EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0881

Uredba (EZ) br. 881/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o osnivanju Europske agencije za željeznice (Uredba o Agenciji)

OJ L 164, 30.4.2004, p. 1–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 214 - 226
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 214 - 226
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 214 - 226
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 214 - 226
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 214 - 226
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 214 - 226
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 214 - 226
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 214 - 226
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 214 - 226
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 014 P. 49 - 61
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 014 P. 49 - 61
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 008 P. 74 - 86

No longer in force, Date of end of validity: 14/06/2016; stavljeno izvan snage 32016R0796 . Latest consolidated version: 01/01/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/881/oj

07/Sv. 008

HR

Službeni list Europske unije

74


32004R0881


L 164/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

29.04.2004.


UREDBA (EZ) br. 881/2004 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 29. travnja 2004.

o osnivanju Europske agencije za željeznice

(Uredba o Agenciji)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 71. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (3),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (4), u svjetlu zajedničkog teksta koji je odobrio Odbor za mirenje 23. ožujka 2004.,

budući da:

(1)

Postupno uspostavljanje europskog željezničkog područja bez granica zahtijeva djelovanje Zajednice u području tehničkih propisa koji se primjenjuju na željeznice u vezi s tehničkim aspektima i aspektima sigurnosti, pri čemu su oba nerazrješivo povezana.

(2)

Direktiva Vijeća 91/440/EEZ od 29. srpnja 1991. o razvoju željeznica u Zajednici (5) predviđa postupno odobravanje prava pristupa infrastrukturi svakom željezničkom prijevozniku u Zajednici koji želi pružati usluge prijevoza robe.

(3)

Direktiva Vijeća 95/18/EZ od 19. lipnja 1995. o izdavanju dozvola za obavljanje usluga u željezničkom prijevozu (6) predviđa da svi željeznički prijevoznici moraju posjedovati dozvolu i da dozvola izdana u jednoj državi članici vrijedi na cijelom području Zajednice.

(4)

Direktiva 2001/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2001. o dodjeli željezničkog infrastrukturnog kapaciteta i ubiranju pristojbi za korištenje željezničke infrastrukture i dodjeli rješenja o sigurnosti (7) uspostavlja novi okvir s ciljem stvaranja europskoga željezničkog područja bez granica.

(5)

Tehničke su i operativne razlike između željezničkih sustava država članica segmentirale nacionalna željeznička tržišta i sprečavale dinamičan razvoj ovog sektora na europskoj razini. Direktiva Vijeća 96/48/EZ od 23. srpnja 1996. o interoperabilnosti transeuropskog željezničkog sustava velikih brzina (8) i Direktiva 2001/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2001. o interoperabilnosti transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava (9) definiraju osnovne zahtjeve i uspostavljaju mehanizam za određivanje obveznih tehničkih specifikacija za interoperabilnost.

(6)

Istodobna provedba ciljeva sigurnosti i interoperabilnosti zahtijeva značajan posao tehničke prirode koji mora voditi jedno specijalizirano tijelo. Stoga je potrebno, u okviru postojećeg institucionalnog okvira i poštujući ravnotežu snaga u Zajednici, osnovati europsku agenciju odgovornu za sigurnost i interoperabilnost u željezničkom prometu (dalje u tekstu: Agencija). Osnivanjem takve agencije stvara se sredstvo zajedničkog i visoko stručnog razmatranja ciljeva sigurnosti i interoperabilnosti europske željezničke mreže te se na taj način doprinosi oživljavanju željezničkoga sektora i općim ciljevima zajedničke prometne politike.

(7)

Radi promicanja uspostavljanja europskoga željezničkog područja bez granica i oživljavanja željezničkog sektora, istovremenim jačanjem njegovih bitnih prednosti u pogledu sigurnosti, Agencija bi trebala doprinijeti razvoju istinske europske željezničke kulture i stvoriti osnovno sredstvo za dijalog, savjetovanje i razmjenu između svih učesnika u željezničkom sektoru, poštujući njihove pojedinačne nadležnosti.

(8)

Direktiva 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. travnja 2004. o sigurnosti željeznica Zajednice (Direktiva o sigurnosti željeznica) (10) predviđa razvoj zajedničkih pokazatelja sigurnosti, zajedničkih sigurnosnih ciljeva i zajedničkih sigurnosnih metoda. Razvoj ovih sredstava zahtijeva neovisno tehničko stručno znanje i iskustvo.

(9)

Kako bi se pojednostavili postupci izdavanja rješenja o sigurnosti željezničkim prijevoznicima, od iznimne je važnosti izrada usklađenog obrasca rješenja o sigurnosti i usklađenoga oblika zahtjeva za izdavanje rješenja o sigurnosti.

(10)

Direktiva o sigurnosti željeznica predviđa provjeru nacionalnih mjera sigurnosti sa stajališta sigurnosti i interoperabilnosti. U tu je svrhu od iznimne važnosti mišljenje koje se temelji na neovisnom i nepristranom stručnom znanju i iskustvu.

(11)

U području sigurnosti važno je osigurati najveću moguću transparentnost i učinkovit protok informacija. Analiza postignutog stanja, koja se temelji na zajedničkim pokazateljima i koja povezuje sve sudionike u sektoru, još uvijek ne postoji i takvo sredstvo bi trebalo uvesti. Po pitanju statistike, nužna je bliska suradnja s Eurostatom (Europskim uredom za statistiku).

(12)

Tijela nadležna za sigurnost željezničkog prometa, regulatorna i ostala državna tijela bi trebali moći zatražiti neovisno tehničko mišljenje kad su im potrebni podatci koji se odnose na nekoliko država članica.

(13)

Direktiva 2001/16/EZ predviđa da je prvu skupinu tehničkih specifikacija za interoperabilnost (TSI-ji) potrebno izraditi najkasnije do 20. travnja 2004. Komisija je ovaj posao povjerila Europskom udruženju za interoperabilnost u željezničkom prometu (AEIF) koje okuplja proizvođače željezničke opreme, upravitelje infrastrukture i prijevoznike. Potrebno je poduzeti korake kako bi se sačuvalo iskustvo koje su stekli stručnjaci iz industrije u kontekstu Europskoga udruženja za interoperabilnost u željezničkom prometu. Kontinuiranost rada i postupan razvoj tehničkih specifikacija za interoperabilnost zahtijeva trajni tehnički okvir.

