EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1158

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama

OJ L 191, 22.7.2005, p. 1–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 87 - 101
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 87 - 101
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 101 - 115

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1158/oj

13/Sv. 051

HR

Službeni list Europske unije

101


32005R1158


L 191/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

06.07.2005.


UREDBA (EZ) br. 1158/2005 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 6. srpnja 2005.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 285. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke (1),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1165/98 (3) utvrđen je zajednički osnovni okvir za prikupljanje, kompilaciju, dostavu i vrednovanje podataka o poslovnim statistikama Zajednice za potrebe analize gospodarskog ciklusa.

(2)

Provedbom Uredbe (EZ) br. 1165/98 ostvarenom uredbama Komisije (EZ) br. 586/2001 (4), (EZ) br. 588/2001 (5) i (EZ) br. 606/2001 (6) o definiciji glavnih industrijskih grupacija, definiciji varijabli odnosno odstupanjima koja se odobravaju državama članicama, stečeno je praktično iskustvo koje omogućuje utvrđivanje mjera za daljnje poboljšanje kratkoročnih statistika.

(3)

Vijeće u sastavu Ecofina u svojem je Akcijskom planu o statističkim zahtjevima Ekonomske i monetarne unije te u kasnijim izvješćima o napretku u provedbi tog plana utvrdilo dodatne temeljne aspekte za poboljšanje statistika obuhvaćenih Uredbom (EZ) br. 1165/98.

(4)

Europskoj središnjoj banci (ESB) je za vođenje monetarne politike potrebno daljnje poboljšanje kratkoročnih statistika, kako je navedeno u dokumentu Statistički zahtjevi ESB-a u području opće ekonomske statistike, a posebno su joj potrebni pravovremeni, pouzdani i smisleni agregati za europodručje.

(5)

Odbor za statistički program koji je osnovan Odlukom Vijeća 89/382/EEZ, Euratom (7), utvrdio je glavne europske ekonomske pokazatelje (Principal European Economic Indicators, PEEI) koji nadilaze područje primjene Uredbe (EZ) br. 1165/98.

(6)

Stoga je Uredbu (EZ) br. 1165/98 potrebno izmijeniti u područjima koja su posebno važna za monetarnu politiku i proučavanje poslovnog ciklusa.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za statistički program.

(8)

Provedba Lisabonske strategije za poticanje rasta i zapošljavanja uključuje smanjenje nepotrebnog tereta za poslovanje poduzeća i širenje novih tehnologija,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1165/98 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 4. stavak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

jedinom podstavku dodaje se sljedeća točka:

„(d)

sudjelovanje u europskim planovima uzoraka za izradu europskih procjena, kojima koordinira Eurostat.

Detalji o planovima iz prvog podstavka utvrđuju se u prilozima. Njihovo odobrenje i provedba uređuje se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 18.

Europski planovi uzorkovanja uspostavljaju se kada nacionalna uzorkovanja ne ispunjavaju europske zahtjeve. Države članice mogu odlučiti da će sudjelovati u europskim planovima uzorkovanja kada takvi omogućuju znatno smanjenje troškova statističkog sustava ili tereta za poslovanje poduzeća koji su posljedica ispunjavanja europskih zahtjeva. Sudjelovanjem u europskom planu uzorkovanja država članica zadovoljava uvjete za dostavu određene varijable u skladu s ciljem takvog. Europska se uzorkovanja mogu odnositi na uvjete, razinu detalja i rokove za prijenos podataka.”;

(b)

dodaje se sljedeći podstavak:

„Obavezna istraživanja koriste se za dobivanje podataka koji već nisu dostupni (unutar zadanih rokova) iz drugih izvora, kao što su registri. Istraživanja se prema potrebi provode pomoću elektroničkih i web upitnika.”

2.

Članak 10. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Kvaliteta varijabli redovito se ispituje usporedbom s ostalim statističkim podacima, a takvu usporedbu provodi svaka država članica i Komisija (Eurostat). Osim toga, ispituje se unutarnja usklađenost varijabli.”;

(b)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Kvaliteta varijabli se vrednuje tako da se koristi od raspoloživosti podataka uspoređuju s troškovima prikupljanja i teretom za poslovanje poduzeća, posebno malih poduzeća. Za potrebe ovog vrednovanja, države članice Komisiji na njezin zahtjev dostavljaju potrebne podatke u skladu sa zajedničkom europskom metodologijom koju je razvila Komisija u bliskoj suradnji s državama članicama.”

