EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2430

Uredba Komisije (EZ) br. 2430/1999 od 16. studenoga 1999. o povezanosti odobrenja za neke dodatke hrani za životinje iz funkcionalne skupine kokcidiostatika i drugih ljekovitih tvari u hrani za životinje s osobama odgovornima za njihovo stavljanje u promet Tekst značajan za EGP

SL L 296, 17.11.1999, p. 3–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2430/oj

03/Sv. 031

HR

Službeni list Europske unije

81


31999R2430


L 296/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

16.11.1999.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 2430/1999

od 16. studenoga 1999.

o povezanosti odobrenja za neke dodatke hrani za životinje iz funkcionalne skupine kokcidiostatika i drugih ljekovitih tvari u hrani za životinje s osobama odgovornima za njihovo stavljanje u promet

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 70/524/EEZ od 23. studenoga 1970. o dodacima hrani za životinje (1), kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1636/1999 (2), a posebno njezin članak 9.h stavak 3. točku (b) i članak 9.i stavak 3. točku (b),

budući da:

(1)

radi opasnosti za zdravlje ljudi i životinja koje predstavlja promet neadekvatnim primjercima zootehničkih dodataka hrani za životinje u Zajednici, Direktiva 70/524/EEZ, kako je izmijenjena Direktivom Vijeća 96/51/EZ (3), propisuje povezanost odobrenja za neke skupine dodataka hrani za životinje s osobama odgovornima za njihovo stavljanje u promet;

(2)

posebno članak 9.h Direktive 70/524/EEZ propisuje zamjenu privremenih odobrenja za dodatke hrani za životinje, sadržane u Prilogu I. nakon 31. prosinca 1987., koji pripadaju funkcionalnoj skupini kokcidiostatika i drugih ljekovitih tvari i koji su preneseni u poglavlje II. Priloga B odobrenjima povezanima s osobom koja je odgovorna za njihovo stavljanje u promet za razdoblje od 10 godina;

(3)

posebno članak 9.i Direktive 70/524/EEZ propisuje zamjenu privremenih odobrenja za dodatke hrani za životinje, sadržane u Prilogu II. prije 1. travnja 1998., koji pripadaju funkcionalnoj skupini kokcidiostatika i drugih ljekovitih tvari i koji su preneseni u poglavlje III. Priloga B privremenim odobrenjima povezanima s osobom koja je odgovorna za njihovo stavljanje u promet;

(4)

dodaci hrani za životinje navedeni u prilozima ovoj Uredbi bili su predmetom novih zahtjeva za odobrenje od strane osobe odgovorne za dokumentaciju na temelju koje su se izdavala prijašnja odobrenja ili njezinih sljednika. Zahtjevima koji se odnose na takve dodatke hrani za životinje priložene su potrebne monografije i tehničke specifikacije;

(5)

povezanost odobrenja s osobom odgovornom za stavljanje dodatka hrani za životinje u promet temelji se na čisto upravnom postupku i nema za posljedicu novo procjenjivanje dodataka hrani za životinje. Iako se odobrenja izdaju za određeno razdoblje, ona se mogu u svakom trenutku opozvati u skladu s člankom 9.m i člankom 11. Direktive 70/524/EEZ. Posebno se mogu opozvati odobrenja za dodatke hrani za životinje kao rezultat ponovne procjene koja se provodi u skladu s člankom 9.g Direktive 70/524/EEZ;

(6)

mjere iz ove Uredbe u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Privremena odobrenja za dodatke hrani za životinje navedene u Prilogu I. ovoj Uredbi zamjenjuju se odobrenjima izdanima osobi odgovornoj za stavljanje dodataka hrani za životinje u promet, upisanoj u drugom stupcu Priloga I.

Članak 2.

Privremena odobrenja za dodatke hrani za životinje navedene u Prilogu II. ovoj Uredbi zamjenjuju se privremenim odobrenjima izdanima osobi odgovornoj za stavljanje dodataka hrani za životinje u promet, upisanoj u drugom stupcu Priloga II.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sedmoga dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. studenoga 1999.

Za Komisiju

David BYRNE

Član Komisije


(1)  SL L 270, 14.12.1970., str. 1.

(2)  SL L 194, 27.7.1999., str. 17.

(3)  SL L 235, 17.9.1996., str. 39.


PRILOG I.