(14)

Potrebno je poboljšati interoperabilnost transeuropske mreže i novi investicijski projekti, koji su odabrani za potporu od strane Zajednice, moraju biti u skladu s ciljevima interoperabilnosti koji su utvrđeni u Odluci br. 1692/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 1996. o smjernicama Zajednice za razvoj transeuropske prometne mreže (11).

(15)

Kako bi se osigurao kontinuitet, radne skupine koje osnuje Agencija trebale bi se, gdje je primjereno, osloniti na sastav Europskoga udruženja za interoperabilnost u željezničkom prometu, te dopuniti dodatnim članovima.

(16)

Održavanje željezničkih vozila je bitan dio sigurnosnoga sustava. Zbog nedostatka sustava certificiranja radionica za održavanje, ne postoji pravo europsko tržište za održavanje željezničke opreme. Ovo stanje uzrokuje dodatne troškove u sektoru i ima za posljedicu prijevoze bez tereta. Stoga je potrebno postupno razviti europski sustav certificiranja radionica za održavanje.

(17)

Strukovna osposobljenost potrebna za strojovođe je bitan čimbenik sigurnosti i interoperabilnosti u Europi. Ona je također i preduvjet za slobodno kretanje radnika u željezničkoj industriji. Ovo bi se pitanje trebalo rješavati uz poštovanje postojećeg okvira socijalnoga dijaloga. Agencija bi trebala dati potrebnu tehničku potporu kako bi se ovaj aspekt poštovao na europskoj razini.

(18)

Registracija je prije svega čin priznavanja sposobnosti željezničkih vozila za rad pod točno određenim uvjetima. Registracija bi trebala biti transparentna i nediskriminirajuća i trebala bi biti u nadležnosti tijela javne vlasti. Agencija bi trebala pružiti tehničku potporu u svrhu uspostavljanja sustava registracije.

(19)

Kako bi se osigurala najveća moguća transparentnost i jednak pristup relevantnim podatcima svim strankama, dokumenti koji su predviđeni za proces interoperabilnosti trebali bi biti dostupni javnosti. Isto vrijedi i za dozvole i rješenja o sigurnosti. Agencija bi trebala osigurati učinkovit način razmjene ovih podataka.

(20)

Poticanje inovacija u području sigurnosti i interoperabilnosti u željezničkom prometu je važan zadatak koji bi Agencija trebala podupirati. Bilo kakva financijska pomoć koja se pruža s tim u vezi u okviru djelovanja Agencije ne bi smjela voditi do bilo kakvog poremećaja na odgovarajućem tržištu.

(21)

Kako bi mogla propisno obavljati svoje poslove, Agencija bi trebala biti pravna osoba i trebala bi imati neovisan proračun koji bi se uglavnom financirao doprinosom Zajednice. Kako bi se osigurala njezina neovisnost u svakodnevnom upravljanju i pri davanju mišljenja i preporuka, izvršni direktor Agencije bi trebao imati punu odgovornost, a osoblje Agencije bi trebalo biti neovisno.

(22)

Kako bi se učinkovito osiguralo ostvarivanje zadaće Agencije, države bi članice i Komisija trebale imati svoje predstavnike u upravnom odboru koji imaju ovlasti donositi proračun, provjeravati njegovu provedbu, usvajati odgovarajuće financijske propise, uspostavljati transparentne radne postupke donošenja odluka od strane Agencije, odobravati njezin program rada, donositi proračun, definirati politiku posjeta državama članicama i imenovati izvršnoga direktora.

(23)

U svrhu osiguravanja transparentnosti odluka upravnog odbora, predstavnici sektora na koje se odluke odnose trebali bi prisustvovati sjednicama na kojima se donose odluke, ali bez prava glasa, koje je rezervirano za predstavnike tijela javne vlasti koji su odgovorni demokratskim tijelima kontrole. Predstavnike sektora bi trebala imenovati Komisija na temelju njihove zastupljenosti na europskoj razini među željezničkim prijevoznicima, upraviteljima infrastrukture, željezničkoj industriji, radničkim sindikatima, putnicima i korisnicima željezničkoga prijevoza robe.

(24)

Rad Agencije bi trebao biti transparentan. Potrebno je osigurati učinkovitu kontrolu od strane Europskog parlamenta, i u tu svrhu bi Europski parlament trebao moći saslušati izvršnoga direktora Agencije. Agencija bi također trebala primjenjivati odgovarajuće zakone Zajednice koji se odnose na javni pristup dokumentima.

(25)

Tijekom proteklih godina, kako se osnivalo sve više decentraliziranih agencija, proračunska tijela nastojala su unaprijediti transparentnost i nadzor upravljanja financijskim sredstvima Zajednice koja su im dodijeljena, posebno u vezi proračunske raspodjele stavki, financijske kontrole, ovlasti davanja razrješnice, doprinosa sustavu mirovinskog osiguranja i unutarnjega proračunskoga postupka (pravila ponašanja). Na sličan bi se način Uredba (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) (12) trebala bez ograničenja primjenjivati na Agenciju, koja bi trebala pristupiti Međuinstitucionalnom sporazumu od 25. svibnja 1999. između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Komisije Europskih zajednica o unutarnjim istragama od strane Europskoga ureda za borbu protiv prijevara (13).

(26)

Budući da ciljeve predložene akcije, osnivanje specijaliziranoga tijela za oblikovanje zajedničkih rješenja u vezi sigurnosti i interoperabilnosti u željezničkom prometu, ne mogu dostatno ostvariti države članice,nego ih se zbog zajedničke prirode posla na bolji način može ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može usvojiti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti određenima u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti određenim u tom člankom, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE 1.

NAČELA

Članak 1.

Osnivanje i ciljevi Agencije

Ovom se Uredbom osniva Europska agencija za željeznice, dalje u tekstu: Agencija.

Cilj je Agencije u tehničkom području doprinijeti provedbi zakonodavstva Zajednice s ciljem unapređivanja konkurentnosti željezničkoga sektora s poboljšanjem razine interoperabilnosti željezničkih sustava i razvoj zajedničkog pristupa sigurnosti europskog željezničkog sustava, kako bi se doprinijelo stvaranju europskoga željezničkog područja bez granica i osiguranju visoke razine sigurnosti.

