EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0647

Uredba (EZ) br. 647/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice i (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 Tekst značajan za EGP

OJ L 117, 4.5.2005, p. 1–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 211 - 222
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 211 - 222
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 001 P. 108 - 119

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/647/oj

05/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

108


32005R0647


L 117/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

13.04.2005.


UREDBA (EZ) br. 647/2005 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 13. travnja 2005.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice i (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegove članke 42. i 308.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s postupkom predviđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Trebalo bi izvršiti određene izmjene uredaba (EEZ) br. 1408/71 (3) i (EEZ) br. 574/72 (4) kako bi se uzele u obzir najnovije promjene u sudskoj praksi Suda Europskih zajednica, olakšala primjena ovih uredaba te kako bi se odražavale promjene zakonodavstva u području socijalne sigurnosti država članica.

(2)

Kako bi se uzele u obzir najnovije promjene u sudskoj praksi, trebalo bi izvesti zaključke iz presuda, posebno u predmetima Johann Franz Duchon protiv Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (5) i Office national de l’emploi protiv Calogero Spataro (6).

(3)

Presude u predmetu Friedrich Jauch protiv Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter i Ghislain Leclere, Alina Deaconescu protiv Caisse nationale des prestations familiales (7), koje se odnose na klasifikaciju posebnih novčanih nedoprinosnih davanja, a zahtijevaju, zbog pravne sigurnosti, određivanje dvaju kumulativnih kriterija koji se moraju uzeti u obzir kako bi se takva davanja mogla uvrstiti u Prilog II.a Uredbi (EEZ) br. 1408/71. Na toj osnovi treba revidirati Prilog, uzimajući u obzir izmjene zakonodavstva u državama članicama koje imaju učinak na tu vrstu davanja, koje podliježu posebnoj koordinaciji zbog svoje mješovite prirode. Nadalje, potrebno je odrediti prijelazne odredbe koje se odnose na davanja koja su bila predmet sudske odluke u predmetu Jauch s ciljem zaštite prava korisnika.

(4)

Na osnovi sudske prakse koja se odnosi na odnose između Uredbe (EEZ) br. 1408/71 i odredaba bilateralnih sporazuma o socijalnoj sigurnosti, potrebno je revidirati Prilog III. navedenoj Uredbi. Unosi u dijelu A Priloga III. opravdani su samo u dva slučaja: ako su povoljniji za radnike migrante (8) ili ako se odnose na posebne i iznimne situacije, obično povezane s povijesnim okolnostima. Nadalje, nije primjereno prihvatiti unose u dijelu B osim ako iznimke i objektivne situacije opravdavaju odstupanje od članka 3. stavka 1. navedene Uredbe i članaka 12., 39. i 42. Ugovora (9).

(5)

S ciljem olakšavanja primjene Uredbe (EEZ) br. 1408/71, trebalo bi predvidjeti određene odredbe koje bi se odnosile, s jedne strane, na državne službenike i osobe prema kojima se tako postupa i, s druge strane, na osoblje koje putuje ili leti nekoga poduzeća koje obavlja međunarodne prijevozničke usluge putnika ili robe željezničkim, cestovnim, zračnim ili unutarnjim vodenim putem, te utvrditi načine određivanja prosječnog iznosa koji se mora uzeti u obzir u smislu članka 23. navedene Uredbe.

(6)

Revizija Priloga II.a Uredbi (EEZ) br. 1408/71 dovest će do brisanja nekih postojećih unosa i, uzimajući u obzir izmjene zakonodavstva u nekim državama članicama, do uvođenja određenih novih unosa. U potonjem slučaju države članice na koje se to odnosi moraju razmotriti potrebu prijelaznih ili bilateralnih rješenja za rješavanje situacija osoba čija bi stečena prava, kao posljedica toga, mogla biti dovedena u pitanje,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EEZ) br. 1408/71 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. riječi „osoba koja boravi na području jedne od država članica” brišu se;

(b)

u stavku 3. riječi „i odredbe konvencija zaključenih sukladno članku 8. stavku 1.” brišu se.

2.

Članak 4. stavak 2.a zamjenjuje se sljedećim:

„2.a   Ovaj se članak primjenjuje na posebna novčana nedoprinosna davanja, osigurana na temelju zakonodavstva koje, zbog osobnog opsega, ciljeva i/ili uvjeta za priznavanje prava, ima značajke kako zakonodavstva socijalne sigurnosti iz stavka 1. tako i značajke socijalne pomoći.

‚Posebna novčana nedoprinosna davanja’ znači:

(a)

davanja čija je namjena osigurati:

i.

dodatno, zamjensko ili pomoćno pokriće od rizika koje obuhvaćaju grane socijalne sigurnosti navedene u stavku 1. i koje osobama na koje se odnosi jamči minimalan dohodak za životne troškove uzimajući u obzir gospodarsku i socijalnu situaciju u državi članici na koju se to odnosi;

ili

ii.

samo posebnu zaštitu osoba s invalidnošću, usko povezanih sa socijalnim okruženjem osobe na koju se to odnosi u određenoj državi članici;

i

(b)

ako se financiranje isključivo izvodi iz obveznog oporezivanja namijenjenog za pokriće općih javnih izdataka, a uvjeti za osiguravanje i izračun davanja ne ovise o doprinosima korisnika. Međutim, davanja namijenjena dodatku na doprinosna davanja ne smatraju se doprinosnim davanjima samo iz tog razloga;

i

(c)

koji su nabrojeni u Prilogu II.a”.

