes (Speleomantes) genei

Hydromantes (Speleomantes) imperialis

Hydromantes (Speleomantes) strinatii

Hydromantes (Speleomantes) supramontes

ANURA

Discoglossidae

* Alytes muletensis

Bombina bombina

Bombina variegata

Discoglossus galganoi (uključujući Discoglossus „jeanneae”)

Discoglossus montalentii

Discoglossus sardus

Ranidae

Rana latastei

Pelobatidae

* Pelobates fuscus insubricus

RIBE

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Eudontomyzon spp. (o)

Lampetra fluviatilis (V) (osim finskih i švedskih populacija)

Lampetra planeri (o) (osim estonskih, finskih i švedskih populacija)

Lethenteron zanandreai (V)

Petromyzon marinus (o) (osim švedskih populacija)

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

* Acipenser naccarii