EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D2241

Odluka br. 2241/2004/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o jedinstvenom okviru Zajednice za transparentnost kvalifikacija i kompetencija (Europass)

OJ L 390, 31.12.2004, p. 6–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 002 P. 5 - 20
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 002 P. 5 - 20
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 002 P. 11 - 25

No longer in force, Date of end of validity: 21/05/2018; stavljeno izvan snage 32018D0646

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/2241/oj

16/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

11


32004D2241


L 390/6

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

15.12.2004.


ODLUKA br. 2241/2004/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 15. prosinca 2004.

o jedinstvenom okviru Zajednice za transparentnost kvalifikacija i kompetencija (Europass)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegove članke 149. i 150.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (2),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (3),

budući da:

(1)

Povećana transparentnost kvalifikacija i kompetencija olakšava mobilnost diljem Europe u svrhu cjeloživotnog učenja, pridonoseći time kvaliteti obrazovanja i osposobljavanja, i olakšava profesionalnu mobilnost između zemalja, kao i između sektora.

(2)

Planom djelovanja o mobilnosti (4) koji je Europsko vijeće prihvatilo u Nici od 7. do 9. prosinca 2000. i Preporukom 2001/613/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. srpnja 2001. o mobilnosti unutar Zajednice za studente, osobe koje prolaze osposobljavanje, volontere, nastavnike i osposobljavatelje (5), preporučuje se generalizacija korištenja dokumenata za transparentnost kvalifikacija i kompetencija radi stvaranja europskog prostora kvalifikacija. Akcijskim planom Komisije za vještine i mobilnost zatraženi su razvoj i jačanje instrumenata koji podupiru transparentnost i prenosivost kvalifikacija, kako bi se olakšala mobilnost unutar i između sektora. Daljnja aktivnost uvođenja instrumenata koji poboljšavaju transparentnost diploma i kvalifikacija zatražena je i tijekom Europskog vijeća u Barceloni 15. i 16. ožujka 2002.; rezolucijama Vijeća od 3. lipnja 2002. o vještinama i mobilnosti (6) i od 27. lipnja 2002. o cjeloživotnom učenju (7) poziva se na povećanu suradnju, s namjerom, među ostalim, stvaranja okvira za transparentnost i priznavanje na temelju postojećih instrumenata.

(3)

Rezolucijom Vijeća od 19. prosinca 2002. o poticanju bolje europske suradnje u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (8) zatraženo je povećanje transparentnosti u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, primjenom i racionalizacijom informacijskih alata i mreža, uključujući integraciju postojećih instrumenata u jedinstveni okvir. Taj okvir trebao bi obuhvaćati portfelj dokumenata sa zajedničkim zaštićenim imenom i zajedničkim logotipom, uz potporu prikladnih informacijskih sustava i neprekidnu promidžbenu aktivnost na europskoj i nacionalnoj razini.

(4)

Određen broj instrumenata razvijen je posljednjih godina, i na razini Zajednice i na međunarodnoj razini, kako bi se europskim građanima omogućilo bolje predstavljanje svojih kvalifikacija i kompetencija pri zapošljavanju ili školovanju. Ti instrumenti uključuju zajednički europski format životopisa (CV) koji je predložen u Preporuci Komisije 2002/236/EZ od 11. ožujka 2002. (9), dopunsku ispravu o studiju iz Konvencije o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju u europskoj regiji koja je usvojena u Lisabonu 11. travnja 1997., dokument Europass o osposobljavanju ustanovljen Odlukom Vijeća 1999/51/EZ od 21. prosinca 1998. o promicanju europskih putova strukovnog osposobljavanja, uključujući naukovanje (10), prilog svjedodžbi i europski jezični portfelj koji je osmislilo Vijeće Europe. Jedinstveni okvir trebao bi uključivati ove instrumente.

(5)

Jedinstveni okvir trebao bi biti otvoren prema budućem uključivanju drugih dokumenata sukladnih njegovoj svrsi, nakon uspostavljanja i pokretanja provedbenih struktura i postupaka. Osobito, jedinstveni okvir se može naknadno proširiti instrumentima koji bilježe kompetencije nositelja isprave u području informacijske tehnologije.

(6)

Pružanje visokokvalitetnih informacija i usmjeravanje predstavljaju važan čimbenik u postizanju poboljšane transparentnosti kvalifikacija i kompetencija. Postojeće usluge i mreže već imaju važnu ulogu koja se može pospješiti bliskom suradnjom radi jačanja dodane vrijednosti djelovanja Zajednice.