3.

Članak 7. stavak 2. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

određene odredbe konvencija o socijalnoj sigurnosti koje su države članice uvele prije datuma primjene ove Uredbe, pod uvjetom da su povoljnije za korisnike, ili ako one proizlaze iz posebnih povijesnih okolnosti i njihov je učinak ograničen u vremenu, ako su te odredbe nabrojene u Prilogu III.”.

4.

Članak 9.a zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.a

Produženje referencijskog razdoblja

Ako zakonodavstvo države članice uvjetuje priznavanje prava na davanje istekom minimalnog razdoblja osiguranja tijekom određenog razdoblja koje prethodi osiguranom slučaju (referencijsko razdoblje) i predviđa da razdoblja tijekom kojih su davanja plaćana na temelju zakonodavstva te države članice ili razdoblja posvećena odgoju djece na području te države članice produžuju to referencijsko razdoblje, razdoblja tijekom kojih su invalidske ili starosne mirovine ili davanja za slučaj bolesti, nezaposlenosti, industrijskih nesreća na radu ili profesionalnih bolesti plaćana na temelju zakonodavstva druge države članice i razdoblja posvećena odgoju djece na području druge države članice također produžuju to referencijsko razdoblje.”.

5.

Članak 10.a stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Odredbe članka 10. i glave III. ne primjenjuju se na posebna nedoprinosna novčana davanja navedena u članku 4. stavku 2.a. Osobe na koje se odnosi ova Uredba primaju ta davanja isključivo na području države članice u kojoj borave i na temelju zakonodavstva te države članice ako su ta davanja spomenuta u Prilogu II.a. Ustanove mjesta boravišta isplaćuju davanja o svom trošku.”.

6.

U članku 23. umeće se sljedeći stavak:

„2.a   Odredbe stavaka 1. i 2. primjenjuju se i u slučaju kada zakonodavstvo koje primjenjuje nadležna institucija predviđa posebno referencijsko razdoblje, a to se razdoblje podudara, prema potrebi, s ukupnim ili dijelom razdoblja koja je ostvarila osoba na koju se to odnosi na temelju zakonodavstva jedne ili više država članica.”.

7.

Članak 35. stavak 2. briše se.

8.

Članak 69. stavak 4. briše se.

9.

Umeću se sljedeći članci:

„Članak 95.f

Prijelazne odredbe koje se odnose na Prilog II., odjeljak I., u naslovu ‚D. NJEMAČKA’ i ‚R. AUSTRIJA’.

1.   Prilog II., odjeljak I., u naslovu ‚D. NJEMAČKA’ i ‚R. AUSTRIJA’, kako je izmijenjen Uredbom (EZ) br. 647/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2005. o izmjeni uredaba Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice i (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 (10), ne utvrđuju nikakvo pravo za razdoblje prije 1. siječnja 2005.

2.   Sva razdoblja osiguranja i, prema potrebi, sva razdoblja zaposlenosti, samozaposlenosti ili boravišta na temelju zakonodavstva države članice prije 1. siječnja 2005. uzimaju se u obzir pri određivanju stečenih prava sukladno odredbama ove Uredbe.

3.   Podložno odredbama stavka 1., pravo se stječe na temelju ove Uredbe čak i ako se odnosi na slučaj koji se dogodio prije 1. siječnja 2005.

4.   Za svako davanje za koje nije priznato pravo ili koje je obustavljeno na osnovi državljanstva ili boravišta osobe na koju se to odnosi, na zahtjev navedene osobe, priznaje se pravo ili se nastavlja od 1. siječnja 2005., pod uvjetom da prava za koja su davanja prethodno odobrena nisu dovela do isplate paušalnog iznosa.

5.   Prava osoba kojima je priznato pravo na mirovinu prije 1. siječnja 2005. mogu se, na zahtjev osobe na koju se to odnosi, revidirati uzevši u obzir odredbe ove Uredbe. To se primjenjuje i na druga davanja na temelju članka 78.

6.   Ako je zahtjev naveden u stavcima 4. ili 5. podnesen u roku od dvije godine od 1. siječnja 2005., prava stečena na temelju ove Uredbe proizvode pravni učinak od tog datuma, a odredbe zakonodavstva svake države članice koje se odnose na gubitak prava ili ograničavanje prava ne mogu se primijeniti prema osobi na koju se to odnosi.

7.   Ako je zahtjev naveden u stavcima 4. ili 5. podnesen nakon isteka roka od dvije godine od 1. siječnja 2005., prava koja nisu izgubljena ili zastarjela proizvode učinak od datuma podnošenja zahtjeva, osim u slučaju kada se primjenjuju povoljnije odredbe zakonodavstva bilo koje države članice.

Članak 95.g

Prijelazne odredbe koje se odnose na brisanje, u Prilogu II.a, stavke koja se odnosi na austrijski doplatak za njegu (Pflegegeld).

U slučaju zahtjeva za doplatak za njegu na temelju austrijskog saveznog zakona (Bundespflegegeldgesetz) koji je podnesen najkasnije do 8. ožujka 2001. na temelju članka 10.a stavka 3. ove Uredbe, ove se odredbe i dalje primjenjuju sve dok korisnik doplatka za njegu i dalje boravi u Austriji nakon 8. ožujka 2001.