Pri provedbi ovih ciljeva Agencija u cijelosti poštuje proces proširenja Europske Unije i posebna ograničenja koja se odnose na željezničke veze s trećim zemljama.

Agencija snosi isključivu odgovornost u vezi zadaća i ovlasti koje su joj dodijeljene.

Članak 2.

Vrste akata Agencije

Agencija može:

(a)

uputiti preporuke Komisiji u vezi primjene članaka 6., 7., 12., 14., 16., 17. i 18;

(b)

davati mišljenja Komisiji u skladu s člancima 8., 13. i 15., i odgovarajućim tijelima država članica prema članku 10.

Članak 3.

Sastav radnih skupina

1.   Agencija osniva ograničeni broj radnih skupina za sastavljanje preporuka predviđenih u člancima 6., 7., 12., 14., 16., 17. i 18. Radna tijela kao temelj uzimaju, s jedne strane, stručno znanje i iskustvo koje su stekli stručnjaci iz željezničkog sektora, posebno iskustvo koje je steklo Europsko udruženje za interoperabilnost u željezničkom prometu, i, s druge strane, stručnost nadležnih državnih tijela. Agencija osigurava nadležnost i reprezentativnost svojih radnih skupina i ostvarenje odgovarajuće zastupljenosti onih sektora industrije i korisnika na koje se odnose mjere koje bi Komisija mogla predložiti na temelju preporuka koje joj uputi Agencija. Rad radnih skupina je transparentan.

Kada god rad predviđen u člancima 6., 12., 16. i 17. izravno utječe na uvjete rada, zdravlje i sigurnost radnika u industriji, predstavnici radničkih organizacija sudjeluju u odgovarajućim radnim skupinama.

2.   Agencija dostavlja usvojeni program rada predstavničkim tijelima iz željezničkog sektora koji djeluju na europskoj razini. Popis ovih tijela sastavlja Odbor naveden u članku 21. Direktive 96/48/EZ. Svako tijelo i/ili skupina tijela dostavlja Agenciji popis najosposobljenijih stručnjaka koji su opunomoćeni predstavljati ih u svakoj od radnih skupina.

3.   Državna tijela nadležna za sigurnost koja su definirana u članku 16. Direktive o sigurnosti željeznica, imenuju svoje predstavnike u radne skupine u kojima žele sudjelovati.

4.   Agencija može, ako zatreba, u radne skupine dodati neovisne stručnjake koji su priznati kao mjerodavni u odgovarajućem području.

5.   Radnim skupinama predsjeda predstavnik Agencije.

Članak 4.

Savjetovanje sa socijalnim partnerima

Kada god rad predviđen u člancima 6., 7., 12., 16. i 17. ima izravan učinak na socijalno okruženje ili radne uvjete radnika u industriji, Agencija se savjetuje sa socijalnim partnerima u okviru Odbora za sektorski dijalog koji je osnovan prema Odluci 98/500/EZ (14).

Savjetovanja se održavaju prije nego što Agencija Komisiji dostavi svoje preporuke. Agencija vodi računa o ovim savjetovanja i u svakom je trenutku spremna razložiti svoje preporuke. Agencija prosljeđuje Komisiji mišljenja Odbora za sektorski dijalog, a Komisija ih prosljeđuje odboru navedenom u članku 21. Direktive 96/48/EZ.

Članak 5.

Savjetovanje s korisnicima željezničkoga prijevoza robe i putnicima

Kada rad predviđen u člancima 6. i 12. ima izravan učinak na korisnike željezničkog prijevoza robe i na putnike, Agencija se savjetuje s organizacijama koje ih predstavljaju. Popis organizacija s kojima se treba savjetovati sastavlja odbor naveden u članku 21. Direktive 96/48/EZ.

Savjetovanja se održavaju prije nego što Agencija Komisiji dostavi svoje preporuke. Agencija vodi računa o ovim savjetovanja i u svakom je trenutku spremna razložiti svoje preporuke. Agencija prosljeđuje Komisiji mišljenja Odbora za sektorski dijalog, a Komisija ih prosljeđuje odboru navedenom u članku 21. Direktive 96/48/EZ.

POGLAVLJE 2.

SIGURNOST

Članak 6.

Tehnička potpora

1.   Agencija preporučuje Komisiji zajedničke sigurnosne metode (CSMs - common safety methods) i zajedničke sigurnosne ciljeve (CSTs - common safety targets) koji su predviđeni u člancima 6. i 7. Direktive o sigurnosti željeznica.

2.   Na zahtjev Komisije ili odbora iz članka 21. Direktive 96/48/EZ ili na vlastitu inicijativu, Agencija preporučuje i druge mjere iz područja sigurnosti.

3.   U prijelaznom razdoblju koje prethodi donošenju zajedničkih sigurnosnih ciljeva, zajedničkih sigurnosnih metoda i tehničkih specifikacija za interoperabilnost (TSI-ja), kao i u pitanjima u vezi opreme i infrastrukture koja nisu obuhvaćeni tehničkim specifikacijama za interoperabilnost, Agencija može Komisiji dostavljati odgovarajuće preporuke. Agencija osigurava dosljednost između ovih preporuka i tehničkih specifikacija za interoperabilnost koje već postoje ili se izrađuju.

4.   Agencija prilaže podrobnu analizu troškova kao potporu preporukama koje dostavlja prema ovom članku.

5.   Agencija organizira i omogućuje suradnju između državnih tijela nadležnih za sigurnost i istražnih tijela utvrđenih u člancima 16. i 21. Direktive o sigurnosti željeznica.

Članak 7.

Rješenja o sigurnosti

Imajući u vidu primjenu članaka 10. i 15. Direktive o sigurnosti željeznica u vezi usklađivanja rješenja o sigurnosti, Agencija izrađuje i preporučuje usklađeni obrazac rješenja o sigurnosti, uključujući i elektroničku verziju, kao i usklađeni oblik zahtjeva za izdavanje rješenja o sigurnosti, uključujući i popis bitnih podataka koje je potrebno priložiti.

Članak 8.

Nacionalna sigurnosna pravila

1.   Na zahtjev Komisije, Agencija vrši tehničku provjeru novih nacionalnih sigurnosnih pravila koja se dostavljaju Komisiji u skladu s člankom 8. Direktive o sigurnosti željeznica.

