Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0017

Direktiva 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga

OJ L 134, 30.4.2004, p. 1–113 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 007 P. 19 - 131
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 007 P. 19 - 131
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 007 P. 19 - 131
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 007 P. 19 - 131
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 007 P. 19 - 131
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 007 P. 19 - 131
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 007 P. 19 - 131
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 007 P. 19 - 131
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 007 P. 19 - 131
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 008 P. 3 - 115
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 008 P. 3 - 115
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 001 P. 43 - 155

No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2016; stavljeno izvan snage 32014L0025 . Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/17/oj

06/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

43


32004L0017


L 134/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

31.03.2004.


DIREKTIVA 2004/17/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 31. ožujka 2004.

o usklađivanju postupaka nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 47. stavak 2., članak 55. i članak 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (3),

djelujući u skladu s postupkom predviđenim u članku 251. Ugovora (4), u svjetlu zajedničkog teksta koji je odobrio Odbor za mirenje 9. prosinca 2003.,

budući da:

(1)

Prilikom nove izmjene Direktive Vijeća 93/38/EEZ od 14. lipnja 1993. o usklađivanju postupaka nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom, prometnom i telekomunikacijskom sektoru (5), a koje su potrebne kako bi se udovoljilo zahtjevima za pojednostavljenjem i modernizacijom koje su podnijeli naručitelji i gospodarski subjekti kao odgovor na Zelenu knjigu koju je donijela Komisija 27. studenoga 1996., Direktiva bi se radi jasnoće trebala preinačiti. Ova se Direktiva temelji na sudskoj praksi Suda Europske zajednice, posebno sudskoj praksi o kriterijima za odabir ponude, koja pojašnjava mogućnosti za naručitelje da zadovolje potrebe javnosti, uključujući područje okoliša i/ili socijalno područje, pod uvjetom da su ti kriteriji povezani s predmetom ugovora, da ne daju naručitelju neograničenu slobodu izbora, da su izričito navedeni i da udovoljavaju temeljnim načelima spomenutim u uvodnoj izjavi 9.

(2)

Značajan razlog za uvođenje pravila kojima se usklađuju postupci nabave u tim sektorima jest raznolikost načina na koje nacionalne vlasti mogu utjecati na ponašanje tih subjekata, uključujući udio u njihovu kapitalu i sudjelovanje u upravnim, voditeljskim ili nadzornim tijelima tih subjekata.

(3)

Drugi značajan razlog zbog kojeg je potrebno uskladiti postupke nabave koje primjenjuju subjekti koji djeluju u tim sektorima je zatvorenost tržišta na kojima djeluju zbog postojanja posebnih ili isključivih prava koja dodjeljuju države članice u vezi s opskrbom, pružanjem i upravljanjem mrežama za pružanje predmetnih usluga.

(4)

Svrha je zakonodavstva Zajednice, a posebno Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3975/87 od 14. prosinca 1987. o utvrđivanju postupka za primjenu pravila o tržišnom natjecanju na poduzetnike u sektoru zračnog prometa (6) i Uredbe (EEZ) br. 3976/87 od 14. prosinca 1987. o primjeni članka 85. stavka 3. Ugovora na određene kategorije sporazuma i usklađene prakse u sektoru zračnog prometa (7) omogućiti više tržišnog natjecanja među prijevoznicima koji pružaju usluge zračnog prometa javnosti. Stoga nije primjereno uključiti te subjekte u područje primjene ove Direktive. S obzirom na konkurentan položaj brodarstva Zajednice, bilo bi, također, neprimjereno uvjetovati sklapanje ugovora u ovom sektoru podložnim pravilima ove Direktive.

(5)

Područje primjene Direktive 98/38/EEZ trenutačno obuhvaća određene ugovore koje sklapaju naručitelji koji djeluju u telekomunikacijskom sektoru. S ciljem otvaranja ovog sektora donesen je zakonodavni okvir, kao što se navodi u Četvrtom izvještaju o provedbi telekomunikacijskih propisa od 25. studenoga 1998. Jedna od njegovih posljedica bilo je uvođenje stvarnog tržišnog natjecanja de jure i de facto u ovom sektoru. U svrhu informiranja i u svjetlu ove situacije, Komisija je objavila popis telekomunikacijskih usluga (8) koje se već mogu isključiti iz područja primjene te Direktive na temelju njezina članka 8. Daljnji napredak bio je potvrđen u Sedmom izvještaju o provedbi telekomunikacijskih propisa od 26. studenoga 2001. Stoga više nije potrebno regulirati nabave subjekata koji djeluju u ovom sektoru.

(6)

Stoga više nije potrebno održavati Savjetodavni odbor za nabave u području telekomunikacija koji je osnovan na temelju Direktive Vijeća 90/531/EEZ od 17. rujna 1990. o postupcima nabave subjekata u sektorima vodoopskrbe, energetike, prometa i telekomunikacija (9).

(7)

Unatoč tomu, potrebno je i dalje nadzirati razvoj u telekomunikacijskom sektoru i preispitati situaciju ako se ustanovi da u tom sektoru više nema stvarnog tržišnog natjecanja.

(8)

Direktiva 93/38/EEZ izuzima iz njezina područja primjene nabavu govorne telefonije, teleksa, mobitela, usluga paginga i satelitskih usluga. Ta su izuzeća uvedena kako bi se uzela u obzir činjenica da je predmetne usluge najčešće mogao pružati samo jedan pružatelj usluga na određenom zemljopisnom području zbog nepostojanja stvarnog tržišnog natjecanja i postojanja posebnih ili isključivih prava. Uvođenjem stvarnog tržišnog natjecanja u telekomunikacijskom sektoru nestaje opravdanje za tim izuzećima. Stoga je potrebno u područje primjene ove Direktive uključiti nabavu takvih telekomunikacijskih usluga.

(9)

Kako bi se zajamčilo otvaranje ugovora o javnoj nabavi tržišnom natjecanju, a koje sklapaju subjekti koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga, potrebno je izraditi propise za usklađivanje ugovora iznad određene vrijednosti na razini Zajednice. To se usklađivanje temelji na zahtjevima koji se mogu zaključiti iz članaka 14., 28. i 49. Ugovora o osnivanju Europske zajednice i iz članka 97. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, i to na načelu jednakog tretmana, čije je načelo nediskriminacije samo određeniji izraz, načelu uzajamnog priznavanja, načelu razmjernosti, kao i načelu transparentnosti. S obzirom na prirodu sektora na koje se to usklađivanje odnosi, ono bi trebalo uspostaviti okvir za dobru trgovinsku praksu i omogućiti maksimalnu fleksibilnost uz istodobno osiguranje primjene tih načela.

Za ugovore o javnoj nabavi čija je vrijednost manja od one na koju se primjenjuju odredbe o usklađivanju Zajednice, potrebno je podsjetiti se na sudsku praksu koju je razvio Sud Europske zajednice prema kojoj vrijede pravila i načela naprijed navedenih ugovora.

(10)

Kako bi se osiguralo stvarno otvaranje tržišta i pravedna ravnoteža u primjeni pravila nabave u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga, potrebno je identificirati obuhvaćene subjekte na osnovi koja nije njihov pravni status. Stoga treba osigurati da se ne dovodi u pitanje jednaki tretman naručitelja koji djeluju u javnom i onih koji djeluju u privatnom sektoru. Također je potrebno, uz pridržavanje odredaba članka 259. Ugovora, osigurati da se ne dovode u pitanje pravila kojima se uređuje sustav vlasništva u državama članicama.

(11)

Države članice trebale bi osigurati da sudjelovanje tijela kojima se upravlja na temelju javnog prava kao ponuditelja u postupku sklapanja ugovora ne dovodi do narušavanja tržišnog natjecanja u odnosu na privatne ponuditelje.

(12)

Prema članku 6. Ugovora, treba uključiti uvjete u pogledu zaštite okoliša u definiciju te provedbu politika i aktivnosti Zajednice koje se spominju u članku 3. Ugovora, posebno radi promicanja održivog razvoja. Ova Direktiva, stoga, pojašnjava kako naručitelji mogu pridonijeti zaštiti okoliša i promicanju održivog razvoja a da istodobno za svoje ugovore osiguraju mogućnost dobivanja najbolje vrijednosti za novac.

(13)

Ništa u ovoj Direktivi ne bi smjelo sprječavati nametanje ili provedbu mjera potrebnih u svrhu zaštite javnog morala, javne politike, javne sigurnosti, zdravlja, života ljudi i životinja ili očuvanja biljnog života, posebno radi održivog razvoja, pod uvjetom da su te mjere u skladu s Ugovorom.

(14)

Odlukom Vijeća 94/800/EZ od 22. prosinca 1994. o zaključivanju u ime Europske zajednice, s obzirom na pitanja iz njezine nadležnosti, sporazuma postignutih u Urugvajskoj rundi multilateralnih pregovora (1986. – 1994.) (10), posebno je odobren Sporazum Svjetske trgovinske organizacije o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu „Sporazum”), čiji je cilj uspostaviti višestrani okvir podjednakih prava i obveza koji se odnose na ugovore o javnoj nabavi s ciljem postizanja liberalizacije i širenja svjetske trgovine. S obzirom na međunarodna prava i obveze koje ima Zajednica zbog prihvaćanja Sporazuma, na ponuditelje i proizvode iz trećih zemalja koje su potpisnice Sporazuma trebaju se primjenjivati postupci određeni Sporazumom. Sporazum nema izravan učinak. Naručitelji obuhvaćeni Sporazumom koji se pridržavaju odredaba ove Direktive, i koji primjenjuju Direktivu na gospodarske subjekte iz trećih zemalja koje su potpisnice Sporazuma trebali bi, stoga, biti u skladu sa Sporazumom. Bilo bi, također, uputno da ova Direktiva zajamči gospodarskim subjektima Zajednice jednako povoljne uvjete za sudjelovanje u javnoj nabavi kao što su oni rezervirani za gospodarske subjekte iz trećih zemalja koje su potpisnice Sporazuma.

(15)

Prije pokretanja postupka nabave, naručitelji mogu putem tehničkog dijaloga tražiti ili prihvatiti savjet koji se može koristiti u pripremi specifikacija, međutim, pod uvjetom da takav savjet nema učinak onemogućavanja tržišnog natjecanja.

(16)

S obzirom na raznolikost ugovora o radovima, naručitelji bi trebali biti mogućnosti predvidjeti da se ugovori o projektiranju i oni o izvođenju radova sklapaju odvojeno ili zajedno. Namjera ove Direktive nije propisati zajedničko ili odvojeno sklapanje ugovora. Odluku o tome hoće li se ugovori sklapati odvojeno ili zajedno treba donijeti pomoću kvalitativnih i ekonomskih kriterija koji mogu biti određeni nacionalnim pravom.

Ugovor se može smatrati ugovorom o radovima samo ako predmet tog ugovora izričito obuhvaća izvršenje djelatnosti navedenih u Prilogu XII., čak i ako ugovor obuhvaća pružanje drugih usluga potrebnih za izvršavanje tih djelatnosti. Ugovori o uslugama, posebno u području usluga upravljanja imovinom, mogu u određenim okolnostima uključivati radove. Međutim, ako su takvi radovi sporedni uz glavni predmet ugovora i moguća su posljedica ili nadopuna tog predmeta, činjenica da su takvi radovi uključeni u ugovor ne opravdava razlog da se ugovor okarakterizira kao ugovor o radovima.

U svrhu izračunavanja procijenjene vrijednosti ugovora o radovima, primjereno je kao temelj uzeti vrijednost samih radova, kao i procijenjenu vrijednost robe i usluga ako ih ima, koje naručitelji stavljaju na raspolaganje izvođačima radova, ako su te usluge ili roba potrebni za izvođenje predmetnih radova. Treba razumjeti da su, u smislu ovog stavka, predmetne usluge one koje pružaju naručitelji pomoću vlastitog osoblja. S druge strane, na izračun vrijednosti ugovora o uslugama, bez obzira hoće li se one staviti na raspolaganje izvođaču u svrhu kasnijeg izvođenja radova, poštuju se pravila koja se primjenjuju na ugovore o uslugama.

(17)

Područje usluga najbolje je prikazano, u svrhu primjene proceduralnih pravila ove Direktive i u svrhu nadzora, tako što je podijeljeno na kategorije koje odgovaraju određenim rubrikama iz zajedničke klasifikacije i tako što su objedinjene u dva priloga, Prilogu XVII. A i Prilogu XVII. B prema režimu kojemu podliježu. Što se tiče usluga u Prilogu XVII. B, relevantne odredbe ove Direktive ne bi trebale dovesti u pitanje primjenu onih pravila Zajednice koja su specifična za dotične usluge.

(18)

Što se tiče ugovora o uslugama, u prijelaznom razdoblju treba ograničiti potpunu primjenu ove Direktive na ugovore kod kojih će njezine odredbe u najvećoj mogućoj mjeri omogućiti ostvarenje porasta prekogranične trgovine. Ugovore o drugim uslugama treba tijekom ovog prijelaznog razdoblja pratiti prije nego što se donese odluka o potpunoj primjeni ove Direktive. U tom pogledu, treba utvrditi mehanizam za takvo praćenje. Ovaj mehanizam treba istodobno omogućiti zainteresiranim stranama pristup odgovarajućim informacijama.

(19)

Treba izbjeći prepreke slobodnom pružanju usluga. Stoga, pružatelji usluga mogu biti ili fizičke ili pravne osobe. Međutim, ova Direktiva ne bi trebala dovoditi u pitanje primjenu, na nacionalnoj razini, pravila o uvjetima za obavljanje određene djelatnosti ili zvanja, pod uvjetom da su ona u skladu s pravom Zajednice.

(20)

Stalno se razvijaju određene nove elektroničke tehnike nabave. Takve tehnike pridonose povećanju konkurentnosti i pojednostavljenju javne nabave, posebno u smislu ušteda vremena i novca koje će omogućiti njihova uporaba. Naručitelji mogu koristiti elektroničke tehnike nabave, pod uvjetom da je takva uporaba u skladu s pravilima ove Direktive i načelima jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti. U toj mjeri, ponuda koju dostavi ponuditelj, posebno na temelju okvirnog sporazuma ili u slučajevima kada se koristi dinamički sustav nabave, može poprimiti oblik elektroničkog kataloga tog ponuditelja ako on koristi komunikacijska sredstva koje je izabrao naručitelj u skladu s člankom 48.

(21)

S obzirom na brzo širenje elektroničkih sustava nabave, sada bi trebalo uvesti odgovarajuća pravila kako bi se naručiteljima omogućilo da u potpunosti iskoriste mogućnosti koje pružaju ti sustavi. U odnosu na ove okolnosti potrebno je utvrditi potpuno elektronički dinamički sustav nabave za uobičajene nabave i predvidjeti posebna pravila za uspostavljanje i vođenje takvih sustava kako bi se osigurao pravedan tretman svakoga gospodarskog subjekta koji želi pristupiti. Svakom gospodarskom subjektu koji dostavi indikativnu ponudu u skladu sa specifikacijom i zadovolji uvjete sposobnosti treba omogućiti pristup tom sustavu. Pomoću izrade popisa ponuditelja koji su već odabrani i mogućnosti pristupa koja se pruža novim ponuditeljima, ova tehnika nabave omogućava naručitelju da dobije posebno širok spektar ponuda zbog raspoloživih elektroničkih uređaja i, stoga, osigura najpovoljniju uporabu sredstava kroz široku konkurentnost.

(22)

S obzirom da će se uporaba tehnike elektroničke dražbe vjerojatno povećati, takvim bi se dražbama trebala dati definicija na razini Zajednice i one bi se trebale urediti posebnim pravilima kako bi se osiguralo da u potpunosti funkcioniraju u skladu s načelima jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti. S tim ciljem treba predvidjeti da se na takvim elektroničkim dražbama rješavaju samo ugovori o radovima, nabavi robe ili uslugama za koje se specifikacije mogu precizno odrediti. Ovo može posebno biti slučaj za ugovore o nabavi robe, radovima i uslugama koji se ponavljaju. S istim ciljem trebalo bi, također, u svakoj fazi elektroničke dražbe moći utvrditi poredak ponuditelja. Korištenje elektroničkih dražbi omogućava naručiteljima da zatraže od ponuditelja dostavu novih cijena, izmijenjenih naniže i, kada se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, da poboljšaju i druge elemente ponude koji se ne odnose na cijenu. Kako bi se zajamčilo pridržavanje načela transparentnosti, samo elementi pogodni za automatsku procjenu pomoću elektroničkih sredstava, bez ikakve intervencije i/ili iskazivanja sklonosti od strane naručitelja, mogu biti predmet elektroničkih dražbi, to jest, samo elementi koji se mogu kvantificirati tako da se mogu iskazati brojevima ili postocima. S druge strane, oni aspekti ponuda koji za sobom povlače sklonost prema elementima koji se ne mogu kvantificirati ne bi trebali biti predmetom elektroničkih dražbi. Dakle, određeni ugovori o radovima i određeni ugovori o uslugama čiji je predmet intelektualni rad, poput projektiranja radova, ne bi trebali biti predmet elektroničkih dražbi.

(23)

U državama članicama razvijene su određene centralizirane tehnike nabave. Nekoliko javnih naručitelja nadležno je za nabavu ili sklapanje ugovora/okvirnih sporazuma za naručitelje. S obzirom na velike količine koje se nabavljaju, te tehnike pridonose povećanju konkurentnosti i pojednostavljenju javne nabave. Stoga treba predvidjeti jednu definiciju na razini Zajednice za središnja tijela za nabavu koja naručitelji koriste. Također treba dati definiciju uvjeta pod kojima se, u skladu s načelima nediskriminacije i jednakog tretmana, može smatrati da su naručitelji koji nabavljaju radove, robu i/ili usluge putem središnjeg tijela za nabavu udovoljili odredbama ove Direktive.

(24)

Kako bi se uzele u obzir različite okolnosti koje postoje u državama članicama, državama članicama bi trebalo dozvoliti da odaberu mogu li naručitelji koristiti središnja tijela za nabavu, dinamičke sustave nabave ili elektroničke dražbe, kako je određeno i uređeno ovom Direktivom.

(25)

Treba postojati odgovarajuća definicija pojma posebnih ili isključivih prava. Posljedica ove definicije je da činjenica da se, za potrebe izgradnje mreža ili lučkih objekata, ili objekata u zračnim lukama, neki subjekt može služiti postupkom za izvlaštenje ili korištenje imovine, ili može postaviti mrežnu opremu na javnu cestu, ispod ili iznad nje, neće sama po sebi predstavljati isključiva ili posebna prava u smislu ove Direktive. Također, činjenica da neki subjekt vrši isporuku pitke vode, električne energije, plina ili toplinske energije mreži kojom upravlja subjekt koji uživa posebna ili isključiva prava, koja mu je dodijelilo nadležno tijelo države članice u pitanju, sama po sebi ne predstavlja posebno ili isključivo pravo u smislu ove Direktive. Isto tako se prava koja dodjeljuje neka država članica u bilo kakvom obliku, uključujući prava putem akata o koncesiji, ograničenom broju poduzeća na temelju objektivnih, razmjernih i nediskriminirajućih kriterija koji omogućavaju uživanje tih prava svakoj zainteresiranoj strani koja ispunjava te uvjete, ne mogu smatrati posebnim ili isključivim pravima.

(26)

Naručitelji trebaju primjenjivati uobičajene postupke nabave za svoje djelatnosti koje se odnose na vodu i ta se pravila također trebaju primjenjivati u slučajevima kada javni naručitelji u smislu ove Direktive sklapaju ugovore za svoje projekte u području hidrauličkog inženjerstva, navodnjavanja, isušivanja zemljišta ili odlaganja i prerade otpadnih voda. Međutim, ona vrsta pravila nabave koja se predlaže za isporuku robe nije primjerena za nabavu vode, s obzirom na potrebu za nabavom vode od izvora u blizini područja u kojemu će se ona koristiti.

(27)

Određeni subjekti koji pružaju usluge javnog autobusnog prijevoza već su isključeni iz područja primjene Direktive 93/38/EEZ. Takvi bi se subjekti također trebali isključiti iz područja primjene ove Direktive. Kako bi se spriječilo postojanje mnogih posebnih postupaka koji se primjenjuju samo na određene sektore, opći postupak koji dopušta uzimanje u obzir učinaka otvaranja tržišnom natjecanju trebao bi se također primjenjivati na sve subjekte koji pružaju usluge autobusnog prijevoza i koji nisu isključeni iz područja primjene Direktive 93/38/EEZ u skladu s njezinim člankom 2. stavkom 4.

(28)

Uzimajući u obzir daljnje otvaranje poštanskih usluga tržišnom natjecanju u Zajednici i činjenicu da takve usluge putem mreže pružaju javni naručitelji, javna poduzeća i druga poduzeća, pravila ove Direktive trebala bi se primjenjivati na ugovore koje sklapaju naručitelji koji pružaju poštanske usluge, uključujući pravila iz članka 30., koja, osiguravajući primjenu načela iz uvodne izjave 9., stvaraju okvir za dobru trgovinsku praksu i omogućavaju veću fleksibilnost od one koju pruža Direktiva 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama (11). Radi definicije dotičnih aktivnosti potrebno je uzeti u obzir definicije iz Direktive 97/67/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 1997. o zajedničkim pravilima za razvoj unutarnjeg tržišta poštanskih usluga u Zajednici i poboljšanje kvalitete usluga (12).

Bez obzira na njihov pravni status, na subjekte koji pružaju poštanske usluge trenutačno se ne primjenjuju pravila navedena u Direktivi 93/38/EEZ. Stoga bi provedba usklađenja postupaka sklapanja ugovora s ovom Direktivom kod takvih subjekata mogla potrajati duže nego kod subjekata na koje se već primjenjuju ta pravila i koji će samo trebati prilagoditi svoje postupke prema izmjeni donesenoj ovom Direktivom. Stoga treba dopustiti odgodu primjene ove Direktive kako bi se omogućilo dodatno vrijeme potrebno za ovo usklađenje. S obzirom na promjenjive situacije takvih subjekata, države članice trebale bi imati pravo izbora da predvide prijelazno razdoblje za primjenu ove Direktive na naručitelje koji djeluju u sektoru poštanskih usluga.

(29)

Ugovori se mogu sklapati u svrhu ispunjavanja uvjeta nekoliko djelatnosti, eventualno podložno različitim pravnim režimima. Trebalo bi pojasniti da se na onaj pravni režim koji se primjenjuje na jedan ugovor čija je namjena obuhvaćanje nekoliko djelatnosti trebaju primjenjivati pravila koja se primjenjuju na djelatnost za koju je ugovor prvenstveno namijenjen. Određivanje djelatnosti za koju je ugovor prvenstveno namijenjen može se temeljiti na analizi uvjeta koje određeni ugovor mora ispuniti, a koju je izvršio naručitelj u svrhu procjene vrijednosti ugovora i izrade dokumentacije za nadmetanje. U određenim slučajevima, kao što je nabava jednog komada opreme za obavljanje djelatnosti za koju podaci koji omogućavaju procjenu cijena uporabe ne bi bili raspoloživi, možda je objektivno nemoguće odrediti za koju je djelatnost ugovor prvenstveno namijenjen. Trebaju se navesti pravila koja se primjenjuju na takve slučajeve.

(30)

Ne dovodeći u pitanje međunarodne obveze Zajednice, potrebno je pojednostaviti provedbu ove Direktive, posebno pojednostavljenjem pragova i izradom odredaba koje će se primjenjivati na sve naručitelje, bez obzira na sektor u kojem djeluju, odredbe koje se odnose na informacije koje se dostavljaju sudionicima o odlukama donesenima u vezi s postupcima nabave i njihovim rezultatima. Nadalje, u kontekstu Monetarne unije, takve pragove treba utvrditi u eurima tako što će se pojednostaviti primjena ovih odredaba, a istodobno osigurati pridržavanje pragova utvrđenih Sporazumom, koji su izraženi u posebnim pravima vučenja (SDR). U ovom kontekstu treba također predvidjeti periodične revizije pragova izraženih u eurima kako bi se oni, prema potrebi, prilagodili u skladu s mogućim promjenama vrijednosti eura u odnosu na SDR. Osim toga, pragovi koji se primjenjuju na natječaje trebaju biti istovjetni onima koji se primjenjuju na ugovore o uslugama.

(31)

Treba predvidjeti slučajeve u kojima je moguće suzdržavati se od primjene mjera za usklađivanje postupaka iz razloga koji se odnose na državnu sigurnost ili tajnost, ili zbog toga što se primjenjuju posebna pravila o sklapanju ugovora koja proizlaze iz međunarodnih sporazuma, a koja se odnose na razmještanje trupa, ili koja su specifična za međunarodne organizacije.

(32)

Potrebno je isključiti određene ugovore o uslugama, nabavi robe i radovima koji se sklapaju s povezanim društvom čija je glavna djelatnost pružanje takvih usluga, isporuka takve robe ili izvođenje takvih radova udruženju u čijem je sastavu, a ne njihovo nuđenje na tržištu. Također je potrebno isključiti određene ugovore o uslugama, nabavi robe i radovima koje naručitelj sklapa sa zajedničkim pothvatom kojeg je osnovalo više naručitelja u svrhu obavljanja djelatnosti obuhvaćenih ovom Direktivom i u čijem je sastavu taj subjekt. Međutim, potrebno je osigurati da ovo isključenje ne dovede do narušavanja tržišnog natjecanja koje bi išlo u prilog poduzećima ili zajedničkim pothvatima povezanima s tim naručiteljima; potrebno je osigurati odgovarajući paket pravila, posebno u vezi s gornjim granicama u okviru kojih poduzeća mogu ostvariti dio svoga prometa na tržištu i iznad kojega bi izgubili mogućnost da im se daju ugovori bez poziva za nadmetanje, kao i u vezi sa sastavom zajedničkih pothvata i stabilnošću veza između tih zajedničkih pothvata i naručitelja od kojih se ti pothvati sastoje.

(33)

U kontekstu usluga, ugovori za stjecanje ili najam nepokretne imovine, ili prava na takvu imovinu, imaju određena svojstva zbog kojih je primjena pravila o nabavi neprimjerena.

(34)

Usluge arbitraže i mirenja obično pružaju tijela ili pojedinci određeni ili odabrani na način koji se ne može urediti pravilima o nabavi.

(35)

U skladu sa Sporazumom, financijske usluge obuhvaćene ovom Direktivom ne uključuju ugovore koji se odnose na izdavanje, kupovinu, prodaju ili prijenos vrijednosnih papira, ili drugih financijskih instrumenata; posebno, transakcije koje obavljaju naručitelji radi prikupljanja novca ili kapitala nisu obuhvaćene.

(36)

Ova bi Direktiva trebala obuhvaćati pružanje usluga samo ako se one pružaju na temelju ugovora.

(37)

U skladu s člankom 163. Ugovora, poticanje istraživanja i tehnološkog razvoja je sredstvo jačanja znanstvenog i tehnološkog temelja industrije Zajednice, a otvaranje ugovora o uslugama pridonosi tom cilju. Ova Direktiva ne bi trebala obuhvaćati sufinanciranje istraživačkih i razvojnih programa: ugovori o istraživanju i razvoju, izuzevši one koji nose korist isključivo naručitelju za njegovu uporabu pri obavljanju vlastitih poslova, pod uvjetom da je naručitelj u potpunosti platio pruženu uslugu, stoga, nisu obuhvaćeni ovom Direktivom.

(38)

Kako bi se spriječio porast broja posebnih postupaka koji se primjenjuju samo na određene sektore, sadašnji posebni postupci izrađeni na temelju članka 3. Direktive 93/38/EEZ i članka 12. Direktive 94/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 1994. o uvjetima za davanje i korištenje odobrenja za traženje, istraživanje i proizvodnju ugljikovodika (13) kojima se uređuju subjekti koji iskorištavaju neko zemljopisno područje u svrhu traženja ili vađenja nafte, plina, ugljena ili drugih krutih goriva, trebaju se zamijeniti općim postupkom koji dopušta izuzeće sektora koji su izravno izloženi tržišnom natjecanju. Međutim, treba osigurati da se ovim ne dovede u pitanje Odluka Komisije 93/676/EEZ od 10. prosinca 1993. o iskorištavanju zemljopisnih područja u svrhu traženja ili vađenja nafte ili plina ne predstavlja u Nizozemskoj djelatnost određenu člankom 2. stavkom 2. točkom (b) podtočkom i. Direktive Vijeća 90/531/EEZ i da se u Nizozemskoj neće smatrati da subjekti koji obavljaju takvu djelatnost djeluju na temelju posebnih ili isključivih prava u smislu članka 2. stavka 3. točke (b) te Direktive (14), Odluka Komisije 97/367/EZ od 30. svibnja 1997. kojom se utvrđuje da iskorištavanje zemljopisnih područja u svrhu traženja ili vađenja nafte ili plina ne predstavlja u Ujedinjenoj Kraljevini djelatnost određenu člankom 2. stavkom 2. točkom (b) podtočkom i. Direktive Vijeća 93/38/EEZ i da se u Ujedinjenoj Kraljevini neće smatrati da subjekti koji obavljaju takvu djelatnost djeluju na temelju posebnih ili isključivih prava u smislu članka 2. stavka 3. točke (b) te Direktive (15), Odluka Komisije 2002/205/EZ od 4. ožujka 2002. donesena nakon zahtjeva koji je podnijela Austrija za posebnim režimom predviđenim u članku 3. Direktive 93/38/EEZ (16) i Odluka Komisije 2004/73/EZ na zahtjev Njemačke za primjenom posebnog postupka koji je utvrđen člankom 3. Direktive 93/38/EEZ (17).

(39)

Zapošljavanje i posao ključni su elementi pri jamčenju jednakih mogućnosti za sve i pridonose integraciji u društvo. U ovom kontekstu, zaštitne radionice i zaštićeni programi zapošljavanja uspješno pridonose integraciji ili reintegraciji osoba s invaliditetom na tržište rada. Međutim, takve radionice možda ne bi mogle dobiti ugovore pod uobičajenim uvjetima tržišnog natjecanja. Dakle, uputno je predvidjeti da države članice mogu rezervirati pravo na sudjelovanje u postupcima nabave za takve radionice ili rezervirati izvršavanje ugovora za kontekst zaštićenih programa zapošljavanja.

(40)

Ova se Direktiva ne bi trebala primjenjivati ni na ugovore čija je namjena omogućiti izvršavanje djelatnosti iz članaka od 3. do 7. niti na natječaje organizirane u svrhu obavljanja takve djelatnosti ako je u državi članici u kojoj se ta djelatnost obavlja ona izravno izložena natjecanju na tržištima kojima pristup nije ograničen. Stoga je potrebno uvesti postupak koji se može primjenjivati na sve sektore obuhvaćene ovom Direktivom, a koji će omogućiti da se uzmu u obzir učinci sadašnjeg ili budućeg otvaranja tržišnom natjecanju. Takav bi postupak trebao osigurati pravnu sigurnost za subjekte koji su u pitanju, kao i odgovarajući proces donošenja odluka koji bi osigurao u kratkim rokovima ujednačenu primjenu prava Zajednice u ovom području.

(41)

Izravnu izloženost tržišnom natjecanju treba ocjenjivati na temelju objektivnih kriterija, uzimajući u obzir specifična svojstva predmetnog sektora. Smatrat će se da provedba i primjena odgovarajućeg zakonodavstva Zajednice, kojom se otvara određeni sektor ili jedan njegov dio, pruža dovoljne razloge za pretpostavku da postoji slobodan pristup dotičnom tržištu. Takvo odgovarajuće zakonodavstvo treba odrediti u jednom prilogu koji Komisija može ažurirati. Prilikom ažuriranja, Komisija posebno uzima u obzir moguće donošenje mjera koje za nužnu posljedicu imaju pravo otvaranje tržišnom natjecanju sektora, osim onih za koje je zakonodavstvo već navedeno u Prilogu XI., poput sektora željezničkog prometa. U slučajevima kada slobodan pristup određenom tržištu ne proizlazi iz provedbe odgovarajućeg zakonodavstva Zajednice, treba pružiti dokaze da je takav pristup slobodan de jure i de facto. U ovu svrhu, primjena od strane države članice jedne direktive, kao što je Direktiva 94/22/EZ, kojom se određeni sektor otvara tržišnom natjecanju, na drugi sektor, poput sektora ugljena, je okolnost koju treba uzeti u obzir u smislu članka 30.

(42)

Tehničke specifikacije koje izrađuju kupci trebaju omogućiti otvaranje javne nabave tržišnom natjecanju. S tim ciljem treba omogućiti podnošenje ponuda koje nude raznolika tehnička rješenja. Prema tomu, treba omogućiti izradu tehničkih specifikacija u smislu funkcionalne izvedbe i zahtjeva i, u slučajevima kada se upućuje na europsku normu ili, ako takva norma ne postoji, na nacionalnu normu, naručitelji bi trebali razmatrati ponude na temelju drugih jednakovrijednih rješenja koja ispunjavaju zahtjeve naručitelja i jednakovrijedna su u smislu sigurnosti. Kako bi mogli pružiti dokaz o jednakovrijednosti, ponuditeljima treba dopustiti korištenje bilo kakvog oblika dokaza. Naručitelji bi trebali biti u mogućnosti pružiti razlog za eventualnu odluku da jednakovrijednost u određenom slučaju ne postoji. Naručitelji koji žele odrediti zahtjeve u pogledu zaštite okoliša za tehničke specifikacije određenog ugovora, mogu navesti svojstva okoliša, poput određenog načina proizvodnje, i/ili posebne učinke proizvodnih skupina, ili usluga na okoliš. Oni mogu koristiti, ali nisu obvezni koristiti odgovarajuće specifikacije koje su određene u ekološkim oznakama, kao što je europska ekološka oznaka, (multi)nacionalne ekološke oznake ili u bilo kojoj drugoj ekološkoj oznaci, pod uvjetom da su zahtjevi u pogledu oznake sastavljeni i doneseni na temelju znanstvenih podataka u postupku u kojem mogu sudjelovati sve zainteresirane strane, poput državnih tijela, potrošača, proizvođača, distributera i organizacija za zaštitu okoliša, i pod uvjetom da je oznaka pristupačna i dostupna svim zainteresiranim stranama. Naručitelji bi trebali, kadgod je to moguće, utvrđivati tehničke specifikacije tako da se uzmu u obzir kriteriji pristupačnosti za osobe s invaliditetom ili izvedba za sve korisnike. Treba jasno navesti tehničke specifikacije tako da svi ponuditelji znaju što obuhvaćaju zahtjevi koje je postavio naručitelj.

(43)

S ciljem poticanja uključenja malih i srednjih poduzeća u tržište ugovora o javnoj nabavi, potrebno je uključiti odredbe o podizvođenju.

(44)

Uvjeti izvršavanja ugovora su u skladu s Direktivom ako nisu izravno ili neizravno diskriminirajući i ako su navedeni u obavijesti koja se koristi kao poziv na nadmetanje, ili u specifikacijama. Njihova namjena može posebno biti poticanje stručne izobrazbe na radnom mjestu, zapošljavanje osoba koje se susreću s određenim poteškoćama pri integraciji, borba protiv nezaposlenosti ili zaštita okoliša. Primjerice, mogu se navesti zahtjevi — koji se primjenjuju za vrijeme izvršavanja ugovora — za zapošljavanjem osoba koje duže vrijeme traže posao ili za provedbom obrazovnih mjera za nezaposlene, ili za mlade osobe, a koji bi u suštini bili u skladu s odredbama temeljnih konvencija Međunarodne organizacije rada, pod pretpostavkom da te odredbe nisu uvedene u nacionalno pravo, te za zapošljavanjem većeg broja osoba s poteškoćama razvoju od onoga koji se zahtijeva prema nacionalnom zakonodavstvu.

(45)

Zakoni, drugi propisi i kolektivni ugovori, kako na nacionalnoj razini tako i na razini Zajednice, koji su na snazi u području uvjeta zapošljavanja i zaštite na radu, primjenjuju se za vrijeme izvršavanja ugovora, pod uvjetom da su takva pravila i njihova primjena u skladu s pravom Zajednice. U prekograničnim situacijama u kojima radnici iz jedne države članice pružaju usluge u drugoj državi članici u svrhu izvršavanja ugovora, Direktivom 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (18) utvrđeni su minimalni uvjeti koje mora poštovati država domaćin u pogledu tih raspoređenih radnika. Ako nacionalno pravo sadrži odredbe u tom smislu, neudovoljavanje tim obvezama može se smatrati teškim profesionalnim propustom ili prekršajem u vezi s profesionalnom djelatnošću dotičnoga gospodarskog subjekta koje bi moglo dovesti do isključenja toga gospodarskog subjekta iz postupka nabave.

(46)

S obzirom na nove razvoje događaja u informacijskoj i telekomunikacijskoj tehnologiji i pojednostavljenja koja ona mogu donijeti u smislu objavljivanja ugovora te učinkovitosti i transparentnosti postupaka nabave, elektronička sredstva treba izjednačiti s tradicionalnim sredstvima komunikacije i razmjene informacija. Odabrana sredstva i tehnologija trebaju, što je više moguće, biti u skladu s tehnologijama koje se koriste u drugim državama članicama.

(47)

Uporaba elektroničkih sredstava dovodi do uštede vremena. Zbog toga treba predvidjeti smanjenje minimalnih rokova u slučajevima kada se koriste elektronička sredstva, međutim, podložno uvjetu da su ona u skladu s posebnim načinom prijenosa koji je predviđen na razini Zajednice. Međutim, potrebno je osigurati da kumulativni učinak smanjenja rokova ne dovede do prekratkih rokova.

(48)

Direktivu 1999/93/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 1999. o okviru Zajednice za elektroničke potpise (19) i Direktivu 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o nekim pravnim vidovima usluga informacijskog društva, osobito elektroničkog poslovanja na unutarnjem tržištu („Direktiva o elektroničkom poslovanju”) (20) treba, u kontekstu ove Direktive, primjenjivati na prijenos informacija elektroničkim sredstvima. Postupci javne nabave i pravila koja se primjenjuju na natječaje za pružanje usluga nameću potrebu za jednom višom razinom sigurnosti i povjerljivosti od one koja se zahtijeva tim Direktivama. Prema tomu, uređaji za elektroničko zaprimanje ponuda, zahtjeva za sudjelovanje te planova i projekata trebaju udovoljavati određenim dodatnim zahtjevima. S tim ciljem treba, što je više moguće, poticati uporabu elektroničkih potpisa, a posebno naprednih elektroničkih potpisa. Nadalje, postojanje dobrovoljnih programa ovlašćivanja moglo bi predstavljati povoljan okvir za povećanje razine za pružanje usluge certificiranja za te uređaje.

