EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1165

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama

OJ L 162, 5.6.1998, p. 1–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 023 P. 161 - 175
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 023 P. 161 - 175
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 052 P. 94 - 108

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/06/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1165/oj

13/Sv. 052

HR

Službeni list Europske unije

94


31998R1165


L 162/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

19.05.1998.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1165/98

od 19. svibnja 1998.

o kratkoročnim statistikama

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 213.,

uzimajući u obzir nacrt uredbe koji je podnijela Komisija (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (3),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog monetarnog instituta (4),

budući da:

(1)

Direktivom Vijeća 72/211/EEZ od 30. svibnja 1972. o usklađivanju statistike o poslovnom ciklusu u industriji i malom obrtništvu (5) i Direktivom Vijeća 78/166/EEZ od 13. veljače 1978. o usklađivanju statistike o poslovnom ciklusu u graditeljstvu i građevinarstvu (6) radi osiguranja koherentne statistike, nije bilo moguće uzeti u obzir ekonomske i tehničke promjene.

(2)

Europska unija je u međuvremenu ostvarila daljnji napredak u smjeru integracije; budući da nove politike i smjernice u području gospodarstva, tržišnog natjecanja, socijalne zašite, zaštite okoliša te poduzetništva zahtijevaju nove inicijative i odluke temeljene na valjanoj statistici; budući da su podaci koji su predviđeni postojećim zakonodavstvom Zajednice ili koji su dostupni u raznim državama članicama, dijelom neprimjenljivi ili nedovoljno usporedivi da bi se uporabili kao pouzdani temelji za rad Zajednica.

(3)

Buduća Europska središnja banka treba u kratkom roku raspolagati kratkoročnim statistikama kako bi donijela ocjenu gospodarskog napretka u državama članicama u kontekstu pojedinačne Europske monetarne politike.

(4)

Normizacija je potrebna radi zadovoljavanja potreba Zajednice za podacima o gospodarskoj konvergenciji.

(5)

U okviru gospodarske politike Europske unije potrebno je raspolagati pouzdanom i brzom statistikom radi dostave izvješća o gospodarskom napretku u svakoj državi članici Unije.

(6)

Poduzeća i njihova stručna udruženja trebaju raspolagati ovim podacima kako bi razumjeli tržišta na kojima djeluju te kako bi procijenili svoju djelatnost i izvedbu u odnosu na svoj sektor, na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

(7)

Izrada nacionalnih računa u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2223/96 od 25. lipnja 1996. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Zajednici (7) zahtijeva usporedive, potpune i pouzdane statističke izvore.

(8)

Odlukom Vijeća 92/326/EEZ (8) usvojen je dvogodišnji program (1992. - 1993.) razvoja europske statistike o uslugama; budući da navedeni program uključuje izradu usklađene statistike na nacionalnoj i regionalnoj razini, a posebno u vezi s distribucijom.

(9)

Sukladno načelu supsidijarnosti, stvaranje zajedničkih statističkih normi, koje omogućuju izradu usklađene statistike, može se učinkovito provesti jedino na razini Zajednice; budući da se u svakoj državi članici te norme primjenjuju u ovlasti tijela i ustanova koje su nadležne za izradu službene statistike.

(10)

Najbolja metoda za utvrđivanje poslovnog ciklusa sastoji se od izrade statistike na temelju zajedničkih metodoloških načela i zajedničkih definicija karakteristika; budući da je usklađena izrada statistike jedini način za dobivanje usklađenih rezultata koji zadovoljavaju potrebe Komisije i poduzeća u pogledu pouzdanosti, brzine, fleksibilnosti i detaljnosti.

(11)

Nacionalna statistička tijela mogu najbolje provesti sezonsko usklađivanje i izračun serija trend ciklusa, što se tiče nacionalnih podataka; budući da dostavljanje sezonski usklađenih podataka i serija trend ciklusa Komisiji (Eurostat) doprinosi usklađivanju podataka na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

(12)

Jedinice prema vrsti djelatnosti (JVD) odgovaraju jednoj ili više operacijskih potpodjela poduzeća; budući da, kako bi JVD postala jedinica promatranja, informacijski sustav poduzeća mora biti u stanju za svaki JVD naznačiti ili izračunati najmanje vrijednost proizvodnje, međufaznu potrošnju, troškove radne snage, operativni višak, zaposlenost i bruto investicije u fiksni kapital; budući da JVD-i koji ulaze u posebnu rubriku statističke klasifikacije gospodarskih djelatnosti Europske zajednice (NACE Rev. 1) mogu proizvoditi proizvode izvan homogene skupine, na temelju povezanih sporednih djelatnosti koje ne smiju biti naznačene zasebno od dostupnih računovodstvenih dokumenata; budući da su poduzeće i JVD identični ako poduzeće nije u stanju, za jednu ili više operacijskih potpodjela, naznačiti ili izračunati podatke za sve varijable navedene u ovoj uvodnoj izjavi.

(13)

Statistički podaci izrađeni unutar sustava Zajednice moraju biti zadovoljavajuće kvalitete koja zajedno s opterećenjem koje izaziva, mora biti usporediva među državama članicama te budući da je, stoga, potrebno ustanoviti zajedničke kriterije za ispunjavanje ovih zahtjeva; budući da kratkoročne statistike moraju biti u skladu s rezultatima koji se dostavljaju sukladno Uredbi Vijeća (EZ, Euratom) br. 58/97 od 20. prosinca 1996. o strukturnim poslovnim statistikama (9).

(14)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 322/97 od 17. veljače 1997. o statistici Zajednice (10) predstavlja se referentni okvir za odredbe ove Uredbe, a posebno one koje se odnose na pristup izvorima administrativnih podataka i statističku povjerljivost.

