EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0127

Direktiva Komisije 2003/127/EZ od 23. prosinca 2003. o izmjeni Direktive Vijeća 1999/37/EZ o dokumentima za registraciju vozila Tekst značajan za EGP

SL L 10, 16.1.2004, p. 29–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/127/oj

07/Sv. 20

HR

Službeni list Europske unije

75


32003L0127


L 010/29

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA KOMISIJE 2003/127/EZ

od 23. prosinca 2003.

o izmjeni Direktive Vijeća 1999/37/EZ o dokumentima za registraciju vozila

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 1999/37/EZ od 29. travnja 1999. o dokumentima za registraciju vozila (1), a posebno njezin članak 6.,

budući da:

(1)

U Direktivi 1999/37/EZ utvrđeni su usklađeni propisi o potvrdama za registraciju vozila podložnih registraciji u Zajednici.

(2)

S obzirom na sve češće uvođenje elektroničke i telematske opreme u vozila, potrebno je prilagoditi priloge Direktivi 1999/37/EZ znanstvenom i tehničkom napretku kako bi se državama članicama omogućilo izdavanje dokumenata za registraciju vozila u obliku mikroprocesorske pametne kartice umjesto papirnatih dokumenata.

(3)

Direktivu 1999/37/EZ bi stoga trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Odbora ustanovljenog prema članku 8. Direktive Vijeća 96/96/EZ (2).

(5)

Države članice bi trebale donijeti potrebne mjere kako bi se osigurala sukladnost prikupljanja i obrade osobnih podataka potrebnih za izdavanje dokumenata za registraciju vozila u obliku pametnih kartica s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom prijenosu takvih podataka (3),

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilozi Direktivi 1999/37/EZ zamjenjuju se tekstom u Prilogu ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 15. siječnja 2005. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba i korelacijsku tablicu između tih odredaba i ove Direktive.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. prosinca 2003.

Za Komisiju

Loyola DE PALACIO

Potpredsjednica


(1)  SL L 138, 1.6.1999., str. 57.

(2)  SL L 46, 17.2.1997., str. 1.

(3)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31.


PRILOG

PRILOG I.

I. DIO POTVRDE O REGISTRACIJI (1)

I.   Ovaj se dio izdaje u jednom od dva oblika: kao papirnati dokument ili kao pametna kartica. Značajke papirnatog dokumenta određene su u poglavlju II., a značajke pametne kartice u poglavlju III.

II.   Specifikacije dijela I. potvrde o registraciji u papirnatom obliku

II.1.   Ukupne dimenzije potvrde o registraciji ne smiju biti veće od dimenzija formata A4 (210 × 297 mm) ili preklopljenog formata A4.

II.2.   Papir koji se koristi za dio I. potvrde o registraciji zaštićuje se od krivotvorenja korištenjem barem dviju sljedećih tehnika:

grafike,

vodenog žiga,

fluorescentnih vlakana, ili

fluorescentnog tiska.

Države članice mogu uvesti dodatne oblike zaštite.

II.3.   Dio I. potvrde o registraciji može se sastojati od više stranica. Države članice odlučuju o broju stranica u skladu s podacima sadržanima u dokumentu i njegovu grafičkom oblikovanju.

II.4.   Prva stranica dijela I. potvrde o registraciji sadržava:

naziv države članice koja izdaje dio I. potvrde o registraciji,

razlikovna obilježja države članice koja izdaje dio I. potvrde o registraciji, odnosno:

B

Belgija

DK

Danska

D

Njemačka

GR

Grčka

E

Španjolska

F

Francuska

IRL

Irska

I

Italija

L

Luksemburg

NL

Nizozemska

A

Austrija

P

Portugal

FIN

Finska

S

Švedska

UK

Ujedinjena Kraljevina,

naziv nadležnog tijela,

riječi ‚dio I. potvrde o registraciji’ ili, ako se potvrda sastoji od samo jednog dijela, riječi ‚potvrda o registraciji’ tiskane velikim slovima na jeziku ili jezicima država članica koje izdaju potvrdu o registraciji; nakon odgovarajućeg razmaka te se riječi tiskaju i malim slovima na drugim jezicima Europske zajednice

riječi ‚Europska zajednica’ tiskane na jeziku ili jezicima države članice koja izdaje dio I. potvrde o registraciji

broj dokumenta.

II.5.   Dio I. potvrde o registraciji također sadrži sljedeće podatke ispred kojih se navode odgovarajući usklađeni kodovi Zajednice:

(A)

registracijski broj;

(B)

datum prve registracije vozila;

(C)

osobni podaci;

(C.1.)

imatelj potvrde o registraciji:

(C.1.1.)

prezime(na) ili naziv tvrtke;

(C.1.2.)

drugo(-a) ime(na) ili inicijal(i) (prema potrebi);

(C.1.3.)

adresa u državi članici registracije na dan izdavanja dokumenta;

(C.4.)

Ako potvrda o registraciji ne sadrži podatke navedene u točki II.6. kodu C.2., uputa da je imatelj potvrde o registraciji:

(a)

vlasnik vozila;

(b)

nije vlasnik vozila;

(c)

u potvrdi o registraciji nije naveden kao vlasnik vozila;

(D)

podaci o vozilu:

(D.1.)

marka;

(D.2.)

tip;

verzija (ako postoji),

izvedba (ako postoji);

(D.3.)

trgovačka oznaka (oznake);

(E)

identifikacijski broj vozila;

(F)

masa;

(F.1.)

tehnički dopuštena najveća ukupna masa vozila, osim za motocikle;

(G)

masa vozila u uporabi s nadogradnjom i uređajem za spajanje kod vučnih vozila bilo koje kategorije, osim kategorije M1;

(H)

razdoblje valjanosti, ako nije neograničeno;

(I)

datum registracije na koju se ta potvrda odnosi;

(K)

homologacijski broj (ako postoji);

(P)

podaci o motoru;

(P.1.)

radni obujam (u cm3);

(P.2.)

najveća neto snaga motora (u kW) (ako postoji);

(P.3.)

vrsta goriva ili izvor energije;

(Q)

omjer snaga/masa (u kW/kg) (samo za motocikle);

(S)

sjedeća mjesta:

(S.1.)

broj sjedala, uključujući sjedalo za vozača;

(S.2.)

broj stajaćih mjesta (prema potrebi).

II.6.   Dio I. potvrde o registraciji može sadržavati i sljedeće podatke ispred kojih se navode odgovarajući usklađeni kodovi Zajednice:

(C)

osobni podaci;

(C.2.)

vlasnik vozila (ponoviti ovisno o broju vlasnika);

(C.2.1.)

prezime ili tvrtka;

(C.2.2.)

drugo(-a) ime(na) ili inicijal(i) (ako postoje);

(C.2.3.)

adresa u državi članici registracije na dan izdavanja dokumenta;

(C.3.)

fizička ili pravna osoba koja upravlja vozilom na temelju zakonskog prava različitog od prava vlasništva;

(C.3.1.)

prezime ili tvrtka;

(C.3.2.)

drugo(-a) ime(na) ili inicijal(i) (ako postoje);

(C.3.3.)

adresa u državi članici registracije na dan izdavanja dokumenta;

(C.5.), (C.6.), (C.7.), (C.8.):

ako se radi izmjene osobnih podataka navedenih u točki II.5. kodu C.1., točki II.6. kodu C.2. i/ili točki II.6. kodu C.3. ne izdaje nova potvrda o registraciji, novi osobni podaci koji odgovaraju tim točkama mogu se unijeti pod kodove (C.5.), (C.6.), (C.7.) ili (C.8.); pritom se raščlanjuju u skladu s uputama iz točke II.5. koda C.1., točke II.6. koda C.2., točke II.6. koda C.3. i točke II.5. koda C.4.;

(F)

masa:

(F.2.)

najveća dopuštena masa vozila u uporabi u državi članici registracije;

(F.3.)

najveća dopuštena masa cijelog vozila u uporabi u državi članici registracije;

(J)

kategorija vozila;

(L)

broj osovina;

(M)

međuosovinski razmak (u mm);

(N)

za vozila čija ukupna masa prelazi 3 500 kg, raspodjela tehnički dopuštene najveće ukupne mase po osovinama;

(N.1.)

osovina 1. (u kg);

(N.2.)

osovina 2. (u kg), prema potrebi;

(N.3.)

osovina 3. (u kg), prema potrebi;

(N.4.)

osovina 4. (u kg), prema potrebi;

(N.5.)

osovina 5. (u kg), prema potrebi;

(O)

tehnički dopuštena najveća masa prikolice:

(O.1.)

zakočenog (u kg);

(O.2.)

nezakočenog (u kg);

(P)

motor:

(P.4.)

nazivni okretni moment (u min-1);

(P.5.)

identifikacijski broj motora;

(R)

boja vozila;

(T)

najveća brzina (u km/h);

(U)

razina buke:

(U.1.)

u mirovanju (u dB(A));

(U.2.)

pri okretnom momentu motora (u min-1);

(U.3.)

u vožnji (u dB(A));

(V)

emisija ispušnih plinova:

(V.1.)

