EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0166

2005/166/EZ: Odluka Komisije od 10. veljače 2005. o utvrđivanju pravila za provedbu Odluke br. 280/2004/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu za praćenje emisija stakleničkih plinova u Zajednici i za provedbu Kyotskog protokola (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 247)

OJ L 55, 1.3.2005, p. 57–91 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 152–186 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 013 P. 146 - 180
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 013 P. 146 - 180
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 008 P. 66 - 100

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/166/oj

15/Sv. 008

HR

Službeni list Europske unije

66


32005D0166


L 055/57

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

10.02.2005.


ODLUKA KOMISIJE

od 10. veljače 2005.

o utvrđivanju pravila za provedbu Odluke br. 280/2004/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu za praćenje emisija stakleničkih plinova u Zajednici i za provedbu Kyotskog protokola

(priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 247)

(2005/166/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Odluku br. 280/2004/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o mehanizmu za praćenje emisija stakleničkih plinova u Zajednici i za provedbu Kyotskog protokola (1), a posebno njezin članak 3. stavak 3., članak 4. stavak 2., članak 5. stavak 6. i članak 8. stavak 3.,

budući da:

(1)

Informacije koje se jednom godišnje dostavljaju Komisiji potrebne su za procjenu stvarnog napretka prema ostvarenju obveza Zajednice u cjelini i njezinih država članica u smislu ograničenja ili smanjenja svih emisija stakleničkih plinova prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) i Kyotskom protokolu te omogućuju izradu godišnjih izvješća Zajednice u skladu s obvezama prema UNFCCC-u i Kyotskom protokolu.

(2)

Komisija treba ponovno razmotriti elemente iz članka 4. stavka 1. ove Odluke ako se na temelju pregleda inventara Zajednice u okviru UNFCCC-a zahtijevaju dodatni elementi, te usvojiti potrebne izmjene u skladu s postupkom iz članka 9. stavka 2. Odluke br. 280/2004/EZ kojima će od država članica zahtijevati izvješćivanje o tim elementima u njihovim sljedećim izvješćima prema članku 3. stavku 1. Odluke br. 280/2004/EZ.

(3)

Informacije koje se dostavljaju Komisiji svake dvije godine potrebne su za procjenu planiranog napretka Zajednice i njezinih država članica prema ostvarenju njihovih obveza prema UNFCCC-u i Kyotskom protokolu.

(4)

Komisija treba ponovno razmotriti Prilog II. i Prilog III. i usvojiti, do 1. siječnja 2007., sve potrebne izmjene u skladu s postupkom iz članka 9. stavka 2. Odluke br. 280/2004/EZ.

(5)

Komisija će za podatke koji nedostaju u inventaru neke države članice izraditi procjene nakon savjetovanja s navedenom državom članicom i u skladu s načelima određenim u ovoj Odluci, kako bi se osigurala cjelovitost inventara kako te države članice tako i Zajednice u cjelini, u skladu sa smjernicama UNFCCC-a za izvješćivanje o godišnjim inventarima i izmijenjenim smjernicama Međuvladinog tijela za klimatske promjene (IPCC) za nacionalne inventare stakleničkih plinova iz 1996.

(6)

Države članice i Komisija trebaju izraditi svoja izvješća o vidljivom napretku ostvarenom do 2005., u skladu sa smjernicama UNFCCC-a za izvješćivanje o nacionalnim komunikacijama i smjernicama iz članka 7. Kyotskog protokola.

(7)

Države članice i Komisija trebaju izraditi svoja izvješća o dodatnom razdoblju za ispunjavanje obveza utvrđenom u Sporazumu iz Marrakecha, po isteku tog razdoblja, u skladu sa smjernicama iz članka 7. Kyotskog protokola.

(8)

Postupci i vremenske odrednice za ostvarivanje suradnje i koordinacije između država članica i Komisije u vezi s obvezama prema Odluci br. 280/2004/EZ, utvrđene ovom Odlukom, osigurat će pravodobnu i učinkovitu provedbu tih obveza.

(9)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem odbora iz članka 9. Odluke br. 280/2004/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

POGLAVLJE I.

Predmet

Članak 1.

Predmet

Ovom Odlukom utvrđuju se pravila za provedbu Odluke br. 280/2004/EZ u pogledu sljedećeg:

(a)

izvješćivanja o informacijama iz članka 3. stavaka 1. i 2. Odluke br. 280/2004/EZ, u skladu s člankom 3. stavkom 3. te Odluke;

(b)

uspostave sustava inventara Zajednice u skladu s člankom 4. stavkom 2. Odluke br. 280/2004/EZ;

(c)

zahtjevâ za izvješćivanje o vidljivom napretku kako propisuje članak 3. stavak 2. Kyotskog protokola i za izvješćivanje o dodatnom razdoblju za ispunjavanje obveza utvrđenom u Sporazumu iz Marrakecha u skladu s člankom 5. stavkom 6. Odluke 280/2004/EZ;

(d)

postupaka i vremenskih odrednica za ostvarivanje suradnje i koordinacije u vezi s obvezama iz članka 8. stavka 1. Odluke br. 280/2004/EZ, u skladu s člankom 8. stavkom 3. iste Odluke.

POGLAVLJE II.

Izvješća država članica

Odjeljak 1.

Godišnja izvješća

Članak 2.

Upute za određivanje i izvješćivanje

1.   Informacije o kojima dostavljaju izvješća prema članku 3. stavku 1. Odluke br. 280/2004/EZ države članice određuju u skladu s:

(a)

izmijenjenim smjernicama Međuvladinog tijela za promjenu klime o nacionalnim inventarima stakleničkih plinova iz 1996., dalje u tekstu „revidirane smjernice IPCC-a o nacionalnim inventarima emisija stakleničkih plinova iz 1996.”;

(b)

smjernice IPCC-a o dobroj praksi i postupanju u slučaju nesigurnosti kod nacionalnih inventara emisija stakleničkih plinova, dalje u tekstu „smjernice IPCC-a o dobroj praksi”;

(c)

smjernice IPCC-a o dobroj praksi u korištenju zemljišta, prenamjeni zemljišta i šumarstvu (LULUCF), dalje u tekstu „smjernice IPCC-a o dobroj praksi za LULUCF”.

2.   Informacije prema članku 3. stavku 1. Odluke br. 280/2004/EZ države članice dostavljaju Komisiji i na znanje Europskoj agenciji za okoliš, u skladu sa:

(a)

smjernicama za izradu nacionalnih izvješća stranaka iz Priloga I. Konvencije, I. dio: Smjernice UNFCCC-a za izvješćivanje o godišnjim inventarima, dalje u tekstu „Smjernice UNFCCC-a za izvješćivanje o godišnjim inventarima”;

(b)

smjernicama za pripremu informacija zahtijevanih prema članku 7. Kyotskog protokola, dalje u tekstu „smjernice za pripremu informacija prema članku 7. Kyotskog protokola”.

3.   Cjelovito izvješće o nacionalnom inventaru iz članka 3. stavka 1. drugog podstavka Odluke br. 280/2004/EZ sastavlja se prema strukturi izvješća o nacionalnom inventaru emisija utvrđenoj smjernicama UNFCCC-a za izvješćivanje o nacionalnim inventarima emisija.

Članak 3.

Izvješćivanje prema članku 3. stavku 1. točki (d) Odluke br. 280/2004/EZ

1.   Države članice, u skladu s člankom 3. stavkom 3. Kyotskog protokola i relevantnih odluka koje su u okviru tog usvojene, za potrebe članka 3. stavka 1. točke (d) Odluke br. 280/2004/EZ, dostavljaju svoja izvješća o antropogenim emisijama iz izvora i uklanjanja pomoću odliva stakleničkih plinova zbog prenamjene zemljišta i šumarskih djelatnosti prema članku 3. stavku 3. Kyotskog protokola za godine između 1990. i pretprošle godine.

Države članice koje odaberu gospodarenje šumom, gospodarenje poljoprivrednim zemljištem, gospodarenje pašnjacima ili sadnju novih nasada prema članku 3. stavku 4. Kyotskog protokola dodatno izvješćuju o antropogenim emisijama iz izvora i uklanjanja pomoću odliva stakleničkih plinova za svaku odabranu djelatnost za godine između 1990. i pretprošle godine.

Države članice trebaju jasno razlikovati ove informacije od procjena antropogenih emisija iz izvora navedenih u Prilogu A Kyotskog protokola.

2.   Izvješća država članica sadrže informacije iz stavka 1. od 15. siječnja 2010. nadalje.

Članak 4.

Izvješćivanje prema članku 3. stavku 1. točki (f) Odluke br. 280/2004/EZ

1.   Za potrebe članka 3. stavka 1. točke (f) Odluke br. 280/2004/EZ države članice izvješćuju o sljedećem:

(a)

opis institucionalnog ustroja države članice za izradu inventara i postupak izrade inventara;

(b)

opis korištenih metodologija i izvora podataka, uključujući informacije o korištenim metodama, te vrstama podataka o djelatnostima i faktorima emisija korištenim za ključne izvore Zajednice kako ih Komisija utvrđuje jednom godišnje do 31. listopada u skladu s poglavljem 7. smjernica IPCC-a o dobroj praksi i poglavljem 5. smjernica IPCC-a o dobroj praksi za LULUCF. Države članice dostavljaju ove informacije upućivanjem na odgovarajuće odjeljke izvješća o nacionalnom inventaru ili u tabličnom obliku predviđenom u Prilogu I. ovoj Odluci;

(c)

informacije o programu osiguranja i kontrole kvalitete u državi članici, uključujući njezine količinske ciljeve i plan osiguranja i kontrole kvalitete inventara;

(d)

općenita procjena nesigurnosti;

(e)

općenita procjena cjelovitosti, u smislu geografske pokrivenosti navedene države članice i mogućih nedostataka pri dostavi inventara;

(f)

usporedba sektorskog i referentnog pristupa;

(g)

odgovori na pregled prethodnih nacionalnih inventara od strane UNFCCC-a zaprimljenih nakon dostave prethodnog nacionalnog inventara te informacije o ponovnim izračunima, ako ih je bilo;

(h)

opis i tumačenje prošlih trendova emisija.

2.   Za informacije koje se dostavljaju na temelju točaka (a) do (e) u stavku 1., države članice mogu navesti da nije bilo promjena u tim odjeljcima izvješća o nacionalnom inventaru emisija.

Članak 5.

Izvješćivanje prema članku 3. stavku 1. točki (g) Odluke br. 280/2004/EZ

Informacije iz nacionalnog registra iz članka 3. stavka 1. točke (g) Odluke br. 280/2004/EZ obuhvaćaju informacije koje se zahtijevaju prema smjernicama iz članka 7. Kyotskog protokola.

Članak 6.

Izvješćivanje prema članku 3. stavku 1. točki (h) Odluke br. 280/2004/EZ

Informacije o pravnim subjektima iz članka 3. stavka 1. točke (h) Odluke br. 280/2004/EZ obuhvaćaju popis pravnih subjekata koje je određena država članica ovlastila za posjedovanje jedinica dodijeljene kvote, (AAU), jedinica uklanjanja, (RMU), jedinica smanjenja emisije (ERU) i ovjerenog smanjenja emisije, (CER), uključujući privremene CER (tCER) i dugoročne CER (lCER).

Članak 7.

Izvješćivanje prema članku 3. stavku 1. točki (j) Odluke br. 280/2004/EZ

Informacije o pokazateljima iz članka 3. stavka 1. točke (j) Odluke br. 280/2004/EZ:

(a)

obuhvaćaju, do 15. siječnja 2005. i svake godine nakon toga, vrijednosti prioritetnih pokazatelja navedenih u tablici II.-1. u Prilogu II.;

(b)

trebaju obuhvatiti, do 15. siječnja 2005., i obuhvaćaju, do 15. siječnja 2006. te svake godine nakon toga, vrijednosti dodatnih prioritetnih pokazatelja navedenih u tablici II.-2. u Prilogu II.;

(c)

trebaju obuhvatiti, do 15. siječnja 2005. i svake godine nakon toga, vrijednosti dodatnih pokazatelja navedene u tablici II.-3. u Prilogu II.