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje

Ime i registracijski broj osobe odgovorne za stavljanje dodatka hrani za životinje u promet

Dodatak hrani za životinje (trgovački naziv)

Sastav, kemijska formula, opis

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Trajanje odobrenja

mg aktivne tvari/kg krmne smjese

E 758

Roche Vitamins Europe Ltd

Robenidin hidroklorid 66 g/kg

(Cycostat 66 G)

Sastav dodatka hrani za životinje:

Robenidin hidroklorid: 66 g/kg

Lignosulfonat: 40 g/kg

Kalcijev sulfat dihidrat: 894 g/kg

Aktivna tvar:

Robenidin hidroklorid, C15H13Cl2N5.HCl, 1,3-bis[p-klorobenziliden)amino] gvanidin hidroklorid,

CAS broj: 25875-50-7

Pripadajuće nečistoće:

 

N.N’.N″-Tris[(p-Cl-benziliden)amino]gvanidin: ≤ 1 %

 

Bis-[4-Cl-benziliden]hidrazin: ≤ 1 %

Kunići za rasplod

50

66

Korištenje zabranjeno najmanje pet dana prije klanja

30.9.2009.

E 763

Produits Roche SA

Lasalocid A natrij 15 g/100 g

(Avatec 15 % cc)

Sastav dodatka hrani za životinje:

Lasalocid A natrij: 15 g/100 g

Brašno kukuruznih klipova: 80,95 g/100 g

Lecitin: 2 g/100 g

Sojino ulje: 2 g/100 g

Željezni oksid: 0,05 g/100 g

Aktivna tvar:

Lasalocid A natrij,

C34H53O8Na,

CAS broj: 25999-20-6, natrijeva sol 6-[(3R,4S,5S,7R)-7-[(2S,3S,5S)-5-etil-5-[(2R,5R,6S)-5-etil—5-hidroksi-6-metiltetrahidro-2H-piran2-il]-tetrahidro-3-metil-2-furil]-4-hidroksi-3,5-dimetil-6-oksononil]-2,3-krezotinska kiselina, proizvedena iz Streptomyces lasaliensis subsp. lasaliensis (ATCC 31180)

Pripadajuće nečistoće:

 

Lasalocid natrij B-E: ≤ 10 %

Purani

12 tjedana

90

125

Korištenje zabranjeno najmanje pet dana prije klanja

Navesti u uputama za korištenje:

 

„Ova hrana za životinje sadrži ionofor: istodobno korištenje s nekim ljekovitim tvarima može biti kontrainidicirano”

30.9.2009.

E 764

Hoechst Roussel Vet GmbH

Halofuginon hidrobromid 6 g/kg

(Stenorol)

Sastav dodatka hrani za životinje:

Halofuginon gidrobromid: 6 g/kg

Želatina: 13,2 g/kg

Škrob: 19,2 g/kg

Šećer: 21,6 g/kg

Kalcijev karbonat: 940 g/kg

Aktivna tvar:

Halofuginon hidrobromid,

C16H17BrClN3O3, HBr

DL-trans-7-bromo-6-kloro-3-(3-(3-hidroksi-2-piperidi)acetonil)kvinazolin-4(3H)-jedan hidrobromid,

CAS broj: 64924-67-0

Pripadajuće nečistoće:

 

Cis-izomer halofuginona: < 1,5 %

Nesilice

16 tjedana

2

3

30.9.2009.

E 769

Solvay Pharmaceuticals BV

Nifursol 50 g/100 g

(Salfurid 50DF)

Sastav dodatka hrani za životinje:

Nifursol: 50 g/100 g

Sojino ulje: 34 g/100 g

Kukuruzni škrob qs 100 g

Purani

50

75

Korištenje zabranjeno najmanje pet dana prije klanja

30.9.2009.

Aktivna tvar:

Nifursol,

C12H7N5O9.

3,5-dinitro-N’-(5-nitrofurfuriliden)salicilohidrazid,

CAS broj: 16915-70-1

Čistoća: ≥ 98,5 % na bezvodnoj osnovi

Pripadajuće nečistoće:

 

hidrazid 3,5 dinitrosalicilne kiseline: ≤ 0,5 %

 

5-nitro-2-furfuralazin: ≤ 0,5 %

Najveća količina prašine koja se emitira tijekom rukovanja, prema Stauber Heubach metodi (1): 0,1 μg nifursola

E 770

Roche Vitamins Europe Ltd

Maduramicin amonij alfa 1 g/100 g

(Cygro 1 %)

Sastav dodatka hrani za životinje:

Maduramicin amonij alfa: 1 g/100 g

Benzil alkohol: 5 g/100 g

Krupica kukuruznih klipova qs 100 g

Pilići za tov

5

5

Korištenje zabranjeno najmanje pet dana prije klanja

30.9.2009.