CO (u g/km ili g/kWh);

(V.2.)

HC (u g/km ili g/kWh);

(V.3.)

NOx (u g/km ili g/kWh);

(V.4.)

HC + NOx (u g/km);

(V.5.)

čestice kod dizelskih motora (u g/km ili g/kWh);

(V.6.)

korigirani apsorpcijski koeficijent kod dizelskih motora (u min-1);

(V.7.)

CO2 (u g/km);

(V.8.)

kombinirana potrošnja goriva (u l/100 km);

(V.9.)

podatak o ekološkoj kategoriji vozila prema EZ homologaciji tipa;

 

upućivanje na verziju primjenljivu sukladno Direktivi 70/220/EEZ (2) ili Direktivi 88/77/EEZ (3);

(W)

zapremnina spremnika za gorivo (u litrama).

II.7.   Države članice mogu navesti dodatne informacije (u dijelu I. potvrde o registraciji); uz identifikacijske kodove utvrđene u točkama II.5. i II.6., u zagradama mogu navesti i nacionalne kodove.

III.   Specifikacije dijela I. potvrde o registraciji u obliku pametne kartice (alternativa primjerka u papirnatom obliku opisanog u poglavlju II.)

III.1.   Oblik kartice i podaci vidljivi golim okom

Budući da je riječ o mikroprocesorskoj kartici, pametna kartica mora biti oblikovana u skladu s normama iz poglavlja III.5. Podaci pohranjeni na kartici moraju biti vidljivi uobičajenim uređajima za čitanje (kao što se koriste za tahografske kartice).

Na prednjoj strani i poleđini kartice tiskaju se barem podaci navedeni u poglavljima II.4. i II.5.; ti podaci moraju biti čitljivi golim okom (najmanja visina znakova: 6 bodova) i tiskani kako slijedi. (Primjeri mogućega grafičkog oblikovanja prikazani su na slici 1. na kraju ovog odjeljka.)

A.   Osnovni tisak

Osnovni podaci sadržavaju sljedeće:

Prednja strana

(a)

Desno od čipa:

 

na jeziku (jezicima) države članice koja izdaje potvrdu o registraciji

riječi ‚Europska zajednica’,

naziv države članice koja izdaje potvrdu o registraciji,

riječi ‚dio I. potvrde o registraciji’ ili, ako se potvrda sastoji od samo jednog dijela, riječi ‚potvrda o registraciji’ tiskane velikim slovima,

druga oznaka (npr. prijašnja nacionalna oznaka) istovjetnog dokumenta (neobvezno),

naziv nadležnog tijela (neobvezno i u obliku personaliziranog otiska, kako je opisano pod slovom B),

jedinstveni serijski broj dokumenta koji se koristi u državi članici (alternativno u obliku personaliziranog otiska, kako je navedeno pod slovom B).

(b)

Iznad čipa:

 

razlikovna obilježja države članice koja izdaje potvrdu o registraciji, bijele boje na plavom pravokutniku i okružena s dvanaest žutih zvjezdica:

B

Belgija

DK

Danska

D

Njemačka

GR

Grčka

E

Španjolska

F

Francuska

IRL

Irska

I

Italija

L

Luksemburg

NL

Nizozemska

A

Austrija

P

Portugal

FIN

Finska

S

Švedska

UK

Ujedinjena Kraljevina.

(c)

Države članice mogu na donjem rubu, malim slovima, na svojem (svojim) nacionalnom (nacionalnim) jeziku (jezicima), dodati napomenu: ‚Ovaj dokument treba predočiti svakoj ovlaštenoj sobi koja to zatraži’.

(d)

Osnovna boja kartice je zelena (Pantone 362); alternativno je moguć prijelaz iz zelene u bijelu.

(e)

Simbol u obliku kotača (vidjeti predloženo grafičko oblikovanje na slici 1.) tiska se unutar područja tiskanja u donjem lijevom kutu na prednjoj strani kartice.

U pogledu ostaloga, primjenjuju se odredbe poglavlja III.13.

B.   Personalizirani tisak

Personalizirani tisak sadrži sljedeće informacije:

Prednja strana

(a)

naziv nadležnog tijela – vidjeti i slovo Aa);

(b)

naziv tijela koje izdaje potvrdu o registraciji (neobvezno);

(c)

jedinstveni serijski broj dokumenta koji se koristi u državi članici – vidjeti i slovo Aa);

(d)

Sljedeći podaci iz poglavlja II.5.; u skladu s poglavljem II.7., prethodno navedenim usklađenim kodovima Zajednice moguće je dodati pojedinačne nacionalne kodove:

Kod

Uputa

(A)

registracijski broj (službeni broj dozvole);

(B)

datum prve registracije vozila;

(I)

datum registracije na koju se odnosi ova potvrda;

Osobni podaci

(C.1.)

imatelj potvrde o registraciji;

 

(C.1.1.)

prezime(na) ili tvrtka;

 

(C.1.2.)

drugo ime(na) ili inicijal(i) (ako postoje);

 

(C.1.3.)

adresa u državi članici registracije na dan izdavanja dokumenta;

(C.4.)

Ako rubrike potvrde o registraciji, utvrđene u odjeljcima A i B, ne sadrže podatke definirane u poglavlju II.6., kodu C.2., uputa da je nositelj potvrde o registraciji;

(a)

vlasnik vozila;

(b)

nije vlasnik vozila;

(c)

u potvrdi o registraciji nije naveden kao vlasnik vozila;

Poleđina

Na poleđini se navode barem svi preostali podaci utvrđeni u poglavlju II.5.; u skladu s poglavljem II.7. gore navedenim usklađenim kodovima Zajednice mogu se dodati pojedinačni nacionalni kodovi.

Riječ je o sljedećim podacima:

Kodovi

Uputa

Podaci o vozilu (vodeći računa o napomenama iz poglavlja II.5.)

 

(D.1.)

marka;

 

(D.2.)

tip (varijanta/izvedba, prema potrebi);

 

(D.3.)

trgovačka oznaka (oznake);

(E)

identifikacijski broj vozila;

 

(F.1.)

tehnički dopuštena najveća masa vozila, osim za motocikle (kg);

(G)

masa vozila u uporabi s nadogradnjom i uređajem za spajanje kod vučnih vozila svih kategorija, osim kategorije M1 (kg);

(H)

razdoblje valjanosti, ako nije neograničeno;

(K)

homologacijski broj (ako postoji);

 

(P.1.)

radni obujam motora (u cm3);

 

(P.2.)

nazivna snaga motora (u kW);

 

(P.3.)

vrsta goriva ili izvor energije;

(Q)

omjer snaga/masa (u kW/kg) (samo za motocikle);

 

(S.1.)

broj sjedala, uključujući sjedalo za vozača;

 

(S.2.)

broj stajaćih mjesta (ako ih ima).

Neobvezno, na poleđini kartice mogu se navesti i dodatni podaci iz poglavlja II.6. (s usklađenim kodovima) i poglavlja II.7.

C.   Fizička zaštita pametne kartice

Fizičku sigurnost dokumenta ugrožavaju:

krivotvorenje kartica: izrada nove kartice koja je vrlo slična pravom dokumentu, bilo ex nihilo bilo kopiranjem izvornog doklumenta,

materijalne promjene: promjena svojstva izvornog dokumenta, npr. izmjenom nekih na dokumentu otisnutih podataka.