Odjeljak 2.

Dvogodišnja izvješća

Članak 8.

Upute za izvješćivanje

Države članice dostavljaju informacije navedene u članku 3. stavku 2. Odluke br. 280/2004/EZ u skladu sa smjernicama za izradu nacionalnih komunikacija stranaka iz Priloga I. Konvenciji, II. dio: Smjernice UNFCCC-a za izvješćivanje o nacionalnim izvješćima, dalje u tekstu: „Smjernice UNFCCC-a za izvješćivanje o nacionalnim izvješćima” te smjernice prema članku 7. Kyotskog protokola.

Članak 9.

Izvješćivanje prema članku 3. stavku 2. točki (a) Odluke br. 280/2004/EZ

Informacije o nacionalnoj politici i mjerama iz članka 3. stavka 2. točke (a) Odluke br. 280/2004/EZ obuhvaćaju:

(a)

popis politika i mjera koje su istekle ili su ukinute tijekom razdoblja na koje se izvješće odnosi;

(b)

opis stvarnih i očekivanih interakcija s drugim relevantnim politikama i mjerama i relevantnim politikama i zakonodavstvom Zajednice;

(c)

pokazatelje projekcija za godine 2005., 2010., 2015. i 2020. kako je navedeno u Prilogu. III. ovoj Odluci.

Članak 10.

Izvješćivanje prema članku 3. stavku 2. točki (b) Odluke br. 280/2004/EZ

1.   U svrhu iz članka 3. stavka 2. točke (b) Odluke br. 280/2004/EZ, države članice jasno utvrđuju koje se projekcije odnose na scenarij „s mjerama”, a koje na scenarij „s dodatnim mjerama”, te u njih uključene politike i mjere.

Scenarij „s mjerama” obuhvaća važeće i usvojene politike i mjere. Scenarij „s dodatnim mjerama” obuhvaća planirane politike i mjere.

Države članice mogu unijeti i informacije o scenarijima „bez mjera” kao dio svojih scenarija „s mjerama” i „s dodatnim mjerama”. Scenarij „bez mjera” isključuje primjenu, usvajanje i planiranje bilo koje politike ili mjere nakon godine odabrane za početnu godinu scenarija.

2.   Opisi metodologija, modela, pretpostavki i ključnih ulaznih i izlaznih parametara iz članka 3. stavka 2. točke (b) podtočke iv. Odluke br. 280/2004/EZ, ako su korišteni, uključuju obvezne parametre utvrđene točkom 1. Priloga IV. ovoj Odluci.

Poželjno je da države članice u izvješću navedu i parametre projekcija s popisa preporučenih parametara utvrđenih točkom 2. Priloga IV. ovoj Odluci.

Države članice provode analizu osjetljivosti svojih projekcija, usredotočenu na ključne ulazne varijable u svojim scenarijima.

Poželjno je da države članice odrede visok, srednji i nizak scenarij za ključne ulazne varijable i kvantificiraju planirane emisije unutar takvih scenarija. Poželjno je i da države članice predvide način na koji mogu izmjeriti robusnost svojeg scenarija i metoda korištenih za procjene. Države članice mogu razmisliti i o primjeni kombinacije ulaznih varijabli kako bi dobile scenarije s višestrukim varijantama.

Članak 11.

Izvješćivanje prema članku 3. stavku 2. točki (a) podtočki vi. i članku 3. stavku 2. točki (d) Odluke br. 280/2004/EZ

Države članice dostavljaju informacije o tome kako primjenjuju zajedničku provedbu, mehanizam čistog razvoja te međunarodno trgovanje emisijama, prema člancima 6., 12. i 17. Kyotskog protokola, kako bi ispunile svoje obveze kvantificiranog ograničenja ili smanjenja emisija prema članku 2. Odluke Vijeća 2002/358/EZ (2) i Kyotskog protokola na temelju upitnika iz Priloga V. ovoj Odluci. Poželjno je da države članice ove informacije dostavljaju jednom godišnje kao dio svojeg izvješća prema članku 3. stavku 1. Odluke br. 280/2004/EZ.

Države članice mogu ograničiti ove informacije na promjene informacija ili na dodatne informacije uz one dostavljene na temelju upitnika za prethodnu godinu.

POGLAVLJE III.

Sustav inventara Zajednice

Odjeljak 1.

Sustav inventara Zajednice

Članak 12.

Kvaliteta i razmjena informacija i podataka u sustavu inventara Zajednice

1.   Države članice osiguravaju kvalitetu podataka o djelatnostima, faktorima emisije i drugim parametrima koje koriste za svoj nacionalni inventar stakleničkih plinova u skladu sa smjernicama dobre prakse IPCC-a i smjernicama dobre prakse IPCC-a za LULUCF.

2.   Države članice dostavljaju svoje godišnji inventar u elektroničkom obliku Komisiji te na znanje Europskoj agenciji za okoliš.

Odjeljak 2.

Procjene podataka koji nedostaju u nacionalnom inventaru prema članku 4. stavku 1. Odluke br. 280/2004/EZ

Članak 13.

Procjene podataka koji nedostaju u nacionalnom inventaru prema članku 4. stavku 1. Odluke br. 280/2004/EZ

Ako država članica ne dostavi sve potrebne podatke prema članku 3. stavku 1. Odluke br. 280/2004/EZ do 15. ožujka godine na koju se izvješće odnosi, Komisija izrađuje procjenu podataka koji nedostaju za dotičnu državu članicu koja se uključuje u inventar stakleničkih plinova Zajednice za navedenu godinu i kategoriju izvora na koju se odnosi, u skladu sa smjernicama UNFCCC-a za izvješćivanje o godišnjim inventarima emisija i izmijenjenim smjernicama IPCC-a iz 1996. za nacionalne inventare stakleničkih plinova.

Članak 14.

1.   Procjene Komisije za podatke koji nedostaju temelje se na načelima utvrđenima u stavcima 2., 3. i 4.

2.   Ako država članica ima na raspolaganju već dostavljene procjene za određenu kategoriju izvora za prethodne godine koje su u dosljednom vremenskom slijedu, a koje nisu podlijegale prilagodbama prema članku 5. stavku 2. Kyotskog protokola, procjena emisija dobiva se ekstrapolacijom tog vremenskog slijeda.

Za emisiju ugljikovog dioksida iz energetskog sektora, ekstrapolacija emisija treba se temeljiti na postotnoj promjeni procjena emisija ugljikovog dioksida po Eurostatu.

3.   Ako su procjene za određenu kategoriju izvora za prethodne godine prilagođavane, prema članku 5. stavku 2. Kyotskog protokola, a država članica nije dostavila revidiranu procjenu, koristi se metoda osnovne prilagodbe koju koristi stručni revizijski tim kako je određeno u tehničkim smjernicama o metodologijama prilagodbe prema članku 5. stavku 2. Kyotskog protokola, dalje u tekstu „tehničke smjernice za prilagodbu”, bez primjene faktora suzdržanosti, (konzervativnosti), opisanog u spomenutim smjernicama.

4.   Ako već dostavljene procjene za određenu kategoriju izvora u dosljednom vremenskom slijedu nisu na raspolaganju i ako procjena kategorije izvora nije prilagođavana prema članku 5. stavku 2. Kyotskog protokola, procjene se temelje na tehničkim smjernicama za prilagodbu, bez primjene faktora suzdržanosti opisanog u spomenutim smjernicama.

Članak 15.

Komisija izrađuje procjene iz članka 14. do 31. ožujka godine na koju se izvješće odnosi, nakon konzultacija s navedenom državom članicom i priopćuje te procjene ostalim državama članicama.

Članak 16.

Navedena država članica koristi procjene iz članka 14. za dostavu svojeg nacionalnog izvješća UNFCCC-u, kako bi se osigurala dosljednost inventara Zajednice i inventarâ država članica.

POGLAVLJE IV.

Izvješćivanje o vidljivom napretku do 2005. i dodatnom razdoblju za ispunjenje obveza

Odjeljak 1.

Izvješćivanje o vidljivom napretku do 2005.

Članak 17.

Izvješća države članice o vidljivom napretku do 2005. prema članku 5. stavku 4. Odluke br. 280/2004/EZ

1.   Države članice izrađuju izvješće o vidljivom napretku do 2005. u skladu sa smjernicama UNFCCC-a za izvješćivanje za nacionalne komunikacije i smjernicama prema članku 7. Kyotskog protokola. Izvješća obuhvaćaju:

(a)

opis domaćih mjera, uključujući sve pravne i institucionalne mjere, usvojene u svrhu ispunjenja obveza navede države članice prema članku 2. Odluke 2002/358/EZ i Kyotskog protokola, te svih programa za pridržavanje i provedbu na nacionalnoj razini;

(b)

informacije o trendovima u emisijama i projekcijama emisija stakleničkih plinova na nacionalnoj razini, koji trendovi se temelje na podacima iz inventara koje su države članice dostavile UNFCCC-u do 15. travnja 2005.;

(c)

ocjena kako će domaće mjere iz točke (a), s obzirom na trendove i projekcije iz točke (b), doprinijeti ispunjenju obveza države članice prema članku 2. Odluke 2002/358/EZ i Kyotskog protokola;

(d)

opis djelatnosti, mjera i programa koje provodi država članica za potrebe ispunjenja svojih obveza prema člancima 10. i 11. Kyotskog protokola.

2.   Države članice izvješće dostavljaju u obliku jedinstvenog dokumenta koji uključuje četiri poglavlja koja sadrže informacije navedene u stavku 1. točkama (a) do (d).

Informacije o projekcijama iz stavka 1. točke (b) usklađene su s informacijama dostavljenim Komisiji do 15. lipnja 2005. prema članku 5. stavku 3. Odluke br. 280/2004/EZ.

Odjeljak 2.

Izvješća nakon isteka dodatnog razdoblja za ispunjavanje obveza

Članak 18.

Izvješća države članice nakon isteka dodatnog razdoblja za ispunjavanje obveza prema članku 5. stavku 5. Odluke br. 280/2004/EZ

Izvješće svake države članice, u skladu s modalitetima izračuna dodijeljenih kvota prema članku 7. stavku 4. Kyotskog protokola, sadrži sljedeće informacije:

(a)

za tekuću kalendarsku godinu do kraja dodatnog razdoblja za ispunjenje obveza, (određenog prema srednjem vremenu po Greenwichu), ukupna količina:

i.

jedinica ERU, CER, (uključujući lCER i tCER), AAU i RMU na korisničkom računu države članice, na njezinim računima za poništenje, zamjenu i povlačenje i na takvim računima svih pravnih i fizičkih osoba koje posjeduju dodijeljene kvote na dan 1. siječnja svake godine;

ii.

jedinica AAU izdanih na temelju dodijeljene kvote prema članku 3. stavcima 7. i 8. Kyotskog protokola;

iii.

jedinica ERU izdanih na temelju projekata poduzetih prema članku 6. Kyotskog protokola;

iv.

jedinica ERU, CER, (uključujući lCER i tCER), AAU i RMU stečenih iz drugih registara i zaseban popis u kojem se navodi identitet prijenosnih računa i upisnika;

v.

jedinica RMU izdanih na temelju svake djelatnosti prema članku 3. stavcima 3 i 4. Kyotskog protokola;

vi.

jedinica ERU, CER, (uključujući lCER i tCER), AAU i RMU prenijetih u druge registre i zaseban popis u kojem se navodi identitet računa i registra stečenih jedinica;

vii.

jedinica ERU, CER, AAU i RMU ukinutih na temelju djelatnosti prema članku 3. stavcima 3. i 4. Kyotskog protokola;

viii.

jedinica ERU, CER, AAU i RMU ukinutih nakon što je Odbor za pridržavanje utvrdio da se država članica ne pridržava svoje obveze prema članku 3. stavku 1. Kyotskog protokola;

ix.

ostalih ukinutih jedinica ERU, CER, (uključujući lCER i tCER), AAU i RMU;

x.

povučenih jedinica ERU, CER, (uključujući lCER i tCER), AAU i RMU;

xi.

jedinica AAU, CER, ERU, RMU i tCER prenijetih na zamjenski tCER račun za obvezujuće razdoblje;

xii.

jedinica AAU, CER, ERU, RMU i lCER prenijetih na zamjenski lCER račun za prvo obvezujuće razdoblje iz Kyotskog protokola;

(b)

ukupna količina i serijski brojevi jedinica ERU, AAU, RMU, CER, (uključujući lCER i tCER), na računu države članice za povlačenje na kraju izvještajnog razdoblja;

(c)

ukupna količina i serijski brojevi jedinica ERU, CER i AAU koje država članica želi prenijeti u sljedeće obvezujuće razdoblje.