2.   Agencija provjerava usklađenost gore navedenih pravila sa zajedničkim sigurnosnim metodama koje su određene Direktivom o sigurnosti željeznica i s važećim tehničkim specifikacijama za interoperabilnost. Agencija također provjerava omogućuju li navedena pravila ostvarenje zajedničkih sigurnosnih ciljeva koji su definirani navedenom Direktivnom.

3.   Ako Agencija, nakon što uzme u obzir razloge koje je navela država članica, smatra da neka od tih pravila ili nisu sukladna tehničkim specifikacijama za interoperabilnost ili zajedničkim sigurnosnim metodama, ili onemogućuju ostvarivanje zajedničkih sigurnosnih ciljeva, ona dostavlja Komisiji mišljenje u roku dva mjeseca od dana kada je Komisija pravila dostavila Agenciji.

Članak 9.

Nadzor stanja sigurnosti

1.   Agencija uspostavlja mrežu s državnim tijelima nadležnima za sigurnost i državnim tijelima nadležnima za istraživanje nesreća koji su predviđeni Direktivom o sigurnosti željeznica, u svrhu određivanja sadržaja zajedničkih pokazatelja sigurnosti koji su navedeni u Prilogu I. ovoj Direktivi i prikupljanja bitnih podataka o sigurnosti željeznica.

2.   Na temelju zajedničkih pokazatelja sigurnosti, nacionalnih izvješća o sigurnosti i nezgodama te vlastitih podataka, Agencija svake dvije godine podnosi izvješće o stanju sigurnosti, koje se objavljuje. Prvi takav izvještaj objavljuje se tijekom treće godine rada Agencije.

3.   Agencija koristi podatke koje prikuplja Eurostat i surađuje s Eurostatom kako bi se izbjeglo udvostručavanje rada i osigurala metodološka dosljednost između zajedničkih pokazatelja sigurnosti i pokazatelja koji se koriste kod drugih vrsta prijevoza.

Članak 10.

Tehnička mišljenja

1.   Državna regulatorna tijela navedena u članku 30. Direktive 2001/14/EZ mogu zatražiti tehničko mišljenje od Agencije u vezi sigurnosnih aspekata o pitanjima na koja im je skrenuta pozornost.

2.   Odbori predviđeni u članku 35. Direktive 2001/14/EZ i članku 11.a. Direktive 91/440/EEZ mogu zatražiti od Agencije tehničko mišljenje u vezi sigurnosnih aspekata unutar svog područja nadležnosti.

3.   Agencija daje svoje mišljenje u roku dva mjeseca. Agencija objavljuje ovo mišljenje u obliku iz kojeg su uklonjeni svi poslovno povjerljivi podaci i podloge.

Članak 11.

Javna baza podataka dokumenata

1.   Agencija je odgovorna za vođenje javne baze podataka sljedećih dokumenata:

(a)

dozvola izdanih u skladu s Direktivom 95/18/EZ;

(b)

rješenja o sigurnosti izdanih u skladu s člankom 10. Direktive o sigurnosti željeznica;

(c)

izvješća o istraživanjima nesreća koja su dostavljena Agenciji u skladu s člankom 24. Direktive o sigurnosti željeznica;

(d)

nacionalnih sigurnosnih pravila koja su dostavljena Komisiji u skladu s člankom 8. Direktive o sigurnosti željeznica.

2.   Državna tijela nadležna za izradu dokumenata iz stavka 1. točaka (a) i (b), izvijestit će Agenciju o roku od mjesec dana o svakoj pojedinoj odluci o izdavanju, obnavljanju, izmijeni ili opozivu tih dokumenata.

3.   Agencija može bazi podataka dodati svaki javni dokument ili vezu koja je bitna za ciljeve ove Uredbe.

POGLAVLJE 3.

INTEROPERABILNOST

Članak 12.

Tehnička podrška koju pruža Agencija

Agencija doprinosi razvoju i provedbi interoperabilnosti željezničkoga prometa u skladu s načelima i definicijama utvrđenima u Direktivama 96/48/EZ i 2001/16/EZ. U tu svrhu, Agencija:

(a)

organizira i vodi, po ovlaštenju Komisije, rad radnih skupina iz članka 3. pri izradi nacrta tehničkih specifikacija za interoperabilnost i prosljeđuje te nacrte tehničkih specifikacija za interoperabilnost Komisiji;

(b)

osigurava prilagođavanje tehničkih specifikacija za interoperabilnost tehničkom napretku i tržišnim kretanjima te socijalnim potrebama i predlaže Komisiji izmjene tehničkih specifikacija za interoperabilnost koje smatra potrebnima;

(c)

osigurava koordinaciju razvoja i ažuriranja tehničkih specifikacija za interoperabilnost s jedne strane i razvoja europskih normi koji se pokažu nužnima za interoperabilnost s druge i održava odgovarajuće kontakte s europskim tijelima za normizaciju;

(d)

pomaže Komisiji u organiziranju i omogućavanju suradnje prijavljenih tijela, kao što je opisano u članku 20. stavku 5. Direktiva 96/48/EZ i 2001/16/EZ;

(e)

savjetuje i daje preporuke Komisiji u vezi uvjeta rada svog osoblja koje izvršava sigurnosno kritične poslove.

Članak 13.

Nadzor rada prijavljenih tijela

Ne dovodeći u pitanje odgovornost država članica za prijavljena tijela koja su imenovali, Agencija može, na zahtjev Komisije, nadzirati kvalitetu rada prijavljenih tijela. Agencija Komisiji dostavlja mišljenje ako je primjereno.

Članak 14.

Nadzor interoperabilnosti

1.   Agencija na zahtjev Komisije preporučuje postupke za provedbu interoperabilnosti željezničkog sustava olakšavajući koordinaciju između željezničkih prijevoznika i upravitelja infrastrukture, posebno kako bi se organizirala izmjena sustava.

2.   Agencija nadzire napredak interoperabilnosti željezničkih sustava. Svake dvije godine podnosi i objavljuje izvješće o napretku interoperabilnosti. Prvo takvo izvješće objavljuje se tijekom druge godine rada Agencije.

Članak 15.