(7)

Nužno je, stoga, osigurati povezanost i komplementarnost među aktivnostima provedenima u skladu s ovom Odlukom i ostalim relevantnim politikama, instrumentima i aktivnostima. Zadnje navedeni uključuju, na razini Zajednice, Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) koji je osnovan Uredbom Vijeća (EEZ) br. 337/75 (11), Europsku zakladu za osposobljavanje osnovanu Uredbom Vijeća (EEZ) br. 1360/90 (12) i mrežu Europskih službi za zapošljavanje (EURES) osnovanu Odlukom Komisije 2003/8/EZ od 23. prosinca 2002. o provedbi Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1612/68 s obzirom na popunjavanje radnih mjesta i molbe za zapošljavanje (13). Također, na međunarodnoj razini postoji Europska mreža nacionalnih informacijskih centara za akademsko priznavanje (ENIC), koju su osnovali Vijeće Europe i Unesco.

(8)

Dokument o osposobljavanju Europass, uspostavljen Odlukom 1999/51/EZ, trebao bi se zamijeniti sličnim dokumentom šireg djelokruga, koji bi bilježio sva razdoblja transnacionalne mobilnosti za potrebe učenja, na svim razinama i za sve ciljeve u cijeloj Europi koji zadovoljavaju odgovarajuće kriterije kvalitete.

(9)

Europass bi trebalo provesti kroz nacionalna tijela u skladu s člankom 54. stavkom 2. točkom (c) i stavkom 3. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (14).

(10)

Sudjelovanje bi trebalo biti otvoreno državama pristupnicama, zemljama Europskoga gospodarskog prostora koje nisu države članice Zajednice i zemljama kandidatkinjama za pristupanje Europskoj uniji u skladu s odgovarajućim odredbama u instrumentima koji uređuju odnose između Zajednice i tih zemalja. Državljani trećih zemalja koji imaju boravište u Europskoj uniji također bi trebali moći koristiti sustav.

(11)

Socijalni partneri imaju važnu ulogu u odnosu na ovu Odluku i trebali bi biti uključeni u njezinu provedbu. Savjetodavni odbor za strukovno osposobljavanje osnovan Odlukom Vijeća 63/266/EEZ od 2. travnja 1963. o utvrđivanju općih načela za provedbu zajedničke politike strukovnog osposobljavanja (15), u čijem su sastavu predstavnici socijalnih partnera i državnih tijela država članica, trebalo bi redovito obavještavati o provedbi ove Odluke. Socijalni partneri na europskoj razini i ostali važni dionici, uključujući tijela za obrazovanje i osposobljavanje, imaju posebnu ulogu u smislu inicijativa transparentnosti koje bi se u dogledno vrijeme mogle uključiti u Europass.

(12)

Budući da cilj ove Odluke, ponajprije osnivanje jedinstvenog okvira Zajednice za transparentnost kvalifikacija i kompetencija, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se na bolji način može ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može donijeti mjere, u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti iz istog članka, ova Odluka ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(13)

Mjere potrebne za provedbu ove Odluke trebalo bi donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (16).

(14)

Odluku 1999/51/EZ trebalo bi staviti izvan snage,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom se Odlukom osniva jedinstveni okvir Zajednice za postizanje transparentnosti kvalifikacija i kompetencija stvaranjem osobnog, usklađenog portfelja dokumenata nazvanog „Europass”, koji građani mogu dobrovoljno koristiti radi boljeg predstavljanja svojih kvalifikacija i kompetencija u cijeloj Europi. Upotreba Europassa ili bilo kojeg Europass dokumenta ne obvezuje niti daje prava, osim onih koja su utvrđena ovom Odlukom.

Članak 2.

Europass dokumenti

Europass dokumenti su:

(a)

Europass životopis (dalje u tekstu „Europass životopis”) iz članka 5.;

(b)

dokumenti iz članaka 6. do 9.;

(c)

svi drugi dokumenti koje Komisija odobri kao Europass dokumente u skladu s kriterijima iz Priloga I. i postupkom iz članka 4. stavka 2.

Članak 3.

Socijalni partneri

Ne dovodeći u pitanje postupak iz članka 4. stavka 2., Komisija se savjetuje sa socijalnim partnerima i ostalim važnim dionicima na europskoj razini, uključujući tijela za obrazovanje i osposobljavanje.

Članak 4.

Odborska procedura

1.   Za potrebe članka 2. točke (c) Komisiji, ovisno o prirodi dotičnog dokumenta, pomažu Odbor za Socrates i/ili Odbor za Leonardo koji su osnovani Odlukom br. 253/2000/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. siječnja 2000. o uspostavljanju druge faze programa djelovanja Zajednice u području obrazovanja Socrates (17) i Odlukom Vijeća 1999/382/EZ od 26. travnja 1999. o uspostavljanju druge faze programa djelovanja Zajednice o strukovnom osposobljavanju Leonardo da Vinci (18).