(15)

Potrebno je pojednostavniti administrativne postupke za poduzeća, posebno za mala poduzeća, te promicati nove tehnologije za prikupljanje i izradu podataka; budući da korištenje postojećih administrativnih podataka u statističke svrhe predstavlja jednu od mjera smanjenja tereta za poduzeća; budući da, ako je za izradu statistike neophodno prikupiti podatke izravno od poduzeća, metode i tehnike moraju osigurati pouzdanost i ažuriranost podataka bez nametanja tereta zainteresiranim stranama, a posebno malim i srednjim poduzećima, koji nije razmjeran rezultatima koje korisnici navedene statistike mogu razumno očekivati.

(16)

Potrebno je ustanoviti zajednički zakonski okvir za sve poslovne djelatnosti i domene poslovne statistike, koji će pokriti djelatnosti i domene za koje statistika još ne postoji; budući da se opseg statistike, koja se treba izraditi, može definirati upućivanjem na Uredbu Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice (11) i Uredbu Vijeća (EEZ) br. 3037/90 od 9. listopada 1990. o statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici (NACE Rev. 1) (12).

(17)

Radi daljnjeg pojašnjenja pravila o prikupljanju i statističkoj obradi podataka te pravila o obradi i prijenosu varijabli, potrebno je Komisiji dodijeliti ovlasti za usvajanje provedbenih mjera ove Uredbe, u čemu joj pomaže Odbor za statistički program, utemeljen Odlukom Vijeća 89/382/EEZ, Euratom (13).

(18)

U skladu s člankom 3. Odluke 89/382/EEZ, Euratom, obavljeno je savjetovanje s Odborom za statistički program,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Opći ciljevi

1.   Cilj ove Uredbe je uspostava zajedničkog okvira za izradu kratkoročne statistike Zajednice o poslovnom ciklusu.

2.   Statistika obuhvaća podatke (varijable) koji osiguravaju istovrsne temelje za analizu kratkoročnog razvoja opskrbe i potražnje, proizvodnih čimbenika te cijena.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ova se Uredba primjenjuje na sve tržišne djelatnosti iz dijelova od C do K i od M do O statističke klasifikacije gospodarskih djelatnosti u Europskoj zajednici (NACE Rev. 1), kako je utvrđeno Uredbom (EEZ) br. 3037/90.

2.   Vrste statističkih jedinica koje su navedene u dijelu I. Priloga Uredbi (EEZ) br. 696/93 i klasificirane pod jednom od djelatnosti iz stavka 1., uključene su u područje primjene ove Uredbe. Uporaba posebnih jedinica u statističkoj izradi određena je u prilozima ovoj Uredbi.

Članak 3.

Prilozi

1.   U prilozima su navedeni posebni zahtjevi za varijable.

2.   U svakome Prilogu su, prema potrebi, navedeni sljedeći podaci:

(a)

posebne djelatnosti za koje se treba izraditi statistika;

(b)

vrste statističkih jedinica koje se upotrebljavaju u statističkoj izradi;

(c)

popis varijabli;

(d)

oblik varijabli;

(e)

referentno razdoblje za varijable;

(f)

razina raščlanjenosti varijable;

(g)

rok za dostavu podataka;

(h)

popis neobvezatnih pilot-studija;

(i)

prvo referentno razdoblje;

(j)

duljina dozvoljenog prijelaznog razdoblja.

Članak 4.

Prikupljanje podataka

1.   Države članice prikupljaju potrebne podatke za izradu varijabli koje su navedene u prilozima.

2.   Radi prikupljanja potrebnih podataka, države članice koriste različite, niže navedene izvore, primjenjujući načelo administrativnog pojednostavnjenja:

(a)

obavezna ispitivanja: zakonske jedinice definirane Uredbom (EEZ) br. 696/93, kojima pripadaju ili od kojih su sastavljene statističke jedinice na koje se poziva država članica, obvezne su pravovremeno dostaviti točne i potpune podatke;

(b)

ostale prikladne izvore, uključujući administrativne podatke;

(c)

odgovarajuće postupke statističke procjene.

3.   Države članice i Komisija, u područjima svoje nadležnosti, rade na poboljšanju uvjeta za povećanje upotrebe elektroničkog prikupljanja podataka i automatske obrade podataka.

Članak 5.

Periodičnost

Sve se varijable obrađuju najmanje dva puta godišnje. U prilozima je određena učestalost za svaku varijablu.

Članak 6.

Razina raščlanjenosti

Varijable se obrađuju u skladu s trenutnim klasifikacijama na razini raščlanjenosti koja je određena u prilozima.

Članak 7.

Obrađivanje podataka

Države članice obrađuju potpune podatke, prikupljene u skladu s člankom 4. stavkom 2., u usporedive varijable, prema pravilima utvrđenim u prilozima. Države članice također vode računa o smjernicama iz savjetodavnog metodološkog priručnika iz članka 12.

Članak 8.

Prosljeđivanje podataka

U određenom vremenskom roku nakon isteka referentnog razdoblja iz priloga, elektroničkim ili drugim prikladnim putovima, države članice prosljeđuju Eurostatu varijable iz članka 7., uključujući povjerljive podatke. U svakome slučaju, varijable se prosljeđuju Komisiji (Eurostatu) najkasnije na dan njihove objave od strane nacionalnog tijela.

Članak 9.

Postupanje s povjerljivim podacima

Postupanje s povjerljivim podacima te njihovo prosljeđivanje, kako je predviđeno u članku 8., provodi se u skladu s postojećim odredbama Zajednice kojima se uređuje statistička povjerljivost.