Aktivna tvar:

Maduramicin amonij alfa, C47H83O17N,

CAS broj: 84878-61-5,

amonijeva sol polieter monokarboksilne kiseline proizvedene od Actinomadura yumaensis (ATCC 31585) (NRRL 12515)

Pripadajuće nečistoće:

 

Maduramicin amonij beta: < 10 %

Naznačiti u uputama za korištenje:

 

„Opasno za konje”

 

„Ova hrana za životinje sadrži ionofor: istodobno korištenje s nekim lijekovitim tvarima (npr. tiamulin) može biti kontraoindicirano”

E 771

Janssen Animal Health B.V.B.A

Diklazuril 0,5 g/100 g

(Clinacox 0,5 % Premix)

Diklazuril 0,2 g/100 g

(Clinacox 0,2 % Premix)

Sastav dodatka hrani za životinje:

Diklazuril: 0,5 g/100 g

Sojino brašno: 99,25 g/100 g

Polividon K 30: 0,2 g/100 g

Natrijev hidroksid: 0,0538g/100 g

Diklazuril: 0,2 g/100 g

Sojino brašno: 39,7 g/100 g

Polividon K 30: 0,08 g/100 g

Natrijev hidroksid: 0,0215 g/100 g

Pšenično brašno 60 g/100 g

Aktivna tvar:

Diklazuril,

C17H9Cl3N4O2,

(±)-4-klorofenil[2,6-dikloro-4-(2,3,4,5-tetrahidro-3,5-diokso-1,2,4-triazin-2-il)fenil]acetonitril,

CAS broj: 101831-37-2

Pripadajuće nečistoće:

 

Spoj koji razgrađuje (R064318): ≤ 0,2 %

 

Ostale pripadajuće nečistoće (R066891, R066896, R068610, R070156, R068584, R070016): ≤ 0,5 % pojedinačno

 

Ukupne nečistoće: ≤ 1,5 %

Pilići za tov

1

1

Korištenje zabranjeno najmanje pet dana prije klanja

30.9.2009.

E772

Eli Lilly and Company Ltd

Narasin 80 g/kg – Nikarbazin 80g/kg

(Maxiban G160)

Sastav dodatka hrani za životinje:

Narasin: 80 g aktivnosti/kg

Nikarbazin: 80 g/kg

Sojino ulje ili mineralno ulje: 10-30 g/kg

Vermikulit: 0-20 g/kg

Mikroindikator F-crveni: 11g/kg

Krupica kukuruznih klipova ili rižine ljuske qs 1 kg

Pilići za tov

80

100

Korištenje zabranjeno najmanje pet dana prije klanja

30.9.2009.

Aktivna tvar:

(a)

Narasin, C43H72O11, CAS broj: 55134-13-9, polieter monokarboksilna kiselina koju proizvodi Streptomyxes aureofaciens (NRRL 8092), u granulama, aktivnost narasin A: ≥ 85 %

(b)

Nikarbazin, C19H18N6O6. CAS broj: 330-95-0

Ekvimolekularni kompleks 1,3-bis(4-nitrofenil)uree i 4,6-dimetilpirimidina-2-ol- u granulama

Pripadajuće nečistoće:

p-nitroanilin: ≤ 1 %

Naznačiti u uputama za korištenje:

 

„Opasno za konje”

 

„Ova hrana za životinje sadrži ionofor: istodobno korištenje s nekim ljekovitim tvarima (npr. tiamulin) može biti kontraindicirano”


(1)  Izvor: Fresenius Z. Anal Chem (1984.) 318: 522-524, Springer-Verlag 1984.


PRILOG II.