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 4. i 7. Odluke 1999/468/EZ uzimajući u obzir odredbe njezina članka 8.

Članak 5.

Europass životopis

Europass životopis omogućuje građanima da na jasan i sveobuhvatan način predstave informacije o svim svojim kvalifikacijama i kompetencijama. Europass životopis utvrđen je u Prilogu II.

Članak 6.

Dokument Europass mobilnost

Dokument Europass mobilnost bilježi razdoblja učenja koja je njegov nositelj proveo izvan svoje zemlje. Dokument Europass mobilnost utvrđen je u Prilogu III.

Članak 7.

Europass dopunska isprava o studiju

Dokument Europass dopunska isprava o studiju sadrži informacije o obrazovnim postignućima nositelja u visokom obrazovanju. Europass dopunska isprava o studiju utvrđena je u Prilogu IV.

Članak 8.

Europass jezični portfelj

Europass jezični portfelj omogućuje građanima da predstave svoje jezične vještine. Europass jezični portfelj utvrđen je u Prilogu V.

Članak 9.

Europass prilog svjedodžbi

Dokument Europass prilog svjedodžbi opisuje kompetencije i kvalifikacije u skladu s ispravom o strukovnom osposobljavanju. Europass prilog svjedodžbi utvrđen je u Prilogu VI.

Članak 10.

Europass na internetu

Radi provedbe ove Odluke, Komisija i relevantna državna tijela surađuju u uspostavljanju i upravljanju Europass informacijskim sustavom na internetu, uključujući elemente kojima se upravlja na razini Zajednice i ostale elemente kojima se upravlja na državnoj razini. Informacijski sustav potpore Europassu utvrđen je u Prilogu VII.

Članak 11.

Nacionalni Europass centri

1.   Svaka je država članica odgovorna za provedbu ove Odluke na nacionalnoj razini. U ovu svrhu svaka država članica imenuje nacionalni Europass centar (NEC) odgovoran za koordinaciju svih aktivnosti na koje se odnosi ova Odluka na nacionalnoj razini a koji, prema potrebi, zamjenjuje ili razvija postojeća tijela koja trenutačno provode slične aktivnosti.

Ovime se osniva europska mreža nacionalnih Europass centara. Njezine aktivnosti koordinira Komisija.

2.   Nacionalni Europass centri imaju zadaću:

(a)

koordinirati, u suradnji s relevantnim državnim tijelima, aktivnosti koje se odnose na omogućavanje pristupa ili izdavanje Europass dokumenata ili, prema potrebi, izvršavaju ove aktivnosti;

(b)

postavljati i upravljati nacionalnim informacijskim sustavima u skladu s člankom 10.;

(c)

promicati upotrebu Europassa, ujedno putem internetskih usluga;

(d)

pružati građanima, u suradnji s relevantnim državnim tijelima, odgovarajuće informacije i smjernice o Europassu i pripadajućim dokumentima;

(e)

olakšavati pružanje informacija i smjernica o mogućnostima učenja u cijeloj Europi, o sustavima obrazovanja i osposobljavanja te o drugim pitanjima vezanim za mobilnost u svrhu učenja, posebno usklađenim djelovanjem s relevantnim službama Zajednice i država i, prema potrebi, građanima pružati uvodni priručnik o mobilnosti;

(f)

upravljati financijskom pomoći Zajednice na nacionalnoj razini za sve aktivnosti vezane za ovu Odluku;

(g)

sudjelovati u europskoj mreži nacionalnih Europass centara.

3.   Nacionalni Europass centar djeluje kao provedbeno tijelo na nacionalnoj razini u skladu s člankom 54. stavkom 2. točkom (c) i stavkom 3. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002.

Članak 12.

Zajedničke zadaće Komisije i država članica

Komisija i države članice:

(a)

osiguravaju primjerene promidžbene i informativne aktivnosti na razini Zajednice i država članica, koje među ostalim obuhvaćaju građane, pružatelje usluga obrazovanja i osposobljavanja te socijalne partnere i poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, podupirući i integrirajući, ako je potrebno, djelovanje nacionalnih Europass centara;

(b)

osiguravaju primjerenu suradnju na odgovarajućoj razini s relevantnim tijelima, posebno službom EURES-a i drugim službama Zajednice;

(c)

olakšavaju jednake mogućnosti, posebno jačanjem svijesti među svim relevantnim sudionicima;

(d)

osiguravaju sudjelovanje svih važnih dionika, uključujući tijela za obrazovanje i osposobljavanje i socijalnih partnera, u provedbi ove Odluke;

(e)

osiguravaju, u svim aktivnostima vezanim uz provedbu ove Odluke, cjelovito poštovanje svih relevantnih odredbi Zajednice i država članica o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti.

Članak 13.

