EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0512

2004/512/EZ: Odluka Vijeća od 8. lipnja 2004. o uspostavi viznog informacijskog sustava (VIS)

OJ L 213, 15.6.2004, p. 5–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 30.5.2006, p. 60–62 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 28 - 30
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 28 - 30
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 73 - 75

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/512/oj

19/Sv. 16

HR

Službeni list Europske unije

73


32004D0512


L 213/5

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA VIJEĆA

od 8. lipnja 2004.

o uspostavi viznog informacijskog sustava (VIS)

(2004/512/EZ)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 66.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta,

budući da:

(1)

Europsko vijeće je na sastanku u Sevilji 21. i 22. lipnja 2002. kao glavni prioritet razmatralo uspostavu zajedničkog identifikacijskog sustava za vizne podatke i zatražilo njegovo uvođenje, što je prije moguće, u svjetlu studije izvodljivosti i na temelju smjernica koje je Vijeće usvojilo 13. lipnja 2002.

(2)

Vijeće je 5. i 6. lipnja 2003. pozdravilo studiju izvodljivosti koju je predstavila Komisija u svibnju 2003., potvrdilo ciljeve VIS-a postavljene u smjernicama i pozvalo Komisiju da nastavi sa pripremnim radnjama za razvoj VIS-a u suradnji s državama članicama na temelju centraliziranog ustroja, uzimajući u obzir opciju tehničke platforme koja bi bila zajednička sa Schengenskim informacijskim sustavom druge generacije (SIS II).

(3)

Europsko vijeće je na sastanku u Solunu 19. i 20. lipnja 2003. procijenilo da je, slijedom studije izvodljivosti, potrebno što je prije moguće odrediti usmjerenja u pogledu planiranja razvoja VIS-a i odgovarajuću pravnu osnovu koja će omogućiti njegovu uspostavu te angažiranje potrebnih financijskih sredstava.

(4)

Ova Odluka predstavlja pravnu osnovu koja je potrebna da se omogući uključivanje potrebnih odobrenih sredstava za razvoj VIS-a u opći proračun Europske unije i izvršenje tog dijela proračuna, uključujući pripremne mjere potrebne za naknadno uključivanje biometrijskih obilježja u skladu sa zaključcima Vijeća od 19. veljače 2004.

(5)

Mjere potrebne za provedbu ove Odluke trebalo bi usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (1). Odbor koji pomaže Komisiji trebao bi se sastati, prema potrebi, u dvije odvojene formacije ovisno o dnevnom redu.

(6)

S obzirom na to da cilj ove Oduke, to jest razvoj zajedničkog VIS-a, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog opsega i učinaka djelovanja oni na bolji način mogu ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Odluka ne prelazi ono što je potrebno za postizanje tog cilja.

(7)

Ova Odluka poštuje temeljna prava i pridržava se načela koja su posebno priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima.

(8)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola o stajalištu Danske koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Odluke te je stoga ona ne obvezuje niti podliježe njezinoj primjeni. S obzirom na to da ova Odluka predstavlja daljnji razvoj schengenske pravne stečevine prema odredbama glave IV dijela trećeg Ugovora o osnivanju Europske zajednice, Danska, u skladu s članku 5. navedenog protokola, odlučuje unutar roka od šest mjeseci nakon što Vijeće donese ovu Odluku o tome hoće li ovu Odluku prenijeti u svoje nacionalno pravo.

(9)

Što se tiče Islanda i Norveške, ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (2) koji pripada području iz članka 1. točke B. Odluke Vijeća 1999/437/EZ (3) o određenim aranžmanima za primjenu navedenog Sporazuma.

(10)

Potrebno je donijeti aranžman kojim se predstavnicima Islanda i Norveške omogućuje pridruživanje radu odbora koji pomažu Komisiji u izvršavanju njezinih provedbenih ovlasti. Takav je aranžman predviđen u razmjeni pisama između Zajednice i Islanda i Norveške (4) koja je priložena gore navedenom Sporazumu.

(11)

Ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojoj Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2000/365/EZ od 29. svibnja 2000. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (5); Ujedinjena Kraljevina stoga ne sudjeluje u njezinom donošenju te je ona ne obvezuje niti podliježe njezinoj primjeni.

