EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2166

Uredba Vijeća (EZ) br. 2166/1999 od 8. listopada 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 2494/95 u vezi s minimalnim standardima za tretiranje proizvoda iz sektora zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite u harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena

OJ L 266, 14.10.1999, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 201 - 203
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 201 - 203
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 201 - 203
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 201 - 203
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 201 - 203
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 201 - 203
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 201 - 203
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 201 - 203
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 201 - 203
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 197 - 199
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 197 - 199
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 56 - 58

No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2020; stavljeno izvan snage 32020R1148

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2166/oj

10/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

56


31999R2166


L 266/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

08.10.1999.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 2166/1999

od 8. listopada 1999.

o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 2494/95 u vezi s minimalnim standardima za tretiranje proizvoda iz sektora zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite u harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 2494/95 od 23. listopada 1995. o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena (1), a posebno njezin članak 4. i članak 5. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

nakon savjetovanja s Europskom središnjom bankom (2),

budući da:

(1)

Na temelju članka 5. stavka 1. točke (b) Uredbe (EZ) br. 2494/95 zahtijeva se od svake države članice izrada harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena (HIPC), počevši s indeksom za siječanj 1997.

(2)

Uredba Komisije (EZ) br. 1749/96 (3) određuje pokrivenost HIPC-a kao onu robu i usluge koje su uključene u novčane izdatke za finalnu potrošnju kućanstva; robu i usluge iz sektora zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite dio su pokrivenosti HIPC-a; novčana finalna potrošnja kućanstava obuhvaća izdatke pojedinaca koji žive u institucionalnim kućanstvima i trebali bi biti razvrstani u skladu s kategorijama Coicop/HIPC kako je utvrđeno u Uredbi Komisije (EZ) br. 2214/96 (4).

(3)

Na temelju Uredbe Komisije (EZ) br. 1749/96, a posebno njezinog članka 3. i Priloga I.a, u prosincu 1999. trebalo bi provesti proširenu pokrivenost u sektorima zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite i primjenjivati ju s indeksom za siječanj 2000. čime bi se trebale pobliže odrediti metodološke pojedinosti za uključenost u skladu s postupkom utvrđenim u članku 14. okvirne Uredbe (EZ) br. 2494/95, a raspored uključenosti za bolničke usluge i usluge socijalne zaštite u domu, staračkim domovima i objektima za osobe s invaliditetom trebale bi se odrediti u skladu s jednakim postupkom.

(4)

Znatna je mogućnost postupovnih razlika u tretiranju robe i usluga u sektorima zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite u HIPC-u; potrebna je harmonizirana metodologija za takvu robu i usluge koja bi osigurala da dobiveni HIPC-ovi ispunjavaju zahtjeve usporedivosti kako su utvrđeni u članku 4. Uredbe (EZ) br. 2494/95.

(5)

Tretiranje robe i usluga u sektorima zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite usklađeno je s definicijama utvrđenim u Europskom sustavu ekonomskih računa (ESA) 1995 utvrđenom u Uredbi Vijeća (EZ) br. 2223/96 (5).

(6)

Odbor za statistički program (SPC) nije donio mišljenje u roku koji je odredio njegov predsjednik; u tom slučaju, na temelju postupka koji je utvrđen u članku 14. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 2494/95, Komisija mora, bez odgode, dostaviti Vijeću prijedlog u vezi s mjerama koje treba poduzeti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Cilj

Cilj je ove Uredbe odrediti minimalne standarde za tretiranje robe i usluga u sektorima zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite u harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena, dalje u tekstu HIPC-ovi, kako bi se osigurala njihova pouzdanost i mjerodavnost te udovoljavanje zahtjevima usporedivosti kako su utvrđeni u članku 4. Uredbe (EZ) br. 2494/95.

Članak 2.

Definicije

1.   Refundacije se odnose na plaćanja kućanstvima od strane državnih ureda, službi za socijalnu sigurnost ili neprofitnih ustanova koje služe kućanstvima (NUSK), koja su izvršena kao izravna posljedica kupnji pojedinačno navedenih robe i usluga, koja su prvotno platila kućanstva.