Zadaće Komisije

1.   Komisija, u suradnji s državama članicama, osigurava sveukupnu dosljednost djelovanja provedenih u skladu s ovom Odlukom s ostalim relevantnim politikama Zajednice, instrumentima i djelovanjima, posebno na području obrazovanja, strukovnog osposobljavanja, mladih, zapošljavanja, socijalne uključenosti, istraživanja i tehnološkog razvoja.

2.   Komisija osigurava stručnost Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) u provedbi ove Odluke, u skladu s Uredbom (EEZ) br. 337/75. Prema istim uvjetima i u relevantnim područjima, uvodi se koordinacija pod pokroviteljstvom Komisije s Europskom zakladom za osposobljavanje kako je utvrđeno Uredbom (EEZ) br. 1360/90.

3.   Komisija redovito obavješćuje Europski parlament i Vijeće, kao i ostala relevantna tijela, a osobito Savjetodavni odbor o strukovnom osposobljavanju, o provedbi ove Odluke.

Članak 14.

Države sudionice

1.   Sudjelovanje u aktivnostima iz ove Odluke otvoreno je državama pristupnicama i zemljama Europskoga gospodarskog prostora koje nisu države članice Zajednice u skladu s uvjetima iz sporazuma o EGP-u.

2.   Sudjelovanje je otvoreno i državama kandidatkinjama za pristupanje Europskoj uniji u skladu s njihovim europskim sporazumima.

Članak 15.

Ocjenjivanje

Do 1. siječnja 2008. i nadalje svake četiri godine, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o provedbi ove Odluke na temelju ocjenjivanja koje je izvršilo neovisno tijelo.

Članak 16.

Financijske odredbe

Godišnja izdvajanja odobrava proračunsko tijelo unutar granica financijske perspektive. Izdacima koji proizlaze iz ove Odluke upravlja se kako je navedeno u Prilogu VIII.

Članak 17.

Stavljanje izvan snage

Ovim se stavlja izvan snage Odluka 1999/51/EZ.

Članak 18.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2005.

Članak 19.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 15. prosinca 2004.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Vijeće

Predsjednik

A. NICOLAÏ


(1)  SL C 117, 30.4.2004., str. 12.

(2)  SL C 121, 30.4.2004., str. 10.

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 22. travnja 2004. (još nije objavljeno u Službenom listu), Zajedničko stajalište Vijeća od 21. listopada 2004. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Stajalište Europskog parlamenta od 14. prosinca 2004. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(4)  SL C 371, 23.12.2000., str. 4.

(5)  SL L 215, 9.8.2001., str. 30.

(6)  SL C 162, 6.7.2002., str. 1.

(7)  SL C 163, 9.7.2002., str. 1.

(8)  SL C 13, 18.1.2003., str. 2.

(9)  SL L 79, 22.3.2002., str. 66.

(10)  SL L 17, 22.1.1999., str. 45.

(11)  SL L 39, 13.2.1975., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1655/2003 (SL L 245, 29.9.2003., str. 41.).

(12)  SL L 131, 23.5.1990., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1648/2003 (SL L 245, 29.9.2003., str. 22.).

(13)  SL L 5, 10.1.2003., str. 16.

(14)  SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(15)  SL 63, 20.4.1963., str. 1338.

(16)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(17)  SL L 28, 3.2.2000., str. 1. Odluka kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 885/2004 (SL L 168, 1.5.2004., str. 1.).

(18)  SL L 146, 11.6.1999., str. 33. Odluka kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 885/2004.


PRILOG I.

Kriteriji za uvođenje novih Europass dokumenata iz članka 2. točke (c)

Svi novi Europass dokumenti moraju poštovati sljedeće minimalne kriterije:

1.

Primjerenost: Europass dokumenti trebaju posebno težiti poboljšanju transparentnosti kvalifikacija i kompetencija;

2.

Europska dimenzija: ne dovodeći u pitanje njihovu dobrovoljnu prirodu, Europass dokumenti trebaju biti potencijalno primjenljivi u svim državama članicama;

3.

Jezična pokrivenost: obrasci Europass dokumenata trebaju biti dostupni barem na svim službenim jezicima Europske unije;

4.

Izvedivost: Europass dokumenti trebaju biti prilagođeni učinkovitoj objavi, prema potrebi, pomoću tijela za dodjelu, i u papirnatom i elektroničkom obliku.


PRILOG II.

EUROPASS ŽIVOTOPIS

1.   Opis

1.1.

Europass životopis oslanja se na zajednički europski format životopisa (CV) predložen u Preporuci 2002/236/EZ.

Pojedincima pruža obrazac za sustavno, kronološko i fleksibilno predstavljanje njihovih kvalifikacija i kompetencija. Osigurane su posebne upute za različita polja te je izrađen niz smjernica i primjera radi pomaganja građanima prilikom ispunjavanja Europass životopisa.

