EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0585

2004/585/EZ: Odluka Vijeća od 19. srpnja 2004. o osnivanju Regionalnih savjetodavnih vijeća u okviru zajedničke ribarstvene politike

OJ L 256, 3.8.2004, p. 17–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 30.5.2006, p. 176–181 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 209 - 214
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 209 - 214
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 001 P. 16 - 21

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/03/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/585/oj

04/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

16


32004D0585


L 256/17

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

19.07.2004.


ODLUKA VIJEĆA

od 19. srpnja 2004.

o osnivanju Regionalnih savjetodavnih vijeća u okviru zajedničke ribarstvene politike

(2004/585/EZ)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 37.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 2371/2002 od 20. prosinca 2002. o očuvanju i održivom iskorištavanju ribolovnih resursa u okviru zajedničke ribarstvene politike (3), a naročito njenim člancima 31. i 32., predviđeni su novi oblici sudjelovanja interesnih skupina u zajedničkoj ribarstvenoj politici kroz osnivanje Regionalnih savjetodavnih vijeća.

(2)

Dosljedan pristup osnivanju Regionalnih savjetodavnih vijeća zahtijeva da ona odgovaraju upravnim jedinicama koje se temelje na biološkim kriterijima i da su u ograničenom broju zbog pružanja sadržajnih savjeta, i iz praktičnih razloga.

(3)

Budući da Regionalna savjetodavna vijeća vode organizacije interesnih skupina, svoju strukturu trebaju prilagoditi posebnim karakteristikama ribarstva i regija o kojima je riječ. Međutim, za osnivanje Regionalnih savjetodavnih vijeća potreban je opći okvir.

(4)

U interesu učinkovitosti potrebno je ograničiti veličinu Regionalnih savjetodavnih vijeća, osiguravajući istodobno da uključuju sve interese na koje utječe zajednička ribarstvena politika i prepoznajući prvenstvo ribarstvene interese s obzirom na učinke koje na njih imaju upravne odluke i politike.

(5)

S ciljem osiguravanja dosljednosti u pitanjima od zajedničkog interesa za više od jednog Regionalnog savjetodavnog vijeća, prijeko je potrebno uspostaviti veze između različitih Regionalnih savjetodavnih vijeća.

(6)

S obzirom na zadaće Savjetodavnog odbora za ribarstvo i akvakulturu, obnovljenog Odlukom Komisije 1999/478/EZ (4), koji je sastavljen od širokog kruga predstavnika europskih organizacija i interesa, rad Regionalnih savjetodavnih vijeća treba uskladiti s radom navedenog odbora kojem također trebaju slati svoje izvještaje.

(7)

S ciljem osiguravanja učinkovitog osnivanja Regionalnih savjetodavnih vijeća, prijeko je potrebno da javni fondovi doprinesu njihovim troškovima u početnoj fazi te troškovima usmenog i pismenog prevođenja.

(8)

Financijski referentan iznos u smislu točke 34. Međuinstitucionalnog sporazuma od 6. svibnja 1999. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini i poboljšanju proračunskog postupka (5) uključen je u ovu Odluku za cjelokupno trajanje financijskih odredaba, bez utjecanja na ovlasti tijela nadležnog za proračun kako su određene Ugovorom,

ODLUČILO JE:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„Dotična država članica” znači država članica koja ima ribolovni interes u području ribarstva obuhvaćenog Regionalnim savjetodavnim vijećima;

2.

„Sektor ribarstva” znači podsektor za ulov, uključujući brodovlasnike, male priobalne ribare, zaposlene ribare, organizacije za proizvodnju kao i, između ostalih, prerađivačke, trgovačke i druge tržišne organizacije i ženske mreže.

3.

„Druge interesne skupine” znači, između ostalog, ekološke organizacije i grupe, proizvođače akvakulture, potrošače i rekreativne ili sportske ribiče.

Članak 2.