3.

Članak 12. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Komisija, nakon savjetovanja s Odborom za statistički program, do 11. veljače 2006. objavljuje savjetodavni metodološki priručnik, koji pojašnjava pravila navedena u prilozima i sadrži upute vezane za kratkoročne statistike.”

4.

Članak 14. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Do 11. kolovoza 2008. te nakon toga svake tri godine, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o statističkim podacima koji su sakupljeni na temelju ove Uredbe, posebno o njihovoj važnosti i kvaliteti te reviziji pokazatelja. Izvješće se bavi i pitanjima troškova statističkog sustava i tereta za poslovanje poduzeća koji nastaju zbog ove Uredbe u odnosu na njezine koristi. U izvješću navodi primjere najboljih praksa za smanjenje tereta za poslovanje poduzeća kao i načine za smanjenje tereta i troškova.”

5.

Članku 17. dodaje se sljedeća točka:

„(j)

uspostavu europskih planova uzorkovanja (članak 4.).”

6.

Prilozi od A do D mijenjaju se kako je prikazano u Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske Unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 6. srpnja 2005.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Vijeće

Predsjednik

J. STRAW


(1)  SL C 158, 15.6.2004., str. 3.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 22. veljače 2005. (još nije objavljeno u Službenom listu). Odluka Vijeća od 6. lipnja 2005.

(3)  SL L 162, 5.6.1998., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(4)  SL L 86, 27.3.2001., str. 11.

(5)  SL L 86, 27.3.2001., str. 18.

(6)  SL L 92, 2.4.2001., str. 1.

(7)  SL L 181, 28.6.1989., str. 47.


PRILOG

DIO (A)

Prilog A Uredbi (EZ) br. 1165/98 mijenja se kako slijedi:

Područje primjene:

Tekst pod naslovom (a) (Područje primjene) zamjenjuje se sljedećim:

„Ovaj se Prilog primjenjuje na sve djelatnosti navedene u područjima od C do E klasifikacije NACE, ili ovisno o slučaju, na sve proizvode navedene u područjima od C do E klasifikacije KPD.”

Popis varijabli

Tekst pod naslovom (c) (Popis varijabli) mijenja se kako slijedi:

1.

Stavku 1. dodaje se sljedeća varijabla:

„Varijabla

Naziv

340

Uvozne cijene”

2.

Stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Podaci o proizvodnim cijenama za inozemna tržišta (br. 312) i uvoznim cijenama (br. 340) mogu se prikupiti korištenjem jediničnih vrijednosti za proizvode podrijetlom iz vanjskotrgovinskih ili drugih izvora samo ako ne postoji znatan pad kvalitete u usporedbi s konkretnim podacima o cijeni. Komisija u skladu s postupkom utvrđenim u članku 18. utvrđuje uvjete za osiguravanje potrebne kvalitete podataka.”

3.

Stavak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„9.

Podaci o proizvodnim cijenama i uvoznim cijenama (br. 310, 311, 312 i 340) nisu potrebni za sljedeće skupine NACE odnosno KPD: 12.0, 22.1, 23.3, 29.6, 35.1, 35.3, 37.1, 37.2. Popis skupina može se izmijeniti do 11. kolovoza 2008. u skladu s postupkom utvrđenim u članku 18.”

4.

Dodaje se sljedeći stavak:

„10.

Varijabla za uvozne cijene (br. 340) izračunava se na temelju KPD proizvoda. Uvozne jedinice prema vrsti djelatnosti mogu se razvrstati u djelatnosti koje ne pripadaju područjima od C do E klasifikacije NACE.”

Oblik

Tekst pod naslovom (d) (Oblik) zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Sve varijable dostavljaju se u neuređenom obliku, ako su takve na raspolaganju.

2.

Uz to, varijabla za proizvodnju (br. 110) i varijabla za radne sate (br. 220) dostavljaju se u obliku prilagođenom radnim danima. Ako i na druge varijable utječu radni dani, države članice mogu također i te varijable dostaviti u obliku prilagođenom radnim danima. Popis varijabli koje se dostavljaju u obliku prilagođenom radnim danima može se izmijeniti u skladu s postupkom utvrđenim u članku 18.