10.

Prilozi II., II.a, III., IV. i VI. izmjenjuju se sukladno Prilogu I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Uredba (EEZ) br. 574/72 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 4. stavak 11. briše se.

2.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 10.c

Formalnosti predviđene u slučaju primjene članka 13. stavka 2. točke (d) Uredbe na državne službenike i osobe prema kojima se jednako postupa.

Za primjenu članka 13. stavka 2. točke (d), institucija koju je odredilo nadležno tijelo države članice čije se zakonodavstvo primjenjuje, izdaje potvrdu u kojoj se navodi da državni službenik ili osoba prema kojom se jednako postupa podliježe njenom zakonodavstvu.”.

3.

Članak 12.a mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Pravila koja se primjenjuju na osobe navedene u članku 14. stavcima 2. i 3., članku 14.a stavcima 2. do 4. i članku 14.c Uredbe, koje su uobičajeno zaposlene ili samozaposlene na području dvije ili više država članica”;

(b)

uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Za primjenu odredbi članka 14. stavaka 2. i 3., članka 14.a stavaka 2. do 4. i članka 14.c Uredbe, primjenjuju se sljedeća pravila:”;

(c)

umeće se sljedeći stavak:

„1.a   Ako, sukladno članku 14. stavku 2. točki (a) Uredbe, osoba koja je član osoblja međunarodnog prijevozničkog poduzeća te putuje ili leti, podliježe zakonodavstvu države članice na čijem je području registrirano sjedište ili mjesto poslovanja poduzeća ili podružnice ili stalnog predstavništva koje ga zapošljava ili ako ondje boravi ili je u njoj veći dio vremena zaposlen, institucija koju je odredilo nadležno tijelo te države članice izdaje osobi na koju se to odnosi potvrdu u kojoj se navodi da ona podliježe njezinom zakonodavstvu.”.

4.

Članak 32.a briše se.

5.

Prilozi se mijenjaju se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 1. stavak 9., u onoj mjeri u kojoj se odnosi na članak 95.f Uredbe (EEZ) br. 1408/71, Prilog I., točke 1.(a) i 1.(b) i Prilog II., točke 2. i 4. primjenjuju se od 1. siječnja 2005.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 13. travnja 2005.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. P. BORELL FONTELLES

Za Vijeće

Predsjednik

N. SCHMIT


(1)  SL C 80, 30.3.2004., str. 118.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 11. ožujka 2004. (još nije objavljeno u Službenom listu), Zajedničko stajalište Vijeća od 15. studenoga 2004. (SL C 38 E, 15.2.2005., str. 21.) i Stajalište Europskog parlamenta od 8. ožujka 2005. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  SL L 149, 5.7.1971., str. 2. Uredba ažurirana Uredbom (EZ) br. 118/97 (SL L 28, 30.1.1997., str. 1.), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 631/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 100, 6.4.2004., str. 1.) i stavljena izvan snage od datuma stupanja na snagu provedbene Uredbe Uredbom (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 166, 30.4.2004., str. 1.).

(4)  SL L 74, 27.3.1972., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 631/2004.

(5)  Presuda u Predmetu C-290/00 [2002] ECR I-3567.

(6)  Presuda u Predmetu C-170/95 [1996] ECR I-2921.

(7)  Presude u Predmetu C-215/99 [2001] ECR I-1901 i Predmetu C-43/99 [2001] ECR I-4265.

(8)  Na načelo najpovoljnijeg postupanja pozivao se Europski sud u presudama u predmetu C-227/89 [1991] ECR I-323, predmetu C-475/93 [1995] ECR I-3813, predmetu C-75/99 [2000] ECR I-9399 i predmetu C-277/99 [2002] ECR I-1261.

(9)  Presuda u predmetu C-214/94 [1996] ECR I-2253, predmetu C-308/93 [1996] ECR I-2097 i predmetu C-55/00 [2002] ECR I-413.

(10)  SL L 117, 4. svibnja 2005., str. 1.”.


PRILOG I.

Prilozi Uredbi (EEZ) br. 1408/71 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(a)

u odjeljku I., tekst naslova „D. NJEMAČKA” zamjenjuje se riječima: „ne primjenjuje se”;

(b)

u odjeljku I., tekst naslova „R. AUSTRIJA” zamjenjuje se riječima: „ne primjenjuje se”;

(c)

odjeljak II. mijenja se kako slijedi:

i.

u naslovu „G. ŠPANJOLSKA”, riječ „ništa” zamjenjuje se sljedećim:

„Doplatak za rođenje djeteta (jednokratno novčano davanje za rođenje trećeg djeteta te svakog sljedećeg djeteta te jednokratno novčano davanje u slučaju rođenja više djece jednim porodom)”;

ii.

tekst naslova „H. FRANCUSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„Potpora za rođenje ili posvojenje (davanje za rano djetinjstvo)”;

iii.

tekst naslova „W. FINSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„Paket za majčinstvo, potpora za majčinstvo u obliku jednokratne isplate namijenjene za podmirivanje troškova međunarodnog usvojenja sukladno Zakonu o potpori za majčinstvo”;

(d)

u odjeljku III., pod naslovom „D. NJEMAČKA” točka (b) briše se.

2.