Članak 10.

Kakvoća

1.   Države članice osiguravaju da proslijeđene varijable odražavaju ukupnost jedinica. U tom smislu, podaci prikupljeni u skladu s člankom 4. stavkom 2., pokrivaju onoliko jedinica koliko je potrebno da bi se osigurao zadovoljavajući stupanj reprezentativnosti.

2.   Svaka država članica mjeri kakvoću varijabli u skladu sa zajedničkim kriterijima.

3.   Kakvoća varijabli se redovito ispituje usporedbom s ostalim statističkim podacima. Osim toga, ispituje se njihova unutarnja dosljednost.

4.   Procjena kakvoće izvodi se uspoređujući koristi od dostupnosti podataka s troškovima njihova prikupljanja i opterećenjem poduzeća, posebno malih. U svrhu navedene procjene, države članice dostavljaju Komisiji, na njezin zahtjev, potrebne podatke.

Članak 11.

Promjena ponderiranja i bazne godine

1.   Najmanje svake pete godine države članice prilagođavaju sustav ponderiranja složenih indeksa. U roku tri godine, nakon isteka nove bazne godine, Komisiji se dostavljaju vrijednosti iz prilagođenih sustava ponderiranja.

2.   Svake pete godine države članice preračunavaju indekse uzimajući za bazne godine one koje završavaju s 0 ili 5. U roku tri godine, nakon isteka nove bazne godine, svi se indeksi preračunavaju prema novoj baznoj godini.

Članak 12.

Metodološki priručnik

1.   Nakon savjetovanja s Odborom za statistički program, Komisija objavljuje savjetodavni metodološki priručnik u kojem se objašnjavaju pravila utvrđena u prilozima, a sadrži i vodič kroz kratkoročne statistike.

2.   Priručnik se pregledava i ispravlja u redovitim vremenskim razmacima.

Članak 13.

Prijelazno razdoblje i odstupanja

1.   Dozvoljeno je prijelazno razdoblje u razdoblju od najviše pet godina nakon stupanja ove Uredbe na snagu.

2.   Tijekom prijelaznog razdoblja Komisija može prihvatiti odstupanja od odredaba ove Uredbe ako nacionalni statistički sustavi zahtijevaju veće prilagodbe.

Članak 14.

Izvješća

1.   Države članice dostavljaju Komisiji, na njezin zahtjev, sve važne informacije u vezi s provedbom ove Uredbe u državama članicama.

2.   U roku tri godine od dana stupanja ove Uredbe na snagu te svake treće godine nakon toga, Komisija podnosi izvješće Europskome parlamentu i Vijeću o statistici koja je izrađena sukladno ovoj Uredbi, a posebno o njezinoj valjanosti, kakvoći te opterećenju koje izaziva za poduzeća.

Članak 15.

Usklađivanje u državama članicama

U svakoj državi članici jedno nacionalno tijelo usklađuje:

1.

prijenos varijabli (članak 8.);

2.

kakvoću mjerenja (članak 10.);

3.

dostavu relevantnih podataka (članak 14. stavak 1.).

Članak 16.

Pilot-studije

1.   U skladu s postupkom iz članka 18., Komisija pokreće niz neobvezatnih pilot-studija koje provode države članice. Predmetne pilot-studije navedene su u prilozima.

2.   Svrha pilot-studija jest procjena valjanosti i pouzdanosti prikupljenih podataka, a uzimaju se u obzir koristi od dostupnosti podataka u odnosu na troškove njihova prikupljanja i opterećenja za poduzeća.

3.   Komisija izvješćuje Vijeće o rezultatima pilot-studija.

Članak 17.

Provedba

U skladu s postupkom iz članka 18., Komisija određuje mjere za provedbu ove Uredbe, uključujući mjere prilagođavanja gospodarskom i tehnološkom napretku u vezi s prikupljanjem i statističkom obradom podataka te prijenosom varijabli. Pritom se uzima u obzir načelo po kojem koristi moraju nadmašiti troškove pojedine mjere, a države članice ili poduzetnici nisu prisiljeni tražiti veće dodatne izvore u usporedbi s izvornim odredbama ove Uredbe. Mjere za provedbu ove Uredbe uključuju:

(a)

korištenje posebnih jedinica (članak 2.);

(b)

ažuriranje popisa varijabli (članak 3.);

(c)

definicije i odgovarajuće oblike dostavljenih varijabli (članak 3.);

(d)

učestalost izrade statistike (članak 5.);

(e)

razinu raščlanjenosti i agregaciju varijabli (članak 6.);

(f)

rokove dostave (članak 8.);

(g)

kriterije za mjerenje kakvoće (članak 10.);

(h)

prijelazna razdoblja i odstupanja koja su osigurana tijekom prijelaznog razdoblja (članak 13.);

(i)

pokretanje pilot-studija (članak 16.).

Članak 18.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za statistički program, dalje u tekstu „Odbor”.

2.   Predstavnik Komisije Odboru dostavlja nacrt potrebnih mjera. Odbor donosi mišljenje o nacrtu u roku koji odredi predsjedatelj sukladno hitnosti predmetnog pitanja. U slučaju odluka koje Vijeće usvaja na prijedlog Komisije, mišljenje donosi većina iz članka 148. stavka 2. Ugovora. Glasovi predstavnika država članica u Odboru ponderiraju se na način koji je utvrđen u navedenom članku. Predsjedatelj ne sudjeluje u glasovanju.