Interoperabilnost transeuropske mreže

Na zahtjev Komisije, Agencija s gledišta interoperabilnosti provjerava svaki projekt željezničke infrastrukture za koji se traži financijska potpora Zajednice. Agencija daje mišljenje o usklađenosti projekta s relevantnim tehničkim specifikacijama za interoperabilnost u roku dva mjeseca od zahtjeva. Ovo mišljenje u cijelosti vodi računa o odstupanjima koja su predviđena u članku 7. Direktive 96/48/EZ i Direktive 2001/16/EZ.

Članak 16.

Certificiranje radionica za održavanje

U roku tri godine od početka svoga djelovanja, Agencija će razviti europski sustav za certificiranje radionica za održavanje željezničkih vozila i izdati preporuke za provedbu sustava.

Te preporuke se posebno odnose na sljedeće stavke:

strukturirani sustav upravljanja,

osoblje s potrebnom osposobljenošću,

postrojenja, sredstva za rad i alati,

tehničku dokumentaciju i propise za održavanje.

Članak 17.

Strukovna osposobljenost

1.   Agencija sastavlja preporuke u vezi s utvrđivanjem zajedničkih ujednačenih mjerila strukovne osposobljenosti i ocjenjivanja osoblja koje je uključeno u obavljanje djelatnosti i održavanje u željezničkom sustavu. Pritom prednost daje strojovođama i instruktorima. Agencija se savjetuje s predstavnicima socijalnih partnera u skladu s dogovorima utvrđenim u članku 4.

2.   Agencija sastavlja preporuke s namjerom uspostavljanja sustava akreditacije centara za osposobljavanje.

3.   Agencija promiče i podupire razmjenu strojovođa i instruktora između željezničkih poduzeća iz različitih država članica.

Članak 18.

Registracija željezničkih vozila

Agencija izrađuje i preporučuje Komisiji standardni oblik nacionalnog registra vozila u skladu s člankom 14. direktiva 96/48/EZ i 2001/16/EZ.

Članak 19.

Registar dokumenata o interoperabilnosti

1.   Agencija vodi javni popis sljedećih dokumenata predviđenih u Direktivama 2001/16/EZ i 96/48/EZ:

(a)

EZ izjava o provjeri podsustava;

(b)

EZ izjava o sukladnosti sastavnih dijelova;

(c)

odobrenja za uporabu i početak rada, uključujući odgovarajuće registarske brojeve;

(d)

registara infrastrukture i željezničkih vozila.

2.   Nadležna tijela dostavljaju te dokumente Agenciji, koja u dogovoru s državama članicama utvrđuje praktične postupke za njihovo dostavljanje.

3.   Pri dostavljanju dokumenata iz stavka 1., nadležna tijela mogu naznačiti koji se dokumenti ne smiju otkriti javnosti iz sigurnosnih razloga.

4.   Agencija uspostavlja elektroničku bazu podataka za dokumente, pri čemu u cijelosti vodi računa o stavku 3. Baza podataka je dostupna javnosti na jednoj mrežnoj stranici.

POGLAVLJE 4.

STUDIJE I PROMICANJE INOVACIJA

Članak 20.

Studije

Kod izvršavanja zadaća koje su utvrđene ovom Uredbom, Agencija naručuje studije koje financira iz vlastitoga proračuna.

Članak 21.

Promicanje inovacija

Komisija može povjeriti Agenciji, u skladu s programom rada i proračunom Agencije, zadaću promicanja inovacija kojima je cilj unaprjeđivanje interoperabilnosti i sigurnosti željeznica, posebno korištenje novih informacijskih tehnologija i sustava slijeđenja i praćenja.

POGLAVLJE 5.

UNUTARNJA STRUKTURA I DJELOVANJE

Članak 22.

Pravni status

1.   Agencija je tijelo Zajednice. Ima status pravne osobe.

2.   Agencija ima u svakoj državi članici najširu moguću pravnu sposobnost dodijeljenu pravnim osobama u skladu s njihovim zakonodavstvom. Ona može posebno stjecati ili raspolagati s pokretnom i nepokretnom imovinom i može biti stranka u sudskim postupcima.

3.   Agenciju zastupa njezin izvršni direktor.

Članak 23.

Privilegije i imuniteti

Protokol o povlasticama i imunitetima Europskih zajednica primjenjuje se na Agenciju i njezino osoblje.

Članak 24.

Osoblje

1.   Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica, Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica i propisi koje su zajednički donijele institucije Europskih zajednica radi primjene pravilnika o osoblju i uvjeta zaposlenja primjenjuju se na osoblje Agencije.

2.   Ne dovodeći u pitanje članak 26., Agencija u odnosu na svoje osoblje izvršava ovlasti koje su dane tijelu za imenovanja i ugovornom tijelu na temelju gore navedenoga pravilnika o osoblju i uvjeta zaposlenja.

3.   Ne dovodeći u pitanje članak 26. stavak 1., osoblje Agencije čine:

privremeni zaposlenici koje je Agencija zaposlila na najviše pet godina iz reda stručnjaka iz sektora na temelju njihove osposobljenosti i iskustva u području sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog prometa,

dužnosnici koje su Komisija ili države članice dodijelile ili privremeno premjestile na najviše pet godina,

i

ostali službenici, kako su definirani u Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica za obavljanje provedbenih ili tajničkih poslova.

4.   Stručnjaci koji sudjeluju u radnim skupinama koje je organizirala agencija ne pripadaju osoblju Agencije. Troškove njihovih putovanja i dnevnice pokriva Agencija na temelju propisa i stopa koje usvoji upravni odbor.

Članak 25.

Uspostavljanje i ovlasti upravnog odbora

1.   Ovime se uspostavlja upravni odbor.

2.   Upravni odbor:

(a)

imenuje izvršnoga direktora u skladu s člankom 31.;

(b)

donosi, do 30. travnja svake godine, opće izvješće Agencije za prethodnu godinu i prosljeđuje ga državama članicama, Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji;

(c)

poštujući mišljenje Komisije, donosi do 31. listopada svake godine program rada Agencije za sljedeću godinu i prosljeđuje ga državama članicama, Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji. Program rada se donosi ne dovodeći u pitanje godišnji proračunski postupak Zajednice. Ako Komisija, u roku od 15 dana od donošenja programa rada, izrazi svoje neslaganje s programom, upravni odbor će ponovno provjeriti program i usvojiti ga, moguće izmijenjenog, u drugom čitanju ili dvotrećinskom većinom, uključujući predstavnike Komisije, ili ga predstavnici država članica usvajaju jednoglasno;

(d)

izvršava svoju zadaću u vezi proračuna Agencije, u skladu s poglavljem 6.;

(e)

utvrđuje postupke za donošenje odluka od strane izvršnoga direktora;

(f)

određuje politiku posjeta koje treba obaviti u skladu s člankom 33.;

(g)

izvršava stegovne ovlasti nad izvršnim direktorom i načelnicima odjela navedenima u članku 30. stavku 3.;

(h)

utvrđuje svoj poslovnik.

