EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0642

Uredba Komisije (EZ) br. 642/2004 od 6. travnja 2004. o uvjetima točnosti za podatke prikupljene u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1172/98 o statističkim izvješćima u vezi s cestovnim prijevozom tereta Tekst značajan za EGP

OJ L 102, 7.4.2004, p. 26–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 63 - 68
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 63 - 68
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 63 - 68
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 63 - 68
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 63 - 68
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 63 - 68
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 63 - 68
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 63 - 68
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 63 - 68
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 013 P. 170 - 175
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 013 P. 170 - 175
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 006 P. 102 - 107

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/642/oj

07/Sv. 006

HR

Službeni list Europske unije

102


32004R0642


L 102/26

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

06.04.2004.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 642/2004

od 6. travnja 2004.

o uvjetima točnosti za podatke prikupljene u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1172/98 o statističkim izvješćima u vezi s cestovnim prijevozom tereta

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1172/98 od 25. svibnja 1998. o statističkim izvješćima u vezi s cestovnim prijevozom tereta (1), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (2), a posebno njezin članak 4.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1172/98, Komisija jamči da statistički rezultati koje dostavljaju države članice zadovoljavaju minimalne norme točnosti, uzimajući u obzir strukturne značajke cestovnog prijevoza u državama članicama.

(2)

U skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1172/98, države članice svake godine dostavljaju Eurostatu podatke o veličini uzorka, stupnju neodaziva i, u obliku standardne pogreške ili intervala pouzdanosti, pouzdanost glavnih rezultata.

(3)

Potrebno je odrediti strukturu i sadržaj minimalnih normi točnosti statističkih rezultata koje dostavljaju države članice.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za statistički program, osnovanog Odlukom Vijeća 89/382/EEZ, Euratom (3),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Vremenska razdoblja koja obuhvaća statistički pregled

1.   Kada metode koje koriste države članice za sastavljanje podataka uključuju metodu uzorkovanja, statistički pregled mora obuhvatiti sva vremenska razdoblja.

2.   Kada ukupni vozni park teretnih motornih vozila u državi članici koji se može obuhvatiti pregledom broji manje od 25 000 vozila ili ukupni vozni park vozila koja sudjeluju u međunarodnom prometu broji manje od 3 000 vozila, najmanji broj tjedana koje statistički pregled mora obuhvatiti u jednom tromjesečju je sedam tjedana.

Članak 2.

Postotak standardne pogreške

1.   Kada države članice koriste metodu uzorkovanja za prikupljanje podataka, postotak standardne pogreške (95 % pouzdanosti) godišnjih procjena prevezenih tona, prijeđenih tonskih kilometara i ukupne kilometraže koju prijeđu natovarena vozila ne smije biti veći od ± 5 % za ukupan cestovni prijevoz tereta i za unutarnji cestovni prijevoz tereta.

2.   Kada ukupan vozni park teretnih motornih vozila koji je važan za statistički pregled u državi članici iznosi manje od 25 000 vozila ili ukupni vozni park vozila koja sudjeluju u međunarodnom prometu iznosi manje od 3 000 vozila, postotak standardne pogreške (95 % pouzdanosti) godišnjih procjena prevezenih tona, prijeđenih tonskih kilometara i ukupne kilometraže koju prijeđu natovarena vozila ne smije biti veći od ± 7 % za ukupan cestovni prijevoz tereta i za unutarnji cestovni prijevoz tereta.

Članak 3.

Podaci koje je potrebno dostaviti Eurostatu

1.   Države članice svako tromjesečje Eurostatu dostavljaju podatke koji omogućavaju izračun veličine uzorka, stope odaziva i stope kakvoće registra. Kada je primarna jedinica uzorkovanja teretno motorno vozilo, podatak se dostavlja u obliku Tablice B1 opisane u Prilogu ovoj Uredbi. Kada primarna jedinica uzorkovanja nije teretno motorno vozilo, podatak se dostavlja u obliku Tablice B2 opisane u Prilogu ovoj Uredbi. Tablica se dostavlja u istom vremenskom roku koji je zadan za prijenos podataka utvrđenih u članku 5. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1172/98.

Za potrebe ovog članka primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„stopa odaziva” znači vrijednost kojoj je nazivnik broj jedinica uzorkovanja kojima su odaslani upitnici za odabrane prijevoznike i kojoj je brojnik broj jedinica uzorkovanja kojima su odaslani upitnici, umanjen za zbroj jedinica koje su odbile sudjelovati i jedinica za koje nisu dobiveni nikakvi podaci;

(b)

„stopa kakvoće registra” znači vrijednost kojoj je nazivnik broj jedinica uzorkovanja kojima su odaslani upitnici, umanjen za zbroj jedinica koje su odbile sudjelovati i jedinica za koje nisu dobiveni nikakvi podaci i kojoj je brojnik broj jedinica uzorkovanja u kojima su vozila aktivno djelovala u razdoblju statističkog pregleda uvećan za broj jedinica u kojima vozila nisu djelovala tijekom razdoblja statističkog pregleda, ali se može smatrati da su dio aktivnog voznog parka.

2.   Ako se postotak standardne pogreške koju dostavljaju države članice u skladu s Uredbom (EZ) br. 1172/98 izračunava više godina i Eurostat je ustanovio da su te standardne pogreške unutar granica predviđenih člankom 2. ove Uredbe, Eurostat može osloboditi tu državu članicu obveze dostavljanja Tablice B1 ili Tablice B2 za svako tromjesečje.

3.   U slučaju kada se primjenjuje stavak 2., država članica može Eurostatu dostavljati podatke za svaku godinu, čime se omogućava izračun stope odaziva i stope kakvoće registra. Podaci se mogu dostavljati u obliku tablica B3 ili B4 (prema potrebi) opisanih u Prilogu ovoj Uredbi. Tablica se dostavlja u roku od pet mjeseci od kraja posljednjeg tromjesečnog razdoblja praćenja u dotičnoj godini. Povrh toga, države članice u istom vremenskom roku Eurostatu dostavljaju podatke o izračunanom postotku standardne pogreške (95 % pouzdanosti) procjena prevezenih tona, prijeđenih tonskih kilometara i ukupne kilometraže koju prijeđu natovarena vozila za ukupan cestovni prijevoz tereta, za unutarnji cestovni prijevoz tereta i za ukupan međunarodni cestovni prijevoz tereta.

Članak 4.

Kada u državi članici ukupan vozni park teretnih motornih vozila koja sudjeluju u međunarodnom prometu, i koje je moguće obuhvatiti pregledom, iznosi manje od 1 000 vozila, dotična država članica oslobađa se primjene ove Uredbe.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 1. primjenjuje se od 1. siječnja 2006.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. travnja 2004.

Za Komisiju

Pedro SOLBES MIRA

Član Komisije


(1)  SL L 163, 6.6.1998., str. 1.

(2)  SL L 284, 31.10.2003., str. 1.

(3)  SL L 181, 28.6.1989., str. 47.


PRILOG

Image

Image

Image

Image


Top