Materijal koji se koristi za dio I. potvrde o registraciji zaštićuje se od krivotvorenja korištenjem barem triju od sljedećih tehnika:

mikrotisak,

giljoširanje*,

tisak u duginim bojama,

lasersko graviranje,

ultraljubičasta fluorescentna tinta,

tinta čija se boja mijenja ovisno o kutu gledanja*,

tinta čija se boja mijenja ovisno o temperaturi*,

posebni hologrami*,

varijabilne laserske slike,

optički varijabilne slike.

Države članice mogu koristiti i dodatnu zaštitu.

U osnovi, prednost treba dati tehnikama označenima zvjezdicom jer službenicima kaznenog progona omogućuju provjeru valjanosti kartice bez posebnih sredstava.

Image

III.2.   Pohranjivanje i zaštita podataka

Osim podataka iz poglavlja III.1., vidljivih golim okom, na površini kartice pohranjuju se ili se mogu pohraniti sljedeći podaci ispred kojih se navode usklađene zajednički kodovi (prema potrebi u vezi s pojedinačnim kodovima država članica u skladu s poglavljem II.7.):

(A)

Podaci u skladu s poglavljima II.4. i II.5.

Svi podaci navedeni u poglavljima II.4. i II.5. obvezno se pohranjuju na karticu.

(B)

Ostali podaci u skladu s poglavljem II.6.

Osim toga, države članice mogu, u mjeri u kojoj je to potrebno, na karticu pohraniti dodatne podatke predviđene u poglavlju II.6.

(C)

Ostali podaci u skladu s poglavljem II.7.

Neobvezno se na karticu mogu pohraniti i dodatni podaci.

Podaci iz slova A i B pohranjuju se u dvije odgovarajuće datoteke pregledne strukture (vidjeti ISO/IEC 7816-4). Države članice mogu odlučiti o pohranjivanju podataka iz slova C u skladu sa svojim potrebama.

Za te datoteke nema ograničenja u pogledu čitanja.

Pristup tim datotekama u pogledu pisanja ograničen je na nadležna nacionalna tijela (i njihove ovlaštene agencije) u državi članici koja izdaje pametnu karticu.

Pristup u pogledu pisanja dopušten je samo nakon asimetrične autentifikacije razmjenom ključeva sesije radi zaštite sesije između kartice registracije vozila i sigurnosnog modula (npr. kartice sigurnosnog modula) nacionalnih nadležnih tijela (ili njihovih ovlaštenih agencija). Tako se prije postupka autentifikacije razmjenjuju CV-certifikati (odnosno pomoću kartice provjerljivi certifikati) prema normi ISO/IEC 7816-8. CV-certifikati sadrže odgovarajuće javne ključeve koji se izdaju i koriste u postupku autentifikacije koji slijedi. Te certifikate potpisuju nacionalna nadležna tijela, a sadrže predmet autorizacije (autorizacija imatelja potvrde) u skladu s normom ISO/IEC 7816-9 radi šifriranja ovlaštenja pristupa kartici ovisno o ulozi pristupa. To ovlaštenje pristupa kartici, ovisno o ulozi pristupa, povezano je s nacionalnim nadležnim tijelom (npr. radi ažuriranja polja podataka).

Odgovarajući javni ključevi nacionalnog nadležnog tijela pohranjuju se na karticu kao temeljni javni ključ (trust anchor).

Specifikacija datoteka i naredbi potrebnih za postupak autentifikacije i postupak pisanja u nadležnosti je država članica. Stupanj sigurnosti odobrava se ocjenjivanjem na temelju zajedničkih mjerila u skladu s EAL4+. Povećanja su sljedeća: 1. AVA_MSU.3 Analiza i testiranje stanja koja nisu sigurna; 2. AVA_VLA.4 Visoka otpornost.

(D)

Podaci za provjeru autentičnosti registracijskih podataka

Nadležni izdavatelj izračunava svoj elektronički potpis za sve podatke u datoteci koja sadržava podatke iz slova A ili B te ga pohranjuje u povezanu datoteku. Ti potpisi omogućuju provjeru autentičnosti pohranjenih podataka. Na karticama se pohranjuju sljedeći podaci:

elektronički potpis registracijskih podataka povezanih sa slovom A,

elektronički potpis registracijskih podataka povezanih sa slovom B.

U svrhu provjere tih elektroničkih potpisa, na kartici se pohranjuju:

potvrde nadležnog izdavatelja koji izračunava potpise za podatke iz slova A i B.

Elektronički potpisi i potvrde mogu se čitati bez ograničenja. Pristup elektroničkim potpisima i potvrdama u pogledu pisanja ograničen je na nacionalna nadležna tijela.

III.3.   Sučelje

Za povezivanje na sučelje koriste se vanjski kontakti. Kombinacija vanjskih kontakata s transponderom nije obvezna.

III.4.   Kapacitet pohrane na karticu

Kartica treba imati dovoljno veliki kapacitet pohrane podataka navedenih u poglavlju III.2.

III.5.   Norme

Pametna kartica i uređaji za čitanje koji se koriste trebaju biti u skladu sa sljedećim normama:

:

ISO 7810

:

Norme za identifikacijske kartice (plastične kartice): Fizička svojstva,

:

ISO 7816-1 i -2

:

Fizička svojstva pametnih kartica, dimenzije i lokacija kontakata,

:

ISO 7816-3

:

Električna svojstva kontakata, prijenosni protokoli,

:

ISO 7816-4

:

Sadržaji komunikacija, podatkovna struktura pametne kartice, sigurnosna arhitektura, mehanizmi pristupa,

:

ISO 7816-5

:

Struktura identifikatora aplikacije, odabir i izvršavanje identifikatora aplikacije, postupak registracije identifikatora aplikacije (sustav numeriranja),

:

ISO 7816-6

:

Međusektorski podatkovni elementi za razmjenu,

:

ISO 7816-8

:

Kartice s integriranim krugom (krugovima) i kontaktima – Sigurnosne međusektorske naredbe,

:

ISO 7816-9

:

Kartice s integriranim krugom (krugovima) i kontaktima – Dodatne međusektorske naredbe.

III.6.   Tehnička svojstva i prijenosni protokoli

Format je ID-1 (uobičajena veličina, vidjeti ISO/IEC 7810).

Kartica podupire prijenosni protokol T = 1 u skladu s ISO/IEC 7816-3. Dodatno se mogu podupirati i drugi prijenosni protokoli, npr. T = 0, USB ili beskontaktni protokoli.

Za bitni prijenos primjenjuje se ‚izravna konvencija’, (vidjeti ISO/IEC 7816-3).

A.

Napon napajanja, napon programiranja

Kartica radi s Vcc = 3V (+/0,3V) ili s Vcc = 5V (+/0,5V). Napon programiranja na kontaktu C6 nije potreban.

B.

Odgovor na resetiranje (ATR)

Bajt za veličinu informacijskog polja kartice prikazuje se u ATR-u u znaku TA3. Ta vrijednost treba iznositi barem ‚80h’ (= 128 bajtova).

C.

Odabir parametara protokola

Potpora odabira parametara protokola (protocol parameter selection, PPS) u skladu s ISO/IEC 7816-3 je obvezna. Koristi se za odabir T = 1, ako je dodatno na kartici prisutan T = 0, te za dogovor o parametrima Fi/Di radi postizanja većih prijenosnih brzina.

D.

Prijenosni protokol T = 1

Potpora ulančavanju je obvezna.

Dopuštena su sljedeća pojednostavnjenja:

NAD bajt: ne koristi se (NAD treba podesiti na ‚00’),

S-Block ABORT: ne koristi se,

Pogreška stanja S-Block VPP: ne koristi se.

IFD naznačuje veličinu informacijskog polja uređaja (IFSD) neposredno nakon ATR-a, tj. IFD prenosi zahtjev IFS bloka S nakon ATR-a, a kartica mu šalje natrag IFS blok S.Preporučena vrijednost IFSD-a je 254 bajtova.

III.7.   Temperaturni raspon

Potvrda o registraciji u obliku pametne kartice mora ispravno raditi u svim klimatskim uvjetima uobičajenima na području Zajednice, a barem unutar temperaturnog raspona naznačenog u ISO 7810. Kartice moraju ispravno raditi unutar raspona vlažnosti od 10 % do 90 %.