(12)

Ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojoj Irska ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2002/192/EZ od 28. veljače 2002. o zahtjevu Irske za sudjelovanje u provedbi nekih odredbi schengenske pravne stečevine (6); Irska stoga ne sudjeluje u njezinom donošenju te je ona ne obvezuje niti podliježe njezinoj primjeni,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Uspostavlja se sustav razmjene viznih podataka između država članica, dalje u tekstu „vizni informacijski sustav” (VIS), koji omogućuje ovlaštenim nacionalnim tijelima da pristupe i ažuriraju vizne podatke i da imaju uvid u takve podatke elektronskim putem.

2.   Vizni informacijski sustav temelji se na centraliziranom ustroju i sastoji se od središnjeg informacijskog sustava, dalje u tekstu „središnji vizni informacijski sustav” (CS-VIS), sučelja u svakoj državi članici, dalje u tekstu „nacionalno sučelje” (NI-VIS), koje osigurava vezu s mjerodavnim središnjim nacionalnim tijelom odnosne države članice te komunikacijske infrastrukture između središnjeg viznog informacijskog sustava i nacionalnih sučelja.

Članak 2.

1.   Središnji vizni informacijski sustav, nacionalno sučelje u svakoj državi članici i komunikacijsku infrastrukturu između središnjeg viznog informacijskog sustava i nacionalnih sučelja razvija Komisija.

2.   Nacionalnu infrastrukturu prilagođavaju i/ili razvijaju države članice.

Članak 3.

Mjere potrebne za razvoj središnjeg viznog informacijskog sustava, nacionalnog sučelja u svakoj državi članici i komunikacijske infrastrukture između središnjeg viznog informacijskog sustava i nacionalnih sučelja donose se u skladu s postupkom iz članka 5. stavka 2. kada se odnose na pitanja različita od onih navedenih u članku 4.

Članak 4.

Mjere potrebne za razvoj središnjeg viznog informacijskog sustava, nacionalnog sučelja u svakoj državi članici i komunikacijske infrastrukture između središnjeg viznog informacijskog sustava i nacionalnih sučelja donose se u skladu s postupkom iz članka 5. stavka 3. kada se odnose na sljedeća pitanja:

(a)

osmišljavanje fizičkog ustrojstva sustava uključujući njegovu komunikacijsku mrežu;

(b)

tehnička obilježja koja imaju utjecaja na zaštitu osobnih podataka;

(c)

tehnička obilježja koja imaju ozbiljne financijske posljedice na proračune država članica ili koja imaju ozbiljne tehničke posljedice na nacionalne sustave država članica;

(d)

razvoj sigurnosnih zahtjeva, uključujući biometrijske aspekte.

Članak 5.

1.   Komisiji pomaže odbor osnovan člankom 5. stavkom. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2424/2001 od 6. prosinca 2001. o razvoju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) (7).

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuju se članci 4. i 7. Odluke 1999/468/EZ.

Rok predviđen u članku 4. stavku 3. Odluke 1999/468/EZ utvrđuje se na dva mjeseca.

3.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ.

Rok predviđen u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ utvrđuje se na dva mjeseca.

4.   Odbor donosi svoj Poslovnik.

Članak 6.

Komisija podnosi godišnje izvješće o napretku Europskom parlamentu i Vijeću u vezi s razvojem središnjeg viznog informacijskog sustava, nacionalnog sučelja u svakoj državi članici i komunikacijske infrastrukture između središnjeg viznog informacijskog sustava i nacionalnih sučelja; prvo se izvješće podnosi do kraja godine nakon potpisivanja ugovora za razvoj VIS-a.

Članak 7.

Ova se Odluka primjenjuje od dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 8.

Ova je Odluka upućena državama članicama u skladu s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice.

Sastavljeno u Luxembourgu 8. lipnja 2004.

Za Vijeće

Predsjednik

M. McDOWELL


(1)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(2)  SL L 176, 10.7.1999., str. 36.

(3)  SL L 176, 10.7.1999., str. 31.

(4)  SL L 176, 10.7.1999., str. 53.

(5)  SL L 131, 1.6.2000., str. 43.

(6)  SL L 64, 7.3.2002., str. 20.

(7)  SL L 328, 13.12.2001., str. 4.


Top