EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0041

Direktiva 2004/41/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o stavljanju izvan snage određenih direktiva o higijeni hrane i zdravstvenim uvjetima za stavljanje na tržište određenih proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih za prehranu ljudi te o izmjeni direktiva Vijeća 89/662/EEZ i 92/118/EEZ i Odluke Vijeća 95/408/EZ

OJ L 157, 30.4.2004, p. 33–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 407 - 410
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 407 - 410
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 407 - 410
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 407 - 410
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 407 - 410
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 407 - 410
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 407 - 410
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 407 - 410
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 407 - 410
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 058 P. 92 - 95
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 058 P. 92 - 95
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 38 - 41

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/41/oj

03/Sv. 53

HR

Službeni list Europske unije

38


32004L0041


L 157/33

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA 2004/41/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 21. travnja 2004.

o stavljanju izvan snage određenih direktiva o higijeni hrane i zdravstvenim uvjetima za stavljanje na tržište određenih proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih za prehranu ljudi te o izmjeni direktiva Vijeća 89/662/EEZ i 92/118/EEZ i Odluke Vijeća 95/408/EZ

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegove članke 37., 95. i članak 152. stavak 4. točku (b),

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

postupajući u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (3),

budući da:

(1)

U nekoliko su direktiva utvrđena pravila o zdravlju životinja i javnom zdravlju koja se odnose na proizvodnju i stavljanje na tržište proizvoda životinjskog podrijetla.

(2)

U sljedećim su aktima sadržana nova pravila kojima su preinačena i ažurirana pravila iz tih direktiva:

Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (4),

Uredba (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila higijene za hranu životinjskog podrijetla (5),

Uredba (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (6),

i

Direktiva Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. propisuje zdravstvena pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla za prehranu ljudi (7).

(3)

Prema tome, ranije direktive treba staviti izvan snage. Budući da se Uredbom (EZ) br. 852/2004 predviđa stavljanje izvan snage Direktive Vijeća 93/43/EEZ od 14. lipnja 1993. o higijeni hrane (8), ovom Direktivom treba staviti izvan snage samo direktive koje se odnose na proizvode životinjskog podrijetla.

(4)

Zahtjeve iz Direktive Vijeća 72/462/EEZ(9) treba nastaviti primjenjivati samo na uvoz živih životinja, budući da se novim pravilima higijene i Direktivom 2002/99/EZ ukidaju njezina pravila o svježem mesu i mesnim proizvodima.

(5)

Nužno je, međutim, osigurati da određena provedbena pravila ostanu na snazi do poduzimanja potrebnih mjera u skladu s novim pravnim okvirom.

(6)

Izmjene direktiva Vijeća 89/662/EEZ (9) i 92/118/EEZ (10) i Odluke Vijeća 95/408/EZ (11) isto su tako potrebne kako bi se uzele u obzir napravljene preinake,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

U smislu ove Direktive „relevantni datum” znači dan primjene uredbi (EZ) br. 852/2004, (EZ) br. 853/2004 i (EZ) br. 854/2004.

Članak 2.

Sljedeće se direktive stavljaju izvan snage počevši od relevantnog datuma:

1.

Direktiva Vijeća 64/433/EEZ od 26. lipnja 1964. o zdravstvenim uvjetima za proizvodnju i stavljanju na tržište svježeg mesa (12);

2.

Direktiva Vijeća 71/118/EEZ od 15. veljače 1971. o zdravstvenim problemima koji utječu na proizvodnju i stavljanje na tržište svježeg mesa peradi (13);

3.

Direktiva Vijeća 72/461/EEZ od 12. prosinca 1972. o zdravstvenim problemima koji utječu na trgovinu svježim mesom unutar Zajednice (14);

4.

Direktiva Vijeća 77/96/EEZ od 21. prosinca 1976. o pregledu na trihinelu (Trichinella spiralis) kod uvoza svježeg mesa domaćih svinja (15);

5.

Direktiva Vijeća 77/99/EEZ od 21. prosinca 1976. o zdravstvenim problemima koji utječu na proizvodnju i stavljanje na tržište mesnih proizvoda i određenih drugih proizvoda životinjskog podrijetla (16);

6.

Direktiva Vijeća 80/215/EEZ od 22. siječnja 1980. o problemima zdravlja životinja koji utječu na trgovinu mesnim proizvodima unutar Zajednice (17);

7.

Direktiva Komisije 89/362/EEZ od 26. svibnja 1989. o općim higijenskim uvjetima na gospodarstvima koja proizvode mlijeko (18);

8.

Direktiva Vijeća 89/437/EEZ od 20. lipnja 1989. o higijenskim i zdravstvenim problemima koji utječu na proizvodnju i stavljanje na tržište proizvoda od jaja (19);

9.