III.8.   Fizički vijek trajanja

Ako se koristi u skladu s okolišnim i elektroničkim specifikacijama, kartica mora ispravno raditi deset godina. Materijal od kojeg je kartica izrađena treba izabrati na način koji jamči navedeni životni vijek.

III.9.   Električna svojstva

Tijekom uporabe, kartice moraju ispunjavati zahtjeve Direktive Komisije 95/54/EZ (4) od 31. listopada 1995.1 o elektromagnetskoj kompatibilnosti te moraju biti zaštićene od elektrostatičkog pražnjenja.

III.10.   Struktura datoteka

U tablici 1. navedene su obvezne temeljne datoteke (elementary files, EF) aplikacije DF (vidjeti ISO/IEC 7816-4) DF.Registration. Sve su te datoteke pregledno ustrojene. Zahtjevi za pristup opisani su u poglavlju III.2. Veličine datoteka određuju države članice u skladu sa svojim potrebama.

Tablica 1.

Ime datoteke

Identifikator datoteke

Opis

EF.Registration_A

‚D001’

Registracijski podaci u skladu s poglavljima II.4. i II.5.

EF.Signature_A

‚E001’

Elektronički potpis za cjelokupni podatkovni sadržaj datoteke EF.Registration_A

EF.C.IA_A.DS

‚C001’

X.509v3 Certifikat nadležnog izdavatelja koji izračunava potpise za EF.Signature_A

EF.Registration_B

‚D011’

Registracijski podaci u skladu s poglavljem II.6.

EF.Signature_B

‚E011’

Elektronički potpis za cjelokupni podatkovni sadržaj datoteke EF.Registration_B

EF.C.IA_B.DS

‚C011’

X.509v3 Certifikat nadležnog izdavatelja koji izračunava potpise za EF.Signature_B

III.11.   Struktura podataka

Pohranjene potvrde su u formatu X.509v3 u skladu s ISO/IEC 9594-8. Elektronički potpisi pohranjuju se pregledno.

Registracijski podaci pohranjuju se kao podatkovni objekti BER-TLV (vidjeti ISO/IEC 7816-4) u odgovarajućim temeljnim datotekama. Polja s vrijednostima kodirana su kao znakovi ASCII u skladu s ISO/IEC 8824-1, vrijednosti ‚C0’-‚FF’ definiraju se u skladu s ISO/IEC 8859-1 (skup znakova latinica 1), ISO/IEC 8859-7 (skup grčkih znakova), odnosno ISO/IEC 8859-5 (skup ćiriličnih znakova). Format datuma je YYYYMMDD.

U tablici 2. navedene su oznake (tags) za identifikaciju podatkovnih objekata koji odgovaraju registracijskim podacima iz poglavlja II.4. i II.5. zajedno s dodatnim podacima iz poglavlja III.1. Osim ako nije drukčije određeno, podatkovni objekti navedeni u tablici 2. obvezni su. Neobvezni podatkovni objekti smiju se izostaviti. Stupac ‚oznaka’ (tag) označuje razinu gniježđenja.

Tablica 2.

Oznaka (tag)

Opis

‚78’

 

 

 

Tijelo koje dodjeljuje kompatibilne oznake; ugniježđeni objekt: ‚4F’ (vidjeti ISO/IEC 7816-4 i ISO/IEC 7816-6)

 

‚4F’

 

 

Identifikator aplikacije (vidjeti ISO/IEC 7816-4)

‚71’

 

 

 

Međusektorski predložak (vidjeti ISO/IEC 7816-4 i ISO/IEC 7816-6) koji odgovara obveznim podacima dijela 1. potvrde o registraciji i koji ugnježđuje sve sljedeće objekte

 

‚80’

 

 

Verzija definicije oznake (tag)

 

‚9F33’

 

 

Naziv države članice koja izdaje dio I. potvrde o registraciji

 

‚9F34’

 

 

Druga (npr. prijašnja nacionalna) oznaka istovjetnog dokumenta (neobvezno)

 

‚9F35’

 

 

Naziv nadležnog tijela

 

‚9F36’

 

 

Naziv tijela koje izdaje potvrdu o registraciji (neobvezno)

 

‚9F37’

 

 

Korišten skup znakova:

‚00’

:

ISO/IEC 8859-1 (skup znakova latinica 1)

‚01’

:

ISO/IEC 8859-5 (skup ćiriličnih znakova)

‚02’

:

ISO/IEC 8859-7 (skup grčkih znakova)

 

‚9F38’

 

 

Jedinstveni serijski broj dokumenta koji se koristi u državi članici

 

‚81’

 

 

Registracijski broj

 

‚82’

 

 

Datum prve registracije

 

‚Al’

 

 

Osobni podaci; ugniježđeni objekti: ‚A2’ i ‚86’

 

 

‚A2’

 

Imatelj potvrde o registraciji; ugniježđeni objekti: ‚83’, ‚84’ i ‚85’

 

 

 

‚83’

Prezime ili tvrtka

 

 

 

‚84’

Drugo ime (imena) ili inicijali (neobvezno)

 

 

 

‚85’

Adresa u državi članici

 

 

‚86’

 

‚00’

:

je vlasnik vozila

‚01’

:

nije vlasnik vozila

‚02’

:

nije naveden kao vlasnik vozila

 

‚A3’

 

 

Vozilo; ugniježđeni objekti: ‚87’, ‚88’ i ‚89’

 

 

‚87’

 

Marka vozila

 

 

‚88’

 

Tip vozila

 

 

‚89’

 

Trgovačka oznaka vozila

 

‚8A’

 

 

Identifikacijski broj vozila

 

‚A4’

 

 

Masa; ugniježđeni objekt: ‚8B’

 

 

‚8B’

 

Masa, tehnički dopuštena najveća masa vozila

 

‚8C’

 

 

Masa vozila u uporabi s nadgradnjom

 

‚8D’

 

 

Razdoblje valjanosti

 

‚8E’

 

 

Datum registracije na koju se ova potvrda odnosi

 

‚8F’

 

 

Homologacijski broj

 

‚A5’

 

 

Motor; ugniježđeni objekti: ‚90’, ‚91’ i ‚92’

 

 

‚90’

 

Radni obujam motora

 

 

‚91’

 

Najveća nazivna snaga motora

 

 

‚92’

 

Motor: vrsta goriva

 

‚93’

 

 

Omjer snaga/masa

 

‚A6’

 

 

Sjedeća mjesta; ugniježđeni objekti: ‚94’ i ‚95’

 

 

‚94’

 

Broj sjedala

 

 

‚95’

 

Broj stajaćih mjesta

U tablici 3. navedene su oznake (tags) za identifikaciju podatkovnih objekata koji odgovaraju registracijskim podacima iz poglavlja II.6. Podatkovni objekti navedeni u tablici 3. nisu obvezni.

Tablica 3.

Oznaka (tag)

Opis

‚78’

 

 

 

Tijelo koje dodjeljuje kompatibilne oznake; ugniježđeni objekt: ‚4F’ (vidjeti ISO/IEC 7816-4 i ISO/IEC 7816-6)

 

‚4F’

 

 

Identifikator aplikacije (vidjeti ISO/IEC 7816-4)

‚72’

 

 

 

Međusektorski predložak (vidjeti ISO/IEC 7816-4 i ISO/IEC 7816-6) koji odgovara neobveznim podacima iz dijela 1. potvrde o registraciji, poglavlja II.6., koji ugniježđuje sve sljedeće objekte

 

‚80’

 

 

Verzija definicije oznake (tag)

 

‚Al’

 

 

Osobni podaci; ugniježđeni objekti: ‚A7’, ‚A8’ i ‚A9’

 

 

‚A7’

 

Vlasnik vozila; ugniježđeni objekti: ‚83’, ‚84’ i ‚85’

 

 

 

-

 

 

 

‚A8’

 

Drugi vlasnik vozila; ugniježđeni objekti: ‚83’, ‚84’ i ‚85’

 

 

 

-

 

 

 

‚A9’

 

Osoba koja smije upravljati vozilom na temelju subjektivnog prava različitog od prava vlasništva; ugniježđeni objekti: ‚83’, ‚84’ i ‚85’