Prilog II.a mijenja se sljedećim tekstom koji uključuje, nepromijenjene, stavke kako su utvrđene u Aktu o pristupanju iz 2003.:

„PRILOG II.a

Posebne novčana nedoprinosna davanja

Članak 10.a

A.   BELGIJA

(a)

Doplatak kojim se zamjenjuje dohodak (Zakon od 27. veljače 1987.)

(b)

Jamčeni dohodak za starije osobe (Zakon od 22. ožujka 2001.)

B.   ČEŠKA

Socijalni doplatak (Zakon o državnoj socijalnoj potpori br. 117/1995 Sb.).

C.   DANSKA

Troškovi stanovanja za umirovljenike (Zakon o pomoći za individualno stanovanje, konsolidiran Zakonom br. 204 od 19. ožujka 1995.).

D.   NJEMAČKA

Osnovni dohodak za životne troškove namijenjen starijim osobama i osobama sa smanjenom sposobnošću zarađivanja na temelju poglavlja 4. knjige XII. Socijalnog zakonika.

E.   ESTONIJA

(a)

Doplatak odraslim osobama s invalidnošću (Zakon o socijalnim davanjima za osobe s invalidnošću od 27. siječnja 1999.)

(b)

Državni doplatak za nezaposlenost (Zakon o socijalnoj zaštiti nezaposlenih od 1. listopada 2000.).

F.   GRČKA

Posebna davanja za starije osobe (Zakon 1296/82).

G.   ŠPANJOLSKA

(a)

Minimalni zajamčeni dohodak (Zakon br. 13/82 od 7. travnja 1982.)

(b)

Novčana davanja za pomoć starijim osobama i osobama s invalidnošću koje ne mogu raditi (Kraljevska uredba br. 2620/81 od 24. srpnja 1981.)

(c)

Invalidske i starosne nedoprinosne mirovine kako je utvrđeno u članku 38. stavku 1. pročišćenog teksta Općeg zakona o socijalnoj sigurnosti, koji je odobren Kraljevskom uredbom sa zakonskom snagom br. 1/1994 od 20. lipnja 1994.

(d)

Doplaci za promicanje pokretljivosti i naknadu troškova prijevoza (Zakon br. 13/1982 od 7. travnja 1982.).

H.   FRANCUSKA

(a)

Dodatni doplaci Posebnog fonda za invalidnost i Fonda starosne solidarnosti (Zakon od 30. lipnja 1956., kodificiran u Knjizi VIII. Zakonika socijalne sigurnosti)

(b)

Doplatak odraslim osobama s invalidnošću (Zakon od 30. lipnja 1975., kodificiran u Knjizi VIII. Zakonika socijalne sigurnosti).

(c)

Posebni doplatak (Zakon od 10. lipnja 1952., kodificiran u Knjizi VIII. Zakonika socijalne sigurnosti).

I.   IRSKA

(a)

Pomoć za nezaposlenost (Zakon o socijalnoj skrbi (pročišćeni tekst) 1993., dio III., poglavlje 2.)

(b)

Nedoprinosna starosna mirovina (Zakon o socijalnoj skrbi (pročišćeni tekst) 1993., dio III., poglavlje 4.)

(c)

Mirovina (nedoprinosna) udovice i mirovina (nedoprinosna) udovca (Zakon o socijalnoj skrbi (pročišćeni tekst) 1993., dio III., poglavlje 6. kako je izmijenjen dijelom V. Zakona o socijalnoj skrbi 1997.)

(d)

Doplatak za invalidnost (Zakon o socijalnoj skrbi 1996., dio IV.)

(e)

Doplatak za pokretljivost (Zakon o zdravlju 1970., odjeljak 61.)

(f)

Mirovina za slijepe osobe (Zakon o socijalnoj skrbi (pročišćeni tekst) 1993., dio III., poglavlje 5.).

J.   ITALIJA

(a)

Socijalne mirovine za osobe bez sredstava (Zakon br. 153 od 30. travnja 1969.)

(b)

Mirovine i doplaci za civilne osobe s invalidnošću (Zakoni br. 118 od 30. ožujka 1974., br. 18 od 11. veljače 1980. i br. 508 od 23. studenog 1988.)

(c)

Mirovine i doplaci za gluhe i nijeme osobe (Zakoni br. 381 od 26. svibnja 1970. i br. 508 od 23. studenoga 1988.)

(d)

Mirovine i doplaci za civilne slijepe osobe (Zakoni br. 382 od 27. svibnja 1970. i br. 508 od 23. studenoga 1988.)

(e)

Davanja koja dopunjuju minimalne mirovine (Zakoni br. 218 od 4. travnja 1952., br. 638 od 11. studenoga 1983. i br. 407 od 29. prosinca 1990.)

(f)

Davanja koja dopunjuju doplatke za invalidnost (Zakon br. 222 od 12. lipnja 1984.)

(g)

Socijalni doplatak (Zakon br. 335 od 8. kolovoza 1995.)

(h)

Socijalna povišica (članak 1. stavak 1. i 12. Zakona br. 544 od 29. prosinca 1988. i naknadne izmjene).

K.   CIPAR

(a)

Socijalna mirovina (Zakon o socijalnoj mirovini iz 1995. (Zakon 25(I)/95), kako je izmijenjen)

(b)

Doplatak za ozbiljniju motoričku invalidnost (Odluka Vijeća ministara Nos 38210 od 16. listopada 1992., 41370 od 1. kolovoza 1994., 46183 od 11. lipnja 1997. i 53675 od 16. svibnja 2001.)