3.

Uz to, države članice mogu dostaviti desezonirane podatke kao i varijable u obliku trend-ciklusa. Komisija (Eurostat) može pripremiti i objaviti serije desezoniranih podataka i serije trend-ciklusa za te varijable samo ako se podaci ne dostavljaju u tom obliku.

4.

Varijable br. 110, 310, 311, 312 i 340 dostavljaju se kao indeks. Sve ostale varijable dostavljaju se ili kao indeksi ili kao apsolutni brojevi.”

Referentno razdoblje

U rubriku (e) (Referentno razdoblje) dodaje se sljedeća varijabla:

„Varijabla

Referentno razdoblje

340

Mjesec”

Razina detalja

Tekst pod naslovom (f) (Razina detalja) mijenja se kako slijedi:

1.

Stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.

Sve varijable, osim varijable za uvozne cijene (br. 340), dostavljaju se na jednoslovnoj razini područja, dvoslovnoj razini potpodručja i dvoznamenkastoj razini odjeljka klasifikacije NACE. Varijabla 340 dostavlja se na jednoslovnoj razini područja, dvoslovnoj razini potpodručja i dvoznamenkastoj razini odjeljka klasifikacije KPD.

2.

Uz to, za područje D klasifikacije NACE indeks proizvodnje (br. 110) i indeks proizvodnih cijena (br. 310, 311, 312) dostavljaju se na troznamenkastoj i četveroznamenkastoj razini klasifikacije NACE. Dostavljeni indeksi za proizvodnju i proizvodne cijene na troznamenkastoj i četveroznamenkastoj razini moraju predstavljati najmanje 90 % ukupne dodane vrijednosti za svaku državu članicu područja D klasifikacije NACE u danoj baznoj godini. Države članice, čija ukupna dodana vrijednost u području D klasifikacije NACE u danoj baznoj godini predstavlja manje od 4 % ukupne dodane vrijednosti Europske zajednice, ne trebaju dostaviti varijable na ovako detaljnim razinama.”

2.

Stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

Uz to, sve varijable, osim varijabli za ukupni prihod i nove narudžbe (br. 120, 121, 122, 130, 131, 132), dostavljaju se za cjelokupnu industriju, definiranu područjima od C do E klasifikacije NACE, te za glavne industrijske grupacije (GIG) u skladu s definicijom iz Uredbe Komisije (EZ) br. 586/2001 (1).

3.

Dodaju se sljedeći stavci:

„5.

Varijable koje se odnose na ukupni prihod (br. 120, 121, 122) dostavljaju se za cjelokupnu industriju, definiranu područjima C i D klasifikacije NACE, te za glavne industrijske grupacije (GIG), osim glavne industrijske grupacije određene za djelatnosti povezane s energijom.

6.

Varijable koje se odnose na nove narudžbe (br. 130, 131, 132) dostavljaju se za cjelokupnu proizvodnju, područje D klasifikacije NACE, i za manji broj glavnih industrijskih grupacija, koji uključuje odjeljke NACE utvrđene stavkom 8. pod naslovom (c) (‚Popis varijabli„) u ovom Prilogu.

7.

Varijabla za uvozne cijene (br. 340) dostavlja se za cjelokupne industrijske proizvode, područja od C do E klasifikacije KPD, i glavne industrijske grupacije utvrđene u skladu s Uredbom (EZ) br. 586/2001 za skupine proizvoda prema klasifikaciji KPD. Ovu varijablu ne moraju dostaviti države članice koje nisu uvele euro kao valutu.

8.

Za varijablu za uvozne cijene (br. 340) Komisija u skladu s postupkom utvrđenim u članku 18. može odrediti uvjete za primjenu europskog plana uzoraka u skladu s definicijom iz točke (d) prvog podstavka članka 4. stavka 2.

9.