(49)

Potrebno je obavijestiti sudionike u postupku nabave o odlukama o sklapanju okvirnog sporazuma ili o sklapanju ugovora, ili o odustajanju od postupka u rokovima koji su dovoljno kratki kako bi se izbjegla nemogućnost podnošenja zahtjeva za revizijom; stoga se ove obavijesti trebaju dati što je prije moguće, a općenito u roku 15 dana od odluke.

(50)

Treba pojasniti da naručitelji koji utvrđuju uvjete sposobnosti u otvorenom postupku, to trebaju činiti u skladu s objektivnim pravilima i kriterijima, isto kao što uvjeti sposobnosti u ograničenim ili pregovaračkim postupcima trebaju biti objektivni. Ta objektivna pravila i kriteriji, kao i uvjeti sposobnosti, ne moraju nužno podrazumijevati ponderiranje.

(51)

Važno je uzeti u obzir sudsku praksu Suda Europske zajednice u slučajevima kada se neki gospodarski subjekt oslanja na ekonomske, financijske ili tehničke sposobnosti drugih subjekata, bez obzira na to kakva je pravna narav veze između njega i tih subjekata, kako bi zadovoljio uvjete sposobnosti ili, u kontekstu sustava kvalifikacije, kako bi potkrijepio svoj zahtjev za kvalifikaciju. U ovom posljednjem slučaju, gospodarski subjekt mora dokazati da će mu ti resursi stvarno biti na raspolaganju tijekom čitavog razdoblja valjanosti kvalifikacije. Za potrebe te kvalifikacije, naručitelj, stoga, može odrediti razinu uvjeta koji se trebaju ispuniti, a posebno, primjerice, ako se taj gospodarski subjekt oslanja na financijsko stanje drugog subjekta, on može zahtijevati da se taj subjekt smatra odgovornim, po potrebi zajednički i pojedinačno.

Sustavi kvalifikacije trebaju se voditi u skladu s objektivnim pravilima i kriterijima koji se, po izboru naručitelja, mogu odnositi na sposobnost gospodarskih subjekata i/ili svojstva radova, robe ili usluga koje taj sustav obuhvaća. U svrhu kvalifikacije, naručitelji mogu provoditi vlastita ispitivanja s ciljem ocjene svojstava predmetnih radova, robe ili usluga, posebno u smislu usklađenosti i sigurnosti.

(52)

Odgovarajuća pravila Zajednice o uzajamnom priznavanju diploma, potvrda i drugih dokaza o formalnim kvalifikacijama primjenjuju se kada je za sudjelovanje u postupku nabave ili natječaju potreban dokaz o određenoj kvalifikaciji.

(53)

U odgovarajućim slučajevima u kojima priroda radova i/ili usluga opravdava primjenu mjera ili programa upravljanja okolišem tijekom izvršavanja nekog ugovora, može se zahtijevati primjena takvih mjera ili programa. Programi upravljanja okolišem, bez obzira jesu li prijavljeni u skladu s instrumentima Zajednice poput Uredbe (EZ) br. 761/2001 (EMAS) (21) mogu pokazati da gospodarski subjekt ima tehničke mogućnosti za izvršavanje ugovora. Nadalje, kao oblik dokaza treba prihvatiti opis mjera koje je proveo gospodarski subjekt s ciljem osiguranja iste razine zaštite okoliša kao alternativu prijavi programa upravljanja okolišem.

(54)

Treba izbjegavati sklapanje ugovora o javnoj nabavi s gospodarskim subjektima koji su sudjelovali u kriminalnim organizacijama ili koji su okrivljeni za korupciju, ili prijevaru na štetu financijskih interesa Europskih zajednica, ili za pranje novca. S obzirom da naručitelji, koji nisu javni naručitelji, možda nemaju pristup nepobitnom dokazu o predmetnom pitanju, potrebno je tim naručiteljima prepustiti izbor o tome hoće li primjenjivati uvjete za isključenje koji su navedeni u članku 45. stavku 1. Direktive 2004/18/EZ. Stoga treba ograničiti obvezu primjene članka 45. stavka 1., samo na naručitelje koji su javni naručitelji. Kada je to primjereno, naručitelji trebaju zatražiti od podnositelja zahtjeva za kvalifikaciju, od natjecatelja ili ponuditelja da dostave odgovarajuće dokumente i, ako imaju dvojbe u vezi s osobnom situacijom tih gospodarskih subjekata, mogu tražiti suradnju nadležnih tijela predmetne države članice. Takvi se gospodarski subjekti trebaju isključiti čim javni naručitelj sazna za presudu koja se odnosi na ta djela a koja je donesena u skladu s nacionalnim pravom i ima snagu res judicata.

Ako nacionalno pravo sadrži odredbe u tom smislu, nepridržavanje zakonodavstva o zaštiti okoliša ili zakonodavstva o nezakonitim sporazumima u ugovorima, koje je bilo predmetom konačne presude ili odluke koja ima istovjetan učinak, može se smatrati prekršajem u vezi s profesionalnom djelatnošću dotičnoga gospodarskog subjekta ili teškim profesionalnim propustom.

Nepridržavanje nacionalnih odredaba kojima se provode Direktive Vijeća 2000/78/EZ (22) i 76/207/EEZ (23) o jednakom tretmanu radnika, koje je bilo predmetom konačne presude ili odluke koja ima istovjetan učinak, može se smatrati prekršajem u vezi s profesionalnom djelatnošću dotičnoga gospodarskog subjekta ili teškim profesionalnim propustom.

(55)

Ugovori se moraju sklapati na temelju objektivnih kriterija koji osiguravaju pridržavanje načela transparentnosti, nediskriminacije i jednakog tretmana te koji jamče procjenu ponuda u uvjetima stvarnog tržišnog natjecanja. Zbog toga je uputno omogućiti primjenu samo dva kriterija odabira ponude: „najniža cijena” i „ekonomski najpovoljnija ponuda”.

Kako bi se osiguralo pridržavanje načela jednakog tretmana pri sklapanju ugovora, potrebno je predvidjeti obvezu — utvrđenu sudskom praksom — osiguranja potrebne transparentnosti kako bi se svim ponuditeljima omogućilo da budu razumno dobro obaviješteni o kriterijima i postupcima koji će se primjenjivati za utvrđivanje ekonomski najpovoljnije ponude. Stoga su naručitelji obvezni pravodobno navesti kriterije za odabir ponude i relativni značaj koji je pridan svakom od tih kriterija kako bi ponuditelji imali dovoljno vremena za pripremu svojih ponuda. Naručitelji mogu odstupiti od navođenja značaja kriterija za odabir ponude u opravdanim slučajevima, za koje moraju biti u mogućnosti navesti razloge, ako se značaj ne može unaprijed utvrditi, posebno zbog kompleksnosti ugovora. U takvim slučajevima moraju navesti redoslijed važnosti kriterija, počevši od najvažnijeg.

Kada se naručitelji odluče za sklapanje ugovora prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, oni trebaju ocijeniti ponude kako bi utvrdili koja ponuda pruža najveću vrijednost za novac. S tim ciljem, oni trebaju odrediti ekonomske kriterije i kriterije kakvoće koji, uzeti u cjelini, moraju omogućiti određivanje ekonomski najpovoljnije ponude za naručitelja. Određivanje tih kriterija ovisi o predmetu ugovora budući da ti kriteriji moraju omogućiti procjenu razine izvedbe koja se nudi svakom ponudom u svjetlu predmeta ugovora kako je definiran u tehničkim specifikacijama, te mjerenje vrijednosti za novac svake ponude. Kako bi se zajamčio jednaki tretman, kriteriji za odabir ponude moraju omogućiti objektivnu usporedbu i procjenu ponuda. Ako se ispune ti uvjeti, ekonomski i kvalitativni kriteriji za odabir ponude, poput ispunjavanja uvjeta zaštite okoliša, mogu naručitelju omogućiti da zadovolji potrebe zainteresirane javnosti koje su iskazane u ugovornim specifikacijama. Pod istim uvjetima naručitelj može upotrebljavati kriterije čiji je cilj ispunjavanje socijalnih uvjeta, posebno kao odgovor na potrebe — definirane u ugovornim specifikacijama — skupina ljudi s posebnim poteškoćama kojima pripadaju oni koji primaju, odnosno koriste radove, robu ili usluge koje su predmet ugovora.

(56)

Kriteriji odabira ponude ne smiju utjecati na primjenu nacionalnih odredaba o naknadi za određene usluge, kao što su usluge koje pružaju arhitekti, inženjeri ili odvjetnici.

(57)

Na računanje rokova iz ove Direktive treba primjenjivati Uredbu Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1182/71 od 3. lipnja 1971. o utvrđivanju pravila koja se primjenjuju na razdoblja, datume i rokove (24).

(58)

Ova Direktiva ne bi trebala dovesti u pitanje postojeće međunarodne obveze Zajednice ili država članica i ne bi trebala dovesti u pitanje primjenu odredaba Ugovora, a posebno njegovih članaka 81. i 86.

(59)

Ova Direktiva ne bi trebala dovesti u pitanje rokove navedene u Prilogu XXV. u kojima države članice moraju prenijeti u nacionalno zakonodavstvo i primijeniti Direktivu 93/38/EEZ.

(60)

Mjere potrebne za provedbu ove Direktive treba donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka primjene provedbenih ovlasti danih Komisiji (25),

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

SADRŽAJ

GLAVA I.

Poglavlje I.

Članak 1.

Poglavlje II.

Odjeljak 1.

Članak 2.

Odjeljak 2.

Članak 3.

Članak 4.

Članak 5.

Članak 6.

Članak 7.

Članak 8.

Članak 9.

Poglavlje III.

Članak 10.

GLAVA II.

Poglavlje I.

Članak 11.

Članak 12.

Članak 13.

Članak 14.

Članak 15.

Poglavlje II.

Odjeljak 1.

Članak 16.

Članak 17.

Odjeljak 2.

Pododjeljak 1.

Članak 18.

Pododjeljak 2.

Članak 19.

Članak 20.

Članak 21.

Članak 22.

Članak 23.

Pododjeljak 3.

Članak 24.

Članak 25.

Pododjeljak 4.

Članak 26.

Pododjeljak 5.

Članak 27.

Članak 28.

Članak 29.

Članak 30.

Poglavlje III.

Članak 31.

Članak 32.

Članak 33.

Poglavlje IV.

Članak 34.

Članak 35.

Članak 36.

Članak 37.

Članak 38.

Članak 39.

Poglavlje V.

Članak 40.

Poglavlje VI.

Odjeljak 1.

Članak 41.

Članak 42.

Članak 43.

Članak 44.

Odjeljak 2.

Članak 45.

Članak 46.

Članak 47.

Odjeljak 3.

Članak 48.

Članak 49.

Članak 50.

Poglavlje VII.

Članak 51.

Odjeljak 1.

Članak 52.

Članak 53.

Članak 54.

Odjeljak 2.

Članak 55.

Članak 56.

Članak 57.

Odjeljak 3.

Članak 58.

Članak 59.

GLAVA III.

Članak 60.

Članak 61.

Članak 62.

Članak 63.

Članak 64.

Članak 65.

Članak 66.

GLAVA IV.

Članak 67.

Članak 68.

Članak 69.

Članak 70.

Članak 71.

Članak 72.

Članak 73.

Članak 74.

Članak 75.

Prilog I.

Prilog II.

Prilog III.

Prilog IV.

Prilog V.

Prilog VI.

Prilog VII.

Prilog VIII.

Prilog IX.

Prilog X.

Prilog XI.

Prilog XII.

Prilog XIII.

Prilog XIV.

Prilog XV. A

Prilog XV. B

Prilog XVI.

Prilog XVII. A

Prilog XVII. B

Prilog XVIII.

Prilog XIX.

Prilog XX.

Prilog XXI.

Prilog XXII.

Prilog XXIII.

Prilog XXIV.

Prilog XXV.

Prilog XXVI.

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE KOJE SE PRIMJENJUJU NA UGOVORE I NATJEČAJE

POGLAVLJE I.

Osnovni pojmovi

Članak 1.

Definicije

1.   Za potrebe ove Direktive primjenjuju se definicije navedene u ovom članku.

2.

(a)

„Ugovori o nabavi robe, ugovori o radovima i ugovori uslugama” znači naplatni ugovori sklopljeni u pisanom obliku između jednog ili više naručitelja iz članka 2. stavka 2. i jednog ili više izvoditelja radova, dobavljača ili pružatelja usluge.

(b)

„Ugovori o radovima” znači ugovori čiji je predmet ili izvođenje radova, ili projektiranje i izvođenje radova, koji se odnose na jednu ili više djelatnosti u smislu Priloga XII., ili posao, ili realizacija bilo kakvim sredstvima posla koji odgovara zahtjevima koje je naručitelj. Pojam „posao” znači rezultat gradnje ili građevinskih radova uzetih u cjelini koji je sam po sebi dovoljan da ispuni gospodarsku ili tehničku funkciju.

(c)

„Ugovori o nabavi robe” znači ugovori koji nisu ugovori iz točke (b), a čiji je predmet kupovina, najam, zakup, kupnja na otplatu, s ili bez opcije kupnje, proizvoda.

Ugovor čiji je predmet isporuka proizvoda, a koji kao sporednu stvar obuhvaća i poslove postavljanja i instalacije, smatra se „ugovorom o nabavi robe”.

(d)

„Ugovori o uslugama” znači ugovori koji nisu ugovori o radovima ili o nabavi robe, a čiji je predmet pružanje usluga iz Priloga XVII.

Ugovor čiji su predmet i proizvodi i usluge u smislu Priloga XVII. smatra se „ugovorom o uslugama” ako vrijednost tih usluga prelazi vrijednost proizvoda obuhvaćenih ugovorom.

Ugovor čiji su predmet usluge u smislu Priloga XVII. i koji uključuje radove u smislu Priloga XII. koji su samo sporedni uz glavni predmet ugovora, smatra se ugovorom o uslugama.

3.

(a)

„Koncesija za radove” znači ugovor istoga tipa kao i ugovor o radovima, a razlikuje se samo u činjenici da se naknada za radove koji će se izvesti sastoji ili samo od prava na iskorištavanje radova, ili od tog prava zajedno s plaćanjem.

(b)

„Koncesija za usluge” znači ugovor istoga tipa kao i ugovor o uslugama, a razlikuje se samo u činjenici da se naknada za pružanje usluga sastoji ili samo od prava na iskorištavanje usluga, ili od tog prava zajedno s plaćanjem.

4.   „Okvirni sporazum” znači sporazum između jednog ili više naručitelja iz članka 2. stavka 2., i jednog ili više gospodarskih subjekata, a čija je svrha utvrditi uvjete kojima se uređuju ugovori koji se sklapaju tijekom određenog razdoblja, posebno u pogledu cijene i, po potrebi, predviđenih količina.

5.   „Dinamički sustav nabave” znači potpuno elektronički proces za uobičajene nabave, čija svojstva da su općenito dostupne na tržištu ispunjavaju zahtjeve naručitelja, a taj je proces ograničenoga trajanja i otvoren tijekom čitavog razdoblja njegove valjanosti svakom gospodarskom subjektu koji zadovolji uvjete sposobnosti i koji je dostavio indikativnu ponudu koja je u skladu sa specifikacijom.

6.   „Elektronička dražba” znači proces koji se ponavlja i koji uključuje elektronički uređaj za predstavljanje novih cijena, izmijenjenih naniže, i/ili novih vrijednosti koje se odnose na određene elemente ponuda, a koji se odvija nakon početne potpune procjene ponuda i omogućava njihovo rangiranje pomoću automatskih metoda procjene. Dakle, određeni ugovori o uslugama i određeni ugovori o radovima čiji je predmet intelektualni rad, poput projektiranja radova, ne mogu biti predmetom elektroničkih dražbi.

7.   Izraz „izvoditelj radova”, „dobavljač” ili „pružatelj usluga” znači ili fizička ili pravna osoba, ili naručitelj u smislu članka 2. stavka 2. točke (a) ili (b), ili zajednica takvih osoba i/ili naručitelja koja na tržištu nudi izvođenje radova i/ili posla, proizvode ili usluge.

Izraz „gospodarski subjekt” obuhvaća u jednakoj mjeri pojmove izvoditelja radova, dobavljača i pružatelja usluga. On se koristi samo radi pojednostavljenja.

„Ponuditelj” znači gospodarski subjekt koji dostavlja ponudu, a izraz „natjecatelj” znači osoba koja traži poziv za sudjelovanjem u ograničenom ili pregovaračkom postupku.

8.   „Središnje tijelo za nabavu” znači javni naručitelj u smislu članka 2. stavka 1. točke (a) ili javni naručitelj u smislu članka 1. stavka 9. Direktive 2004/18/EZ koje:

stječe robu i/ili usluge namijenjene naručiteljima, ili

sklapa ugovore o javnoj nabavi ili okvirne sporazume za radove, robu ili usluge namijenjene naručiteljima.

9.   „Otvoreni, ograničeni i pregovarački postupci” znači postupci nabave koje primjenjuju naručitelji, pri čemu:

(a)

u slučaju otvorenih postupaka, svaki zainteresirani gospodarski subjekt može dostaviti ponudu;

(b)

u slučaju ograničenih postupaka, svaki zainteresirani gospodarski subjekt može zahtijevati da sudjeluje a samo oni natjecatelji koje naručitelj pozove mogu dostaviti ponudu;

(c)

u slučaju pregovaračkih postupaka, naručitelj konzultira gospodarskog subjekta po svom izboru i pregovara o uvjetima ugovora s jednim ili više njih.

10.   „Natječaji” znači oni postupci koji omogućavaju naručitelju stjecanje, uglavnom u području prostornog planiranja, arhitekture, inženjerstva ili obrade podataka, plana ili projekta koji je odabrao ocjenjivački sud nakon provedenog natjecanja s ili bez dodjele nagrada.

11.   „Pisan” ili „u pisanom obliku” znači svaki iskaz koji se sastoji od riječi ili brojeva koji se mogu čitati, umnožavati i naknadno slati. On može uključivati podatke koji se prenose i pohranjuju pomoću elektroničkih sredstava.

12.   „Elektronička sredstva” znači korištenje elektroničke opreme za obradu (uključujući digitalnu kompresiju) i pohranu podataka koji se šalju, prenose i zaprimaju žičanom vezom, radiovezom, optičkim sredstvima ili drugim elektromagnetskim sredstvima.

13.   „Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)” znači referentna nomenklatura koja se primjenjuje na ugovore o javnoj nabavi kako je donesena Uredbom (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV) (26) uz istodobno osiguranje istovjetnosti s ostalim postojećim nomenklaturama.

U slučaju različitih tumačenja područja primjene ove Direktive zbog mogućih razlika između CPV-a i nomenklatura NACE, koje su navedene u Prilogu XII., ili između CPV-a i nomenklatura CPC (privremene verzije), koje su navedene u Prilogu XVII., nomenklatura NACE, odnosno CPC ima prvenstvo.

POGLAVLJE II.

Definicija obuhvaćenih djelatnosti i subjekata

Odjeljak 1.

Subjekti

Članak 2.

Naručitelji

1.   Za potrebe ove Direktive,

(a)

„javni naručitelji” znači država, regionalne ili lokalne vlasti, tijela kojima se upravlja na temelju javnog prava, zajednice koje su formirale jedno ili nekoliko takvih vlasti, ili jedno ili nekoliko takvih tijela kojima se upravlja na temelju javnog prava.

„Tijelo kojim se upravlja na temelju javnog prava” znači svako tijelo:

osnovano za određenu svrhu radi zadovoljavanja potreba u općem interesu i koje nema industrijski ili trgovački karakter,

koje ima pravnu osobnost i

koje većim dijelom financira država, regionalne ili lokalne vlasti, ili druga tijela kojima se upravlja na temelju javnog prava; ili koje je podložno nadzoru nad poslovanjem od strane tih tijela; ili koje ima upravni, upraviteljski ili nadzorni odbor čijih je više od polovice članova imenovala država, regionalne ili lokalne vlasti, ili druga tijela kojima se upravlja na temelju javnog prava;

(b)

„javno poduzeće” znači svako poduzeće u kojem javni naručitelji mogu imati, izravno ili neizravno, prevladavajući utjecaj na temelju njihova vlasništva u njemu, financijskog udjela u njemu, ili na temelju pravila prema kojima se ravna.

Prevladavajući utjecaj javnih naručitelja pretpostavlja se kada oni, izravno ili neizravno, u odnosu na poduzeće:

posjeduju većinu upisanog kapitala, ili

imaju utjecaj na većinu glasova povezanih s ulozima koje je izdalo poduzeće, ili

mogu imenovati više od polovice upravnog, upraviteljskog ili nadzornog tijela poduzeća.

2.   Ova se Direktiva primjenjuje na naručitelje:

(a)

koji su javni naručitelji ili javna poduzeća i koja obavljaju jednu od djelatnosti navedenih u člancima od 3. do 7.;

(b)

koji, ako nisu javni naručitelji ili javna poduzeća, kao jednu od svojih djelatnosti imaju bilo koju od djelatnosti navedenih u člancima od 3. do 7., ili bilo koju kombinaciju tih djelatnosti i djeluju na temelju posebnih ili isključivih prava koja im je dodijelilo nadležno tijelo države članice.

3.   Za potrebe ove Direktive, „posebna ili isključiva prava” znači prava koja dodjeljuje nadležno tijelo države članice na temelju bilo koje odredbe zakona, drugog propisa ili upravnog akta čiji je učinak ograničavanje izvršavanja djelatnosti određenih u člancima od 3. do 7. na jednog subjekta ili više njih, i koji ima znatan utjecaj na mogućnost drugih subjekata da obavljaju takvu djelatnost.

Odjeljak 2.

Djelatnosti

Članak 3.

Plin, toplinska i električna energija

1.   Što se tiče plina i toplinske energije, ova se Direktiva primjenjuje na sljedeće djelatnosti:

(a)

pružanje fiksnih mreža ili upravljanje fiksnim mrežama s namjerom pružanja usluge javnosti u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom plina ili toplinske energije; ili

(b)

isporuka plina ili toplinske energije takvim mrežama.

2.   Isporuka plina ili toplinske energije mrežama koje pružaju uslugu javnosti od strane naručitelja koji nije javni naručitelj ne smatra se relevantnom djelatnošću u smislu stavka 1. ako je:

(a)

proizvodnja plina ili toplinske energije od strane tog subjekta neizbježna posljedica obavljanja djelatnosti koja nije djelatnost iz stavka 1. ili 3. ovog članka, ili iz članaka od 4. do 7.; i

(b)

jedini cilj isporuke javnoj mreži ekonomsko iskorištavanje takve proizvodnje i ne iznosi više od 20 % prometa tog subjekta uzimajući u obzir prosjek prethodne tri godine, uključujući tekuću godinu.

3.   Što se tiče električne energije, ova se Direktiva primjenjuje na sljedeće djelatnosti:

(a)

pružanje fiksnih mreža ili upravljanje fiksnim mrežama s namjerom pružanja usluge javnosti u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne energije; ili

(b)

isporuka električne energije takvim mrežama.

4.   Isporuka električne energije mrežama koje pružaju uslugu javnosti putem od strane naručitelja koji nije javni naručitelj ne smatra se relevantnom djelatnošću u smislu stavka 3. ako:

(a)

se proizvodnja električne energije od strane tog subjekta obavlja zbog toga što je njezina potrošnja potrebna za obavljanje djelatnosti koja nije djelatnost iz stavka 1. ili 3. ovog članka, ili iz članaka od 4. do 7.; i

(b)

isporuka javnoj mreži ovisi samo o vlastitoj potrošnji subjekta i ne iznosi više od 30 % ukupne proizvodnje energije subjekta uzimajući u obzir prosjek prethodne tri godine, uključujući tekuću godinu.

Članak 4.

Voda

1.   Ova se Direktiva primjenjuje na sljedeće djelatnosti:

(a)

pružanje fiksnih mreža ili upravljanje fiksnim mrežama s namjerom pružanja usluge javnosti u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom pitke vode; ili

(b)

isporuka pitke vode takvim mrežama.

2.   Ova se Direktiva također primjenjuje na ugovore ili natječaje koje sklapaju, odnosno organiziraju subjekti koji obavljaju djelatnost iz stavka 1. i koji:

(a)

su u vezi s projektima hidrauličkog inženjerstva, navodnjavanjem ili isušivanjem zemljišta, pod uvjetom da količina vode koja će se koristiti za isporuku pitkom vodom predstavlja više od 20 % ukupne količine vode koja se dobiva takvim projektima, ili instalacijama za navodnjavanje ili isušivanje, ili

(b)

su u vezi s odlaganjem ili obradom otpadnih voda.

3.   Isporuka pitke vode mrežama koje pružaju uslugu javnosti od strane naručitelja koji nije javni naručitelj ne smatra se relevantnom djelatnošću u smislu stavka 1. ako:

(a)

se proizvodnja pitke vode od strane tog subjekta obavlja zbog toga što je njezina potrošnja potrebna za obavljanje djelatnosti koja nije djelatnost iz članaka od 3. do 7.; i

(b)

isporuka javnoj mreži ovisi samo o vlastitoj potrošnji subjekta i ne iznosi više od 30 % ukupne proizvodnje pitke vode subjekta uzimajući u obzir prosjek prethodne tri godine, uključujući tekuću godinu.

Članak 5.

Prijevozne usluge

1.   Ova se Direktiva primjenjuje na djelatnosti koje se odnose na pružanje mreža ili upravljanje mrežama koje pružaju uslugu javnosti u području prijevoza željeznicom, automatiziranim sustavima, tramvajem, trolejbusom, autobusom ili žičarom.

Što se tiče prijevoznih usluga, smatra se da mreža postoji ako se usluga pruža pod poslovnim uvjetima koje je utvrdilo nadležno tijelo države članice, kao što su uvjeti o linijama koje se trebaju pružiti, kapacitetu koji se treba staviti na raspolaganje ili učestalosti usluge.

2.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na subjekte koji javnosti pružaju usluge autobusnog prijevoza koje su isključene iz područja primjene Direktive 93/38/EEZ u skladu s njezinim člankom 2. stavkom 4.

Članak 6.

Poštanske usluge

1.   Ova se Direktiva primjenjuje na djelatnosti koje se odnose na pružanje poštanskih usluga ili, pod uvjetima navedenima u stavku 2. točki (c), drugih usluga koje ne uključuju poštanske usluge.

2.   Za potrebe ove Direktive i ne dovodeći u pitanje Direktivu 97/67/EZ:

(a)

„poštanska pošiljka” znači pošiljka adresirana u konačnom obliku u kojem se treba uručiti, bez obzira na težinu. Osim pismovnih pošiljaka, takve pošiljke uključuju i, primjerice, knjige, kataloge, novine, časopise i poštanske pakete koji sadrže robu s ili bez trgovačke vrijednosti, bez obzira na težinu;

(b)

„poštanske usluge” znače usluge koje se sastoje od pražnjenja, razvrstavanja, usmjeravanja i isporuke poštanskih pošiljaka. Te usluge uključuju:

„rezervirane poštanske usluge”: poštanske usluge koje su ili mogu biti rezervirane na temelju članka 7. Direktive 97/67/EZ,

„druge poštanske usluge”: poštanske usluge koje se ne mogu rezervirati na temelju članka 7. Direktive 97/67/EZ; i

(c)

„druge usluge koje ne uključuju poštanske usluge”: znači usluge koje se pružaju u sljedećim područjima:

usluge upravljanja poštanskom službom (usluge i prije i poslije otpreme, kao što su „usluge upravljanja urudžbenim uredom”),

usluge dodane vrijednosti u vezi s elektroničkim sredstvima i koje se u cijelosti pružaju putem elektroničkih sredstava (uključujući sigurno slanje šifriranih dokumenata elektroničkim sredstvima, usluge vođenja adresa i slanje preporučene elektroničke pošte),

usluge koje se odnose na poštanske pošiljke koje nisu uključene u točku (a), poput neadresirane izravne pošte,

financijske usluge prema definiciji iz kategorije 6. Priloga XVII. A i iz članka 24. točke (c), uključujući posebno poštanske novčane naloge i poštanske žiro doznake,

filatelističke usluge, i

logističke usluge (usluge koje su kombinacija fizičke dostave i/ili skladištenja i drugih nepoštanskih funkcija),

pod uvjetom da takve usluge pruža subjekt koji, također, pruža poštanske usluge u smislu točke (b), prve ili druge alineje, i pod uvjetom da uvjeti navedeni u članku 30. stavku 1. nisu ispunjeni u odnosu na usluge iz tih alineja.

Članak 7.

Traženje ili vađenje nafte, plina, ugljena ili drugih krutih goriva, kao i luke i zračne luke

Ova se Direktiva primjenjuje na djelatnosti koje se odnose na iskorištavanje zemljopisnog područja u svrhu:

(a)

traženja ili vađenja nafte, plina, ugljena ili drugih krutih goriva; ili

(b)

pružanja zračnih luka i morskih ili riječnih luka, ili druge terminalne opreme prijevoznicima u zračnom, pomorskom ili riječnom prometu.

Članak 8.

Popis naručitelja

Nepotpuni popisi naručitelja u smislu ove Direktive nalaze se u dodacima od I. do X. Države članice periodično obavješćuje Komisiju o svim promjenama svojih popisa.

Članak 9.

Ugovori koji obuhvaćaju nekoliko djelatnosti

1.   Na ugovor kojim se namjerava obuhvatiti nekoliko djelatnosti primjenjuju se pravila koja se primjenjuju na djelatnost za koju je on prvenstveno namijenjen.

Međutim, izbor između sklapanja jednog ugovora i sklapanja više odvojenih ugovora ne smije se obavljati s ciljem da ga se izuzme iz područja primjene ove Direktive ili, ako je primjenjivo, Direktive 2004/18/EZ.

2.   Ako se na jednu od djelatnosti za koju je ugovor namijenjen primjenjuje ova Direktiva, a na drugu naprijed navedena Direktiva 2004/18/EZ i objektivno je nemoguće utvrditi za koju je djelatnost ugovor prvenstveno namijenjen, ugovor se sklapa u skladu s naprijed navedenom Direktivom 2004/18/EZ.

3.   Ako se na jednu od djelatnosti za koju je ugovor namijenjen primjenjuje ova Direktiva, a na drugu se ne primjenjuje ni ova Direktiva, ni naprijed navedena Direktiva 2004/18/EZ i objektivno je nemoguće utvrditi za koju je djelatnost ugovor prvenstveno namijenjen, ugovor se sklapa u skladu s ovom Direktivom.

POGLAVLJE III.

Opća načela

Članak 10.

Načela sklapanja ugovora

Naručitelji postupaju s gospodarskim subjektima na jednak i nediskriminirajući način te djeluju transparentno.

GLAVA II.

PRAVILA KOJA SE PRIMJENJUJU NA UGOVORE

POGLAVLJE I.

Opće odredbe

Članak 11.

Gospodarski subjekti

1.   Natjecatelji ili ponuditelji koji, prema pravu države članice u kojoj imaju poslovni nastan, imaju pravo na pružanje odgovarajuće usluge, ne smiju biti odbijeni isključivo iz razloga što bi, prema pravu države članice u kojoj se ugovor sklapa, oni morali biti ili fizičke ili pravne osobe.

Međutim, u slučaju ugovora o uslugama i radovima, kao i ugovora o nabavi robe koji dodatno obuhvaćaju usluge i/ili poslove postavljanja i instalacije, od pravnih se osoba može tražiti da u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje naznače imena i odgovarajuće stručne kvalifikacije osoblja koje će biti odgovorno za izvršavanje dotičnog ugovora.

2.   Zajednice gospodarskih subjekata mogu dostaviti ponude ili se mogu predložiti za natjecatelje. Naručitelji ne smiju od tih zajednica zahtijevati da poprime određeni pravni oblik kako bi mogle podnijeti ponudu ili zahtjev za sudjelovanje; međutim, to se može tražiti od odabrane zajednice kada je sklopljen ugovor u onoj mjeri u kojoj je ta promjena potrebna za zadovoljavajuće izvršavanje ugovora.

Članak 12.

Uvjeti koji se odnose na Sporazume sklopljene u okviru Svjetske trgovinske organizacije

Za potrebe sklapanja ugovora od strane naručitelja, države članice primjenjuju u svojim odnosima uvjete jednako povoljne kao što su oni koje pri provedbi Sporazuma jamče gospodarskim subjektima trećih zemalja. Države članice će se s tim ciljem međusobno savjetovati u okviru Savjetodavnog odbora za ugovore o javnoj nabavi o mjerama koje se trebaju poduzeti u skladu sa Sporazumom.

Članak 13.

Povjerljivost

1.   U kontekstu davanja informacija o tehničkim specifikacijama zainteresiranim gospodarskim subjektima, o kvalifikaciji i odabiru gospodarskih subjekata, te o sklapanju ugovora, naručitelji mogu nametnuti zahtjeve s ciljem zaštite povjerljive naravi informacija koje stavljaju na raspolaganje.

2.   Ne dovodeći u pitanje odredbe ove Direktive, posebno one koje se tiču obveza u odnosu na obavijesti o sklopljenim ugovorima i informacije koje se daju natjecateljima i ponuditeljima, a koje su navedene u člancima 43. i 49. i u skladu s nacionalnim pravom koje se primjenjuje na naručitelja, javni naručitelj ne smije otkrivati podatke koje su mu poslali gospodarski subjekti koje su oni označili povjerljivima; takvi podaci posebno uključuju tehničke ili poslovne tajne i povjerljive aspekte ponuda.

Članak 14.

Okvirni sporazumi

1.   Naručitelji mogu smatrati okvirni sporazum ugovorom u smislu članka 1. stavka 2. i sklapati ga u skladu s ovom Direktivom.

2.   U slučajevima kada su naručitelji sklopili okvirni sporazum u skladu s ovom Direktivom, oni mogu iskoristiti odredbe članka 40. stavka 3. točke i. kada sklapaju ugovore na temelju tog okvirnog sporazuma.

3.   Ako okvirni sporazum nije bio sklopljen u skladu s ovom Direktivom, naručitelji ne mogu iskoristiti odredbe članka 40. stavka 3. točke i.

4.   Naručitelji ne smiju zlouporabljivati okvirne sporazume radi sprečavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja.

Članak 15.

Dinamički sustavi nabave

1.   Države članice mogu predvidjeti da naručitelji mogu koristiti dinamičke sustave nabave.

2.   Kako bi uspostavili dinamički sustav nabave, naručitelji se moraju pridržavati pravila otvorenog postupka u svim njegovim fazama do sklapanja ugovora u okviru toga sustava. Svi ponuditelji koji zadovolje uvjete sposobnosti i koji su dostavili indikativnu ponudu koja je u skladu sa specifikacijom i svim mogućim dodatnim dokumentima prihvaćaju se u sustav; indikativne ponude mogu se u svakom trenutku poboljšati, pod uvjetom da su i dalje u skladu sa specifikacijom. S ciljem uspostavljanja sustava i sklapanja ugovora u okviru tog sustava naručitelji koriste isključivo elektronička sredstva u skladu s člankom 48. stavcima od 2. do 5.

3.   U svrhu uspostavljanja dinamičkog sustava nabave, naručitelji će:

(a)

objaviti poziv na nadmetanje u kojem mora biti jasno navedeno da se radi o dinamičkom sustavu nabave;

(b)

navesti u specifikaciji, među ostalim, prirodu predviđenih nabava u okviru tog sustava, kao i sve potrebne podatke u vezi sa sustavom nabave, elektroničkom opremom koja se koristi te tehničkim priključcima i specifikacijama;

(c)

pružati, pomoću elektroničkih sredstava, nakon objave poziva i do isteka valjanosti sustava, neograničen, izravan i potpun pristup specifikaciji i svim dodatnim dokumentima te u pozivu navode internetsku adresu na kojoj se mogu potražiti ti dokumenti.

4.   Naručitelji obvezno tijekom čitavog razdoblja dinamičkog sustava nabave svakom gospodarskom subjektu daju mogućnost dostave indikativne ponude i prihvaćanja u sustav prema uvjetima iz stavka 2. Oni moraju obaviti procjenu u roku od najviše 15 dana od dana dostave indikativne ponude. Međutim, oni mogu produžiti razdoblje procjene, pod uvjetom da u međuvremenu nije izdan poziv na dostavu ponuda.

Naručitelji obavještavaju ponuditelja iz gornje točke čim to najranije bude moguće o njegovom prihvaćanju u dinamički sustav nabave ili o odbijanju njegove indikativne ponude.

5.   Za svaki ugovor posebno se izdaje poziv na dostavu ponuda. Prije izdavanja poziva na dostavu ponuda, naručitelji objavljuju pojednostavljeni poziv na nadmetanje kojim se pozivaju svi zainteresirani gospodarski subjekti da dostave indikativnu ponudu u skladu sa stavkom 4. u roku koji ne može biti kraći od 15 dana od dana slanja pojednostavljenog poziva. Naručitelji ne smiju započeti nadmetanje dok nisu izvršili procjenu svih indikativnih ponuda zaprimljenih u tom roku.

6.   Naručitelji pozivaju sve ponuditelje koji su prihvaćeni u sustav da dostave ponudu za svaki posebni ugovor koji će se sklopiti u okviru tog sustava. U tom cilju oni određuju rok za dostavu ponuda.

Oni sklapaju ugovor s ponuditeljem koji je dostavio najbolju ponudu na temelju kriterija odabira ponude koji su navedeni u pozivu na nadmetanje za uspostavljanje dinamičkog sustava nabave. Ti se kriteriji po potrebi mogu preciznije utvrditi u pozivu iz gornje točke.

7.   Dinamički sustav nabave ne može trajati duže od četiri godine, osim iznimno u opravdanim slučajevima.

Naručitelji ne mogu koristiti ovaj sustav s ciljem sprečavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja.

Nikakvi se troškovi ne smiju zaračunavati zainteresiranim gospodarskim subjektima ili stranama sustava.

POGLAVLJE II.

Odredbe o pragovima i izuzećima

Odjeljak 1.

Pragovi

Članak 16.

Pragovi za ugovore

Osim u slučajevima kada se ne primjenjuje na temelju izuzeća iz članaka od 19. do 26. ili u skladu s člankom 30. u vezi s obavljanjem predmetne djelatnosti, ova se Direktiva primjenjuje na ugovore čija procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) nije manja od sljedećih pragova:

(a)

499 000 EUR u slučaju ugovora o nabavi robe i ugovora o uslugama;

(b)

6 242 000 EUR u slučaju ugovora o radovima.

Članak 17.