1.2.

Europass životopis uključuje sljedeće kategorije u kojima se navode:

osobni podaci, informacije o jezičnim vještinama, radnom iskustvu te postignućima tijekom obrazovanja i osposobljavanja,

dodatne kompetencije pojedinca s naglaskom na tehničke, organizacijske, umjetničke i društvene vještine,

dodatne informacije koje se mogu priložiti Europass životopisu u obliku jednog ili više dodataka.

1.3.

Europass životopis osobni je dokument koji sadrži samoočitovanja pojedinaca.

1.4.

Obrazac je prilično iscrpan, ali izbor polja koja će biti ispunjena ovisi o pojedincu. Građanima koji popune elektronički obrazac – učitan na osobno računalo ili na internetskim stranicama – treba ostaviti mogućnost brisanja bilo kojeg polja koje ne namjeravaju ispuniti. Na primjer, osobi koja ne želi navesti svoj spol ili koja nema niti jednu posebnu tehničku vještinu treba omogućiti brisanje tih polja tako da ne ostane praznina bilo na zaslonu bilo u ispisanoj verziji.

1.5.

Europass životopis predstavlja osnovu Europassa: portfelj Europass dokumenata za bilo kojega građanina uključuje Europass životopis koji je ispunio sâm građanin te jedan ili više ostalih Europass dokumenata, prema individualnoj obrazovnoj ili radnoj povijesti toga građanina. Elektronički oblik Europass životopisa trebao bi omogućiti povezanost svojih dijelova s relevantnim Europass dokumentima, na primjer iz odjeljka o obrazovanju i osposobljavanju na dopunsku ispravu o studiju ili prilog svjedodžbi.

1.6.

U skladu s člankom 12. točkom (e) ove Odluke prilikom upravljanja Europass životopisom, posebno u njegovu elektroničkom obliku, nadležna tijela trebaju poduzeti odgovarajuće mjere radi potpunog poštivanja relevantnih odredbi Zajednice ili države vezanih za obradu osobnih podataka i zaštitu privatnosti.

2.   Zajednička struktura Europass životopisa

U donjem je okviru naveden predložak strukture i teksta Europass životopisa. O izgledu elektroničkog i ispisanog oblika, kao i promjeni strukture i teksta, zajednički odlučuju Komisija i nadležna državna tijela.

Tekst u kurzivu pomaže prilikom izrade dokumenta.

Image


PRILOG III.

EUROPASS MOBILNOST

1.   Opis

1.1.

Dokument Europass mobilnost namijenjen je bilježenju, koristeći se pritom zajedničkim europskim formatom, europskog puta učenja kako je utvrđeno u dijelu 1.2.

To je osobni dokument koji bilježi određeni europski put učenja kojim se kretao nositelj i koji mu pomaže bolje priopćiti što je postigao tim iskustvom, posebno u smislu kompetencija.

1.2.

Europski put učenja razdoblje je koje je osoba – bilo koje dobi, obrazovnog stupnja i profesionalnog statusa – provela u drugoj zemlji radi učenja te koje:

(a)

se odvija ili u okviru programa Zajednice u području obrazovanja i osposobljavanja;

(b)

ili zadovoljava sljedeće kriterije kvalitete:

razdoblje provedeno u drugoj zemlji koje se odvija u okviru obrazovne inicijative utemeljene u zemlji podrijetla osobe koja je slijedi,

ustanova odgovorna za obrazovnu inicijativu u zemlji podrijetla (ustanova pošiljatelj) dogovara s ustanovom domaćinom i podnosi nacionalnom Europass centru, ili tijelu određenom za upravljanje Europass mobilnošću u zemlji podrijetla, pisani sporazum o sadržaju, ciljevima i trajanju europskog puta učenja, osiguravajući pritom dotičnoj osobi odgovarajuću jezičnu pripremu i utvrđujući mentora u zemlji domaćinu, kojemu je dužnost pomagati, informirati, usmjeravati i nadzirati dotičnu osobu,

svaka uključena zemlja treba biti država članica Europske unije ili zemlja Europskog udruženja slobodne trgovine/Europskoga gospodarskog prostora,

prema potrebi, ustanova pošiljatelj i ustanova domaćin surađuju pružajući dotičnoj osobi odgovarajuće informacije o sigurnosti i zdravlju na radnom mjestu, zakonima o radu, mjerama jednakosti i ostalim odredbama vezanim za rad koje se primjenjuju u zemlji domaćinu.

1.3.

Europass mobilnost ispunjavaju ustanove pošiljatelj i domaćin koje su uključene u projekt mobilnosti na jeziku dogovorenom između njih i dotične osobe.