Varijable koje se odnose na inozemna tržišta (br. 122, 132 i 312) dostavljaju se vodeći računa o podjeli na države unutar i izvan europodručja. Ovo razlikovanje koristi se za cjelokupnu industriju definiranu područjima od C do E klasifikacije NACE, glavne industrijske grupacije, jednoslovnu razinu područja, dvoslovnu razinu potpodručja i dvoznamenkastu razinu odjeljka klasifikacije NACE. Podaci o NACE E nisu potrebni za varijablu 122. Uz to, varijabla za uvozne cijene (br. 340) dostavlja se vodeći računa o podjeli na države unutar i izvan europodručja. Ovo razlikovanje koristi se za cjelokupnu industriju definiranu područjima od C do E klasifikacije KPD, glavne industrijske grupacije, jednoslovnu razinu područja, dvoslovnu razinu potpodručja i dvoznamenkastu razinu odjeljka klasifikacije KPD. Za razlikovanje država unutar i izvan europodručja, Komisija u skladu s postupkom utvrđenim u članku 18. može odrediti uvjete za primjenu europskih planova uzoraka u skladu s definicijom iz točke (d) prvog podstavka članka 4. stavka 2. Europskim planom uzoraka može se ograničiti područje primjene varijable za uvozne cijene na uvoz proizvoda iz država izvan europodručja. Države članice koje nisu uvele euro kao valutu ne moraju dostaviti podjelu varijabli 122, 132, 312 i 340 prema državama unutar i izvan europodručja.

10.

Države članice čija dodana vrijednost u područjima C, D i E klasifikacije NACE u danoj baznoj godini predstavlja manje od 1 % ukupne dodane vrijednosti Europske zajednice trebaju dostaviti samo podatke za cjelokupnu industriju, glavne industrijske grupacije te razinu područja klasifikacije NACE ili razinu područja klasifikacije KPD.”

Rokovi za dostavu podataka

Tekst pod naslovom (g) (Rokovi za dostavu podataka) mijenja se kako slijedi:

1.

U stavku 1. mijenjaju se ili dodaju određene varijable kako slijedi:

„Varijable

Rokovi

110

1 mjesec i 10 kalendarskih dana

(…)

(…)

210

2 mjeseca

(…)

(…)

340

1 mjesec i 15 kalendarskih dana”

2.

Stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Rok za dostavu podataka na razinama skupine i razreda klasifikacije NACE ili na razinama skupine i razreda klasifikacije KPD može se produžiti do 15 kalendarskih dana.

Za države članice čija dodana vrijednost u područjima C, D i E klasifikacije NACE u danoj baznoj godini predstavlja manje od 3 % ukupne dodane vrijednosti Europske zajednice, rok za dostavu podataka o cjelokupnoj industriji, glavnim industrijskim grupacijama, razinama područja i odjeljka klasifikacije NACE i razinama područja i odjeljka klasifikacije KPD može se produžiti do 15 kalendarskih dana.”

Pilot-studije

Pod naslovom (h) (Pilot-studije) brišu se točke 2. i 3.

Prvo referentno razdoblje

Pod naslovom (i) (Prvo referentno razdoblje) dodaju se sljedeći stavci:

„Prvo referentno razdoblje za koje treba dostaviti varijable za inozemna tržišta vodeći računa o podjeli na države unutar i izvan europodručja je najkasnije siječanj 2005.

Prvo referentno razdoblje za varijablu 340 je najkasnije siječanj 2006., pod uvjetom da se kao bazna godina koristi najkasnije 2005.”

Prijelazno razdoblje

Pod naslovom (j) („Prijelazno razdoblje”) dodaju se sljedeći stavci:

„3.

U skladu s postupkom predviđenim člankom 18., za varijablu 340 i podjelu na države unutar i izvan eurozone za varijable 122, 132, 312 i 340 može se utvrditi prijelazno razdoblje do 11. kolovoza 2007.

4.

U skladu s postupkom predviđenim člankom 18., za promjenu rokova za dostavu podataka za varijablu 110 može se utvrditi prijelazno razdoblje do 11. kolovoza 2007.

5.

U skladu s postupkom predviđenim člankom 18., za promjenu rokova za dostavu podataka za varijablu 210 može se utvrditi prijelazno razdoblje do 11. kolovoza 2006.”

DIO (B)

Prilog B Uredbi (EZ) br. 1165/98 mijenja se kako slijedi:

Popis varijabli

Tekst pod naslovom (c) (Popis varijabli) mijenja se kako slijedi:

1.

Stavak 5. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

„5.

Samo ako varijable za troškove izgradnje (br. 320, 321, 322) nisu na raspolaganju, kao približna vrijednost može se navesti varijabla za proizvodne cijene (br. 310). Ova praksa dopuštena je do 11. kolovoza 2010.”