Načini izračuna procijenjene vrijednosti ugovora, okvirnih sporazuma i dinamičkih sustava nabave

1.   Izračun procijenjene vrijednosti ugovora temelji se na ukupno plativom iznosu bez PDV-a kojega procijeni naručitelj. Ovaj izračun uzima u obzir ukupni procijenjeni iznos, uključujući bilo kakav oblik opcije, i moguća obnavljanja ugovora.

Kada je naručitelj predvidio nagrade ili isplate natjecateljima ili ponuditeljima, mora ih uzeti u obzir pri izračunu procijenjene vrijednosti ugovora.

2.   Naručitelji ne smiju izbjegavati primjenu ove Direktive dijeljenjem vrijednosti radova ili određene količine predložene nabave robe i/ili usluga, ili odabirom posebnog načina izračuna procijenjene vrijednosti ugovora.

3.   Što se tiče okvirnih sporazuma i dinamičkih sustava nabave, procijenjena vrijednost koja se uzima u obzir je maksimalna procijenjena vrijednost bez PDV-a svih ugovora koji su predviđeni tijekom ukupnog trajanja sporazuma ili sustava.

4.   Za potrebe primjene odredaba članka 16., naručitelji uključuju u procijenjenu vrijednost ugovora o radovima i troškove radova i vrijednost sve robe ili usluga nužnih za izvođenje radova koje oni stavljaju na raspolaganje izvođaču radova.

5.   Vrijednost robe ili usluga koje nisu potrebne za izvršenje određenog ugovora o radovima ne smiju se dodati vrijednosti ugovora o radovima ako bi posljedica toga bila da bi nabava te robe ili usluga bila izvan područja primjene ove Direktive.

6.

(a)

Kada predloženi radovi ili nabava usluga mogu rezultirati istodobnim sklapanjem ugovora u obliku odvojenih grupa, u obzir se uzima ukupna procijenjena vrijednost svih takvih grupa.

Ako je zbrojena vrijednost grupa jednaka ili veća od praga utvrđenog u članku 16., ova se Direktiva primjenjuje na sklapanje ugovora za svaku grupu.

Međutim, naručitelji se mogu odreći takve primjene u odnosu na grupe čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a manja od 80 000 EUR za usluge ili 1 milijuna EUR za radove, pod uvjetom da zbrojena vrijednost tih grupa ne prelazi 20 % zbrojene vrijednosti grupa kao cjeline.

(b)

Kada prijedlog za nabavu slične robe može rezultirati istodobnim sklapanjem ugovora u obliku odvojenih grupa, za primjenu članka 16. u obzir se uzima ukupna procijenjena vrijednost svih takvih grupa.

Ako je zbrojena vrijednost grupa jednaka ili veća od praga utvrđenog u članku 16., ova se Direktiva primjenjuje na sklapanje ugovora za svaku grupu.

Međutim, naručitelji se mogu odreći takve primjene u odnosu na grupe čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a manja od 80 000 EUR, pod uvjetom da zbrojeni troškovi tih grupa ne prelaze 20 % zbrojene vrijednosti grupa kao cjeline.

7.   U slučaju ugovora o nabavi robe ili ugovora o uslugama koji su uobičajeni po vrsti ili koji se planiraju obnoviti u određenom razdoblju, izračun procijenjene vrijednosti ugovora se temelji na sljedećem:

(a)

ili na ukupnoj stvarnoj vrijednosti uzastopnih ugovora istoga tipa koji su sklopljeni tijekom prethodnih dvanaest mjeseci ili tijekom financijske godine usklađenoj, ako je moguće, uzimajući u obzir izmjene u količini ili vrijednosti koje bi nastale tijekom 12 mjeseci nakon početnog ugovora;

(b)

ili na ukupnoj procijenjenoj vrijednosti uzastopnih ugovora sklopljenih tijekom 12 mjeseci nakon prve isporuke ili tijekom financijske godine ako je to duže od 12 mjeseci.

8.   Temelj za izračun procijenjene vrijednosti ugovora koji uključuju i robu i usluge, mora biti ukupna vrijednost robe i usluga, bez obzira na njihove međusobne udjele. Izračun mora uključiti vrijednost poslova postavljanja i instalacije.

9.   Što se tiče ugovora o nabavi robe koji se odnose na leasing, zakup, najam, ili najam s pravom kupnje, vrijednost koja se uzima kao temelj za izračun procijenjene vrijednosti ugovora je sljedeća:

(a)

u slučaju ugovora na određeno vrijeme, ako je to vrijeme manje od ili jednako 12 mjeseci, ukupna procijenjena vrijednost za vrijeme trajanja ugovora ili, ako je vrijeme trajanja ugovora duže od 12 mjeseci, ukupna vrijednost, uključujući procijenjenu preostalu vrijednost;

(b)

u slučaju ugovora koji nemaju određeno trajanje ili se njihovo trajanje ne može odrediti, mjesečna vrijednost pomnožena s 48.

10.   Za potrebe izračuna procijenjene vrijednosti ugovora o nabavi usluga, uzimaju se u obzir, kada je to primjereno, sljedeći iznosi:

(a)

plativa premija i ostali oblici naknade u slučaju usluga osiguranja;

(b)

naknade, provizije, kamate i druge vrste naknada u slučaju bankarskih i ostalih financijskih usluga;

(c)

naknade, plative provizije i ostali oblici naknade u slučaju ugovora koji uključuju poslove projektiranja.

11.   U slučaju ugovora o nabavi usluga u kojima nije navedena ukupna cijena, vrijednost koja se koristi kao temelj za izračun procijenjene vrijednosti ugovora jest:

(a)

u slučaju ugovora na određeno vrijeme, ako je to vrijeme manje od ili jednako 48 mjeseci: ukupna vrijednost za njihovo puno trajanje;

(b)

u slučaju ugovora koji nemaju određeno trajanje ili s trajanjem dužim od 48 mjeseci: mjesečna vrijednost pomnožena s 48.

Odjeljak 2.

Ugovori i koncesije te ugovori podložni posebnim dogovorima

PODODJELJAK 1.

Članak 18.

Koncesije za radova i usluge

Ova se Direktiva ne primjenjuje na koncesije za radove i usluge koje dodjeljuju naručitelji koji obavljaju jednu ili više djelatnosti iz članaka od 3. do 7. ako se te koncesije dodjeljuju za obavljanje tih djelatnosti.

PODODJELJAK 2.

Izuzeća koja se primjenjuju na sve naručitelje i na sve tipove ugovora

Članak 19.

Ugovori koji se sklapaju u svrhu daljnje prodaje ili iznajmljivanja trećim osobama

1.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na ugovore koji se sklapaju u svrhu daljnje prodaje ili iznajmljivanja trećim osobama, pod uvjetom da naručitelj ne uživa nikakvo posebno ili isključivo pravo na prodaju ili iznajmljivanje predmeta takvih ugovora te ih drugi subjekti mogu slobodno prodati ili iznajmiti pod istim uvjetima kao i naručitelj.

2.   Naručitelji su obvezni obavijestiti Komisiju na njezin zahtjev o svim kategorijama proizvoda ili djelatnosti koje oni smatraju izuzetima sukladno odredbama stavka 1. Komisija može periodično objavljivati u Službenom listu Europske unije, u svrhu informiranja, popise kategorija proizvoda i djelatnosti koje ona smatra obuhvaćenima ovim izuzećem. Pritom Komisija poštuje sve osjetljive trgovačke aspekte koje naručitelji mogu naglasiti kada šalju ove podatke.

Članak 20.

Ugovori koji se sklapaju u svrhe koje ne uključuju obavljanje obuhvaćene djelatnosti ili u svrhu obavljanja takve djelatnosti u trećoj zemlji

1.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na ugovore koje naručitelji sklapaju u svrhe koje ne uključuju obavljanje njihovih djelatnosti koje su opisane u člancima od 3. do 7. ili radi obavljanja takvih djelatnosti u trećoj zemlji u uvjetima koji ne uključuju fizičku uporabu mreže ili zemljopisnog područja unutar Zajednice.

2.   Naručitelji su obvezni obavijestiti Komisiju na njezin zahtjev o svim djelatnostima koje oni smatraju izuzetima sukladno odredbama stavka 1. Komisija može periodično objavljivati u Službenom listu Europske unije, u svrhu informiranja, popise kategorija djelatnosti koje ona smatra obuhvaćenima ovim izuzećem. Pritom Komisija poštuje sve osjetljive trgovačke aspekte koje naručitelji mogu naglasiti kada šalju ove podatke.

Članak 21.

Ugovori koji su tajni ili koji zahtijevaju posebne mjere sigurnosti

Ova se Direktiva ne primjenjuje na ugovore koje država članica proglasi tajnima, ako njihovo izvršenje mora biti popraćeno posebnim mjerama sigurnosti u skladu sa zakonima, drugim propisima ili upravnim aktima na snazi u odnosnoj državi članici ili ako to zahtijeva zaštita osnovnih sigurnosnih interesa te države članice.

Članak 22.

Ugovori koji se sklapaju u skladu s međunarodnim pravilima

Ova se Direktiva ne primjenjuje na ugovore na koje se primjenjuju drugačija postupovna pravila i sklapaju se:

(a)

sukladno međunarodnom sporazumu sklopljenom u skladu s Ugovorom između države članice i jedne ili više trećih zemalja, i koji obuhvaćaju robu, radove, usluge ili natječaje namijenjene zajedničkoj provedbi ili korištenju projekta od strane država potpisnica; Komisiju treba obavijestiti o svim sporazumima a ona se može savjetovati sa Savjetodavnim odborom za ugovore o javnoj nabavi iz članka 68.;

(b)

sukladno sklopljenom međunarodnom sporazumu koji se odnosi na razmještaj postrojbi i tiče se pothvata države članice ili treće zemlje;

(c)

sukladno posebnom postupku međunarodne organizacije.

Članak 23.

Ugovori koji se sklapaju s povezanim društvom, zajedničkim pothvatom ili naručiteljem koji je sastavni dio zajedničkog pothvata

1.   Za potrebe ovog članka „povezano društvo” znači svako društvo čiji se godišnji izvještaji konsolidiraju s godišnjim izvještajima naručitelja u skladu s uvjetima Sedme Direktive Vijeća 83/349/EEZ od 13. lipnja 1983. na temelju članka 44. stavka 2. točke (g) Ugovora o konsolidiranim izvještajima (27)  (28), ili, u slučaju subjekata na koje se ta Direktiva ne primjenjuje, svako društvo nad kojim naručitelj može imati, izravno ili neizravno, prevladavajući utjecaj u smislu članka 2. stavka 1. točke (b) ove Direktive, ili koje može imati prevladavajući utjecaj na naručitelja, ili koje, zajedno s naručiteljem, podliježe prevladavajućem utjecaju drugog društva na temelju vlasništva, financijskog udjela ili pravila prema kojima se ravna.

2.   Pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti iz stavka 3., ova se Direktiva ne primjenjuje na ugovore:

(a)

koje naručitelj sklapa s povezanim društvom, ili

(b)

koje sklapa zajednički pothvat, koji je osnovalo isključivo više naručitelja u svrhu obavljanja djelatnosti u smislu članaka od 3. do 7., s društvom povezanim s jednim od tih naručitelja.

3.   Stavak 2. se primjenjuje:

(a)

na ugovore o nabavi usluga, pod uvjetom da najmanje 80 % prosječnog prometa povezanog društva u odnosu na usluge za prethodne tri godine potječe od pružanja takvih usluga društvima s kojima je povezano;

(b)

na ugovore o nabavi robe, pod uvjetom da najmanje 80 % prosječnog prometa povezanog društva u odnosu na robu za prethodne tri godine potječe od isporuke takve robe društvima s kojima je povezano;

(c)

na ugovore o radovima, pod uvjetom da najmanje 80 % prosječnog prometa povezanog društva u odnosu na radove za prethodne tri godine potječe od izvođenja takvih radova za društva s kojima je povezano;

Ako, zbog datuma kada je povezano društvo osnovano ili počelo obavljati djelatnosti, ne postoje podaci o prometu za prethodne tri godine, bit će dovoljno da to društvo učini vjerojatnim postizanje prometa iz točaka (a), (b) ili (c), posebno pomoću poslovnih projekcija.

Ako više od jednog društva povezanih s naručiteljem pruža iste ili slične usluge, robu ili radove, gore navedeni postoci izračunavaju se uzimajući u obzir ukupni promet koji potječe od pružanja usluga, isporuke robe, ili izvođenja radova tih povezanih društva.

4.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na ugovore:

(a)

koje sklapa zajednički pothvat, koji je osnovalo isključivo više naručitelja u svrhu obavljanja djelatnosti u smislu članaka od 3. do 7., s jednim od tih naručitelja, ili

(b)

koje naručitelj sklapa sa zajedničkim pothvatom čiji je sastavni dio, pod uvjetom da je zajednički pothvat osnovan s ciljem obavljanja predmetne djelatnosti tijekom razdoblja od najmanje tri godine i da akt kojim je zajednički pothvat osnovan uvjetuje da naručitelji od kojih se on sastoji budu u njegovu sastavu najmanje isto toliko vremena.

5.   Naručitelji priopćuju Komisiji na njezin zahtjev sljedeće informacije u vezi s primjenom stavaka 2., 3. i 4.:

(a)

nazivi predmetnih društava ili zajedničkih pothvata;

(b)

vrsta i vrijednost ugovora koji su posrijedi;

(c)

dokaz koji Komisija smatra nužnim, da je odnos između društva ili zajedničkog pothvata s kojima se sklapaju ugovori i naručitelja u skladu s zahtjevima ovog članka.

PODODJELJAK 3.

Izuzeća koja se primjenjuju na sve naručitelje, ali samo na ugovore o nabavi usluga

Članak 24.

Ugovori koji se odnose na određene usluge koje su izuzete iz područja primjene ove Direktive

Ova se Direktiva ne primjenjuje na ugovore o nabavi usluga za:

(a)

stjecanje ili najam, bilo kakvim financijskim sredstvima, zemljišta, postojećih građevinskih objekata ili druge nepokretne imovine ili prava koja se njih tiču; međutim, na ugovore o financijskim uslugama sklopljene istodobno, prije ili nakon ugovora o stjecanju ili najmu, primjenjuje se ova Direktiva;

(b)

usluge arbitraže i mirenja;

(c)

financijske usluge u vezi s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata, posebno transakcije naručitelja za prikupljanje novca ili kapitala;

d)

ugovore o radu;

e)

usluge istraživanja i razvoja koje nisu usluge od kojih korist ima isključivo naručitelj za svoju uporabu u obavljanju svojih poslova, pod uvjetom da je naručitelj u cijelosti platio naknadu za pruženu uslugu.

Članak 25.

Ugovori o nabavi usluga koji se sklapaju na temelju isključivog prava

Ova se Direktiva ne primjenjuje na ugovore o nabavi usluga koji se sklapaju sa subjektom koji je sâm javni naručitelj u smislu članka 2. stavka 1. točke (a) ili s udruženjem javnih naručitelja na temelju isključivog prava koje oni uživaju u skladu s objavljenim zakonom, drugim propisom ili upravnim aktom koji je u skladu s Ugovorom.

PODODJELJAK 4.

Izuzeća koja se primjenjuju samo na određene naručitelje

Članak 26.

Ugovori koje sklapaju određeni naručitelji u svrhu nabave vode i u svrhu nabave energije ili goriva za proizvodnju energije

Ova se Direktiva ne primjenjuje:

(a)

na ugovore za nabavu vode ako ih sklapaju naručitelji koji se bave jednom od ili objema djelatnostima iz članka 4. stavka 1.

(b)

na ugovore za nabavu energije ili goriva za proizvodnju energije ako ih sklapaju naručitelji koji se bave djelatnošću iz članka 3. stavka 1., članka 3. stavka 3., ili članka 7. točke (a).

PODODJELJAK 5.

Ugovori podložni posebnim dogovorima, odredbe o središnjim tijelima za nabavu i opći postupak u slučaju izravne izloženosti tržišnom natjecanju

Članak 27.

Ugovori podložni posebnim dogovorima

Ne dovodeći u pitanje članak 30., Kraljevina Nizozemska, Ujedinjena Kraljevina, Republika Austrija i Savezna Republika Njemačka osiguravaju putem uvjeta za ovlaštenje ili drugih odgovarajućih mjera da svaki subjekt koji posluje u sektorima koji se spominju u Odlukama 93/676/EEZ, 97/367/EEZ, 2002/205/EZ i 2004/73/EZ:

(a)

poštuje načela nediskriminacije i konkurentne nabave u odnosu na sklapanje ugovora o nabavi robe, ugovora o radovima i ugovora o nabavi usluga, posebno u vezi s podacima koje subjekt stavlja na raspolaganje gospodarskim subjektima u pogledu svojih namjera u vezi s nabavom;

(b)

obavijesti Komisiju, pod uvjetima određenim u Odluci Komisije 93/327/EEZ o utvrđivanju uvjeta na temelju kojih ugovorni subjekti koji iskorištavaju zemljopisna područja u svrhu istraživanja ili vađenja nafte, plina, ugljena ili drugih krutih goriva moraju Komisiji dostaviti informacije o ugovorima koje dodjeljuju (29).

Članak 28.

Rezervirani ugovori

Države članice mogu rezervirati pravo sudjelovanja u postupcima nabave za zaštitne radionice ili omogućiti da se takvi ugovori izvršavaju u kontekstu zaštićenih programa zapošljavanja kada su većina zaposlenih osobe s invaliditetom koje, zbog prirode ili ozbiljnosti njihova invaliditeta, ne mogu obavljati zanimanje u normalnim uvjetima.

Obavijest koja se koristi kao poziv na nadmetanje mora navesti uputu na ovaj članak.

Članak 29.

Ugovori i okvirni sporazumi koje sklapaju središnja tijela za nabavu

1.   Države članice mogu propisati da naručitelji mogu nabavljati radove, robu i/ili usluge od ili putem središnjeg tijela za nabavu.

2.   Smatra se da su naručitelji koji nabavljaju radove, robu i/ili usluge od ili putem središnjeg tijela za nabavu u slučajevima navedenima u članku 1. stavku 8., udovoljili ovoj Direktivi ako je središnje tijelo za nabavu udovoljilo ovoj Direktivi ili, kada je to primjereno, Direktivi 2004/18/EZ.

Članak 30.

Postupak za utvrđivanje je li određena djelatnost izravno izložena tržišnom natjecanju

1.   Ugovori kojima se namjerava omogućiti obavljanje djelatnosti koja se spominje u člancima od 3. do 7. nisu predmet ove Direktive ako je, u državi članici u kojoj se ta djelatnost obavlja, ona izravno izložena natjecanju na tržištima kojima pristup nije ograničen.

2.   Za potrebe stavka 1., odgovor na pitanje je li djelatnost izravno izložena tržišnom natjecanju dobiva se na temelju kriterija koji su u skladu s odredbama Ugovora koje se odnose na tržišno natjecanje, kao što su svojstva predmetne robe ili usluga, postojanje alternativne robe ili usluga, cijene i stvarno ili potencijalno postojanje više od jednog dobavljača predmetne robe ili usluga.

3.   Za potrebe stavka 1., smatra se da pristup tržištu nije ograničen ako je država članica provela i primijenila odredbe zakonodavstva Zajednice navedene u Prilogu XI.

Ako se slobodan pristup određenom tržištu ne može pretpostaviti na temelju gornje točke, mora se pružiti dokaz da je pristup dotičnom tržištu slobodan de facto i de jure.

4.   Ako država članica smatra da je, u skladu sa stavcima 2. i 3. stavak 1. primjenjiv na određenu djelatnost, ona to mora prijaviti Komisiji te je obavijestiti o svim važnim činjenicama, a posebno o svakom zakonu, drugom propisu, upravnom aktu ili sporazumu koji se odnose na sukladnost s uvjetima navedenima u stavku 1., po potrebi zajedno sa stajalištem koje je donijelo nezavisno državno tijelo nadležno za predmetnu djelatnost.

Ova se Direktiva više neće primjenjivati na ugovore kojima se namjerava omogućiti obavljanje predmetne djelatnosti u sljedećim slučajevima:

ako je Komisija donijela Odluku kojom se utvrđuje primjenjivost stavka 1. u skladu sa stavkom 6. i u roku određenom u njemu, ili

ako Komisija nije donijela Odluku koja se odnosi na takvu primjenjivost u tom roku.

Međutim, ako se slobodan pristup određenom tržištu pretpostavlja na temelju prve točke stavka 3. i ako je nezavisno državno tijelo nadležno za predmetnu djelatnost utvrdilo primjenjivost stavka 1., ova se Direktiva više neće primjenjivati na ugovore kojima se namjerava omogućiti obavljanje predmetne djelatnosti ako Komisija nije utvrdila da stavak 1. nije primjenjiv u Odluci donesenoj u skladu sa stavkom 6. i u roku određenom u njemu.

5.   Ako je to predviđeno zakonodavstvom predmetne države članice, naručitelji mogu zatražiti od Komisije da utvrdi primjenjivost stavka 1. na određenu djelatnost Odlukom u skladu s odredbama stavka 6. U takvom slučaju Komisija odmah obavještava tu državu članicu.

Ta država članica, uzimajući u obzir stavke 2. i 3. obavješćuje Komisiju o svim važnim činjenicama, a posebno o svakom zakonu, drugom propisu, upravnom aktu ili sporazumu koji se odnose na sukladnost s uvjetima navedenim u stavku 1., po potrebi zajedno sa stajalištem koje je donijelo nezavisno državno tijelo nadležno za predmetnu djelatnost.

Komisija također može na vlastitu inicijativu započeti postupak donošenja Odluke kojom se utvrđuje primjenjivost stavka 1. na određenu djelatnost. U takvom slučaju Komisija odmah obavještava državu članicu koju se to tiče.

Ako na kraju roka utvrđenog u stavku 6. Komisija ne donese Odluku o primjenjivosti stavka 1. na određenu djelatnost, smatrat će se da je stavak 1. primjenjiv.

6.   Za donošenje Odluke u skladu s ovim člankom, i u skladu s postupkom iz članka 68. stavka 2., Komisija dobija rok od tri mjeseca počevši od prvog radnog dana od dana kada dobije obavijest ili zahtjev. Međutim, ovaj se rok može produžiti jedanput za najviše tri mjeseca u opravdanim slučajevima, posebno ako su podaci koje sadrži obavijest ili zahtjev, ili dokumenti priloženi uz obavijest ili zahtjev nepotpuni ili netočni, ili ako su činjenice koje su predmetom obavijesti pretrpjele bilo kakve važne promjene. Ovo se produženje ograničava na jedan mjesec ako je nezavisno državno tijelo nadležno za predmetnu djelatnost utvrdilo da je stavak 1. primjenjiv u slučajevima predviđenima u trećoj točki stavka 4.

Kada je neka djelatnost u određenoj državi članici već predmetom postupka iz ovog članka, daljnji zahtjevi u vezi s istom djelatnošću u istoj državi članici prije isteka roka započetog u odnosu na prvi zahtjev ne smatraju se novim postupcima i tretiraju se u kontekstu prvoga zahtjeva.

Komisija donosi detaljna pravila za primjenu stavaka 4., 5. i 6. u skladu s postupkom iz članka 68. stavka 2.

Ta pravila uključuju barem:

(a)

objavu u Službenom listu, u svrhu informiranja, datuma na koji počinje tromjesečni rok iz prve točke ovog stavka i, u slučaju da se taj rok produži, datuma produženja i razdoblja za koje je rok produžen;

(b)

objavu moguće primjenjivosti stavka 1. u skladu s drugom ili trećom točkom stavka 4. ili u skladu s četvrtom točkom stavka 5.; i

(c)

postupke za slanje stajališta koja donese nezavisno tijelo nadležno za predmetnu djelatnost, a koja se odnose na pitanja koja su u vezi sa stavcima 1. i 2.

POGLAVLJE III.

Pravila koja se primjenjuju na ugovore o nabavi usluga

Članak 31.

Ugovori o nabavi usluga navedenih u Prilogu XVII. A

Ugovori čiji su predmet usluge navedene u Prilogu XVII. A sklapaju se u skladu s člancima od 34. do 59.

Članak 32.

Ugovori o nabavi usluga navedenih u Prilogu XVII. B

Na ugovore čiji su predmet usluge navedene u Prilogu XVII. B primjenjuju se samo članci 34. i 43.

Članak 33.

Mješoviti ugovori o uslugama koji obuhvaćaju usluge navedene u Prilogu XVII. A i usluge navedene u Prilogu XVII. B

Ugovori čiji su predmet usluge navedene i u Prilogu XVII. A i u Prilogu XVII. B sklapaju se u skladu s člancima od 34. do 59. ako je vrijednost usluga navedenih u Prilogu XVII. A veća od vrijednosti usluga navedenih u Prilogu XVII. B. U ostalim slučajevima, ugovori se sklapaju u skladu s člancima 34. i 43.

POGLAVLJE IV.

Posebna pravila kojima se uređuju specifikacije i ugovorni dokumenti

Članak 34.

Tehničke specifikacije

1.   Tehničke specifikacije, kako su definirane u točki 1. Priloga XXI., navode se u ugovornoj dokumentaciji, kao što su pozivi na nadmetanje, ugovorni dokumenti ili dodatni dokumenti. Kad god je moguće, te bi tehničke specifikacije trebale biti tako definirane da se uzmu u obzir kriteriji dostupnosti osobama s invaliditetom ili rješenja za sve korisnike.

2.   Tehničke specifikacije moraju omogućiti jednaki pristup za ponuditelje i ne smiju imati učinak stvaranja neopravdanih prepreka otvaranju javne nabave tržišnom natjecanju.

3.   Ne dovodeći u pitanje pravno obvezujuća nacionalna tehnička pravila, u onoj mjeri u kojoj su ona u skladu s pravom Zajednice, tehničke specifikacije se formuliraju:

(a)

ili upućivanjem na tehničke specifikacije definirane u Prilogu XXI. i, prema redoslijedu prioriteta, na nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme, druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela ili – ako oni ne postoje – nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te uporabu proizvoda. Uz svaku uputu treba navesti riječi „ili jednakovrijedan”;

(b)

ili u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva; ovi posljednji mogu uključivati ekološke karakteristike. Međutim, takvi parametri moraju biti dovoljno precizni kako bi ponuditelji mogli odrediti predmet ugovora i kako bi naručitelji mogli sklopiti ugovor;

(c)

ili u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva, koji se spominju u točki (b), s uputom na specifikacije navedene u točki (a) kao sredstvom pretpostavke sukladnosti s takvim izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima;

d)

ili upućivanjem na specifikacije navedene u točki (a) za određene karakteristike, te upućivanjem na izvedbene ili funkcionalne zahtjeve koji se spominju u točki (b) za druge karakteristike.

4.   Kada naručitelj koristi opciju upućivanja na specifikacije navedene u stavku 3. točki (a), on ne smije odbiti ponudu zbog toga što ponuđeni proizvodi i usluge nisu u skladu sa specifikacijama na koje je uputio ako ponuditelj u svojoj ponudi na zadovoljavajući način naručitelju, bilo kojim prikladnim sredstvom, dokaže da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve definirane tehničkim specifikacijama.

Prikladno sredstvo može biti tehnički dosje proizvođača ili ispitni izvještaj priznatog tijela.

5.   Kada naručitelj koristi opciju određivanja izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva, a koja je predviđena u stavku 3., on ne smije odbiti ponudu za proizvode, usluge ili radove koja odgovara nacionalnoj normi kojom se prihvaća europska norma, europskom tehničkom odobrenju, zajedničkoj tehničkoj specifikaciji, međunarodnoj normi ili tehničkom referentnom sustavu koji je utvrdilo neko europsko normizacijsko tijelo, ako se te specifikacije odnose na izvedbene ili funkcionalne zahtjeve koje je on propisao.

U svojoj ponudi ponuditelj mora na zadovoljavajući način naručitelju bilo kojim prikladnim sredstvom dokazati da proizvod, usluga ili radovi koji odgovaraju normi udovoljavaju izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima naručitelja.

Prikladno sredstvo može biti tehnički dosje proizvođača ili ispitni izvještaj priznatog tijela.

6.   Kada naručitelji određuje ekološke karakteristike u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva iz stavka 3. točke (b), oni mogu koristiti detaljne specifikacije ili, ako je potrebno, njihove dijelove, kako su definirane europskim ili (multi)nacionalnim ekološkim oznakama, ili bilo kojom drugom ekološkom oznakom, pod uvjetom da su:

te specifikacije prikladne za definiranje značajki robe ili usluga koje su predmet ugovora,

zahtjevi za oznaku sastavljeni na temelju znanstvenih podataka,

ekološke oznake donesene u postupku u kojem mogu sudjelovati sve zainteresirane strane, kao što su državna tijela, potrošači, proizvođači, distributeri i organizacije za zaštitu okoliša, i

dostupne svim zainteresiranim stranama.

Naručitelji mogu navesti da će se za proizvode i usluge koji nose ekološku oznaku pretpostavljati da udovoljavaju tehničkim specifikacijama određenima u ugovornim dokumentima; oni moraju prihvatiti bilo koje drugo prikladno sredstvo dokazivanja, poput tehničkog dosjea proizvođača ili ispitnog izvještaja priznatog tijela.

7.   „Priznata tijela” u smislu ovog članka su ispitni i mjerni laboratoriji, te potvrdbena i inspekcijska tijela koja zadovoljavaju primjenjive europske norme.

Naručitelji moraju prihvatiti potvrde priznatih tijela osnovanih u drugim državama članicama.

8.   Osim ako to nije opravdano predmetom ugovora, tehničke specifikacije ne smiju upućivati na neku određenu marku ili izvor, ili na određeni proces, ili na zaštitne znakove, patente, tipove, ili neko određeno podrijetlo, ili proizvodnju ako bi to imalo učinak pogodovanja ili isključenja određenih poduzeća ili određenih proizvoda. Takva se uputa dozvoljava u iznimnim slučajevima kada nije moguć dovoljno precizan i razumljiv opis predmeta ugovora u skladu sa stavcima 3. i 4.; uz takvu uputu treba navesti riječi „ili jednakovrijedan”;

Članak 35.

Stavljanje na raspolaganje tehničkih specifikacija

1.   Naručitelji na zahtjev stavljaju na raspolaganje gospodarskim subjektima koji su zainteresirani za dobivanje ugovora tehničke specifikacije koje redovito koriste za svoje ugovore o nabavi robe, ugovore o radovima ili ugovore o uslugama, ili tehničke specifikacije koje namjeravaju primijeniti na ugovore koji su obuhvaćeni periodičnim indikativnim obavijestima u smislu članka 41. stavka 1.

2.   Ako se tehničke specifikacije temelje na dokumentaciji koja je dostupna zainteresiranim gospodarskim subjektima, uputa na tu dokumentaciju je dovoljna.

Članak 36.

Varijante

1.   Ako je kriterij za odabir ponude ekonomski najpovoljnija ponuda, naručitelji mogu uzeti u obzir varijante koje dostavi ponuditelj i koje zadovoljavaju minimalne zahtjeve koje su postavili naručitelji.

Naručitelji moraju navesti u specifikacijama dopuštaju li varijante, a ako ih dopuštaju, tada moraju navesti minimalne zahtjeve koje varijante trebaju ispunjavati, i bilo koje posebne uvjete za njihovo podnošenje.

2.   U postupcima nabave za robu ili usluge, naručitelji koji su dopustili varijante u skladu sa stavkom 1. ne smiju odbiti neku varijantu samo iz razloga što bi, ako je uspješna, došlo ili do ugovora o nabavi usluga umjesto ugovora o nabavi robe, ili do ugovora o nabavi robe umjesto ugovora o nabavi usluga.

Članak 37.

Podizvođenje

U ugovornim dokumentima naručitelj može zahtijevati, ili država članica može tražiti od njega da zahtijeva, da ponuditelj u svojoj ponudi navede dio ugovora koji namjerava dati u podugovor trećim stranama i sve predložene podizvoditelje. Ovaj navod ne utječe na pitanje odgovornosti glavnoga gospodarskog subjekta.

Članak 38.

Uvjeti za izvršenje ugovora

Naručitelji mogu odrediti posebne uvjete vezane za izvršenje ugovora, pod uvjetom da su oni u skladu s pravom Zajednice i da se navedu u obavijesti koja se koristi kao sredstvo poziva na nadmetanje ili u specifikacijama. Uvjeti kojima se uređuje izvršenje ugovora mogu se, posebno, odnositi na socijalne i ekološke aspekte.

Članak 39.

Obveze koje se odnose na poreze, zaštitu okoliša, odredbe o zaštiti radnog mjesta i uvjete rada

1.   Naručitelj može navesti u ugovornim dokumentima, ili država članica može od njega tražiti da navede, tijelo ili tijela od kojih natjecatelj ili ponuditelj može dobiti odgovarajuću informaciju o obvezama koje se odnose na poreze, zaštitu okoliša, odredbe o zaštiti radnog mjesta i uvjete rada koje su na snazi u državi članici, regiji ili mjestu u kojem će se pružati usluge i koje će biti primjenjive na radove koji se izvode na gradilištu ili na usluge koje se pružaju tijekom izvršenja ugovora.

2.   Naručitelj koji dostavlja informacije iz stavka 1. mora tražiti od ponuditelja ili natjecatelja u postupku nabave da naznače da su prilikom sastavljanja ponude uzeli u obzir obveze koje se odnose na odredbe o zaštiti radnog mjesta i uvjete rada koje su na snazi u mjestu u kojem će se pružati usluge.

Gornja točka ne dovodi u pitanje primjenu članka 57.

POGLAVLJE V.

Postupci

Članak 40.

Korištenje otvorenih, ograničenih i pregovaračkih postupaka

1.   Prilikom sklapanja ugovora o nabavi robe, ugovora o radovima i ugovora o nabavi usluga, naručitelji primjenjuju postupke prilagođene za potrebe ove Direktive.

2.   Naručitelji mogu odabrati bilo koji od postupaka opisanih u članku 1. stavku 9. točkama (a), (b) ili (c), pod uvjetom da je, podložno stavku 3., poziv na nadmetanje objavljen u skladu s člankom 42.

3.   Naručitelji mogu koristiti postupak bez prethodnog poziva na nadmetanje u sljedećim slučajevima:

(a)

ako nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda ili nijedan zahtjev kao odgovor na postupak s prethodnim pozivom na nadmetanje, pod uvjetom da početni uvjeti ugovora nisu znatno promijenjeni;

(b)

ako je ugovor isključivo u svrhu istraživanja, eksperimenta, ispitivanja ili razvoja, a ne u svrhu osiguranja profita ili pokrića troškova istraživanja i razvoja, i ako sklapanje takvog ugovora ne dovodi u pitanje konkurentno sklapanje daljnjih ugovora kojima su to isključivi ciljevi;

(c)

ako, iz tehničkih ili umjetničkih razloga, ili razloga koji su u vezi sa zaštitom isključivih prava, ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt;

(d)

u onoj mjeri u kojoj je to nužno potrebno kada se, iz razloga iznimne žurnosti izazvane događajima koje naručitelji ne mogu predvidjeti, nije moguće pridržavati rokova propisanih za otvorene postupke, ograničene postupke i pregovaračke postupke s prethodnim pozivom na nadmetanje;

(e)

u slučaju ugovora o nabavi robe za dodatne isporuke od strane prvobitnog dobavljača koje su namijenjene ili kao djelomična zamjena uobičajene robe ili instalacija, ili kao proširenje postojeće robe ili instalacija, ako bi promjena dobavljača obvezivala naručitelja da nabavi materijal koji ima drukčija tehnička svojstva, a što bi imalo za posljedicu neusklađenost ili nerazmjerne tehničke poteškoće u radu i održavanju.

(f)

za dodatne radove ili usluge, koji nisu bili uključeni u početni projekt ili u ugovor koji je prvi sklopljen, ali su, zbog nepredviđenih okolnosti, postali nužni za izvršenje ugovora, pod uvjetom da se ugovor sklopi s izvoditeljem radova ili pružateljem usluga koji izvršava osnovni ugovor:

ako se takvi dodatni radovi ili usluge ne mogu tehnički ili ekonomski odvojiti od glavnog ugovora bez velike smetnje za naručitelje, ili

ako su takvi dodatni radovi ili usluge, iako se mogu odvojiti iz izvršenja osnovnog ugovora, nužno potrebni za njegove kasnije faze;

(g)

u slučaju ugovora o radovima, za nove radove koji se sastoje od ponavljanja sličnih radova dodijeljenih izvoditelju radova s kojim su isti naručitelji sklopili raniji ugovor, pod uvjetom da su takvi radovi odgovaraju osnovnom projektu za koji je bio sklopljen prvi ugovor nakon poziva na nadmetanje; čim se objavi objava za prvi projekt, mora se dati obavijest da bi se mogao primijeniti ovaj postupak i naručitelji moraju prilikom primjene odredaba članaka 16. i 17. uzeti u obzir ukupnu procjenu troška naknadnih radova;

(h)

za robu koja je kotira i nabavlja se na burzi robe;

(i)

za ugovore koji se sklapaju na temelju okvirnog sporazuma, pod uvjetom da je ispunjen uvjet iz članka 14. stavka 2.;

(j)

za prigodne kupnje kada je robu moguće nabaviti koristeći posebno povoljnu priliku koja je dostupna samo u vrlo kratkom vremenu po cijeni znatno nižoj od uobičajenih tržišnih cijena;

(k)

za kupnju robe po posebno povoljnim uvjetima od dobavljača koji je trajno obustavio svoje poslovne djelatnosti ili od stečajnih povjerenika ili likvidatora, u okviru nagodbe s vjerovnicima ili sličnog postupka prema nacionalnim zakonima ili propisima;

(l)

kada je predmetni ugovor o nabavi usluga dio daljnjih aktivnosti nakon natječaja organiziranog u skladu s odredbama ove Direktive te se, u skladu s odgovarajućim pravilima, mora sklopiti s pobjednikom ili s jednim od pobjednika tog natječaja; u posljednjem slučaju, svi se pobjednici pozivaju na pregovaranje.

POGLAVLJE VI.

Pravila o objavljivanju i transparentnosti

Odjeljak 1.

Objava obavijesti

Članak 41.

Periodične indikativne obavijesti i obavijesti o uspostavljanju sustava kvalifikacije

1.   Naručitelji objavljuju, najmanje jednom godišnje, putem periodične indikativne obavijesti iz Priloga XV. A, a koju objavljuje Komisija ili oni sami na svom „profilu kupca” kako je opisano u točki 2. podtočki (b) Priloga XX.:

(a)

kada je u pitanju roba, procijenjenu ukupnu vrijednost ugovora ili okvirnih sporazuma po grupama proizvoda koje namjeravaju sklopiti tijekom idućih 12 mjeseci ako je ukupna procijenjena vrijednost, uzimajući u obzir odredbe članaka 16. i 17., jednaka ili veća od 750 000 EUR.

