EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0437

Uredba (EZ) br. 437/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. veljače 2003. o statističkim podacima u odnosu na prijevoz putnika, tereta i pošte u zračnom prometu

SL L 66, 11.3.2003, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/437/oj

07/Sv. 019

HR

Službeni list Europske unije

38


32003R0437


L 066/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

27.02.2003.


UREDBA (EZ) br. 437/2003 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 27. veljače 2003.

o statističkim podacima u odnosu na prijevoz putnika, tereta i pošte u zračnom prometu

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 285.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (3),

budući da:

(1)

Radi ispunjavanja zadaća koje su im dodijeljene, u kontekstu politike zračnog prometa Zajednice i budućeg razvoja zajedničke prometne politike, institucije Zajednice moraju imati na raspolaganju usporedive, dosljedne, sinkronizirane i redovite statističke podatke o opsegu i razvoju prijevoza putnika, tereta i pošte u zračnom prometu unutar Zajednice ili prema i iz Zajednice.

(2)

Trenutno ne postoji slična sveobuhvatna statistika na području Zajednice.

(3)

Odlukom Vijeća 1999/126/EZ od 22. prosinca 1998. o statističkom programu Zajednice za razdoblje od 1998. do 2002. (4) utvrđena je potreba za uspostavljanjem takve statistike.

(4)

Zajedničko prikupljanje podataka na osnovi usporedbe i usklađivanja omogućuje opskrbljivanje integriranog sustava pouzdanim, dosljednim i brzim informacijama.

(5)

Podaci za prijevoz putnika, tereta i pošte u zračnom prometu trebali bi, ako je moguće, biti sukladni s međunarodnim podacima Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO) i usporedivi, prema potrebi, u državama članicama i kod različitih vrsta prijevoza.

(6)

Nakon određenog razdoblja, Komisija bi trebala podnijeti izvješće radi omogućivanja procjene primjene ove Uredbe.

(7)

U skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora, stvaranje zajedničkih statističkih standarda koji omogućuju dobivanje usklađenih podataka je aktivnost koju je moguće učinkovito organizirati na razini Zajednice. Takvi se standardi trebaju primijeniti u svakoj državi članici pod nadležnosti tijela i institucija zaduženih za pružanje službenih statističkih podataka.

(8)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 322/97 od 17. veljače 1997. o statistici Zajednice (5) predviđen je referentni okvir za odredbe iz ove Uredbe.

(9)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe donose se u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (6).

(10)

Savjetuje se s Odborom za statistički program utemeljen Odlukom Vijeća 89/382/EEZ, Euratom (7).

(11)

Zajedničkom izjavom ministara vanjskih poslova Kraljevine Španjolske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske dogovoren je sporazum o povećanoj suradnji u korištenju zračne luke Gibraltar, sklopljen 2. prosinca 1987. u Londonu, a ta rješenja se još moraju provesti u djelo,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Cilj

Države članice utvrđuju statističke podatke o prijevozu putnika, tereta i pošte u komercijalnom zračnom prijevozu i podatke o kretanjima civilnih zrakoplova u ili iz zračnih luka Zajednice, izuzev letova državnih zrakoplova.

Članak 2.

Gibraltar

1.   Primjena ove Uredbe na zračnu luku Gibraltar podrazumijeva se ne dovodeći u pitanje odgovarajuće pravne položaje Kraljevine Španjolske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske vezano uz spor oko suverenosti nad državnim područjem gdje se zračna luka nalazi.

2.   Primjena ove Uredbe na zračnu luku Gibraltar obustavlja se sve dok Zajednička izjava ministara vanjskih poslova Kraljevine Španjolske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske od 2. prosinca 1987. ne stupi na snagu. Vlade Španjolske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske obavješćuju Vijeće o danu stupanja na snagu.

Članak 3.

Obilježja prikupljenih podataka

1.   Svaka država članica prikuplja statističke podatke vezane za sljedeće varijable:

(a)

putnici;

(b)

teret i pošta;

(c)

dionice leta;

(d)

raspoloživa putnička sjedala;

(e)

kretanja zrakoplova.

Statističke varijable u svakom području, nomenklatura za njihovu klasifikaciju i periodičnost promatranja te definicije utvrđeni su u prilozima I. i II.