2.

Dodaje se sljedeći stavak:

„6.

Države članice provode studije koje uspostavlja i pokreće Komisija nakon savjetovanja s državama članicama. Uzimajući u obzir koristi od prikupljanja podataka u odnosu na troškove prikupljanja i teret za poslovanje poduzeća, studije se provode kako bi se:

(a)

procijenila izvedivost tromjesečne varijable proizvodnih cijena (br. 310) u građevinarstvu;

(b)

utvrdila prikladna metodologija za prikupljanje podataka i izračun indeksa.

Komisija najkasnije do 11. kolovoza 2006. predlaže definiciju za varijablu proizvodnih cijena.

Države članice Komisiji podnose izvješće o rezultatima studija najkasnije do 11. kolovoza 2007.

U skladu s postupkom utvrđenim u članku 18. Komisija najkasnije do 11. kolovoza 2008. odlučuje hoće li se pozvati na članak 17. točku (b) i od bazne godine 2010. varijablu za troškove izgradnje zamijeniti varijablom za proizvodne cijene.”

Oblik

Tekst pod naslovom (d) (Oblik) zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Sve varijable dostavljaju se u neuređenom obliku, ako su kao takve na raspolaganju.

2.

Uz to, varijable za proizvodnju (br. 110, 115, 116) i varijabla za radne sate (br. 220) dostavljaju se u obliku prilagođenom radnim danima. Ako i na druge varijable utječu radni dani, države članice mogu također i te varijable dostaviti u obliku prilagođenom radnim danima. Popis varijabli koje se dostavljaju u obliku prilagođenom radnim danima može se izmijeniti u skladu s postupkom utvrđenim u članku 18.

3.

Uz to, države članice mogu dostaviti desezonirane podatke kao i varijable u obliku trend-ciklusa. Komisija (Eurostat) može pripremiti i objaviti serije desezoniranih podataka i serije trend-ciklusa za te varijable samo ako se podaci ne dostavljaju u tom obliku.

4.

Varijable br. 110, 115, 116, 320, 321 i 322 dostavljaju se kao indeks. Varijable 411 i 412 dostavljaju se kao apsolutne vrijednosti. Sve ostale varijable dostavljaju se ili kao indeksi ili kao apsolutni brojevi.”

Referentno razdoblje

Tekst pod naslovom (e) (Referentno razdoblje) zamjenjuje se sljedećim:

„Za varijable 110, 115 i 116 vrijedi mjesečno referentno razdoblje. Za sve ostale varijable u ovom Prilogu vrijedi najmanje tromjesečno referentno razdoblje.

Države članice, čija dodana vrijednost u području F klasifikacije NACE u danoj baznoj godini predstavlja manje od 1 % ukupne dodane vrijednosti Europske zajednice, moraju dostaviti samo varijable 110, 115 i 116 za tromjesečno referentno razdoblje.”

Razina detalja

Pod naslovom (f) (Razina detalja) dodaje se sljedeći stavak:

„6.

Države članice čija dodana vrijednost u području F klasifikacije NACE u danoj baznoj godini predstavlja manje od 1 % ukupne dodane vrijednosti Europske zajednice moraju samo dostaviti podatke za građevinarstvo u cijelosti (razina područja klasifikacije NACE).”

Rokovi za dostavu podataka

Pod naslovom (g) (Rokovi za dostavu podataka) varijable 110, 115, 116 i 210 zamjenjuju se sljedećim:

„Varijable

Rokovi

110

1 mjesec i 15 kalendarskih dana

115

1 mjesec i 15 kalendarskih dana

116

1 mjesec i 15 kalendarskih dana

(…)

(…)

210

2 mjeseca”.

Pilot-studije

Pod naslovom (h) (Pilot-studije) brišu se točke 1. i 3.

Prvo referentno razdoblje

Pod naslovom (i) (Prvo referentno razdoblje) dodaje se sljedeći tekst:

„Prvo referentno razdoblje za dostavu varijabli 110, 115 i 116 uz mjesečno referentno razdoblje je najkasnije siječanj 2005.”

Prijelazno razdoblje

Pod naslovom (j) (Prijelazno razdoblje) dodaju se sljedeći stavci:

„3.