Ove informacije obuhvaćaju samo jedinice ERU, AAU, RMU, CER, (uključujući lCER i tCER), koje vrijede za navedeno obvezujuće razdoblje. One se utvrđuju na temelju informacija raspoloživih prema članku 9. Uredbe Komisije (EZ) br. 2216/2004 (3) i dostavljaju u elektroničkom obliku.

Članak 19.

Izvješća Zajednice nakon isteka dodatnog razdoblja za ispunjavanje obveza prema članku 5. stavku 5. Odluke br. 280/2004/EZ

Izvješće Zajednice sadrži sljedeće informacije:

(a)

ukupne količine jedinica navedenih u članku 18. točki (a) koje su prijavile države članice i ukupne količine tih jedinica upisanih u registru Zajednice;

(b)

ukupna količina i serijski brojevi jedinica ERU, AAU, RMU, CER, (uključujući lCER i tCER), na računima država članica i Zajednice za povlačenje na kraju izvještajnog razdoblja;

(c)

ukupna količina i serijski brojevi jedinica ERU, CER i AAU koje svaka država članica i Zajednica želi prenijeti u sljedeće obvezujuće razdoblje u skladu s modalitetima izračuna dodijeljenih kvota prema članku 7. stavku 4. Kyotskog protokola.

POGLAVLJE V.

Postupci i vremenske odrednice za ostvarivanje suradnje i koordinacije

Članak 20.

Kompilacija inventara stakleničkih plinova i izvješća o inventaru Zajednice prema članku 8. stavku 1. točki (a) Odluke br. 280/2004/EZ

1.   Države članice godišnje informacije prema članku 3. stavku 1. Odluke br. 280/2004/EZ dostavljaju pomoću alata ReportNet Europske agencije za okoliš, razvijenog prema Uredbi (EZ) br. 1641/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

2.   Ažuriranje podataka koje su dostavile države članice u skladu s člankom 4. stavkom 1. Odluke br. 280/2004/EZ ograničeno je na navođenje podataka koji nedostaju i uklanjanje nedosljednosti.

3.   Postupci i vremenske odrednice za izradu inventara i izvješća o inventaru Zajednice navedeni su u Prilogu VI.

Članak 21.

Postupci revizije, prilagodbe i pridržavanja u okviru UNFCCC-a i Kyotskog protokola prema članku 8. stavku 1. točkama (b) i (c) Odluke br. 280/2004/EZ

1.   Ako na dan 1. lipnja država članica nije podnijela UNFCCC-u svoje godišnje izvješće o inventaru, ona o tome odmah obavješćuje Komisiju.

2.   Države članice obavješćuju Komisiju u roku od tjedan dana nakon što od UNFCCC-a prime bilo koju od sljedećih informacija:

(a)

stručni revizijski tim ukazuje na probleme u vezi s inventarom emisija države članice koji treba prilagoditi;

(b)

ispravke procjena unesene u navedeni inventar u dogovoru između države članice i stručnog revizijskog tima;

(c)

prilagođene procjene iz nacrta izvješća o reviziji pojedinačnog inventara, unijete tamo gdje država članica nije ispravila problem na zadovoljstvo stručnog revizijskog tima;

(d)

pitanja o provedbi dostavljena Odboru za pridržavanje prema Kyotskom protokolu, priopćenje Odbora za pridržavanje o pokretanju postupka o nekom pitanju provedbe, te svi preliminarni nalazi i odluke Odbora za pridržavanje i njegovih ogranaka, vezani uz navedenu državu članicu.

S obzirom na točku (a), država članica obavješćuje Komisiju o tome kako planira riješiti probleme na koje ukazuje stručni tim za pridržavanje.

S obzirom na točku (c), država članica obavješćuje Komisiju o tome prihvaća li ili odbija predložene prilagodbe.

Komisija obavješćuje ostale države članice u roku od tjedan dana nakon što od spomenute države članice primi informacije iz točaka (a) do (d).

3.   Komisija obavješćuje sve države članice u roku od tjedan dana nakon što od UNFCCC-a primi sljedeće informacije:

(a)

stručni revizijski tim ukazuje na probleme u vezi s inventarom Zajednice koji treba prilagoditi;

(b)

ispravke procjena unesene u inventar u dogovoru između Zajednice i stručnog revizijskog tima;

(c)

prilagođene procjene u nacrtu izvješća o reviziji pojedinačnog inventara, unijete tamo gdje Zajednica nije ispravila problem na zadovoljstvo stručnog revizijskog tima;

(d)

pitanja o provedbi dostavljena Odboru za pridržavanje prema Kyotskom protokolu, priopćenje Odbora za pridržavanje o pokretanju postupka o nekom pitanju provedbe, te svi preliminarni nalazi i odluke Odbora za pridržavanje i njegovih ogranaka, vezani uz Zajednicu.

4.   Države članice koordiniraju s Komisijom svoje odgovore u okviru procesa revizije obveza prema Odluci br. 280/2004/EZ:

(a)

unutar rokova predviđenih u skladu s Kyotskim protokolom, ako bi prilagođene procjene emisija u jednoj godini ili kumulativne prilagodbe u sljedećim godinama razdoblja za jednu ili više država članica podrazumijevali prilagodbe i u procjeni emisija Zajednice do količine koja ne bi bila dostatna za ispunjenje metodoloških zahtjeva i zahtjeva izvješćivanja prema članku 7. stavku 1. Kyotskog protokola, a s ciljem ostvarivanja prihvatljivosti prema smjernicama iz članka 7. Kyotskog protokola;

(b)

u roku od dva tjedna prije nego što relevantnim tijelima u skladu s Kyotskim protokolom dostave sljedeću dokumentaciju:

i.

zahtjev za reviziju prilagodbe;

ii.

zahtjev za ponovnu uspostavu prihvatljivosti;

iii.

odgovor na odluku o pokretanju postupka o nekom pitanju provedbe ili na preliminarne nalaze Odbora za pridržavanje.

5.   Države članice obavješćuju Komisiju i druge države članice o prilagodbama izračunanim za svoje inventare tijekom postupka dobrovoljne prilagodbe provedenog prema tehničkim uputama za prilagodbe.

Članak 22.

Izrada izvješća o vidljivom napretku prema članku 8. stavku 1. točki (d) Oduke br. 280/2004/EZ

1.   Nacrt izvješća Komisije o vidljivom napretku koji je Zajednica ostvarila do 2005. prosljeđuje se državama članicama do 30. srpnja 2005. Države članice daju primjedbe najkasnije do 31. kolovoza 2005.

2.   Države članice dostavljaju svoja izvješća o vidljivom napretku ostvarenom do 2005. tajništvu UNFCCC-a do 1. siječnja 2006. te istog dana Komisiji dostavljaju elektronički primjerak izvješća.

Članak 23.

Izvješćivanje o utvrđivanju dodijeljene kvote prema članku 8. stavku 1. točki (e) Odluke br. 280/2004/EZ

1.   Svaka država članica do 15. siječnja 2006. dostavlja Komisiji sljedeće informacije:

(a)

cjelokupan vremenski slijed inventarâ antropogenih emisija iz izvora i uklanjanja pomoću odliva stakleničkih plinova koji nisu pod nadzorom Montrealskog protokola, kako je dostavljen UNFCCC-u;

(b)

utvrđenu baznu godinu odabranu za fluorougljikovodike, perfluorougljike i sumporov heksafluorid, kako je dostavljena UNFCCC-u;

(c)

svoj prijedlog razine emisija u tonama ekvivalenta ugljikova dioksida prema članku 3. Odluke 2002/358/EZ i članka 3. stavaka 7. i 8. Kyotskog protokola, nakon utvrđenih konačnih količina emisija za baznu godinu i na temelju obveza u pogledu količinskih ograničenja ili smanjenja navedenih u Prilogu II. Odluci 2002/358/EZ i Kyotskom protokolu, uzimajući u obzir metodologije procjene antropogenih emisija iz izvora i uklanjanja pomoću odliva stakleničkih plinova iz članka 5. stavka 2. Kyotskog protokola i modalitetâ izračuna dodijeljene kvote prema članku 3. stavcima 7. i 8. Kyotskog protokola;

(d)

izračun pričuve iz svojeg obvezujućeg razdoblja u obliku 90 % svoje predložene dodijeljene kvote ili 100 % peterostruke količine najnovije revidiranog inventara, ovisno o tome koja je količina manja;

(e)

utvrđene pojedinačne minimalne vrijednosti lisnatog šumskog pokrova, površine zemljišta i visine drveća, odabrane za potrebe izračuna djelatnosti prema članku 3. stavcima 3. i 4. Kyotskog protokola, zajedno s obrazloženjem podudarnosti tih vrijednosti s povijesnim informacijama koje se dostavljaju Organizaciji Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu ili drugim međunarodnim tijelima, te u slučaju razlika, objašnjenje razloga i načina odabira tih vrijednosti, u skladu s definicijama, modalitetima, pravilima i smjernicama o korištenju zemljišta, prenamjenu zemljišta i šumarske djelatnosti prema Kyotskom protokolu;

(f)

utvrđene djelatnosti prema članku 3. stavku 4. koje je odabrala za uključivanje u izračun za prvo obvezujuće razdoblje, zajedno s informacijama kako će se u okviru nacionalnog sustava prema članku 5. stavku 1. Kyotskog protokola odrediti površine za te djelatnosti, u skladu s definicijama, modalitetima, pravilima i smjernicama o korištenju zemljišta, prenamjenu zemljišta i šumarske djelatnosti prema Kyotskom protokolu;

(g)

određenje o tome namjerava li izračun za svaku djelatnost prema članku 3. stavcima 3. i 4. Kyotskog protokola raditi na godišnjoj osnovi ili za cjelokupno obvezujuće razdoblje;

(h)

opis vlastitog nacionalnog sustava u skladu s člankom 5. stavkom 1. Kyotskog protokola, te smjernicama prema članku 7. Kyotskog protokola;

(i)

opis vlastitog nacionalnog upisnika, u skladu sa smjernicama prema članku 7. Kyotskog protokola.

Države članice koje nisu navedene u Prilogu II. Odluci 2002/358/EZ ove informacije dostavljaju do 15. lipnja 2006.

2.   Rokovi izrade i dostave izvješćâ iz članka 7. stavka 1. Odluke br. 280/2004/EZ, koja se dostavljaju u skladu s modalitetima izračuna dodijeljenih kvota prema članku 7. stavku 4. Kyotskog protokola određeni su u Prilogu VII.

Članak 24.

Izvješćivanje u vezi s dodatnim razdobljem za ispunjavanje obveza prema članku 8. stavku 1. točki (f) Odluke br. 280/2004/EZ

1.   Izvješća država članica po isteku dodatnog razdoblja za ispunjavanje obveza dostavljaju se tajništvu UNFCCC-a i Komisiji u roku od mjesec dana od isteka dodatnog razdoblja za ispunjavanje obveza.