Članak 26.

Sastav upravnog odbora

1.   Upravni odbor se sastoji od po jednog predstavnika svake države članice i četiri predstavnika Komisije, kao i od šest predstavnika bez prava glasovanja, koji na europskoj razini predstavljaju sljedeće skupine:

željezničke prijevoznike,

upravitelje infrastrukture,

željezničku industriju,

radničke sindikate,

putnike,

korisnike željezničkoga prijevoza robe,

i koje imenuje Komisija na temelju užeg izbora od tri imena koje predlažu njihove odgovarajuće europske organizacije.

Članovi odbora imenuju se na temelju njihovoga odgovarajućega stupnja iskustva i stručnoga znanja.

2.   Svaka država članica i Komisija imenuju svoje članove u upravni odbor kao i njihove zamjenike.

3.   Mandat traje pet godina i može se obnoviti jedanput.

4.   Kad je primjereno, sudjelovanje predstavnika trećih zemalja i uvjeti njihovoga sudjelovanja utvrđuju se dogovorima navedenima u članku 36. stavku 2.

Članak 27.

Predsjedatelj upravnog odbora

1.   Upravni odbor između svojih članova bira predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja. Zamjenik predsjedatelja zamjenjuje predsjedavajućeg u slučaju da predsjedatelj ne može obavljati svoje dužnosti.

2.   Mandat predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja traje tri godine i može se obnoviti jedanput. Ako, međutim, njihovo članstvo u upravnome odboru prestane u bilo kojem trenutku trajanja njihovoga mandata predsjedatelja ili zamjenika predsjedatelja i njihov mandat automatski prestaje toga datuma.

Članak 28.

Sastanci

1.   Sastanke upravnog odbora saziva njegov predsjedatelj. Izvršni direktor Agencije sudjeluje na sastancima.

2.   Upravni odbor se sastaje najmanje dvaput godišnje. Sastaje se i na zahtjev predsjedatelja, na zahtjev Komisije, na zahtjev većine svojih članova ili jedne trećine predstavnika država članica koji su u Odboru.

Članak 29.

Glasovanje

Ako nije drukčije određeno, upravni odbor donosi odluke dvotrećinskom većinom svojih članova s pravom glasa. Svaki član s pravom glasa ima pravo na jedan glas.

Članak 30.

Zadaće i ovlasti izvršnoga direktora

1.   Agenciju vodi njezin izvršni direktor koji je potpuno neovisan u obavljanju svojih zadaća, ne dovodeći u pitanje odgovarajuće nadležnosti Komisije i upravnog odbora.

2.   Izvršni direktor:

(a)

priprema program rada i nakon savjetovanja s Komisijom, dostavlja ga upravnome odboru;

(b)

dogovara provedbu programa rada, i prema mogućnostima, odaziva se na zahtjeve Komisije za pomoć u vezi poslova Agencije u skladu s ovom Uredbom;

(c)

poduzima potrebne korake, posebno usvajanje unutarnjih administrativnih naputaka i objavljivanje naloga, kako bi osigurao djelovanje Agencije u skladu s ovom Uredbom;

(d)

uspostavlja učinkovit sustav nadzora kako bi usporedio učinke Agencije s njezinim operativnim ciljevima i uspostavlja redovit sustav ocjenjivanja u skladu s priznatim stručnim standardima;

(e)

izvršava ovlasti utvrđene u članku 24. stavku 2. u vezi osoblja Agencije;

(f)

priprema nacrt procjene prihoda i rashoda Agencije u skladu s člankom 38. i provodi proračun u skladu s člankom 39.

3.   Izvršnom direktoru može pomagati jedan ili više načelnika odjela. Ako je izvršni direktor odsutan ili nije u mogućnosti izvršavati svoje dužnosti, zamijenit će ga jedan od načelnika odjela.

Članak 31.

Imenovanje osoblja Agencije

1.   Izvršnoga direktora imenuje upravni odbor na temelju postignuća i dokumentiranih upravljačkih i rukovoditeljskih sposobnosti, kao i sposobnosti i iskustva bitnih za željeznički sektor. Upravni odbor donosi odluku na temelju četiri petine glasova svih svojih članova s pravom glasa. Komisija može predložiti kandidata ili kandidate.

Upravni odbor ima ovlast razriješiti dužnosti izvršnoga direktora, u skladu s istim postupkom.

2.   Izvršni direktor imenuje ostale članove osoblja Agencije u skladu s člankom 24.

3.   Mandat izvršnoga direktora traje pet godina. Mandat se može obnoviti jedanput.

Članak 32.

Saslušanje izvršnoga direktora

Svake godine izvršni direktor podnosi Europskome parlamentu opće izvješće o radu Agencije. Europski parlament i Vijeće također mogu u bilo kojem trenutku zatražiti saslušanje izvršnoga direktora o bilo kojem pitanju koje je vezano uz rad Agencije.

Članak 33.

Posjete državama članicama

1.   Kako bi obavljala zadaću koja joj je povjerena člancima 8., 9., 10., 13. i 15., Agencija može izvršiti posjete državama članicama u skladu s politikom koju određuje upravni odbor. Državna tijela država članica omogućuju rad osoblju Agencije.

2.   Agencija obavješćuje dotičnu državu članicu o predviđenoj posjeti, o imenima dužnosnika Agencije ovlaštenih za posjetu i o datumu početka posjete. Dužnosnici Agencije ovlašteni za takve posjete, predočit će odluku izvršnog direktora u kojoj se točno navode svrha i ciljevi njihove posjete.

3.   Na kraju svake posjete, Agencija sastavlja izvješće i dostavlja ga Komisiji i dotičnoj državi članici.

Članak 34.