Građani kojima je dodijeljena Europass mobilnost imaju pravo zatražiti prijevod na drugi jezik koji izaberu među jezicima ustanove pošiljatelja, ustanove domaćina ili trećeg europskog jezika. U slučaju trećeg jezika, odgovornost za prijevod preuzima ustanova pošiljatelj.

1.4.

Europass mobilnost sadrži osobne podatke (vidi odlomak 2. niže). Ime osobe koja dobiva Europass mobilnost jedini je obvezatan osobni podatak. Ustanove koje izrađuju dokument smiju ispuniti samo ona polja s osobnim podacima koja je dotična osoba odobrila.

Polje „Kvalifikacija” također nije obvezatno budući da sve inicijative u obrazovanju i osposobljavanju ne vode stjecanju formalne kvalifikacije.

Svaki dogovor o izradi dokumenta Europass mobilnost u elektroničkom obliku – bilo učitanom na osobno računalo ili na internetskim stranicama – trebao bi omogućiti brisanje bilo kojeg neispunjenog polja, tako da na ekranu ili u ispisanoj verziji ne ostaju praznine.

1.5.

Nacionalni Europass centar dužan je osigurati sljedeće:

dokumenti Europass mobilnost izdaju se samo za bilježenje europskog puta učenja,

svi dokumenti Europass mobilnost ispunjavaju se u elektroničkom obliku,

svi dokumenti Europass mobilnost izdaju se nositeljima i u papirnatom obliku, koristeći pritom mapu posebno izrađenu u suradnji s Komisijom.

1.6.

U skladu s člankom 12. točkom (e) ove Odluke prilikom upravljanja Europass mobilnošću, posebno u elektroničkom obliku, nadležna tijela moraju poduzeti odgovarajuće mjere radi potpunog poštivanja relevantnih odredbi Zajednice ili države vezanih za obradu osobnih podataka i zaštitu privatnosti.

2.   Zajednički format dokumenta Europass mobilnost

U donjem okviru navedeni su struktura i tekst Europass mobilnosti. O izgledu elektroničkog i ispisanog oblika, kao i o promjeni strukture i teksta, zajednički odlučuju Komisija i nadležna državna tijela.

Svaki unos teksta označen je brojem radi njegova lakšeg pretraživanja u višejezičnom rječniku. Tekst u kurzivu pomaže prilikom izrade dokumenta. Polja označena zvjezdicom (*) nisu obvezatna.

Image


PRILOG IV.

EUROPASS DOPUNSKA ISPRAVA O STUDIJU

1.   Opis

1.1.

Europass dopunska isprava o studiju (DIS) dokument je priložen ispravi o studiju kako bi trećim osobama – pogotovo onima u drugoj zemlji – bilo jednostavnije razumjeti što takva isprava znači u smislu znanja i kompetencija koje je njezin nositelj stekao.

S ovim ciljem, dopunska isprava o studiju opisuje prirodu, stupanj, kontekst, sadržaj i status uspješno završenih studija osobe koja posjeduje originalnu ispravu o studiju kojoj je dopunska isprava o studiju priložena. Stoga je to osobni dokument koji se odnosi na određenog nositelja.

1.2.

Dopunska isprava o studiju ne zamjenjuje originalnu ispravu o studiju niti daje pravo da se na temelju nje od akademskih tijela u drugim zemljama zahtijeva formalno priznavanje originalne isprave u studiju. S druge strane, ona olakšava pravednu procjenu originalne isprave o studiju, stoga može pripomoći priznavanju koje provode nadležna tijela ili stručno-razvojne službe u visokim učilištima.

1.3.

Dopunsku ispravu o studiju izdaju državna nadležna tijela u skladu s obrascem koji je razvila radna skupina Europske komisije, Vijeća Europe i UNESCO-a te ga ujedno ispitala i prilagodila. Obrazac dopunske isprave o studiju dostupan je na službenim jezicima Europske unije. Radi se o fleksibilnom alatu koji nije propisan, osmišljenom iz praktičnih razloga, a koji može biti prilagođen lokalnim potrebama i podložan je redovitim revizijama.

1.4.

Dopunska isprava o studiju sadrži osam dijelova koji navode nositelja kvalifikacije (1) i samu kvalifikaciju (2), pružaju informacije o stupnju kvalifikacije (3), sadržaj i postignute rezultate (4), svrhu kvalifikacije (5), omogućuje unos dodatnih informacija (6), potvrđuju dopunsku ispravu (7) i na kraju pružaju informacije o nacionalnom sustavu visokog obrazovanja. Informacije je potrebno upisati u svih osam dijelova. Ako informacije nisu navedene, potrebno je dati obrazloženje. Ustanove na dopunsku ispravu o studiju moraju primijeniti sve postupke ovjeravanja kao i na samu kvalifikaciju.