2.   Izvješće Zajednice po isteku dodatnog razdoblja za ispunjavanje obveza dostavlja se tajništvu UNFCCC-a u roku od mjesec dana od primitka izvješćâ država članica, iz stavka 1. ovog članka.

POGLAVLJE VI.

Završne odredbe

Članak 25.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objavljivanja u Službenom listu Europske unije.

Članak 26.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. veljače 2005.

Za Komisiju

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  SL L 49, 19.2.2004., str. 1.

(2)  SL L 130, 15.5.2002., str. 1.

(3)  SL L 386, 29.12.2004., str. 1.

(4)  SL L 245, 29.9.2003., str. 1.


PRILOG I.

Tablica za metodologije, izvore podataka i faktore emisija koje države članice koriste kao ključne izvore EZ-a u svrhe iz članka 4. stavka 1. točke (b)

Informacije o korištenim metodama mogu podrazumijevati višerazinski pristup, model ili pristup specifičan za pojedinu državu. Podaci o djelatnostima mogu biti iz nacionalnih statistika ili specifični za postrojenje. Faktori emisija mogu biti standardni faktori IPCC-a kako su navedeni u revidiranim smjernicama IPPC-a za nacionalne inventare stakleničkih plinova i smjernicama IPPC-a iz 1996. o dobroj praksi, faktori emisija specifični za pojedinu državu, faktori emisija specifični za pojedina postrojenja ili faktori emisija prema metodologiji CORINAIR razvijenoj u okviru Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979.

TABLICA I.-1.

Sažetak izvješća Zajednice o korištenim metodama, podacima o djelatnostima i faktorima emisija (energetika)

IZVOR I ODLIV STAKLENIČKOG PLINA

CO2

CH4

N2O

KATEGORIJE

Ključan izvor (1)

Primijenjena metoda (2)

Podaci o djelatnosti (3)

Faktor emisije (4)

Ključan izvor (1)

Primijenjena metoda (2)

Podaci o djelatnosti (3)

Faktor emisije (4)

Ključan izvor (1)

Primijenjena metoda (2)

Podaci o djelatnosti (3)

Faktor emisije (4)

1.

Energetika

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

A.

Izgaranje fosilnih goriva

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

1.

Energetika

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

a.

Proizvodnja električne energije i topline za javne potrebe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Rafinerije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Proizvodnja krutih goriva i druge energetske djelatnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Proizvodne industrije i graditeljstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Željezo i čelik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Obojeni metali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Kemikalije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Drvna celuloza, papir i tisak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.

Prehrambena industrija, pića i duhan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.

Ostalo (prema tablici 1.A(a)s2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Promet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Zračni promet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Cestovni promet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Željeznice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Pomorski i riječni promet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.

Ostali promet (prema tablici 1.A(a)s3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ostali sektori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Komercijalni/institucionalni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Stambeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Poljoprivreda/šumarstvo/ribarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ostalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Nepokretni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Pokretni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Fugitivne emisije iz korištenja goriva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Kruta goriva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Ugljen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Pretvorba krutih goriva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Ostalo (prema tablici 1.B.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Tekuće gorivo i prirodni plin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Tekuće gorivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Prirodni plin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Ventiliranje i odvod dimnih plinova nastalih izgaranjem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Ostalo (prema tablici 1.B.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABLICA I.-2.

Sažetak izvješća Zajednice o korištenim metodama, podacima o djelatnostima i faktorima emisija (industrijski procesi)

IZVOR I ODLIV STAKLENIČKOG PLINA

CO2

CH4

N2O

HFC-i

PFC-i

SF6

KATEGORIJE

Ključanizvor (1)

Primijenjenametoda (2)

Podaciodjelatnosti (3)

Faktoremisije (4)

Ključanizvor (1)

Primijenjenametoda (2)

Podaciodjelatnosti (3)

Faktoremisije (4)

Ključanizvor (1)

Primijenjenametoda (2)

Podaciodjelatnosti (3)

Faktoremisije (4)

Ključanizvor (1)

Primijenjenametoda (2)

Podaciodjelatnosti (3)

Faktoremisije (4)

Ključanizvor (1)

Primijenjenametoda (2)

Podaciodjelatnosti (3)

Faktoremisije (4)

Ključanizvor (1)

Primijenjenametoda (2)

Podaciodjelatnosti (3)

Faktoremisije (4)

2.

Industrijski procesi

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

A.

Rudni proizvodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

1.

Proizvodnja cementa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

2.

Proizvodnja vapna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

3.

Uporaba vapnenca i dolomita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

4.

Proizvodnja i uporaba sode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

5.

Pokrivanje krovova asfaltom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

6.

Asfaltiranje cesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

7.

Ostalo (prema tablici 2(I)A-G)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

B.

Kemijska industrija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Proizvodnja amonijaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Proizvodnja dušične kiseline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Proizvodnja adipinske kiseline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Proizvodnja karbida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ostalo (prema tablici 2(I)A-G)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Proizvodnja metala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Proizvodnja željeza i čelika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Proizvodnja ferolegura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Proizvodnja aluminija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SF6 koji se rabi u ljevaonicama aluminija i magnezija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ostalo (prema tablici 2(I)A-G)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Ostala proizvodnja

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

1.

Drvna celuloza i papir

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

2.

Hrana i piće

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

E.

Proizvodnja halogeniranih derivata ugljikovodika i SF6

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Emisije nusproizvoda

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Fugitivne emisije

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ostalo (prema tablici 2(II)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Potrošnja halogeniranih derivata ugljikovodika i SF6

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Oprema za rashladne sustave

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Izrada pjenastih materijala

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Protupožarni aparati

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Aerosoli/dozni inhalatori

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Otapala

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ostali aparati u kojima se rabe zamjenske tvari koje ne oštećuju ozonski omotač

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Proizvodnja poluvodiča

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Električna oprema

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Ostalo (prema tablici 2(II)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Ostalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABLICA I.-3.

Sažetak izvješća Zajednice o korištenim metodama, podacima o djelatnostima i faktorima emisija (uporaba otapala i drugih proizvoda, poljoprivreda)

IZVOR I ODLIV STAKLENIČKOG PLINA

CO2

CH4

N2O

KATEGORIJE

Ključan izvor (1)

Primijenjena metoda (2)

Podaci o djelatnosti (3)

Faktor emisije (4)

Ključan izvor (1)

Primijenjena metoda (2)

Podaci o djelatnosti (3)

Faktor emisije (4)

Ključan izvor (1)

Primijenjena metoda (2)

Podaci o djelatnosti (3)

Faktor emisije (4)

3.

Uporaba otapala i drugih proizvoda

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

A.

Nanošenje boja

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

B.

Odmašćivanje i kemijsko čišćenje

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

C.

Proizvodnja i obrada kemijskih proizvoda

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

D.

Ostalo

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

4.

Poljoprivreda

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

A.

Crijevna fermentacija

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

1.

Volovi

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

2.

Bivoli

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

3.

Ovce

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

4.

Ostalo

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

B.

Gospodarenje stajskim gnojivom

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Volovi

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Bivoli

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ovce

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ostalo

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Uzgoj riže

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

D.

Gospodarenje poljoprivrednim tlom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Izravne emisije u tlo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Gnojivo s otvorenih i zatvorenih pašnjaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Neizravne emisije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ostalo (prema tablici 4.D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Gospodarsko spaljivanje savane

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Spaljivanje poljoprivrednih ostataka

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Ostalo

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 


TABLICA I.-4.

Sažetak izvješća Zajednice o korištenim metodama, podacima o djelatnostima i faktorima emisija (prenamjena zemljišta i šumarstvo, otpad, ostalo)

IZVOR I ODLIV STAKLENIČKOG PLINA

CO2

CH4

N2O

KATEGORIJE

Ključan izvor (1)

Primijenjena metoda (2)

Podaci o djelatnosti (3)

Faktor emisije (4)

Ključan izvor (1)

Primijenjena metoda (2)

Podaci o djelatnosti (3)

Faktor emisije (4)

Ključan izvor (1)

Primijenjena metoda (2)

Podaci o djelatnosti (3)

Faktor emisije (4)

5.

Korištenje zemljišta, prenamjena zemljišta i šumarstvo

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

A.

Šumsko zemljište

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Šumsko zemljište koje ne mijenja namjenu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Tlo pretvoreno u šumsko zemljište

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Poljoprivredno zemljište

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Poljoprivredno zemljište koje ne mijenja namjenu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Tlo pretvoreno u poljoprivredno zemljište

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Travnjaci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Travnjaci koji ne mijenjaju namjenu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Tlo pretvoreno u travnjake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Vlažna staništa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Vlažna staništa koja ne mijenjaju namjenu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Tlo pretvoreno u vlažna staništa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Naselja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Naselja koja ne mijenjaju namjenu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Tlo pretvoreno u naselja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Ostala zemljišta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ostala zemljišta koja ne mijenjaju namjenu

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Tlo pretvoreno u ostala zemljišta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Ostalo (molimo navesti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šumarski drvni proizvodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Otpad

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

A.

Odlaganje otpada na tlu

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

1.

Kontrolirano odlaganje otpada na tlu

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

2.

Nekontrolirana odlagališta

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

3.

Ostalo (prema tablici 6.A)

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

B.

Postupanje s otpadnim vodama

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Tehnološke otpadne vode

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Otpadne vode iz komunalnog i komercijalnog sektora

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ostalo (prema tablici 6.B)

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Spaljivanje otpada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Ostalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Ostalo (prema sažetku 1.A)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Zabilješke:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Potrošnja goriva u međunarodnom prometu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zrakoplovstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomorstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisija CO2 iz biomase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ključni izvori Zajednice. Popunjava Komisija/EEA rezultatima analize ključnih kategorija iz prethodno dostavljenog inventara.

(2)  Koristite sljedeće oznake za naznačivanje primijenjene metode:

 

D (standardna metoda prihvaćena od strane Međuvladinog tijela za promjenu klime (engl. kratica: IPCC)),

 

RA (referentan pristup),

 

T1 (razina 1 po IPCC-u),

 

T1a, T1b, T1c (razina 1a, razina 1b odnosno razina 1c po IPCC-u),

 

T2 (razina 2 po IPCC-u),

 

T3 (razina 3 po IPCC-u),

 

C (CORINAIR),

 

CS (podaci specifični za pojedinu državu)

 

M (model)

 

COPERT X (Copert model X = Verzija).

Ako koristite više od jedne metode unutar iste kategorije izvora, nabrojite odgovarajuće metode. Objašnjenja o metodama specifičnim za pojedinu državu kao i sve izmjene standardnih metoda IPCC-a, te informacije o korištenju različitih metoda unutar iste kategorije izvora, ako je navedeno više metoda, treba navesti u dokumentacijskom okviru.

(3)  Koristite sljedeće skraćenice za navođenje izvora korištenih podataka o djelatnostima:

 

NS (nacionalni statistički podaci),

 

RS (regionalni statistički podaci),

 

IS (međunarodni statistički podaci),

 

PS (podaci specifični za pojedine vrste postrojenja),

 

AS (udruženja, gospodarske organizacije),

 

Q (posebni upitnici, ankete)

Ako gore navedena objašnjenja nisu prikladna za nacionalne okolnosti, koristite dodatna objašnjenja i pojasnite ih u dokumentacijskom okviru. Ako koristite mješavinu različitih izvora podataka o djelatnostima, koristite različite skraćenice u istoj ćeliji, uz dodatna objašnjenja u dokumentacijskom okviru.

(4)  Koristite sljedeće skraćenice za navođenje korištenog faktora emisije:

 

D (standardni pristup IPCC-a),

 

C (CORINAIR),

 

CS (podaci specifični za pojedinu državu),

 

PS (podaci specifični za pojedine vrste postrojenja).