3.   Komisija usvaja predviđene mjere ako su u skladu s mišljenjem Odbora. Ako predviđene mjere nisu u skladu s mišljenjem Odbora ili ako se ne izrazi mišljenje, Komisija, bez odgode, Vijeću podnosi prijedlog potrebnih mjera. Vijeće odlučuje prema načelu kvalificirane većine.

Ako pri isteku razdoblja od tri mjeseca, od datuma upućivanja, Vijeće nije donijelo odluku, Komisija usvaja predložene mjere.

Članak 19.

Odredbe o stavljanju izvan snage

Ovim se stavljaju izvan snage direktive 72/211/EEZ i 78/166/EEZ.

Članak 20.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. svibnja 1998.

Za Vijeće

Predsjednik

G. BROWN


(1)  SL C 267, 3.9.1997., str. 1.

(2)  Mišljenje dostavljeno 20. veljače 1998. (SL C 80, 16.3.1998.).

(3)  SL C 19, 21.1.1998., str. 125.

(4)  Mišljenje dostavljeno 11. rujna 1997. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(5)  SL L 128, 3.6.1972., str. 28.

(6)  SL L 52, 23.2.1978., str. 17.

(7)  SL L 310, 30.11.1996., str. 1.

(8)  SL L 179, 1.7.1992., str. 131.

(9)  SL L 14, 17.1.1997., str. 1.

(10)  SL L 52, 22.2.1997., str. 1.

(11)  SL L 76, 30.3.1993., str. 1.

(12)  SL L 293, 24.10.1990., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EEZ) br. 761/93 (SL L 83, 3.4.1993., str. 1.).

(13)  SL L 181, 28.6.1989., str. 47.


PRILOG A

INDUSTRIJA

(a)   Opseg

Ovaj se Prilog primjenjuje na sve djelatnosti navedene u dijelovima od C do E iz NACE-a Rev.1.

(b)   Jedinica promatranja

1.

Osim ako nije drukčije navedeno u stavku 2. ili drukčije odlučeno sukladno postupku iz stavka 3., jedinica promatranja za sve varijable u ovome Prilogu je jedinica prema vrsti djelatnosti.

2.

Za poduzeća s malim brojem zaposlenih osoba u sporednim djelatnostima, kao jedinica promatranja može se koristiti lokalna jedinica ili poduzeće.

3.

Upotreba ostalih jedinica promatranja određuje se u skladu s postupkom iz članka 18.

(c)   Popis varijabli

1.

Statistika u ovome Prilogu sadrži sljedeće varijable:

Varijabla

Naziv

110

Proizvodnja

120

Ukupni prihod

121

Ukupni domaći prihod

122

Ukupni inozemni prihod

130

Nove narudžbe

131

Nove domaće narudžbe

132

Nove inozemne narudžbe

210

Broj zaposlenih osoba

220

Radni sati

230

Bruto plaće i nadnice

310

Vrijednost outputa

311

Vrijednost outputa na domaćem tržištu

312

Vrijednost outputa na inozemnom tržištu

2.

Ako vrijednost outputa na inozemnom tržištu (br. 312) nije dostupna, ta se varijabla procjenjuje prema indeksu jedinične vrijednosti (br. 313).

3.

Počevši od prvog referentnog razdoblja, podaci o novim narudžbama (br. 130, 131, 132) procjenjuju se prema relativnom pokazatelju koji se izračunava na temelju podataka ispitivanja poslovnog mnijenja. Ova se procjena dozvoljava za razdoblje od pet godina od datuma stupanja ove Uredbe na snagu. Ovo se razdoblje produžava za najviše pet narednih godina, osim ako se ne odluči drukčije u skladu s postupkom iz članka 18.

4.

Počevši od prvog referentnog razdoblja, podaci o zaposlenim osobama (br. 210) procjenjuju se prema broju radnika (br. 211). Ova se procjena dozvoljava za razdoblje od pet godina od datuma stupanja ove Uredbe na snagu. Ovo se razdoblje produžava za najviše pet narednih godina, osim ako se ne odluči drukčije u skladu s postupkom iz članka 18.

5.

Pojam „domaći” znači državno područje predmetne države članice.

6.

Podaci o proizvodnji (br. 110) nisu potrebni za odjeljak 41. i Skupinu 40.3 iz NACE-a Rev. 1.

7.

Podaci o ukupnom prihodu (br. 120, 121, 122) nisu potrebni za dio E iz NACE-a Rev. 1.

8.

Podaci o narudžbama (br. 130, 131, 132) su potrebni samo za sljedeće odjeljke NACE-a Rev. 1: 17., 18., 21., 24., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34. i 35. Popis odjeljaka NACE-a može se izmijeniti u roku tri godine od datuma stupanja ove Uredbe na snagu, u skladu s postupkom iz članka 18.

9.

Podaci o vrijednosti outputa ili indeksu jedinične vrijednosti (br. 310, 311, 312 ili 313) nisu potrebni za sljedeće skupine NACE-a Rev. 1: 12.0, 22.1, 23.3, 29.6, 35.1, 35.3. Popis skupina može se izmijeniti u roku tri godine od datuma stupanja ove Uredbe na snagu, u skladu s postupkom iz članka 18.

(d)   Oblik

1.

Sve varijable, osim proizvodnje (br. 110), dostavljaju se bez usklađivanja.

2.

Varijabla proizvodnje (br. 110) dostavlja se u obliku usklađenom prema radnom danu.

3.

Države članice mogu dodatno dostaviti sezonski usklađene varijable te u obliku trend ciklusa. Ako se podaci ne dostave u ovim oblicima, Komisija (Eurostat) izrađuje sezonski usklađene serije trend ciklusa za ove varijable.

4.