 

 

 

-

 

 

‚A4’

 

 

Masa; ugniježđeni objekti: ‚96’ i ‚97’

 

 

‚96’

 

Naveća dopuštena masa vozila u uporabi

 

 

‚97’

 

Najveća dopuštena masa skupine vozila u uporabi

 

‚98’

 

 

Kategorija vozila

 

‚99’

 

 

Broj osovina

 

‚9A’

 

 

Međuosovinski razmak

 

‚AD’

 

 

Raspodjela tehnički dopuštene najveće mase po osovinama; ugniježđeni objekti: ‚9F1F’, ‚9F20’, ‚9F21’, ‚9F22’ i ‚9F23’

 

 

‚9F1F’

 

Osovina 1

 

 

‚9F20’

 

Osovina 2

 

 

‚9F21’

 

Osovina 3

 

 

‚9F22’

 

Osovina 4

 

 

‚9F23’

 

Osovina 5

 

‚AE’

 

 

Tehnički dopuštena najveća masa prikolice; ugniježđeni objekti: ‚9B’ i ‚9C’

 

 

‚9B’

 

Zakočen

 

 

‚9C’

 

Nezakočen

 

‚A5’

 

 

Motor, ugniježđeni objekti: ‚9D’ i ‚9E’

 

 

‚9D’

 

Nazivni okretni moment

 

 

‚9E’

 

Identifikacijski broj motora

 

‚9F24’

 

 

Boja vozila

 

‚9F25’

 

 

Najveća brzina

 

‚AF’

 

 

Razina buke; ugniježđeni objekti: ‚DF26’, ‚DF27’ i ‚DF28’

 

 

‚9F26’

 

U mirovanju

 

 

‚9F27’

 

Okretni moment motora

 

 

‚9F28’

 

U vožnji

 

‚B0’

 

 

Emisije ispušnih plinova; ugniježđeni objekti: ‚9F29’, ‚9F2A’, ‚9F2B’, ‚9F2C’, ‚9F2D’, ‚9F2E’, ‚9F2F’, ‚9F30’ i ‚9F31’

 

 

‚9F29’

 

CO

 

 

‚9F2-A’

 

HC

 

 

‚9F2B’

 

NOx

 

 

‚9F2C’

 

HC + NOx

 

 

‚9F2-D’

 

Čestice kod dizelskih motora

 

 

‚9F2E’

 

Korigiran apsorpcijski koeficijent kod dizelskih motora

 

 

‚9F2F’

 

CO2

 

 

‚9F30’

 

Kombinirana potrošnja goriva

 

 

‚9F31’

 

Naznaka okolišne ketegorije vozila u pogledu EZ homologacije

 

‚9F32’

 

 

Zapremnina spremnika za gorivo

Strukturu i oblik podataka u skladu s poglavljem II.7 utvrđuju države članice.

III.12.   Čitanje registracijskih podataka

A.   Odabir aplikacije

Aplikaciju ‚Registracija vozila’ moguće je odabrati naredbom SELECT DF (imenom, vidjeti ISO/IEC 7816-4) s njezinim aplikacijskim identifikatorom (AID). Vrijednost AID-a traži se od laboratorija koji odabere Europska komisija.

B.   Čitanje podataka iz datoteke

Datoteke koje odgovaraju poglavlju II., slovima A, B i D, moguće je odabrati pomoću naredbe SELECT (vidjeti ISO/IEC 7816-4) s parametrom naredbe P1 podešenim na ‚02’, parametrom naredbe P2 podešenim na ‚04’ i identifikatorom datoteke u podatkovnom polju naredbe (vidjeti poglavlje X. tablicu 1.). Vraćeni predložak FCP sadrži veličine datoteka, što može biti korisno za čitanje tih datoteka.

Te se datoteke moraju moći čitati pomoću naredbe READ BINARY (vidjeti ISO/IEC 7816-4), pri čemu je podatkovno polje naredbe prazno, a Le podešen na duljinu očekivanih podataka korištenjem kratkog Le.

C.   Provjera autentičnosti podataka

Provjera autentičnosti pohranjenih podataka može se obaviti provjerom odgovarajućeg elektroničkog potpisa. To znači da se, osim registracijskih podataka, s registracijske kartice može očitati i odgovarajući elektronički potpis.

Javni ključ za provjeru potpisa može se dobiti iščitavanjem odgovarajuće potvrde tijela izdavatelja s registracijske kartice. Potvrda sadrži javni ključ i identitet odgovarajućeg nadležnog tijela. Osim pomoću registracijske kartice, potpisi se mogu provjeravati i pomoću nekog drugog sustava.

Države članice mogu zatražiti javne ključeve i potvrde radi provjere potvrde tijela izdavatelja.

III.13.   Posebne odredbe

Bez obzira na ostale ovdje sadržane odredbe, države članice mogu, nakon što o tome obavijeste Komisiju, dodati boje, oznake ili simbole. Osim toga, za određene podatke iz poglavlja III.2, slova C, države članice mogu odobriti i format XML kao i pristup preko TCP/IP-a.

Države članice mogu, uz suglasnost Europske komisije, na karticu o registraciji vozila dodati i druge aplikacije za koje na razini EU-a još ne postoje usklađeni propisi ili dokumenti (npr. potvrda o tehničkom pregledu) radi ostvarivanja dodatnih, s vozilom povezanih usluga.

PRILOG II.

DIO II. POTVRDE O REGISTRACIJI (5)

I.   Ovaj se dio izdaje u jednom od dva oblika: kao papirnata isprava ili kao pametna kartica. Karakteristike dokumenta u papirnatom obliku navedene su u poglavlju II., a one pametne kartice u poglavlju III.

II.   Specifikacije dijela II. potvrde o registraciji u papirnatom obliku

II.1.   Ukupne dimenzije potvrde o registraciji ne smiju biti veće od dimenzija formata A4 (210 × 297 mm) ili preklopljenog formata A4.

II.2.   Papir koji se koristi za dio II. potvrde o registraciji zaštićuje se od krivotvorenja korištenjem barem dviju sljedećih tehnika:

grafička,

vodeni žig,

fluorescentna vlakna, ili

fluorescentni tisak.

Države članice mogu uvesti dodatne oblike zaštite.

II.3.   Dio II. potvrde o registraciji može se sastojati od više stranica. Države članice odlučuju o broju stranica u skladu s podacima sadržanima u dokumentu i njegovu grafičkom oblikovanju.

II.4.   Prva stranica dijela II. potvrde o registraciji sadrži:

naziv države članice koja izdaje dio II. potvrde o registraciji,

razlikovna obilježja države članice koja izdaje dio II. potvrde o registraciji, odnosno:

B

Belgija

DK

Danska

D

Njemačka

GR

Grčka

E

Španjolska

F

Francuska

IRL

Irska

I

Italija

L

Luksemburg

NL

Nizozemska

A

Austrija

P

Portugal

FIN

Finska

S

Švedska

UK

Ujedinjena Kraljevina,

naziv nadležnog tijela,

riječi ‚dio II. potvrde o registraciji’, tiskane velikim slovima na jeziku ili jezicima država članica koje izdaju potvrdu o registraciji; nakon odgovarajućeg razmaka navedene se riječi tiskaju i malim slovima na drugim jezicima Europske zajednice

riječi ‚Europska zajednica’, tiskane na jeziku ili jezicima države članice koja izdaje dio II. potvrde o registraciji

broj dokumenta.

II.5.   Dio II. potvrde o registraciji sadržava i sljedeće podatke ispred kojih se navode odgovarajući usklađeni kodovi Zajednice:

(A)

registracijski broj;

(B)

datum prve registracije vozila;

(D)

vozilo:

(D.1)

marka;

(D.2.)

tip;

verzija (ako postoji),

izvedba (ako postoji),

(D.3.)

trgovačka oznaka (oznake);

(E)

identifikacijski broj vozila;

(K)

homologacijski broj (ako postoji).