Grupe proizvoda naručitelji utvrđuju uputom na nomenklaturu CPV-a.

(b)

kada su u pitanju usluge, procijenjenu ukupnu vrijednost ugovora ili okvirnih sporazuma u svakoj od kategorija usluga navedenih u Prilogu XVII. A koje namjeravaju sklopiti tijekom idućih 12 mjeseci ako je takva procijenjena ukupna vrijednost, uzimajući u obzir odredbe članaka 16. i 17., jednaka ili veća od 750 000 EUR.

(c)

kada su u pitanju radovi, bitna obilježja ugovora o radovima ili okvirnih sporazuma koje oni namjeravaju sklopiti tijekom idućih 12 mjeseci, a čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od praga navedenog u članku 16., uzimajući u obzir odredbe članka 17.

Obavijesti iz točaka (a) i (b) šalju se Komisiji ili se objavljuju na profilu kupca u najkraćem mogućem roku nakon početka proračunske godine.

Obavijest iz točke (c) šalje se Komisiji ili se objavljuje na profilu kupca u najkraćem mogućem roku nakon odluke kojom se odobrava planiranje ugovora o radovima ili okvirnih sporazuma koje naručitelji namjeravaju sklopiti.

Naručitelji koji objavljuju periodičnu indikativnu obavijest na svojim profilima kupca šalju Komisiji, elektronički, obavijest o objavi periodične indikativne obavijesti na profilu kupca, u skladu s formatom i postupcima za elektronički prijenos obavijesti koji su navedeni u točki 3. Priloga XX.

Objava obavijesti iz točaka (a), (b) i (c) obvezna je samo u slučajevima kada naručitelji koriste opciju skraćivanja rokova za zaprimanje ponuda koja je predviđena člankom 45. stavkom 4.

Ovaj se stavak ne primjenjuje na postupke bez prethodnog poziva na nadmetanje.

2.   Naručitelji mogu posebno objavljivati ili organizirati da Komisija objavljuje periodične indikativne obavijesti koje se odnose na važnije projekte bez ponavljanja informacija koje je ranije sadržavala periodična indikativna obavijest, pod uvjetom da se jasno naglasi da su te obavijesti dodatne.

3.   Ako naručitelji odluče uspostaviti sustav kvalifikacije u skladu s člankom 53., taj sustav mora biti predmetom obavijesti iz Priloga XIV. u kojoj se navodi svrha sustava kvalifikacije i način kako se može dobiti pristup pravilima u vezi njegova djelovanja. Ako je trajanje tog sustava duže od tri godine, obavijest se objavljuje jedanput godišnje. U slučajevima kada je trajanje sustava kraće, dovoljna je početna obavijest.

Članak 42.

Obavijesti koje se koriste kao sredstvo pozivanja na nadmetanje

1.   U slučaju ugovora o nabavi robe, ugovora o radovima ili ugovora o nabavi usluga, poziv na nadmetanje može se objaviti:

(a)

putem periodične indikativne obavijesti koja se navodi u Prilogu XV. A; ili

(b)

putem obavijesti o uspostavljanju sustava kvalifikacije koji se navodi u Prilogu XIV.; ili

(c)

putem poziva na nadmetanje koji se navodi u Prilogu XIII. A, B ili C.

2.   U slučaju dinamičkih sustava nabave, poziv na nadmetanje za sustav jest poziv na nadmetanje iz stavka 1. točke (c), dok su pozivi na nadmetanje za ugovore na temelju takvih sustava pojednostavljeni pozivi na nadmetanje iz Priloga XIII. D.

3.   Ako se poziv na nadmetanje objavljuje putem periodične indikativne obavijesti, ta obavijest mora:

(a)

izričito upućivati na robu, radove ili usluge koje će biti predmet ugovora koji se treba sklopiti;

(b)

sadržavati navod da će se ugovor sklopiti u ograničenom ili pregovaračkom postupku bez daljnje objave poziva na nadmetanje i njome se pozivaju zainteresirani gospodarski subjekti da iskažu svoj interes u pisanom obliku; i

(c)

biti objavljena u skladu s Prilogom XX. najviše 12 mjeseci prije dana slanja poziva iz članka 47. stavka 5. Nadalje, naručitelj se mora pridržavati rokova određenih u članku 45.

Članak 43.

Obavijesti o sklopljenim ugovorima

1.   Naručitelji koji su sklopili ugovor ili okvirni sporazum, obvezni su u roku od dva mjeseca od sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma poslati obavijest o sklopljenim ugovorima, koja se spominje u Prilogu XVI. prema uvjetima koje će utvrditi Komisija u skladu s postupkom iz članka 68. stavka 2.

U slučaju ugovora koji se sklapaju na temelju okvirnog sporazuma u smislu članka 14. stavka 2., naručitelji nisu obvezni slati obavijest o rezultatima postupka nabave za svaki ugovor koji se temelji na tom sporazumu.

Naručitelji šalju obavijest o sklopljenim ugovorima na temelju dinamičkog sustava nabave u roku dva mjeseca nakon sklapanja svakog ugovora. Oni, međutim, mogu grupirati takve obavijesti tromjesečno. U tom slučaju, grupnu obavijest moraju poslati u roku dva mjeseca od kraja svakog tromjesečja.

2.   Podaci pruženi u skladu s Prilogom XVI. i namijenjeni za objavu objavljuju se u skladu s Prilogom XX. U vezi s tim, Komisija mora poštovati sve poslovne aspekte koje naručitelji mogu naznačiti kada šalju ove podatke, a koji se odnose na broj zaprimljenih ponuda, identitet gospodarskih subjekata ili cijene.

3.   Kada naručitelji sklapaju ugovor o nabavi usluga istraživanja i razvoja u postupku bez poziva na nadmetanje u skladu s člankom 40. stavkom 3. točkom (b), oni mogu ograničiti podatke koji se u skladu s Prilogom XVI. navode za prirodu i količinu usluga koje se pružaju, na navod „usluge istraživanja i razvoja”.

Kada naručitelji sklapaju ugovor o istraživanju i razvoju koji se ne može sklopiti u postupku bez poziva na nadmetanje u skladu s člankom 40. stavkom 3. točkom (b), oni mogu, na temelju poslovne tajne, ograničiti podatke koji se u skladu s Prilogom XVI. navode za prirodu i količinu usluga koje se pružaju.

U takvim slučajevima, naručitelji moraju osigurati da svi podaci objavljeni sukladno odredbama ovog stavka ne budu manje detaljni od onih koje sadrži obavijest koja se koristi kao sredstvo pozivanja na nadmetanje koja se objavljuje u skladu s člankom 42. stavkom 1.

Ako koriste sustav kvalifikacije, naručitelji moraju u takvim slučajevima osigurati da takvi podaci ne budu manje detaljni od kategorije iz popisa kvalificiranih pružatelja usluga koji je sastavljen u skladu s člankom 53. stavkom 7.

4.   U slučaju ugovora sklopljenih za usluge navedene u Prilogu XVII. B, naručitelji u obavijesti navode jesu li suglasni s objavom.

5.   Podaci navedeni u skladu s Prilogom XVI. i označeni kao podaci koji nisu namijenjeni za objavljivanje, objavljuju se samo u pojednostavljenom obliku i u skladu s Prilogom XX. u statističke svrhe.

Članak 44.

Oblik i način objave obavijesti

1.   Obavijesti sadrže podatke koji se spominju u prilogu XIII., XIV., XV. A, XV. B i XVI. i, po potrebi, sve ostale podatke koje naručitelji smatraju korisnima, u obliku standardnih obrazaca koje je donijela Komisija u skladu s postupkom iz članka 68. stavka 2.

2.   Obavijesti koje naručitelji šalju Komisiji šalju se ili elektroničkim sredstvima u skladu s oblikom i postupcima za slanje koji su navedeni u točki 3. Priloga XX., ili nekim drugim sredstvima.

Obavijesti iz članaka 41., 42. i 43. objavljuju se u skladu s tehničkim obilježjima za objavljivanje, koja se spominju u točki 1., podtočkama (a) i (b) Priloga XX.

3.   Obavijesti sastavljene i poslane elektroničkim sredstvima u skladu s formatom i postupcima za prijenos koji su navedeni u točki 3. Priloga XX., objavljuju se najkasnije pet dana od slanja.

Obavijesti koje nisu poslane elektroničkim sredstvima u skladu s formatom i postupcima za prijenos koji su navedeni u točki 3. Priloga XX., objavljuju se najkasnije 12 dana od slanja. Međutim, u izuzetnim slučajevima, pozivi na nadmetanje iz članka 42. stavka 1. točke (c), objavljuju se u roku od pet dana kao odgovor na zahtjev naručitelja, pod uvjetom da je poziv poslan telefaksom.

4.   Pozivi na nadmetanje objavljuju se u potpunosti na službenom jeziku Zajednice koji odabere naručitelj, s tim da ta verzija na izvornom jeziku bude jedini vjerodostojan tekst. Sažetak važnih elemenata svakog poziva objavljuje se na ostalim službenim jezicima.

Troškovi koji nastanu Komisiji zbog objave poziva snosi Zajednica.

5.   Obavijesti i njihov sadržaj ne smiju se objavljivati na nacionalnoj razini prije datuma njihova slanja Komisiji.

Obavijesti objavljene na nacionalnoj razini sadržavaju samo podatke sadržane u obavijestima koje se šalju Komisiji ili se objavljuju na profilu kupca u skladu s člankom 41. stavkom 1. prvim podstavkom, a u njima se obvezno navodi datum slanja obavijesti Komisiji ili datum njezine objave na profilu kupca.

Periodične indikativne obavijesti ne smiju se objaviti na profilu kupca prije slanja Komisiji obavijesti o njihovoj objavi u tom obliku; u njima se mora navesti datum toga slanja.

6.   Naručitelji moraju osigurati da su u mogućnosti pružiti dokaz o datumima slanja obavijesti.

7.   Komisija naručitelju daje potvrdu o objavi poslanih podataka u kojoj navodi datum objave. Takva potvrda predstavlja dokaz o objavi.

8.   Naručitelji mogu objavljivati, u skladu sa stavcima od 1. do 7., pozive na nadmetanje koji nisu podložni zahtjevima objave utvrđenima u ovoj Direktivi.

Odjeljak 2.

Rokovi

Članak 45.

Rokovi za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje i za zaprimanje ponuda

1.   Prilikom određivanja rokova za zahtjeve za sudjelovanje i zaprimanje ponuda, naručitelji moraju posebno uzeti u obzir složenost ugovora i vrijeme potrebno za izradu ponuda, ne dovodeći u pitanje minimalne rokove utvrđene ovim člankom.

2.   U slučaju otvorenih postupaka, minimalni rok za zaprimanje ponuda je 52 dana od datuma slanja poziva na nadmetanje.

3.   U ograničenim postupcima i u pregovaračkim postupcima s prethodnim pozivom na nadmetanje, primjenjuje se sljedeće:

(a)

rok za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje kao odgovor na poziv objavljen sukladno članku 42. stavku 1. točki (c), ili kao odgovor na poziv naručitelja na temelju članka 47. stavka 5., u pravilu se određuje na najmanje 37 dana od datuma slanja poziva i ne smije ni u kojem slučaju biti kraći od 22 dana ako se poziv šalje sredstvima koja ne uključuju elektronička sredstva ili telefaks, a na najmanje 15 dana ako se poziv šalje takvim sredstvima;

(b)

rok za zaprimanje ponuda može se odrediti uzajamnim sporazumom između naručitelja i odabranih natjecatelja, pod uvjetom da svi natjecatelji imaju isto vrijeme za pripremu i dostavu svojih ponuda;

(c)

kada nije moguće postići sporazum o roku za zaprimanje ponuda, naručitelj određuje rok koji u pravilu iznosi najmanje 24 dana i koji ni u kojem slučaju ne smije biti kraći od 10 dana od datuma poziva na dostavu ponude.

4.   Ako su naručitelji objavili periodičnu indikativnu obavijest koja se spominje u članku 41. stavku 1. u skladu s Prilogom XX., minimalni rok za zaprimanje ponuda u otvorenim postupcima u pravilu ne smije biti kraći od 36 dana, ali ni u kojem slučaju ne smije biti kraći od 22 dana od datuma slanja poziva.

Ovi skraćeni rokovi dopušteni su, pod uvjetom da je periodična indikativna obavijest uključila, osim podataka koji se zahtijevaju u Prilogu XV. A, dijelu I., sve podatke koji se zahtijevaju u Prilogu XV. A, dijelu II., ako su ovi posljednji podaci raspoloživi u trenutku objavljivanja obavijesti i pod uvjetom da je obavijest poslana na objavljivanje između 52 dana i 12 mjeseci prije datuma slanja poziva na nadmetanje iz članka 42. stavka 1. točke (c).

5.   Kada se pozivi izrađuju i šalju elektroničkim sredstvima u skladu s formatom i postupcima za prijenos koji su navedeni u točki 3. Priloga XX., rokovi za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje u ograničenim i pregovaračkim postupcima, te za zaprimanje ponuda u otvorenim postupcima, mogu se skratiti za sedam dana.

6.   Osim u slučaju roka utvrđenog uzajamnim sporazumom u skladu sa stavkom 3. točkom (b), rokovi za zaprimanje ponuda u otvorenim, ograničenim i pregovaračkim postupcima mogu se dodatno skratiti za pet dana ako naručitelj pruži neograničen i potpuno izravan pristup ugovornim dokumentima i svim dodatnim dokumentima putem elektroničkih sredstava od dana objave obavijesti koja se koristi kao sredstvo pozivanja na nadmetanje, u skladu s Prilogom XX. U obavijesti se navodi internetska adresa na kojoj je ova dokumentacija dostupna.

7.   U otvorenim postupcima, kumulativni učinak skraćenja predviđenih u stavcima 4., 5. i 6. ne smije ni u kojem slučaju imati za posljedicu rok za zaprimanje ponuda koji je kraći od 15 dana od datuma slanja poziva na nadmetanje.

Međutim, ako poziv na nadmetanje nije poslan telefaksom ili elektroničkim sredstvima, kumulativni učinak skraćenja predviđenih u stavcima 4., 5. i 6. ne smije ni u kojem slučaju imati za posljedicu rok za zaprimanje ponuda u otvorenom postupku koji je kraći od 22 dana od datuma slanja poziva na nadmetanje.

8.   Kumulativni učinak skraćenja predviđenih u stavcima 4., 5. i 6. ne smije ni u kojem slučaju imati za posljedicu rok za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanjem kao odgovor na poziv koji je objavljen sukladno članku 42. stavku 1. točki (c) ili kao odgovor na poziv naručitelja sukladno članku 47. stavku 5., koji je kraći od 15 dana od datuma slanja poziva.

U ograničenim i pregovaračkim postupcima, kumulativni učinak skraćenja predviđenih u stavcima 4., 5. i 6. ne smije ni u kojem slučaju, osim kada se rok određuje uzajamnim sporazumom u skladu sa stavkom 3. točkom (b), imati za posljedicu rok za zaprimanje ponuda koji je kraći od 10 dana od datuma poziva na dostavu ponuda.

9.   Ako, iz bilo kojeg razloga, ugovorni dokumenti i dodatni dokumenti ili dodatne informacije, premda pravodobno zatraženi, nisu stavljeni na raspolaganje u rokovima određenima u člancima 46. i 47. ili ako se ponude mogu izraditi tek nakon obilaska gradilišta ili nakon pregleda dokumenata koji potkrepljuju ugovorne dokumente na licu mjesta, rokovi za zaprimanje ponuda odgovarajuće se produžavaju, osim u slučaju roka određenog uzajamnim sporazumom u skladu sa stavkom 3. točkom (b), tako da svi gospodarski subjekti kojih se to tiče mogu biti upoznati s informacijama potrebnima za pripremu ponude.

10.   Tablični sažetak rokova utvrđenih u ovom članku nalazi se u Prilogu XXII.

Članak 46.

Otvoreni postupci: specifikacije, dodatni dokumenti i podaci

1.   U otvorenim postupcima, kada naručitelji ne pružaju neograničen i potpuno izravan pristup putem elektroničkih sredstava u skladu s člankom 45. stavkom 6., specifikacijama i svim dodatnim dokumentima, specifikacije i dodatni dokumenti šalju se gospodarskim subjektima u roku od šest dana od zaprimanja zahtjeva, pod uvjetom da je zahtjev pravodobno podnesen prije roka za dostavu ponuda.

2.   Pod uvjetom da je to pravodobno zatraženo, naručitelji ili nadležne službe stavljaju na raspolaganje dodatne informacije u vezi sa specifikacijama najkasnije šest dana prije roka određenog za zaprimanje ponuda.

Članak 47.

Pozivi na dostavu ponude ili na pregovaranje

1.   U ograničenim i pregovaračkim postupcima, naručitelji istodobno u pisanom obliku pozivaju odabrane natjecatelje da dostave svoje ponude ili na pregovaranje. Poziv natjecateljima treba uključiti jedno od sljedećeg:

primjerak specifikacija i svih dodatnih dokumenata, ili

uputu na pristup specifikacijama i dodatnim dokumentima koji su navedeni u prvoj alineji, kada se oni stavljaju na raspolaganje putem elektroničkih sredstava u skladu s člankom 45. stavkom 6.

2.   Ako specifikacije i/ili dodatne dokumente posjeduje neki subjekt, koji nije naručitelj odgovoran za postupak nabave, u pozivu se navodi adresa gdje se mogu tražiti te specifikacije i dokumenti te, po potrebi, rok do kojega se ti dokumenti mogu tražiti, iznos koji se plaća za dobivanje dokumenata i postupak plaćanja. Nadležna služba šalje tu dokumentaciju gospodarskom subjektu odmah po zaprimanju zahtjeva.

3.   Naručitelji ili nadležna služba šalju dodatne informacije o specifikacijama ili dodatnim dokumentima najmanje šest dana prije krajnjeg roka koji je određen za zaprimanje ponuda, pod uvjetom da su zatražene na vrijeme.

4.   Nadalje, poziv mora uključivati najmanje sljedeće:

(a)

kada je to primjereno, rok za traženje dodatnih dokumenata, kao i iznos te način plaćanja svih iznosa koji se trebaju platiti za takve dokumente;

(b)

krajnji rok za zaprimanje ponuda, adresu na koju se one trebaju poslati i jezik, odnosno jezike na kojima trebaju biti sastavljene;

(c)

uputu na eventualno objavljeni poziv na nadmetanje;

(d)

naznaku o bilo kojim dokumentima koji se trebaju priložiti;

(e)

kriterije za odabir ponude, ako nisu navedeni u obavijesti o uspostavljanju sustava kvalifikacije koji se koristi kao sredstvo pozivanja na nadmetanje;

(f)

relativni značaj kriterija za odabir ponude ili, ako je prikladno, redoslijed važnosti tih kriterija ako ta informacija nije navedena u pozivu na nadmetanje, obavijesti o uspostavljanju sustava kvalifikacije ili specifikacijama.

5.   Kada se poziv na nadmetanje objavljuje putem periodične indikativne obavijesti, naručitelji nakon toga pozivaju sve natjecatelje da potvrde svoj interes na temelju detaljnih podataka o predmetnom ugovoru prije početka odabira ponuditelja ili sudionika u pregovaračkom postupku.

Ovaj poziv mora uključivati najmanje sljedeće podatke:

(a)

vrstu i količinu, uključujući sve opcije u odnosu na dopunske ugovore i, ako je moguće, procijenjeno vrijeme koje je na raspolaganju za izvršenje tih opcija za ugovore koji se obnavljaju, vrstu i količinu i, ako je moguće, procijenjene datume objave budućih obavijesti za nadmetanje za radove, robu i usluge koji se trebaju oglasiti za dostavu ponuda;

(b)

vrsta postupka: ograničeni ili pregovarački;

(c)

kada je to primjereno, datum početka ili završetka isporuke robe, ili izvršenja radova ili usluga;

(d)

adresu i istek roka za dostavu zahtjeva za ponudbenim dokumentima i jezik, odnosno jezike na kojima oni trebaju biti sastavljeni;

(e)

adresu subjekta koji sklapa ugovor i podaci potrebni za dobivanje specifikacija i ostalih dokumenata;

(f)

ekonomske i tehničke uvjete, financijska jamstva i podaci koji se traže od gospodarskih subjekata;

(g)

iznos i postupak plaćanja za bilo koji iznos koji se treba platiti za dobivanje ponudbenih dokumenata;

(h)

oblik ugovora koji je predmetom poziva na dostavu ponuda: kupnja, leasing, najam, zakup, kupnja na otplatu ili bilo kakva kombinacija ovdje navedenog; i

(i)

kriterije za odabir ponude i njihov značaj ili, kada je to primjereno, redoslijed važnosti tih kriterija, ako ova informacija nije navedena u indikativnoj obavijesti ili specifikacijama, ili u pozivu na dostavu ponuda, ili u pozivu na pregovaranje.

Odjeljak 3.

Komunikacija i informiranje

Članak 48.

Pravila koja se primjenjuju na komunikaciju

1.   Komunikacija i razmjena svih informacija koje se spominju u ovoj glavi, može se obavljati poštom, telefaksom, elektroničkim sredstvima u skladu sa stavcima 4. i 5., telefonom u slučajevima i okolnostima iz stavka 6. ili kombinacijom tih sredstava prema izboru naručitelja.

2.   Odabrana sredstva komunikacije moraju biti općenito dostupna tako da se gospodarskim subjektima ne ograničava pristup nadmetanju.

3.   Komunikacija, razmjena i pohrana informacija mora se obavljati na način da se osigura da su cjelovitost podataka i tajnost ponuda i zahtjeva za sudjelovanje očuvani, te da naručitelji pregledaju sadržaj ponuda i zahtjeva za sudjelovanje tek nakon isteka roka određenog za njihovu dostavu.

4.   Sredstva koja se koriste za komunikaciju elektroničkim sredstvima, kao i njihova tehnička obilježja, moraju biti nediskriminirajuća, općenito dostupna i interoperabilna s proizvodima informacijske i komunikacijske tehnologije u općoj uporabi.

5.   Sljedeća se pravila primjenjuju na uređaje za elektronički prijenos i primitak ponuda te na uređaje za elektroničko zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje:

(a)

podaci u vezi sa specifikacijama koji su potrebni za elektroničku dostavu ponuda i zahtjeva za sudjelovanje, uključujući enkripciju, moraju biti dostupni zainteresiranim stranama. Nadalje, uređaji za elektroničko zaprimanje ponuda i zahtjeva za sudjelovanje moraju biti u skladu s uvjetima iz Priloga XXIV.;

(b)

države članice mogu, u skladu s člankom 5. Direktive 1999/93/EZ, zahtijevati da elektroničke ponude imaju napredni elektronički potpis u skladu sa stavkom 1. navedene Direktive;

(c)

države članice mogu uvesti ili održavati dobrovoljne programe ovlašćivanja s ciljem pružanja viših razina usluge certificiranja za te uređaje;

(d)

ponuditelji ili natjecatelji obvezuju se dostaviti, prije isteka roka utvrđenog za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje, dokumente, potvrde i izjave koje se spominju u članku 52. stavku 2., članku 52. stavku 3., člancima 53. i 54. ako oni ne postoje u elektroničkom obliku.

6.   Sljedeća se pravila primjenjuju na prijenos zahtjeva za sudjelovanje:

(a)

zahtjevi za sudjelovanje u postupcima sklapanja ugovora mogu se podnijeti u pisanom obliku ili telefonom;

(b)

ako se zahtjevi za sudjelovanje podnose telefonom, pismena se potvrda mora poslati prije isteka roka određenog za njihovo zaprimanje;

(c)

naručitelji mogu zahtijevati da se zahtjevi za sudjelovanje podneseni telefaksom potvrde poštom ili elektroničkim sredstvom, ako je to potrebno u svrhu pravnog dokaza. Naručitelj treba navesti svaki takav zahtjev zajedno s rokom za slanje potvrde poštom ili elektroničkim sredstvom u obavijesti koja se koristi kao sredstvo poziva na nadmetanje ili u pozivu iz članka 47. stavka 5.

Članak 49.

Informiranje podnositelja zahtjeva za kvalifikaciju, natjecatelja i ponuditelja

1.   Naručitelji moraju u najkraćem mogućem roku obavijestiti uključene gospodarske subjekte o odlukama donesenima u vezi sa sklapanjem okvirnog sporazuma, sklapanjem ugovora ili prihvaćanju u dinamički sustav nabave, uključujući razloge za eventualnu odluku da se ne sklopi okvirni sporazum ili ugovor za koji je postojao poziv na nadmetanje, ili da se ponovno pokrene postupak, ili da se ne uvede dinamički sustav nabave; ove se informacije pružaju u pisanom obliku ako se to zatraži od naručitelja.

2.   Na zahtjev zainteresirane strane, naručitelji u najkraćem mogućem roku obavješćuju:

svakog neuspješnog natjecatelja o razlozima odbijanja njegovog zahtjeva,

svakog neuspješnog ponuditelja o razlozima odbijanja njegove ponude, uključujući, za slučajeve iz članka 34. stavaka 4. i 5., razloge za njihovu odluku da ne postoji jednakovrijednost ili odluku o tome da radovi, roba ili usluge ne ispunjavaju izvedbene ili funkcionalne zahtjeve,

svakog ponuditelja koji je dostavio prihvatljivu ponudu o svojstvima i relativnim prednostima odabrane ponude, kao i o imenu uspješnog ponuditelja ili stranama okvirnog sporazuma.

Vrijeme potrebno za gore navedeno ne može ni u kojim okolnostima biti duže od 15 dana od zaprimanje pisanog upita.

Međutim, naručitelji mogu odlučiti uskratiti određene informacije o sklapanju ugovora ili o sklapanju okvirnog sporazuma, ili o prihvaćanju u dinamički sustav nabave iz stavka 1. u slučajevima kada bi otkrivanje takvih informacija priječilo provedbu zakona, ili na neki drugi način bilo u suprotnosti s javnim interesom, ili bi dovelo u pitanje legitimne komercijalne interese određenoga gospodarskog subjekta, javnog ili privatnog, uključujući interese gospodarskog subjekta koji je dobio ugovor, ili bi moglo dovesti u pitanje pošteno tržišno natjecanje među gospodarskim subjektima.

3.   Naručitelji koji uspostave i vode sustav kvalifikacije obavješćuju podnositelje zahtjeva o svojoj odluci o kvalifikaciji u roku od šest mjeseci.

Ako će donošenje odluke trajati duže od četiri mjeseca od podnošenja zahtjeva, naručitelj obavješćuje podnositelja zahtjeva u roku dva mjeseca od zahtjeva o razlozima koji opravdavaju to duže razdoblje, kao i o datumu do kojeg će se njegov zahtjev prihvatiti ili odbiti.

4.   Podnositelji zahtjeva čija se kvalifikacija odbije u najkraćem se mogućem roku obavješćuju o toj odluci i razlozima odbijanja, a najkasnije 15 dana od dana donošenja odluke. Ti se razlozi temelje na kriterijima za kvalifikaciju iz članka 53. stavka 2.

5.   Naručitelj koji uspostave i vode sustav kvalifikacije mogu okončati kvalifikaciju nekoga gospodarskog subjekta samo iz razloga koji se temelje na kriterijima za kvalifikaciju iz članka 53. stavka 2. O eventualnoj namjeri okončanja kvalifikacije treba unaprijed obavijestiti gospodarskog subjekta, a najmanje 15 dana prije datuma kada bi se kvalifikacija trebala okončati, zajedno s razlogom ili razlozima koji opravdavaju predloženu radnju.

Članak 50.

Podaci koji se čuvaju u vezi sa sklapanjem ugovora

1.   Naručitelj čuvaju odgovarajuće informacije o svakom ugovoru koje će im biti dovoljne da kasnije mogu opravdati svoje odluke u vezi s:

(a)

kvalifikacijom i odabirom gospodarskih subjekata te o sklapanju ugovora;

(b)

korištenjem postupaka bez prethodnog poziva na nadmetanje na temelju članka 40. stavka 3.;

(c)

neprimjenom poglavlja od III. do VI. ove glave na temelju odstupanja predviđenih u poglavlju II. glave I. i poglavlju II. ove glave.

Naručitelji poduzimaju odgovarajuće korake kako bi dokumentirali provedbu postupaka koji se provode elektroničkim sredstvima.

2.   Informacije se čuvaju najmanje četiri godine od datuma sklapanja ugovora tako da naručitelj može tijekom tog razdoblja pružiti potrebne informacije Komisiji ako ona to zatraži.

POGLAVLJE VII.

Provedba postupka

Članak 51.

Opće odredbe

1.   Za potrebe odabira sudionika u svojim postupcima nabave:

(a)

naručitelji, nakon što su utvrdili pravila i kriterije za isključenje ponuditelja ili natjecatelja u skladu s člankom 54. stavcima 1., 2. ili 4., isključuju gospodarske subjekte koji udovoljavaju tim pravilima i koji zadovoljavaju te kriterije;

(b)

oni odabiru ponuditelje i natjecatelje u skladu s objektivnim pravilima i kriterijima utvrđenima sukladno članku 54.;

(c)

u ograničenim i pregovaračkim postupcima s pozivom na nadmetanje, oni će, po potrebi, smanjiti, u skladu s člankom 54., broj natjecatelja odabranih sukladno točkama (a) i (b).

2.   Kada se poziv na nadmetanje objavljuje putem obavijesti o uspostavljanju sustava kvalifikacije i u svrhu odabira sudionika u postupcima nabave za određene ugovore koji su predmet poziva na nadmetanje, naručitelji:

(a)

kvalificiraju gospodarske subjekte u skladu s odredbama članka 53.;

(b)

na takve kvalificirane gospodarske subjekte primjenjuju odredbe stavka 1. koje su relevantne za ograničene ili pregovaračke postupke.

3.   Naručitelji provjeravaju udovoljavaju li ponude koje su dostavili odabrani ponuditelji pravilima i zahtjevima koji se primjenjuju na ponude te sklapaju ugovor na temelju kriterija utvrđenih u člancima 55. i 57.

Odjeljak 1.

Kvalifikacija i uvjeti sposobnosti

Članak 52.

Uzajamno priznavanje u pogledu administrativnih, tehničkih ili financijskih uvjeta, te potvrda, testova i dokaza

1.   Kada odabiru sudionike za ograničene i pregovaračke postupke, pri donošenju svoje odluke o kvalifikaciji ili prilikom ažuriranja kriterija i pravila naručitelji ne smiju:

(a)

određenim gospodarskim subjektima nametati administrativne, tehničke ili financijske uvjete koji se ne bi nametnuli drugima;

(b)

tražiti testove ili dokaze kojima bi se podvostručili objektivni dokazi koji su već na raspolaganju.

2.   Kada zahtijevaju prilaganje potvrda, koje su izradila nezavisna tijela, koje potvrđuju sukladnost gospodarskog subjekta s određenim normama osiguranja kvalitete, naručitelji moraju uputiti na sustave osiguranja kvalitete koji se temelje na odgovarajućoj seriji europskih normi koje su potvrdila tijela koja udovoljavaju onoj seriji europskih normi koja se odnosi na izdavanje potvrda.

Naručitelji moraju priznati jednakovrijedne potvrde od tijela osnovanih u drugim državama članicama. Oni moraju također prihvatiti druge dokaze o jednakovrijednim mjerama osiguranja kvalitete od gospodarskih subjekata.

3.   Za ugovore o radovima i uslugama, i samo u prikladnim slučajevima, naručitelji mogu od gospodarskog subjekta tražiti, kako bi provjerili njegovu tehničku sposobnost, da navede mjere upravljanja okolišem koje će gospodarski subjekt biti u mogućnosti primijeniti kada bude izvršavao ugovor. U takvim slučajevima, ako naručitelji traže prilaganje potvrda koje izdaju nezavisna tijela kojima se potvrđuje sukladnost gospodarskog subjekta s određenim normama za upravljanje okolišem, oni upućuju na EMAS ili na norme upravljanja okolišem koje se temelje na odgovarajućim europskim ili međunarodnim normama, a koje su potvrđene od tijela koja su u skladu s pravom Zajednice ili odgovarajućim europskim ili međunarodnim normama koje se odnose na izdavanje potvrda.

Naručitelji moraju priznati jednakovrijedne potvrde od tijela osnovanih u drugim državama članicama. Oni također moraju prihvatiti od gospodarskih subjekata i druge dokaze o jednakovrijednim mjerama upravljanja okolišem.

Članak 53.

Sustavi kvalifikacije

1.   Naručitelji koji to žele, mogu uspostaviti i voditi sustav kvalifikacije gospodarskih subjekata.

Naručitelji koji uspostave ili vode sustav kvalifikacije moraju osigurati da gospodarski subjekti u svakom trenutku budu u mogućnosti zahtijevati kvalifikaciju.

2.   Sustav iz stavka 1. može uključivati različite faze kvalifikacije.

On se vodi na temelju objektivnih kriterija i pravila za kvalifikaciju koje utvrđuje naručitelj.

Ako ti kriteriji i pravila uključuju tehničke specifikacije, primjenjuju se odredbe članka 34. Ti se kriteriji i pravila mogu, prema potrebi, ažurirati.

3.   Kriteriji i pravila za kvalifikaciju iz stavka 2. mogu uključivati kriterije za isključenja koji su navedeni u članku 45. Direktive 2004/18/EZ prema uvjetima navedenima u njemu.

Ako je naručitelj javni naručitelj u smislu članka 2. stavka 1. točke (a), ti kriteriji i pravila uključuju kriterije za isključenje koji su navedeni u članku 45. stavku 1. Direktive 2004/18/EZ.

4.   U slučajevima kada kriteriji i pravila za kvalifikaciju iz stavka 2. uključuju zahtjeve koji se odnose na ekonomsku i financijsku sposobnost gospodarskog subjekta, on se može, ako je potrebno, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na to kakva je pravna narav veze između njega i tih subjekata. U tom slučaju gospodarski subjekt mora naručitelju dokazati da će mu ti resursi biti na raspolaganju tijekom čitavog razdoblja valjanosti sustava kvalifikacije, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu.

Pod istim uvjetima, zajednica gospodarskih subjekata iz članka 11. može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata.

5.   U slučajevima kada kriteriji i pravila za kvalifikaciju iz stavka 2. uključuju zahtjeve koji se odnose na tehničke i/ili stručne sposobnosti gospodarskog subjekta, on se može, ako je potrebno, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu narav veze između njega i tih subjekata. U tom slučaju gospodarski subjekt mora naručitelju dokazati da će mu ti resursi biti na raspolaganju tijekom čitavog razdoblja valjanosti sustava kvalifikacije, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.

Pod istim uvjetima, zajednica gospodarskih subjekata iz članka 11. može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata.

6.   Kriteriji i pravila za kvalifikaciju iz stavka 2. stavljaju se na raspolaganje gospodarskim subjektima na njihov zahtjev. Ažurirani kriteriji i pravila dostavljaju se zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Ako naručitelj smatra da sustav kvalifikacije određenih drugih subjekata ili tijela ispunjava njegove uvjete, on zainteresiranim gospodarskim subjektima dostavlja nazive tih drugih subjekata ili tijela.

7.   Mora se voditi pisana evidencija kvalificiranih gospodarskih subjekata; ona se može podijeliti na kategorije prema tipu ugovora za koji vrijedi kvalifikacija.

8.   Prilikom uspostavljanja ili vođenja sustava kvalifikacije, naručitelji se moraju posebno pridržavati odredaba članka 41. stavka 3. u pogledu obavijesti o uspostavljanju sustava kvalifikacije, odredaba članka 49. stavaka 3., 4. i 5. u pogledu podataka koji se trebaju dostaviti gospodarskim subjektima koji su podnijeli zahtjev za kvalifikacijom, odredaba članka 51. stavka 2. u pogledu odabira sudionika kada se poziv na nadmetanje objavi putem obavijesti o uspostavljanju sustava kvalifikacije, kao i odredaba članka 52. o uzajamnom priznavanju u pogledu administrativnih, tehničkih ili financijskih uvjeta, potvrda, testova i dokaza.

9.   Kada se objavi poziv na nadmetanje putem obavijesti o uspostavljanju sustava kvalifikacije, ponuditelji u ograničenom postupku ili sudionici u pregovaračkom postupku odabiru se između natjecatelja kvalificiranih u skladu s takvim sustavom.

Članak 54.

Uvjeti sposobnosti

1.   Naručitelji koji određuju uvjete sposobnosti u otvorenom postupku to čini u skladu s objektivnim pravilima i kriterijima koji su dostupni zainteresiranim gospodarskim subjektima.

2.   Naručitelji koji provode odabir natjecatelja za ograničene ili pregovaračke postupke to čini prema objektivnim pravilima i kriterijima koje su utvrdili, a koji su dostupni zainteresiranim gospodarskim subjektima.

3.   U ograničenim ili pregovaračkim postupcima kriteriji se mogu temeljiti na objektivnoj potrebi naručitelja da smanji broj natjecatelja na razinu koja je opravdana potrebom uspostavljanja ravnoteže između određenih svojstava postupka nabave i resursa potrebnih za njegovu provedbu. Međutim, pri određivanju broja odabranih natjecatelja treba uzeti u obzir potrebu za osiguranjem odgovarajućeg natjecanja.

4.   Kriteriji navedeni u stavcima 1. i 2. mogu uključiti kriterije za isključenje navedene u članku 45. Direktive 2004/18/EZ prema uvjetima koji su u njemu navedeni.

U slučajevima kada je naručitelj javni naručitelj u smislu članka 2. stavka 1. točke (a), kriteriji i pravila iz stavaka 1. i 2. ovog članka moraju uključivati kriterije za isključenje koji su navedeni u članku 45. stavku 1., Direktive 2004/18/EZ.

5.   U slučajevima kada kriteriji iz stavaka 1. i 2. uključuju uvjete koji se odnose na ekonomsku i financijsku sposobnost gospodarskog subjekta, on se može, ako je potrebno i za potrebe određenog ugovora, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na to kakva je pravna narav veze između njega i tih subjekata. U tom slučaju, gospodarski subjekt mora naručitelju dokazati da će mu nužni resursi biti na raspolaganju, primjerice prihvaćanjem obveze tih subjekata u tu svrhu.

Pod istim uvjetima zajednica gospodarskih subjekata koja se spominje u članku 11. može se osloniti na sposobnost članova u zajednici ili drugih subjekata.