2.   Svaka država članica prikuplja sve podatke utvrđene u Prilogu I. za sve zračne luke na državnom području Zajednice s prometom većim od 150 000 putničkih jedinica godišnje.

Komisija sastavlja listu zračnih luka Zajednice iz prvog podstavka i, ako je potrebno, ažurira je u skladu s postupkom iz članka 11. stavka 2.

3.   Države članice prosljeđuju samo godišnje izvješće utvrđeno u tablici C1 Priloga I. za zračne luke koje nisu obuhvaćene stavkom 2., osim onih koje imaju povremene komercijalne letove.

4.   Ne uzimajući u obzir stavke 2. i 3., za zračne luke:

(a)

s manje od 1 500 000 putničkih jedinica godišnje za koje ne postoje prikupljeni podaci koji odgovaraju onima navedenima u Prilogu I. na dan stupanja na snagu ove Uredbe;

(b)

i za koje uvođenje novog sustava za prikupljanje podataka predstavlja poteškoće,

države članice mogu za ograničeno razdoblje koje ne prelazi tri godine od 1. siječnja 2003., u skladu s postupkom iz članka 11. stavka 2., proslijediti djelomično potpune podatke u odnosu na one iz Priloga I.

5.   Ne uzimajući u obzir stavak 2., za zračne luke:

(a)

za koje ne postoje prikupljeni podaci usporedivi s onima iz tablice B1 Priloga I. na dan stupanja na snagu ove Uredbe;

(b)

i za koje uvođenje novog sustava prikupljanja podataka predstavlja poteškoće,

država članica može, do 31. prosinca 2003., u skladu s postupkom iz članka 11. stavka 2., proslijediti samo postojeće podatke.

Članak 4.

Prikupljanje podataka

1.   Prikupljanje podataka temelji se, ako je moguće, na dostupnim izvorima, svodeći time na najmanju mjeru opterećenost davatelja podataka.

2.   Oni davatelji podataka koje države članice pozovu da dostave podatke dužni su dostaviti istinite i potpune informacije unutar propisanih vremenskih rokova.

Članak 5.

Točnost statističkih podataka

Prikupljanje podataka temelji se na potpunim podacima, osim ako su drugi standardi točnosti utvrđeni u skladu s postupkom iz članka 11. stavka 2.

Članak 6.

Obrada podataka

Države članice koriste metode obrade podataka koje osiguravaju da podaci prikupljeni na temelju članka 3. odgovaraju standardima točnosti utvrđenima člankom 5.

Članak 7.

Prijenos rezultata

1.   Države članice prenose Uredu za statistiku Europskih zajednica rezultate obrade podataka iz članka 6., uključujući podatke koje su države članice proglasile povjerljivima prema nacionalnom pravu ili praksi vezano za tajnost statističkih podataka, a u skladu s Uredbom (EZ) br. 322/97.

2.   Rezultati se prenose u skladu sa zbirkom podataka iz Priloga I. U skladu s postupkom iz članka 11. stavka 2., Komisija utvrđuje podatke i način njihova prijenosa.

3.   Prvo razdoblje praćenja počinje 1. siječnja 2003. Prijenos se odvija u što kraćem roku, unutar 6 mjeseci nakon završetka razdoblja praćenja.

Članak 8.

Objava rezultata

1.   Dogovor putem kojeg Komisija objavljuje ili distribuira statističke rezultate utvrđuje se u skladu s postupkom iz članka 11. stavka 2.

2.   Komisija distribuira svakoj državi članici odgovarajuće statističke podatke s učestalošću poput one utvrđene za prijenos rezultata.

Članak 9.

Izvješća

1.   Na zahtjev Komisije, države članice dostavljaju sve informacije u vezi s korištenim metodama za prikupljanje podataka. Države članice Komisiji također dostavljaju, prema potrebi, svaku značajnu promjenu u korištenju metoda prikupljanja podataka.

2.   Nakon što su podaci prikupljeni u razdoblju od tri godine, Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o stečenom iskustvu u primjeni ove Uredbe, a posebno njezinih članaka 7. i 8.

Članak 10.