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje

Ime i registracijski broj osobe odgovorne za stavljanje dodatka hrani za životinje u promet

Dodatak hrani za životinje (trgovački naziv)

Sastav, kemijska formula, opis

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Trajanje odobrenja

mg aktivne tvari/kg krmne smjese

26

Hoechst Roussel Vet GmbH

Salinomicin natrij 120 g/kg

(Sacox 120)

Sastav dodatka hrani za životinje:

Salinomicin natrij ≥ 120 g/kg

Silicijev dioksid: 10-100 g/kg

Kalcijev karbonat: 350-700 g/kg

Aktivna tvar:

Salinomicin natrij, C42H69O11Na,

CAS broj: 53003-10-4,

natrijeva sol polieter monokarboksilne kiseline proizvedene fermentacijom od Streptomyces albus (DSM 12217)

Pripadajuće nečistoće:

 

< 42 mg elaiofilin/kg salinomicin natrija

 

< 40 g 17-epi-20-desoksi-salinomicin/kg salinomicin natrija

Kunići za tov

20

25

Korištenje zabranjeno najmanje pet dana prije klanja

Naznačiti u uputama za korištenje:

 

„Opasno za konje”

 

„Ova hrana za životinje sadrži ionofor: istodobno korištenje s nekim ljekovitim tvarima (npr. tiamulin) može biti kontraindicirano”

30.9.2000. (1)

Pilići koji se uzgajaju kao nesilice

12 tjedana

30

50

Naznačiti u uputama za korištenje:

 

„Opasno za konje”

 

„Ova hrana za životinje sadrži ionofor: istodobno korištenje s nekim ljekovitim tvarima (npr. tiamulin) može biti kontraindicirano”

30.9.2000. (2)

27

Janssen Animal Health B.V.B.A.

Diklazuril 0,5 g/100 g

(Clinacox 0,5 % (Premix)

Diklazuril 0,2 g/100 g

(Clinacox 0,2 % Premix)

Sastav dodatka hrani za životinje:

Diklazuril: 0,5 g/100 g

Sojino brašno: 99,25 g/100 g

Polividon K 30: 0,2 g/100 g

Natrijev hidroksid: 0,0538 g/100 g

Diklazuril: 0,2 g/100 g

Sojino brašno: 39,7 g/100 g

Polividon K 30: 0,08 g/100 g

Natrijev hidroksid: 0,0215 g/100 g

Pšenični brašno: 60 g/100 g

Aktivna tvar:

Diklazuril, C17H9Cl3N4O2,

(±)-4-klorofenil[2,6-dikloro-4-(2,3,4,5-tetrahidro-3,5-diokso-1,2,4-triazin-2-il)fenil]acetonitril,

CAS broj: 101831-37-2

Pripadajuće nečistoće:

 

Spoj koji razgrađuje (R064318): ≤ 0,2 %

 

Ostale pripadajuće nečistoće (R066891, R066896, R068610, R070156, R068584, R070016):≤ 0,5 % pojedinačno

 

Ukupne nečistoće: ≤ 1,5 %

Purani

12 tjedana

1

1

Korištenje zabranjeno najmanje pet dana prije klanja

30.9.2000. (1)

Pilići koji se uzgajaju kao nesilice

16 tjedana

1

1

30.9.2000. (3)

28

Roche Vitamins Europe Ltd

Maduramicin amonij alfa 1g/100g/Cygro 1 %)

Sastav dodatka hrani za životinje:

Maduramicin amonij alfa: 1 g/100 g

Benzil alkohol: 5 g/100 g

Krupica kukuruznih klipova qs 100 g

Aktivna tvar:

Maduramicin amonij alfa, C47H83O17N,

CAS broj: 84878-61-5,

amonijeva sol polieter monokarboksilne kiseline proizvedene od Actinomadura yumaensis (ATCC 31585) (NRRL 12515)

Pripadajuće nečestoće:

 

Maduramicin amonij beta: < 10 %

Purani

16 tjedana

5

5

Korištenje zabranjeno najmanje pet dana prije klanja

Naznačiti u uputama za korištenje:

 

„Opasno za konje”

 

„Ova hrana za životinje sadrži ionofor: istodobno korištenje s nekim ljekovitim tvarima (npr. tiamulin) može biti kontraindicirano”

30.9.2000. (2)


(1)  Prvo odobrenje: Direktiva Komisije 96/7/EZ (SL L 51, 1.3.1996., str. 45.).

(2)  Prvo odobrenje: Direktiva Komisije 96/66/EZ (SL L 272, 25.10.1996., str. 32.).

(3)  Prvo odobrenje: Direktiva Komisije 97/72/EZ (SL L 351, 23.12.1997., str. 55.).


Top