6.   U slučajevima kada kriteriji iz stavaka 1. i 2. uključuju uvjete koji se odnose na tehničke i/ili stručne sposobnosti gospodarskog subjekta, on se može, ako je potrebno i u svrhu određenog ugovora, osloniti na sposobnosti drugih subjekata, bez obzira na to kakva je pravna narav veze između njega i tih subjekata. U tom slučaju, gospodarski subjekt mora naručitelju dokazati da će mu ta sredstva biti na raspolaganju za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze tih subjekata da će nužne resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.

Pod istim uvjetima zajednica gospodarskih subjekata koja se spominje u članku 11. može se osloniti na sposobnost članova u zajednici ili drugih subjekata.

Odjeljak 2.

Sklapanje ugovora

Članak 55.

Kriteriji za odabir ponude

1.   Ne dovodeći u pitanje nacionalne zakone, druge propise i administrativne odredbe o plaćanju naknade za određene usluge, kriteriji na kojima naručitelji temelje odabir ponude su:

(a)

ako se ugovor sklapa na temelju ekonomski najpovoljnije ponude sa stajališta naručitelja, različiti kriteriji povezani s predmetom dotičnog ugovora, kao što su datum isporuke ili datum izvršenja, tekući troškovi, ekonomičnost, kakvoća, estetska i funkcionalna svojstva, ekološka svojstva, tehnička vrijednost, usluga nakon prodaje i tehnička pomoć, obveze u odnosu na dijelove, sigurnost opskrbe, te cijena ili nešto drugo;

(b)

samo najniža cijena.

2.   Ne dovodeći u pitanje odredbe treće točke ovog stavka, u slučaju iz stavka 1. točke (a), naručitelj treba navesti relativni značaj koji pridaje svakom kriteriju koji je odabran u svrhu određivanja ekonomski najpovoljnije ponude.

Ti se značaji mogu izraziti određivanjem niza s odgovarajućim maksimalnim rasponom.

Ako, prema mišljenju naručitelja, iz dokazivih razloga nije moguće navesti relativni značaj kriterija, naručitelj navodi kriterije prema redoslijedu važnosti, počevši od najvažnijeg do najmanje važnog.

Relativni značaj kriterija ili redoslijed važnosti moraju se navesti, već prema tome što je primjerenije, u obavijesti koja se koristi kao sredstvo pozivanja na nadmetanja, u pozivu na potvrdu interesa iz članka 47. stavka 5., u pozivu na dostavu ponuda ili u pozivu na pregovaranje, ili u specifikacijama.

Članak 56.

Korištenje elektroničkih dražbi

1.   Države članice mogu predvidjeti da naručitelji mogu koristiti elektroničke dražbe.

2.   U otvorenim, ograničenim ili pregovaračkim postupcima s prethodnim pozivom na nadmetanje, naručitelji mogu odlučiti da sklapanju ugovora prethodi elektronička dražba kada se ugovorne specifikacije mogu precizno utvrditi.

U istim okolnostima, elektronička se dražba može provesti prigodom otvaranja nadmetanja ugovora koji se sklapaju u okviru dinamičkog sustava nabave koji se spominje u članku 15.

Elektronička se dražba temelji:

(a)

ili isključivo na cijenama, kada se odabire ponuda s najnižom cijenom;

(b)

ili na cijenama i/ili novim vrijednostima značajki ponuda navedenih u specifikacijama, kada se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda.

3.   Naručitelji koji odluče provesti elektroničku dražbu, tu činjenicu navode u obavijesti koja se koristi kao sredstvo poziva na nadmetanje.

Specifikacije među ostalim uključuju sljedeće podatke:

(a)

značajke čije će vrijednosti biti predmetom elektroničke dražbe, pod uvjetom da se takve značajke mogu kvantitativno odrediti te izraziti u brojkama ili postocima;

(b)

bilo koja ograničenja na vrijednosti koje se mogu podnositi, a koja proizlaze iz specifikacija koje se odnose na predmet ugovora;

(c)

podatke koji će se stavljati na raspolaganje ponuditeljima u tijeku elektroničke dražbe i, prema potrebi, kada će im oni biti stavljeni na raspolaganje;

(d)

odgovarajuće informacije koje se odnose na proces elektroničke dražbe;

(e)

uvjete pod kojima će ponuditelji moći nuditi i, posebno, minimalne razlike koje će se, prema potrebi, tražiti prilikom nuđenja;

(f)

odgovarajuće podatke koji se odnose na elektroničku opremu koja se koristi te rješenja i tehničke specifikacije za spajanje.

4.   Prije početka elektroničke dražbe, naručitelji obavljaju potpunu početnu ocjenu ponuda u skladu s kriterijem, odnosno kriterijima za odabir ponude i značenjem koje im je pridano.

Svi ponuditelji koji su dostavili prihvatljive ponude pozivaju se u isto vrijeme putem elektroničkih sredstava da dostave nove cijene i/ili nove vrijednosti; poziv mora sadržavati sve važne informacije koje se odnose na pojedinačno spajanje na elektroničku opremu koja se koristi, kao i datum i vrijeme početka elektroničke dražbe. Elektronička se dražba može provesti u više uzastopnih faza. Elektronička dražba smije započeti najranije dva radna dana nakon datuma slanja poziva.

5.   Kada se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, uz poziv se prilaže rezultat potpune ocjene odgovarajuće ponude koja je izvršena u skladu s značenjem predviđenim u članku 55. stavku 2., prvom podstavku.

U pozivu se također navodi matematička formula koja će se koristiti pri elektroničkoj dražbi za određivanje automatskih promjena u položaju ponuditelja na temelju novih cijena i/ili novih vrijednosti koje se nude. U tu formulu treba ugraditi značenje svih kriterija utvrđenih radi utvrđivanja ekonomski najpovoljnije ponude, kako je navedeno u obavijesti koja se koristi kao sredstvo pozivanja na nadmetanje ili u specifikacijama; u tu svrhu, svi se nizovi vrijednosti prethodno smanjuju na određenu vrijednost.

Ako su dopuštene varijante, za svaku se varijantu određuje posebna formula.

6.   Tijekom svake faze elektroničke dražbe naručitelji moraju odmah dostaviti svim ponuditeljima dovoljno podataka kako bi im omogućili uvid u njihov relativni poredak u svakom trenutku. Oni mogu dostavljati i druge podatke u vezi s drugim dostavljenim cijenama ili vrijednostima, pod uvjetom da je to navedeno u specifikacijama. Oni također mogu u svakom trenutku objaviti broj sudionika u toj fazi dražbe. Međutim, ni u kojem slučaju ne smiju otkrivati identitet ponuditelja tijekom bilo koje faze elektroničke dražbe.

7.   Naručitelji zatvaraju elektroničku dražbu na jedan ili više sljedećih načina:

(a)

u pozivu na sudjelovanje u dražbi oni navode unaprijed određeni datum i vrijeme;

(b)

kada prestanu dobivati nove cijene ili nove vrijednosti koje ispunjavaju uvjete u pogledu minimalnih razlika. U tom slučaju, naručitelji u pozivu na sudjelovanje u dražbi navode vrijeme koje mora proteći nakon zaprimanja posljednje ponude prije nego što će zatvoriti elektroničku dražbu;

(c)

kada se ispuni broj faza dražbe, koji je određen u pozivu na sudjelovanje u dražbi.

Kada naručitelji odluče zatvoriti elektroničku dražbu u skladu s točkom (c), moguće u kombinaciji s postupanjem utvrđenim u točki (b), u pozivu na sudjelovanje u dražbi treba navesti vremenski plan za svaku fazu dražbe.

8.   Nakon zatvaranja elektroničke dražbe naručitelji sklapaju ugovor u skladu s člankom 55. na temelju rezultata elektroničke dražbe.

9.   Naručitelji se ne smiju koristiti elektroničkim dražbama na neprimjeren način, niti ih mogu koristiti s ciljem sprečavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja, ili promjene predmeta ugovora kako je definiran u obavijesti koja se koristi kao sredstvo pozivanja na nadmetanje i specifikaciji.

Članak 57.

Izuzetno niske ponude

1.   Ako se dogodi da, za određeni ugovor, ponude budu izuzetno niske u odnosu na robu, radove ili usluge, naručitelj će, prije nego što takve ponude odbije, tražiti u pisanom obliku podatke o sastavnim elementima ponude koje bude smatrao bitnim.

Ti se podaci mogu posebno odnositi na:

(a)

ekonomičnost proizvodnog procesa, usluga koje se pružaju i načina gradnje;

(b)

odabrana tehnička rješenja i/ili bilo koje izuzetno povoljne uvjete dostupne ponuditelju za isporuku robe ili pružanje usluga ili izvođenje radova;

(c)

izvornost robe, usluga ili radova koje nudi ponuditelj;

(d)

pridržavanje odredaba koje se odnose na zaštitu radnog mjesta i uvjete rada koji su na snazi u mjestu gdje se trebaju izvoditi radovi, pružati usluge odnosno, isporučivati roba;

(e)

mogućnost da ponuditelj dobije državnu potporu.

2.   Naručitelj provjerava te sastavne elemente kroz savjetovanje s ponuditeljem, uzimajući u obzir dostavljene dokaze.

3.   Ako naručitelj utvrdi da je ponuda izuzetno niska zbog toga što je ponuditelj primio državnu potporu, ponuda se smije odbiti samo iz tog razloga tek nakon savjetovanja s ponuditeljem ako on nije u mogućnosti dokazati u dostatnom roku koji je odredio naručitelj da je dotična potpora dodijeljena na zakonit način. Ako naručitelj odbije ponudu u tim okolnostima, on o toj činjenici obavještava Komisiju.

Odjeljak 3.

Ponude koje obuhvaćaju proizvode s podrijetlom iz trećih zemalja i odnosi s tim zemljama

Članak 58.

Ponude koje obuhvaćaju proizvode s podrijetlom iz trećih zemalja

1.   Ovaj se članak primjenjuje na ponude koje obuhvaćaju proizvode podrijetlom iz trećih zemalja s kojima Zajednica nije sklopila, na višestranoj ili dvostranoj osnovi, sporazum kojim se poduzećima iz Zajednice osigurava usporediv i stvaran pristup tržištima tih trećih zemalja. Ovaj članak ne smije dovesti u pitanje obveze Zajednice ili njezinih država članica u odnosu na treće zemlje.

2.   Svaka ponuda dostavljena u svrhu sklapanja ugovora o nabavi robe može se odbiti ako je udio proizvoda podrijetlom iz trećih zemalja, kako je određen u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (30), veći od 50 % ukupne vrijednosti proizvoda koji su obuhvaćeni ponudom. Za potrebe ovog članka, softver koji se koristi u telekomunikacijskoj mrežnoj opremi smatra se proizvodom.

3.   Podložno drugom podstavku ovog stavka, ako su dvije ili više ponuda jednake u svjetlu kriterija za odabir ponude koji su određeni u članku 55., prednost se daje onim ponudama koje se ne mogu odbiti sukladno stavku 2. Cijene tih ponuda smatraju se jednakima u smislu ovog članka ako razlika u cijeni nije veća od 3 %.

Međutim, ponuda neće imati prednost pred drugom ponudom sukladno gornjoj točki, ako bi njezino prihvaćanje obvezivalo naručitelja da nabavi opremu s tehničkim svojstvima drukčijima od svojstava postojeće opreme, što bi dovelo do neusklađenosti, tehničkih poteškoća u radu i pri održavanju ili nerazmjernih troškova.

4.   U smislu ovog članka, one treće zemlje na koje je proširena pogodnost primjene odredaba ove Direktive na temelju Odluke Vijeća u skladu sa stavkom 1., ne uzimaju se u obzir za određivanje udjela proizvoda podrijetlom iz trećih zemalja, a koji se spominje u stavku 2.

5.   Komisija dostavlja Vijeću godišnji izvještaj, počevši u drugoj polovici prve godine nakon stupanja na snagu ove Direktive, o napretku učinjenom u višestranim ili dvostranim pregovorima u pogledu pristupa za poduzeća Zajednice tržištima trećih zemalja u područjima obuhvaćenim ovom Direktivom, o svim rezultatima koji mogu biti postignuti tim pregovorima i o provedbi svih sklopljenih sporazuma u praksi.

Vijeće, djelujući kvalificiranom većinom, može na prijedlog Komisije izmijeniti odredbe ovog članka u svjetlu takvog razvoja.

Članak 59.

Odnosi s trećim zemljama u vezi s ugovorima o radovima, nabavi robe i uslugama

1.   Države članice obavještavaju Komisiju o svim općim poteškoćama, pravnim ili činjeničnim, s kojima se susreću i o kojima ih izvještavaju njihova poduzeća, a do kojih dolazi prilikom pribavljanja ugovora o uslugama u trećim zemljama.

2.   Komisija izvješćuje Vijeće prije 31. prosinca 2005., a nakon toga ga izvješćuje periodično, o otvaranju ugovora o uslugama u trećim zemljama i o napretku u pregovorima s tim zemljama o ovom predmetu, posebno u okviru Svjetske trgovinske organizacije.

3.   Komisija nastoji, tako što će kontaktirati predmetnu treću zemlju, popraviti svaku situaciju za koju ustanovi, na temelju izvještaja iz stavka 2. ili drugih informacija, da, u kontekstu sklapanja ugovora o uslugama, treća zemlja:

(a)

ne daje poduzećima Zajednice stvaran pristup usporediv s onim koji Zajednica daje poduzećima iz te zemlje; ili

(b)

ne daje poduzećima Zajednice nacionalni tretman ili iste konkurentne mogućnosti koje su na raspolaganju nacionalnim poduzećima; ili

(c)

daje poduzećima drugih trećih zemalja povoljniji tretman nego onaj koji imaju poduzeća Zajednice.

4.   Države članice obavještavaju Komisiju o svim poteškoćama, pravnim ili činjeničnim, s kojima se susreću i o kojima izvještavaju njihova poduzeća, a do kojih dolazi zbog nepridržavanja odredaba međunarodnog radnog prava koje su navedene u Prilogu XXIII. ako su ta poduzeća pokušala osigurati dobivanje ugovora u trećim zemljama.

5.   U okolnostima iz stavaka 3. i 4. Komisija u svakom trenutku može predložiti da Vijeće donese odluku o obustavljanju ili ograničavanju sklapanja ugovora o uslugama s niže navedenim poduzećima tijekom razdoblja koje bi se utvrdilo u toj odluci:

(a)

poduzećima koja se ravnaju prema pravu dotične treće zemlje;

(b)

poduzećima povezanim s poduzećima navedenima u točki (a) i koja imaju registrirano sjedište u Zajednici, ali nemaju izravnu i stvarnu vezu s gospodarstvom države članice;

(c)

poduzećima koja dostavljaju ponude čiji su predmet usluge podrijetlom iz dotične treće zemlje.

Vijeće u najkraćem mogućem roku djeluje kvalificiranom većinom.

Komisija može predložiti ove mjere na vlastitu inicijativu ili na zahtjev države članice.

6.   Ovaj članak ne smije dovesti u pitanje obveze Zajednice u odnosu na treće zemlje koje proizlaze iz međunarodnih sporazuma o javnoj nabavi, posebno u okviru Svjetske trgovinske organizacije.

GLAVA III.

PRAVILA KOJIMA SE UREĐUJU NATJEČAJI

Članak 60.

Opće odredbe

1.   Pravila za organizaciju natječaja moraju biti u skladu sa stavkom 2. ovog članka, s člankom 61. i člancima od 63. do 66. te se trebaju staviti na raspolaganje onima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju.

2.   Pristup sudionika natječajima ne smije se ograničavati:

(a)

upućivanjem na državno područje ili dio područja države članice;

(b)

na temelju činjenice da bi se prema pravu države članice u kojoj se organizira natječaj od njih zahtijevalo da budu ili fizičke ili pravne osobe.

Članak 61.

Pragovi

1.   Ova se glava primjenjuje na natječaje koji se organiziraju kao dio postupka nabave za usluge čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 499 000 EUR. Za potrebe ovog stavka, izraz „prag” znači procijenjena vrijednost bez PDV-a ugovora o uslugama, uključujući sve eventualne nagrade i/ili plaćanja sudionicima.

2.   Ova se glava primjenjuje na sve natječaje kod kojih je ukupni iznos natječajnih nagrada i plaćanja sudionicima jednak ili veći od 499 000 EUR.

Za potrebe ovog stavka, izraz „prag” znači ukupni iznos nagrada i plaćanja, uključujući procijenjenu vrijednost bez PDV-a ugovora o uslugama koji bi se kasnije mogao sklopiti na temelju članka 40. stavka 3., ako naručitelj ne isključi takvu dodjelu u pozivu na natječaj.

Članak 62.

Izuzeti natječaji

Ova se glava ne primjenjuje na:

1)

natječaje koji se organiziraju u istim slučajevima kao što su oni koji se spominju u člancima 20., 21. i 22. za ugovore o uslugama;

2)

natječaje organizirane u svrhu obavljanja, u dotičnoj državi članici, djelatnosti za koju je utvrđena primjenjivost članka 30. stavka 1. na temelju odluke Komisije, ili se taj stavak smatra primjenjivim sukladno stavku 4. drugom ili trećem podstavku, ili stavku 5. četvrtom podstavku tog članka.

Članak 63.

Pravila o objavljivanju i transparentnosti

1.   Naručitelji koji žele organizirati natječaj objavljuju poziv na nadmetanje putem poziva na natječaj. Naručitelji koji su održali natječaj objavljuju rezultate putem obavijesti. Poziv na natječaj mora sadržavati podatke iz Priloga XVIII., a obavijest o rezultatima natječaja mora sadržavati podatke iz Priloga XIX. u skladu s formatom standardnih obrazaca koje je donijela Komisija u skladu s postupkom u članku 68. stavku 2.

Obavijest o rezultatima natječaja prosljeđuje se Komisiji u roku dva mjeseca od zaključenja natječaja i pod uvjetima koje će utvrditi Komisija u skladu s postupkom iz članka 68. stavka 2. S tim u vezi, Komisija će poštovati sve osjetljive poslovne aspekte koje naručitelji mogu istaknuti prilikom slanja ovih podataka u vezi s brojem primljenih projekata ili planova, identitetom gospodarskih subjekata i ponuđenim cijenama.

2.   Članak 44. stavci od 2. do 8. primjenjuju se i na obavijesti koje se odnose na natječaje.

Članak 64.

Sredstva komunikacije

1.   Članak 48. stavci 1., 2. i 4. primjenjuju se na komunikaciju koja se odnosi na natječaje.

2.   Komunikacija, razmjena i pohrana informacija mora biti takva da se osigura da su cjelovitost i tajnost svih podataka koje dostavljaju sudionici natječaja očuvani, te da ocjenjivački sud pregleda sadržaj planova i projekata tek nakon isteka roka za njihovu dostavu.

3.   Sljedeća pravila primjenjuju se na uređaje za elektroničko zaprimanje planova i projekata:

(a)

podaci u vezi sa specifikacijama koji su potrebni za podnošenje planova i projekata elektroničkim sredstvima, uključujući enkripciju, moraju biti dostupni zainteresiranim stranama. Nadalje, uređaji za elektroničko zaprimanje planova i projekata moraju udovoljavati uvjetima iz Priloga XXIV.;

(b)

države članice mogu uvesti ili održavati dobrovoljne programe ovlašćivanja s ciljem pružanja viših razina usluge certificiranja za te uređaje.

Članak 65.

Pravila o organiziranju natječaja, odabiru sudionika i ocjenjivačkom sudu

1.   Prilikom organiziranja natječaja, naručitelji primjenjuju postupke koji su prilagođeni odredbama ove Direktive.

2.   Kada su natječaji ograničeni na određeni broj sudionika, naručitelji utvrđuju jasne i nediskriminirajuće uvjete odabira. U svakom slučaju, broj natjecatelja koji su pozvani na sudjelovanje mora biti dovoljan da se osigura istinsko tržišno natjecanje.

3.   Ocjenjivački sud mora se sastojati isključivo od fizičkih osoba koje su nezavisne od sudionika u natječaju. Ako se od sudionika u natječaju zahtijeva određena stručna kvalifikacija, najmanje trećina članova ocjenjivačkog suda mora imati istu kvalifikaciju ili jednakovrijednu kvalifikaciju.

Članak 66.

Odluke ocjenjivačkog suda

1.   Ocjenjivački sud mora biti samostalan u svojim odlukama ili mišljenjima.

2.   Ocjenjivački sud pregledava planove i projekte koje su dostavili natjecatelji anonimno i isključivo na temelju kriterija navedenih u pozivu na natječaj.

3.   Ocjenjivački sud bilježi svoje rangiranje projekata u izvještaju koji potpisuju njegovi članovi, a koji se izrađuje prema odlikama svakog projekta, uključujući svoje napomene i sve točke koje je potrebno pojasniti.

4.   Anonimnost se mora poštovati sve dok ocjenjivački sud ne donese svoje mišljenje ili odluku.

5.   Natjecatelji se mogu pozvati, ako je potrebno, da odgovore na pitanja koja je ocjenjivački sud zabilježio u zapisniku kako bi se pojasnili bilo koji aspekti projekata.

6.   O dijalogu između članova ocjenjivačkog suda i natjecatelja sastavlja se potpuni zapisnik.

GLAVA IV.

STATISTIČKE OBVEZE, IZVRŠNE OVLASTI I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 67.

Statističke obveze

1.   Države članice osiguravaju, u skladu s postupanjima koja će se utvrditi u okviru postupka predviđenog u članku 68. stavku 2., da Komisija svake godine primi statistički izvještaj o ukupnoj vrijednosti, raščlanjenoj po državi članici i po kategorijama djelatnosti na koje se odnose dodaci od I. do X., ugovora koji su sklopljeni ispod pragova navedenih u članku 16., ali na koje bi se ova Direktiva odnosila da nisu propisani takvi pragovi.

2.   Što se tiče kategorija djelatnosti na koje se odnose dodaci II., III., V., IX. i X., države članice osiguravaju da Komisija primi statistički izvještaj o ugovorima sklopljenima najkasnije 31. listopada 2004. za prethodnu godinu, a nakon toga prije 31. listopada svake godine, u skladu s postupanjima koja će se utvrditi u okviru postupka predviđenog u članku 68. stavku 2. Statistički izvještaj mora sadržavati podatke potrebne za provjeru pravilne primjene Sporazuma.

Podaci koji se zahtijevaju na temelju gornje točke ne uključuju podatke o ugovorima za usluge istraživanja i razvoja navedene u kategoriji 8. Priloga XVII. A, za telekomunikacijske usluge navedene u kategoriji 5. Priloga XVII. A, čije su pozicije u nomenklaturi CPV istovjetne referentnim brojevima 7524, 7525 i 7526 iz nomenklature CPC, ili za usluge navedene u Prilogu XVII. B.

3.   Postupanja u okviru stavka 1. i 2. utvrđuju se na način koji će osigurati:

(a)

da se u interesu administrativnog pojednostavljenja ugovori manje vrijednosti mogu isključiti, pod uvjetom da se ne ugrožava upotrebljivost statistike;

(b)

da se poštuje povjerljiva narav podataka.

Članak 68.

Postupak Odbora

1.   Komisiji pomaže Savjetodavni odbor za ugovore o javnoj nabavi osnovan na temelju članka 1. Odluke Vijeća 71/306/EEZ (31) (u daljnjem tekstu „Odbor”).

2.   U slučajevima kada se navodi uputa na ovaj stavak, primjenjuju se članci 3. i 7. Odluke 1999/468/EZ uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

3.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 69.

Revizija pragova

1.   Komisija provjerava pragove utvrđene u članku 16. svake dvije godine od 30. travnja 2004. i, s obzirom na drugi podstavak ovog stavka, prema potrebi ih revidira u skladu s postupkom predviđenim u članku 68. stavku 2.

Izračun vrijednosti tih pragova treba se temeljiti na prosječnoj dnevnoj vrijednosti eura, izraženoj u SDR-ima, tijekom razdoblja od 24 mjeseca koje završava posljednjega dana kolovoza koji prethodi reviziji, s učinkom od 1. siječnja. Vrijednost tako revidiranih pragova zaokružuje se prema potrebi na najbližu nižu vrijednost u tisućama eura kako bi se osiguralo da se poštuju važeći pragovi predviđeni Sporazumom, a koji su iskazani u SDR-ima.

2.   U isto vrijeme kada se obavlja revizija sukladno odredbama stavka 1., Komisija u skladu s postupkom predviđenim u članku 68. stavku 2., usklađuje pragove utvrđene u članku 61. (natječaji) s revidiranim pragom koji se primjenjuje na ugovore o uslugama.

Vrijednosti pragova utvrđenih u skladu sa stavkom 1. u nacionalnim valutama državama članica koje nisu članice Monetarne unije revidiraju se u načelu svake dvije godine od 1. siječnja 2004. Izračun tih vrijednosti treba se temeljiti na prosječnoj dnevnoj vrijednosti tih valuta izraženoj u eurima tijekom razdoblja od 24 mjeseca koje završava posljednjega dana kolovoza koji prethodi reviziji, s učinkom od 1. siječnja.

3.   Komisija objavljuje revidirane pragove iz stavka 1., njihove vrijednosti u nacionalnim valutama i usklađene pragove iz stavka 2. u Službenom listu Europske unije početkom mjeseca studenoga nakon njihove revizije.

Članak 70.

Izmjena

Komisija može, u skladu s postupkom predviđenim u članku 68. stavku 2., izmijeniti:

(a)

popis naručitelja u dodacima od I. do X. tako da oni ispunjavaju kriterije navedene u člancima od 2. do 7.;

(b)

postupke za izradu, prijenos, primitak, prevođenje, prikupljanje i distribuciju objava iz članaka 41., 42., 43. i 63.;

(c)

postupke za posebne upute na određene pozicije u nomenklaturi CPV u objavama;

(d)

referentne brojeve u nomenklaturi određene u Prilogu XVII., ako to ne mijenja glavno područje primjene Direktive i postupke za uputu u objavama na određene pozicije u ovoj nomenklaturi unutar kategorija usluga navedenih u Prilogu;

(e)

referentne brojeve u nomenklaturi navedenoj u Prilogu XII., ako to ne mijenja glavno područje primjene Direktive i postupke za uputu na određene pozicije u ovoj nomenklaturi u objavama;

(f)

Prilog XI.;

(g)

postupak za slanje i objavu podataka iz Priloga XX. iz razloga tehničkog napretka ili iz administrativnih razloga;

(h)

tehničke podatke i obilježja uređaja za elektroničko zaprimanje koji se spominje u točkama (a), (f) i (g) Priloga XXIV.;

(i)

u interesu administrativnog pojednostavljenja koje je predviđeno u članku 67. stavku 3., postupke za upotrebu, izradu, prijenos, primitak, prevođenje, prikupljanje i distribuciju statističkih izvještaja iz članka 67. stavaka 1. i 2.;

(j)

tehničke postupke za načine izračunavanja koji su navedeni u članku 69. stavcima 1. i 2., drugom podstavku.

Članak 71.

Provedba Direktive

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije 31. siječnja 2006. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Države članice mogu iskoristiti dodatno razdoblje od najviše 35 mjeseci od isteka roka utvrđenoga u gornjoj točki za primjenu odredaba koje su potrebne kako bi se udovoljilo članku 6. ove Direktive.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

Odredbe članka 30. primjenjuju se od 30. travnja 2004.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 72.

Nadzorni mehanizmi

U skladu s Direktivom Vijeća 92/13/EEZ od 25. veljače 1992. o usklađivanju zakona i drugih propisa koji se odnose na primjenu pravila Zajednice o postupcima nabave subjekata koji djeluju na području vodoopskrbe, energije, prometa i telekomunikacija (32), države članice osiguravaju provedbu ove Direktive putem učinkovitih, raspoloživih i transparentnih mehanizama.

One u tu svrhu mogu, među ostalim, imenovati ili osnovati jedno nezavisno tijelo.

Članak 73.

Opoziv

Ovime se stavlja izvan snage Direktiva 93/38/EEZ, ne dovodeći u pitanje obveze država članica u odnosu na rokove za prijenos u nacionalno pravo, a koji su navedeni u Prilogu XXV.

Upute na Direktivu stavljenu izvan snage tumače se kao upute na ovu Direktivu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom navedenom u Prilogu XXVI.

Članak 74.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 75.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 31. ožujka 2004.

Za Europski parlament

Predsjednik

P. COX

Za Vijeće

Predsjednik

D. ROCHE


(1)  SL C 29 E, 30.1.2001., str. 112. i SL C 203 E, 27.8.2002., str. 183.

(2)  SL C 193, 10.7.2001., str. 1.

(3)  SL C 144, 16.5.2001., str. 23.

(4)  Mišljenje Europskog parlamenta od 17. siječnja 2002. (SL C 271 E, 7.11.2002., str. 293.). Zajedničko stajalište Vijeća od 20. ožujka 2003. (SL C 147 E, 24.6.2003., str. 137.) i Stajalište Europskog parlamenta od 2. srpnja 2003. (još nije objavljeno u Službenom listu). Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 29. siječnja 2004. i Odluka Vijeća od 2. veljače 2004.

(5)  SL L 199, 9.8.1993., str. 84. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2001/78/EZ (SL L 285, 29.10.2001., str. 1.).

(6)  SL L 374, 31.12.1987., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1/2003 (SL L 1, 4.1.2003., str. 1.).

(7)  SL L 374, 31.12.1987., str. 9. Uredba kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 1994.

(8)  SL C 156, 3.6.1999., str. 3.

(9)  SL L 297, 29.10.1990., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 94/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 164, 30.6.1994., str. 3.).

(10)  SL L 336, 23.12.1994., str. 1.

(11)  SL L 134, 30.4.2004., str. 114.

(12)  SL L 15, 21.1.1998., str. 14. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(13)  SL L 164, 30.6.1994., str. 3.

(14)  SL L 316, 17.12.1993., str. 41.

(15)  SL L 156, 13.6.1997., str. 55.

(16)  SL L 68, 12.3.2002., str. 31.

(17)  SL L 16, 23.1.2004., str. 57.

(18)  SL L 18, 21.1.1997., str. 1.

(19)  SL L 13, 19.1.2000., str. 12.

(20)  SL L 178, 17.7.2000., str. 1.

(21)  Uredba (EZ) br. 761/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2001. o dopuštanju dobrovoljnog sudjelovanja organizacija u Sustavu ekološkog upravljanja i revizije (EMAS) Zajednice (SL L 114, 24.4.2001., str. 1.).

(22)  Direktiva Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje u zapošljavanju i odabiru zanimanja (SL L 303, 2.12.2000., str. 16.).

(23)  Direktiva Vijeća 76/207/EEZ od 9. veljače 1976. o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama glede pristupa zapošljavanju, stručnog usavršavanja i napredovanja te uvjeta rada (SL L 39, 14.2.1976., str. 40.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2002/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 269, 5.10.2002., str. 15.).

(24)  SL L 124, 8.6.1971., str. 1.

(25)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(26)  SL L 340, 16.12.2002., str. 1.

(27)  SL L 193, 18.7.1983., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmjenjena Direktivom 2001/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 283, 27.10.2001., str. 28.).

(28)  Napomena uredništva: Naslov Direktive usklađen je kako bi se uzelo u obzir prenumeriranje članaka Ugovora u skladu s člankom 12. Amsterdamskog ugovora; prvobitna je verzija upućivala na članak 54. stavak 3. točku (g) Ugovora.

(29)  SL L 129, 27.5.1993., str. 25.

(30)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2700/2000 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 311, 12.12.2000., str. 17.).

(31)  SL L 185, 16.8.1971., str. 15. Odluka kako je izmjenjena Odlukom 77/63/EEZ (SL L 13, 15.1.1977., str. 15.).

(32)  SL L 76, 23.3.1992., str. 14. Direktiva kako je izmijenjena Aktom o pristupanju iz 1994. (SL C 241, 29.8.1994., str. 228.).


PRILOG I.

NARUČITELJI U SEKTORU PRIJENOSA ILI DISTRIBUCIJE PLINA ILI TOPLINSKE ENERGIJE

Belgija

Distrigaz/NV Distrigaz.

Lokalne vlasti ili udruženja lokalnih vlasti za ovaj dio njihove djelatnosti.

Danska

Subjekti koji distribuiraju plin ili toplinsku energiju na temelju odobrenja u skladu s člankom 4. lov om varmeforsyning, vidjeti Akt o konsolidaciji br. 772. od 24. srpnja 2000.

Subjekti koji se bave prijenosom plina na temelju dozvole u skladu s člankom 10. lov br. 449. om naturgasforsyning od 31. svibnja 2000.

Subjekti koji se bave prijenosom plina na temelju odobrenja u skladu s bekendtgørelse br. 141. om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter od 13. ožujka 1974.

Njemačka

Lokalne vlasti, javno-pravna tijela ili udruženja javno-pravnih tijela, ili državna poduzeća koja opskrbljuju druge plinom ili toplinskom energijom, ili upravljaju općom opskrbnom mrežom u skladu s člankom 2. stavkom 3. Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) od 24. travnja 1998. kako je zadnje izmijenjen 10. studenoga 2001.

Grčka

„Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.”, koji se bavi prijenosom i distribucijom plina u skladu sa Zakonom br. 2364/95, kako je izmijenjen Zakonima br. 2528/97, 2593/98 i 2773/99.

Španjolska

Enagas, S.A.

Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

Gasoducto Al Andalus, S.A.

Gasoducto de Extremadura, S.A.

Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

Regasificadora del Noroeste, S.A.

Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.

Transportista Regional de Gas, S.A.

Unión Fenosa de Gas, S.A.

Bilbogas, S.A.

Compañía Española de Gas, S.A.

Distribución y Comercialización de Gas de Extramadura, S.A.

Distribuidora Regional de Gas, S.A.

Donostigas, S.A.

Gas Alicante, S.A.

Gas Andalucía, S.A.

Gas Aragón, S.A.

Gas Asturias, S.A.

Gas Castilla – La Mancha, S.A.

Gas Directo, S.A.

Gas Figueres, S.A.

Gas Galicia SDG, S.A.

Gas Hernani, S.A.

Gas Natural de Cantabria, S.A.

Gas Natural de Castilla y León, S.A.

Gas Natural SDG, S.A.

Gas Natural de Alava, S.A.

Gas Natural de La Coruña, S.A.

Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

Gas Navarra, S.A.

Gas Pasaia, S.A.

Gas Rioja, S.A.

Gas y Servicios Mérida, S.L.

Gesa Gas, S.A.

Meridional de Gas, S.A.U.

Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

Tolosa Gas, S.A.

Francuska

Société nationale des gaz du Sud-Ouest, koje se bavi prijenosom plina.

Gaz de France, osnovan i djeluje u skladu s loi no 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz od 8. travnja 1946., kako je izmijenjen.

Subjekti koji distribuiraju električnu energiju navedeni u članku 23. loi br. 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz od 8. travnja 1946., kako je izmijenjen.

Compagnie française du méthane, koja se bavi prijenosom plina.

Lokalne vlasti ili udruženja lokalnih vlasti koji se bave distribucijom toplinske energije.

Irska

Bord Gáis Éireann

Ostali subjekti koji mogu biti ovlašteni za obavljanje djelatnosti distribucije ili prijenosa prirodnog plina na temelju Uredbe Komisije za energiju u skladu s odredbama zakona o plinu iz razdoblja od 1976. do 2002. godine.

Subjekti ovlašteni na temelju Akta o regulaciji električne energije iz 1999. koji se kao upravitelji „Kombiniranih postrojenja za proizvodnju toplinske i električne energije” bave distribucijom toplinske energije.

Italija

SNAM Rete Gas s.p.a., SGM i EDISON T&S, bavi se prijenosom plina.

Subjekti koji distribuiraju plin i kojima se upravlja prema pročišćenom tekstu zakona o izravnom preuzimanju nadzora lokalnih vlasti i pokrajina nad javnim službama, koji su odobreni Kraljevskim ukazom br. 2578. od 15. listopada 1925. i Predsjedničkim ukazom br. 902. od 4. listopada 1986.

Subjekti koji distribuiraju toplinsku energiju javnosti, kako je navedeno u članku 10. Zakona br. 308. od 29. svibnja 1982. – Norme sul contenimento dei consumi energici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l’esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili dagli idrocarburi.

Lokalne vlasti, ili udruženja lokalnih vlasti, koji distribuiraju toplinsku energiju javnosti.

Luksemburg

Société de transport de gaz SOTEG S.A.

Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

Service industriel de la Ville de Dudelange.

Service industriel de la Ville de Luxembourg.

Lokalne vlasti ili udruženja koja su osnovale te lokalne vlasti nadležne za distribuciju toplinske energije.

Nizozemska

Subjekti koji se bave proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom plina na temelju dozvole (vergunning) koju izdaju općinske vlasti u skladu s Gemeentewet.

Općinske ili pokrajinske vlasti koje se bave prijenosom ili distribucijom plina u skladu s Gemeentewet ili Provinciewet.

Lokalne vlasti ili udruženja lokalnih vlasti koja obavljaju distribuciju toplinske energije javnosti.

Austrija

Subjekti ovlašteni za prijenos ili distribuciju plina u skladu s Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl. I., str. 1451.-1935., ili Gaswirtschaftsgesetz, BGBl. I. br. 121/2000, kako je izmijenjen.

Subjekti ovlašteni za prijenos ili distribuciju toplinske energije u skladu s Gewerbeordnung, BGBl. br. 194/1994, kako je izmijenjen.

Portugal

Subjekti koji se bave prijenosom ili distribucijom plina u skladu s člankom 1. Ukaza-zakona br. 8/2000 od 8. veljače 2000., s iznimkom stavka 3. točke (b) podtočaka ii. i iii. toga članka.

Finska

Javni ili drugi subjekti koji upravljaju sustavom prijenosa plinske mreže i prenose ili distribuiraju plin na temelju dozvole u skladu s poglavljem 3. člankom 1. ili poglavljem 6. člankom 1. maakaasumarkkinalaki/naturgasmarknadslagen (508/2000); i općinska tijela ili javna poduzeća koja se bave proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom toplinske energije, ili opskrbom mreža toplinskom energijom.

Švedska

Subjekti koji se bave prijenosom ili distribucijom plina ili toplinske energije na temelju koncesije u skladu s lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

Ujedinjena Kraljevina

Javno poduzeće za prijenos plina u skladu s definicijom iz odjeljka 7. članka 1. Zakona o plinu iz 1986.

Osoba koja se deklarira kao poduzetnik za opskrbu plinom u skladu s odredbama članka 8. Naredbe o plinu (Sjeverna Irska) iz 1996.

Lokalna vlast koja pruža fiksnu mrežu ili upravlja fiksnom mrežom, a koja pruža ili će pružati uslugu javnosti u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom toplinske energije.

Osoba ovlaštena na temelju odjeljka 6. članka 1. točke (a) Zakona o električnoj energiji čija dozvola uključuje odredbe iz odjeljka 10. članka 3. tog Zakona.