(c)

Posebna potpora slijepim osobama (Zakon od posebnim potporama iz 1996. (Zakon 77(I)/96), kako je izmijenjen).

L.   LATVIJA

(a)

Državna davanja za socijalno osiguranje (Zakon o socijalnoj pomoći od 26. listopada 1995.)

(b)

Doplatak za naknadu troškova prijevoza za osobe s invalidnošću kojima je ograničeno kretanje (Zakon o socijalnoj pomoći od 26. listopada 1995.).

M.   LITVA

(a)

Socijalna mirovina (Zakon iz 1994. o socijalnim mirovinama)

(b)

Posebna naknada troškova prijevoza za osobe s invalidnošću koje imaju teškoće u kretanju (Zakon iz 2000. o naknadi troškova prijevoza, članak 7.).

N.   LUKSEMBURG

Dohodak za osobe s ozbiljnom invalidnošću (članak 1. stavak 2., Zakon od 12. rujna 2003.), uz iznimku osoba kojima je priznat status radnika s invalidnošću i koji su zaposleni na matičnom tržištu rada ili u zaštićenom okružju.

O.   MAĐARSKA

(a)

Renta za invalidnost (Ukaz br. 83/1987 (XII 27) Vijeća ministara o renti za invalidnost)

(b)

Starosni nedoprinosni doplatak (Zakon III. iz 1993. o socijalnoj upravi i socijalnim davanjima)

(c)

Doplatak za prijevoz (Dekret vlade br. 164/1995. (XII 27) o doplatku za prijevoz za osobe s ozbiljnim fizičkim hendikepom).

P.   MALTA

(a)

Dopunski doplatak (Odjeljak 73. Zakona o socijalnoj sigurnosti (poglavlje 318.) 1987.)

(b)

Starosne mirovine (Zakon o socijalnoj sigurnosti (poglavlje 318.) 1987.).

Q.   NIZOZEMSKA

(a)

Zakon o pomoći osobama s invalidnošću za hendikepirane mlade osobe od 24. travnja 1997. (Wajong)

(b)

Zakon o dodatnim davanjima od 6. studenoga 1986. (TW).

R.   AUSTRIJA

Kompenzacijski dodatak (Savezni zakon od 9. rujna 1955. o općem socijalnom osiguranju – ASVG, Savezni zakon od 11. listopada 1978. o socijalnom osiguranju osoba zaposlenih u prodaji i trgovini – GSVG i Savezni zakon od 11. listopada 1978. o socijalnom osiguranju poljoprivrednika – BSVG).

S.   POLJSKA

Socijalna mirovina (Zakon od 29. studenoga 1990. o socijalnoj pomoći).

T.   PORTUGAL

(a)

Državna starosna i invalidska nedoprinosna mirovina (Uredba sa zakonskom snagom br. 464/80 od 13. listopada 1980.)

(b)

Nedoprinosna mirovina za udovice i udovce (Pravilnik br. 52/81 od 11. studenoga 1981.).

U.   SLOVENIJA

(a)

Državna mirovina (Zakon o mirovinama i osiguranju za invalidnost od 23. prosinca 1999.)

(b)

Potpora dohotku umirovljenika (Zakon o mirovinama i osiguranju za invalidnost od 23. prosinca 1999.)

(c)

Doplatak za uzdržavanje (Zakon o mirovinama i osiguranju za invalidnost od 23. prosinca 1999.).

V.   SLOVAČKA

Poravnanje mirovina kao jedinog izvora dohotka (Zakon br. 100/1988. Zb.).

W.   FINSKA

(a)

Doplatak za invalidnost (Zakon o doplatku za invalidnost, 124/88)

(b)

Doplatak za djecu (Zakon o doplatku za djecu, 444/69)

(c)

Doplatak umirovljenicima za troškove stanovanja (Zakon o doplatku umirovljenicima za troškove stanovanja, 591/78)

(d)

Potpora tržištu rada (Zakon o davanjima za nezaposlenost 1290/2002)

(e)

Posebna pomoć doseljenicima (Zakon o posebnoj pomoći doseljenicima, 1192/2002).

X.   ŠVEDSKA

(a)

Dodaci za troškove stanovanja osobama koje primaju mirovinu (Zakon 2001:761)

(b)

Financijska potpora starijim osobama (Zakon 2001:853)

(c)

Doplatak za invalidnost i doplatak za njegu djece s invalidnošću (Zakon 1998:703).

Y.   UJEDINJENA KRALJEVINA

(a)

Potpora državnoj mirovini (Zakon o potpori državnoj mirovini 2002.)

(b)

Doplaci na osnovi dohotka za osobe koje traže posao (Zakon o osobama koje traže posao 1995., 28. lipnja 1995. odjeljci 1., 2.(d)ii. i 3., i Naredba za osobe koje traže posao (Sjeverna Irska) 1995. od 18. listopada 1995., članak 3. stavak 2. podstavak d) točka ii. i članak 5.)

(c)

Doplaci na dohodak (Zakon o socijalnoj sigurnosti 1986 od 25. lipnja 1986., odjeljak 20. do 22. i odjeljak 23. te Naredba za socijalnu sigurnost (Sjeverna Irska) 1986. od 5. studenoga 1986., članci 21. do 24.)