Ako rabite mješavinu različitih faktora emisija, unutar istog polja tablice unesite sve potrebne skraćenice, uz dodatna objašnjenja u dokumentacijskom okviru.


PRILOG II.

POPIS GODIŠNJIH POKAZATELJA

TABLICA II.-1.

Popis prioritetnih pokazatelja  (1)

Br.

Nazivlje pokazateljâ energetske učinkovitosti po Eurostatu

Pokazatelj

Brojnik/nazivnik

Upute/definicije (2)  (3)

1.

MAKRO

Ukupna emisija CO2 pod utjecajem, BDP-a, t/mil EUR

Ukupna emisija CO2, kt

Ukupna emisija CO2, (bez korištenja zemljišta i šumarstva), prema podacima iz Zajedničkog obrasca za izvješćivanje

BDP, Bio Euro (EC95)

Bruto domaći proizvod uz nepromjenjive cijene na razini 1995. (izvor: nacionalni računi)

2.

MAKRO B0

Emisija CO2 iz potrošnje energije pod utjecajem BDP-a, t/mil EUR

Emisija CO2 iz potrošnje energije, kt

Emisija CO2 iz izgaranja fosilnih goriva (kategorija izvora po IPCC-u 1A, sektorski pristup)

BDP, Bio Euro (EC95)

Bruto domaći proizvod uz nepromjenjive cijene na razini 1995. (izvor: nacionalni računi)

3.

PROMET C0

Emisija CO2 iz osobnih automobila, kt

 

Emisija CO2 iz izgaranja fosilnih goriva u svim prometnim djelatnostima koje uključuju osobne automobile (automobili namijenjeni prvenstveno prijevozu osoba i kapaciteta najviše 12 osoba; bruto težina vozila najviše 3 900 kg — kategorija izvora po IPCC-u 1A3bi)

Kilometraža prijeđena osobnim automobilima, Mkm

 

Kilometraža prijeđena u osobnom automobilu (izvor: prometna statistika)

Napomena: Podaci o djelatnosti trebaju biti u skladu s podacima o emisijama, ako je moguće.

4.

INDUSTRIJA A1

Emisija CO2 iz potrošnje energije u industriji, t/mil EUR

Emisija CO2 iz industrije, kt

Emisija iz izgaranja fosilnih goriva u proizvodnim industrijskim djelatnostima, graditeljstvu te vađenju ruda i kamena, (osim ugljenokopa i vađenja nafte i plina), uključujući izgaranje za potrebe proizvodnje električne i toplinske energije (kategorija izvora prema IPCC-u 1A2). Energija koja se koristi za prijevoz u industriji ne treba biti uključena ovdje, već među pokazatelje za promet. U ovaj sektor treba uključiti emisije iz izvancestovnih i drugih pokretnih aparata u industriji.

Ukupna bruto dodana vrijednost industrije, Bio Euro (EC95)

Bruto dodana vrijednost uz nepromjenjive cijene na razini 1995. u proizvodnim industrijskim djelatnostima, (NACE 15-22, 24-37), graditeljstvu, (NACE 45), te vađenju ruda i kamena, (osim ugljenokopa i vađenja nafte i plina), (NACE 13-14). (izvor: nacionalni računi)

5.

KUĆANSTVA A.1

Specifična emisija CO2 iz kućanstava, t/stambeni prostor

Emisija CO2 iz potrošnje fosilnih goriva u kućanstvima, kt

Emisija CO2 iz izgaranja fosilnih goriva u kućanstvima (kategorija izvora po IPCC-u 1A4b)

Fond stalno nastanjenih stambenih prostora, 1 000

Fond stalno nastanjenih stambenih prostora

6.

USLUGE A0

Emisija CO2 iz potrošnje energije u komercijalnom i institucionalnom sektoru, t/mil EUR

Emisija CO2 iz potrošnje fosilnih goriva u komercijalnom i institucionalnom sektoru, kt

Emisija CO2 iz izgaranja fosilnih goriva u komercijalnim i institucionalnim građevinama u javnom i privatnom sektoru (kategorija izvora po IPCC-u 1A4a). Energija koja se koristi za prijevoz u uslužnom sektoru ne treba biti uključena ovdje, već među prometne pokazatelje.

Bruto dodana vrijednost usluga, Bio Euro (EC95)

Bruto dodana vrijednost uz nepromjenjive cijene na razini 1995. u uslužnom sektoru (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 99) (izvor: nacionalni računi)

7.

PRETVORBA B0

Specifična emisija CO2 iz javnih elektrana i elektrana s proizvodnjom za vlastite potrebe, t/TJ

Emisija CO2 iz javnih i termoelektrana s proizvodnjom za vlastite potrebe, kt

Emisija CO2 iz svakog izgaranja fosilnih goriva za bruto proizvodnju električne i toplinske energije u termoelektranama i kombiniranim termoelektranama-toplanama s proizvodnjom za vlastite potrebe. Ne uključuje emisiju iz toplana.

Svi proizvodi i rezultati rada javnih termoelektrana i termoelektrana s proizvodnjom za vlastite potrebe, PJ

Bruto proizvedena električna energija i sva toplina prodana trećim stranama, (kombinirane termoelektrane-toplane — TE-TO), u javnim termoelektranama i u termoelektranama i kombiniranim termoelektranama-toplanama s proizvodnjom za vlastite potrebe. Ne uključuje proizvodnju iz toplana. Primarna djelatnost javnih termoelektrana jest proizvodnja električne energije, (i topline), za prodaju trećim stranama. One mogu biti u privatnom ili javnom vlasništvu. Termoelektrane s proizvodnjom za vlastite potrebe proizvode električnu, (i toplinsku), energiju u cijelosti ili djelomično za vlastite potrebe kao djelatnost koja podupire njihovu primarnu djelatnost. Bruto proizvodnja električne energije mjeri se na izlazu glavnih transformatora, tj. uključena je potrošnja električne energije u pomoćnim postrojenjima i transformatorima (izvor: energetska bilanca)


TABLICA II.-2.

Popis dodatnih prioritetnih pokazatelja  (4)

Br.

Nazivlje pokazateljâ energetske učinkovitosti po Eurostatu

Pokazatelj

Brojnik/nazivnik

Upute/definicije (5)

1.

PROMET D0

Emisija CO2 iz cestovnog teretnog prometa, kt

 

Emisija CO2 iz izgaranja fosilnih goriva za sve prometne djelatnosti s lakim kamionima, (vozila bruto mase do 3 900 kg namijenjena prvenstveno prijevozu lakih tereta ili opremljena posebnim značajkama poput pogona na sva 4 kotača za izvancestovnu uporabu — kategorija izvora prema IPCC-u 1A3bii), i teškim kamionima, (svako vozilo bruto mase iznad 3 900 kg namijenjeno prvenstveno prijevozu teških tereta — kategorija izvora prema IPCC-u 1A3biii, osim autobusa)

Cestovni teretni promet, Mtkm

 

Prijeđena kilometraža po toni tereta u cestovnom prometu lakih i teških kamiona (izvor: prometna statistika)

Napomena: podaci o djelatnosti trebaju biti u skladu s podacima o emisijama, ako je moguće.

2.

INDUSTRIJA A1.1

Ukupna emisija CO2 iz potrošnje energije u industriji željeza i čelika, t/mil EUR

Ukupna emisija CO2 iz industrije željeza i čelika, kt

Emisija CO2 iz izgaranja fosilnih goriva u proizvodnji željeza i čelika uključujući izgaranje za potrebe proizvodnje električne i toplinske energije, (kategorija izvora prema IPCC-u 1A2a), u procesima proizvodnje željeza i čelika, (kategorija izvora prema IPCC-u 2C1) i procesima proizvodnje ferolegura, (kategorija izvora prema IPCC-u 2C2)

Bruto dodana vrijednost — industrija željeza i čelika, Bio Euro (EC95)

Bruto dodana vrijednost uz nepromjenjive cijene na razini 1995. u proizvodnji željeza, čelika i ferolegura, (NACE 27.1), proizvodnji cijevi (NACE 27.2), ostaloj primarnoj obradi željeza i čelika, (NACE (27.3), lijevanju željeza, (NACE 27.51) i lijevanju čelika (NACE 27.52) (izvor: nacionalni računi)

3.

INDUSTRIJA A1.2

Emisija CO2 iz potrošnje energije u kemijskoj industriji, t/mil EUR

Emisija CO2 iz potrošnje energije u kemijskoj industriji, kt

Emisija CO2 iz izgaranja fosilnih goriva u proizvodnji kemikalija i kemijskih proizvoda uključujući izgaranje za potrebe proizvodnje električne i toplinske energije (kategorija izvora prema IPCC-u 1A2c)

Bruto dodana vrijednost kemijske industrije, Bio Euro (EC95)

Bruto dodana vrijednost uz nepromjenjive cijene na razini 1995. u proizvodnji kemikalija i kemijskih proizvoda (NACE 24) (izvor: nacionalni računi)

4.

INDUSTRIJA A1.3

Emisija CO2 iz potrošnje energije u industriji stakla, lončarskih proizvoda i građevinskih materijala, t/mil EUR

Emisija CO2 iz potrošnje energije, staklo, lončarski proizvodi i građevinski materijali, kt

Emisija CO2 iz izgaranja goriva u proizvodnji nemetalnih mineralnih proizvoda, (NACE 26), uključujući izgaranje za potrebe proizvodnje električne i toplinske energije

Bruto dodana vrijednost — industrija stakla, lončarskih proizvoda i građevinskih materijala, Bio Euro (EC95)

Bruto dodana vrijednost uz nepromjenjive cijene na razini 1995. u proizvodnji nemetalnih mineralnih proizvoda, (NACE 26), (izvor: nacionalni računi)

5.

INDUSTRIJA C0.1

Specifična emisija CO2 iz industrije željeza i čelika, t/t

Emisija CO2 iz industrije željeza i čelika, kt

Emisija CO2 zbog izgaranja fosilnih goriva u proizvodnji željeza i čelika uključujući izgaranje za potrebe proizvodnje električne i toplinske energije, (kategorija izvora prema IPCC-u 1A2a), u procesima proizvodnje željeza i čelika, (kategorija izvora prema IPCC-u 2C1) i procesima proizvodnje ferolegura, (kategorija izvora prema IPCC-u 2C2)

Oksidacija čelika, (bruniranje), kt

Oksidacija čelika, (bruniranje), (NACE 27), (izvor: proizvodna statistika)

6.

INDUSTRIJA C0.2

Specifična emisija CO2 iz potrošnje energije u cementnoj industriji, t/t

Emisija CO2 iz potrošnje energije, staklo, lončarski proizvodi i građevinski materijali, kt

Emisija CO2 zbog izgaranja goriva u proizvodnji nemetalnih mineralnih proizvoda, (NACE 26), uključujući izgaranje za potrebe proizvodnje električne i toplinske energije

Proizvodnja cementa, kt

Proizvodnja cementa, (NACE 26), (izvor: proizvodna statistika)


TABLICA II.-3.

Popis dopunskih pokazatelja

Br.

Nazivlje pokazateljâ energetske učinkovitosti po Eurostatu

Pokazatelj

Brojnik/nazivnik

Uputa/definicije

1.

PROMET B0

Specifična emisija CO2 iz putničkih vozila na dizelski pogon, g/100 km

Emisija CO2 iz putničkih vozila na dizelski pogon, kt

Emisija CO2 iz izgaranja dizelskog goriva u svim prometnim djelatnostima koje uključuju putnička vozila (automobili namijenjeni prvenstveno prijevozu osoba i kapaciteta najviše 12 osoba; bruto težina vozila najviše 3 900 kg — kategorija izvora prema IPCC-u 1A3bi samo dizel)

Kilometraža putničkih vozila na dizelski pogon, mil km

Ukupna kilometraža putničkih vozila na dizelski pogon kojima je dozvoljeno kretanje javnim prometnicama (izvor: prometna statistika)

2.