U skladu s postupkom utvrđenim u članku 18., za izmjenu referentnog razdoblja za varijable 110, 115 i 116 može se utvrditi prijelazno razdoblje do 11. kolovoza 2007.

4.

U skladu s postupkom utvrđenim u članku 18., za promjenu rokova za dostavu podataka za varijable 110, 115, 116 i 210 može se utvrditi prijelazno razdoblje do 11. kolovoza 2007.”

DIO (C)

Prilog C Uredbi (EZ) br. 1165/98 mijenja se kako slijedi:

Popis varijabli

Pod naslovom (c) (Popis varijabli) dodaje se sljedeći stavak:

„4.

Države članice provode studije koje uspostavlja i pokreće Komisija nakon savjetovanja s državama članicama. Uzimajući u obzir koristi od prikupljanja podataka u odnosu na troškove prikupljanja i teret za poslovanje poduzeća, studije se provode kako bi se:

(a)

procijenila izvedivost dostave tromjesečne varijable koja se odnosi na radne sate (br. 220) za trgovinu na malo i popravke;

(b)

procijenila izvedivost dostave tromjesečne varijable koja se odnosi na bruto plaće (br. 230) za trgovinu na malo i popravke;

(c)

utvrdila prikladna metodologija za prikupljanje podataka i izračun indeksa.

Države članice Komisiji podnose izvješće o rezultatima studija najkasnije do 11. kolovoza 2007.

U skladu s postupkom utvrđenim u članku 18., Komisija najkasnije do 11. kolovoza 2008. odlučuje hoće li se pozvati na članak 17. točku (b) i od bazne godine 2010. uključiti varijablu koja se odnosi na radne sate (br. 220) i varijablu koja se odnosi na bruto plaće (br. 230).”

Oblik

Pod naslovom (d) (Oblik), stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.

Sve varijable dostavljaju se u neuređenom obliku, ako su kao takve na raspolaganju.

2.

Varijabla za ukupni prihod (br. 120) i varijabla za opseg prodaje (br. 123) također se dostavljaju u obliku prilagođenom radnim danima. Ako i na druge varijable utječu radni dani, države članice mogu također i te varijable dostaviti u obliku prilagođenom radnim danima. Popis varijabli koje se dostavljaju u obliku prilagođenom radnim danima može se izmijeniti u skladu s postupkom utvrđenim u članku 18.”

Razina detalja

Tekst pod naslovom (f) (Razina detalja) mijenja se kako slijedi:

1.

Stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Varijabla za ukupni prihod (br. 120) i varijable za deflator prodaje/opseg prodaje (br. 330/123) dostavljaju se u skladu s razinama detalja koje su utvrđene stavcima 2., 3. i 4. Varijabla koja se odnosi na broj zaposlenih osoba (br. 210) dostavlja se u skladu s razinom detalja utvrđenom u stavku 4.”

2.

Dodaje se sljedeći stavak:

„5.

Države članice čiji ukupni prihod u odjeljku 52. klasifikacije NACE u danoj baznoj godini predstavlja manje od 1 % ukupne vrijednosti Europske zajednice moraju dostaviti samo varijablu za ukupni prihod (br. 120) i varijable za deflator prodaje/opseg prodaje (br. 330/123) u skladu s razinama detalja utvrđenim u stavcima 3. i 4.”

Rokovi za dostavu podataka

Tekst pod naslovom (g) (Rokovi za dostavu podataka) zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Varijable za ukupni prihod (br. 120) i deflator prodaje/opseg prodaje (br. 330/123) dostavljaju se u roku dva mjeseca za razine detalja utvrđene u stavku 2. pod naslovom (f) ovog Priloga. Za države članice čiji ukupni prihod u odjeljku 52. u danoj baznoj godini predstavlja manje od 3 % ukupne vrijednosti Europske zajednice, rok za dostavu može se produžiti do 15 dana.

2.

Varijable za ukupni prihod (br. 120) i deflator prodaje/opseg prodaje (br. 330/123) dostavljaju se u roku mjesec dana za razinu detalja utvrđenu u stavcima 3. i 4. pod naslovom (f) ovog Priloga. Države članice mogu sudjelovati u varijabli za ukupni prihod i varijablama za deflator prodaje/opseg prodaje (br. 120 i 330/123) sukladno raspodjeli u europskom planu uzorkovanja, kako je utvrđeno u točki (d) prvog podstavka članka 4. stavka 2. Uvjeti raspodjele utvrđuju se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 18.