Varijable br. 110, 310, 311, 312 i 313 dostavljaju se u obliku indeksa. Sve ostale varijable dostavljaju se u obliku indeksa ili kao apsolutni iznosi.

(e)   Referentno razdoblje

Primjenjuju se sljedeća referentna razdoblja:

Varijabla

Referentno razdoblje

110

mjesec

120

mjesec

121

mjesec

122

mjesec

130

mjesec

131

mjesec

132

mjesec

210

najmanje tromjesečje

220

najmanje tromjesečje

230

najmanje tromjesečje

310

mjesec

311

mjesec

312 ili 313

mjesec

(f)   Razina raščlanjenosti

1.

Sve se varijable dostavljaju na dvoznamenkastoj razini NACE-a Rev. 1.

2.

Dodatno, za dio D NACE-a Rev. 1. indeks proizvodnje (br. 110) i indeks vrijednosti outputa (br. 310, 311, 312 ili 313) dostavljaju se na troznamenkastoj i četveroznamenkastoj razini NACE-a Rev. 1. Dostavljeni indeksi na troznamenkastoj i četveroznamenkastoj razini moraju predstavljati najmanje 90 % cjelokupne dodane vrijednosti za svaku državu članicu iz dijela D NACE-a Rev. 1. u danoj baznoj godini. Države članice čija cjelokupna dodana vrijednost iz dijela D NACE-a Rev. 1. u danoj baznoj godini iznosi manje od 5 % cjelokupne vrijednosti Europske zajednice, nisu obavezne dostaviti navedene varijable na toliko detaljnim razinama.

3.

Varijable dostavljene na troznamenkastoj i četveroznamenkastoj razini NACE-a Rev. 1. koriste se za izračun agregiranih pokazatelja na tim razinama za cijelu Zajednicu te za skupinu država članica koje sudjeluju u jedinstvenoj valuti. Ovi se pokazatelji mogu proširiti na troznamenkaste i četveroznamenkaste razine za pojedinačne države članice i ostale skupine država članica, ako su predmetne države članice navele da podaci zadovoljavaju kakvoćom.

4.

Sve se varijable dostavljaju za glavne industrijske grupacije, koje se definiraju (uputa na djelatnosti NACE-a Rev. 1.) sukladno postupku iz članka 18.

(g)   Rokovi za dostavu podataka

1.

Varijable se dostavljaju u sljedećim rokovima nakon isteka referentnog razdoblja:

Varijabla

Rokovi

110

1 mjesec i 15 kalendarskih dana

120

2 mjeseca

121

2 mjeseca

122

2 mjeseca

130

1 mjesec i 20 kalendarskih dana

131

1 mjesec i 20 kalendarskih dana

132

1 mjesec i 20 kalendarskih dana

210

3 mjeseca

220

3 mjeseca

230

3 mjeseca

310

1 mjesec i 15 kalendarskih dana

311

1 mjesec i 5 kalendarskih dana

312

1 mjesec i 5 kalendarskih dana

313

1 mjesec i 15 kalendarskih dana

2.

Za one države članice čija dodana vrijednost iz dijelova C, D i E NACE-a Rev. 1. u danoj baznoj godini iznosi manje od 3 % cjelokupne vrijednosti Europske zajednice, rokovi se mogu produžiti za najviše 15 kalendarskih dana.

(h)   Pilot-studije

Prioriteti pilot-studija su sljedeći:

1.

procjena mogućnosti ranijeg dostavljanja podataka;

2.

prikupljanje vrijednosti outputa na inozemnom tržištu;

3.

razvrstavanje varijabli inozemnog tržišta na „Monetarna unija”, „unutar EZ-a” i „izvan EZ-a”;

4.

prikupljanje kratkoročnih podataka o otvaranju i zatvaranju poduzeća;

5.

izrada mjesečnih podataka o zaposlenosti;

6.

prikupljanje podataka o inventarima;

7.

pružanje podataka za ostale djelatnosti koje nisu popisane u stavcima od 6. do 9. iz dijela C;

8.

prikupljanje kratkoročnih podataka o ulaganjima;

9.

prikupljanje podataka o katalogu narudžbi.

(i)   Prvo referentno razdoblje

Prvo referentno razdoblje za koje se trebaju dostaviti sve varijable jest siječanj 1998. za mjesečne podatke te prvo tromjesečje za kvartalne podatke.

(j)   Prijelazno razdoblje

1.

U skladu s postupkom iz članka 18., za varijable proizvodnje (br. 110), broja zaposlenih osoba (br. 210), radnih sati (br. 220) i domaće vrijednosti outputa (br. 311) dopušta se prijelazno razdoblje od najviše tri godine nakon stupanja ove Uredbe na snagu. Prijelazno se razdoblje može produžiti na sljedeće dvije godine u skladu s postupkom iz članka 18.

2.

U skladu s postupkom iz članka 18., za sve ostale varijable dopušta se prijelazno razdoblje od najviše pet godina nakon stupanja ove Uredbe na snagu.


PRILOG B

GRADITELJSTVO

(a)   Opseg

Ovaj se Prilog primjenjuje na sve djelatnosti navedene u dijelu F iz NACE-a Rev.1.

(b)   Jedinica promatranja

1.

Osim ako nije drukčije navedeno u stavku 2. ili 3. ili drukčije odlučeno sukladno postupku iz stavka 4., jedinica promatranja za sve varijable u ovome Prilogu je jedinica prema vrsti djelatnosti.

2.

Za poduzeća s malim brojem zaposlenih osoba u sporednim djelatnostima, kao jedinica promatranja može se koristiti lokalna jedinica ili poduzeće.

3.