Osnivanje Regionalnih savjetodavnih vijeća

1.   Regionalno savjetodavno vijeće osniva se za svako od sljedećeg:

(a)

Baltičko more;

(b)

Sredozemno more;

(c)

Sjeverno more;

(d)

sjeverozapadne vode;

(e)

jugozapadne vode;

(f)

pelagičke resurse;

(g)

otvoreno more/flote duge plovidbe.

2.   Zemljopisna područja obuhvaćena svakim Regionalnim savjetodavnim vijećem navedena su u Prilogu 1. Svako Regionalno savjetodavno vijeće može osnovati pododjele koji se bave pitanjima koja obuhvaćaju posebne ribarstvene i biološke regije.

Članak 3.

Postupak

1.   Predstavnici sektora ribarstva i druge interesne skupine s interesom u jednom od Regionalnih savjetodavnih vijeća dotičnim državama članicama i Komisiji podnose zahtjev koji se tiče rada tog Regionalnog savjetodavnog vijeća. Zahtjev treba biti u skladu s ciljevima, načelima i smjernicama zajedničke ribarstvene politike, kako je navedeno u Uredbi (EZ) br. 2371/2002 i treba uključivati:

(a)

opis ciljeva;

(b)

načela djelovanja;

(c)

početni pravilnik;

(d)

procjenu proračuna;

(e)

privremen popis organizacija.

2.   Dotične države članice utvrđuju je li primjena reprezentativna i u skladu s odredbama predviđenim ovom Odlukom, prema potrebi nakon razgovora sa zainteresiranim stranama, a Komisiji šalju preporuku o Regionalnim savjetodavnim vijećima, zajedničkim dogovorom.

3.   Nakon ocjene preporuke i mogućih izmjena zahtjeva, Komisija donosi odluku što je moguće prije i u svakom slučaju teži njenom donošenju najkasnije u roku od tri mjeseca, navodeći datum od kojeg Regionalno savjetodavno vijeće počinje s radom. Odluka se objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Struktura

1.   Svako se Regionalno savjetodavno vijeće sastoji od glavne skupštine i izvršnog odbora.

2.   Glavna skupština se sastaje najmanje jednom godišnje da odobri godišnje izvješće i godišnji strateški plan koji sastavlja izvršni odbor.

3.   Glavna skupština imenuje izvršni odbor od najviše 24 člana. Izvršni odbor upravlja radom Regionalnog savjetodavnog vijeća i usvaja njegove preporuke.

Članak 5.

Članstvo

1.   Regionalna savjetodavna vijeća sačinjavaju predstavnici iz sektora ribarstva i drugih interesnih skupina na koje utječe zajednička ribarstvena politika.

2.   Europske i nacionalne organizacije koje predstavljaju sektor ribarstva i druge interesne skupine mogu predložiti članove dotičnim državama članicama. Te se države članice dogovaraju o članovima glavne skupštine.

3.   U glavnoj skupštini i izvršnom odboru dvije trećine mjesta dodjeljuju se predstavnicima sektora ribarstva, a jedna trećina predstavnicima drugih interesnih skupina na koje se odnosi zajednička ribarstvena politika.

4.   Najmanje jedan predstavnik podsektora za ulov iz svake dotične države članice zastupljen je u izvršnom odboru.

Članak 6.

Sudjelovanje nečlanova

1.   Znanstvenici iz instituta dotičnih država članica ili iz međunarodna tijela pozivaju se da sudjeluju kao stručnjaci u radu Regionalnih savjetodavnih vijeća. Može se također pozvati svaki drugi kvalificirani znanstvenik.

2.   Komisija i nacionalne i regionalne uprave dotičnih država članica imaju pravo sudjelovanja na svim sastancima Regionalnih savjetodavnih vijeća kao aktivni promatrači.

3.   Predstavnik Savjetodavnog odbora za ribarstvo i akvakulturu ima pravo sudjelovanja na svim sastancima Regionalnih savjetodavnih vijeća kao aktivni promatrač.

4.   Predstavnici sektora ribarstva i drugih interesnih skupina iz trećih zemalja, uključujući predstavnike iz Regionalnih ribarstvenih organizacija koje imaju ribarstveni interes u području ribarstva obuhvaćenog nekim Regionalnim savjetodavnim vijećem, mogu se pozvati da sudjeluju u tom Regionalnom savjetodavnom vijeću kao aktivni promatrači kad se raspravlja o pitanjima koja na njih utječu.