PROMET B0

Specifična emisija CO2 iz putničkih vozila na benzinski pogon, g/100 km

Emisija CO2 iz putničkih vozila na benzinski pogon, kt

Emisija CO2 iz izgaranja benzina u svim prometnim djelatnostima koje uključuju putnička vozila, (automobili namijenjeni prvenstveno prijevozu osoba i kapaciteta najviše 12 osoba; bruto težina vozila najviše 3 900 kg — kategorija izvora prema IPCC-u 1A3bi samo benzin)

Kilometraža putničkih vozila na benzinski pogon, mil km

Ukupna kilometraža putničkih vozila na benzinski pogon kojima je dozvoljeno kretanje javnim prometnicama (izvor: prometna statistika)

3.

PROMET C0

Specifična emisija CO2 iz putničkih vozila, t/pkm

Emisija CO2 iz putničkih vozila, kt

Emisija CO2 iz izgaranja fosilnih goriva u svim prometnim djelatnostima koje uključuju putnička vozila (automobili namijenjeni prvenstveno prijevozu osoba i kapaciteta najviše 12 osoba; bruto težina vozila najviše 3 900 kg — kategorija izvora prema IPCC-u 1A3bi)

Putnički automobilski prijevoz, Mpkm

Kilometraža prijeđena u osobnom automobilu po putniku (izvor: prometna statistika)

Napomena: podaci o djelatnosti trebaju biti u skladu s podacima o emisijama, ako je moguće.

4.

PROMET E1

Specifična emisija CO2 iz domaćeg zračnog prometa, t/putnik

Emisija CO2 iz domaćeg zračnog prometa, kt

Emisija CO2 iz domaćeg zračnog prometa, (komercijalni, privatni, poljoprivredni itd.), uključujući uzlijetanje i slijetanje (kategorija izvora prema IPCC-u 1A3aii). Isključuje se uporaba goriva u zračnim lukama za zemaljski prijevoz. Također se isključuje gorivo za stacionarno izgaranje u zračnim lukama

Domaći putnici u zračnom prometu, mil

Broj osoba, isključujući službeno osoblje i posadu zrakoplova, koje putuju zrakom, (samo domaće zrakoplovstvo), (izvor: prometna statistika)

Napomena: podaci o djelatnosti trebaju biti u skladu s podacima o emisijama, ako je moguće.

5.

INDUSTRIJA A1.4

Emisija CO2 iz potrošnje energije u industriji hrane, pića i duhana, t/mil EUR

Emisija CO2 iz potrošnje energije u industriji hrane, kt

Emisija CO2 iz izgaranja fosilnih goriva u proizvodnji prehrambenih proizvoda i pića te duhanskih proizvoda, uključujući izgaranje za potrebe proizvodnje električne i toplinske energije (kategorija izvora prema IPCC-u 1A2e)

Bruto dodana vrijednost — industrija hrane, pića i duhana, mil EUR (EC95)

Bruto dodana vrijednost uz nepromjenjive cijene na razini 1995. u proizvodnji prehrambenih proizvoda i pića, (NACE 15), te duhanskih proizvoda (NACE 16) (izvor: nacionalni računi)

6.

INDUSTRIJA A1.5

Emisija CO2 u potrošnji energije u papirnoj i tiskarskoj industriji, t/mil EUR

Emisija CO2 u potrošnji energije u papirnoj i tiskarskoj industriji, kt

Emisija CO2 iz izgaranja fosilnih goriva u proizvodnji drvne celuloze, papira i papirne konfekcije te u objavljivanju, tisku i umnažanju nosača zvuka i slike, uključujući emisiju iz izgaranja za potrebe proizvodnje električne i toplinske energije (kategorija izvora prema IPCC-u 1A2d)

Bruto dodana vrijednost — papirna i tiskarska industrija, mil EUR (EC95)

Bruto dodana vrijednost uz nepromjenjive cijene na razini 1995. u proizvodnji drvne celuloze, papira i papirne konfekcije, (NACE 21, te objavljivanju, tisku i umnažanju nosača zvuka i slike, (NACE 22), (izvor: nacionalni računi)

7.

KUĆANSTVA A0

Specifična emisija CO2 iz kućanstava za grijanje prostora, t/m2

Emisija CO2 zbog zagrijavanja kućanstava, kt

Emisija CO2 iz izgaranja goriva za grijanje kućanstava

Površina stalno nastanjenih stambenih prostora, mil m2

Ukupna površina stalno nastanjenih stambenih prostora

8.

USLUGE B0

Specifična emisija CO2 iz komercijalnog i institucionalnog sektora za grijanje prostora, kg/m2

Emisija CO2 zbog zagrijavanja prostora u komercijalnom i institucionalnom sektoru, kt

Emisija CO2 iz izgaranja fosilnih goriva za zagrijavanje prostora u komercijalnim i institucionalnim građevinama u javnom i privatnom sektoru

Površina uslužnih prostora, mil m2

Ukupna površina uslužnih prostora (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 99)

9.

PRETVORBA D0

Specifična emisija CO2 iz javnih elektrana, t/TJ

Emisija CO2 iz javnih termoelektrana, kt

Emisija CO2 iz svakog izgaranja fosilnih goriva za bruto proizvodnju električne i toplinske energije u javnim termoelektranama i kombiniranim termoelektranama-toplanama (kategorija izvora prema IPCC-u 1A1ai i 1A1aii). Ne uključuje emisiju iz toplana

Svi proizvodi – izlazni produkti javnih termoelektrana, PJ

Bruto proizvedena električna energija i sva toplina prodana trećim stranama, (kombinirane termoelektrane-toplane — TE-TO), u javnim termoelektranama i kombiniranim termoelektranama-toplanama. Ne uključuje proizvodnju iz toplana. Primarna djelatnost javnih termoelektrana jest proizvodnja električne energije, (i topline), za prodaju trećim stranama. One mogu biti u privatnom ili javnom vlasništvu. Bruto proizvodnja električne energije mjeri se na izlazu glavnih transformatora, tj. uključena je potrošnja električne energije u pomoćnim postrojenjima i transformatorima (izvor: energetska bilanca)

10.

PRETVORBA E0

Specifična emisija CO2 iz postrojenja s proizvodnjom za vlastite potrebe

Emisija CO2 iz postrojenja s proizvodnjom za vlastite potrebe, kt

Emisija CO2 iz svakog izgaranja fosilnih goriva za bruto proizvodnju električne i toplinske energije u termoelektranama i kombiniranim termoelektranama-toplanama s proizvodnjom za vlastite potrebe

Svi proizvodi i rezultati rada termoelektrana s proizvodnjom za vlastite potrebe, PJ

Bruto proizvedena električna energija i sva toplina prodana trećim stranama, (kombinirane termoelektrane-toplane — TE-TO), u termoelektranama i kombiniranim termoelektranama-toplanama s proizvodnjom za vlastite potrebe. Termoelektrane s proizvodnjom za vlastite potrebe proizvode električnu, (i toplinsku), energiju u cijelosti ili djelomično za vlastite potrebe kao pratećom djelatnošću svoje primarne djelatnosti. Bruto proizvodnja električne energije mjeri se na izlazu glavnih transformatora, tj. uključena je potrošnja električne energije u pomoćnim postrojenjima i transformatorima (izvor: energetska bilanca)

11.

PRETVORBA

Emisija ugljika iz ukupne proizvedene nastale energije, t/TJ

Emisija CO2 iz klasične proizvodnje električne energije, kt

Emisija CO2 iz svakog izgaranja fosilnih goriva za bruto proizvodnju električne i toplinske energije u javnim termoelektranama i kombiniranim termoelektranama-toplanama te u termoelektranama i kombiniranim termoelektranama s proizvodnjom za vlastite potrebe. Ne uključuje emisiju iz toplana

Svi proizvodi i rezultati rada javnih i termoelektrana s proizvodnjom za vlastite potrebe, PJ

Bruto proizvedena električna energija i sva toplina prodana trećim stranama, (kombinirane termoelektrane-toplane — TE-TO), u javnim termoelektranama i kombiniranim termoelektranama-toplanama te u termoelektranama i kombiniranim termoelektranama-toplanama s proizvodnjom za vlastite potrebe. Uključuje proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i nuklearne energije (izvor: energetska bilanca)

12.

PROMET

Emisija ugljika iz prometa, t/TJ

Emisija CO2 iz prometa, kt

Emisija CO2 iz fosilnih goriva za sve prometne djelatnosti (kategorija izvora prema IPCC-u 1A3)

Ukupna konačna potrošnja energije u prometu, PJ

Uključuje ukupnu konačnu potrošnju energije u prometu iz svih izvora energije, (uključujući potrošnju biomase i električne energije), (izvor: energetska bilanca)

13.

INDUSTRIJA C0.3

Specifična emisija CO2 iz potrošnje energije u papirnoj i tiskarskoj industriji, t/t

Emisija CO2 iz potrošnje energije u papirnoj i tiskarskoj industriji, kt

Emisija CO2 iz izgaranja fosilnih goriva u proizvodnji drvne celuloze, papira i papirne konfekcije te objavljivanju, tisku i umnažanju nosača zvuka i slike, uključujući emisije iz izgaranja za potrebe proizvodnje električne i toplinske energije (kategorija izvora prema IPCC-u 1A2d)

Fizička količina nastalog papira, kt

Fizička količina nastalog papira, (NACE 21), (izvor: proizvodna statistika)

14.

INDUSTRIJA

Emisija CO2 iz industrijskog sektora, kt

 

Emisija iz izgaranja fosilnih goriva u proizvodnim industrijskim djelatnostima, graditeljstvu, te vađenju ruda i kamena, (osim ugljenokopa i vađenja nafte i plina), uključujući izgaranje za potrebe proizvodnje električne i toplinske energije (kategorija izvora prema IPCC-u 1A2). Energija koja se koristi za prijevoz u industriji ne treba biti uključena ovdje, već među pokazatelje za promet. U ovaj sektor treba uključiti emisije iz izvancestovnih i drugih pokretnih aparata u industriji

Ukupna konačna potrošnja energije u industriji, PJ

 

Uključuje ukupnu konačnu potrošnju energije u industriji iz svih izvora energije, (uključujući potrošnju biomase i električne energije), (izvor: energetska bilanca)

15.

KUĆANSTVA

Emisija CO2 iz kućanstava, kt

 

Emisija CO2 iz izgaranja fosilnih goriva u kućanstvima (kategorija izvora prema IPCC-u 1A4b)

Ukupna konačna potrošnja energije u kućanstvima, PJ

 

Uključuje ukupnu konačnu potrošnju energije u kućanstvima iz svih izvora energije, (uključujući potrošnju biomase i električne energije), (izvor: energetska bilanca)


(1)  Države članice unose brojnik i nazivnik, ako već nisu uključeni u Zajednički obrazac za izvješćivanje.

(2)  Države članice trebaju slijediti ove upute. Ako ih ne mogu u potpunosti slijediti ili ako brojnik i nazivnik nisu u potpunosti usklađeni, države članice to trebaju jasno naznačiti.

(3)  Upućivanje na kategorije izvora prema IPCC-u odnose se na IPCC (1996.) Izmijenjene smjernice IPCC-a za nacionalne inventare stakleničkih plinova iz 1996.

(4)  Države članice unose brojnik i nazivnik, ako već nisu uključeni u Zajednički obrazac za izvješćivanje.

(5)  Države članice trebaju slijediti ove upute. Ako ih ne mogu u potpunosti slijediti ili ako brojnik i nazivnik nisu u potpunosti usklađeni, države članice to trebaju jasno naznačiti.


PRILOG III.

Pokazatelji za projekcije s ciljem praćenja i procjene napretka u primjeni politika i mjera  (1)

Br.