Dogovori o provedbi

Dogovori za provedbu ove Uredbe, uključujući mjere za prilagodbu gospodarskom i tehničkom razvoju, a posebno:

prilagodbu specifikacija u prilozima ovoj Uredbi,

prilagodbu karakteristika prikupljenih podataka (članak 3.),

popis zračnih luka Zajednice iz članka 3. stavka 2.,

točnost statističkih podataka (članak 5.),

opis datoteke podataka, šifara i medija korištenog za prijenos rezultata Komisiji (članak 7.),

distribuciju statističkih rezultata (članak 8.),

utvrđuje Komisija u skladu s postupkom iz članka 11. stavka 2.

Članak 11.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za statistički program utemeljen člankom 1. Odluke 89/382/EEZ, Euratom.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezina članka 8.

Razdoblje utvrđeno u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ određuje se na tri mjeseca.

3.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 12.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. veljače 2003.

Za Europski parlament

Predsjednik

P. COX

Za Vijeće

Predsjednik

M. CHRISOCHOÏDIS


(1)  SL C 325, 6.12.1995., str. 11.

(2)  SL C 39, 12.2.1996., str. 25.

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 29. veljače 1996. (SL C 78, 18.3.1996., str. 28.), potvrđeno 16. rujna 1999. (SL C 54, 25.2.2000., str. 79.), Zajedničko stajalište Vijeća od 30. rujna 2002. (SL C 275 E, 12.11.2002., str. 33.) i Odluka Europskog parlamenta od 18. prosinca 2002. (još nije objavljena u Službenom listu).

(4)  SL L 42, 16.2.1999., str. 1.

(5)  SL L 52, 22.2.1997., str. 1.

(6)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(7)  SL L 181, 28.6.1989., str. 47.


PRILOG I.

STRUKTURA ZAPISA ZA PRIJENOS PODATAKA EUROSTAT-U

A.   BAZA DE DATE PRIVIND ETAPELE DE ZBOR (CEL PUȚIN DATE TRIMESTRIALE)

Podaci o „dionicama leta” odnose se isključivo na komercijalni zračni prijevoz.

Oblik zapisa podataka

Elementi

Detalji šifriranja

Nomenklatura

Jedinica

Tablica

2-slovna

A1

 

Država koja izvješćuje

2-slovna

(1)

ICAO nacionalne oznake

 

Referentna godina

2-znamenkasta

yy

 

Referentno razdoblje

2-znamenkasta

(2)

Statra 291 rev., travanj 1991.

 

Zračna luka koja izvješćuje

4-slovna

(3)

ICAO

 

Sljedeća/prethodna zračna luka

4-slovna

(3)

ICAO

 

Dolazak/odlazak

1-znamenkasta

1 = dolazak 2 = odlazak

 

Linijski/povremeni prijevoz

1-znamenkasta

1 = linijski 2 = povremeni

 

Prijevoz putnika/tereta i pošte

1-znamenkasta

1 = prijevoz putnika 2 = prijevoz tereta i pošte

 

Informacije o zračnom prijevozniku

 

(4)

treba definirati

 

Tip zrakoplova

4-slovna

(5)

ICAO + šifra taksi leta

 

Putnici u zrakoplovu

12-znamenkasta

 

Putnik

Teret i pošta u zrakoplovu

12-znamenkasta

 

Tona

Letovi

12-znamenkasta

 

Let

Raspoloživa putnička sjedala

12-znamenkasta

 

Putničko sjedalo

B.   BAZA PODATAKA O PROMETU PREMA POLAZIŠTU/ODREDIŠTU (NAJMANJE TROMJESEČNI PODACI)

Podaci o „prometu prema polazištu i odredištu”odnose se isključivo na komercijalni zračni prijevoz.

Oblik zapisa podataka

Elementi

Detalji šifriranja

Nomenklatura

Jedinica

Tablica

2-slovna

Bl

 

Država koja izvješćuje

2-slovna

(1)

ICAO nacionalna oznaka

 

Referentna godina

2-znamenkasta

yy

 

Referentno razdoblje

2-znamenkasta

(2)

Statra 291 rev., travanj 1991.