5.   Sastanci glavne skupštine otvoreni su za javnost. Sastanci izvršnog odbora otvoreni su za javnost osim ako, u iznimnim slučajevima, većina izvršnog odbora ne odluči drukčije.

Članak 7.

Funkcioniranje

1.   Regionalna savjetodavna vijeća donose mjere potrebne za svoju organizaciju uključujući, prema potrebi, tajništvo i radne skupine.

2.   Regionalna savjetodavna vijeća donose mjere potrebne za osiguranje transparentnosti u svim fazama postupka donošenja odluka. Preporuke koje je usvojio izvršni odbor odmah se stavljaju na raspolaganje glavnoj skupštini, Komisiji, dotičnim državama članicama i, na zahtjev, bilo kojem članu javnosti.

3.   Članovi izvršnog odbora, gdje je god to moguće, preporuke usvajaju konsenzusom. Ako se ne može postići konsenzus, oprečna mišljenja koja su iskazali članovi bilježe se u preporukama koje je usvojila većina članova koji su prisutni i glasuju. Po primitku pismene preporuke Komisija i, prema potrebi, dotične države članice na njih odgovaraju precizno u prihvatljivom roku i najkasnije u roku od tri mjeseca.

4.   Svako Regionalno savjetodavno vijeće konsenzusom odabire predsjedavajućeg. Predsjedavajući djeluje nepristrano.

5.   Dotične države članice pružaju odgovarajuću podršku, uključujući logističku pomoć, kako bi olakšale funkcioniranje Regionalnih savjetodavnih vijeća.

Članak 8.

Usklađivanje Regionalnih savjetodavnih vijeća

Ako je neko pitanje od zajedničkog interesa dvaju ili više Regionalnih savjetodavnih vijeća, oni usklađuju svoja stajališta s ciljem usvajanja zajedničke preporuke po tom pitanju.

Članak 9.

Financiranje

1.   Regionalno savjetodavno vijeće koje je steklo pravnu osobnost može zatražiti financijsku potporu Zajednice.

2.   Početna potpora Zajednice može se dodijeliti za operativne troškove Regionalnih savjetodavnih vijeća tijekom prvih pet godina u skladu s uvjetima navedenim u 1. dijelu Priloga II.

3.   Potpora Zajednice može se dodijeliti za troškove usmenog i pismenog prevođenja na sastancima Regionalnih savjetodavnih vijeća, kako je navedeno u 2. dijelu Priloga II.

4.   Referentni financijski iznos za provedbu ove akcije u razdoblju od 2004. - 2011. iznosi 7 596 000 eura. Za razdoblje nakon 31. prosinca 2006. iznos se smatra potvrđenim ako je za ovu etapu u skladu s financijskim perspektivama na snazi za razdoblje koje počinje u 2007. Godišnja proračunska sredstva odobrava tijelo nadležno za proračun u okviru granica financijske perspektive.

Članak 10.

Godišnje izvješće i revizija

1.   Svako Regionalno savjetodavno vijeće šalje godišnje izvješće o svojim aktivnostima Komisiji, dotičnim državama članicama i Savjetodavnom odboru za ribarstvo i akvakulturu prije 31. ožujka godine koja slijedi nakon godine obuhvaćene izvješćem.

2.   Komisija ili Revizorski sud mogu u bilo koje vrijeme zahtijevati da reviziju obavi ili vanjsko tijelo po njihovom izboru ili sami odjeli Komisije ili Revizorskog suda.

3.   Svako Regionalno savjetodavno vijeće imenuje ovlaštenog revizora za razdoblje tijekom kojeg koristi fondove Zajednice.

Članak 11.

Pregled

Tri godine od dana kad posljednje Regionalno savjetodavno vijeće započne s radom ili najkasnije do 30. lipnja 2007., Komisija obavješćuje Europski parlament i Vijeće o provedbi ove Odluke i o funkcioniranju Regionalnih savjetodavnih vijeća.