II.6.   Dio II. potvrde o registraciji može sadržavati i sljedeće podatke ispred kojih se navode odgovarajući usklađeni kodovi Zajednice:

(C)

osobni podaci;

(C.2.)

vlasnik vozila;

(C.2.1.)

prezime(na) ili tvrtke;

(C.2.2.)

drugo(-a) ime(na) ili inicijal(i) (prema potrebi);

(C.2.3.)

adresa u državi članici registracije na dan izdavanja isprave;

(C.3.)

fizička ili pravna osoba koja smije koristiti vozilo na temelju subjektivnog prava različitog od prava vlasništva;

(C.3.1.)

prezime(na) ili tvrtka;

(C.3.2.)

drugo(-a) ime(na) ili inicijal(i) (ako postoje);

(C.3.3.)

adresa u državi članici registracije na dan izdavanja isprave;

(C.5.), (C.6.)

ako se radi izmjena osobnih podataka iz točke II.6. oznake C.2. i/ili točke II.6. oznake C.3. ne izdaje novi dio II. potvrde o registraciji, novi osobni podaci koji odgovaraju tim točkama mogu se unijeti pod kodove (C.5.) ili (C.6.); pri tom se raščlanjuju u skladu s točkom II.6. kodom C.2. i točkom II.6. kodom C.3.;

(J)

kategorija vozila.

II.7.   Države članice mogu u dijelu II. potvrde o registraciji navesti dodatne informacije; uz identifikacijske oznake utvrđene u točkama II.5. i II.6., u zagradama mogu navesti i nacionalne kodove.

III.   Specifikacije dijela II. potvrde o registraciji u obliku pametne kartice (alternativa primjerka u papirnatom obliku opisanoj u poglavlju II.)

III.1.   Format kartice i podaci vidljivi golim okom

Budući da je riječ o mikroprocesorskoj kartici, pametna kartica mora biti oblikovana u skladu s normama iz poglavlja III.5.

Na prednjoj strani i poleđini kartice tiskaju se barem podaci navedeni u poglavljima II.4. i II.5.; ti podaci moraju biti čitljivi golim okom (najmanja visina znakova: 6 bodova) i tiskani kako slijedi. (Primjeri mogućega grafičkog oblikovanja prikazani su na slici 2. na kraju ovog odjeljka).

A.   Osnovni tisak

Osnovni podaci uključuju sljedeće:

Prednja strana

(a)

Desno od čipa:

 

na jeziku (jezicima) države članice koja izdaje potvrdu o registraciji

riječi ‚Europska zajednica’,

naziv države članice koja izdaje potvrdu o registraciji,

riječi ‚dio II. potvrde o registraciji’, tiskane velikim slovima,

druga oznaka (npr. prijašnja nacionalna oznaka) istovrijednog dokumenta (neobvezno),

naziv nadležnog tijela (alternativno i u obliku personaliziranog otiska, kako je opisano pod slovom B),

jedinstveni serijski broj dokumenta koji se koristi u državi članici (alternativno u obliku personaliziranog otiska, kako je navedeno pod slovom B).

(b)

Iznad čipa:

 

razlikovna obilježja države članice koja izdaje potvrdu o registraciji, bijele boje na plavom pravokutniku i okružena s dvanaest žutih zvjezdica:

B

Belgija

DK

Danska

D

Njemačka

GR

Grčka

E

Španjolska

F

Francuska

IRL

Irska

I

Italija

L

Luksemburg

NL

Nizozemska

A

Austrija

P

Portugal

FIN

Finska

S

Švedska

UK

Ujedinjena Kraljevina.

(c)

Države članice mogu na donjem rubu malim slovima na svojem (svojim) nacionalnom (nacionalnim) jeziku (jezicima) dodati napomenu: ‚Ova se isprava treba čuvati na sigurnom mjestu izvan vozila’.

(d)

Osnovna boja kartice je crvena (Pantone 194); alternativno je moguć prijelaz iz crvene u bijelu.

(e)

Simbol u obliku kotača (vidjeti predloženo grafičko oblikovanje) tiska se unutar područja tiskanja u donjem lijevom kutu na prednjoj strani kartice.

U pogledu ostaloga, primjenjuju se odredbe poglavlja III.13.

B.   Personalizirani tisak

Personalizirani tisak sadrži sljedeće informacije:

Prednja strana

(a)

Naziv nadležnog tijela – vidjeti također slovo Aa.

(b)

Naziv tijela koje izdaje potvrdu o registraciji (neobvezno).

(c)

Jedinstveni serijski broj dokumenta koji se koristi u državi članici – vidjeti također slovo Aa.

(d)

Sljedeći podaci iz poglavlja II.5.; u skladu s poglavljem II.7., prethodno navedenim usklađenim kodovima Zajednice moguće je dodati pojedinačne nacionalne kodove:

Brojčana oznaka

Uputa

A

registracijski broj (službeni broj dozvole)

B

datum prve registracije vozila

Poleđina

Na poleđini se navode barem svi preostali podaci utvrđeni u poglavlju II.5.; u skladu s poglavljem II.7. gore navedenim usklađenim kodovima Zajednice mogu se dodati pojedinačni nacionalni kodovi.

Riječ je o sljedećim podacima:

Kodovi

Uputa

Podaci o vozilu (vodeći računa o napomenama iz poglavlja II.5.)

D.1.

marka

D.2.

tip (varijanta/izvedba, prema potrebi)

D.3.

trgovačka oznaka (oznake)

E

identifikacijski broj vozila

K

homologacijski broj (ako postoji)

Neobvezno se na poleđini kartice mogu navesti i dodatni podaci iz poglavlja II.6. (s usklađenim kodovima) i poglavlja II.7.

C.   Fizička zaštita pametne kartice

Fizičku sigurnost dokumenta ugrožavaju:

krivotvorenje kartica: izrada nove kartice koja je vrlo slična pravom dokumentu, bilo ex nihilo bilo kopiranjem izvornog dokumenta,

materijalne promjene: promjena svojstva izvornog dokumenta, npr. izmjenom nekih na dokumentu otisnutih podataka.

Materijal koji se koristi za dio II. potvrde o registraciji zaštićuje se od krivotvorenja korištenjem barem triju od sljedećih tehnika:

mikrotisak,

giljoširanje*,

tisak u duginim bojama,

lasersko graviranje,

ultraljubičasta fluorescentna tinta,

tinta čija se boja mijenja ovisno o kutu gledanja*,

tinta čija se boja mijenja ovisno o temperaturi*,

posebni hologrami*,

varijabilne laserske slike,

optički varijabilne slike.

Države članice mogu koristiti i dodatnu zaštitu.

U osnovi, prednost treba dati tehnikama označenima zvjezdicom jer službenicima kaznenog progona omogućuju provjeru valjanosti kartice bez posebnih sredstava.

Image

III.2.   Pohranjivanje i zaštita podataka

Osim podataka iz poglavlja III.1., vidljivih golim okom, na površini kartice pohranjuju se ili se mogu pohraniti sljedeći podaci ispred kojih se navode usklađeni zajednički kodovi (prema potrebi u vezi s pojedinačnim kodovima države članice u skladu s poglavljem II.7.):

(A)

Podaci u skladu s poglavljima II.4. i II.5.

Svi podaci navedeni u poglavljima II.4. i II.5. obvezno se pohranjuju na karticu.

(B)

Ostali podaci u skladu s poglavljem II.6.

Osim toga, države članice mogu, u mjeri u kojoj je to potrebno, na karticu pohraniti dodatne podatke predviđene poglavljem II.6.

(C)

Ostali podaci u skladu s poglavljem II.7.

Neobvezno se na karticu mogu pohraniti i dodatni podaci od općeg interesa koji se odnose na vozilo.

Podaci iz slova A i B pohranjuju se u dvije odgovarajuće datoteke pregledne strukture (vidjeti ISO/IEC 7816-4). Države članice mogu odlučiti o pohranjivanju podataka iz slova C u skladu sa svojim potrebama.

Za te datoteke nema ograničenja u pogledu čitanja.

Pristup tim datotekama u pogledu pisanja ograničen je na nadležna nacionalna tijela (i njihove ovlaštene agencije) u državi članici koja izdaje pametnu karticu.