 

Zračna luka koja izvješćuje

4-slovna

(3)

ICAO

 

Promet prema polazišnoj/odredišnoj zračnoj luci

4-slovna

(3)

ICAO

 

Dolazak/Odlazak

1-znamenkasta

1 = dolazak 2 = odlazak

 

Linijski/povremeni zračni prijevoz

1-znamenkasta

1 = linijski 2 = povremeni

 

Prijevoz putnika/tereta i pošte

1-znamenkasta

1 = prijevoz putnika 2 = prijevoz tereta i pošte

 

Informacije o zračnom prijevozniku

 

(4)

treba definirati

 

Broj prevezenih putnika

12-znamenkasta

 

Putnik

Ukrcan/iskrcan teret i pošta

12-znamenkasta

 

Tona

C.   BAZA PODATAKA O ZRAČNIM LUKAMA (NAJMANJE GODIŠNJI PODACI)

„Podaci o zračnim lukama” odnose se isključivo na komercijalni zračni prijevoz, izuzimajući „ukupna kretanja zrakoplova” koja se odnose na sva kretanja zrakoplova.

Oblik zapisa podataka

Elementi

Detalji šifriranja

Nomenklatura

Jedinica

Tablica

2-slovna

C1

 

Država koja izvješćuje

2-slovna

(1)

ICAO nacionalne oznake

 

Referentna godina

2-znamenkasta

yy

 

Referentno razdoblje

2-znamenkasta

(2)

Statra 291 rev., travanj 1991.

 

Zračna luka koja izvješćuje

4-slovna

(3)

ICAO

 

Ukupan broj prevezenih putnika

12-znamenkasta

 

Putnik

Ukupan broj putnika u izravnom tranzitu

12-znamenkasta

 

Putnik

Ukupni teret i pošta ukrcani/iskrcani

12-znamenkasta

 

Tona

Ukupna kretanja zrakoplova u komercijalnom zračnom prijevozu

12-znamenkasta

 

Kretanje

Ukupna kretanja zrakoplova

12-znamenkasta

 

Kretanje

ŠIFRE

1.   Država koja izvješćuje

Sustav šifriranja za oznake lokacije proizlazi iz indeksa nacionalnih oznaka ICAO-a.

Belgija

EB

Danska

EK

Francuska

LF

Njemačka

ED

Grčka

LG

Irska

EI

Italija

LI

Luksemburg

EL

Nizozemska

EH

Portugal

LP

Španjolska

LE

Ujedinjena Kraljevina

EG

Austrija

LO

Finska

EF

Švedska

ES

2.   Referentno razdoblje

45

godina

21

od siječnja do ožujka (prvo tromjesečje)

22

od travnja do lipnja (drugo tromjesečje)

23

od srpnja do rujna (treće tromjesečje)

24

od listopada do prosinca (četvrto tromjesečje)

od 1 do 12

od siječnja do prosinca (mjesec)

3.   Zračne luke

Zračnim lukama dodjeljuju se šifre prema četveroznamenkastim šiframa ICAO-a iz popisa sadržanog u dokumentu ICAO-a 7910.

4.   Informacije o zračnim prijevoznicima

Informacije koje se odnose na zračne prijevoznike. Odluka o šifriranju ove varijable donosi se u skladu s postupkom iz članka 11. stavka 2.

5.   Tip zrakoplova

Tipovima zrakoplova dodjeljuje se šifra prema oznakama ICAO-a za tip zrakoplova iz popisa sadržanog u dokumentu ICAO-a 8643.


PRILOG II.

DEFINICIJE

Zračna luka Zajednice

Područje unutar države članice koje podliježe odredbama Ugovora otvoreno za operacije komercijalnog zračnog prijevoza.

Komercijalni zračni prijevoz

Let ili niz letova u zračnom prijevozu koje civilni zrakoplovi obavljaju prema ili iz zračnih luka Zajednice uz naknadu. Prijevoz može biti linijski i povremeni.

Linijski zračni prijevoz

Prijevoz sljedećih karakteristika:

1.

prijevoz koji se obavlja zrakoplovom za prijevoz putnika, tereta i/ili pošte uz naknadu, tako da na svakom letu postoje sjedala dostupna javnosti za pojedinačnu kupnju (bilo izravno od zračnog prijevoznika ili od njegovih ovlaštenih zastupnika);

2.

prijevoz koji se odvija tako da povezuje dvije ili više zračnih luka, i to:

(a)

prema objavljenom redu letenja; ili

(b)

redovitim ili učestalim letovima koji time čine prepoznatljivi sustavni niz.