2.   Plaćanja potraživanja koja kućanstvima plaćaju društva za osiguranje ne predstavljaju refundacije.

3.   Druga plaćanja ili povlastice kućanstvima od strane državnih ureda, službi za socijalnu sigurnost ili NUSK-a u obliku pomoći za smanjenje izdatka kućanstva, kao što su dodaci za stanarinu najmoprimca ili plaćanja zbog bolesti, invaliditeta, skrbi za starije srodnike ili stipendije za studente, smatraju se socijalnim naknadama u gotovini. Oni se smatraju kao transferi dohotka kućanstvima i ne smatraju se refundacijama.

Članak 3.

Pokrivenost

1.   Roba i usluge u sektorima zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite za koje je nastao novčani izdatak za finalnu potrošnju kućanstava, uključeni su u HIPC-u i grupirani su u skladu s kategorijama Coicop/HIPC klasifikacija kako je utvrđeno u Uredbi Komisije (EZ) br. 2214/96.

2.   Svi pružatelji robe i usluga u sektorima zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite, kao što su državne i privatne institucije, NUSK ili samozaposlene osobe, su pokrivene u HIPC-u neovisno od njihovog statusa. Isključeni su pojedinci ili skupine pojedinaca proizvođača dobara i nefinancijskih usluga za isključivo vlastitu finalnu uporabu.

3.   U skladu s Coicop/HIPC, obrazovanje (područje 10.) uključuje jedino usluge obrazovanja. Ako se ukupna cijena naplaćuje za usluge obrazovanja zajedno s obrazovnim materijalima ili uslugama podrške obrazovanju, njezine sastavnice potrebno je razdvojiti i rasporediti u odnosne razrede Coicop/HIPC klasifikacije. Kad se takva ukupna cijena ne može razdvojiti u cijene obuhvaćenih sastavnica, treba rasporediti ukupnu cijenu za Coicop/HIPC područje 10.

4.   Granični slučajevi između obrazovnih usluga, usluga za predškolsku razinu i socijalnu zaštitu i čuvanje djece, primjerice dojilje, jaslice i dječji vrtići, raspoređuje se u područje 10. Coicop/HIPC klasifikacije ako djetetova dob upisa nije manja od tri godine i aktivnosti se sastoje od organiziranog poučavanja u školskom okruženju osmišljenom za smanjenje razlike između kućnog i školskog okruženja. S druge strane, ako glavni cilj nije pedagoški, ali pruža pomoć i potporu čuvanju djece, predmetna usluga se raspoređuje u razred 12.4.0 Coicop/HIPC klasifikacije.

5.   Kad bolnice, uz osnovne usluge kako su određene u 06.3 Coicop/HIPC klasifikacije, pružaju druga roba ili usluge bolničkim pacijentima na temelju odvojenog obračunavanja, iste se ne raspoređuju razredu 06.3.0, već u odnosne razrede Coicop/HIPC klasifikacije.

Članak 4.

Cijene

1.   Dotični podindeksi HIPC-a izračunavaju se korištenjem formule usklađenom s Laspeyresovom formulom koja se koristi za druge podindekse. Oni trebaju odražavati promjenu cijene na temelju promijenjenih izdataka za finalnu potrošnju kućanstava i sastava potrošačkog stanovništva iz osnovnog ili referentnog razdoblja.

2.

(a)

Potrošačke cijene robe i usluga u sektorima zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite koje treba koristiti u HIPC-u su iznosi koje plaćaju potrošači, bez refundacija.

(b)

Promjene u potrošačkim cijenama koje odražavaju promjene u pravilima koja ih određuju prikazuju se kao promjene cijena u HIPC-u.

(c)

Kad su potrošačke cijene vezane za indeks, promjene koje su posljedice promjena u indeksu prikazuju se kao promjene cijena u HIPC-u.

(d)

Promjene u potrošačkim cijenama koje su posljedica promjena u prihodima kupaca prikazuju se kao promjene cijena u HIPC-u.

3.   U slučaju promjene kvalitete, cijene se obračunavaju u skladu s odredbama o promjeni specifikacije, a posebno odredbama u vezi prilagodbe kvalitete iz članka 5. Uredbe Komisije (EZ) br. 1749/96.

