EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D1608

Odluka br. 1608/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. srpnja 2003. o izradi i razvoju statistike Zajednice o znanosti i tehnologiji Tekst značajan za EGP

OJ L 230, 16.9.2003, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 040 P. 139 - 141
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 040 P. 139 - 141
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 84 - 86

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; stavljeno izvan snage 32019R2152

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/1608/oj

13/Sv. 060

HR

Službeni list Europske unije

84


32003D1608


L 230/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

22.07.2003.


ODLUKA br. 1608/2003/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 22. srpnja 2003.

o izradi i razvoju statistike Zajednice o znanosti i tehnologiji

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 285.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Radi podrške politikama Zajednice postoji potreba za usporedivom statistikom o istraživanju i razvoju, tehnološkim inovacijama te znanosti i tehnologiji općenito.

(2)

U Odluci Vijeća 94/78/EZ, Euratom, od 24. siječnja 1994., o donošenju višegodišnjeg programa razvoja statistike Zajednice o istraživanju, razvoju i inovacijama (3), istaknuti su glavni ciljevi određivanja referentnog okvira Zajednice za statistiku i uspostave usklađenog sustava statističkih podataka Zajednice u tom području.

(3)

U završnom izvješću za programsko razdoblje od 1994. do 1997. naglašava se da rad treba nastaviti i podatke učiniti brže raspoloživima, kao i proširiti regionalnu pokrivenost te da se mora osigurati veća usporedivost podataka.

(4)

U skladu s Odlukom Vijeća 1999/126/EZ od 22. prosinca 1998. o statističkom programu Zajednice od 1998. do 2002. (4), sustav statističkih podataka treba pružiti podršku upravljanju politikama u području znanosti i tehnologije u Zajednici, kao i procjenu sposobnosti regija za istraživanje i razvoj i za inovacije, u okviru administracije u vezi sa strukturnim fondovima.

(5)

U skladu s Uredbom Vijeća (EZ) broj 322/97 od 17. veljače 1997. o statistici Zajednice (5), statistika se treba voditi načelima nepristranosti, pouzdanosti, značaja, troškovne učinkovitosti, statističke povjerljivosti i transparentnosti.

(6)

S ciljem osiguranja korisnosti i usporedivosti podataka, te radi izbjegavanja preklapanja poslova, Zajednica bi trebala uzeti u obzir posao obavljen u suradnji s OECD-om i drugim međunarodnim organizacijama u vezi sa statistikom o znanosti i tehnologiji, posebno što se tiče pojedinosti podataka koje podnose države članice.

(7)

Politika Zajednice u području znanosti, tehnologije i inovacija posebno težište stavlja na jačanje znanstvene i tehnološke osnove europskih poduzeća, kako bi im se poboljšala sposobnost inovacije i konkurentnosti na međunarodnoj i regionalnoj razini, koristeći pogodnosti informacijskog društva i promičući transfer tehnologije, zatim poboljšavajući zaštitu u području prava intelektualnog vlasništva i razvoj mobilnosti ljudskih potencijala, te promičući jednakost muškaraca i žena u znanosti.

(8)

Načela troškovne učinkovitosti i značaja trebalo bi primjenjivati na postupke prikupljanja podataka u gospodarstvu i upravi, uzimajući u obzir potrebnu kvalitetu podataka i opterećenje davatelja podataka.

(9)

Bitno je da razvoj u službenoj statistici o znanosti i tehnologiji treba biti koordiniran u smislu zadovoljavanja osnovnih potreba državnih, regionalnih i lokalnih vlasti, međunarodnih organizacija, gospodarskih subjekata, strukovnih udruga i široke javnosti.

(10)

Kako bi se izbjeglo preklapanje poslova, u obzir treba uzeti Odluku Vijeća 1999/173/EZ od 25. siječnja 1999. o usvajanju posebnog programa za istraživanje, tehnološki razvoj i dokazivanje u području unapređenja ljudskih potencijala za istraživanja i društveno-ekonomske baze znanja (1998. do 2002.) (6) i Odluku 1513/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o Šestom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti kao doprinosu stvaranju Europskog istraživačkog prostora i inovacijama (od 2002. do 2006.) (7).

(11)

U obzir bi trebalo uzeti Rezoluciju Vijeća od 26. lipnja 2001. o znanosti i društvu te o ženama u znanosti (8), koja pozdravlja rad Helsinške skupine i poziva države članice i Komisiju da nastave napore u promicanju žena u znanosti na nacionalnoj razini, posebno u pogledu prikupljanja statističkih podataka o ljudskim potencijalima u znanosti i tehnologiji, koji se razlikuju prema spolu, kao i u pogledu razvoja pokazatelja s ciljem praćenja napretka usmjerenog prema jednakosti muškaraca i žena u europskim istraživačkim aktivnostima.