1.5.

U skladu s člankom 12. točkom (e) ove Odluke prilikom upravljanja dopunskom ispravom o studiju, posebno u elektroničkom obliku, nadležna tijela moraju poduzeti odgovarajuće mjere radi potpunog poštivanja relevantnih odredbi Zajednice ili države vezanih za obradu osobnih podataka i zaštitu privatnosti.

2.   Zajednička struktura dopunske isprave o studiju

U donjem je okviru naveden zajednički, neobvezujući model strukture i teksta dopunske isprave o studiju. O izgledu elektroničkog i ispisanog oblika odlučuje se u dogovoru s nadležnim nacionalnim tijelima.

Image


PRILOG V.

EUROPASS JEZIČNI PORTFELJ

1.   Opis

1.1.

Europass jezični portfelj (JP), koji je osmislilo Vijeće Europe, dokument je u kojem osobe koje uče jezike mogu zabilježiti svoje jezično obrazovanje te kulturološka iskustva i kompetencije.

1.2.

Jezični portfelj ima dvije funkcije: pedagošku i informativnu.

Što se tiče prve funkcije, osmišljena je zbog povećanja motivacije osoba koje uče jezike kako bi poboljšali svoje komunikacijske vještine u različitim jezicima te stjecali nova obrazovna i međukulturna iskustva. Pomaže učenicima da razmisle o svojim obrazovnim ciljevima, planiraju svoje učenje i da samostalno uče.

Što se tiče informativne funkcije, jezični portfelj nastoji zabilježiti jezične vještine nositelja na sveobuhvatan, informativan, transparentan i pouzdan način. Početnicima pomaže prepoznati svoje stupnjeve kompetencije koje su postigli u jednom ili više stranih jezika i omogućuje im o njima obavijestiti druge na precizan i međunarodno usporediv način. Sve se sposobnosti vrednuju, bez obzira na to jesu li stečene unutar ili izvan formalnog obrazovnog sustava.

1.3.

Jezični portfelj sadrži:

jezičnu putovnicu koju nositelj redovito ažurira. Nositelj opisuje svoje jezične vještine u skladu sa zajedničkim kriterijima prihvaćenima u cijeloj Europi,

iscrpnu jezičnu biografiju koja opisuje nositeljeva iskustva u svakom jeziku,

dosje koji omogućuje čuvanje primjera osobnog rada radi ilustriranja jezičnih vještina.

Europass jezični portfelj vlasništvo je osobe koja uči.

1.4.

Za sve je portfelje dogovoren skup zajedničkih načela i smjernica. U državama članicama Vijeća Europe razvijaju se različiti modeli, ovisno o dobi učenika i nacionalnim kontekstima. Svi modeli trebaju biti prilagođeni dogovorenim načelima i mora ih odobriti Europski odbor za ovjeravanje radi upotrebe logotipa Vijeća Europe. Niže je prikazan model jezične putovnice koja je dio portfelja te mora biti ispunjena u skladu s utvrđenom strukturom.

1.5.

U skladu s člankom 12. točkom (e) ove Odluke nadležna tijela prilikom upravljanja Europass portfeljem, posebno u elektroničkom obliku, moraju poduzeti odgovarajuće mjere radi potpunog poštovanja relevantnih odredbi Zajednice ili državnih odredbi vezanih za obradu osobnih podataka i zaštitu privatnosti.

2.   Zajednička struktura jezične putovnice kao dijela jezičnog portfelja

U donjem okviru naveden je zajednički, neobvezujući model strukture i teksta jezične putovnice kao dijela jezičnog portfelja. O izgledu elektroničkog i ispisanog oblika odlučuje se u dogovoru s nacionalnim nadležnim tijelima.

(Europass logotip)

JEZIČNA PUTOVNICA

Profil jezičnih vještina

Materinski jezik (jezici): [navesti]

Image

Sažetak učenja jezika i međukulturnih iskustava

Image

Image

Image


PRILOG VI.

EUROPASS PRILOG SVJEDODŽBI

1.   Opis

1.1.

Europass prilog svjedodžbi (PS) dokument je priložen strukovnoj svjedodžbi da bi se trećim osobama – posebno osobama u drugim zemljama – olakšalo razumijevanje svjedodžbe u smislu kompetencija koje je nositelj stekao.

S ovim ciljem prilog svjedodžbi sadrži informacije o:

stečenim vještinama i kompetencijama,

rasponu dostupnih radnih mjesta,

tijelima koje su svjedodžbu dodijelile,

stupnju svjedodžbe,

različitim načinima stjecanja svjedodžbe,

upisnim zahtjevima i mogućnostima pristupa sljedećem stupnju obrazovanja.