Upravitelj stambenoga gospodarstva za Sjevernu Irsku.


PRILOG II.

NARUČITELJI U SEKTORU PROIZVODNJE, PRIJENOSA ILI DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Belgija

SA Electrabel/NV Electrabel.

Lokalne vlasti i udruženja lokalnih vlasti, za ovaj dio njihove djelatnosti.

SA Société de Production d’Electricité/NV Elektriciteitsproductie Maatschappij.

Danska

Subjekti koji proizvode električnu energiju na temelju dozvole u skladu s člankom 10. lov om elforsyning, vidjeti Akt o konsolidaciji br. 767. od 28. kolovoza 2001.

Subjekti koji prenose električnu energiju na temelju dozvole u skladu s člankom 19. lov om elforsyning, vidjeti Akt o konsolidaciji br. 767. od 28. kolovoza 2001.

Subjekti koji preuzimaju odgovornost za sustav na temelju dozvole u skladu s člankom 27. lov om elforsyning, vidjeti Akt o konsolidaciji br. 767. od 28. kolovoza 2001.

Njemačka

Lokalne vlasti, javno-pravna tijela ili udruženja javno-pravnih tijela, ili državna poduzeća koja opskrbljuju druga poduzeća električnom energijom, ili upravljaju općom opskrbnom mrežom u skladu s člankom 2. stavkom 3., Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) od 24. travnja 1998. kako je zadnje izmijenjen 10. studenog 2001.

Grčka

„Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού A.E.”, osnovan Zakonom br. 1468/1950 περί ιδρύσεως της ΔΕΗ i djeluje u skladu sa Zakonom br. 2773/1999 i Predsjedničkim ukazom br. 333/1999.

Tvrtka „ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E.” poznata kao „ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ΔΕΣΜΗΕ”, osnovana u skladu s člankom 14. Zakona br. 2773/1999 i Predsjedničkim ukazom br. 328/2000 (Grčke Narodne novine 268.).

Španjolska

Red Eléctrica de España, S.A.

Endesa, S.A.

Iberdrola, S.A.

Unión Fenosa, S.A.

Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

Electra del Viesgo, S.A.

Otras entidades encargadas de la producción, transporte y distribución de electricidad en virtud de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico y su normativa de desarrollo.

Francuska

Électricité de France, osnovan i djeluje u skladu sa loi no 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz od 8. travnja 1946., kako je izmijenjen.

Subjekti koji obavljaju distribuciju električne energije i koji se spominju u članku 23. loi br. 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz od 8. travnja 1946., kako je izmijenjen.

Compagnie nationale du Rhône.

Irska

Odbor za opskrbu električnom energijom.

ESB Independent Energy (ESBIE – opskrba električnom energijom).

Synergen Ltd. (proizvodnja električne energije).

Viridian Energy Supply Ltd. (opskrba električnom energijom).

Hunstown Power Ltd. (proizvodnja električne energije).

Bord Gáis Éireann (opskrba električnom energijom).

Tvrtke za opskrbu i proizvodnju električne energije ovlaštene na temelju Zakona o regulaciji električne energije iz 1999.

Italija

Tvrtke u sastavu Gruppo Enel ovlaštene za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije u smislu Zakonodavnog ukaza br. 79. od 16. ožujka 1999., kako je naknadno izmijenjen i dopunjen.

Ostala poduzeća koja djeluju na temelju koncesije u skladu sa Zakonodavnim ukazom br. 79. od 16. ožujka 1999.

Luksemburg

Compagnie grand-ducale d’électricité de Luxembourg (CEGEDEL), koje proizvode ili distribuiraju električnu energiju u skladu s Konvencijom concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg od 11. studenoga 1927., odobrenom Zakonom od 4. siječnja 1928.

Lokalne vlasti nadležne za prijenos ili distribuciju električne energije.

Société électrique de l’Our (SEO).

Syndicat de communes SIDOR.

Nizozemska

Subjekti koji distribuiraju električnu energiju na temelju dozvole (vergunning) koju su izdale pokrajinske vlasti u skladu s Provinciewet.

Austrija

Subjekti koji upravljaju mrežom za prijenos ili distribuciju u skladu s Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I br. 143/1998, kako je izmijenjen, ili u skladu s Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze devet pokrajina.

Portugal

OSNOVNO ZAKONODAVSTVO

ELECTRICIDADE DE PORTUGAL (EDP), osnovan u skladu s Ukazom-zakonom br. 182/95 od 27. srpnja 1995., kako je izmijenjen Ukazom-zakonom br. 56/97 od 14. ožujka 1997.

EMPRESA ELÉCTRICA DOS AÇORES (EDA), djeluje u skladu s Regionalnim zakonodavnim ukazom br. 15/96/A od 1. kolovoza 1996.

EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA (EEM), djeluje u skladu s Ukazom- zakonom br. 99/91 i Ukazom-zakonom br. 100/91, oba od 2. ožujka 1991.

PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Subjekti koji proizvode električnu energiju u skladu s Ukazom-zakonom br. 183/95 od 27. srpnja 1995., kako je izmijenjen Ukazom-zakonom br. 56/97 od 14. ožujka 1997., kako je daljnje izmijenjen Ukazom-zakonom br. 198/2000 od 24. kolovoza 2000.

Nezavisni proizvođači električne energije u skladu s Ukazom-zakonom br. 189/88 od 27. svibnja 1988., kako je izmijenjen Ukazom-zakonom br. 168/99 od 18. svibnja 1999., br. 313/95 od 24. studenoga 1995., br. 312/2001 od 10. prosinca 2001. i br. 339-C/2001 od 29. prosinca 2001.

PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE

Subjekti koji obavljaju prijenos električne energije u skladu s Ukazom-zakonom br. 185/95 od 27. srpnja 1995., verzijom nakon izmjene na temelju Ukaza-zakona br. 56/97 od 14. ožujka 1997.

DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Subjekti koji obavljaju distribuciju električne energije u skladu s Ukazom-zakonom br. 184/95 od 27. srpnja 1995., verzijom nakon izmjene na temelju Ukaza-zakona br. 56/97 od 14. ožujka 1997. i u skladu Ukazom-zakonom br. 344-B/82 od 1. rujna 1982., verzijom nakon izmjene na temelju Ukaza-zakona br. 297/86 od 19. rujna 1986. i Ukaza-zakona br. 341/90 od 30. listopada 1990. i Ukaza-zakona br. 17/92 od 5. veljače 1992.

Finska

Općinski subjekti i javna poduzeća koja proizvode električnu energiju te subjekti odgovorni za održavanje mreža za prijenos ili distribuciju električne energije i za prijenos električne energije, ili za sustav električne energije na temelju dozvole u skladu s Odjeljkom 4. ili 16. sähkömarkkinalakisähkömarkkinalaki/elmarknadslagen (386/1995).

Švedska

Subjekti koji obavljaju prijenos ili distribuciju električne energije na temelju koncesije u skladu s ellagen (1997:857).

Ujedinjena Kraljevina

Osoba ovlaštena na temelju odjeljka 6. Zakona o električnoj energiji iz 1989.

Osoba ovlaštena na temelju članka 10. stavka 1. Naredbe o električnoj energiji (Sjeverna Irska) iz 1992.


PRILOG III.

NARUČITELJI U SEKTORU PROIZVODNJE, PRIJENOSA ILI DISTRIBUCIJE PITKE VODE

Belgija

Aquinter

Lokalne vlasti i udruženja lokalnih vlasti, za ovaj dio njihove djelatnosti.

Société wallonne des Eaux

Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Danska

Subjekti koji se bave opskrbom vode u skladu s definicijom u članku 3. stavku 3. lovbekendtgørelse br. 130. om vandforsyning m.v. od 26. veljače 1999.

Njemačka

Subjekti koji proizvode ili distribuiraju vodu u skladu s Eigenbetriebsverordnungen ili Eigenbetriebsgesetze pokrajina (javna komunalna poduzeća).

Subjekti koji proizvode ili distribuiraju vodu u skladu s Gesetze über die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit saveznih pokrajina.

Subjekti koji proizvode vodu u skladu s Gesetz über Wasser- und Bodenverbände od 12. veljače 1991., kako je zadnje izmijenjen 15. svibnja 2002.

Tvrtke u javnom vlasništvu koje proizvode ili distribuiraju vodu u skladu s Kommunalgesetze, posebno Gemeindeverordnungen saveznih pokrajina.

Poduzeća osnovana u skladu s Aktiengesetz od 6. rujna 1965. kako je zadnje izmijenjen 19. srpnja 2002. ili GmbH-Gesetz od 20. travnja 1892. kako je zadnje izmijenjen 19. srpnja 2002., ili ona koja imaju pravni status Kommanditgesellschaft (ograničeno partnerstvo), koja proizvode ili distribuiraju vodu na temelju posebnog ugovora s regionalnim ili lokalnim vlastima.

Grčka

„Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεωσ Πρωτευούσης A.E.” („Ε.Υ.Δ.Α.Π.” ili „Ε.Υ.Δ.Α.Π. A.E.”). Pravni status tvrtke uređen je odredbama Pročišćenog zakona br. 2190/1920, Zakona br. 2414/1996 te dodatno odredbama Zakona br. 1068/80 i Zakona br. 2744/1999.

„Εταιρεία Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης A.E.” („Ε.Υ.Α.Θ. A.E.”) kojom se upravlja prema odredbama Zakona br. 2937/2001 (Grčke Narodne novine 169. A') i Zakona br. 2651/1998 (Grčke Narodne novine 248. A').

„Δημοτική Επιχείρηση 'Υδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου” („ΔΕΥΑΜΒ”), koja djeluje u skladu sa Zakonom br. 890/1979.

„Δημοτικές Επιχειρήσεις 'Υδρευσης – Αποχέτευσης”, koja proizvodi i distribuira vodu u skladu sa Zakonom br. 1069/80 od 23. kolovoza 1980.

„Σύνδεσμοι 'Υδρευσης”, koja djeluje u skladu s Predsjedničkim ukazom br. 410/1995 u skladu s Κώδικος Δήμων και Κοινοτήτων.

„Δήμοι και Κοινότητες”, koja djeluje u skladu s Predsjedničkim ukazom br. 410/1995 u skladu s Κώδικος Δήμων και Κοινοτήτων.

Španjolska

Mancomunidad de Canales de Taibilla.

Otras entidades públicas integradas o dependientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales que actúan en el ámbito de la distribución de agua potable.

Otras entidades privadas que tienen concedidos derechos especiales o exclusivos por las Corporaciones locales en el ámbito de la distribución de agua potable.

Francuska

Regionalne ili lokalne vlasti i javna lokalna tijela koja proizvode ili distribuiraju pitku vodu.

Irska

Subjekti koji proizvode ili distribuiraju vodu u skladu sa Zakonom o lokalnoj upravi (Sanitarne službe) iz 1878. do 1964.

Italija

Tijela nadležna za upravljanje različitim fazama usluge distribucije vode na temelju pročišćenog teksta zakona o izravnom preuzimanju nadzora nad javnim službama od strane lokalnih vlasti i pokrajina, koji je odobren Kraljevskim ukazom br. 2578. od 15. listopada 1925., Predsjedničkim ukazom br. 902. od 4. listopada 1986. i Zakonodavnim ukazom br. 267. kojim se utvrđuje pročišćeni tekst zakona o strukturi lokalnih vlasti, s posebnim pozivanjem na članke od 112. do 116.

Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, koji je osnovan Kraljevskim ukazom-zakonom br. 2060. od 19. listopada 1919.

Ente Acquedotti Siciliani, koji je osnovan Regionalnim zakonom br. 2/2 od 4. rujna 1979. i Regionalnim zakonom br. 81. od 9. kolovoza 1980.

Ente Sardo Acquedotti e Fognature, koji je osnovan Zakonom br. 9. od 5. srpnja 1963.

Luksemburg

Odjeli lokalnih vlasti nadležnih za distribuciju vode.

Udruženja lokalnih vlasti koja proizvode ili distribuiraju vodu, osnovana u skladu s loi concernant la création des syndicats de communes od 23. veljače 2001., kako je izmijenjen na temelju Zakona od 23. prosinca 1958. i Zakona od 29. srpnja 1981., i u skladu s loi ayant pour objet le reinforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre od 31. srpnja 1962.

Nizozemska

Subjekti koji proizvode ili distribuiraju vodu u skladu s Waterleidingwet.

Austrija

Lokalne vlasti i udruženja lokalnih vlasti koja proizvode, prevoze ili distribuiraju pitku vodu u skladu s Wasserversorgungsgesetze devet pokrajina.

Portugal

—   MEĐUOPĆINSKI SUSTAVI– Poduzeća koja uključuju državne ili druge javne subjekte s većinskim članstvom u dioničkom društvu te privatna poduzeća u skladu s Ukazom-zakonom br. 379/93 od 5. studenoga 1993. Dopušteno je izravno državno upravljanje.

—   OPĆINSKI SUSTAVI– Lokalne vlasti, udruženja lokalnih vlasti, službe lokalnih vlasti, poduzeća u kojima je ukupni kapital ili većina kapitala u javnom vlasništvu, ili privatna poduzeća u skladu s Ukazom-zakonom br. 379/93 od 5. studenoga 1993. i Zakonom br. 58/98 od 18. kolovoza 1998.

Finska

Vlasti nadležne za opskrbu vodom na koje se primjenjuje odjeljak 3. vesihuoltolaki/lagen om vattentjänster (119/2001).

Švedska

Lokalne vlasti i javna poduzeća koja proizvode, prevoze ili distribuiraju pitku vodu u skladu s lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

Ujedinjena Kraljevina

Tvrtka imenovana kao poduzeće za vodu ili kanalizacijsko poduzeće na temelju Zakona o industriji vode iz 1991.

Vlast nadležna za vodu i kanalizaciju uspostavljena na temelju odjeljka 62. Zakona o lokalnoj upravi itd. (Škotska) iz 1994.

Odjel za regionalni razvoj (Sjeverna Irska).


PRILOG IV.

NARUČITELJI U PODRUČJU ŽELJEZNIČKIH USLUGA

Belgija

Société nationale des Chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

Danska

Danske Statsbaner.

Subjekti u skladu sa lov br. 1317. om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne od 20. prosinca 2000.

Ørestadsselskabet I/S.

Njemačka

Deutsche Bahn AG.

Ostala poduzeća koja pružaju željezničke usluge javnosti u skladu s člankom 2. stavkom 1. Allgemeines Eisenbahngesetz od 27. prosinca 1993., kako je zadnje izmijenjen od 21. lipnja 2002.

Grčka

„Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος A.E.” („Ο.Σ.Ε. Α.Ε.”), u skladu sa Zakonom br. 2671/98.

„ΕΡΓΟΣΕ A.E.” u skladu sa Zakonom br. 2366/95.

Španjolska

Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF).

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).

Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Eusko Trenbideak (Bilbao).

Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. (FGV).

Ferrocarriles de Mallorca.

Francuska

Société nationale des chemins de fer français i druge željezničke mreže otvorene za javnost koje se spominju u loi d’orientation des transports intérieurs br. 82-1153 od 30. prosinca 1982., glavi II. poglavlju 1.

Réseau ferré de France, tvrtka u državnom vlasništvu osnovana Zakonom br. 97-135 od 13. veljače 1997.

Irska

Iarnród Éireann(Irska željeznica)

Railway Procurement Agency

Italija

Ferrovie dello Stato S. p. A.

Trenitalia S. p. A.

Subjekti, tvrtke i poduzeća koja pružaju željezničke usluge na temelju koncesije u skladu s člankom 10. Kraljevskog ukaza br. 1447. od 9. svibnja 1912., kojim se odobrava pročišćeni tekst zakona o ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

Subjekti, tvrtke i poduzeća koja pružaju željezničke usluge na temelju koncesije u skladu s člankom 4. Zakona br. 410. od 4. lipnja 1949. – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di transporto in concessione.

Subjekti, tvrtke i poduzeća ili lokalne vlasti koje pružaju željezničke usluge na temelju koncesije u skladu s člankom 14. Zakona br. 1221. od 2. kolovoza 1952. – Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie di altre linee di trasporto in regime di concessione.

Subjekti, tvrtke i poduzeća koja pružaju usluge javnog prijevoza u skladu s člankom 8. i 9. Zakonodavnog ukaza br. 422. od 19. studenog 1997. – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, prema uvjetima članka 4. stavka 4. Zakona br. 9. od 15. ožujka 1997., kako je izmijenjen Zakonodavnim ukazom br. 400. od 20. rujna 1999. i člankom 45. Zakona br. 166. od 1. kolovoza 2002.

Luksemburg

Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

Nizozemska

Subjekti koji se bave nabavom u području željezničkih usluga.

Austrija

Österreichische Bundesbahn.

Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH.

Subjekti ovlašteni za pružanje usluga prijevoza u skladu s Eisenbahngesetz, BGBl. br. 60/1957, kako je izmijenjen.

Portugal

CP – Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., u skladu s Ukazom-zakonom br. 109/77 od 23. ožujka 1977.

REFER, E.P., u skladu s Ukazom-zakonom br. 104/97 od 29. travnja 1997.

RAVE, S.A., u skladu s Ukazom-zakonom br. 323-H/2000 od 19. prosinca 2000.

Fertagus, S.A., u skladu s Ukazom-zakonom br. 189-B/99 od 2. lipnja 1999.

Metro do Porto, S.A., u skladu s Ukazom-zakonom br. 394-A/98 od 15. prosinca 1998., kako je izmijenjen Ukazom-zakonom br. 261/2001 od 26. rujna 2001.

Normetro, S.A., u skladu s Ukazom-zakonom br. 394-A/98 od 15. prosinca 1998., kako je izmijenjen Ukazom-zakonom br. 261/2001 od 26. rujna 2001.

Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., u skladu s Ukazom-zakonom br. 15/95 od 8. veljače 1995.

Metro do Mondego, S.A., u skladu s Ukazom-zakonom br. 10/2002 od 24. siječnja 2002.

Metro Transportes do Sul, S.A., u skladu s Ukazom-zakonom br. 337/99 od 24. kolovoza 1999.

Lokalne vlasti i poduzeća lokalnih vlasti koja pružaju usluge prijevoza u skladu sa Zakonom br. 159/99 od 14. rujna 1999.

Javna tijela i javna poduzeća koja pružaju željezničke usluge u skladu sa Zakonom br. 10/90 od 17. ožujka 1990.

Privatna poduzeća koja pružaju željezničke usluge u skladu sa Zakonom br. 10/90 od 17. ožujka 1990. ako posjeduju posebna ili isključiva prava.

Finska

VR Osakeyhtiö/VR Aktiebolag

Švedska

Javni subjekti koji pružaju željezničke usluge u skladu s förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar and lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.

Regionalni i lokalni javni subjekti koji upravljaju regionalnim ili lokalnim željezničkim komunikacijama u skladu s lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik.

Privatni subjekti koji pružaju željezničke usluge u skladu s odobrenjem danim na temelju förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, ako je takvo odobrenje u skladu s člankom 2. stavkom 3. Direktive.

Ujedinjena Kraljevina

Railtrack plc

Eurotunnel plc

Northern Ireland Transport Holding Company

Northern Ireland Railways Company Limited


PRILOG V.

NARUČITELJI U PODRUČJU USLUGA GRADSKE ŽELJEZNICE, TRAMVAJA, TROLEJBUSA ILI AUTOBUSA

Belgija

Société des Transports intercommunaux de Bruxxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d’exploitation (TEC Liège-Verviers, TEC Namur-Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)/Société régionale wallonne du Transport en haar exploitatie-maatschappijen (TEC Liège-Verviers, TEC Namur-Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

Privatna poduzeća koja koriste posebna ili isključiva prava.

Danska

Danske Statsbaner

Subjekti koji pružaju usluge autobusnog prijevoza javnosti (obične redovite usluge) na temelju odobrenja u skladu s lovbekendtgørelse br. 738. om buskørsel od 22. prosinca 1999.

Ørestadsselskabet I/S.

Njemačka

Poduzeća koja na temelju odobrenja pružaju javnosti usluge prijevoza na kraće udaljenosti u skladu s Personenbeförderungsgesetz od 21. ožujka 1961., kako je zadnje izmijenjen 21. kolovoza 2002.

Grčka

„Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αΰηνών – Πειραιώς A.E.” („Η.Λ.Π.Α.Π. A.E.”), osnovano i posluje u skladu sa Zakonodavnim ukazom br. 768/1970 (A' 273), Zakonom br. 588/1977 (A' 148) i Zakonom br. 2669/1998 (A' 283).

„Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αΰηνών - Πειραιώς” („Η.Σ.Α.Π. A.E.”), osnovano i posluje u skladu sa Zakonima br. 352/1976 (A ‚ 147) i 2669/1998 (A' 283).

„Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αΰηνών A.E.” („Ο.Α.Σ.Α. A.E.”), osnovano i posluje u skladu sa Zakonima br. 2175/1993 (A' 211) i 2669/1998 (A' 283).

„Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων A.E.” („E.Θ.E.Λ. A.E.”), osnovano i posluje u skladu sa Zakonima br. 2175/1993 (A' 211) i 2669/1998 (A' 283).

„Ατπκό Μετρό A.E.”, osnovano i posluje u skladu sa Zakonom br. 1955/1991.

„Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης” („Ο.Α.Σ.Θ.”), osnovano i posluje u skladu s Ukazom br. 3721/1957, Zakonodavnim ukazom br. 716/1970 i Zakonima br. 66/79 i 2898/2001 (A' 71).

„Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων” („Κ.T.E.Λ.”), posluje u sladu sa Zakonom br. 2963/2001 (A' 268).

„Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω”, inače poznat kao „ΡΟΔΑ”, odnosno „ΔΕΑΣ ΚΩ”, posluje u skladu sa Zakonom br. 2963/2001 (A' 268).

Španjolska

Entidades que prestan servicios públicos de transporte urbano con arreglo a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y correspondiente legislación autonómica en su caso.

Entidades que prestan servicios públicos de autobuses con arreglo a la disposición transitoria tercera de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Francuska

Subjekti koji pružaju javnosti prijevozne usluge u skladu s člankom 7-II. loi d’orientation des transports intérieurs no 82-1153 od 30. prosinca 1982.

Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français i drugi subjekti koji pružaju prijevozne usluge na temelju odobrenja koje je izdao Syndicat des transports d’lle-de-France u skladu s Naredbom br. 59-151 od 7. siječnja 1959., kako je izmijenjena, te Ukazima kojima se on provodi s obzirom na putnički promet u regiji Ile-de-France.

Réseau ferré de France, tvrtka u državnom vlasništvu osnovana na temelju Zakona br. 97-135 od 13. veljače 1997.

Irska

Iarnród Éireann (Irska željeznica)

Railway Procurement Agency

Luas (Dublinska uskotračna željeznica)

Bus Éireann (Irski autobusni promet)

Bus Átha Cliath (Dublinski autobusni promet)

Subjekti koji pružaju javnosti prijevozne usluge u skladu s izmijenjenim Zakonom o cestovnom prometu iz 1932.

Italija

Subjekti, tvrtke i poduzeća koja pružaju usluge javnog prijevoza željeznicom, automatiziranim sustavom, tramvajem, trolejbusom ili autobusom, ili upravljaju odgovarajućim infrastrukturama na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini.

Oni uključuju, primjerice:

Subjekte, tvrtke i poduzeća koja pružaju prijevozne usluge na temelju koncesije u skladu sa Zakonom br. 1822. od 28. rujna 1939. – Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all’industria privata) – člankom 1., kako je izmijenjen člankom 45. Predsjedničkog ukaza br. 771. od 28. lipnja 1955.

Subjekte, tvrtke i poduzeća koja pružaju javnosti prijevozne usluge u skladu s člankom 1. stavkom 4. ili 15. Kraljevskog ukaza br. 2578. od 15. listopada 1925. – Approvazione del testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.

Subjekte, tvrtke i poduzeća koja pružaju javnosti prijevozne usluge u skladu sa Zakonodavnim ukazom br. 422. od 19. studenoga 1997. – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, prema uvjetima članka 4. stavka 4. Zakona br. 59. od 15. ožujka 1997. – kako je izmijenjen Zakonodavnim ukazom br. 400. od 20. rujna 1999. te člankom 45. Zakona br. 166. od 1. kolovoza 2002.

Subjekte, tvrtke i poduzeća koja pružaju usluge javnog prijevoza u skladu s člankom 113. pročišćenog teksta zakona o strukturi lokalnih vlasti, koji su odobreni Zakonom br. 267. od 18. kolovoza 2000., kako je izmijenjen člankom 35. Zakona br. 448. od 28. prosinca 2001.

Subjekte, tvrtke i poduzeća koja djeluju na temelju koncesije u skladu s člankom 242. ili 256. Kraljevskog ukaza br. 1447. od 9. svibnja 1912. kojim se odobrava pročišćeni tekst zakona o le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

Subjekte, tvrtke, poduzeća i lokalne vlasti koje djeluju na temelju koncesije u skladu s člankom 4. Zakona br. 410. od 4. lipnja 1949. – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

Subjekte, tvrtke i poduzeća koja djeluju na temelju koncesije u skladu s člankom 14. Zakona br. 1221. od 2. kolovoza 1952. – Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

Luksemburg

Chemins de fer du Luxembourg (CFL).

Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg.

Transports intercommunaux du canton d’Esch-sur-Alzette (TICE).

Poduzeća koja pružaju usluge autobusnog prijevoza i koja posluju u skladu s réglement grand-ducal concernant les conditions d’octroi des autorisations d’établissement et d’exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées od 3. veljače 1978.

Nizozemska

Subjekti koji pružaju prijevozne usluge javnosti u skladu s poglavljem II. (Openbaar Vervoer) Wet Personenvervoer.

Austrija

Subjekti ovlašteni za pružanje prijevoznih usluga u skladu s Eisenbahngesetz, BGBl. br. 60/1957, kako je izmijenjen,, ili Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I br. 203/1999, kako je izmijenjen.

Portugal

Metropolitano de Lisboa, E.P., u skladu s Ukazom-zakonom br. 439/78 od 30. prosinca 1978.

Lokalne vlasti, službe lokalnih vlasti i poduzeća lokalnih vlasti u skladu s odredbama Zakona br. 58/98 od 18. kolovoza 1998., koji pružaju prijevozne usluge u skladu sa Zakonom br. 159/99 od 14. rujna 1999.

Javna tijela i javna poduzeća koja pružaju željezničke usluge u skladu sa Zakonom br. 10/90 od 17. ožujka 1990.

Privatna poduzeća koja pružaju željezničke usluge u skladu sa Zakonom br. 10/90 od 17. ožujka 1990. ako posjeduju posebna ili isključiva prava.

Subjekti koji pružaju usluge javnog prijevoza u skladu s člankom 98. Regulamento de Transportes em Automóveis (Ukaz br. 37272. od 31. prosinca 1948.).

Subjekti koji pružaju usluge javnog prijevoza u skladu sa Zakonom br. 688/73 od 21. prosinca 1973.

Subjekti koji pružaju usluge javnog prijevoza u skladu s Ukazom-zakonom br. 38144. od 31. prosinca 1950.

Finska

Subjekti koji pružaju redovite usluge međugradskog autobusnog prometa na temelju posebne ili isključive dozvole u skladu s laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä/lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991) i gradska uprava za promet te javna poduzeća koja pružaju usluge javnog prijevoza autobusom, željeznicom ili podzemnom željeznicom, ili održavaju mrežu za potrebe pružanja takvih prijevoznih usluga.

Švedska

Subjekti koji upravljaju službama gradske željeznice ili tramvaja u skladu s lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik and lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.

Javni ili privatni subjekti koji upravljaju službom trolejbusa ili autobusa u skladu s lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik and yrkestrafiklagen (1998:490).

Ujedinjena Kraljevina

London Regional Transport

London Underground Limited

Transport for London

Društvo kći društva Transport for London u smislu Odjeljka 424., članka 1. Akta o upravi šireg područja Londona iz 1999.

Strathclyde Passenger Transport Executive

Greater Manchester Passenger Transport Executive

Tyne and Wear Passenger Transport Executive

Brighton Borough Council

South Yorkshire Passenger Transport Executive

South Yorkshire Supertram Limited

Blackpool Transport Services Limited

Conwy County Borough Council

Osoba koja pruža lokalnu uslugu za London u skladu s definicijom iz odjeljka 179. članka 1. Akta o upravi šireg područja Londona iz 1999. (usluga autobusnog prijevoza) u skladu sa sporazumom koji je sklopio Transport for London na temelju odjeljka 156. stavka 2. tog Akta ili u skladu sa sporazumom jednog prijevoznog društva kćeri u skladu s definicijom iz odjeljka 169. tog Akta

Northern Ireland Transport Holding Company

Osoba koja posjeduje dozvolu za uslugu cestovnog prijevoza na temelju odjeljka 4. članka 1. Zakona o prometu (Sjeverna Irska) iz 1967. kojim se ta osoba ovlašćuje za pružanje redovite usluge u smislu te dozvole


PRILOG VI.

NARUČITELJI U SEKTORU POŠTANSKIH USLUGA

BELGIJA

De Post/La Poste

DANSKA

Post Danmark, jf. Lov. nr 569 om Post Danmark A/S od 6. lipnja 2002.

NJEMAČKA

GRČKA

Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛ.ΤΑ osnovano na temelju Zakonodavnog ukaza br. 496/70 i posluje u skladu sa Zakonom br. 2668/98 (ELTA)

ŠPANJOLSKA

Correos y Telégrafos, S.A.

FRANCUSKA

La Poste

IRSKA

An Post plc

ITALIJA

Poste Italiane S.p.A.

LUKSEMBURG

Enterprise des Postes et Télécommunications Luxembourg

NIZOZEMSKA

AUSTRIJA

Österreichische Post AG

PORTUGAL

CTT – Correios de Portugal

FINSKA

ŠVEDSKA

Posten Sverige AB

Posten Logistik AB

BLSI-I AB

DPD Nordic AB

DPD Sverige AB

Falcon Air AB

Hultbergs Inrikes Transporter AB (HIT)

Posten Express AB

Posten Logistik AB

Poståkeriet Sverige AB

SwedeGiro AB

TAB

UJEDINJENA KRALJEVINA


PRILOG VII.

NARUČITELJI U SEKTORU ISTRAŽIVANJA I VAĐENJA NAFTE ILI PLINA

Belgija

Danska

Subjekti u skladu s

Lov om danmarks undergrund, vidjeti Akt o konsolidaciji br. 526 od 11. lipnja 2002.

Lov om kontinentalsoklen, vidjeti Akt o konsolidaciji br. 182 od 1. svibnja 1979.

Njemačka

Poduzeća u skladu s Bundesberggesetz od 13. kolovoza 1980.

Grčka

„Ελληνικά Πετρέλαια A.E.”, u skladu sa Zakonom br. 2593/98 για την αναδιοργάνωση της Δ.Ε.Π. A.E. και των ΰυγατρικών της εταιρειών, το καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις.

Španjolska

BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

Cambria Europe, Inc.

CNWL oil (Españ(a), S.A.

Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

Conoco limited.

Eastern España, S.A.

Enagas, S.A.

España Canadá resources Inc.

Fugro – Geoteam, S.A.

Galioil, S.A.

Hope petróleos, S.A.

Locs oil compay of Spain, S.A.

Medusa oil Ltd.

Muphy Spain oil company

Onempm España, S.A.

Petroleum oil & gas España, S.A.

Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

Taurus petroleum, AN.

Teredo oil limited

Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.

Wintersahll, AG

YCI España, L.C.

Otras entidades que operan en virtud de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos y su normativa de desarrollo.

Francuska

Subjekti nadležni za istraživanje i vađenje nafte ili plina u skladu s Rudarskim zakonikom i njegovim provedbenim propisima, posebno Ukazom br. 95-427 od 19. travnja 1995.

Irska

Continental Shelf Act 1968.,

Petroleum and Other Minerals Development Act 1960.,

Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development 1992.,

Petroleum (Production) Act (NI) 1964.

Italija

Subjekti kojima je izdano odobrenje, ovlaštenje, dozvola ili koncesija za istraživanje ili vađenje nafte ili plina, ili za skladištenje prirodnog plina pod zemljom u skladu sa sljedećim zakonodavnim odredbama:

Zakon br. 136. od 10. veljače 1953.,

Zakon br. 6. od 11. siječnja 1957., kako je izmijenjen Zakonom br. 613. od 21. srpnja 1967.,

Zakon br. 9. od 9. siječnja 1991.,

Zakonodavni ukaz br. 625. od 25. studenog 1996.,

Zakon br. 170. od 26. travnja 1974., kako je izmijenjen Zakonodavnim ukazom br. 164. od 23. svibnja 2000.

Luksemburg

Nizozemska

Subjekti u skladu s Mijnbouwwet (1. siječnja 2003.).

Austrija

Subjekti ovlašteni za istraživanje i vađenje nafte ili plina u skladu s Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I br. 38/1999, kako je izmijenjen.

Portugal

Subjekti u skladu s:

Ukazom-zakonom br. 109/94 od 26. travnja 1994. i Portaria (Ministarskom naredbom) br. 790/94 od 5. rujna 1994.

Ukazom-zakonom br. 82/94 od 24. kolovoza 1994. i Despacho (Odlukom) br. A-87/94 od 17. siječnja 1994.

Finska

Švedska

Subjekti koji posjeduju koncesiju za istraživanje ili iskorištavanje nafte ili plina u sladu s minerallagen (1991:45), ili kojima je izdano odobrenje u skladu s lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Ujedinjena Kraljevina

Osoba koja posluje na temelju dozvole koja je izdana ili ima učinak kao da je izdana na temelju Zakona o nafti iz 1998.

Osoba ovlaštena na temelju Zakona o nafti (proizvodnji nafte) (Sjeverna Irska) iz 1964.


PRILOG VIII.

NARUČITELJI U SEKTORU ISTRAŽIVANJA I VAĐENJA UGLJENA I OSTALIH KRUTIH GORIVA

Belgija

Danska

Subjekti koji se bave istraživanjem ili vađenjem ugljena ili drugih krutih goriva u skladu s Aktom o konsolidaciji br. 569. od 30. lipnja 1997.

Njemačka

Poduzeća koja se bave istraživanjem ili vađenjem ugljena ili drugih krutih goriva u skladu s Bundesberggesetz od 13. kolovoza 1980.

Grčka

„Δημόσια Επιχείρηση Нλεκτρισμού”, koja se bavi istraživanjem i vađenjem ugljena i drugih krutih goriva u skladu s Rudarskim zakonikom iz 1973. kako je izmijenjen zakonom od 27. travnja 1976.

Španjolska

Alto Bierzo, S.A.

Antracitas de Arlanza, S.A.

Antracitas de Gillon, S.A.

Antracitas de La Granja, S.A.

Antracitas de Tineo, S.A.

Campomanes Hermanes, S.A.

Carbones de Arlanza, S.A.

Carbones de Linares, S.A.

Carbones de Pedraforca, S.A.

Carbones del Puerto, S.A.

Carbones el Túnel, S.L.

Carbones San Isidro y María, S.A.

Carbonifera del Narcea, S.A.

Compañia Minera Jove, S.A.

Compañia General Minera de Teruel, S.A.

Coto minero del Narcea, S.A.

Coto minero del Sil, S.A.

Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

Endesa, S.A.

Gonzalez y Diez, S.A.

Hijos de Baldomero Garcia, S.A.

Hullas del Coto Cortés, S.A.

Hullera Vasco-leonesa, S.A.

Hulleras del Norte, S.A.

Industrial y Comercial Minera, S.A.

La Carbonífera del Ebro, S.A.

Lignitos de Meirama, S.A.

Malaba, S.A.

Mina Adelina, S.A.

Mina Escobal, S.A.

Mina La Camocha, S.A.

Mina La Sierra, S.A.

Mina Los Compadres, S.A.

Minas de Navaleo, S.A.

Minas del Principado, S.A.

Minas de Valdeloso, S.A.

Minas Escucha, S.A.

Mina Mora primera bis, S.A.

Minas y explotaciones industriales, S.A.

Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

Minera del Bajo Segre, S.A.

Minera Martín Aznar, S.A.

Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.

Muñoz Sole hermanos, S.A.

Promotora de Minas de carbón, S.A.

Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa.

Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.

Unión Minera del Norte, S.A.

Union Minera Ebro Segre, S.A.

Viloria Hermanos, S.A.

Virgilio Riesco, S.A.

Otras entidades que operan en virtud de la Ley 22/1973, de 21 julio, de Minas y su normativa de desarrollo.

Francuska

Subjekti koji se bave istraživanjem ili vađenjem ugljena ili drugih krutih goriva u skladu s Rudarskim zakonikom i njegovim provedbenim propisima, posebno Ukazom br. 95-427 od 19. travnja 1995.

Irska

Bord na Mona plc. koji je osnovan i posluje u skladu sa zakonima o razvoju tresetišta iz razdoblja od 1946. do 1998.

Italija

Carbosulcis, S.p.A.

Luksemburg

Nizozemska

Austrija

Subjekti koji su ovlašteni za istraživanjem ili vađenje ugljena ili drugih krutih goriva u skladu s Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I br. 38/1999, kako je izmijenjen.

Portugal

Empresa Nacional de Urânio.

Finska

Subjekti koji koriste posebnu koncesiju za istraživanje ili vađenje krutih goriva u skladu s laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta/lagn om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (…). laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta/lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002)

Švedska

Subjekti koji koriste koncesiju za istraživanje ili vađenje ugljena ili drugih krutih goriva na temelju koncesije u skladu s minerallagen (1991:45), ili lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, ili kojima je dano ovlaštenje u skladu s lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Ujedinjena Kraljevina

Svaki ovlašteni subjekt (u smislu Zakona o industriji ugljena iz 1994.)

The Department of Enterprise, Trade and Investment (Sjeverna Irska)

Osoba koja djeluje na temelju dozvole za istraživanje ruda, ugovora o zakupu za rudarenje, dozvole za rudarenje ili odobrenja za rudarenje u skladu s definicijom iz odjeljka 57., članka 1. Zakona o razvoju ruda (Sjeverna Irska) iz 1969.


PRILOG IX.

NARUČITELJI U PODRUČJU MORSKIH ILI RIJEČNIH LUKA, ILI DRUGE TERMINALNE OPREME

Belgija

Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

Havenbedrijf van Gent

Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

Port autonome de Charleroi

Port autonome de Namur

Port autonome de Liège

Port autonome du Centre et de l’Quest

Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

Danska

Luke u skladu s definicijom iz članka 1. Zakona br. 326. om havne od 28. svibnja 1999.

Njemačka

Morske luke u potpunom ili djelomičnom vlasništvu teritorijalnih vlasti (pokrajine, kotari, općine).

