EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0808

Uredba (EZ) br. 808/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o statistici Zajednice o informacijskom društvu Tekst značajan za EGP

OJ L 143, 30.4.2004, p. 49–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 002 P. 49 - 55
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 002 P. 49 - 55
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 002 P. 49 - 55
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 002 P. 49 - 55
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 002 P. 49 - 55
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 002 P. 49 - 55
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 002 P. 49 - 55
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 002 P. 49 - 55
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 002 P. 49 - 55
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 001 P. 266 - 272
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 001 P. 266 - 272
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 002 P. 4 - 10

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; stavljeno izvan snage 32019R2152 . Latest consolidated version: 20/11/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/808/oj

16/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

4


32004R0808


L 143/49

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

21.04.2004.


UREDBA (EZ) br. 808/2004 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 21. travnja 2004.

o statistici Zajednice o informacijskom društvu

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 285. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

u skladu s postupkom predviđenim u članku 251. Ugovora (1),

budući da:

(1)

Europsko je vijeće u Lisabonu u ožujku 2000. postavilo za cilj da Europa u roku od deset godina postane najkonkurentnije i najdinamičnije gospodarstvo na svijetu utemeljeno na znanju.

(2)

Akcijski je plan eEurope 2002., potvrđen na Europskom vijeću u Feiri u lipnju 2000., utvrdio postupak postavljanja cilja i sustavnog vrednovanja kako bi se Europe online pokrenula čim prije.

(3)

Europsko je vijeće u Sevilli u lipnju 2002. potvrdilo ciljeve Akcijskog plana eEurope 2005., koji zahtijeva postavljanje pravne osnove, kako bi se osigurali redoviti i usporedivi podaci u državama članicama te kako bi se omogućila veća uporaba službene statistike u informacijskom društvu.

(4)

Strukturni pokazatelji upotrijebljeni u proljetnom godišnjem izvješću Europskom vijeću zahtijevaju pokazatelje utemeljene na jedinstvenim statističkim informacijama s područja informacijskog društva.

(5)

Postupak sustavnog vrednovanja plana eEurope, kao dijela provedbe Akcijskog plana eEurope, zahtijeva pokazatelje utemeljene na jedinstvenim statističkim informacijama s područja informacijskog društva.

(6)

Usklađena statistika o uporabi informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u poduzećima potrebna je službama Komisije na godišnjoj osnovi.

(7)

Usklađena statistika o uporabi IKT-a kojom se koriste pojedinci i kućanstva potrebna je službama Komisije na godišnjoj osnovi.

(8)

Priroda brze promjene područja informacijskog društva zahtijeva prilagodbu statistika koje se izrađuju novim razvojima. To se može predvidjeti uvođenjem modula s ograničenim trajanjem i uzimanjem u obzir preinake putem provedbenih mjera koje uzimaju u obzir resurse država članica, opterećenje sudionika, tehničku i metodološku izvedivost te pouzdanost rezultata.

(9)

Izrada posebnih statistika Zajednice uređena je pravilima izloženim u Uredbi Vijeća (EZ) br. 322/97 od 17. veljače 1997. o statistici Zajednice (2).

(10)

Budući da cilj predloženog djelovanja, naime uspostavu zajedničkog okvira za sustavno stvaranje statistike Zajednice o informacijskome društvu, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego ga se, zbog opsega ili učinaka djelovanja, može na bolji način ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je izloženo u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom razmjernosti izloženim u tome članku, ova Uredba ne prelazi ono što je nužno za ostvarivanje tog cilja.

(11)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe trebaju se donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (3).

(12)

Obavljeno savjetovanje s Odborom za statistički program osnovan Odlukom Vijeća 89/382/EEZ, Euratom (4), u skladu je s njezinim člankom 3.,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Cilj

Cilj je ove Uredbe postavljanje zajedničkog okvira za sustavnu izradu statistike Zajednice o informacijskome društvu.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe:

(a)

„statistika Zajednice” znači kako je navedeno u članku 2. Uredbe (EZ) br. 322/97;

(b)

„izrada statistike” znači kako je navedeno u članku 2. Uredbe (EZ) br. 322/97;

(c)

„referentno razdoblje” znači razdoblje na koje se podaci odnose;

(d)

„referentna godina” znači referentno razdoblje od jedne kalendarske godine;

(e)

„razdoblje prikupljanja” znači razdoblje utvrđeno u provedbenim mjerama tijekom kojeg se provodi prikupljanje podataka.

Članak 3.

Područje primjene

1.   Statistika koju treba izraditi uključuje podatke zahtijevane za sustavno vrednovanje postupka eEurope i korisne za strukturne pokazatelje te druge podatke potrebne za pružanje ujednačene baze za analizu informacijskog društva.

2.   Statistike se grupiraju u module kako je određeno u prilozima I. i II.

Članak 4.