1.2.

Prilog svjedodžbi ne zamjenjuje originalnu svjedodžbu i ne daje pravo da se na temelju nje od nadležnih tijela u drugim zemljama zahtijeva formalno priznavanje originalne svjedodžbe. S druge strane, ona olakšava pravednu procjenu originalne svjedodžbe, stoga može pripomoći priznavanju koje provode nadležna tijela.

1.3.

Prilog svjedodžbi izdaje nadležno tijelo na državnoj razini građanima koji imaju odgovarajuću svjedodžbu u skladu s postupcima koji su dogovoreni na državnoj razini.

2.   Zajednička struktura priloga svjedodžbi

U donjem je okviru naveden model strukture i teksta priloga svjedodžbi. O izgledu elektroničkog i ispisanog oblika, kao i o promjeni strukture i teksta, zajednički odlučuju Komisija i nadležna državna tijela.

Image


PRILOG VII.

INFORMACIJSKI SUSTAV

Komisija i države članice surađuju kako bi osigurale da građani na internetskim stranicama mogu ispuniti svoj Europass životopis i sve ostale Europass dokumente koje ne izdaju nadležna tijela.

Svi Europass dokumenti koje izdaju nadležna tijela ispunjavaju se u elektroničkom obliku i dostupni su nositeljima. Iako se odluke o izboru prikladnih tehnoloških instrumenata trebaju donijeti u suradnji s Komisijom i nadležnim nacionalnim tijelima uzimajući u obzir najnaprednije i postojeće nacionalne sustave, potrebno je osigurati dolje navedena obilježja.

1.   Načela izrade sustava

Otvoreni sustav. Europass informacijski sustav treba osmisliti vodeći računa o mogućnostima budućega razvoja s osobitim obzirom na uključivanje daljnjih dokumenata u okvir Europass i na integraciju s informacijskim sustavima zapošljavanja i obrazovanja.

Međuoperabilnost. Dijelovi Europass informacijskog sustava kojima se upravlja na nacionalnoj razini u različitim zemljama trebaju biti u potpunosti međusobno operabilni jedni s drugima, kao i s dijelovima kojima se upravlja na razini Zajednice.

2.   Upravljanje dokumentima i pristup

2.1.

Svi Europass dokumenti koje izdaju nadležna tijela trebaju biti ispunjeni u elektroničkom obliku u skladu s postupcima koje su dogovorila nadležna tijela i nacionalni Europass centar te u skladu s postupcima koji su dogovoreni na europskoj razini.

2.2.

Europass životopis i svaki drugi Europass dokument koji ne mora izdati nadležno tijelo također mora biti dostupan u elektroničkom obliku.

2.3.

Građani imaju pravo:

ispuniti putem Interneta Europass životopis i ostale Europass dokumente koje ne mora izdati nadležno tijelo,

postaviti, ažurirati i brisati poveznice između svog Europass životopisa i ostalih Europass dokumenata,

priložiti bilo koji drugi popratni dokument svojim Europass dokumentima,

ispisati u cijelosti ili djelomično svoj Europass i njegove dodatke ako postoje.

2.4.

Pristup dokumentima, uključujući i osobne podatke, dopušten je samo osobama na koje se ti dokumenti odnose u skladu s relevantnim državnim odredbama i odredbama Zajednice vezanim uza obradu osobnih podataka i zaštite privatnosti.


PRILOG VIII.

FINANCIJSKI PRILOG

1.

Izdaci su namijenjeni sufinanciranju provedbe na nacionalnoj razini i pokrivanju određenih troškova koji nastaju na razini Zajednice u vezi s usklađivanjem, promidžbom i izradom dokumenata.

2.

Financijska potpora Zajednice za nacionalne provedbene aktivnosti daje se u obliku godišnjih bespovratnih sredstava za poslovanje nacionalnim Europass centrima.

Nacionalni Europass centri osnivaju se kao pravne osobe i ne primaju nikakva druga bespovratna sredstva za poslovanje iz proračuna Zajednice.

2.1.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se nakon odobrenja programa rada vezanog za aktivnosti navedene u članku 11. ove Odluke i na osnovu posebnih opisa poslova.

2.2.

Stopa sufinanciranja neće prelaziti 50 % od ukupnog troška relevantnih aktivnosti.

2.3.

Pri provedbi ove Odluke Komisija ima pristup stručnjacima i organizacijama za tehničku pomoć, financiranje čega je predviđeno unutar sveukupnog financijskog okvira ove Odluke. Komisija može organizirati seminare, kolokvije ili druge slične sastanke stručnjaka koji bi mogli olakšati provedbu ove Odluke i može poduzeti odgovarajuća djelovanja informiranja, objavljivanja i diseminacije.


Top