(d)

Doplatak za životne troškove osobama s invalidnošću (Zakon o doplatku za životne troškove osobama s invalidnošću i doplatku za rad osobama s invalidnošću 1991. od 27. lipnja 1991., odjeljak 1. i Naredba o doplatku za životne troškove osobama s invalidnošću i doplatku za rad osobama s invalidnošću (Sjeverna Irska) 1991. od 24. lipnja 1991., članak 3.)

(e)

Doplatak za njegu (Zakon o socijalnom osiguranju 1975. od 20. ožujka 1975., odjeljak 35., i Zakon o socijalnoj sigurnosti (Sjeverna Irska) 1975. od 20. ožujka 1975. odjeljak 35.);

(f)

Doplatak osobi koja obavlja njegu (Zakon o socijalnoj sigurnosti 1975. od 20. ožujka 1975., odjeljak 37., i Zakon o socijalnoj sigurnosti 1975. (Sjeverna Irska) od 20. ožujka 1975., odjeljak 37.).”.

3.

Prilog III. mijenja se kako slijedi:

(a)

dodaje se stavak na početku Priloga u okviru „Općih primjedbi” i glasi:

„3.

Uzevši u obzir odredbe članka 6. ove Uredbe, treba spomenuti da odredbe bilateralnih konvencija koje nisu u okviru područja primjene ove Uredbe i koje su i dalje na snazi među državama članicama nisu nabrojene u ovom Prilogu, među ostalim, i odredbe kojima se utvrđuje pribrajanje razdoblja osiguranja ostvarenih u trećoj zemlji.”;

(b)

u dijelu A brišu se sljedeće točke:

Točke 2., 3.(b), 5., 6., 7., 8., 9., 13., 16., 17., 19., 22., 23., 24., 48., 50., 51., 52., 53., 54., 58., 61., 62., 64., 69., 71.(a) i (c), 73.(a) i (b), 74., 75., 83.(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), 85., 88., 89., 111., 112., 113., 114., 118., 121., 122., 124., 127., 128., 129., 130., 131., 132., 136., 139., 140., 145., 146., 147., 148., 149., 153., 156., 157., 159., 162., 163., 164., 165., 169., 172., 173., 175., 178., 179., 184., 188., 190., 193., 194., 195., 237., 238., 240., 243., 244., 245., 265., 270., 271., 272., 274., 277., 278., 279., 288., 289., 299., 300.;

(c)

u dijelu A, točka 3.(a) (Belgija – Njemačka) tekst se mijenja i glasi:

„Članci 3. i 4. Završnog protokola od 7. prosinca 1957. do Opće konvencije istog datuma, kao i u Dopunskom protokolu od 10. studenoga 1960. (priznajući razdoblja osiguranja ostvarena u nekim pograničnim područjima prije, tijekom i nakon Drugog svjetskog rata)”;

(d)

u dijelu A, točka 67. (Danska – Finska) tekst se mijenja i glasi:

„Članak 10. Nordijske konvencije o socijalnoj sigurnosti od 15. lipnja 1992. o obuhvaćanju posebnih troškova prijevoza u slučaju bolesti tijekom boravka u drugoj nordijskoj državi kada je potrebna skuplja vrsta prijevoza za povratak u državu boravišta”;

(e)

u dijelu A, točka 68. (Danska – Švedska) tekst se mijenja i glasi:

„Članak 10. Nordijske konvencije o socijalnoj sigurnosti od 15. lipnja 1992., o obuhvaćanju posebnih troškova prijevoza u slučaju bolesti tijekom privremenog boravka u drugoj nordijskoj državi kada je potrebna skuplja vrsta prijevoza za povratak u državu boravišta”;

(f)

u dijelu A, točka 71.(b) (Njemačka – Grčka) tekst se mijenja i glasi:

„Članak 8. stavci 1., 2. točka (b) i 3., članci 9 do 11. i poglavlja I. i IV., u mjeri u kojoj se odnose na ove članke Konvencije o osiguranju za nezaposlenost od 31. svibnja 1961., uz napomenu iz zapisnika od 14. lipnja 1980. (priznajući razdoblja osiguranja za davanja za nezaposlenost u slučaju prijenosa boravišta iz jedne u drugu državu)”;

(g)

u dijelu A, točka 72. (Njemačka – Španjolska) tekst se zamjenjuje sljedećim:

„Članak 45. stavak 2. Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 4. prosinca 1973. (zastupanje putem diplomatskih i konzularnih tijela)”;

(h)

u dijelu A, točka 73. (Njemačka – Francuska) tekst podtočki (c), (d), (e) i (f) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Dopunski sporazum br. 4 od 10. srpnja 1950. Općoj konvenciji istog datuma, kao u Dodatnom sporazumu br. 2 od 18. lipnja 1955. (kojim se priznaju razdoblja osiguranja ostvarena između 1. srpnja 1940. i 30. lipnja 1950.);

(b)

Glava I. navedenog Dodatnog sporazuma br. 2 (kojim se priznaju razdoblja osiguranja ostvarena prije 8. svibnja 1945.);

(c)

točke 6., 7. i 8. Općeg protokola od 10. srpnja 1950. Općoj konvenciji istog datuma (administrativna rješenja);

(d)

Glave II., III. i IV. Sporazuma od 20. prosinca 1963. (socijalno osiguranje u Saaru)”;

(i)

u dijelu A, točka 79. (Njemačka – Luksemburg) zamjenjuje se sljedećim:

„Članci 4., 5., 6. i 7. Ugovora od 11. srpnja 1959. (kojima se priznaju razdoblja osiguranja ostvarena između rujna 1940. i lipnja 1946.)”;

(j)

u dijelu A, točka 83. (Njemačka – Austrija) tekst podtočki (h) i (i) zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 1. stavak 5. i članak 8. Konvencije o osiguranju za nezaposlenost od 19. srpnja 1978. i članak 10. Završnog protokola ove Konvencije (kojima država u kojoj je radnik prethodno bio zaposlen priznaje pravo na doplatke za nezaposlenost radnicima u pograničnim područjima) i dalje se primjenjuje na osobe koje su obavljale djelatnost kao radnici u pograničnom području do ili prije 1. siječnja 2005. i postali su nezaposleni prije 1. siječnja 2011.”;

(k)

u dijelu A, točka 90. (Njemačka – Ujedinjena Kraljevina) tekst stavaka (a), (b) i (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Članak 7. stavci 5. i 6. Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 20. travnja 1960. (zakonodavstvo koje se primjenjuje na civilno osoblje u službi oružanih snaga);

(b)

Članak 5. stavci 5. i 6. Konvencije o osiguranju za nezaposlenost od 20. travnja 1960. (zakonodavstvo koje se primjenjuje na civilno osoblje u službi oružanih snaga)”;

(l)

u dijelu A, točka 142. (Španjolska – Portugal) tekst se zamjenjuje sljedećim:

„Članak 22. Opće konvencije od 11. lipnja 1969. (prijenos davanja za nezaposlenost u drugu državu)”;

(m)

u dijelu A, točka 180. (Irska – Ujedinjena Kraljevina) tekst se zamjenjuje sljedećim:

„Članak 8. Sporazuma od 14. rujna 1971. o socijalnoj sigurnosti (o prijenosu i priznanju određenih naknada za invalidnost)”;

(n)

u dijelu A, točka 267. (Nizozemska – Portugal) zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 31. Konvencije od 19. srpnja 1979. (prijenos davanja za nezaposlenost u drugu državu)”;

(o)

u dijelu A, točka 298. (Finska – Švedska) tekst se zamjenjuje sljedećim:

„Članak 10. Nordijske konvencije o socijalnoj sigurnosti od 15. lipnja 1992., o obuhvaćanju posebnih troškova prijevoza u slučaju bolesti tijekom privremenog boravišta u drugoj nordijskoj državi kada je potrebna skuplja vrsta prijevoza za povratak u državu boravišta”;

(p)

u dijelu B, brišu se sljedeće stavke:

2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 13., 16., 17., 19., 22., 23., 24., 48., 50., 51., 52., 53., 54., 58., 61., 62., 64., 67., 68., 69., 71., 72., 73., 74., 75., 79., 82., 83., 85., 88., 89., 90., 111., 112., 113., 114., 118., 121., 122., 124., 127., 128., 129., 130., 131., 132., 136., 139., 140., 142., 145., 146., 147., 148., 149., 153., 156., 157., 159., 162., 163., 164., 165., 169., 172., 173., 175., 178., 179., 180., 184., 187., 188., 190., 193., 194., 195., 237., 238., 240., 243., 244., 245., 265., 267., 270., 271., 272., 274., 277., 278., 279., 288., 289., 290., 298., 299., 300.

4.

u Prilogu IV., odjeljak B mijenja se kako slijedi:

(a)

tekst naslova „D. NJEMAČKA” zamjenjuje se sljedećim:

„Starosno osiguranje za poljoprivrednike (Alterssicherung der Landwirte)”;

(b)

tekst naslova „J. ITALIJA” zamjenjuje se sljedećim:

„Sheme mirovinskog osiguranja za (Assicurazione pensioni per):

liječnike (medici)

farmaceute (farmacisti)

veterinare (veterinari)

medicinske sestre, pomoćno osoblje u zdravstvu, odgojitelje u dječjim vrtićima (infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici infanzia)

psihologe (psicologi)

inženjere i arhitekte (ingegneri ed architetti)

geodete (geometri)

odvjetnike (avvocati)

ekonomiste (dottori commercialisti)

računovođe i komercijalne stručnjake (ragionieri e periti commerciali)

savjetnike za zapošljavanje (consulenti del lavoro)

bilježnike (notai)

carinsko osoblje (spedizionieri doganali)

biologe (biologi)

poljoprivredne tehničare i znanstvenike (agrotecnici e periti agrari)

trgovačke zastupnike (agenti e rappresentanti dei commercio)

novinare (giornalisti)

industrijske tehničare (periti industriali)

aktuare, kemičare, inženjere agronomije, inženjere šumarstva, geologe (attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi)”;

(c)

tekst naslova „R. AUSTRIJA” zamjenjuje se sljedećim:

„Mirovinske sheme mirovinskih institucija udruga slobodnih zanimanja (Kammern der Freien Berufe)”.

5.

Prilog VI. zamjenjuje se sljedećim:

(a)

u naslovu „C. DANSKA” točka 6.(b) briše se;

(b)

u naslovu „C. DANSKA” dodaje se tekst koji glasi:

„11.