Riječne luke podložno Hafenordnung u skladu s pokrajinskim zakonima o vodama.

Grčka

„Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Π. A.E.”) u skladu sa Zakonom br. 2688/99.

„Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Θ. A.E.”) u skladu sa Zakonom br. 2688/99.

„Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.A. A.E.”) u skladu sa Zakonom br. 2932/01.

„Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Β. A.E.”) u skladu sa Zakonom br. 2932/01.

„Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.E. A.E.”) u skladu sa Zakonom br. 2932/01.

„Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.ΗΓ. A.E.”) u skladu sa Zakonom br. 2932/01.

„Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Η. A.E.”) u skladu sa Zakonom br. 2932/01.

„Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.K. A.E.”) u skladu sa Zakonom br. 2932/01.

„Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.ΚΕ. A.E.”) u skladu sa Zakonom br. 2932/01.

„Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.ПA. A.E.”) u skladu sa Zakonom br. 2932/01.

„Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Λ. A.E.”) u skladu sa Zakonom br. 2932/01.

„Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Ρ. A.E.”) u skladu sa Zakonom br. 2932/01.

Ostale luke, uređene Predsjedničkim ukazom br. 649/1977. (Εποπτεία, οργάνωση, λειτουργία και διοικητικός έλεγχος λιμένων).

Španjolska

Ente público Puertos del Estado

Autoridad Portuaria de Alicante

Autoridad Portuaria de Almería – Motril

Autoridad Portuaria de Avilés

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

Autoridad Portuaria de Baleares

Autoridad Portuaria de Barcelona

Autoridad Portuaria de Bilbao

Autoridad Portuaria de Cartagena

Autoridad Portuaria de Castellón

Autoridad Portuaria de Ceuta

Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao

Autoridad Portuaria de Gijón

Autoridad Portuaria de Huelva

Autoridad Portuaria de Las Palmas

Autoridad Portuaria de Málaga

Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

Autoridad Portuaria de Melilla

Autoridad Portuaria de Pasajes

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

Autoridad Portuaria de Santander

Autoridad Portuaria de Sevilla

Autoridad Portuaria de Tarragona

Autoridad Portuaria de Valencia

Autoridad Portuaria de Vigo

Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

Otras entidades Portuarias de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia.

Francuska

Port autonome de Pariz osnovana u skladu sa Zakonom br. 68-917 relative au port autonome de Pariz od 24. listopada 1968.

Port autonome de Strasbourg osnovana u skladu s Konvencijom entre l’État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l’exécution de travaux d’extension de ce port od 20. svibnja 1923., koja je odobrena Zakonom od 26. travnja 1924.

Ports autonomes koje posluju u skladu s člancima L. 111-1 et seq. Zakonika o morskim lukama.

Ports non autonomes koje posluju u skladu s člancima R. 121-1 et seq. Zakonika o morskim lukama.

Luke kojima upravljaju regionalne vlasti ili službena tijela, ili posluju u skladu s koncesijom koju su dodijelile regionalne vlasti ili službena tijela u skladu s člankom 6. Zakona br. 83-663 od 22. srpnja 1983. koji je dopuna Zakona br. 83-8 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l’Etat od 7. siječnja 1983.

Voies navigables de France, tvrtka u državnom vlasništvu podložno odredbama članka 124. Zakona br. 90-1168 od 29. prosinca 1990., kako je izmijenjen.

Irska

Luke koje posluju u skladu sa zakonima o lukama iz razdoblja od 1946. do 2000.

Luka Port of Rosslare koja posluje u skladu sa Zakonima o željeznicama i lukama Fishguarda i Rosslarea iz 1899.

Italija

Nacionalne luke i druge luke kojima upravlja Capitaneria di Porto u skladu s Codice della navigazione, Kraljevskim ukazom br. 327. od 30. ožujka 1942.

Samostalne luke (enti portuali) osnovane posebnim zakonima u skladu s člankom 19. Codice della navigazione, Kraljevskim ukazom br. 327. od 30. ožujka 1942.

Luksemburg

Port de Mertert, osnovana i posluje u skladu s loi relative à l’aménagement et à l’exploitation d’un port fluvial sur la Moselle od 22. srpnja 1963., verzijom nakon izmjene.

Nizozemska

Naručitelji u području morskih ili riječnih luka, ili druge terminalne opreme.

Austrija

Riječne luke u potpunom ili djelomičnom vlasništvu pokrajina i/ili općina.

Portugal

APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., u skladu s Ukazom-zakonom br. 335/98 od 3. studenoga 1998.

APL – Administração do Porto de Lisboa, S.A., u skladu s Ukazom-zakonom br. 336/98 od 3. studenoga 1998.

APS – Administração do Porto de Sines, S.A., u skladu s Ukazom-zakonom br. 337/98 od 3. studenoga 1998.

APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A., u skladu s Ukazom-zakonom br. 338/98 od 3. studenoga 1998.

APA – Administração do Porto de Aveiro, S.A., u skladu s Ukazom-zakonom br. 339/98 od 3. studenoga 1998.

IPN – Instituto Portuário do Norte, u skladu s Ukazom-zakonom br. 242/99 od 28. lipnja 1999.

ICP– Instituto Portuário do Centro, u skladu s Ukazom-zakonom br. 243/99 od 28. lipnja 1999.

IPS– Instituto Portuário do Sul, u skladu s Ukazom-zakonom br. 244/99 od 28. lipnja 1999.

IDN– Instituto da Navegabilidade do Douro, u skladu s Ukazom-zakonom br. 138-A/97 od 3. lipnja 1997.

Finska

Luke koje posluju u skladu s laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista/lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976) i luke uspostavljene na temelju dozvole u skladu s odjeljkom 3. laki yksityisistä yleisistä satamista/lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994).

Saimaan kanavan hoitokunt/Förvaltningsnämnden för Saima kanal.

Švedska

Luke i terminalna oprema u skladu s lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn i förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal.

Ujedinjena Kraljevina

Lokalna vlast koja iskorištava zemljopisno područje u svrhu osiguranja morske ili riječne luke, ili druge terminalne opreme prijevoznicima u morskoj plovidbi ili plovidbi unutarnjim plovnim putovima.

Lučka kapetanija u smislu odjeljka 57. Zakona o lukama iz 1964.

British Waterways Board

Lučka kapetanija u skladu s definicijom iz odjeljka 38. članka 1. Zakona o lukama (Sjeverna Irska) iz 1970.


PRILOG X.

NARUČITELJI U PODRUČJU INSTALACIJA ZRAČNE LUKE

Belgija

Belgocontrol

Brussels International Airport Company

Luchthaven van Deurne

Luchthaven van Oostende

SA Brussels South Charleroi Airport

SA Société de Développement et de Promotion de l’Aéroport de Bierset

Danska

Zračne luke koje posluju na temelju odobrenja u skladu s člankom 55. stavkom 1. lov om luftfart, vidjeti Akt o konsolidaciji br. 543. od 13. lipnja 2001.

Njemačka

Zračne luke u skladu s definicijom iz članka 38. stavka 2. točke 1. Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung od 19. lipnja 1964., kako je zadnje izmijenjen 21. kolovoza 2002.

Grčka

„Υπηρεσία Пολιτικής Αεροπορίας” („ΥΠΑ”), posluje u skladu sa Zakonodavnim ukazom br. 714/70, kako je zadnje izmijenjen Zakonom br. 1340/83; organizacija tvrtke utvrđena je Predsjedničkim ukazom br. 56/89, kako je naknadno izmijenjen.

Tvrtka „Διεΰνής Αερολιμένας Αΰηνών” u Spati koja posluje u skladu sa Zakonodavnim ukazom br. 2338/95 „Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεΰνούς Αεροδρομίου της Αΰήνας στα Σπάτα, (ίδρυση της εταιρείας ‚Διεΰνής Αερολιμένας Αΰηνών A.E.’ έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις)”.

„Φορείς Διαχείρισης” u skladu s Predsjedničkim ukazom br. 158/02 „Ιδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Оργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (Grčke Narodne novine A 137).

Španjolska

Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

Francuska

Zračne luke kojima upravljaju tvrtke u državnom vlasništvu u skladu s člancima L. 251-1, L.260-1 i L. 270-1 code de l’aviation civile.

Zračne luke koje posluju na temelju koncesije koju je dodijelila država u skladu s člankom R.223-2 code de l’aviation civile.

Zračne luke koje posluju u skladu s arrêté préfectoral portant autorisation d’occupation temporaire.

Zračne luke koje je osnovalo javno tijelo i koje podliježu konvenciji utvrđenoj u članku L. 221-1 code de l’aviation civile.

Irska

Zračne luke Dublina, Corka i Shannona kojima upravlja Aer Rianta – Irish Airports.

Zračne luke koje posluju na temelju dozvole za javnu uporabu koja je izdana u skladu sa Zakonom o upravi irskog zrakoplovstva iz 1993., kako je izmijenjen Zakonom o zračnoj navigaciji i prometu iz 1998., a na kojima sve planirane zračne usluge obavljaju zrakoplovi za javni prijevoz putnika, pošte ili tereta.

Italija

AAAVTAG.

Upravljački subjekti osnovani posebnim zakonima.

Subjekti koji upravljaju objektima zračne luke na temelju koncesije koja je odobrena u skladu s člankom 694. Codice della navigazione, Kraljevskim ukazom br. 347. od 30. ožujka 1942.

R.A.I. Registro Aeronautico Italiano.

Luksemburg

Aéroport du Findel.

Nizozemska

Zračne luke koje posluju u skladu s člankom 18. i daljnjim člancima Luchtvaartwet.

Austrija

Subjekti ovlašteni za pružanje opreme zračne luke u skladu s izmijenjenim Luftfahrtgesetz, BGBl. br. 253/1957.

Portugal

ANA – Aeroportos de Portugal, S.A., osnovan u skladu s Ukazom-zakonom br. 404/98 od 18. prosinca 1998.

NAV – Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., osnovan u skladu s Ukazom-zakonom br. 404/98 od 18. prosinca 1998.

ANAM – Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., osnovan u skladu s Ukazom-zakonom br. 453/91 od 11. prosinca 1991.

Finska

Zračne luke kojima upravlja „Ilmailulaitos//Luftfartsverket”, ili gradsko ili javno poduzeće u skladu s ilmailulaki/luftfartslagen (281/1995).

Švedska

Zračne luke u društvenom vlasništvu kojima upravljaju javna poduzeća u skladu s luftfartslagen (1957:297).

Zračne luke u privatnom vlasništvu s dozvolom za upravljanje na temelju zakona, ako ta dozvola odgovara kriterijima članka 2. stavka 3. Direktive.

Ujedinjena Kraljevina

Lokalna vlast koja iskorištava zemljopisno područje u svrhu pružanja zračne luke i druge terminalne opreme zračnim prijevoznicima.

Upravitelj zračne luke u smislu Zakona o zračnim lukama iz 1986. koji upravlja zračnom lukom podložno gospodarskom propisu iz dijela IV. toga Zakona.

Highland and Islands Airports Limited.

Upravitelj zračne luke u smislu Naredbe o zračnim lukama (Sjeverna Irska) iz 1994.


PRILOG XI.

POPIS ZAKONODAVSTVA ZAJEDNICE KOJE SE SPOMINJE U ČLANKU 30. STAVKU 3.

A.   PRIJENOS ILI DISTRIBUCIJA PLINA ILI TOPLINSKE ENERGIJE

Direktiva 98/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina (1)

B.   PROIZVODNJA, PRIJENOS ILI DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Direktiva 96/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. prosinca 1996. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električnom energijom (2)

C.   PROIZVODNJA, PRIJEVOZ ILI DISTRIBUCIJA PITKE VODE

D.   NARUČITELJI U PODRUČJU ŽELJEZNIČKIH USLUGA

E.   NARUČITELJI U PODRUČJU USLUGA GRADSKE ŽELJEZNICE, TRAMVAJA, TROLEJBUSA ILI AUTOBUSA

F.   NARUČITELJI U PODRUČJU POŠTANSKIH USLUGA

Direktiva 97/67/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 1997. o zajedničkim pravilima za razvoj unutarnjeg tržišta poštanskih usluga u Zajednici i poboljšanje kvalitete usluga (3)

G.   ISTRAŽIVANJE I VAĐENJE NAFTE ILI PLINA

Direktiva 94/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 1994. o uvjetima za davanje i korištenje odobrenja za traženje, istraživanje i proizvodnju ugljikovodika (4)

H.   ISTRAŽIVANJE I VAĐENJE UGLJENA I DRUGIH KRUTIH GORIVA

I.   NARUČITELJI U PODRUČJU MORSKIH ILI RIJEČNIH LUKA, ILI DRUGIH TERMINALNIH OBJEKATA

J.   NARUČITELJI U PODRUČJU INSTALACIJA ZRAČNE LUKE


(1)  SL L 204, 21.7.1998., str. 1.

(2)  SL L 27, 30.1.1997., str. 20.

(3)  SL L 15, 21.1.1998., str. 14. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2002/39/EZ (SL L 176, 5.7.2002., str. 21.).

(4)  SL L 164, 30.6.1994., str. 3.


PRILOG XII.

POPIS DJELATNOSTI NAVEDENIH U ČLANKU 1. STAVKU 2. TOČKI (b)  (1)

NACE (2)

ODJELJAK F

GRADNJA

CPV kod

Odjeljak

Skupina

Razred

Predmet

Bilješke

45

 

 

Gradnja

Ovaj odjeljak uključuje:

 

gradnju novih zgrada i pogona, obnovu i uobičajene popravke

45000000

45.1

 

Priprema gradilišta

 

45100000

45.11

Rušenje i razbijanje zgrada: zemljani radovi

Ovaj razred obuhvaća:

rušenje zgrada i drugih konstrukcija

čišćenje gradilišta

zemljani radovi: iskopi, odlaganje, poravnavanje i izravnavanje gradilišta, kopanje jarka, uklanjanje stijena, miniranje itd.

priprema terena za kopanje rude:

uklanjanje viška materijala i ostalo uređenje i priprema zemljišta i terena bogatih mineralima.

Ovaj razred također obuhvaća:

drenažu gradilišta

drenažu poljoprivrednog ili šumskog zemljišta

45110000

45.12

Pokusno bušenje i sondiranje

Ovaj razred obuhvaća

pokusno bušenje, sondiranje i uzimanje uzorka izvađenoga geološkim bušenjem za građevinske, geofizičke, geološke ili slične svrhe

Ovaj razred ne obuhvaća:

bušenje proizvodnih bušotina nafte ili plina, vidjeti 11.20

bušenje izvora vode, vidjeti 45.25

kopanje okana, vidjeti 45.25

istraživanje naftnih i plinskih polja, geofizička, geološka i seizmička mjerenja, vidjeti 74.20

45120000

45.2

 

Gradnja objekata ili dijelova visokogradnje i niskogradnje

 

45200000

45.21

Opća visokogradnja i niskogradnja

Ovaj razred obuhvaća:

 

gradnju svih vrsta građevina

 

gradnju niskogradnje

 

mostova, uključujući i one za autoceste na stupovima, vijadukata, tunela i podzemnih željeznica

 

cjevovoda na velike udaljenosti, komunikacijskih i energetskih vodova

 

gradskih cjevovoda, gradskih komunikacijskih i energetskih vodova

 

prateću urbanu infrastrukturu

 

sklapanje i postavljavnje montažnih konstrukcija na licu mjesta

Ovaj razred ne obuhvaća:

 

uslužne aktivnosti povezane sa crpljenjem nafte i plina, vidjeti 11.20

 

postavljanje gotovih montažnih konstrukcija iz nebetonskih dijelova koje je izradio izvođač, vidjeti odjeljke 20, 26. i 28.

 

građevinske radove na, osim na izgradnji zgrada, stadionima, bazenima za plivanje, sportskim dvoranama, teniskim igralištima, igralištima za golf i drugim sportskim objektima, vidjeti 45.23

 

instalaterske radove na građevinama, vidjeti 45.3

 

završne građevinske radove, vidjeti 45.4

 

djelatnosti arhitekture i inženjeringa, vidjeti 74.20

 

upravljanje građevinskim projektima, vidjeti 74.20

45210000

45.22

Krovovezački i krovopokrivački radovi

Ovaj razred obuhvaća:

 

krovovezačke radove

 

krovopokrivačke radove

 

hidroizolaciju

45220000

45.23

Izgradnja autocesta, cesta, uzletišta i sportskih objekata

Ovaj razred obuhvaća:

 

izgradnju autocesta, ulica, cesta, ostalih kolnih i pješačkih putova

 

izgradnju pruga

 

izgradnju uzletno-sletnih staza

 

građevinske radove na, osim na izgradnji zgrada, stadionima, bazenima za plivanje, sportskim dvoranama, teniskim igralištima, igralištima za golf i drugim sportskim objektima,

 

ličenje oznaka na cestovnim površinama i parkiralištima

Ovaj razred ne obuhvaća:

 

pripremne zemljane radove, vidjeti 45.11

45230000

45.24

Izgradnja hidrograđevnih objekata

Ovaj razred obuhvaća izgradnju:

 

vodnih putova, luka, riječnih građevina, turističkih pristaništa (marin(a)), prevodnica itd.

 

brana i nasipa

 

jaružarenje

 

podvodne radove

45240000

45.25

Ostali građevinski radovi koji obuhvaćaju posebne zanate

Ovaj razred obuhvaća:

 

građevinske djelatnosti specijalizirane za jednu značajku zajedničku za različite vrste konstrukcija koje zahtijevaju specijalizirane vještine ili opremu:

 

izgradnju temelja, uključujući zabijanje pilota

 

bušenje i izgradnju izvora vode, kopanje okana

 

postavljanje čeličnih elemenata koje ne izrađuje sam izvođač

 

savijanje čelika

 

zidanje ciglom i kamenom

 

podizanje i rastavljanje skela i radnih platformi, uključujući najam skela i radnih platformi

 

gradnju dimnjaka i industrijskih peći

Ovaj razred ne uključuje:

 

najam skela bez postavljanja i rastavljanja, vidjeti 71.32

45250000

45.3

 

Građevinske instalacije

 

45300000

45.31

Električno ožičenje i elektromontažni radovi

Ovaj razred obuhvaća:

 

ugradnju u zgrade ili druge projekte izgradnje:

 

električnog ošičenja i elektromontažne radove

 

sustava telekomunikacija

 

sustava električnoga grijanja

 

radijskih i televizijskih kućnih antena - požarnih alarma

 

protuprovalnih alarmnih sustava

 

dizala i pokretnih stepenica

 

gromobrana itd.

45310000

45.32

Izolacijski radovi

Ovaj razred obuhvaća:

 

ugradnju u zgrade i druge projekte izgradnje toplinske izolacije, zvučne izolacije i izolacije protiv vibracija

Ovaj razred ne obuhvaća:

 

hidroizolaciju, vidjeti 45.22

45320000

45.33

Vodoinstalacijski radovi

Ovaj razred obuhvaća:

 

ugradnju u zgrade i druge projekte izgradnje:

 

vodoinstalacija i sanitacijske opreme

 

plinske opreme

 

opreme i vodova za grijanje, ventilaciju, hlađenje ili klimatizaciju

 

sustave raspršivača

Ovaj razred ne obuhvaća:

 

ugradnju sustava električnoga grijanja, vidjeti 45.31

45330000

45.34

Ostale građevinske instalacije

Ovaj razred obuhvaća:

 

ugradnju rasvjetnih i signalizacijskih sustava za ceste, pruge, uzletišta i luke

 

ugradnju naprava i opreme koja nije drugdje opisana u zgrade ili druge projekte izgradnje

45340000

45.4

 

Završni građevinski radovi

 

45400000

45.41

Žbukanje

Ovaj razred obuhvaća:

 

nanošenje u zgradama ili drugim projektima izgradnje unutarnje i vanjske žbuke ili zidarskoga gipsa, uključujući srodne podloge za žbuku

45410000

45.42

Ugradnja stolarije

Ovaj razred obuhvaća:

 

ugradnju vrata, prozora, okvira za vrata i prozore, ugradbenih kuhinja, stepenica, opreme za trgovine i slično, koje nije izradio sam izvoditelj od drva i drugih materijala

 

unutarnje završne radove kao što su stropovi, drvene zidne obloge, pomične pregrade itd.

Ovaj razred ne obuhvaća:

 

postavljanje parketa i drugih drvenih podnih obloga, vidjeti 45.43

45.420000

45.43

Oblaganje podova i zidova

Ovaj razred obuhvaća:

 

polaganje, postavljanje, vješanje ili ugradnju u zgrade ili druge projekte izgradnje:

 

zidnih ili podnih pločica od keramke, betona ili rezanog kamena

 

parketa i drugih drvenih podnih obloga

 

tepiha i linoleuma, bilo da su od gume ili plastike

 

podne ili zidne teraco, mramorne, granitne obloge ili obloge od škriljevca

 

zidnih tapeta

45430000

45.44

Ličenje i ostakljivanje

Ovaj razred obuhvaća:

 

unutarnje i vanjsko ličenje zgrada

 

ličenje objekata niskogradnje

 

ugradnju stakala, ogledala itd.

Ovaj razred ne obuhvaća:

 

ugradnju prozora, vidjeti 45.42

45440000

45.45

Ostali završni građevinski radovi

Ovaj razred obuhvaća:

 

postavljanje privatnih bazena za plivanje

 

čišćenje parom, pjeskarenje i slične djelatnosti na vanjskim dijelovima zgrada

 

ostale završne građevinske radove koji nisu drugdje opisani

Ovaj razred ne obuhvaća:

 

čišćenje unutarnjeg dijela zgrada i drugih konstrukcija, vidjeti 74.70

45450000

45.5

 

Najam građevinske opreme ili opreme za rušenje s rukovateljem

 

45500000

45.50

Najam građevinske opreme ili opreme za rušenje s rukovateljem

Ovaj razred ne obuhvaća:

 

najam građevinskih strojeva i opreme, te strojeva i opreme za rušenje bez rukovatelja, vidjeti 71.32

45500000


(1)  U slučaju eventualnih razlika u tumačenju između CPV i NACE, primjenjuje se NACE nomenklatura.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 3037/90 od 9. listopada o statističkoj klasifikaciji gospodarskih djelatnosti u Europskoj Zajednici (SL L 293, 24.10.1990., str. 1.) Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EEZ) br. 761/93 (SL L 83, 3.4.1993., str. 1).


PRILOG XIII.

PODACI KOJE TREBAJU SADRŽAVATI POZIVI NA NADMETANJE

A.   OTVORENI POSTUPCI

1.   Ime, adresa, telegrafska adresa, elektronička adresa, broj telefona, teleksa i telefaksa naručitelja.

2.   Kada je to primjereno, navesti je li ugovor rezerviran za zaštitne radionice ili je njegovo izvršenje rezervirano u kontekstu zaštićenih programa zapošljavanja.

3.   Vrsta ugovora (roba, radovi ili usluge, ako je prikladno, navesti radi li se o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave).

Kategorija usluge u smislu Priloga XVII. A ili XVII. B i opis (referentni broj(evi) iz nomenklature).

Prema potrebi navesti traže li se ponude u svrhu kupnje, uzimanja u najam, zakup ili kupnje na otplatu, ili bilo kakve kombinacije navedenog.

4.   Mjesto isporuke, gradilište ili mjesto obavljanja usluge.

5.   Za robu i radove:

(a)

Vrsta i količina robe koja će se isporučiti (referentni broj(evi) iz nomenklature), uključujući sve opcije za daljnje nabave i, ako je moguće, procijenjeno vrijeme koje je na raspolaganju za izvršavanje tih opcija, kao i broj eventualnih obnova. U slučaju ugovora koji se ponavljaju, također, ako je moguće, procjena kada će se objaviti sljedeći pozivi na nadmetanje za robu koja će se nabaviti ili vrsta i opseg usluga koje će se pružati i opća narav posla (referentni broj(evi) iz nomenklature);

(b)

Navod mogu li dobavljači dostaviti ponudu za dio robe i/ili svu robu koja se traži.

Ako su, kod ugovora o radovima, radovi ili ugovor podijeljeni u nekoliko grupa, redoslijed veličine različitih grupa i mogućnost podnošenja ponude za jednu, nekoliko ili za sve grupe;

(c)

Za ugovore o radovima: podaci o svrsi radova ili ugovora ako ugovor uključuje i izradu projekata.

6.   Za usluge:

(a)

Vrsta i količina robe koja će se isporučiti, uključujući sve opcije za daljnje nabave i, ako je moguće, procijenjeno vrijeme koje je na raspolaganju za izvršavanje tih opcija, kao i broj eventualnih obnova. U slučaju ugovora koji se ponavljaju, također, ako je moguće, procjena kada će se objaviti sljedeći pozivi na nadmetanje za usluge koje će se nabavljati;

(b)

Navod je li obavljanje usluge rezervirano prema zakonu, drugom propisu ili administrativnoj odredbi za određenu struku;

(c)

Uputa na taj zakon, drugi propis ili administrativnu odredbu;

(d)

Navod trebaju li pravne osobe navesti imena i stručne kvalifikacije osoblja koje će biti odgovorno za obavljanje usluge;

(e)

Navod mogu li davatelji usluge dostaviti ponudu za dio predmetnih usluga.

7.   Kada je to poznato, navod postoji li dopuštenje za dostavu varijanti.

8.   Rokovi za isporuku ili završetak, ili trajanje ugovora o uslugama i, ako je moguće, datum početka.

(a)

Adresa na kojoj se mogu tražiti ugovorni dokumenti i dodatni dokumenti;

(b)

Kada je to primjereno, iznos i uvjeti plaćanja iznosa koji se plaća za dobivanje tih dokumenata.

(a)

Krajnji datum za zaprimanje ponuda ili indikativnih ponuda ako se uspostavlja dinamički sustav nabave;

(b)

Adresa na koju se one trebaju poslati;

(c)

Jezik ili jezici na kojemu se trebaju izraditi.

(a)

Prema potrebi, osobe s ovlaštenjem za prisustvovanje pri otvaranju ponuda;

(b)

Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda.

12.   Prema potrebi, eventualno potrebni polozi i jamstva.

13.   Glavni uvjeti u vezi s financiranjem i plaćanjem i/ili upute na odredbe koje sadrže te uvjete.

14.   Kada je to primjereno, pravni oblik koji će u slučaju udruživanja poprimiti zajednica gospodarskih subjekata s kojom je ugovor sklopljen.

15.   Minimalni ekonomski i tehnički uvjeti koji se traže od gospodarskog subjekta s kojim je ugovor sklopljen.

16.   Razdoblje tijekom kojega je ponuditelj vezan svojom ponudom.

17.   Kada je to primjereno, posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

18.   Kriteriji iz članka 55. koji će se koristiti za odabir ponude:

„najniža cijena” ili „ekonomski najpovoljnija ponuda”. Kriteriji koji predstavljaju ekonomski najpovoljniju ponudu, kao i njihovi značaji ili, ako je prikladno, redoslijed važnosti tih kriterija navode se ako se oni ne pojavljuju u specifikacijama.

19.   Kada je to primjereno, uputa na objavu periodične informativne obavijesti u Službenom listu Europske unije ili obavijesti o objavi te obavijesti na profilu kupca na koji se ugovor odnosi.

20.   Naziv i adresa tijela nadležnog za žalbe i, prema potrebi, postupci mirenja. Precizni podaci o rokovima za ulaganje žalbi ili, ako je potrebno, ime, adresa, broj telefona, broj telefaksa i e-mail adresa službe od koje se mogu dobiti ovi podaci.

21.   Datum kada je naručitelj poslao poziv.

22.   Datum kada je Ured za publikacije Europskih zajednica zaprimio poziv (dostavlja ga taj Ured).

23.   Svi drugi relevantni podaci.

B.   OGRANIČENI POSTUPCI

1.   Ime, adresa, telegrafska adresa, elektronička adresa, broj telefona, teleksa i telefaksa naručitelja.

2.   Kada je to primjereno, navesti je li ugovor rezerviran za zaštitne radionice ili je njegovo izvršenje rezervirano u kontekstu zaštićenih programa zapošljavanja.

3.   Vrsta ugovora (roba, radovi ili usluge; ako je prikladno, navesti radi li se o okvirnom sporazumu).

Kategorija usluge u smislu Priloga XVII. A ili XVII. B i opis (referentni broj(evi) iz nomenklature).

Prema potrebi navesti traže li se ponude u svrhu kupnje, uzimanja u najam, zakup ili kupnje na otplatu, ili bilo kakve kombinacije navedenog.

4.   Mjesto isporuke, gradilište ili mjesto obavljanja usluge.

5.   Za robu i radove:

(a)

Vrsta i količina robe koja će se isporučiti (referentni broj(evi) iz nomenklature), uključujući sve opcije za daljnje nabave i, ako je moguće, procijenjeno vrijeme koje je na raspolaganju za izvršavanje tih opcija, kao i broj eventualnih obnova. U slučaju ugovora koji se ponavljaju, također, ako je moguće, procjena kada će se objaviti sljedeći pozivi na nadmetanje za robu koja će se nabaviti ili vrsta i opseg usluga koje će se pružati i opća narav posla (referentni broj(evi) iz nomenklature);

(b)

Navod mogu li dobavljači dostaviti ponudu za dio robe i/ili svu robu koja se traži.

Ako su, kod ugovora o radovima, radovi ili ugovor podijeljeni u nekoliko grupa, redoslijed veličine različitih grupa i mogućnost podnošenja ponude za jednu, nekoliko ili za sve grupe;

(c)

Podaci o svrsi radova ili ugovora ako ugovor uključuje i izradu projekata.

6.   Za usluge:

(a)

Vrsta i količina robe koja će se isporučiti, uključujući sve opcije za daljnje nabave i, ako je moguće, procijenjeno vrijeme koje je na raspolaganju za izvršavanje tih opcija, kao i broj eventualnih obnova. U slučaju ugovora koji se ponavljaju, također, ako je moguće, procjena kada će se objaviti sljedeći pozivi na nadmetanje za usluge koje će se nabavljati;

(b)

Navod je li obavljanje usluge zakonom, drugim propisom ili administrativnom odredbom rezervirano za određenu struku;

(c)

Uputa na zakon, drugi propis ili administrativnu odredbu;

(d)

Navod trebaju li pravne osobe navesti imena i stručne kvalifikacije osoblja koje će biti odgovorno za obavljanje usluge;

(e)

Navod mogu li pružatelji usluge dostaviti ponudu za dio predmetnih usluga.

7.   Kada je to poznato, navod postoji li dopuštenje za dostavu varijanti.

8.   Rokovi za isporuku ili završetak, ili trajanje ugovora o uslugama i, ako je moguće, datum početka.

9.   Kada je to primjereno, pravni oblik koji će u slučaju udruživanja poprimiti zajednica gospodarskih subjekata s kojom je ugovor sklopljen.

(a)

Krajnji datum za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje;

(b)

Adresa na koju se oni trebaju poslati;

(c)

Jezik ili jezici na kojemu se trebaju izraditi.

11.   Krajnji datum za slanje poziva na dostavu ponuda.

12.   Prema potrebi, eventualno potrebni polozi i jamstva.

13.   Glavni uvjeti u vezi s financiranjem i plaćanjem i/ili upute na odredbe koje sadrže te uvjete.

14.   Podaci o stanju gospodarskog subjekta te minimalni ekonomski i tehnički uvjeti koji se od njega traže.

15.   Kriteriji iz članka 55. koji će se koristiti za odabir ponude:„najniža cijena” ili „ekonomski najpovoljnija ponuda”. Kriteriji koji predstavljaju ekonomski najpovoljniju ponudu, kao i njihovi značaji ili, ako je prikladno, redoslijed važnosti tih kriterija navode se ako se oni ne pojavljuju u specifikacijama ili se neće navesti u pozivu na dostavu ponuda.

16.   Kada je to primjereno, posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

17.   Kada je to primjereno, uputa na objavu periodične informativne obavijesti u Službenom listu Europske unije ili obavijesti o objavi te obavijesti na profilu kupca na koji se ugovor odnosi.

18.   Naziv i adresa tijela nadležnog za žalbe i, prema potrebi, postupci mirenja. Precizni podaci o rokovima za ulaganje žalbi ili, ako je potrebno, ime, adresa, broj telefona, broj telefaksa i e-mail adresa službe od koje se mogu dobiti ovi podaci.

19.   Datum kada su naručitelji poslali poziv.

20.   Datum kada je Ured za publikacije Europskih zajednica primio poziv (dostavlja ga taj Ured).

21.   Svi drugi relevantni podaci.

C.   PREGOVARAČKI POSTUPCI

1.   Ime, adresa, telegrafska adresa, elektronička adresa, broj telefona, teleksa i telefaksa naručitelja.

2.   Kada je to primjereno, navesti je li ugovor rezerviran za zaštitne radionice ili je njegovo izvršenje rezervirano u kontekstu zaštićenih programa zapošljavanja.

3.   Vrsta ugovora (roba, radovi ili usluge; ako je prikladno, navesti radi li se o okvirnom sporazumu).

Kategorija usluge u smislu Priloga XVII. A ili XVII. B i opis (referentni broj(evi) iz nomenklature).

Prema potrebi navesti traže li se ponude u svrhu kupnje, uzimanja u najam, zakup ili kupnje na otplatu, ili bilo kakve kombinacije navedenog.

4.   Mjesto isporuke, gradilište ili mjesto obavljanja usluge.

5.   Za robu i radove:

(a)

Vrsta i količina robe koja će se isporučiti (referentni broj(evi) iz nomenklature), uključujući sve opcije za daljnje nabave i, ako je moguće, procijenjeno vrijeme koje je na raspolaganju za izvršavanje tih opcija, kao i broj eventualnih obnova. U slučaju ugovora koji se ponavljaju, također, ako je moguće, procjena kada će se objaviti sljedeći pozivi na nadmetanje za robu koja će se nabaviti ili vrsta i opseg usluga koje će se pružati i opća narav posla (referentni broj(evi) iz nomenklature);

(b)

Navod mogu li dobavljači dostaviti ponudu za dio robe i/ili svu potrebnu robu.

Ako su, kod ugovora o radovima, radovi ili ugovor podijeljeni u nekoliko grupa, redoslijed veličine različitih grupa i mogućnost podnošenja ponude za jednu, nekoliko ili za sve grupe;

(c)

Za ugovore o radovima: podaci o svrsi radova ili ugovora ako ugovor uključuje i izradu projekata.

6.   Za usluge:

(a)

Vrsta i količina robe koja će se isporučiti, uključujući sve opcije za daljnje nabave i, ako je moguće, procijenjeno vrijeme koje je na raspolaganju za izvršavanje tih opcija, kao i broj eventualnih obnova. U slučaju ugovora koji se ponavljaju, također, ako je moguće, procjena kada će se objaviti sljedeći pozivi na nadmetanje za usluge koje će se nabavljati;

(b)

Navod je li obavljanje usluge rezervirano prema zakonu, drugom propisu ili administrativnoj odredbi na određenu struku;

(c)

Uputa na zakon, drugi propis ili administrativnu odredbu;

(d)

Navod trebaju li pravne osobe navesti imena i stručne kvalifikacije osoblja koje će biti odgovorno za obavljanje usluge;

(e)

Navod mogu li davatelji usluge dostaviti ponudu za dio predmetnih usluga.

7.   Kada je to poznato, navesti postoji li dopuštenje za dostavu varijanti.

8.   Rokovi za isporuku ili završetak, ili trajanje ugovora o uslugama i, ako je moguće, datum početka.

9.   Kada je to primjereno, pravni oblik koji će u slučaju udruživanja poprimiti zajednica gospodarskih subjekata s kojom je ugovor sklopljen.

(a)

Krajnji datum za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje;

(b)

Adresa na koju se oni trebaju poslati;

(c)

Jezik ili jezici na kojemu se trebaju izraditi.

11.   Prema potrebi, eventualno potrebni polozi i jamstva.

12.   Glavni uvjeti u vezi s financiranjem i plaćanjem i/ili upute na odredbe koje sadrže te uvjete.

13.   Podaci o stanju gospodarskog subjekta te minimalni ekonomski i tehnički uvjeti koji se od njega traže.

14.   Kriteriji iz članka 55. koji će se koristiti za odabir ponude:„najniža cijena” ili „ekonomski najpovoljnija ponuda”. Kriteriji koji predstavljaju ekonomski najpovoljniju ponudu, kao i njihovi značaji ili, ako je prikladno, redoslijed važnosti tih kriterija navode se ako se oni ne pojavljuju u specifikacijama ili se neće navesti u pozivu na pregovaranje.

15.   Kada je to primjereno, imena i adrese gospodarskih subjekata koji je već odabrao gospodarski subjekt.

16.   Prema potrebi, datum(i) ranijih objava u Službenom listu Europske unije.

17.   Kada je to primjereno, posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

18.   Kada je to primjereno, uputa na objavu periodične informativne obavijesti u Službenom listu Europske unije ili obavijesti o objavi te obavijesti na profilu kupca na koji se ugovor odnosi.

19.   Naziv i adresa tijela nadležnog za žalbe i, prema potrebi, postupci mirenja. Precizni podaci o rokovima za ulaganje žalbi ili, ako je potrebno, ime, adresa, broj telefona, broj telefaksa i e-mail adresa službe od koje se mogu dobiti ovi podaci.

20.   Datum kada je naručitelj poslao poziv.

21.   Datum kada je Ured za publikacije Europskih zajednica primio poziv (dostavlja ga taj Ured).

22.   Svi drugi relevantni podaci.

D.   POJEDNOSTAVLJENI POZIV NA NADMETANJE ZA UPORABU U DINAMIČKOM SUSTAVU NABAVE (1)

1.   Država naručitelja.

2.   Ime i e-mail adresa naručitelja.

3.   Uputa na objavu poziva na nadmetanje u dinamičkom sustavu nabave.

4.   E-mail adresa na kojoj se mogu dobiti ugovorni dokumenti i dodatni dokumenti koji se odnose na dinamički sustav nabave.

5.   Predmet ugovora: opis po referentnim brojevima iz nomenklature CPV i količina ili opseg ugovora koji se će se sklopiti.

6.   Rok za dostavu indikativnih ponuda.


(1)  Radi prihvaćanja u sustav kako bi mogli kasnije sudjelovati u pozivu na dostavu ponude za određeni ugovor.


PRILOG XIV.

PODACI KOJE TREBA SADRŽAVATI OBAVIJEST O USPOSTAVLJANJU SUSTAVA KVALIFIKACIJE

1.

Ime, adresa, telegrafska adresa, elektronička adresa, broj telefona, teleksa i telefaksa naručitelja.

2.

Kada je to primjereno, navesti je li ugovor rezerviran za zaštitne radionice ili je njegovo izvršenje rezervirano u kontekstu zaštićenih programa zapošljavanja.