Gdje je prikladno, statistika može biti izvedena iz informacija pripremljenih u skladu s klasifikacijom graditeljstva (CC).

4.

Upotreba ostalih jedinica promatranja određuje se u skladu s postupkom iz članka 18.

(c)   Popis varijabli

1.

Statistika u ovom Prilogu sadrži sljedeće varijable:

Varijabla

Naziv

110

Proizvodnja

115

Proizvodnja u graditeljstvu

116

Proizvodnja u građevinarstvu

130

Nove narudžbe

135

Nove narudžbe za graditeljstvo

136

Nove narudžbe za građevinarstvo

210

Broj zaposlenih osoba

220

Radni sati

230

Bruto plaće

320

Troškovi izgradnje

321

Troškovi materijala

322

Troškovi radne snage

411

Građevinske dozvole: broj stanova

412

Građevinske dozvole: kvadratni metri korisnog podnog prostora ili alternativna mjera veličine

2.

Počevši od prvog referentnog razdoblja, podaci o novim narudžbama (br. 130) procjenjuju se prema relativnom pokazatelju koji se izračunava na temelju podataka ispitivanja poslovnog mnijenja. Ova se procjena dozvoljava za razdoblje od pet godina od datuma stupanja ove Uredbe na snagu. Ove se razdoblje produžava za najviše pet narednih godina, osim ako se ne odluči drukčije u skladu s postupkom iz članka 18.

3.

Počevši od prvog referentnog razdoblja, podaci o zaposlenim osobama (br. 210) procjenjuju se prema broju radnika (br. 211). Ova se procjena dozvoljava za razdoblje od pet godina od datuma stupanja ove Uredbe na snagu. Ovo se razdoblje produžava za najviše pet narednih godina, osim ako se ne odluči drukčije u skladu s postupkom iz članka 18.

4.

Podaci o varijablama novih narudžbi (br. 130, 135, 136) procjenjuju se prema podacima o građevinskim dozvolama. Daljnje aproksimacije ovih i ostalih varijabli definiraju se u skladu s postupkom iz članka 18.

5.

Ako nisu dostupne varijable o troškovima izgradnje (br. 320, 321, 322), iste se procjenjuju prema varijablama vrijednosti outputa (br. 310).

(d)   Oblik

1.

Sve varijable, osim proizvodnje (br. 110) dostavljaju se bez usklađivanja.

2.

Varijabla proizvodnje (br. 110) dostavlja se u obliku usklađenom prema radnom danu.

3.

Države članice mogu dodatno dostaviti sezonski usklađene varijable te u obliku trend ciklusa. Ako se podaci ne dostave u ovim oblicima, Komisija (Eurostat) za ove varijable izrađuje sezonski usklađene serije trend ciklusa.

4.

Varijable br. 110, 115, 116, 320, 321 i 322 dostavljaju se u obliku indeksa. Varijable br. 411 i 412 dostavljaju se kao apsolutni iznosi. Ostale se varijable dostavljaju u obliku indeksa ili kao apsolutni iznosi.

(e)   Referentno razdoblje

Na sve varijable iz ovog Priloga primjenjuje se referentno razdoblje od najmanje jednog tromjesečja.

(f)   Razina raščlanjenosti

1.

Varijable br. 110, 130, 210, 220 i 230 dostavljaju se najmanje na dvoznamenkastoj razini NACE-a Rev. 1.

2.

Varijable novih narudžbi (br. 130, 135 i 136) potrebne su jedino za skupine 45.1 i 45.2 NACE-a Rev. 1.

3.

Varijable troškova izgradnje (br. 320, 321 i 322) obavezne su jedino za nove stambene zgrade, osim za stambene zgrade za zajednice.

4.

Varijabla građevinskih dozvola (br. 411) pokriva jedino nove stambene zgrade (isključivši stambene zgrade za zajednice) i dijeli se na:

i.

stambene zgrade s jednim stanom;

ii.

stambene zgrade s dva ili više stanova.

5.

Varijabla građevinskih dozvola (br. 412) pokriva jedino zgrade i dijeli se na:

i.

stambene zgrade s jednim stanom;

ii.

stambene zgrade s dva ili više stanova;

iii.

stambene zgrade za zajednice;

iv.

uredske zgrade;

v.

ostale zgrade.

(g)   Rokovi za dostavu podataka

1.

Varijable se dostavljaju u sljedećim rokovima nakon isteka referentnog razdoblja:

Varijabla

Rokovi

110

2 mjeseca

115

2 mjeseca

116

2 mjeseca

130

3 mjeseca

135

3 mjeseca

136

3 mjeseca

210

3 mjeseca

220

3 mjeseca

230

3 mjeseca

320

3 mjeseca

321

3 mjeseca

322

3 mjeseca

411

3 mjeseca

412

3 mjeseca

2.

Za one države članice čija dodana vrijednost iz dijela F NACE-a Rev. 1. u danoj baznoj godini iznosi manje od 3 % cjelokupne vrijednosti Zajednice, rok se može produžiti za najviše 15 kalendarskih dana.

(h)   Pilot-studije

Prioriteti pilot-studija jesu sljedeći:

1.

prikupljanje podataka o vrijednosti outputa;

2.

razvrstavanje proizvodnje (br. 110) na novi rad, popravak i održavanje;

3.

prikupljanje mjesečnih podataka;

4.

razvrstavanje varijabli br. 210, 220 i 230 na graditeljstvo i građevinarstvo;

5.

prikupljanje podataka o troškovima (br. 320, 321 i 322) za ostale vrste izgradnje osim stambenih zgrada te za popravak i održavanje;

6.

razvrstavanje proizvodnje u graditeljstvu (br. 115) na stambene i nestambene zgrade;

7.

pružanje kratkoročnih podataka o ulaganjima;

8.

pružanje kratkoročnih podataka o otvaranju i zatvaranju poduzeća.