3.

Varijabla koja se odnosi na broj zaposlenih osoba dostavlja se u roku dva mjeseca po završetku referentnog razdoblja. Za države članice čiji ukupni prihod u odjeljku 52. u danoj baznoj godini predstavlja manje od 3 % ukupne vrijednosti Europske zajednice, rok za dostavu može se produžiti do 15 dana.”

Pilot-studije

Pod naslovom (h) (Pilot-studije) brišu se točke 2. i 4.

Prijelazno razdoblje

Pod naslovom (j) (Prijelazno razdoblje) dodaje se sljedeći stavak:

„4.

U skladu s postupkom utvrđenim u članku 18. za promjenu rokova za dostavu podataka za varijablu 210 može se utvrditi prijelazno razdoblje do 11. kolovoza 2006.”

DIO (D)

Prilog D Uredbi (EZ) br. 1165/98 mijenja se kako slijedi:

Popis varijabli

Tekst pod naslovom (c) (Popis varijabli) mijenja se kako slijedi:

1.

U stavku 1. dodaje se sljedeća varijabla:

„Varijabla

Naziv

310

Proizvodne cijene”;

2.

Dodaju se sljedeći stavci:

„3.

Varijabla za proizvodne cijene (br. 310) obuhvaća usluge za poduzeća ili osobe koje predstavljaju poduzeća.

4.

Države članice provode studije koje uspostavlja i pokreće Komisija nakon savjetovanja s državama članicama. Uzimajući u obzir koristi od prikupljanja podataka u odnosu na troškove prikupljanja i teret za poslovanje poduzeća, studije se provode kako bi se:

(a)

procijenila izvedivost dostave tromjesečne varijable koja se odnosi na radne sate (br. 220) za ostale usluge;

(b)

procijenila izvedivost dostave tromjesečne varijable koja se odnosi na bruto plaće (br. 230) za ostale usluge;

(c)

utvrdila prikladna metodologija za prikupljanje podataka i izračun indeksa;

(d)

utvrdila prikladna razina detalja. Podaci se raščlanjuju prema ekonomskim djelatnostima koje su utvrđene na razini područja klasifikacije NACE i dalje, ali najviše do razine odjeljaka klasifikacije NACE (dvoznamenkasta razina) ili skupina odjeljaka.

Države članice Komisiji podnose izvješće o rezultatima studija najkasnije do 11. kolovoza 2007.

U skladu s postupkom utvrđenim u članku 18., Komisija najkasnije do 11. kolovoza 2008. odlučuje hoće li se pozvati na članak 17. točku (b) i od bazne godine 2010. uključiti varijablu koja se odnosi na radne sate (br. 220) i varijablu koja se odnosi na bruto plaće (br. 230).”

Oblik

Tekst pod naslovom (d) (Oblik) mijenja se kako slijedi:

1.

Stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.

Sve varijable dostavljaju se u neuređenom obliku, ako su takve na raspolaganju.

2.

Varijabla za ukupni prihod (br. 120) također se dostavlja u obliku prilagođenom radnim danima. Ako i na druge varijable utječu radni dani, države članice mogu također i te varijable dostaviti u obliku prilagođenom radnim danima. Popis varijabli koje se dostavljaju u obliku prilagođenom radnim danima može se izmijeniti u skladu s postupkom utvrđenim u članku 18.”

2.

Stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

Varijabla za proizvodne cijene (br. 310) dostavlja se kao indeks. Sve ostale varijable dostavljaju se ili kao indeksi ili kao apsolutni brojevi.”

Referentno razdoblje

Pod naslovom (e) (Referentno razdoblje) dodaju se sljedeći stavci:

„Države članice provode studije koje uspostavlja i pokreće Komisija nakon savjetovanja s državama članicama. Studije se provode uzimajući u obzir koristi od prikupljanja podataka u odnosu na troškove prikupljanja i teret za poslovanje poduzeća kako bi se procijenila izvedivost skraćivanja tromjesečnog referentnog razdoblja za varijablu za ukupni prihod (br. 120) na jednomjesečno referentno razdoblje.

Države članice Komisiji podnose izvješće o rezultatima studija najkasnije do 11. kolovoza 2007.