3.

Svrha sustava kvalifikacije (opis robe, usluga ili radova, ili njihovih kategorija, koji će se nabavljati putem tog sustava – referentni broj(evi) iz nomenklature).

4.

Uvjeti koje trebaju ispuniti gospodarski subjekti da bi se kvalificirali u skladu sa sustavom i načini prema kojima će se svaki od tih uvjeta provjeravati. U slučajevima kada je opis tih uvjeta i načina provjere opsežan i temelji se na dokumentima koji su dostupni zainteresiranim gospodarskim subjektima, bit će dovoljan sažetak glavnih uvjeta i načina te uputa na te dokumente.

5.

Razdoblje valjanosti sustava kvalifikacije i formalnosti za njegovu obnovu.

6.

Naznaka služi li obavijest kao poziv na nadmetanje.

7.

Adresa na kojoj se mogu dobiti dodatne informacije i dokumentacija o sustavu kvalifikacije (ako je drukčija od adrese navedene pod točkom 1.).

8.

Naziv i adresa tijela nadležnog za žalbe i, prema potrebi, postupci mirenja. Precizni podaci o rokovima za ulaganje žalbi ili, ako je potrebno, ime, adresa, broj telefona, broj telefaksa i e-mail adresa službe od koje se mogu dobiti ovi podaci.

9.

Ako su poznati, kriteriji iz članka 55. koji će se koristiti za odabir ponude: „najniža cijena” ili „ekonomski najpovoljnija ponuda”. Kriteriji koji predstavljaju ekonomski najpovoljniju ponudu, kao i njihovi značaji ili, ako je prikladno, redoslijed važnosti tih kriterija navode se ako se oni ne pojavljuju u specifikacijama, ili se neće navesti u pozivu na dostavu ponuda, ili u pozivu na pregovaranje.

10.

Svi drugi relevantni podaci.


PRILOG XV. A

PODACI KOJE TREBA SADRŽAVATI PERIODIČNA INDIKATIVNA OBAVIJEST

I.   RUBRIKE KOJE SE POPUNJAVAJU U SVIM SLUČAJEVIMA

1.   Ime, adresa, telegrafska adresa, elektronička adresa, broj telefona, teleksa i telefaksa naručitelja ili službe od koje se mogu dobiti dodatni podaci.

(a)

Za ugovore o nabavi robe: vrsta i količina ili vrijednost usluga, ili proizvoda koji će se isporučivati (referentni broj(evi) iz nomenklature).

(b)

Za ugovore o radovima: vrsta i opseg usluga koje će se pružati, opća svojstva posla ili grupa uputom na posao (referentni broj(evi) iz nomenklature).

(c)

Za ugovore o uslugama: ukupna planirana nabava u svakoj od kategorija usluga navedenih u Prilogu XVII. A (referentni broj(evi) iz nomenklature).

3.   Datum slanja obavijesti ili slanja obavijesti o objavi te obavijesti na profilu kupca.

4.   Datum kada je Ured za publikacije Europskih zajednica primio obavijest (dostavlja ga taj Ured).

5.   Svi drugi relevantni podaci.

II.   PODACI KOJI SE TREBAJU DOSTAVITI AKO SE OBAVIJEST KORISTI KAO SREDSTVO POZIVANJA NA NADMETANJE ILI SE NJOME OMOGUĆAVA SMANJENJE ROKOVA ZA ZAPRIMANJE PONUDA

6.   Navesti činjenicu da zainteresirani dobavljači trebaju naručitelju izraziti svoj interes za ugovor ili ugovore.

7.   Kada je to primjereno, navesti je li ugovor rezerviran za zaštitne radionice ili je njegovo izvršenje rezervirano u kontekstu zaštićenih programa zapošljavanja.

8.   Rok za zaprimanje zahtjeva za poziv na dostavu ponuda ili na pregovaranje.

9.   Vrsta i količina robe koja će se isporučivati ili opća narav posla, ili kategorija usluge u smislu Priloga XVII. A i opis, uz navođenje jesu li predviđeni okvirni sporazumi, uključujući sve opcije za daljnju nabavu i procijenjeno vrijeme koje je na raspolaganju za izvršavanje tih opcija, kao i broj eventualnih obnova. U slučaju ugovora koji se ponavljaju, također, procijenjeno vrijeme objave daljnjih poziva na nadmetanje.

10.   Navod radi li se o kupnji, uzimanju u najam, zakup ili kupnji na otplatu, ili bilo kakvoj kombinaciji navedenog.

11.   Rokovi za isporuku ili završetak, ili trajanje ugovora o uslugama i, ako je moguće, datum početka.

12.   Adresa na koju zainteresirana poduzeća trebaju poslati svoj iskaz interesa u pisanom obliku.

Rok za zaprimanje iskaza interesa.

Jezik ili jezici na kojem se izrađuju zahtjevi za sudjelovanje ili ponude.

13.   Ekonomski i tehnički uvjeti, te financijska i tehnička jamstva koja se traže od dobavljača.

(a)

Procijenjeni datum za pokretanje postupaka nabave za ugovor ili ugovore (ako je poznat);

(b)

Vrsta postupka nabave (ograničeni ili pregovarački);

(c)

Iznos bilo kakvog iznosa koji se plaća za dobivanje dokumenata koji se odnose na konzultacije, te podaci o načinu plaćanja.

15.   Kada je to primjereno, posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

16.   Naziv i adresa tijela nadležnog za žalbe i, prema potrebi, postupci mirenja. Precizni podaci o rokovima za ulaganje žalbi ili, ako je potrebno, ime, adresa, broj telefona, broj telefaksa i e-mail adresa službe od koje se ovi podaci mogu dobiti.

17.   Ako su poznati, kriteriji iz članka 55. koji će se koristiti za odabir: „najniža cijena” ili „ekonomski najpovoljnija ponuda”. Kriteriji koji predstavljaju ekonomski najpovoljniju ponudu, kao i njihovi značaji ili, ako je prikladno, redoslijed važnosti tih kriterija navode se ako se oni ne pojavljuju u specifikacijama ili se neće navesti u pozivu na potvrdu interesa iz članka 47. stavka 5., ili u pozivu na dostavu ponuda, ili u pozivu na pregovaranje.


PRILOG XV. B

PODACI KOJE TREBAJU SADRŽAVATI OBAVIJESTI O OBJAVI PERIODIČNE INDIKATIVNE OBAVIJESTI NA PROFILU KUPCA, A KOJE SE NE KORISTE KAO SREDSTVO POZIVANJA NA NADMETANJE

1.

Država naručitelja.

2.

Ime naručitelja.

3.

Internetska adresa „profila kupca” (URL).

4.

Referentni broj(evi) iz nomenklature CPV.


PRILOG XVI.

PODACI KOJE TREBA SADRŽAVATI OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA

I.   Podaci za objavu u Službenom listu Europske unije  (1)

1.

Ime i adresa naručitelja.

2.

Vrsta ugovora (roba, radovi ili usluge i referentni broj(evi) iz nomenklature; kada je to primjereno, navesti radi li se o okvirnom sporazumu).

3.

Barem kratki navod o vrsti i količini proizvoda, radova ili usluga koje se isporučuju, odnosno pružaju.

4.

(a)

Oblik poziva na nadmetanje (obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije; periodična obavijest; poziv na dostavu ponud(a);

(b)

Uputa na objavu objave u Službenom listu Europske unije;

(c)

U slučaju ugovora koji se sklapaju bez prethodnog poziva na nadmetanje, navod o relevantnoj odredbi članka 40. stavka 3., ili članka 32.

5.

Postupak nabave (otvoreni, ograničeni ili pregovarački).

6.

Broj primljenih ponuda.

7.

Datum sklapanja ugovora.

8.

Cijena plaćena za prigodne kupnje iz članka 40. stavka 3. točke (j).

9.

Ime i adresa gospodarskog subjekta.

10.

Navesti, kada je to primjereno, je li ugovor bio ili će možda biti, dan podizvoditeljima.

11.

Plaćena cijena ili cijene najviših i najnižih ponuda uzetih u obzir pri odabiru ponude.

12.

Naziv i adresa tijela nadležnog za žalbe i, prema potrebi, postupci mirenja. Precizni podaci o rokovima za ulaganje žalbi ili, ako je potrebno, ime, adresa, broj telefona, broj telefaksa i e-mail adresa službe od koje se ovi podaci mogu dobiti.

13.

Neobvezatni podaci:

vrijednost i dio ugovora koji jeste ili će možda biti dan u podizvođenje trećim stranama,

kriteriji odabira ponude.

II.   Podaci koji nisu namijenjeni za objavu

14.

Broj sklopljenih ugovora (ako je sklapanje ugovora podijeljeno na nekoliko dobavljača).

15.

Vrijednost svakog sklopljenog ugovora.

16.

Zemlja podrijetla proizvoda ili usluge (podrijetlo iz Zajednice ili izvan Zajednice; ako se radi o podrijetlu izvan Zajednice, prikaz po trećim zemljama).

17.

Koji su kriteriji odabira ponude korišteni (ekonomski najpovoljnija ponuda; najniža cijena)?

18.

Je li ugovor sklopljen s ponuditeljem koji je dostavio varijantu u skladu s člankom 36. stavkom 1.?

19.

Jesu li bilo kakve ponude isključene s obrazloženjem da su izuzetno niske u skladu s člankom 57.?

20.

Datum kada je naručitelj poslao obavijest.

21.

U slučaju ugovora o uslugama navedenim u Prilogu XVII. B., suglasnost naručitelja na objavu obavijesti (članak 43. stavak 4.).


(1)  Podaci u rubrikama 6., 9. i 11. smatraju se podacima koji nisu namijenjeni za objavu ako naručitelj smatra da bi njihova objava mogla biti štetna za određeni osjetljivi poslovni interes.


PRILOG XVII. A (1)

USLUGE U SMISLU ČLANKA 31.

Kategorija br.

Predmet

CPC referentni broj (2)

CPV referentni broj

1

Usluge održavanja i popravka

6112, 6122, 633, 886

Od 50100000 do 50982000

(izuzevši 50310000 do 50324200 i 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0)

2

Usluge cestovnog prijevoza (3), uključujući usluge oklopnih vozila i kurirske usluge, osim prijevoza pošte

712 (osim 71235), 7512, 87304

Od 60112000-6 do 60129300-1

(osim 60121000 do 60121600, 60122200-1, 60122230-0),

i od 64120000-3 do 64121200-2

3

Usluge zračnog prijevoza putnika i tereta, osim prijevoza pošte

73 (osim 7321)

Od 62100000-3 do 62300000-5

(osim 62121000-6, 62221000-7)

4

Kopneni (3) i zračni prijevoz pošte

71235, 7321

60122200-1, 60122230-0

62121000-6, 62221000-7

5

Telekomunikacijske usluge

752

Od 64200000-8 do 64228200-2,

72318000-7,

i od 72530000-9 do 72532000-3

6

Financijske usluge:

(a)

usluge osiguranja

(b)

bankarske i investicijske usluge (4)

ex 81, 812, 814

Od 66100000-1 do 66430000-3 i

od 67110000-1 do 67262000-1 (4)

7

Računalne i srodne usluge

84

Od 50300000-8 do 50324200-4,

od 72100000-6 do 72591000-4

(osim 72318000-7 i od 72530000-9 do 72532000-3)

8

Usluge istraživanja i razvoja (5)

85

Od 73000000-2 do 73300000-5

(osim 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0)

9

Računovodstvene, revizorske i knjigovodstvene usluge

862

Od 74121000-3 do 74121250-0

10

Usluge ispitivanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja

864

Od 74130000-9 do 74133000-0 i

74423100-1, 74423110-4

11

Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge

865, 866

Od 73200000-4 do 73220000-0,

od 74140000-2 do 74150000-5

(osim 74142200-8)

i 74420000-9, 74421000-6,

74423000-0, 74423200-2,

74423210-5, 74871000-5,

93620000-0

12

Arhitektonske usluge; inženjerske i i integrirane inženjerske usluge; prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa; srodne znanstvene usluge i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize

867

Od 74200000-1 do 74276400-8 i

od 74310000-5 do 74323100-0 i 74874000-6

13

Usluge oglašavanja

871

Od 74400000-3 do 74422000-3

(osim 74420000-9 i 74421000-6)

14

Usluge čišćenja zgrada i usluge upravljanja nekretninama

874, 82201 do 82206

Od 70300000-4 do 70340000-6 i

od 74710000-9 do 74760000-4

15

Usluge izdavaštva i tiskanja na osnovu honorara ili ugovora

88442

78000000-7 do 78400000-1

16

Usluge zbrinjavanja otpadnih voda i otpada; sanitarne i slične usluge

94

Od 90100000-8 do 90320000-6 i

50190000-3, 50229000-6,

50243000-0


(1)  U slučaju razlika u tumačenju između CPV i CPC nomenklature, primjenjuje se CPC nomenklatura

(2)  CPC nomenklatura (privremena verzija), koristi se za definiranje područja primjene Direktive 93/38/EEZ.

(3)  Osim usluga željezničkog prijevoza koji je obuhvaćen kategorijom 18.

(4)  Osim financijskih usluga u vezi s izdavanjem, prodajom, kupovinom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata, i usluga središnje banke. Također isključene: usluge koje uključuju stjecanje ili zakup, bilo kojim financijskim postupcima, zemlje, postojećih zgrada ili druge nepokretne imovine ili prava na njih: međutim, financijske usluge pružene istodobno s, prije ili poslije sklapanja ugovora o stjecanju ili zakupu, u bilo kojem obliku, podliježu odredbama ove Direktive.

(5)  Osim istraživačkih i razvojnih usluga koje nisu one od kojih korist ima isključivo naručitelj za svoju uporabu u obavljanju svojih poslova i pod uvjetom da je naručitelj isplatio punu naknadu za pružanu uslugu.

(6)  Osim usluga arbitraže i mirenja


PRILOG XVII. B

USLUGE U SMISLU ČLANKA 32.

Kategorija br.

Predmet

CPC referentni broj

CPV referentni broj

17

Hotelske i restoranske usluge

64

Od 55000000-0 do 55524000-9 i

od 93400000-2 do 93411000-2

18

Usluge željezničkog prijevoza

711

60111000-9 i

od 60121000-2 do 60121600-8

19

Usluge prijevoza vodenim putovima

72

Od 61000000-5 do 61530000-9 i

od 63370000-3 do 63372000-7

20

Prateće i pomoćne usluge prijevoza

74

62400000-6, 62440000-8,

62441000-5, 62450000-1,

Od 63000000-9 do 63600000-5

(osim 63370000-3, 63371000-0,

63372000-7) i

74322000-2, 93610000-7

21

Pravne usluge

861

Od 74110000-3 do 74114000-1

22

Usluge posredovanja pri zapošljavanju i pribavljanja osoblja (1)

872

Od 74500000-4 do 74540000-6

(osim 74511000-4) i

od 95000000-2 do 95140000-5

23

Istražiteljske usluge i usluge na području sigurnostu, osim usluga oklopnih vozila

873 (osim 87304)

Od 74600000-5 do 74620000-1

24

Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja

92

Od 80100000-5 do 80430000-7

25

Zdravstvene i socijalne usluge

93

74511000-4

i od 85000000-9 do 85323000-9 (osim 85321000-5 i 85322000-2)

26

Rekreacijske, kulturne i sportske usluge

96

Od 74875000-3 do 74875200-5 i

od 92000000-1 do 92622000-7

(osim 92230000-2)

27

Ostale usluge

 

 


(1)  Osim ugovora o radu.


PRILOG XVIII.

PODACI KOJE TREBA SADRŽAVATI POZIV NA NATJEČAJ

1.

Naziv, adresa, elektronička adresa, broj telefona, teleksa i telefaksa javnog naručitelja i službe od koje se mogu dobiti dodatni dokumenti.

2.

Opis projekta (referentni broj(evi) iz nomenklature).

3.

Vrsta natječaja: otvoreni ili ograničeni.

4.

U slučaju otvorenih natječaja: krajnji datum za zaprimanje projekata.

5.

U slučaju ograničenih natječaja:

(a)

predviđeni broj sudionika ili raspon;

(b)

prema potrebi, imena već odabranih sudionika;

(c)

uvjeti za odabir sudionika;

(d)

krajnji datum za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje.

6.

Prema potrebi, navod je li sudjelovanje rezervirano na određenu struku.

7.

Kriteriji koji će se primjenjivati za ocjenu projekata.

8.

Prema potrebi, imena odabranih članova ocjenjivačkog suda.

9.

Navod je li odluka ocjenjivačkog suda obvezujuća za javnog naručitelja.

10.

Prema potrebi, broj i vrijednost nagrada.

11.

Prema potrebi, podaci o plaćanjima svim sudionicima.

12.

Navod hoće li se s pobjednicima sklapati dodatni ugovori nakon natječaja.

13.

Naziv i adresa tijela nadležnog za žalbe i, prema potrebi, postupci mirenja. Precizni podaci o rokovima za ulaganje žalbi ili, ako je potrebno, ime, adresa, broj telefona, broj telefaksa i e-mail adresa službe od koje se ovi podaci mogu dobiti.

14.

Datum slanja poziva.

15.

Datum kada je Ured za publikacije Europskih zajednica primio poziv.

16.

Svi drugi relevantni podaci.


PRILOG XIX.

PODACI KOJE TREBAJU SADRŽAVATI OBAVIJESTI O REZULTATIMA NATJEČAJA

1.

Naziv, adresa, telegrafska adresa, broj telefona, teleksa i telefaksa javnog naručitelja.

2.

Opis projekta (referentni broj(evi) iz nomenklature).

3.

Ukupni broj sudionika.

4.

Broj inozemnih sudionika.

5.

Pobjednik, odnosno pobjednici natječaja.

6.

Prema potrebi, nagrada, odnosno nagrade.

7.

Ostali podaci.

8.

Uputa na poziv na natječaj.

9.

Naziv i adresa tijela nadležnog za žalbe i, prema potrebi, postupci mirenja. Precizni podaci o rokovima za ulaganje žalbi ili, ako je potrebno, ime, adresa, broj telefona, broj telefaksa i e-mail adresa službe od koje se ovi podaci mogu dobiti.

10.

Datum slanja obavijesti.

11.

Datum kada je Ured za publikacije Europskih zajednica primio obavijest.


PRILOG XX.

OBILJEŽJA OBJAVLJIVANJA

1.   Objavljivanje objava

(a)

Objave iz članaka 41., 42., 43. i 63. naručitelji moraju slati Uredu za službene objave Europskih zajednica u obliku propisanom Direktivom Komisije 2001/78/EZ od 13. rujna 2001. o izmjeni Priloga IV. Direktivi Vijeća 93/36/EEZ, dodaci IV., V. i VI. Direktive Vijeća 93/37/EEZ, dodaci III. i IV. Direktive Vijeća 92/50/EEZ, kako je izmjenjena Direktivom 97/52/EZ, i dodaci XII. do XV., dodaci XVII. i XVIII. Direktive Vijeća 93/38/EEZ, kako je izmjenjena Direktivom 98/4/EZ (Direktiva o uporabi standardnih obrazaca pri objavljivanju objava javne nabave (1). Za periodične indikativne obavijesti iz članka 41. stavka 1., objavljene na profilu kupca, kao što je opisano u stavku 2. točki (b), mora se, također, koristiti taj oblik, kao i za obavijest o takvoj objavi;

(b)

Objave iz članka 41., 42., 43. i 63. mora objavljivati Ured za publikacije Europskih zajednica ili ih moraju objavljivati naručitelji u slučaju periodične indikativne obavijesti koja se objavljuje na profilu kupca u skladu s člankom 41. stavkom 1.

Nadalje, javni naručitelji mogu ove informacije objavljivati na internetu na „profilu kupca”, kao što je navedeno u točki 2. podtočki (b).

(c)

Ured za publikacije Europskih zajednica dat će javnom naručitelju potvrdu iz članka 44. stavka 7.

2.   Objava dopunskih ili dodatnih informacija

(a)

Naručitelji se potiču da u cijelosti objavljuju specifikacije i dodatne dokumente na internetu;

(b)

Profil kupca može sadržavati periodične indikativne obavijesti iz članka 41. stavka 1., informacije o pozivima na dostavu ponuda koji su u tijeku, planiranim nabavama, sklopljenim ugovorima, poništenim postupcima i sve korisne opće informacije, poput mjesta za kontakt, broja telefona i telefaksa, poštanske adrese i e-mail adrese.

3.   Format i postupci za elektronički prijenos objava

Format i postupak za elektronički prijenos slanje objava dostupni su na internetskoj adresi http://simap.eu.int.


(1)  SL L 285, 29.10.2001., str. 1. i SL L 214, 9.8.2002., str. 1.


PRILOG XXI.

DEFINICIJA ODREĐENIH TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA

U smislu ove Direktive:

1.

(a)

„tehnička specifikacija” u slučaju ugovora o nabavi robe i ugovora o uslugama jest specifikacija u dokumentaciji kojom se definiraju tražene karakteristike proizvoda ili usluge, kao što su razine kvalitete, razine utjecaja na okoliš, rješenja za sve zahtjeve (uključujući pristup za osobe s invaliditetom) i ocjena sukladnosti, izvedba, uporabljivost proizvoda, sigurnost ili dimenzije, uključujući zahtjeve koji su važni za proizvod u pogledu naziva pod kojim se proizvod prodaje, nazivlja, simbola, ispitivanja i ispitnih metoda, pakiranja, obilježavanja i označavanja, uputa za korisnike, proizvodnih procesa i metoda te postupaka ocjene sukladnosti,

(b)

„tehnička specifikacija” u slučaju ugovora o radovima jest ukupnost tehničkih odredaba sadržanih posebno u dokumentaciji za nadmetanje kojima se definiraju tražene karakteristike materijala, proizvoda ili isporuke, čime se omogućava opis materijala, proizvoda ili isporuke na takav način da ispunjavaju svrhu za koju ih je naručitelj namijenio. Te karakteristike uključuju razine utjecaja na okoliš, rješenja za sve zahtjeve (uključujući pristup za osobe s invaliditetom) i ocjenu sukladnosti, izvedbu, sigurnost ili dimenzije, uključujući postupke koji se odnose na osiguranje kvalitete, nazivlje, simbole, ispitivanje i ispitne metode, pakiranje, obilježavanje i označivanje te proizvodne procese i metode. One također uključuju pravila koja se odnose na uvjete projektiranja i proračuna troškova, ispitivanja, pregleda i prihvaćanja radova te na metode i tehnike građenja te sve druge tehničke uvjete koje naručitelj može odrediti prema općim ili posebnim propisima za završene radove i za materijale ili dijelove koje oni uključuju,

2.

„norma” je tehnička specifikacija koju je odobrilo priznato normizacijsko tijelo za opetovanu ili neprekidnu uporabu s kojom sukladnost nije obvezna i koja spada u jednu od sljedećih kategorija:

—   „međunarodna norma”: norma koju je prihvatila koja međunarodna organizacija za normizaciju i učinila dostupnom javnosti,

—   „europska norma”: norma koju je prihvatila koja europska organizacija za norme i učinila dostupnom javnosti,

—   „nacionalna norma”: norma koju je prihvatila koja nacionalna normirna organizacija i učinila dostupnom javnosti.

3.

„europsko tehničko odobrenje” jest pozitivna tehnička ocjena prikladnosti za uporabu proizvoda za posebne svrhe, koja se temelji na ispunjavanju bitnih zahtjeva za građevinske radove, na temelju svojstvenih karakteristika proizvoda i definiranih uvjeta primjene i uporabe. Europska tehnička odobrenja izdaju tijela koja su ovlastile države članice.

4.

„zajednička tehnička specifikacija” jest tehnička specifikacija utvrđena u skladu s postupkom koji su priznale države članice, a koja je objavljena u Službenom listu Europske unije.

5.

„tehnička referenca” jest svaki proizvod koji je izradilo europsko normizacijsko tijelo, različit od službenih normi, u skladu s postupcima prihvaćenima za razvoj potreba tržišta.


PRILOG XXII.

TABLIČNI SAŽETAK ROKOVA UTVRĐENIH U ČLANKU 45.

Otvoreni postupci

Rok za zaprimanje ponuda – bez periodične indikativne obavijesti

Rok

Elektroničko slanje poziva

Ugovorni dokumenti dostupni elektronički

Elektroničko slanje plus „elektronički” ugovorni dokumenti

Učinak na stavak 7. prvi podstavak

Učinak na stavak 7. drugi podstavak

52

45

47

40

nikakav

nikakav

S objavom periodične indikativne obavijesti

A: Opći rok

Elektroničko slanje poziva

Ugovorni dokumenti dostupni elektronički

Elektroničko slanje plus „elektronički” ugovorni dokumenti

Učinak na stavak 7. prvi podstavak

Učinak na stavak 7. drugi podstavak

36

29

31

24

nikakav

nikakav

B: Minimalni rok

Elektroničko slanje poziva

Ugovorni dokumenti dostupni elektronički

Elektroničko slanje plus „elektronički” ugovorni dokumenti

Učinak na stavak 7. prvi podstavak

Učinak na stavak 7. drugi podstavak

22

15

17

10

Razdoblje od 10 dana produžava se na 15 dana

Razdoblje od 17 dana produžava se na 22 dana


Ograničeni i pregovarački postupci

Rok za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje:

Opći rok

Elektroničko slanje poziva

Ugovorni dokumenti dostupni elektronički

Elektroničko slanje plus „elektronički” ugovorni dokumenti

Učinak na stavk 8. prvi podstavak

Učinak na stavak 8. drugi podstavak

37

30

nije primjenjivo

nije primjenjivo

nikakav

nije primjenjivo

Minimalni rok

Elektroničko slanje poziva

Ugovorni dokumenti dostupni elektronički

Elektroničko slanje plus „elektronički” ugovorni dokumenti

Učinak na stavak 8. prvi podstavak

Učinak na stavak 8. drugi podstavak

22

15

nije primjenjivo

nije primjenjivo

nikakav

nije primjenjivo

Minimalni rok

Elektroničko slanje poziva

Ugovorni dokumenti dostupni elektronički

Elektroničko slanje plus „elektronički” ugovorni dokumenti

Učinak na stavak 8. prvi podstavak

Učinak na stavak 8. drugi podstavak

15

8

nije primjenjivo

nije primjenjivo

Razdoblje od 8 dana produžava se na 15 dana

nije primjenjivo

Rok za zaprimanje ponuda

A: Opći rok

Elektroničko slanje poziva

Ugovorni dokumenti dostupni elektronički

Elektroničko slanje plus „elektronički” ugovorni dokumenti

Učinak na stavak 8. prvi podstavak

Učinak na stavak 8. drugi podstavak

24

nije primjenjivo

19

nije primjenjivo

nije primjenjivo

nikakav

B: Minimalni rok

Elektroničko slanje poziva

Ugovorni dokumenti dostupni elektronički

Elektroničko slanje plus „elektronički” ugovorni dokumenti

Učinak na stavak 8. prvi podstavak

Učinak na stavak 8. drugi podstavak

10

nije primjenjivo

5

nije primjenjivo

nije primjenjivo

Razdoblje od 5 dana produžava se na 10 dana

C: Rok utvrđen sporazumom

Elektroničko slanje poziva

Ugovorni dokumenti dostupni elektronički

Elektroničko slanje plus „elektronički” ugovorni dokumenti

Učinak na stavak 8. prvi podstavak

Učinak na stavak 8. drugi podstavak

 

nije primjenjivo

nije primjenjivo

nije primjenjivo

nije primjenjivo

nije primjenjivo


PRILOG XXIII.

ODREDBE MEĐUNARODNOG RADNOG PRAVA U SMISLU ČLANKA 59. STAVKA 4.

Konvencija 87. o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje,

Konvencija 98. o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje,

Konvencija 29. o prisilnom radu,

Konvencija 105. o ukidanju prisilnog rada,

Konvencija 138. o minimalnoj dobi,

Konvencija 111. o diskriminaciji (zapošljavanje i posao),

Konvencija 100. o jednakim naknadama za rad,

Konvencija 182. o najgorim oblicima dječjeg rada.


PRILOG XXIV.

ZAHTJEVI VEZANI ZA UREĐAJE ZA ELEKTRONIČKO ZAPRIMANJE PONUDA, ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE, ZAHTJEVA ZA KVALIFIKACIJU, KAO I PLANOVA I PROJEKATA U NATJEČAJIMA

Uređaji za elektroničko zaprimanje ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, zahtjeva za kvalifikaciju, kao i planova i projekata u natječajima moraju jamčiti, putem tehničkih sredstava i odgovarajućih postupaka, najmanje da:

(a)

elektronički potpisi koji se odnose na ponude, zahtjeve za sudjelovanje, zahtjeve za kvalifikaciju, kao i na dostavu planova i projekata, udovoljavaju nacionalnim propisima donesenim u skladu s Direktivom 1999/93/EZ (1);

(b)

se točan datum i vrijeme zaprimanja ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, zahtjeva za kvalifikaciju, kao i dostave planova i projekata može precizno odrediti;

(c)

se može razumno osigurati da, prije rokova za to određenih, nitko nema pristup podacima koji se prenose u skladu s ovim zahtjevima;

(d)

se, ako je prekršena zabrana pristupa, može razumno osigurati jasno otkrivanje kršenja;

(e)

samo ovlaštene osobe mogu odrediti ili izmijeniti datume za otvaranje zaprimljenih podataka;

(f)

tijekom različitih faza postupka kvalifikacije, postupka nabave ili natječaja, pristup svim dostavljenim podacima, ili njihovim dijelovima, mora biti moguć samo istovremenim djelovanjem ovlaštenih osoba;

(g)

istodobno djelovanje ovlaštenih osoba mora dati pristup podacima samo nakon propisanog datuma;

(h)

podaci zaprimljeni i otvoreni u skladu s ovim zahtjevima moraju biti dostupni samo osobama koje su ovlaštene da budu s njima upoznate.


(1)  Direktiva 1999/93/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o okviru Zajednice za elektroničke potpise (SL L 13, 19.1.2000., str. 12.).


PRILOG XXV.

ROKOVI ZA PRENOŠENJE U NACIONALNO ZAKONODAVSTVO I PROVEDBU

Direktiva

Rokovi za prijenos u nacionalno zakonodavstvo

Rokovi za provedbu

93/38/EEZ (SL L 199, 9.8.1993., str. 84.)

1. srpnja 1994.

Španjolska: 1. siječnja 1997.

Grčka i Portugal: 1. siječnja 1998.

98/4/EZ (SL L 101, 1.4.1998., str. 1.)

16. veljače 1999.

Grčka i Portugal: 16. veljače 2000.


PRILOG XXVI.

KORELACIJSKA TABLICA (1)

Ova Direktiva

Direktiva 93/38/EEZ

 

Članak 1. stavak 1.

Članak 1. stavak 1., prva rečenica

 

Članak 1. stavak 2. točka (a)

Članak 1. stavak 4., prva rečenica

Prilagođen

Članak 1. stavak 2. točka (b), prva rečenica

Članak 1. stavak 4. točka (b), prva rečenica

Izmijenjen

Članak 1. stavak 2. točka (b), druga rečenica

Članak 14. stavak 10., druga rečenica

Prilagođen

Članak 1. stavak 2. točka (c), prva rečenica

Članak 1. stavak 4. točka (a)

Prilagođen

Članak 1. stavak 2. točka (c), druga rečenica

 

Novi

Članak 1. stavak 2. točka (d), prva rečenica

Članak 1. stavak 4. točka (c), prvi dio

Prilagođen

Članak 1. stavak 2. točka (d), druga rečenica

Članak 1. stavak 4., drugi podstavak

Prilagođen

Članak 1. stavak 2. točka (d), treća rečenica

 

Novi

Članak 1. stavak 3. točka (a)

 

Novi

Članak 1. stavak 3. točka (b)

 

Novi

Članak 1. stavak 4.

Članak 1. stavak 5.

Prilagođen

Članak 1. stavak 5.

 

Novi

Članak 1. stavak 6.

 

Novi

Članak 1. stavak 7., prvi podstavak

Članak 1. stavak 6., pročišćen

Izmijenjen

Članak 1. stavak 7., drugi podstavak

 

Novi

Članak 1. stavak 7., treći podstavak

Članak 1. stavak 6., prva rečenica

Prilagođen

Članak 1. stavak 8.

 

Novi

Članak 1. stavak 9. točke od (a) do (c)

Članak 1. stavak 7.

Prilagođen

Članak 1. stavak 9. točka (d)

Članak 1. stavak 16.

Prilagođen

Članak 1. stavak 10.

 

Novi

Članak 1. stavak 11.

 

Novi

Članak 1. stavak 12.

 

Novi

 

Članak 1. stavci 14. i 15.

Brisan

Članak 2 stavak 1. točka (a)

Članak 1. stavak 1.

 

Članak 2. stavak 1. točka (b)

Članak 1. stavak 2.

 

Članak 2. stavak 2.

Članak 2. stavak 1.

Prilagođen

Članak 2. stavak 3.

Članak 2. stavak 3.

Izmijenjen

Članak 3. stavak 1.

Članak 2. stavak 2. točka (a), podtočka iii.

Prilagođen

Članak 3. stavak 2.

Članak 2. stavak 5. točka (b)

Prilagođen

Članak 3. stavak 3.

Članak 2. stavak 2. točka (a), podtočka ii.

Prilagođen

Članak 3. stavak 4.

Članak 2. stavak 5. točka (a)

Prilagođen

Članak 4. stavak 1.

Članak 2. stavak 2. točka (a), podtočka i.

Prilagođen

Članak 4. stavak 2.

Članak 6. stavak 2.

Prilagođen

Članak 4. stavak 3.

Članak 2. stavak 5. točka (a)

Prilagođen

Članak 5. stavak 1.

Članak 2. stavak 2. točka (c)

Izmijenjen

Članak 5. stavak 2.

Članak 2. stavak 4.

Izmijenjen

Članak 6.

 

Novi

Članak 7.

Članak 2. stavak 2. točka (b)

 

 

Članak 2. stavak 2. točka (d)

Brisan

Članak 8.

Članak 2. stavak 6.

Izmijenjen

Članak 9.

 

Novi

Članak 10.

Članak 4. stavak 2.

Izmijenjen

Članak 11. stavak 1., prvi podstavak

Članak 33. stavak 2.

 

Članak 11. stavak 1., drugi podstavak

Članak 33. stavak 3.

Izmijenjen

Članak 11. stavak 2.

Članak 33. stavak 1.

Izmijenjen

Članak 12.

Članak 42. točka (a)

 

Članak 13. stavak 1.

Članak 4. stavak 3.

 

Članak 13. stavak 2.

Članak 4. stavak 4.

Izmijenjen

Članak 14.

Članak 5.

 

Članak 15.

 

Novi

Članak 16.

Članak 14. stavak 1.

Izmijenjen

Članak 17. stavak 1.

Članak 14. stavci 2. i 6.

Izmijenjen

Članak 17. stavak 2.

Članak 14. stavak 13.

Prilagođen

Članak 17. stavak 3.

Članak 14. stavak 9.

Izmijenjen

Članak 17. stavak 4.

Članak 14. stavak 11.

Prilagođen

Članak 17. stavak 5.

Članak 14. stavak 12.

Prilagođen

Članak 17. stavak 6. točka (a), prva rečnica

Članak 14. stavak 10. treća rečenica

Izmijenjen

Članak 17. stavak 6. točka (a), druga rečenica

Članak 14. stavak 10., drugi podstavak, druga rečenica

Prilagođen

Članak 17. stavak 6. točka (a), treća rečenica

Članak 14. stavak 10., drugi podstavak, treća rečenica

Izmijenjen

Članak 17. stavak 6. točka (b), prva rečenica

Članak 14. stavak 10., drugi podstavak, prva rečenica

Izmijenjen

Članak 17. stavak 6. točka (b), druga rečenica

Članak 14. stavak 10., drugi podstavak, druga rečenica

Prilagođen

Članak 17. stavak 6. točka (b), treća rečenica

 

Novi

Članak 17. stavak 7.

Članak 14. stavak 7.

Izmijenjen

Članak 17. stavak 8.

Članak 14. stavak 8.

 

Članak 17. stavak 9.

Članak 14. stavak 4.

Izmijenjen

Članak 17. stavak 10.

Članak 14. stavak 3.

Izmijenjen

Članak 17. stavak 11.

Članak 14. stavak 5.

 

Članak 18.

 

Novi

Članak 19.

Članak 7.

 

Članak 20.

Članak 6. stavci 1. i 3.

Prilagođen

Članak 21.

Članak 10.

 

Članak 22. točka (a)

Članak 12. stavak 1.

Izmijenjen

Članak 22. točka (b)

Članak 12. stavak 2.

 

Članak 22. točka (c)

Članak 12. stavak 3.

 

Članak 23. stavak 1.

Članak 1. stavak 3.

 

Članak 23. stavak 2.

Članak 13. stavak 1., prvi podstavak točke (a) i (b)

Izmijenjen

Članak 23. stavak 3. točka (a)

Članak 13. stavak 1. prvi podstavak, in fine

Izmijenjen

Članak 23. prvi podstavak točke (b) i (c)

 

Novi

Članak 23. stavak 3., drugi podstavak

 

Novi

Članak 23. stavak 3. treći podstavak

Članak 13. stavak 1. drugi podstavak

Izmijenjen

Članak 23. stavak 4. točka (a)

Članak 13. stavak 1. prvi podstavak točka (b)

Izmijenjen

Članak 23. stavak 4. točka (b)

 

Novi

Članak 23. stavak 4., in fine

 

Novi

Članak 23. stavak 5.

Članak 13. stavak 2.

Izmijenjen

Članak 24. točka (a)

Članak 1. stavak 4. točka (c), podtočka i.

 

Članak 24. točka (b)

Članak 1. stavak 4. točka (c), podtočka iii.

 

Članak 24. točka (c)

Članak 1. stavak 4. točka (c), podtočka iv.

Izmijenjen

Članak 24. točka (d)

Članak 1. stavak 4. točka (c), podtočka v.

 

Članak 24. točka (e)

Članak 1. stavak 4. točka (c), podtočka vi.

 

 

Članak 1. stavak 4. točka (c), podtočka ii., i Prilog XVI. A, napomena 2.

Brisan

Članak 25.

Članak 11.

Izmijenjen

Članak 26. točka (a)

Članak 9. stavak 1. točka (a)

Prilagođen

Članak 26. točka (b)

Članak 9. stavak 1. točka (b)

Prilagođen

 

Članak 9. stavak 2.

Brisan

 

Članak 3. stavak 1.

Brisan

Članak 27.

Članak 3. stavak 2.

Izmijenjen

 

Članak 3. stavci od 3. do 5.