(i)   Prva referentna godina

Prvo referentno razdoblje za koje se trebaju dostaviti sve varijable jest siječanj 1998. za mjesečne podatke te prvo tromjesečje za kvartalne podatke.

(j)   Prijelazno razdoblje

1.

U skladu s postupkom iz članka 18., za varijable proizvodnje (br. 110), broja zaposlenih osoba (br. 210) i radnih sati (br. 220) dopušta se prijelazno razdoblje od najviše tri godine nakon stupanja ove Uredbe na snagu. Prijelazno razdoblje može se produžiti na sljedeće dvije godine u skladu s postupkom iz članka 18.

2.

U skladu s postupkom iz članka 18., za sve ostale varijable dopušta se prijelazno razdoblje od najviše pet godina nakon stupanja ove Uredbe na snagu.


PRILOG C

TRGOVINA NA MALO I POPRAVAK

(a)   Opseg

Ovaj se Prilog primjenjuje na djelatnosti navedene u odjeljku 52. iz NACE-a Rev.1.

(b)   Jedinica promatranja

1.

Jedinica promatranja za sve varijable u ovome Prilogu je poduzeće.

2.

Upotreba ostalih jedinica promatranja određuje se u skladu s postupkom iz članka 18.

(c)   Popis varijabli

1.

Statistika u ovom Prilogu sadrži sljedeće varijable:

Varijabla

Naziv

120

Ukupni prihod

210

Broj zaposlenih osoba

330

Deflator prodaje

2.

Umjesto deflatora prodaje (br. 330) mogu se iznijeti podaci o opsegu prodaje (br. 123).

3.

Počevši od prvog referentnog razdoblja, podaci o zaposlenim osobama (br. 210) procjenjuju se prema broju radnika (br. 211). Ova se procjena dozvoljava za razdoblje od pet godina od datuma stupanja ove Uredbe na snagu. Ovo se razdoblje produžava za najviše pet narednih godina, osim ako se ne odluči drukčije u skladu s postupkom iz članka 18.

(d)   Oblik

1.

Sve se varijable dostavljaju bez usklađivanja.

2.

Varijable ukupnog prihoda (br. 120) i opsega prodaje (br. 123) dostavljaju se u usklađenom obliku prema radnom danu.

3.

Države članice mogu dodatno dostaviti sezonski usklađene varijable te u obliku trend ciklusa. Ako se podaci ne dostave u ovim oblicima, Komisija (Eurostat) za ove varijable izrađuje sezonski usklađene serije trend ciklusa.

4.

Sve se varijable dostavljaju u obliku indeksa ili kao apsolutni iznosi.

(e)   Referentno razdoblje

Primjenjuju se sljedeća referentna razdoblja:

Varijabla

Referentno razdoblje

120

mjesec

210

tromjesečje

330 ili 123

mjesec

(f)   Razina raščlanjenosti

1.

Varijable ukupnog prihoda (br. 120) i deflatora prodaje/opsega prodaje (br. 330/123) dostavljaju se sukladno razinama raščlanjenosti koje su definirane u stavcima 2., 3. i 4. Varijabla zaposlenih osoba (br. 210) dostavlja se sukladno razinama raščlanjenosti iz stavaka 3. i 4.

2.

Detaljna razina za razrede i skupine iz NACE-a Rev. 1:

razred 52.11;

razred 52.12;

skupina 52.2;

skupina 52.3;

suma razreda 52.41, 52.42 i 52.43;

suma razreda 52.44, 52.45 i 52.46;

suma razreda 52.47 i 52.48;

razred 52.61.

3.

Agregirane razine za razrede i skupine iz NACE-a Rev. 1:

suma razreda 52.11 i skupine 52.2;

suma razreda 52.12 i skupina 52.3 i 52.6;

suma skupina od 52.1 do 52.6.

4.

Odjeljak 52.

Države članice čija dodana vrijednost za skupinu 52.7 u danoj baznoj godini iznosi manje od 5 % dodane vrijednosti za odjeljak 52., mogu procijeniti odjeljak 52. prema sumi skupina od 52.1 do 52.6.

(g)   Rokovi za dostavu podataka

1.

Varijable se dostavljaju u roku tri mjeseca nakon isteka referentnog razdoblja. Varijable ukupnog prihoda (br. 120) i deflatora prodaje/opsega prodaje (br. 330/123) dostavljaju se u roku dva mjeseca na onom stupnju detaljnosti koji je definiran u stavcima 3. i 4. iz dijela F.

2.

Za one države članice čija dodana vrijednost u odjeljku 52. u danoj baznoj godini iznosi manje od 3 % cjelokupne vrijednosti Europske zajednice, rok se može produžiti za najviše mjesec dana.

(h)   Pilot-studije

Prioriteti pilot-studija jesu sljedeći:

1.

izrada detaljne specifikacije djelatnosti;

2.

procjena mogućnosti ranijeg slanja podataka;

3.

prikupljanje podataka o broju zaposlenih osoba;

4.

prikupljanje podataka o plaćama;

5.

upotreba jedinice prema vrsti djelatnosti kao jedinice promatranja;

6.

prikupljanje kratkoročnih podataka o otvaranju i zatvaranju poduzeća.

(i)   Prva referentna godina

Prvo referentno razdoblje za koje se trebaju dostaviti sve varijable jest siječanj 1998. za mjesečne podatke te prvo tromjesečje za kvartalne podatke.