(12)

Trebalo bi usvojiti mjere potrebne za provedbu ove Odluke, u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (9).

(13)

U skladu s člankom 3. gore navedene Odluke obavljeno je savjetovanje s Odborom za statistički program, utemeljenim Odlukom 89/382/EEZ, Euratom (10).

(14)

Odbor za znanstvena i tehnička istraživanja (Crest) dao je svoje mišljenje,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Cilj ove Odluke je uspostaviti statistički informacijski sustav Zajednice o znanosti, tehnologiji i inovacijama radi pružanja podrške politikama Zajednice i njihovog praćenja.

Članak 2.

Cilj opisan u članku 1. provodi se pojedinačnim statističkim mjerama, kako slijedi:

dostavom statističkih podataka država članica, redovito i unutar utvrđenih rokova, posebno statistike o aktivnostima istraživanja i razvoja u svim područjima djelovanja, kao i financiranju aktivnosti istraživanja i razvoja, uključujući sredstva iz državnog proračuna za istraživanje i razvoj, uzimajući u obzir, kad god je to moguće, regionalne dimenzije pri izradi statistike o znanosti i tehnologiji, temeljene na klasifikaciji NUTS;

razvojem novih statističkih varijabli, koje treba stalno stvarati, a koje pružaju opsežnije podatke o znanosti i tehnologiji, posebno za mjerenje učinaka aktivnosti znanosti i tehnologije, širenje znanje i efikasnosti inovacija općenito. Ti su podaci potrebni radi utvrđivanja i procjene politika znanosti i tehnologije u gospodarstvima koja su sve više temeljena na znanju. Zajednica pritom daje prednost posebno sljedećim područjima:

inovacije (tehnološke i netehnološke),

ljudski potencijali u znanosti i tehnologiji,

patenti (statistika o patentima koja se izvodi iz baza podataka patentnih ureda država članica i Europskog patentnog ureda),

statistika o visokoj tehnologiji (utvrđivanja i razvrstavanje proizvoda i usluga, mjerenje gospodarskog učinka i doprinos gospodarskom rastu),

statistika o znanosti i tehnologiji, raščlanjena prema spolu,

unapređenjem i ažuriranjem postojećih standarda i priručnika o konceptima i metodama, s posebnim osvrtom na koncepte u uslužnom sektoru i koordinirane metode mjerenja aktivnosti istraživanja i razvoja. Osim toga, Zajednica će pojačati suradnju s OECD-om i drugim međunarodnim organizacijama radi osiguranja usporedivosti podataka i izbjegavanja udvostručivanja napora,

unapređenjem kvalitete podataka, posebno u smislu usporedivosti, točnosti i ažuriranosti,

unapređenjem širenja, dostupnosti i dokumentiranja statističkih podataka.

U obzir se uzimaju kapaciteti država članica, raspoloživi za prikupljanje i obradu podataka te razvoj metoda i varijabli.

Članak 3.

Mjere potrebne za provedbu ove Odluke usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom iz članka 4. stavka 2.

Članak 4.

1.   Komisiji pomaže Odbor za statistički program, osnovan člankom 1. Odluke 89/382/EEZ/Euratom.

2.   Prilikom pozivanja na ovaj članak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir njezin članak 8.

Razdoblje utvrđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ određuje se na tri mjeseca.

3.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 5.

Komisija roku od četiri godine od objave ove Odluke, a zatim svake tri godine, Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o ocjeni provedbe mjera predviđenih člankom 2.

U tom se izvješću, inter alia, razmatraju troškovi mjera i opterećenje davatelja podataka u odnosu na koristi raspoloživosti podataka i zadovoljstvo korisnika.

Na temelju tog izvješća Komisija može predložiti mjere za poboljšanje funkcioniranja ove Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 7.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2003.

Za Europski parlament

Predsjednik

P. COX

Za Vijeće

Predsjednik

G. ALEMANNO


(1)  SL C 332 E, 27.2.2001., str. 238.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 2. srpnja 2002. (još nije objavljeno u Službenom listu), Zajedničko stajalište Vijeća od 17. ožujka 2003. (SL C 125 E, 27.5.2003., str. 58.) i Odluka Europskog parlamenta od 19. lipnja 2003. (još nije objavljena u Službenom listu).

(3)  SL L 38, 9.2.1994., str. 30.

(4)  SL L 42, 16.6.1999., str. 1.

(5)  SL L 52, 22.2.1997., str. 1.

(6)  SL L 64, 12.3.1999., str. 105.

(7)  SL L 232, 29.8.2002., str. 1.

(8)  SL C 199, 14.7.2001., str. 1.

(9)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(10)  SL L 181, 28.6.1989., str. 47.


Top