Članak 12.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. srpnja 2004.

Za Vijeće

Predsjednik

C. VEERMAN


(1)  Mišljenje od 1.4.2004. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Mišljenje od 26.2.2004. (nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  SL L 358, 31.12.2002., str. 59. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1242/2004 (SL L 236, 7.7.2004., str. 1.).

(4)  SL L 187, 20.7.1999., str. 70.

(5)  SL C 172, 18.6.1999., str. 1. Sporazum kako je zadnje izmijenjen Odlukom Europskog parlamenta i Vijeća 2003/429/EZ (SL L 147, 14.6.2003., str. 25.).


PRILOG I.

Regionalna savjetodavna vijeća iz članka 2.

Naziv Regionalnog savjetodavnog vijeća

Područja ICES-a, sektori CECAF -a (1) i Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja

Baltičko more

IIIb, III c i IIId

Sredozemno more

Obalne vode Sredozemlja istočno od linije 5° 36′ zapadno

Sjeverno more

IVa, IIIa

sjeverozapadne vode

V (isključujući Va i samo vode EZ-a i Vb), VI, VII

jugozapadne vode

VIII, IX i X (vode oko Azorskih otoka) i sektori CECAF-a 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 (vode oko Madeire i Kanarskih otoka)

pelagički fond (ugotica pučinka, skuša, šarun, haringa)

Sva područja (isključujući Baltičko i Sredozemno more)

otvoreno more/flote duge plovidbe

Sve vode koje ne pripadaju EZ-u


(1)  Za potrebe ove Odluke, područja ICES-a su područja kako je određeno Uredbom (EEZ) br. 3880/91 (SL L 365, 31.12.1991., str. 1.), Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.) i sektori CECAF-a kako je određeno Uredbom (EZ) br. 2597/95 (SL L 270, 13.11.1995., str. 1.). Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003.


PRILOG II.

Troškovi koji su nastali u Regionalnim savjetodavnim vijećima

1.   dio

Doprinos početnim troškovima Regionalnih savjetodavnih vijeća (RSV-a)

Zajednica će sudjelovati u pokriću dijela operativnih troškova od godine njihove uspostave najviše pet godina. Iznos koji se dodjeljuje svakom RSV-u za operativne troškove neće premašiti 90 % njegovog operativnog proračuna i ne može premašivati 200 000 eura u prvoj godini. U sljedeće četiri godine maksimalan financijski doprinos će biti degresivan (1) i ovisit će o raspoloživom proračunu. Komisija će sa svakim RSV-om i za svaku godinu zaključiti „operativan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava” koji će utvrditi precizne uvjete za dodjeljivanje financiranja. Samo stvarni troškovi podliježu doprinosu Zajednice koji se odobrava pod uvjetom da su dodijeljeni drugi izvori financiranja.

Prihvatljivi troškovi obuhvaćaju troškove koji su potrebni za osiguravanje normalnog rada RSV-a i omogućavanje postizanja njihovih ciljeva.

Prihvatljivi su sljedeći direktni troškovi:

izdaci za osoblje (trošak osoblja po danu rada na projektu),

trošak nabave nove ili rabljene opreme,

troškovi materijala i zaliha,

troškovi dostavljanja informacija članovima,

putni troškovi i troškovi smještaja stručnjaka koji sudjeluju na sastancima RSV-a (u skladu s ljestvicama ili pravilima koje odrede službe Komisije),

troškovi revizija,

sigurnosna rezerva do najviše 5 % prihvatljivih direktnih troškova.

2.   dio

Troškovi usmenog i pismenog prevođenja

Komisija će sa svakim RSV-om i za svaku godinu sklopiti akcijski ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za program do najviše 50 000 eura koji će utvrditi precizne uvjete i postupak za odobrenje financiranja.


(1)  Prva godina: 200 000 eura (90 %), druga godina: 165 000 eura (75 %), treća godina: 132 000 eura (60 %), četvrta godina: 121 000 eura (55 %), peta godina: 110 000 eura (50 %).


Top