(j)   Prijelazno razdoblje

1.

U skladu s postupkom iz članka 18., za varijablu broja zaposlenih osoba (br. 210) dopušta se prijelazno razdoblje od najviše tri godine. Prijelazno se razdoblje može produžiti na sljedeće dvije godine u skladu s postupkom iz članka 18.

2.

U skladu s postupkom iz članka 18., za varijablu ukupnog prihoda (br. 120) na stupnju detaljnosti prema stavku 3. dijela F dopušta se prijelazno razdoblje od najviše dvije godine.

3.

U skladu s postupkom iz članka 18., za varijablu ukupnog prihoda (br. 120) na stupnju detaljnosti prema stavcima 2. i 4. dijela F te za varijablu deflatora prodaje/opsega prodaje (br. 330/123) dopušta se prijelazno razdoblje od najviše pet godina nakon stupanja ove Uredbe na snagu.


PRILOG D

OSTALE USLUGE

(a)   Opseg

Ovaj se Prilog primjenjuje na sve djelatnosti navedene u odjeljcima 50. i 51. te dijelovima H, I, J, K, M, N i O iz NACE-a Rev.1.

(b)   Jedinica promatranja

1.

Jedinica promatranja za sve varijable u ovome Prilogu je poduzeće.

2.

Upotreba ostalih jedinica promatranja određuje se u skladu s postupkom iz članka 18.

(c)   Popis varijabli

1.

Statistika u ovom Prilogu sadrži sljedeće varijable:

Varijabla

Naziv

120

Ukupni prihod

210

Broj zaposlenih osoba

2.

Počevši od prvog referentnog razdoblja, podaci o zaposlenim osobama (br. 210) procjenjuju se prema broju radnika (br. 211). Ova se procjena dozvoljava za razdoblje od pet godina od datuma stupanja ove Uredbe na snagu. Ovo se razdoblje produžava za najviše pet narednih godina, osim ako se ne odluči drukčije u skladu s postupkom iz članka 18.

(d)   Oblik

1.

Sve se varijable dostavljaju bez usklađivanja.

2.

Varijable ukupnog prihoda (br. 120) i opsega prodaje (br. 123) dostavljaju se u usklađenom obliku prema radnom danu.

3.

Države članice mogu dodatno dostaviti sezonski usklađene varijable te u obliku trend ciklusa. Ako se podaci ne dostave u ovim oblicima, Komisija (Eurostat) za ove varijable izrađuje sezonski usklađene serije trend ciklusa.

4.

Sve se varijable dostavljaju u obliku indeksa ili kao apsolutni iznosi.

(e)   Referentno razdoblje

Za sve varijable u ovom Prilogu primjenjuje se referentno razdoblje od jednog tromjesečja.

(f)   Razina raščlanjenosti

1.

Varijabla ukupnog prihoda (br. 120) dostavlja se sukladno sljedećim skupinama iz NACE-a Rev. 1:

suma 50.1, 50.3, 50.4;

50.2;

50.5;

51, 64 (troznamenkaste cifre);

50, 60, 61, 62, 63, 72 (dvoznamenkaste cifre);

suma 74.11, 74.12, 74.13, 74.14;

suma 74.2, 74.3;

od 74.4 do 74.8 (troznamenkaste cifre).

2.

Varijabla broja zaposlenih osoba (br. 210) dostavlja se na dvoznamenkastoj razini iz NACE-a Rev. 1. za odjeljke 50., 51., 55., 60., 61., 62., 63., 64., 72. i 74.

3.

Države članice čija dodana vrijednost za odjeljke 50., 51., 64. i 74. u danoj baznoj godini iznosi manje od 5 % dodane vrijednosti Europske zajednice, dostavljaju varijablu ukupnog prihoda na dvoznamenkastoj razini.

4.

Države članice čija cjelokupna dodana vrijednost u dijelu I. u danoj baznoj godini iznosi manje od 5 % dodane vrijednosti Europske zajednice, dostavljaju varijablu broja zaposlenih osoba (br. 210) na razini područja.

(g)   Rokovi za dostavu podataka

Varijable se dostavljaju u roku tri mjeseca nakon isteka referentnog razdoblja.

(h)   Pilot-studije

Prioriteti pilot-studija jesu sljedeći:

1.

prikupljanje podataka o plaćama;

2.

prikupljanje podataka o deflatorima;

3.

procjena pouzdanosti i važnosti prikupljanja podataka o:

i.

turističkim agencijama (NACE Rev. 1. skupina 63.3);

ii.

nekretninama (NACE Rev. 1. odjeljak 70.);

iii.

djelatnostima iznajmljivanja (NACE Rev. 1. odjeljak 71.);

iv.

istraživanju i razvoju (NACE Rev. 1. odjeljak 73.);

v.

upravljanju holding društava (NACE Rev. 1. razred 74.15);

vi.

dijelovima J, M, N i O NACE-a Rev. 1.;

4.

izrada detaljne klasifikacije;

5.

procjena mogućnosti ranijeg slanja podataka;

6.

prikupljanje podataka o broju radnika;

7.

upotreba jedinice prema vrsti djelatnosti kao jedinice promatranja;

8.

prikupljanje kratkoročnih podataka o otvaranju i zatvaranju poduzeća.

(i)   Prvo referentno razdoblje

Prvo referentno razdoblje za koje se trebaju dostaviti sve varijable jest prvo tromjesečje 1998.

(j)   Prijelazno razdoblje

U skladu s postupkom iz članka 18., za sve varijable dopušta se prijelazno razdoblje od najviše pet godina nakon stupanja ove Uredbe na snagu.


Top