Sektori po Eurostatu

Pokazatelj

Brojnik/nazivnik

1.

MAKRO

Emisija CO2 pod utjecajem BDP-a, t/mil EUR

Ukupna emisija CO2, kt

BDP, Bio Euro (EC95)

2.

PROMET C0

Emisija CO2 iz putničkih vozila, kt

 

Prijeđena kilometraža putničkih vozila, Mkm

 

3.

PROMET D0

Emisija CO2 iz teretnog prometa, (svi vidovi), kt

 

Teretni promet, (svi vidovi), Mtkm

 

4.

INDUSTRIJA A1

Emisija CO2 iz potrošnje energije u industriji, t/mil EUR

Emisija CO2 iz industrije koja koristi fosilna goriva, kt

Ukupna bruto dodana vrijednost za industriju, Bio Euro (EC95)

5.

KUĆANSTVA A1

Specifična emisija CO2 iz kućanstava, t/stambeni prostor

Emisija CO2 iz kućanstava koja koriste fosilna goriva, kt

Zaliha stalno nastanjenih stambenih prostora, 1 000

6.

USLUGE A0

Emisija CO2 iz potrošnje energije u uslužnom sektoru, t/mil EUR

Emisija CO2 iz usluga koje koriste fosilna goriva, kt

Bruto dodana vrijednost — usluge, Bio Euro (EC95)

7.

PRETVORBA B0

Specifična emisija CO2 iz javnih, te iz elektrana i postrojenja s proizvodnjom za vlastite potrebe, t/TJ

Emisija CO2 iz javnih termoelektrana i termoelektrana s proizvodnjom za vlastite potrebe, kt

Svi proizvodi — izlazni produkti javnih termoelektrana i termoelektrana s proizvodnjom za vlastite potrebe, PJ

8.

POLJOPRIVREDA

Specifična emisija N2O iz uporabe umjetnih i stajskih gnojiva, kg/kg

Emisija N2O iz uporabe umjetnih i stajskih gnojiva, kt

Uporaba umjetnih i stajskih gnojiva, kt dušika

9.

POLJOPRIVREDA

Specifična emisija CH4 iz uzgoja stoke, kg/grlo

Emisije CH4 koje potječu od stoke, kt

Brojnost stoke, 1 000 grla

10.

OTPAD

Specifična emisija CH4 iz odlagališta, kt/kt

Emisije CH4 iz odlagališta, kt

Komunalni kruti otpad koji se odlaže na odlagalištima, kt


(1)  Za detaljnije smjernice/definicije za pokazatelje 1-7 vidjeti Prilog II. Pokazatelji 1-7 moraju po mogućnosti biti u skladu s jednakim pokazateljima u Prilogu II.; pokazatelji 8-10 moraju biti u skladu s informacijama iz Zajedničkog obrasca za izvješćivanje.


PRILOG IV.

POPIS PARAMETARA U PROJEKCIJAMA

1.   Obvezatni parametri u projekcijama

Pretpostavke za opće gospodarske parametre

Bruto domaći proizvod, (BDP), (vrijednost u određenim godinama ili godišnja stopa rasta i bazna godina)

Stanovništvo (vrijednost u određenim godinama ili godišnja stopa rasta i bazna godina)

Međunarodne cijene ugljena u određenim godinama, izražene u eurima po toni ili GJ (gigadžulima)

Međunarodne cijene nafte u određenim godinama, izražene u eurima po barelu ili GJ

Međunarodne cijene plina u određenim godinama, izražene u eurima po m3 ili GJ

Pretpostavke za energetski sektor

Ukupna bruto kopnena potrošnja u petadžulima (PJ) (podjela na naftu, plin, ugljen, obnovljive izvore, nuklearne izvore, ostalo)

Ukupna proizvodnja električne energije prema vrsti goriva (nafta, plin, ugljen, obnovljivi izvori, nuklearni izvori, ostalo)

Potražnja energije po sektorima razdijeljeno prema vrsti goriva, (isporučenog), (predloženi sektori su energetske djelatnosti, industrija, komercijalni ili tercijarni sektor, stambeni sektor i promet)

Pretpostavke o vremenskim parametrima, posebno dani za određivanje stupnja grijanja ili hlađenja

Pretpostavke za industrijski sektor

Za države članice koje koriste makroekonomske modele:

udio industrijskog sektora u BDP-u i stopi rasta.

Za države članice koje koriste druge modele:

proizvodni indeks za industrijski sektor (predlaže se razdvajanje na energetski intenzivne djelatnosti temeljene na fizičkoj proizvodnji i proizvodne djelatnosti temeljene na novčanoj vrijednosti).

Pretpostavke za sektor prometa

Za države članice koje koriste makroekonomske modele:

rast prometa na koji utječe BDP.

Za države članice koje koriste druge modele:

rast prijeđene kilometraže po putniku,

rast prijeđene kilometraže po toni tereta.

Pretpostavke za građevine (u stambenom i komercijalnom ili tercijarnom sektoru)

Za države članice koje koriste makroekonomske modele:

razina osobne potrošnje (bez osobnog prijevoza),

udio tercijarnog sektora u BDP-u i stopa rasta.

Za države članice koje koriste druge modele:

stopa promjene podne površine za građevine u tercijarnom sektoru i stambene površine,

broj stambenih objekata i broj zaposlenih u tercijarnom sektoru.

Pretpostavke u poljoprivrednom sektoru

Za države članice koje koriste makroekonomske modele:

udio poljoprivrednog sektora u BDP-u i relativnom rastu.

Za države članice koje koriste druge modele:

brojnost stoke po vrsti životinje (za crijevnu fermentaciju goveda, volovi i krave muzare, ovce, za gospodarenje stajskim gnojivom također svinje i perad),

zemljište pod usjevima prema vrsti usjeva,

faktori emisija po vrsti stoke za crijevnu fermentaciju i gospodarenje stajskim gnojivom te po vrsti usjeva i korištenja umjetnih gnojiva (tone).

Pretpostavke u sektoru otpada

Proizvodnja otpada po glavi stanovnika ili tonama komunalnog krutog otpada

Organske frakcije komunalnog krutog otpada

Komunalni kruti otpad odložen na odlagališta, spaljen ili kompostiran (u tonama ili %)

Pretpostavke u šumarskom sektoru

Definicije šuma

Područja:

gospodarskih šuma

šuma kojima se ne gospodari

2.   Preporučeni parametri u projekcijama

Pretpostavke za opće gospodarske parametre

Stopa rasta BDP-a razdijeljena po industrijskim sektorima u odnosu na 2000.

Usporedba projiciranih podataka sa službenim prognozama

Pretpostavke za energetski sektor

Domaće cijene energetskog iskorištavanja ugljena, nafte i plina po sektoru, (s porezima), — predloženi sektori su proizvodnja električne i toplinske energije, industrijski sektor, komercijalni, stambeni i prometni. Treba navesti cijene koje su nepromjenjive

Domaće cijene električne energije po sektorima kao gore (može se koristiti kao model rezultata)

Ukupna proizvodnja centralnoga grijanja po vrsti goriva

Pretpostavke za industrijski sektor

Pretpostavke za fluorinirane plinove:

proizvodnja aluminija i faktori emisija

proizvodnja magnezija i faktori emisija

proizvodnja pjenastih materijala i faktori emisija

zaliha rashladnih sredstava i stope gubitaka

Za države članice koje koriste makroekonomske modele:

Udio BDP-a za različite sektore i stope rasta

Stopa poboljšanja energetske učinkovitosti (1990 = 100)

Za države članice koje koriste druge modele:

Indeks proizvodnje za različite sektore

Stopa poboljšanja ili indeks energetske učinkovitosti

Pretpostavke za građevine (u stambenom i komercijalnom ili tercijarnom sektoru)

Za države članice koje koriste makroekonomske modele:

udio tercijarnog i stambenog sektora u BDP-u,

stopa poboljšanja energetske intenzivnosti.

Za države članice koje koriste druge modele:

broj kućanstava,

broj novih građevina,

stopa poboljšanja energetske učinkovitosti (1990 = 100).

Pretpostavke za prometni sektor

Za države članice koje koriste ekonometrijske modele:

rast prometa na koji utječe BDP — razdijeljeno na putnički i teretni promet,

poboljšanje energetske učinkovitosti — po vrsti vozila,

poboljšanje energetske učinkovitosti — po vrsti vozila, navesti odnosi li se na čitav vozni park ili samo na nova vozila,

stopa promjene odnosa među različitim vidovima prometa (putnički i teretni),

rast cestovne kilometraže po putniku,

rast željezničke kilometraže po putniku,

rast zračne kilometraže po putniku,

rast cestovne kilometraže po toni tereta,

rast željezničke kilometraže po toni tereta,

rast plovidbene kilometraže po toni tereta.

Pretpostavke za poljoprivredni sektor

Za države članice koje koriste ekonometrijske modele:

trgovina poljoprivrednim proizvodima (uvoz/izvoz),

domaća potrošnja (npr. potrošnja mlijeka/govedine).

Za države članice koje koriste druge modele:

razvoj poljoprivrednog zemljišta, pašnjaka, obradivog zemljišta, prenamjena u šumsko zemljište itd.,

makroekonomske pretpostavke na kojima se temelje projekcije za poljoprivredne djelatnosti,

opis stoke (npr. prema ulaznim podacima/količini hranjivih tvari, izlaznim podacima/životinjskim proizvodima, očekivanoj proizvodnji mlijeka/rasplodu stoke),

razvoj vrsta zemljoradnje (npr. intenzivna konvencionalna, organska poljoprivreda),

raspored sustavâ držanja/ispaše i razdobljâ držanja/ispaše,

parametri režima primjene umjetnih gnojiva:

pojedinosti o korištenju umjetnih gnojiva (vrsta umjetnoga gnojiva, vrijeme primjene, odnos anorganskih/organskih tvari),

stopa isparavanja amonijaka, nakon rasprostiranja stajskoga gnojiva po tlu,

učinkovitost korištenja stajskoga gnojiva,

parametri sustava gospodarenja stajskim gnojivom:

raspored skladišnih prostora (npr. pokriveni ili otkriveni):

stopa izlučivanja dušika iz stajskoga gnojiva,

metode primjene stajskoga gnojiva,

raspon uvođenja mjera kontrole, (sustavi skladištenja, primjena stajskoga gnojiva), korištenje najboljih raspoloživih metoda

Parametri vezani uz emisiju dušikovog oksida iz poljoprivrednog tla (npr. frakcija procjednog dušika, faktor emisije kod neposrednih emisija, udio dušika u ostacima od usjeva)

Količina obrađenog stajskoga gnojiva


PRILOG V.

Upitnik o korištenju mehanizama Kyotskog protokola u ostvarivanju ciljeva za razdoblje 2008.-2012.

1.

Namjerava li vaša država članica koristiti zajedničku provedbu, (JI), mehanizam čistog razvoja, (CDM) i međunarodno trgovanje emisijama, (IET), prema Kyotskom protokolu, (mehanizmi Kyotskog protokola), kako bi ostvarila svoju obvezu ograničenja ili smanjenja emisija prema članku 2. Odluke 2002/358/EZ i Kyotskom protokolu? Ako da, kakav je napredak ostvaren u smislu provedbenih odredaba, (operativni programi, institucionalne odluke), i odgovarajućeg domaćeg zakonodavstva?

2.

Je li vaša država članica uspostavila i obavijestila UNFCCC o nacionalnom tijelu imenovanom za projekte u okviru mehanizma čistog razvoja i kontakt točki imenovanoj za projekte zajedničke provedbe? Ako da, navedite pojedinosti.

3.

Koji od tri mehanizama Kyotskog protokola vaša država članica koristi ili planira koristiti?

4.