Moduli

Moduli u ovoj Uredbi obuhvaćaju sljedeća područja:

poduzeća i informacijsko društvo, kako je određeno u Prilogu I.,

pojedince, kućanstva i informacijsko društvo, kako je određeno u Prilogu II.

Članak 5.

Metodološki priručnik

Komisija u bliskoj suradnji s državama članicama sastavlja i, ako je potrebno, novim provedbenim mjerama obnavlja metodološki priručnik koji sadržava preporučene upute što se tiču statistike Zajednice izrađene u skladu s ovom Uredbom.

Članak 6.

Prijenos podataka

1.   Države članice prenose Komisiji (Eurostatu) prikupljene podatke i metapodatke zahtijevane ovom Uredbom i njezinim provedbenim mjerama, uključujući povjerljive agregirane podatke, u skladu s postojećim odredbama Zajednice o prijenosu podataka koji podliježu statističkoj povjerljivosti. Te se odredbe Zajednice moraju primjenjivati na obradu rezultata ako oni uključuju povjerljive podatke.

2.   Države članice prenose podatke i metapodatke zahtijevane ovom Uredbom u elektroničkom obliku u skladu sa standardom za razmjenu podataka dogovorenim između Komisije i država članica.

Članak 7.

Kriteriji kakvoće i izvješća

1.   Komisija (Eurostat) ocjenjuje kakvoću prenesenih podataka.

2.   Komisija (Eurostat) u bliskoj suradnji s državama članicama razvija preporučene zajedničke standarde planirane za osiguranje kakvoće (prema Eurostatovim standardnim kriterijima kakvoće) pruženih podataka. Ti se standardi moraju objaviti u metodološkom priručniku.

3.   Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se osigurala kakvoća prenesenih podataka.

4.   U utvrđenom razdoblju nakon krajnjeg roka za prijenos krajnjih rezultata, države članice Komisiji (Eurostatu) dostavljaju izvješće o kakvoći prenesenih podataka na temelju standarda navedenih u stavku 2. U tim se izvješćima detaljno navode primjeri u kojima se nisu poštivali spomenuti standardi. To se razdoblje dogovara tijekom razvijanja provedbenih mjera.

Članak 8.

Provedbene mjere

1.   Mjere za provedbu primjene modula iz ove Uredbe moraju se odnositi na izbor i utvrđivanje, prilagodbu i preinaku tema i njihovih značajki, obuhvaćeno područje, referentna razdoblja i raščlambu značajki, periodičnost i određivanje vremena pružanja podataka te krajnje rokove za prijenos rezultata.

2.   Provedbene mjere, uključujući mjere za prilagođavanje i obnavljanje kako bi se uzele u obzir gospodarske i tehničke promjene, moraju se odrediti u skladu s postupkom navedenim u članku 9. stavku 2., uzimajući u obzir resurse država članica i opterećenje sudionika, tehničku i metodološku izvedivost te pouzdanost rezultata.

3.   Provedbene se mjere moraju sastaviti barem devet mjeseci prije početka razdoblja prikupljanja podataka.

Članak 9.

Odbor

1.   Komisiji pomaže Odbor za statističke programe osnovan Odlukom 89/382/EEZ, Euratom, dalje u tekstu „Odbor”.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezina članka 8.

Razdoblje navedeno u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ određuje se na tri mjeseca.

Članak 10.

Financiranje

1.   Najmanje za prvu godinu u kojoj države članice izrađuju statistike Zajednice, kako je predviđeno provedbenim mjerama donesenim u skladu s ovom Uredbom, Komisija državama članicama financijskim doprinosom pomaže pokriti njihove troškove izrade, obrade i prijenosa tih statistika. Iznos financijskog doprinosa ne smije prijeći 90 % takvih troškova.

2.   Uvjeti i postupci za davanje financijskog doprinosa te za njegovo plaćanje i nadzor moraju biti u skladu s Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (5).

3.   Ako proračunski uvjeti dopuštaju, Komisija nastavlja s davanjem financijskog doprinosa državama članicama da bi pomogla u namirenju troškova za davanje tih statistika u idućim godinama.

4.   Tijelo nadležno za proračun odobrava proračunska sredstva raspoloživa za takav financijski doprinos u okviru godišnjih proračunskih postupaka Europskih zajednica.

Članak 11.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 21. travnja 2004.

Za Europski parlament

Predsjednik

P. COX

Za Vijeće

Predsjednik

D. ROCHE


(1)  Mišljenje Europskog parlamenta od 29. siječnja 2004. (nije još objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 16. travnja 2004.

(2)  SL L 52, 22.2.1997., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(3)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(4)  SL L 181, 28.6.1989., str. 47.

(5)  SL L 248, 16.9.2002., str. 1.


PRILOG I.

Modul 1.: Poduzeća i informacijsko društvo

(a)   Ciljevi

Cilj je ovog modula pravovremeno pribavljanje statistika o poduzećima i informacijskom društvu. Ovaj modul pruža okvir za zahtjeve pokrivenosti, trajanja i periodičnosti, obuhvaćenih tema, raščlambe podataka i svih potrebnih razvojnih studija.