Direktiva Vijeća 91/492/EEZ od 15. srpnja 1991. o utvrđivanju zdravstvenih uvjeta za proizvodnju i stavljanje na tržište živih školjaka (20);

10.

Direktiva Vijeća 91/493/EEZ od 22. srpnja 1991. o utvrđivanju zdravstvenih uvjeta za proizvodnju i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva (21);

11.

Direktiva Vijeća 91/494/EEZ od 26. lipnja 1991. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina svježim mesom peradi unutar Zajednice i njegov uvoz iz trećih zemalja (22);

12.

Direktiva Vijeća 91/495/EEZ od 27. studenoga 1990. o problemima javnog zdravlja i zdravlja životinja koji utječu na proizvodnju i stavljanje na tržište mesa kunića i mesa divljači iz uzgoja (23);

13.

Direktiva Vijeća 92/45/EEZ od 16. lipnja 1992. o problemima javnog zdravlja i zdravlja životinja povezanim s usmrćivanjem divljači i stavljanjem mesa divljači na tržište (24);

14.

Direktiva Vijeća 92/46/EEZ od 16. lipnja 1992. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za proizvodnju i stavljanje na tržište sirovog mlijeka, toplinski obrađenog mlijeka i proizvoda na bazi mlijeka (25);

15.

Direktiva Vijeća 92/48/EEZ od 16. lipnja 1992. o utvrđivanju minimalnih higijenskih pravila koja se primjenjuju na proizvode ribarstva ulovljene na određenim brodovima, u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) podtočkom i. Direktive 91/493/EEZ (26);

i

16.

Direktiva Vijeća 94/65/EZ od 14. prosinca 1994. o utvrđivanju zahtjeva za proizvodnju i stavljanje na tržište mljevenog mesa i mesnih pripravaka (27).

Članak 3.

Direktiva 92/118/EEZ mijenja se kako slijedi, počevši od relevantnog datuma:

1.

sve upute na „priloge I. i II.” zamjenjuju se uputama na „Prilog I.”;

2.

u članku 4. stavku 1. riječi „i Prilog II. vezano uz aspekte javnog zdravlja” se brišu;

i

3.

Prilog II. prestaje važiti.

Članak 4.

1.   Počevši od relevantnog datuma, upute na direktive spomenute u članku 2. ili na Prilog II. Direktivi 92/118/EEZ tumače se, ovisno o kontekstu, kao upute na:

(a)

Uredbu (EZ) br. 853/2004;

(b)

Uredbu (EZ) br. 854/2004;

ili

(c)

Direktivu 2002/99/EZ.

2.   Do usvajanja mikrobioloških kriterija i zahtjeva u pogledu kontrole temperatura u skladu s člankom (EZ) br. 852/2004, svi takvi kriteriji ili zahtjevi koji su utvrđeni u direktivama navedenima u članku 2. Prilogu II. Direktivi 92/118/EEZ ili njihova provedbena pravila nastavljaju se primjenjivati.

3.   Do donošenja potrebnih odredbi na temelju uredbi (EZ) br. 852/2004, (EZ) br. 853/2004, (EZ) br. 854/2004 ili Direktive 2002/99/EZ, sljedeći akti nastavljaju se primjenjivati mutatis mutandis:

(a)

provedbena pravila donesena na temelju direktiva navedenih u članku 2.;

(b)

provedbena pravila donesena na temelju Priloga II. Direktivi 92/118/EEZ, izuzimajući Odluku 94/371/EZ (28);

(c)

provedbena pravila donesena na temelju Direktive 72/462/EEZ;

i

(d)

privremeni popisi trećih zemalja i objekata iz trećih zemalja, sastavljeni u skladu s Odlukom 95/408/EZ.

Članak 5.

1.   Od 1. siječnja 2005. zdravstvena pravila za životinje utvrđena Direktivom 72/462/EEZ nastavljaju se primjenjivati samo na uvoz živih životinja.

2.   Počevši od relevantnog datuma, Direktiva 72/462/EEZ nastavlja se primjenjivati samo na uvoz živih životinja.

Članak 6.

Direktiva 89/662/EEZ izmjenjuje se počevši od relevantnog datuma:

1.

Upute:

(a)

u članku 1. na „proizvode životinjskog podrijetla na koje se odnose direktive navedene u Prilogu A”;

i

(b)

u članku 4. stavku 1. na „proizvode dobivene u skladu s direktivama navedenima u Prilogu A”,

zamjenjuju se sljedećim „proizvodi životinjskog podrijetla na koje se odnose akti navedeni u Prilogu A”.

2.

Prilog A zamjenjuje se sljedećim kako slijedi:

„PRILOG A

POGLAVLJE I.

Direktiva Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (*).

Uredba (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila higijene za hranu životinjskog podrijetla (**).

POGLAVLJE II.