U skladu s postupkom utvrđenim u članku 18., Komisija najkasnije do 11. kolovoza 2008. odlučuje hoće li se pozvati na članak 17. točku (d) u vezi s revizijom učestalosti prikupljanja varijable koja se odnosi na ukupni prihod.”

Razina detalja

Tekst pod naslovom (f) (Razina detalja) mijenja se kako slijedi:

1.

Stavci 3. i 4. zamjenjuju se sljedećim:

„3.

Države članice čiji ukupni prihod u odjeljcima 50, 51, 64 i 74 klasifikacije NACE u danoj baznoj godini predstavlja manje od 4 % ukupne vrijednosti Europske zajednice moraju dostaviti varijablu za ukupni prihod samo na dvoznamenkastoj razini.

4.

Države članice čija ukupna dodana vrijednost u području I klasifikacije NACE u danoj baznoj godini predstavlja manje od 4 % ukupne vrijednosti Europske zajednice, za to područje moraju dostaviti varijablu koja se odnosi na broj zaposlenih (br. 210) samo na razini područja.”

2.

Dodaju se sljedeći stavci:

„5.

Varijabla za proizvodne cijene (br. 310) dostavlja se prema sljedećim djelatnostima i skupinama NACE:

 

60.24, 63.11, 63.12, 64.11, 64.12 na četveroznamenkastoj razini;

 

61.1, 62.1, 64.2 na troznamenkastoj razini;

 

od 72.1 do 72.6 na troznamenkastoj razini;

 

zbroj od 74.11 do 74.14;

 

zbroj 74.2 i 74.3;

 

od 74.4 do 74.7 na troznamenkastoj razini.

Kod NACE 74.4 broj reklamnih oglasa može se navesti kao približna vrijednost.

NACE 74.5 obuhvaća ukupnu cijenu radne snage i osoblja.

6.

Popis djelatnosti i skupina može se izmijeniti najkasnije do 11. kolovoza 2008. u skladu s postupkom utvrđenim u članku 18.

7.

Države članice čiji ukupni prihod u odjeljku 72 klasifikacije NACE u danoj baznoj godini predstavlja manje od 4 % ukupne vrijednosti Europske zajednice moraju dostaviti varijablu za proizvodne cijene (br. 310) samo na dvoznamenkastoj razini.”

Rokovi za dostavu podataka

Tekst pod naslovom (g) (Rokovi za dostavu podataka) zamjenjuje se sljedećim:

„Po završetku referentnog razdoblja varijable se dostavljaju unutar sljedećih rokova:

Varijable

Rokovi

120

2 mjeseca

210

2 mjeseca

310

3 mjeseca”.

Prvo referentno razdoblje

Pod naslovom (i) (Prvo referentno razdoblje) dodaje se sljedeći tekst:

„Prvo referentno razdoblje za dostavljanje varijable za proizvodne cijene br. 310 je najkasnije prvo tromjesečje 2006. Može se odobriti odstupanje za sljedeću godinu za prvo referentno razdoblje u skladu s postupkom utvrđenim u članku 18., pod uvjetom da se kao bazna godina koristi najkasnije 2006.”

Prijelazno razdoblje

Pod naslovom (j) (Prijelazno razdoblje) dodaju se sljedeći stavci:

„U skladu s postupkom utvrđenim u članku 18., za varijablu 310 može se utvrditi prijelazno razdoblje do 11. kolovoza 2008. U skladu s postupkom utvrđenim u članku 18., za provedbu varijable br. 310 za odjeljke 63 i 74 klasifikacije NACE može se odobriti dodatno prijelazno razdoblje od jedne godine. Uz navedena prijelazna razdoblja, a u skladu s postupkom utvrđenim u članku 18., državama članicama čiji ukupni prihod od djelatnosti NACE navedenih pod naslovom (a) ‚Područje primjene„ u danoj baznoj godini predstavlja manje od 1 % ukupne vrijednosti Europske zajednice može se odobriti dodatno prijelazno razdoblje od jedne godine.

U skladu s postupkom utvrđenim u članku 18., za promjenu rokova za dostavu podataka za varijable 210 i 210 može se utvrditi prijelazno razdoblje do 11. kolovoza 2006.”


(1)  SL L 86, 27.3.2001., str. 11.”


Top