Pristup u pogledu pisanja dopušten je samo nakon asimetrične autentifikacije razmjenom ključeva sesije radi zaštite sesije između kartice registracije vozila i sigurnosnog modula (npr. kartice sigurnosnog modula) nacionalnih nadležnih tijela (ili njihovih ovlaštenih agencija). Tako se prije postupka autentifikacije razmjenjuju CV-certifikati prema normi ISO/IEC 7816-8. CV-certifikati sadrže odgovarajuće javne ključeve koji se izdaju i koriste u postupku autentifikacije koji slijedi. Te certifikate potpisuju nacionalna nadležna tijela, a sadrže predmet autorizacije (autorizacija imatelja potvrde) u skladu s normom ISO/IEC 7816-9 radi šifriranja ovlaštenja pristupa kartici ovisno o ulozi pristupa. To ovlaštenje pristupa kartici ovisno o ulozi pristupa povezano je s nacionalnim nadležnim tijelom (npr. radi ažuriranja polja podataka).

Odgovarajući javni ključevi nacionalnog nadležnog tijela pohranjuju se na karticu kao temeljni javni ključ (trust anchor).

Specifikacija datoteka i naredbi potrebnih za postupak autentifikacije i postupak pisanja u nadležnosti je država članica. Stupanj sigurnosti odobrava se ocjenjivanjem na temelju zajedničkih mjerila u skladu s EAL4+. Povećanja su sljedeća: 1. AVA_MSU.3 Analiza i testiranje stanja koja nisu sugurna; 2. AVA_VLA.4 Visoka otpornost.

(D)

Podaci za provjeru autentičnosti registracijskih podataka

Nadležni izdavatelj izračunava svoj elektronički potpis za sve podatke u datoteci koja sadrži podatke iz slova A ili B te ga pohranjuje u povezanu datoteku. Ti potpisi omogućuju provjeru autentičnosti pohranjenih podataka. Na karticama se pohranjuju sljedeći podaci:

elektronički potpis registracijskih podataka povezanih sa slovom A,

elektronički potpis registracijskih podataka povezanih sa slovom B.

U svrhu provjere tih elektroničkih potpisa na kartici se pohranjuju:

potvrde nadležnog izdavatelja koji izračunava potpise za podatke iz slova A i B.

Elektronički potpisi i potvrde mogu se čitati bez ograničenja. Pristup elektroničkim potpisima i potvrdama u pogledu pisanja ograničen je na nacionalna nadležna tijela.

III.3.   Sučelje

Za povezivanje na sučelje koriste se vanjski kontakti. Kombinacija vanjskih kontakata s transponderom nije obvezna.

III.4.   Kapacitet pohrane na karticu

Kartica treba imati dovoljno veliki kapacitet pohrane podataka navedenih u poglavlju III.2.

III.5.   Norme

Pametna kartica i uređaji za čitanje koji se koriste trebaju biti u skladu sa sljedećim normama:

:

ISO 7810

:

Norme za identifikaciju kartica (plastične kartice): Fizička svojstva,

:

ISO 7816-1 i -2

:

Fizička svojstva pametnih kartica, dimenzije i lokacija kontakata,

:

ISO 7816-3

:

Električna svojstva kontakata, prijenosni protokoli,

:

ISO 7816-4

:

Sadržaji komunikacija, podatkovna struktura pametne kartice, sigurnosna arhitektura, mehanizmi pristupa,

:

ISO 7816-5

:

Struktura identifikatora aplikacije, odabir i izvršavanje identifikatora aplikacije, postupak registracije identifikatora aplikacije (sustav numeriranja),

:

ISO 7816-6

:

Međusektorski podatkovni elementi za razmjenu,

:

ISO 7816-8

:

Kartice s integriranim krugom (krugovima) i kontaktima – Sigurnosne međusektorske naredbe,

:

ISO 7816-9

:

Kartice s integriranim krugom (krugovima) i kontaktima – Dodatne međusektorske naredbe.

III.6.   Tehnička svojstva i prijenosni protokoli

Format je ID-1 (uobičajena veličina, vidjeti ISO/IEC 7810).

Kartica podupire prijenosni protokol T = 1 u skladu s ISO/IEC 7816-3. Dodatno se mogu podupirati i drugi prijenosni protokoli, npr. T = 0, USB ili beskontaktni protokoli.

Za bitni prijenos primjenjuje se ‚izravna konvencija’ (vidjeti ISO/IEC 7816-3).

A.   Napon napajanja, napon programiranja

Kartica radi s Vcc = 3V (+/0,3V) ili s Vcc = 5V (+/0,5V). Napon programiranja na kontaktu C6 nije potreban.

B.   Odgovor na resetiranje

Bajt za veličinu informacijskog polja kartice prikazuje se u ATR-u u znaku TA3. Ta vrijednost treba iznositi barem ‚80h’ (= 128 bajtova).

C.   Odabir parametra protokola

Potpora odabira parametara protokola (protocol parameter selection, PPS) u skladu s ISO/IEC 7816-3 je obvezna. Koristi se za odabir T = 1, ako je dodatno na kartici prisutan T = 0, kao i za dogovor o parametrima Fi/Di radi postizanja većih prijenosnih brzina.

D.   Prijenosni protokol T = 1

Potpora ulančavanju je obvezna.

Dopuštena su sljedeća pojednostavnjenja:

NAD bajt: ne koristi se (NAD treba podesiti na ‚00’),

S-Block ABORT: ne koristi se,

Pogreška stanja S-Block VPP: ne koristi se.

IFD naznačuje veličinu informacijskog polja uređaja (IFSD) neposredno nakon ATR-a, tj. IFD prenosi zahtjev IFS bloka S nakon ATR-a, a kartica mu šalje natrag IFS bloka S. Preporučena vrijednost IFSD-a je 254 bajtova.

III.7.   Temperaturni raspon

Potvrda o registraciji u obliku pametne kartice mora ispravno raditi u svim klimatskim uvjetima uobičajenima na području Zajednice, a barem unutar temperaturnog raspona naznačenog u normi ISO 7810. Kartice moraju ispravno raditi unutar raspona vlažnosti od 10 % do 90 %.

III.8.   Fizički vijek trajanja

Ako se koristi u skladu s okolišnim i elektroničkim specifikacijama, kartica mora ispravno raditi deset godina. Materijal od kojega je kartica izrađena treba izabrati tako da jamči navedeni životni vijek.

III.9.   Električka svojstva

Prilikom uporabe, kartice moraju ispunjavati zahtjeve Direktive 95/54/EZ o elektromagnetskoj kompatibilnosti te moraju biti zaštićene od elektrostatičkog pražnjenja.

III.10.   Struktura datoteka

U tablici 1. navedene su obvezne temeljne datoteke (elementary files, EF) aplikacije DF (vidjeti ISO/IEC 7816-4) DF.Registration. Sve su te datoteke pregledne strukture. Zahtjevi za pristup opisani su u poglavlju III.2. Veličine datoteka određuju države članice u skladu sa svojim potrebama.

Tablica 4.

Ime datoteke

Identifikator datoteke

Opis

EF.Registration_A

‚D001’

Registracijski podaci u skladu s poglavljima II.4. i II.5.

EF.Signature_A

‚E001’

Elektronički potpis za cjelokupni podatkovni sadržaj datoteke EF.Registration_A

EF.C.IA_A.DS

‚C001’

X.509v3 Potvrda nadležnog izdavatelja koji izračunava potpise za EF.Signature_A

EF.Registration_B

‚D011’

Registracijski podaci u skladu s poglavljem II.6.

EF.Signature_B

‚E011’

Elektronički potpis za cjelokupni podatkovni sadržaj datoteke EF.Registration_B

EF.C.IA_B.DS

‚C011’

X.509v3 Potvrda nadležnog izdavatelja koji izračunava potpise za EF.Signature_B

III.11.   Struktura podataka

Pohranjene potvrde su u formatu X.509v3 u skladu s ISO/IEC 9594-8.

Elektronički potpisi pohranjuju se pregledno.

Registracijski podaci pohranjuju se kao podatkovni objekti BER-TLV (vidjeti ISO/IEC 7816-4) u odgovarajućim temeljnim datotekama. Polja s vrijednostima kodirana su kao znakovi ASCII u skladu s ISO/IEC 8824-1, vrijednosti ‚C0’-‚FF’ definiraju se u skladu s ISO/IEC 8859-1 (skup znakova latinica 1), ISO/IEC 8859-7 (skup grčkih znakova), odnosno ISO/IEC 8859-5 (skup ćiriličnih znakova). Format datuma je YYYYMMDD.