Povremeni zračni prijevoz

Prijevoz koji se obavlja uz naknadu, ali ne ulazi u linijski zračni prijevoz. Uključuje taksi prijevoz.

Prijevoz putnika

Svi letovi koji prevoze jednog ili više prihodovnog putnika te svaki let naveden u redu letenja kao let kojim se obavlja prijevoz putnika.

Prijevoz tereta i pošte

Prijevoz koji se odnosi na linijski ili povremeni prijevoz koji obavlja zrakoplov prevozeći teret, ne putnike, odnosno teret i poštu.

Let državnog zrakoplova

Svaki let u kontekstu usluga vojnog, carinskog, policijskog, diplomatskog ili protupožarnog prijevoza.

Putničke jedinice

Radi izrade popisa zračnih luka Zajednice iz članka 3. stavka 2. i za prijelazna razdoblja iz članka 3. stavka 4., jedna putnička jedinica odgovara jednom putniku ili teretu i pošti od 90 kilograma.

Zračni prijevoznik

Poduzeće za zračni prijevoz s valjanom dozvolom za rad. Ako zračni prijevoznik ima ugovor o zajedničkom ulaganju ili drugi ugovorni odnos prema kojem dva ili više prijevoznika preuzimaju zasebnu odgovornost za ponudu i prodaju proizvoda u zračnom prijevozu za jedan let ili kombinaciju letova, navodi se zračni prijevoznik koji stvarno obavlja prijevoz

Dionica leta

Dionica leta je operacija zrakoplova od uzlijetanja do sljedećeg slijetanja. Tehničko slijetanje ne bi trebalo rezultirati drugačijom klasifikacijom dionice leta. Klasifikacija prometa, bez obzira na vrstu (prijevoz putnika, tereta i pošte), jednaka je klasifikaciji dionice leta zrakoplova.

Letovi

Broj letova između parova zračnih luka na dionici leta.

Putnici u zrakoplovu

Svi putnici čije putovanje počinje ili završava u zračnoj luci koja izvješćuje, uključujući putnike koji presjedaju te putnike u izravnom tranzitu.

Putnici u izravnom tranzitu

Putnici koji nastavljaju putovanje na istom broju leta s kojim su došli.

Teret i pošta u zrakoplovu

Imovina koje se prevozi zrakoplovom, osim zaliha i prtljage, uključuje prijevoz hitnih pošiljaka i diplomatske torbe, ali ne i putničku prtljagu.

Raspoloživa putnička sjedala

Ukupan broj raspoloživih putničkih sjedala za prodaju između parova zračnih luka na dionici leta (isključujući sjedala koja nisu dostupna za prijevoz putnika radi ograničenja najvećih bruto težina). Ako nisu dostupne informacije o točnoj konfiguraciji sjedala u zrakoplovu, mogu se pružiti procijenjeni podaci.

Promet prema polazištu/odredištu

Promet na određenom letu s istim brojem leta podijeljen između parova zračnih luka u skladu s točkom ukrcaja i točkom iskrcaja na tom letu. (Za putnike ili teret kojima zračna luka ukrcaja nije poznata, polazište zrakoplova se smatra točkom ukrcaja, isto tako i ako zračna luka iskrcaja nije poznata, odredište zrakoplova smatra se točkom iskrcaja).

Prevezeni putnici

Uključuje sve putnike čije putovanje započinje ili završava na zračnoj luci koja izvješćuje. Ne uključuje putnike u izravnom tranzitu.

Ukrcani/iskrcani teret i pošta

Bilo koja ukrcana/iskrcana imovina u ili iz zrakoplova, osim zaliha i prtljage. Uključuje prijevoz hitnih pošiljaka i diplomatske torbe, ali ne i putničku prtljagu.

Ukupna kretanja zrakoplova

Sva uzlijetanja i slijetanja zrakoplova koji nisu vojni. Uključuju radove iz zraka, tj. specijalizirane komercijalne avionske operacije koje izvode zrakoplovi koji se uglavnom bave poljodjelstvom, građevinarstvom, fotografijom i nadzorom te obuka pilota, poslovni letovi i drugi nekomercijalni letovi.

Ukupna kretanja zrakoplova u komercijalnom zračnom prijevozu

Sva uzlijetanja i slijetanja civilnih zrakoplova uz naknadu.


Top