EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1040

Uredba Vijeća (EZ) br. 1040/2003 od 11. lipnja 2003. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1255/97 s obzirom na korištenje odmorišta

OJ L 151, 19.6.2003, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 202 - 204
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 202 - 204
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 168 - 170

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1040/oj

03/Sv. 032

HR

Službeni list Europske unije

168


32003R1040


L 151/21

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

11.06.2003.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1040/2003

od 11. lipnja 2003.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1255/97 s obzirom na korištenje odmorišta

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/628/EEZ od 19. studenoga 1991. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i o izmjeni Direktiva 90/425/EEZ i 91/496/EEZ (1), a posebno njezin članak 13. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (2),

budući da:

(1)

Prema Direktivi 91/628/EEZ, životinje se tijekom prijevoza trebaju istovariti, odmoriti, nahraniti i napojiti u propisanim intervalima.

(2)

Uredba Vijeća (EZ) br. 1255/97 od 25. lipnja 1997. o kriterijima Zajednice za odmorišta te izmjeni plana puta koji se spominje u Prilogu Direktivi 91/628/EEZ (3) i koji propisuje zdravstvene mjere kako bi se spriječio mogući prijenos bolesti. Ona isto utvrđuje obvezu vođenja evidencije o premještanju životinja.

(3)

Određena izbijanja bolesti slinavke i šapa prijavljena u Zajednici 2001. povezana su s miješanjem životinja u odmorištu. Istraživanja tih izbijanja otkrila su kako su zdravstvene mjere i obveza vođenja evidencije o premještanju životinja bile zanemarene.

(4)

Odlukom Komisije 2001/327/EZ (4) privremeno je ograničeno korištenje odmorišta kako bi se spriječilo moguće proširenje epidemije slinavke i šapa unutar Zajednice. S obzirom da je ova mjera privremene prirode, nužno ju je zamijeniti prikladnim trajnim mjerama.

(5)

Korištenje odmorišta može predstavljati opasnost za zdravlje životinja, posebno tamo gdje se sa stanovišta zdravlja životinja odmorištima pravilno ne upravlja. Shodno tome, pravila zdravlja životinja primjenjiva na odmorišta treba pojačati, posebno u odnosu na čišćenje i dezinfekciju.

(6)

S obzirom na stečeno iskustvo, čini se nužnim predvidjeti da odmorištem prolaze samo one životinje koje udovoljavaju zahtjevima zdravlja Zajednice za vrstu za koju je odmorište odobreno i koje su nakon okončanja prinudnog boravišta na jednom gospodarstvu prošla samo kroz jedan odobreni sabirni centar.

(7)

U skladu s načelom proporcionalnosti, nužno je i prikladno za postizanje temeljnih ciljeva zaštite statusa zdravlja životinja u Zajednici utvrditi pravila o korištenju odmorišta. Ova Uredba ne prelazi okvire onoga što je nužno kako bi se postigli željeni ciljevi u skladu s trećim stavkom članka 5. Ugovora.

(8)

Razvoj situacije zdravlja životinja u Zajednici može zahtijevati prilagodbu uvjeta pod kojim se odmorišta koriste. Prikladno je predvidjeti postupak po kojem se tehničke odredbe Uredbe (EZ) br. 1255/97 mogu prilagoditi kako bi se uzela u obzir situacija zdravlja životinja u Zajednici.

(9)

Mjere nužne za provedbu Uredbe (EZ) br. 1255/97 trebaju se usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za provođenje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (5).

(10)

Države članice trebaju predvidjeti pravila o kaznama primjenjivim za kršenje odredbi Uredbe (EZ) br. 1255/97 i osigurati da se one provode. Te kazne trebaju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.

(11)

Uredba (EZ) br. 1255/97 stoga se treba prikladno izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1255/97 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 3. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Nadležno tijelo za svako odmorište izdaje odobreni broj. Takvo odobrenje može biti ograničeno određenim vrstama ili određenim kategorijama životinja i njihovim zdravstvenim statusom.

Nadležno tijelo obavješćuje Komisiju o popisu odobrenih odmorišta i bilo kakvim promjenama.

Države članice također obavješćuju Komisiju o detaljnoj organizaciji primjene odredbi iz članka 4. stavka 2., posebno o razdoblju korištenja odobrenih prostora kao odmorišta i njihovoj dvostrukoj namjeni. Komisija taj podatak predstavlja državama članicama u okviru Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja.”