Odgovornost

1.   Ugovorna odgovornost Agencije uređuje se zakonom koji se primjenjuje na predmetni ugovor.

2.   Sud Europskih zajednica je nadležan za donošenje presuda na temelju bilo koje arbitražne klauzule sadržane u ugovoru koji je Agencija sklopila.

3.   U slučaju neugovorne odgovornosti, Agencija će, u skladu s općim načelima koja su zajednička zakonima država članica, nadoknaditi svaku štetu koju prouzroče njezini odjeli ili njezino osoblje pri obavljanju svojih dužnosti.

4.   Sud Europskih zajednica je nadležan u sporovima koji se odnose na naknadu štede navedenim u stavku 3.

5.   Osobnu odgovornost osoblja prema Agenciji uređuju odredbe utvrđene pravilnikom o osoblju ili uvjetima zaposlenja koji vrijede za njih.

Članak 35.

Jezici

1.   Upravni odbor odlučuje o jezičnim dogovorima za Agenciju. Na zahtjev člana upravnog odbora, odluka se donosi jednoglasno. Države članice se mogu obratiti Agenciji na jeziku Zajednice po svome izboru.

2.   Prevoditeljske usluge potrebne za rad Agencije pruža Prevoditeljski centar za tijela Europske unije.

Članak 36.

Sudjelovanje trećih zemalja

1.   Agencija je otvorena za sudjelovanje europskih država koje su sklopile sporazume sa Zajednicom, na temelju kojih su dotične države donijele i primjenjuju zakonodavstvo Zajednice u području koje pokriva ova Uredba.

2.   U skladu s odgovarajućim odredbama gore navedenih sporazuma, sklapaju se dogovori kojima se točno određuju podrobna pravila za sudjelovanje tih država u radu Agencije, posebno priroda i opseg takvoga sudjelovanja. Dogovori uključuju, inter alia, odredbe o financijskom doprinosu i osoblju. Mogu predvidjeti i zastupljenost u upravnom odboru bez prava glasovanja.

Članak 37.

Transparentnost

Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (15) primjenjuje se i na dokumente koje pohranjuje Agencija.

Upravni odbor će usvojiti praktične mjere za provedbu Uredbe (EZ) br. 1049/2001 do 1. listopada 2004.

Odluke koje Agencija donosi prema članku 8. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 mogu biti predmetom pritužbe Europskom ombudsmanu ili tužbe pred Sudom Europskih zajednica, u skladu s člancima 195. i 230. Ugovora.

POGLAVLJE 6.

FINANCIJSKE ODREDBE

Članak 38.

Proračun

1.   Procjena svih prihoda i rashoda Agencije priprema se za svaku financijsku godinu, koja odgovara kalendarskoj godini, i navodi se u proračunu Agencije. Prihodi i rashodi moraju biti poravnani.

2.   Prihodi Agencije sastoje se od:

doprinosa Zajednice,

doprinosa trećih zemalja koje sudjeluju u radu Agencije, kako je predviđeno u članku 36.,

pristojbi za publikacije, izobrazbu i sve ostale usluge koje pruža Agencija.

3.   Rashodi Agencije uključuju rashode za osoblje te administrativne, infrastrukturne i operativne rashode.

4.   Upravni odbor svake godine, na temelju nacrta koji sastavlja izvršni direktor, donosi izjavu o procjeni prihoda i rashoda Agencije za sljedeću financijsku godinu. Upravni odbor prosljeđuje Komisiji ovu izjavu, koja uključuje nacrt organizacijskog plana, najkasnije do 31. ožujka.

5.   Komisija izjavu o procjeni prihoda i rashoda prosljeđuje Europskome parlamentu i Vijeću (dalje u tekstu: proračunska tijela) zajedno s prednacrtom općeg proračuna Europske unije.

6.   Na temelju izjave o procjeni prihoda i rashoda, Komisija u prednacrt općeg proračuna unosi procjene koje smatra potrebnima za organizacijski plan te iznos subvencija za koje treba teretiti opći proračun, koje podnosi proračunskim tijelima u skladu s člankom 272. Ugovora.

7.   Proračunska tijela odobravaju dodjelu sredstava za subvencije Agenciji. Proračunska tijela donose organizacijski plan za Agenciju.

8.   Proračun donosi upravni odbor. Proračun postaje konačan po konačnom usvajanju općeg proračuna Europske unije. Prema potrebi se usklađuje.

9.   Upravni odbor obavješćuje tijela nadležna za proračun što je prije moguće o svojoj namjeri da provede bilo koji projekt koji bi mogao imati značajne financijske posljedice za proračunska sredstva, posebno svaki projekt koji se odnosi na imovinu kao što je najam ili kupovina građevinskih objekata. O tome obavješćuje Komisiju. Kad ispostava tijela nadležnih za proračun izvijesti o svojoj namjeri davanja mišljenja o projektu, svoje mišljenje prosljeđuje upravnom odboru u roku šest tjedana od datuma obavijesti o projektu.

Članak 39.

Provedba i kontrola proračuna

1.   Izvršni direktor provodi proračun Agencije.

2.   Najkasnije do 1. ožujka, po isteku svake financijske godine, računovodstveni službenik Agencije šalje računovođi Komisije privremeni financijski izvještaj zajedno s izvješćem o proračunskom i financijskom poslovanju za predmetnu financijsku godinu. Računovodstveni službenik Komisije objedinjuje privremene financijske izvještaje institucija i decentraliziranih tijela u skladu s člankom 128. opće Financijske uredbe.

3.   Najkasnije do 31. ožujka, po isteku svake financijske godine, računovođa Komisije prosljeđuje privremeni financijski izvještaj Agencije Revizorskome sudu, zajedno s izvješćem o proračunskom i financijskom poslovanju za predmetnu financijsku godinu. Izvješće o proračunskom i financijskom poslovanju za predmetnu financijsku godinu se prosljeđuje i Europskome parlamentu i Vijeću.

Revizorski sud provjerava predmetni financijski izvještaj u skladu s člankom 248. Ugovora. Svake godine objavljuje izvješće o radu Agencije.

4.   Po primitku primjedbi Revizorskog suda u vezi privremenog financijskog izvještaja Agencije, prema članku 129. opće Financijske uredbe, izvršni direktor izrađuje završni financijski izvještaj Agencije pod vlastitom odgovornošću i podnosi ga upravnome odboru na mišljenje.