Direktiva Vijeća 92/118/EEZ od 17. prosinca 1992. o utvrđivanju zahtjeva za zdravlje životinja i javno zdravlje kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu proizvoda koji ne podliježu navedenim zahtjevima utvrđenim u posebnim pravilima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktive 89/662/EEZ te, s obzirom na patogene tvari, iz Direktive 90/425/EEZ (***).

Uredba (EZ) br. 1774/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. listopada 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla koji nisu namijenjeni prehrani ljudi (****).

Članak 7.

Počevši od datuma stupanja ove Direktive na snagu članak 9. Odluke 95/408/EZ zamjenjuje se sljedećim kako slijedi:

„Članak 9.

Ova se Odluka primjenjuje do ‚relevantnog datuma’ definiranog u članku 1. Direktive 2004/41/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o stavljanju izvan snage određenih direktiva koje se odnose na higijenu hrane i zdravstvene uvjete za proizvodnju i stavljanje na tržište određenih proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (*****).

Članak 8.

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do relevantnog datuma. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kad države članice donose ove mjere, one prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja propisuju države članice.

Članak 9.

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 10.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 21. travnja 2004.

Za Europski parlament

Predsjednik

P. COX

Za Vijeće

Predsjednik

M. McDOWELL


(1)  SL C 365 E, 19.12.2000., str. 132.

(2)  SL C 155, 29.5.2001., str. 39.

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 3. lipnja 2003. (još nije objavljeno u Službenom listu), Zajedničko stajalište Vijeća od 27. listopada 2003. (SL C 48 E, 24.2.2004., str. 131.) i Stajalište Europskog parlamenta od 30. ožujka 2004. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(4)  SL L 195, 2.6.2004., str. 139.

(5)  SL L 195, 2.6.2004., str. 139.

(6)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(7)  SL L 175, 19.7.1993., str. 1.

(8)  Direktiva Vijeća 72/462/EEZ od 12. prosinca 1972. o problemima vezanim uz zdravstvene i veterinarske preglede pri uvozu goveda i svinja te svježeg mesa iz trećih zemalja (SL L 302, 31.12.1972., str. 28.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 807/2003 (SL L 122, 16.5.2003., str. 36.).

(9)  Direktiva Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u prometu unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (SL L 395, 30.12.1989., str. 13.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 806/2003 (SL L 122, 16.5.2003., str. 1.).

(10)  Direktiva Vijeća 92/118/EEZ od 17. prosinca 1992. o utvrđivanju zahtjeva za zdravlje životinja i javno zdravlje kojima se uređuje promet i uvoz u Zajednicu proizvoda koji ne podliježu navedenim zahtjevima utvrđenim u posebnim pravilima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktive 89/662/EEZ te, s obzirom na patogene tvari, iz Direktive 90/425/EEZ (SL L 62, 15.3.1993., str. 49.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Odlukom Komisije 2003/42/EZ (SL L 13, 18.1.2003., str. 24.).

(11)  OdlukaVijeća 95/408/EZ od 22. lipnja 1995. o uvjetima za sastavljanje, u prijelaznom razdoblju, privremenih popisa objekata u trećim zemljama iz kojih je državama članicama odobren uvoz određenih proizvoda životinjskog podrijetla, proizvoda ribarstva ili živih školjkaša (SL L 243, 11.10.1995., str. 17.). Odluka kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 806/2003.

(12)  SL L 121, 29.7.1964., str. 2012/64. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 95/23/EZ (SL L 243, 11.10.1995., str. 7.).

(13)  SL L 55, 8.3.1971., str. 23. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 807/2003.

(14)  SL L 302, 31.12.1972., str. 24. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 807/2003.

(15)  SL L 26, 31.1.1977., str. 67. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 807/2003.

(16)  SL L 26, 31.1.1977., str. 85. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 807/2003.

(17)  SL L 47, 21.2.1980., str. 4. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 807/2003.

(18)  SL L 156, 8.6.1989., str. 30.

(19)  SL L 212, 22.7.1989., str. 87. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 806/2003.

(20)  SL L 268, 24.9.1991., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 806/2003.

(21)  SL L 268, 24.9.1991., str. 15. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 806/2003.

(22)  SL L 268, 24.9.1991., str. 35. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 1999/89/EZ (SL L 300, 23.11.1999., str. 17.).

(23)  SL L 268, 24.9.1991., str. 41. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 806/2003.

(24)  SL L 268, 14.9.1992., str. 35. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 806/2003.

(25)  SL L 268, 14.9.1992., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 806/2003.

(26)  SL L 187, 7.7.1992., str. 41.

(27)  SL L 368, 31.12.1994., str. 10. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 806/2003.

(28)  SL L 168, 2.7.1994., str. 34.

(*)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.


Top