U tablici 2. navedene su oznake za identifikaciju podatkovnih objekata koji odgovaraju registracijskim podacima iz poglavlja II.4. i II.5. zajedno s dodatnim podacima iz poglavlja III.1. Osim ako drukčije nije određeno, podatkovni objekti navedeni u tablici 2. obvezni su. Neobvezni podatkovni objekti smiju se izostaviti. Stupac ‚oznaka’ označuje razinu gniježđenja.

Tablica 5.

Oznaka (tag)

Opis

‚78’

 

 

 

Tijelo koje dodjeljuje kompatibilne oznake; ugniježđeni objekt: ‚4F’ (vidjeti ISO/IEC 7816-4 i ISO/IEC 7816-6)

 

‚4F’

 

 

Identifikator aplikacije (vidjeti ISO/IEC 7816-4)

‚73’

 

 

 

Međusektorski predložak (vidjeti ISO/IEC 7816-4 i ISO/IEC 7816-6), koji odgovara obveznim podacima iz dijela II. potvrde o registraciji i koji ugnježđuje sve sljedeće objekte

 

‚80’

 

 

Verzija definicije oznake

 

‚9F33’

 

 

Naziv države članice koja izdaje dio II. potvrde o registraciji

 

‚9F34’

 

 

Druga (npr. prijašnja nacionalna) oznaka istovjetnog dokumenta (neobvezno)

 

‚9F35’

 

 

Naziv nadležnog tijela

 

‚9F36’

 

 

Naziv tijela koje izdaje potvrdu o registraciji (neobvezno)

 

‚9F37’

 

 

Korišteni skup znakova:

‚00’

:

ISO/IEC 8859-1 (skup znakova latinica 1)

‚01’

:

ISO/IEC 8859-5 (skup ćiriličnih znakova)

‚02’

:

ISO/IEC 8859-7 (skup grčkih znakova)

 

‚9F38’

 

 

Jedinstveni serijski broj dokumenta koji se koristi u državi članici

 

‚81’

 

 

Registracijski broj

 

‚82’

 

 

Datum prve registracije

 

‚A3’

 

 

Vozilo, ugniježđeni objekti: ‚87’, ‚88’ i ‚89’

 

 

‚87’

 

Marka vozila

 

 

‚88’

 

Tip vozila

 

 

‚89’

 

Trgovačka oznaka vozila

 

‚8A’

 

 

Identifikacijski broj vozila

 

‚8F’

 

 

Homologacijski broj

U tablici 6. navedene su oznake za identifikaciju podatkovnih objekata koji odgovaraju registracijskim podacima iz poglavlja II.6. Podatkovni objekti navedeni u tablici 6. nisu obvezni.

Tablica 6.

Oznaka (tag)

Opis

‚78’

 

 

 

Tijelo koje dodjeljuje kompatibilne oznake; ugniježđeni objekt: ‚4F’ (vidjeti ISO/IEC 7816-4 i ISO/IEC 7816-6)

 

‚4F’

 

 

Identifikator aplikacije (vidjeti ISO/IEC 7816-4)

‚74’

 

 

 

Međusektorski predložak (vidjeti ISO/IEC 7816-4 i ISO/IEC 7816-6) koji odgovara neobveznim podacima iz dijela I. potvrde o registraciji, poglavlja II.6., koji ugnježđuje sve sljedeće objekte

 

‚80’

 

 

Verzija definicije oznake (tag)

 

‚Al’

 

 

Osobni podaci; ugniježđeni objekti: ‚A7’, ‚A8’ i ‚A9’

 

 

‚A7’

 

Vlasnik vozila; ugniježđeni objekti: ‚83’, ‚84’ i ‚85’

 

 

 

‚83’

Prezime ili tvrtka

 

 

 

‚84’

Drugo (druga) ime (imena) ili inicijali (neobvezno)

 

 

 

‚85’

Adresa u državi članici

 

 

‚A8’

 

Drugi vlasnik vozila; ugniježđeni objekti: ‚83’, ‚84’ i ‚85’

 

 

 

 

 

 

‚A9’

 

Osoba koja može upravljati vozilom na temelju subjektivnog prava različitog od prava vlasništva; ugniježđeni objekti: ‚83’, ‚84’ i ‚85’

 

 

 

-

 

 

‚98’

 

 

Kategorija vozila

Strukturu i oblik podataka u skladu s poglavljem II.7. utvrđuju države članice.

III.12.   Čitanje registracijskih podataka

A.   Odabir aplikacije

Aplikaciju ‚Registracija vozila’ moguće je odabrati naredbom SELECT DF (imenom, vidjeti ISO/IEC 7816-4) s njezinim aplikacijskim identifikatorom (AID). Vrijednost AID-a traži se od laboratorija koji odabere Europska komisija.

B.   Čitanje podataka iz datoteka

Datoteke koje odgovaraju poglavlju II. slovima A, B i D mora biti moguće odabrati pomoću naredbe SELECT (vidjeti ISO/IEC 7816-4) s parametrom naredbe P1 podešenim na ‚02’, parametrom naredbe P2 podešenim na ‚04’ i identifikatorom datoteke u podatkovnom polju naredbe (vidjeti poglavlje X, tablicu 1.). Vraćeni predložak FCP sadrži veličine datoteka, što može biti korisno za čitanje tih datoteka.

Te se datoteke moraju moći čitati pomoću naredbe READ BINARY (vidjeti ISO/IEC 7816-4), pri čemu je podatkovno polje naredbe prazno, a Le podešen na duljinu očekivanih podataka korištenjem kratkog Le.

C.   Provjera autentičnosti podataka

Provjera autentičnosti pohranjenih podataka može se obaviti provjerom odgovarajućeg elektroničkog potpisa. To znači da se, osim registracijskih podataka, s registracijske kartice može očitati i odgovarajući elektronički potpis.

Javni ključ za provjeru potpisa može se dobiti iščitavanjem odgovarajuće potvrde tijela izdavatelja s registracijske kartice. Potvrde sadrže javni ključ i identitet odgovarajućeg nadležnog tijela. Provjera potpisa može se, osim uz pomoć kartice o registraciji, obavljati i pomoću nekog drugog sustava.

Države članice mogu zatražiti javne ključeve i potvrde radi provjere potvrde tijela izdavatelja.

III.13.   Posebne odredbe

Bez obzira na ostale ovdje sadržane odredbe, države članice mogu, nakon što o tome obavijeste Komisiju, dodati boje, oznake ili simbole. Osim toga, za određene podatke iz poglavlja III.2., slova C, države članice mogu odobriti i format XML kao i dodatni pristup preko TCP/IP-a. Države članice mogu, uz suglasnost Europske komisije, na karticu o registraciji vozila dodati i druge aplikacije za koje na razini EU-a još ne postoje usklađeni propisi ili dokumenti (npr. potvrda o tehničkom pregledu) radi ostvarivanja dodatnih, s vozilom povezanih usluga.


(1)  Na potvrdi koja se sastoji od samo jednog dijela treba naznačiti ‚Potvrda o registraciji’ bez upućivanja u tekstu na ‚dio I.’.

(2)  Direktiva Vijeća 70/220/EEZ od 20. ožujka 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica o mjerama koje se poduzimaju protiv onečišćenja zraka emisijama iz motornih vozila s motorima s vanjskim izvorom paljenja (SL L 76, 6.4.1970., str. 1.), Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2002/80/EZ (SL L 291, 28.10.2002., str. 20.).

(3)  Direktiva Vijeća 88/77/EEZ od 3. prosinca 1987. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjere koje treba poduzeti protiv emisije plinovitih onečišćivača iz dizelskih motora za uporabu u vozilima (SL L 36, 9.2.1988., str. 33.), Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2001/27/EZ (SL L 107, 18.4.2001., str. 10.).

(4)  Direktiva Komisije 95/54/EZ od 31. listopada 1995. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 72/245/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na smanjenje smetnji u radiofrekvencijskom području uzrokovanih radom automobilskih motora sa svjećicama te o izmjeni Direktive 70/156/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica (SL L 266, 8.11.1995., str. 1.).

(5)  Ovaj Prilog odnosi se samo na potvrde o registraciji koje se sastoje od dijelova I. i II.


Top