(b)   Pokrivenost

Ovaj modul obuhvaća poslovne aktivnosti unutar Odjeljaka od D do K i podjele 92. statističkog razvrstavanja gospodarskih aktivnosti u Europskoj zajednici (NACE REV. 1.1). Odjeljak J bit će uključen uz uvjet prethodnih uspješnih razvojnih studija.

Te će statistike biti sastavljene za jedinice poduzeća.

(c)   Trajanje i periodičnost pružanja podataka

Statistike će se davati godišnje za pet referentnih godina nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe. Nije potrebno svake godine davati sve značajke; periodičnost davanja svake značajke bit će utvrđena i dogovorena kao dio provedbenih mjera navedenih u članku 8.

(d)   Obuhvaćene teme

Značajke koje se trebaju navesti izvest će se iz ovog popisa tema:

IKT sustavi i njihova primjena u poduzećima,

korištenje Interneta i drugih elektroničkih mreža u poduzećima,

e-poslovanje i e-trgovina,

osposobljenost za IKT u jedinici poduzeća i potražnja za stručnim znanjem IKT-a,

zapreke za uporabu IKT-a, internetskih i drugih elektroničkih mreža, e-poslovanja i e-trgovine,

IKT trošak i ulaganje,

IKT zaštita,

uočeni učinci uporabe IKT-a u poduzećima.

Nije potrebno svake godine obuhvatiti sve teme.

(e)   Raščlamba podataka

Nije potrebno svake godine davati sve raščlambe podataka; zahtijevane raščlambe podataka izvest će se iz sljedećeg popisa i dogovoriti kao dio provedbenih mjera:

prema razredu veličine,

prema NACE naslovu,

prema području: područne raščlambe podataka bit će ograničene na najviše tri skupine.

(f)   Pilot-istraživanja

Kad god se prepoznaju važni zahtjevi za nove podatke ili se očekuje nedostatna kakvoća podataka, Komisija će pokrenuti pilot-istraživanja koje će prije bilo kojega prikupljanja podataka države članice okončati na dragovoljnoj osnovi. Takva će se pilot-istraživanja provesti kako bi se procijenila izvedivost odgovarajućeg prikupljanja podataka, uzimajući u razmatranje koristi od raspoloživosti podataka u odnosu na troškove prikupljanja i na opterećenje sudionika.


PRILOG II.

Modul 2.: Pojedinci, kućanstva i informacijsko društvo

(a)   Ciljevi

Cilj je ovog modula pravovremeno pribavljanje statistika o pojedincima, kućanstvima i informacijskom društvu. Ovaj modul pruža okvir za zahtjeve pokrivenosti, trajanja i periodičnosti, obuhvaćenih tema, raščlambe podataka i svih potrebnih razvojnih studija.

(b)   Pokrivenost

Ovaj modul obuhvaća statistike o pojedincima i kućanstvima.

(c)   Trajanje i periodičnost pružanja podataka

Statistike će se davati godišnje za pet referentnih godina nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe. Nije potrebno svake godine davati sve značajke; periodičnost davanja svake značajke bit će utvrđena i dogovorena kao dio provedbenih mjera navedenih u članku 8.

(d)   Obuhvaćene teme

Značajke koje se trebaju navesti izvest će se iz ovog popisa predmeta:

pristup IKT sustavima i njihova uporaba od strane pojedinaca i/ili u kućanstvima,

internetska uporaba za različite svrhe od strane pojedinaca i/ili u kućanstvima,

IKT zaštita,

IKT stručnost,

zapreke za uporabu IKT-a i Interneta,

uočeni učinci uporabe IKT-a od strane pojedinaca i/ili u kućanstvima.

Nije potrebno svake godine obuhvatiti sve predmete.

(e)   Raščlamba podataka

Nije potrebno svake godine davati sve raščlambe podataka; zahtijevana raščlamba podataka izvest će se iz sljedećeg popisa i dogovoriti kao dio provedbenih mjera:

A.

za statistike koje pružaju kućanstva:

prema tipu kućanstva;

B.

za statistike koje pružaju pojedinci:

prema dobnoj skupini,

prema spolu,

prema razini obrazovanja,

prema stanju zaposlenosti,

prema području.

(f)   Pilot-istraživanja

Kad god se utvrde značajni novi zahtjevi za podatke ili se očekuje nedostatna kakvoća podataka, Komisija će pokrenuti pilot-istraživanja koja će prije bilo kojeg prikupljanja podataka države članice okončati na dragovoljnoj osnovi. Takva će se pilot-istraživanja provesti kako bi se procijenila izvedivost odgovarajućega prikupljanja podataka, uzimajući u razmatranje korist od raspoloživosti podataka u odnosu na troškove prikupljanja i na teret za ispitanike.


Top