Privremena davanja za nezaposlene osobe koje su prihvaćene u sustav ‚fleksibilan posao’ (ledighedsydelse) (Zakon br. 455 od 10. lipnja 1997.) obuhvaćena su glavom III., poglavlje 6. (Davanja za nezaposlenost). Što se tiče nezaposlenih osoba koje odlaze u drugu državu članicu, članci 69. i 71. ove Uredbe primjenjivat će se kada ta država članica bude imala slične sustave zapošljavanja za istu kategoriju osoba”;

(c)

u naslovu „D. NJEMAČKA”, točke 3., 11. i 17. brišu se i dodaju se točke koje glase:

„24.

Za izračun teoretskog iznosa navedenog u članku 46. stavku 2. točki (a) Uredbe, u mirovinskim sustavima za slobodna zanimanja nadležne institucije uzimaju kao osnovu, za svaku godinu osiguranja ostvarenog na temelju zakonodavstva bilo koje druge države članice, pravo na prosječnu godišnju mirovinu stečeno tijekom razdoblja članstva nadležne institucije putem uplata doprinosa.

25.

Članak 79.a Uredbe primjenjuje se, među ostalim, na izračun mirovina za siročad i uvećanja ili dodataka za djecu iz mirovinskih shema za slobodna zanimanja.”;

(d)

u naslovu „H. FRANCUSKA” tekst točke 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Ne dovodeći u pitanje članke 73. i 74. ove Uredbe, doplatak za troškove stanovanja i dodatak za djecu koji biraju roditelji (davanja u ranom djetinjstvu) odobrava se samo osobama na koje se to odnosi i članovima njihovih obitelji koji borave na francuskom državnom području.”;

(e)

u naslovu „I. IRSKA” točka 11. briše se;

(f)

u naslovu „R. AUSTRIJA” dodaju se sljedeće točke:

„8.

Za izračun teoretskog iznosa sukladno članku 46. stavku 2. točki (a) ove Uredbe koji se odnosi na davanja ili dijelove davanja mirovinskog sustava udruga slobodnih zanimanja (Kammern der Freien Berufe), koje se isključivo financiraju metodom sustava na osnovi kapitalizacije ili na osnovi sustava mirovinskog računa, nadležna institucija uzima u obzir, za svaki mjesec osiguranja ostvarenog na temelju zakonodavstva bilo koje druge države članice, sredstva u odnosu na stvarno akumulirana sredstva u određenom mirovinskom sustavu, ili za koja se smatra da su akumulirana u sustavu mirovinskog računa, i broj mjeseci razdoblja osiguranja u određenom mirovinskom sustavu.

9.

Članak 79.a Uredbe primjenjuje se, među ostalim, na izračun mirovina za siročad i uvećanja ili dodataka na mirovinu za djecu iz mirovinskog sustava udruga slobodnih zanimanja (Kammern der Freien Berufe).”;

(g)

u naslovu „Y. UJEDINJENA KRALJEVINA” tekst se mijenja kako slijedi:

i.

u točki 2.(b), i. i ii. zamjenjuju se sljedećim:

„i.

bračni drug ili bivši bračni drug kada zahtjev podnosi:

udana žena, ili

osoba čiji je brak završen na način drugačiji od smrti bračnog druga;

ili

ii.

bivši bračni drug kada zahtjev podnosi:

udovac koji neposredno prije dobi za mirovinu nema pravo na doplatak za roditelja udovca, ili

udovica koja neposredno prije dobi za mirovinu nema pravo na doplatak za majku udovicu, doplatak za roditelja udovca ili mirovinu udovice, ili koja ima pravo samo na mirovinu na osnovi dobi izračunanu sukladno članku 46. stavku 2. Uredbe, i u ovu svrhu ‚udovička mirovina na osnovi dobi’ označava mirovinu udovice koja se isplaćuje po smanjenoj stopi sukladno odjeljku 39.(4) Zakona o doprinosima i davanjima socijalne sigurnosti 1992.”;

ii.

točka 22. briše se.


PRILOG II.

Prilozi Uredbi (EEZ) br. 574/72 ovime se mijenjaju kako slijedi:

1.

U Prilogu 2., pod naslovom „X. ŠVEDSKA”,točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Za davanja za nezaposlenost: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Švedski ured osiguranja za nezaposlenost)”.

2.

U Prilogu 4., pod naslov „D. NJEMAČKA” dodaje se točka koja glasi:

„9.

Mirovinski sustavi za slobodna zanimanja:

Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen (Udruga ustanova za strukovne mirovine), Köln”.

3.

U Prilogu 10., pod naslovom „C. NJEMAČKA” točka 1. prva alineja zamjenjuje se sljedećim:

„1.

U svrhe primjene članka 10.c, članka 11. stavka 1., članka 11.a stavka 1., članka 12.a, članka 13. stavaka 2. i 3., članka 14. stavaka 1., 2. i 3. Uredbe o provedbi: Den Sociale Sikringsstyrelse (Odjel socijalne sigurnosti), København”.

4.

U Prilogu 10., pod naslovom „R. AUSTRIJA” točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Za primjenu članka 14. stavka 1. točke (b), članka 14.a stavka 1. točke (b) i članka 17. Uredbe:

Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (Savezni ministar za socijalnu sigurnost, generacijsku solidarnost, i zaštitu potrošača) u dogovoru s odgovarajućom javnom upravom za posebne sustave za državne službenike i u dogovoru s odgovarajućom mirovinskom institucijom za mirovinske sustave slobodnih zanimanja (Kammern der Freien Berufe)”.

5.

Prilog 11. briše se.


Top