5.   Upravni odbor daje mišljenje o završnom financijskom izvještaju Agencije.

6.   Najkasnije do 1. srpnja, po isteku svake financijske godine, izvršni direktor prosljeđuje završni financijski izvještaj Europskome parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskome sudu, zajedno s mišljenjem upravnog odbora.

7.   Završni financijski izvještaj se objavljuje.

8.   Izvršni direktor dostavlja Revizorskome sudu odgovor na njegove primjedbe najkasnije do 30. rujna. Ovaj odgovor dostavlja i upravnome odboru.

9.   Izvršni direktor dostavlja Europskome parlamentu na njegov zahtjev sve podatke koji su potrebni za nesmetano izvođenje postupka davanja razrješnice za predmetnu financijsku godinu, u skladu s člankom 146. stavkom 3. opće Financijske uredbe.

10.   Europski parlament na preporuku Vijeća, pri čemu odlučuje kvalificiranom većinom, daje razrješnicu izvršnom direktoru u vezi s provedbom proračuna za godinu N prije 30. travnja godine N + 2.

Članak 40.

Financijska uredba

Upravni odbor, nakon savjetovanja s Komisijom, donosi financijske propise koji se primjenjuju na Agenciju. Propisi se ne mogu razlikovati od Uredbe (EZ, Euratom) br. 2343/2002 (16) osim ako je takvo odstupanje izričito nužno za rad Agencije i ako Komisija unaprijed da svoj pristanak.

Članak 41.

Borba protiv prijevara

1.   U svrhu borbe protiv prijevara, korupcije i ostalih nezakonitih radnji u cijelosti se primjenjuje Uredba (EZ) br. 1073/1999.

2.   Agencija će pristupiti Međuinstitucionalnom sporazumu od 25. svibnja 1999. u vezi unutarnjih istraga od strane Europskoga ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i odmah će donijeti potrebne odredbe primjenjive na cjelokupno osoblje Agencije.

3.   Odluke koje se odnose na financijska sredstva i provedbene sporazume i instrumente koji iz njih proizlaze jasno će navoditi da Revizorski sud i OLAF mogu, ako se ukaže potreba, izvršiti provjere primatelja financijskih sredstava Agencije na licu mjesta.

POGLAVLJE 7.

OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Početak rada Agencije

Agencija započinje s radom u roku 24 mjeseca od stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 43.

Ocjenjivanje

Pet godina nakon što Agencija preuzme svoje dužnosti, Komisija ocjenjuje provedbu ove Uredbe, učinke koje je Agencija ostvarila i njezine metode rada. Pri ocjenjivanju se vodi računa o stavovima predstavnika željezničkoga sektora, socijalnih partnera i organizacija korisnika. Nalazi ocjene se objavljuju. Ako je potrebno, Komisija predlaže izmjenu ove Uredbe.

S tim u vezi, Komisija, ako je primjereno, daje prijedlog izmjene odredaba ove Uredbe u svjetlu razvoja regulatornih agencija, u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora. Europski parlament i Vijeće razmatraju ovaj prijedlog i posebno razmatraju potrebu izmjene sastava upravnog odbora, u skladu s općim okvirom koji je potrebno usvojiti za regulatorne agencije.

Članak 44.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. travnja 2004.

Za Europski parlament

Predsjednik

P. COX

Za Vijeće

Predsjednik

M. McDOWELL


(1)  SL C 126 E, 28.5.2002., str. 323.

(2)  SL C 61, 14.3.2003., str. 131.

(3)  SL C 66, 19.3.2003., str. 5.

(4)  Mišljenje Europskog parlamenta od 14.1.2003. (SL C 38 E, 12.2.2004., str. 135.), Zajedničko stajalište Vijeća od 26. lipnja 2003. (SL C 270 E, 11.11.2003., str. 48.) i Stajalište Europskog parlamenta od 23. listopada 2003. (još nije objavljeno u Službenom listu). Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 22. travnja 2004. i Odluka Vijeća od 26. travnja 2004.

(5)  SL L 237, 24.8.1991., str. 25., Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 2001/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 75, 15.3.2001., str. 1.).

(6)  SL L 143, 27.6.1995., str. 70., Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 2001/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 75, 15.3.2001., str. 26.).

(7)  SL L 75, 15.3.2001., str. 29., Direktiva kako je izmijenjena Odlukom Komisije 2002/844/EZ (SL L 289., 26.10.2002., str. 30.)

(8)  SL L 235, 17.9.1996., str. 6., Direktiva kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(9)  SL L 110, 20.4.2001., str. 1.

(10)  Vidjeti stranicu 16. ovog Službenog lista.

(11)  SL L 228, 9.9.1996., str. 1. Odluka kako je izmijenjena Odlukom br. 1346/2001/EZ (SL L 185, 6.7.2001., str. 1.).

(12)  SL L 136, 31.5.1999., str. 1.

(13)  SL L 136, 31.5.1999., str. 15.

(14)  Odluka Komisije 98/500/EZ od 20. svibnja 1998. o osnivanju Odbora za sektorski dijalog među socijalnim partnerima na europskoj razini (SL L 225, 12.8.1998., str. 27).

(15)  SL L 145, 31.5.2001., str. 43.

(16)  Uredba Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 23. prosinca 2002. o okvirnoj Financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (SL L 357, 31.12.2002., str. 72.).


IZJAVA KOMISIJE

„Komisija se poziva na svoju Komunikaciju od prosinca 2002. o okviru europskih regulatornih agencija i na svoj prijedlog za Uredbu o osnivanju Europske agencije za željeznice. Komisija smatra, u skladu s rezolucijom Europskog parlamenta od 13. siječnja 2004. o gore navedenoj Komunikaciji, da bi Odbor ograničenoga opsega sastavljen od članova koje imenuju izvršna tijela Zajednice omogućio bolje djelovanje Agencije u proširenoj Europskoj uniji. S tim u vezi, Komisija očekuje odgovor Vijeća na svoju komunikaciju o okviru za regulatorne agencije. Komisija potvrđuje svoju namjeru da, kad bude primjereno, predloži prijedlog okvira za Europske agencije, koji će obuhvatiti i sastav upravnog odbora.”


Top