Koje količinske doprinose ispunjenju obveze kvantificiranog ograničenja ili smanjenja emisija prema članku 2. Odluke 2002/358/EZ i Kyotskog protokola vaša država članica očekuje od mehanizama Kyotskog protokola tijekom prvog obvezujućeg razdoblja ograničenja ili smanjenja emisija, od 2008. do 2012. (molimo koristiti tablicu 1.)?

TABLICA 1.

Količinski doprinos mehanizama iz Kyotskog protokola za prvo obvezujuće razdoblje

Mehanizam iz Kyotskog protokola

Ukupne planirane količine za prvo obvezujuće razdoblje

(Gg ekvivalenta CO2)

Ukupno za sve mehanizme iz Kyotskog protokola (1)

 

Međunarodno trgovanje emisijama

 

Sve aktivnosti vezane uz projekte

 

zajednička provedba

 

mehanizam čistog razvoja

 

5.

Navesti proračun u eurima za ukupno korištenje mehanizama iz Kyotskog protokola i, gdje god je to moguće, razdvojeno po pojedinom mehanizmu i inicijativi, programu ili fondu, uključujući vrijeme u kojem se proračun namjerava trošiti.

6.

S kojim zemljama je vaša država članica sklopila dvostrane ili višestrane sporazume, potpisala izjave o razumijevanju ili sklopila ugovore za provedbu projektnih aktivnosti?

7.

Za svaku planiranu, tekuću i dovršenu projektnu aktivnost u okviru mehanizma čistog razvoja i zajedničke provedbe u kojoj vaša država članica sudjeluje, navedite sljedeće informacije:

(a)

naziv i kategorija projekta (JI/CDM);

(b)

država domaćin;

(c)

financiranje: unesite kratak opis svakog financijskog doprinosa vlade i privatnog sektora, koristeći kategorije „privatno”, „javno” odnosno „javno-privatno partnerstvo”;

(d)

vrsta projekta: unesite kratak opis, primjerice:

Energetika

:

prelazak na zamjenska goriva, proizvodnja energije iz obnovljivih izvora, poboljšanje energetske učinkovitosti, smanjenje fugitivnih emisija iz goriva, ostalo (molimo navesti)

Industrijski procesi

:

uporaba zamjenskih materijala, izmjene tehnologije ili opreme, obrada, uporaba ili recikliranje otpada, ostalo (molimo navesti)

Korištenje zemljišta, prenamjena zemljišta, šumarstvo

:

pošumljavanje, ponovno pošumljavanje, gospodarenje šumom, gospodarenje poljoprivrednim zemljištem, gospodarenje pašnjačkim zemljištem, ponovna sadnja nasada

Promet

:

prelazak na druga goriva, poboljšanje učinkovitosti goriva, ostalo (molimo navesti)

Poljoprivreda

:

gospodarenje stajskim gnojivom, ostalo (molimo navesti)

Otpad

:

upravljanje krutim otpadom, iskorištavanje metana iz odlagališta otpada, gospodarenje otpadnim vodama, ostalo (molimo navesti)

Ostalo

:

unesite kratak opis ostalih vrsta projekata;

(e)

status: koristite sljedeće kategorije:

predložen,

odobren (izdano je odobrenje uključenih vlada i izrađene su studije izvedivosti),

u tijeku (početni stadij ili stadij izgradnje),

u radu,

dovršen,

suspendiran;

(f)

trajanje: navedite sljedeće informacije:

datum službenog odobrenja (npr. od strane izvršnog odbora za projekte mehanizma čistog razvoja, od strane zemlje domaćina za projekte zajedničke provedbe),

datum početka projekta (početak rada),

očekivan datum završetka (trajanja) projekta,

razdoblje prikupljanja emisijskih prava (za koje će godine nastati jedinice ERU ili CER),

datum(i) izdavanja jedinica smanjenja emisija, (ERU), (od strane zemlje domaćina) ili ovjerenog smanjenja emisije, (CER), (od strane izvršnog odbora za mehanizme čistog razvoja (CDM));

(g)

prvi ili drugi krug postupka odobravanja (samo za projekte zajedničke provedbe);

(h)

planirano ukupno i godišnje smanjenje emisija kumulirano do kraja prvog obvezujućeg razdoblja;

(i)

oličina jedinica ERU ili CER nastalih zahvaljujući projektu, koje stječe država članica;

(j)

prava kumulirana do kraja godine na koju se izvješće odnosi: navesti informacije o broju prava, (ukupno i godišnje), stečenih kroz projekte zajedničke provedbe i projekte čistog razvoja, te emisijske dozvole nastale zbog korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarskih aktivnosti.


(1)  Ako je moguće, molimo razdvojiti ove podatke kako je predloženo u kurzivu.


PRILOG VI.

Postupci i vremenske odrednice za kompilaciju inventara stakleničkih plinova i izvješća o inventaru Zajednice

Element

Tko

Kada

Što

1.

Dostava godišnjih inventara, (popunjen Zajednički obrazac za izvješćivanje i elementi izvješća o nacionalnom inventaru), od strane država članica prema Odluci br. 280/2004/EZ

Države članice

Jednom godišnje, do 15. siječnja

Elementi navedeni u članku 3. stavku 1. Odluke br. 280/2004/EZ kako je objašnjeno u člancima 2. do 7.

Koraci poduzeti s ciljem poboljšanja procjena u područjima koja su prethodno prilagođena prema članku 5. stavku 2. Kyotskog protokola (za izvješćivanje prema Kyotskom protokolu).

2.

„Uvodna provjera” podataka koje su dostavile države članice

Komisija (uklj. Opću upravu ESTAT (Eurostat), Opću upravu Zajedničkog istraživačkog centra (JRC)), uz pomoć Europske agencije za okoliš (EEA)

Što prije po primitku podataka za države članice, najkasnije do 1. travnja

Uvodne provjere i provjere podudarnosti (koje provodi EEA). Usporedba, (koju provode države članice i Eurostat), podataka za energetski sektor koje su dostavile države članice na temelju Referentnog pristupa IPCC-a s podacima Eurostata za energetski sektor te provjera inventarâ država članica za poljoprivredu i korištenje zemljišta, prenamjenu zemljišta i šumarstvo, (LULUCF), koju provodi Opća uprava JRC (u konzultaciji s državama članicama).

3.

Kompilacija nacrta inventara Zajednice

Komisija, (uklj. Eurostat, JRC), uz pomoć EEA

Do 28. veljače

Nacrt inventara Zajednice (od strane EEA), na temelju inventarâ država članica i dodatnih informacija kad je to potrebno.

4.

Dostavljanje nacrta inventara Zajednice

Komisija uz pomoć EEA

28. veljače

Dostavljanje nacrta inventara Zajednice državama članicama na dan 28. veljače. Države članice provjeravaju podatke.

5.

Dostava dopunjenih ili dodatnih podataka za inventar te potpunih izvješća o nacionalnim inventarima od strane država članica

Države članice

15. ožujka

Države članice dostavljaju dopunjene ili dodatne podatke za inventare, (kako bi se uklonile nepodudarnosti ili popunile praznine), te potpuna izvješća nacionalnim inventarima.

6.

Procjena podataka koji nedostaju iz nekog nacionalnog inventara

Komisija uz pomoć EEA

31. ožujka

Komisija priprema procjene podataka koji nedostaju do 31. ožujka godine na koju se izvješća odnose, nakon konzultacija s državom članicom na koju se to odnosi, te ih priopćuje državama članicama.

7.

Komentari država članica na procjene Komisije o podacima koji nedostaju

Države članice

8. travnja

Države članice daju na razmatranje Komisiji primjedbe na njezine procjene podataka koji nedostaju.

8.

Završni godišnji inventar Zajednice (uklj. izvješće o inventaru Zajednice)

Komisija uz pomoć EEA

15. travnja

Dostava UNFCCC-u završnoga godišnjeg inventara Zajednice. Ovaj inventar također će se koristiti za ocjenu napretka kao dio mehanizma praćenja.

9.

Dostavljanje rezultata uvodne provjere podneska Zajednice državama članicama

Komisija uz pomoć EEA

Što prije po primitku rezultata prve provjere

Komisija dostavlja rezultate uvodne provjere podneska Zajednice, što prije po njihovom primitku, onim državama članicama na koje uvodne provjere imaju utjecaja.

10.

Odgovor odgovarajućih država članica na rezultate uvodne provjere podneska Zajednice

Države članice

Unutar tjedan dana od primitka nalaza

Države članice za koje je uvodna provjera ukazala na Komisiji probleme ili nedosljednosti daju svoje odgovore na uvodnu provjeru.

11.

Eventualna ponovna dostava izvješća država članica kao odgovor na uvodne provjere u okviru UNFCCC-a

Države članice

Za svaku državu članicu jednako kao u okviru prvih provjera prema UNFCCC-u

Prema Kyotskom protokolu: ponovno dostavljeni podaci trebaju biti na raspolaganju Komisiji unutar pet tjedana od roka dostave podataka.

Države članice Komisiji ponovno dostavljaju izvješća koja dostavljaju tajništvu UNFCCC-a kao odgovor na uvodne provjere u okviru UNFCCC-a. Države članice trebaju jasno naglasiti koji dijelovi su izmijenjeni, kako bi se olakšalo njihovo korištenje za potrebe ponovne dostave izvješća Zajednici.

S obzirom da se i kod ponovne dostave izvješća Zajednici treba pridržavati rokova određenih u smjernicama prema članku 8. Kyotskog protokola, izvješće se ponovno dostavlja Komisiji prije roka predviđenog smjernicama prema članku 8. Kyotskog protokola, pod uvjetom da se ponovnim izvješćem ispravljaju podaci odnosno informacije korištene za kompilaciju inventara Zajednice.

12.

Dostava svakog ponovnog izvješća nakon faze uvodne provjere

Države članice

U slučaju dodatnih ponovnih izvješća

Države članice Komisiji dostavljaju sva ostala ponovna izvješća, (Zajednički obrazac za izvješćivanje ili izvješće o nacionalnom inventaru), koje dostavljaju tajništvu UNFCCC-a nakon faze uvodne provjere.


PRILOG VII.

Postupci i vremenske odrednice za utvrđivanje dodijeljenih kvota država članica i Zajednice

Kada

Što

Nositelj

15. siječnja 2006.

Države članice navedene u Prilogu II. Odluci 2002/358/EZ dostavljaju Komisiji nacrte svojih izvješća kojima se utvrđuju njihove dodijeljene kvote, prema članku 23.

Države članice navedene u Prilogu II. Odluci 2002/358/EZ

ožujak 2006.

Odboru za klimatske promjene šalje se nacrt odluke Komisije o određivanju razina emisija dodijeljenih Zajednici i svakoj od država članica navedenih u Prilogu II. Odluci 2002/358/EZ, prema članku 3. Odluke 2002/358/EZ

Komisija

travanj 2006.

Mišljenje o nacrtu odluke Komisije o određivanju razina emisija dodijeljenih Zajednici odnosno svakoj od država članica navedenih u Prilogu II. Odluci 2002/358/EZ prema članku 3. Odluke 2002/358/EZ

Odbor za klimatske promjene

15. lipnja 2006.

Dostava Komisiji nacrta izvješćâ država članica kojima se utvrđuju njihove dodijeljene kvote, prema članku 23., od strane država članica koje nisu navedene u Prilogu II. Odluci 2002/358/EZ

Države članice koje nisu navedene u Prilogu II. Odluci 2002/358/EZ

kolovoz 2006.

Dostava svim državama članicama nacrta izvješća kojim se određuje dodijeljena kvota Zajednice

Komisija

rujan 2006.

Primjedbe Komisiji na nacrt izvješća kojim se određuje dodijeljena kvota Zajednice

Države članice

do 31. prosinca 2006.

Izvješća država članica i Zajednice o određivanju njihovih dodijeljenih kvota dostavljena UNFCCC-u

Države članice i Komisija


Top