2.

Članak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

1.   Odmorišta služe isključivo za prihvat, hranidbu, pojenje, odmor, smještaj, brigu o životinjama i otpremanje životinja koje preko njih prolaze.

2.   Međutim, odstupajući od stavka 1. ovog članka, države članice mogu kao odmorišta odobriti sve prostore sabirnih centara kako su definirani člankom 2. stavkom (o) Direktive 64/432/EEZ i člankom 2. stavkom (b) točkom 3. Direktive 91/68/EEZ pod uvjetom da udovoljavaju stavku 3. ovog članka i točki A.4 Priloga I. ovoj Uredbi tijekom čitavog razdoblja korištenja navedenih prostora kao odmorišta.

3.   Životinje istodobno mogu biti prisutne u odmorištima samo ako:

(a)

su istog zdravstvenog statusa potvrđenog certifikatom, uključujući, prema potrebi, bilo kakvo dodatno jamstvo odobreno u skladu sa zakonodavstvom Zajednice; i

(b)

njihov je zdravstveni status certificiran;

i.

ili prema zahtjevima primjenjivim na kategoriju životinja dotične vrste kako je predviđeno veterinarskim zakonodavstvom Zajednice utvrđenim u Prilogu A Direktivi 90/425/EEZ.

Tamo gdje dotičnim zahtjevima zdravlja životinja nije drukčije predviđeno, dodatno certificiranje jamči da su životinje barem 21 dan provele na istom gospodarstvu, ili od rođenja na gospodarstvu podrijetla, ako su životinje mlađe od 21 dan, prije no što ih se otpremi s tog gospodarstva ili izravno ili prolazeći kroz jedan odobreni sabirni centar i, u slučaju ovaca i koza, udovoljavaju zahtjevima članka 4.b stavka 4. Direktive 91/68/EEZ; ili

ii.

u slučaju goveda i svinja namijenjenih izvozu u treću zemlju, primjenjujući članak 2. stavak 1. Odluke 93/444/EEZ (6);

(c)

one pripadaju kategoriji životinja za koje je odmorište odobreno.

3.

Članak 5. se mijenja kako slijedi:

(a)

točka (b) se briše;

(b)

točka (h) zamjenjuje se sljedećim:

„(h)

unutar jednog radnog dana nakon otpreme pošiljke obavijestiti nadležno tijelo o podacima navedenim u točki C.7 Priloga I., voditi evidenciju ili bazu podataka o tim podacima i pohraniti je te držati na raspolaganju nadležnom tijelu najmanje tri godine;”

4.

Umeću se sljedeći članci:

„Članak 6.a

Svaka izmjena Priloga I. ovoj Uredbi koja je nužna kako bi ga se prilagodilo situaciji zdravlja životinja, usvaja se u skladu s postupkom predviđenim člankom 17. Direktive 91/628/EEZ.

Članak 6.b

Države članice primjenjuju odredbe članka 18. Direktive 91/628/EEZ kako bi kaznile bilo kakvo kršenje odredbi ove Uredbe i poduzimaju sve nužne mjere kako bi osigurale da se one provode. Države članice obavješćuju Komisiju o tim odredbama najkasnije do 1. svibnja 2004. i obavješćuju je bez odgode o bilo kakvim sljedećim izmjenama koje na njih utječu.”

5.

Sljedeće se dodaje odjeljku A Priloga I.:

„5.

Prije prihvata životinja, odmorišta su:

(a)

započela s postupcima čišćenja i dezinfekcije unutar 24 sata nakon otpreme svih životinja koje su tamo prethodno držane u skladu s odredbama članka 4. stavka 3. ove Uredbe;

(b)

ispražnjena od životinja do okončanja postupaka čišćenja i dezinfekcije koje odobrava službeni veterinar.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske Unije.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2004.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 11. lipnja 2003.

Za Komisiju

Predsjednik

G. DRYS


(1)  SL L 340, 11.12.1991., str. 17. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 806/2003 (SL L 122, 16.5.2003., str. 1.).

(2)  SL C 291, 26.11.2002., str. 179.

(3)  SL L 174, 2.7.1997., str. 1.

(4)  SL L 115, 25.4.2001., str. 12. Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom 2002/1004/EZ (SL L 349, 24.12.2002., str. 108.).

(5)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(6)  SL L 208, 19.8.1993., str. 34.”


Top