4.   U slučaju da roba ili usluge u sektorima zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite, postanu dostupni potrošačima besplatno i da se nakon toga naplati stvarna cijena, promjena s nule na stvarnu cijenu i obrnuto odražava se u HIPC-u.

5.   U slučaju da roba ili usluge u sektorima zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite, koji se zajednički pružaju s drugom robom i uslugama postanu dostupni potrošačima besplatno i da se nakon toga naplate na posebnoj osnovi, promjena se treba odraziti u HIPC-u.

6.   Kada je potrebno, postupak iz članka 5. Uredbe Komisije (EZ) br. 2646/98 (6) u vezi s tarifama primjenjuje se mutatis mutandis.

Članak 5.

Osnovni podaci

Osnovni podaci su sve kupovne cijene dobara i usluga u sektorima zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite i njihove sastavnice, zajedno s ponderima koji odražavaju razinu, vrijeme i strukturu potrošnje te robe ili usluga, u skladu sa socioekonomskim obilježjima koja određuju cijene.

Članak 6.

Izvori podataka

1.   Podindekse HIPC-a izračunavaju države članice iz osnovnih podataka određenih u članku 5.

2.   Statističke jedinice, kao što su državni uredi, službe za socijalnu zaštitu ili NUSK, pozvani od strane država članica na suradnju u prikupljanju ili pružanju osnovnih podataka obvezni su davati iskrene i potpune informacije u trenutku kada ih se zahtijeva i omogućavati organizacijama i institucijama odgovornim za prikupljanje službene statistike, na zahtjev, dobivanje podataka na detaljnoj razini potrebnoj za ocjenu usklađenosti sa zahtjevima usporedivosti i kvalitetom podindeksa HIPC-a.

Članak 7.

Usporedivost

HIPC-ovi se smatraju usporedivima kada su izrađeni na temelju postupaka navedenih u člancima 4. i 5. ove Uredbe ili na temelju drugih postupaka koji ne dovode do indeksa koji se znatno razlikuje za više od jedne desetine jednog postotnog boda u prosjeku tijekom jedne godine u usporedbi s prethodnom godinom indeksa, pripremljenih po opisanom postupku.

Članak 8.

Kontrola kvalitete

1.   Države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) informacije o postupcima razrađenim za obračunavanje robe i usluga u sektorima zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite u slučajevima gdje se ti postupci razlikuju od postupaka određenih u člancima 4. i 5. ove Uredbe, prije primjene tih postupaka.

2.   Države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu), na zahtjev, dovoljno informacija za procjenu djelovanja postupaka utvrđenih u člancima 4. i 5. ove Uredbe. Rezultat te procjene se uključuje u izvješća koja Komisija podnosi Vijeću kako je utvrđeno u članku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1687/98 i u članku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1688/98.

Članak 9.

Provedba

Države članice provode odredbe ove Uredbe u prosincu 1999. i te odredbe stupaju na snagu s indeksom za siječanj 2000., osim sljedećih, koje se trebaju provesti u prosincu 2000. i stupiti na snagu s indeksom za siječanj 2001.:

(a)

bolničke usluge (Coicop/HIPC 06.3);

(b)

usluge socijalne zaštite koje se pružaju kod kuće, kao što su čišćenje stana, obroci, prijevoz osoba s invaliditetom (dio Coicop/HIPC 12.4.0);

(c)

domovi za umirovljenike, domovi za osobe s invaliditetom (dio Coicop/HIPC 12.4.0).

Članak 10.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 8. listopada 1999.

Za Vijeće

Predsjednik

S. NIINISTÖ


(1)  SL L 257, 27.10.1995., str. 1.

(2)  Mišljenje od 24. kolovoza 1999.

(3)  SL L 229, 10.9.1996., str. 3. Uredba kako je izmijenjena Uredbama Vijeća (EZ) br. 1687/98 (SL L 214, 31.7.1998., str. 12.) i (EZ) br. 1688/98 (SL L 214, 31.7.1998., str. 23.).

(4)  SL L 296, 21.11.1996., str. 8. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1749/1999 (SL L 214, 13.8.1999., str. 1.).

(5)  SL L 310, 30.11.1996., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 448/98 (SL L 58, 27.2.1998., str. 1.).

(6)  SL L 335, 10.12.1998., str. 30.


Top