EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1255

Uredba Vijeća (EZ) br. 1255/97 od 25. lipnja 1997. o kriterijima Zajednice za odmorišta te izmjeni plana puta koji se navodi u Prilogu Direktivi 91/628/EEZ

OJ L 174, 2.7.1997, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 021 P. 232 - 237
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 021 P. 232 - 237
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 43 - 48

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1255/oj

03/Sv. 032

HR

Službeni list Europske unije

43


31997R1255


L 174/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

25.06.1997.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1255/97

od 25. lipnja 1997.

o kriterijima Zajednice za odmorišta te izmjeni plana puta koji se navodi u Prilogu Direktivi 91/628/EEZ

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/628/EEZ od 19. studenoga 1991. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i o izmjeni direktiva 90/425/EEZ i 91/496/EEZ (1), a posebno njezin članak 13. stavak 2. i članak 14.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da Direktiva 91/628/EEZ utvrđuje, radi poboljšanja dobrobiti određenih kategorija životinja u prijevozu, zahtjeve o maksimalnom trajanju putovanja nakon kojega se životinje trebaju istovariti, nahraniti i napojiti te odmoriti barem 24 sata prije daljnjeg putovanja;

budući da se takve obvezne stanke na dugim putovanjima životinja odvijaju na odmorištima;

budući da je za čitavu Zajednicu nužno utvrditi mjerodavne kriterije kojima odmorišta moraju udovoljavati tako da osiguraju optimalne uvjete dobrobiti životinja koje kroz njih prolaze i tamo im osiguraju određene popratne sadržaje vezano za zdravlje životinja;

budući da je, kako bi se olakšala kontrola rada odmorišta te vozila i životinja koje kroz njih prolaze, nužno osigurati vođenje evidencije i određene druge administrativne sadržaje;

budući da, kako bi se jamčilo da životinje u prijevozu svoje putovanje nastave pod optimalnim uvjetima dobrobiti životinja, nadležno tijelo treba utvrditi da su za to sposobne;

budući da se, do mjera usmjerenih na naplaćivanje pristojbi Zajednici radi izdataka proisteklih iz veterinarskih provjera radi utvrđivanja jesu li životinje sposobne za nastavak putovanja, treba odrediti da države članice mogu, u skladu s općim pravilima Ugovora, takvu pristojbu naplatiti dotičnom prijevozniku;

budući da se, kako bi se osiguralo pridržavanje određenih pravila koja se odnose na odmorišta, plan puta koji se spominje u poglavlju VIII. Priloga Direktivi 91/628/EEZ treba prilagoditi novim odredbama;

budući da je kao prvi korak važno odrediti pravila za odmorišta koja smještaju domaće kopitare i domaće životinje iz porodice goveda, ovaca, koza i svinja;

budući da je Znanstveni veterinarski odbor preporučio određene minimalne zahtjeve za odmorišta, koji su uzeti u obzir,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Ova se Uredba odnosi samo na odmorišta koja barem 24 sata smještaju domaće kopitare i domaće životinje iz porodice goveda, ovaca, koza i svinja u Zajednici u skladu s poglavljem VII. Priloga Direktivi 91/628/EEZ i ne dovodeći u pitanje direktive 64/432/EEZ (2), 80/213/EEZ (3)., 85/511/EEZ (4), 89/608/EEZ (5)., 90/425/EEZ (6), 90/426/EEZ (7), 91/68/EEZ (8), 91/496/EEZ (9), 92/102/EEZ (10) i 93/119/EZ (11).

2.   Odmorišta koja se navode u stavku 1. usklađena su s kriterijima Zajednice utvrđenim ovom Uredbom.

Članak 2.

Za potrebe ove Uredbe, pojmovi članka 2. direktiva 64/432/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ i 91/628/EEZ primjenjuju se prema potrebi.

Članak 3.

1.   Države članice osiguravaju da nadležna tijela države članice na čijem su državnom području smještena odobre odmorišta.

2.   U smislu takvog odobrenja, nadležno tijelo kako je određeno člankom 2. stavkom 6. Direktive 90/425/EEZ osigurava da odmorišta udovoljavaju svim zahtjevima Priloga I. ovoj Uredbi; nadalje, takva su odmorišta:

(a)

smještena na području koje nije podložno zabrani ili ograničenjima u skladu s relevantnim zakonodavstvom Zajednice;

(b)

pod kontrolom službenog veterinara koji, inter alia, osigurava sukladnost odredbama ove Uredbe;

(c)

rade u skladu sa svim relevantnim pravilima Zajednice koja se odnose na zdravlje životinja, premještanje životinja i zaštitu životinja u vrijeme klanja;

(d)

podvrgnuta redovitim inspekcijama kako bi se uvjerilo da je zahtjevima za odobrenjem i nadalje udovoljeno.

3.   Nadležno tijelo za svako odmorište izdaje broj odobrenja. Takvo odobrenje može biti ograničeno određenom vrstom ili određenim kategorijama životinje i njezinim zdravstvenim statusom. Nadležno tijelo obavješćuje Komisiju o popisu odobrenih odmorišta i bilo kakvim promjenama. Komisija taj podatak predstavlja državama članicama u okviru Stalnog veterinarskog odbora.

4.   Nadležno tijelo može ukinuti ili suspendirati odobrenje u slučaju neudovoljavanja ovom članku ili drugim relevantnim odredbama ove Uredbe, u slučaju promjene zdravstvenog statusa područja na kojemu je odmorište smješteno ili u slučaju kršenja pravila o dobrobiti životinja. Odobrenje se može obnoviti kada je nadležno tijelo zadovoljno s time da je odmorište ponovno usklađeno sa svim odredbama ove Uredbe.

Članak 4.

1.   Odmorišta služe isključivo za prihvat, hranidbu, pojenje, odmor, smještaj, brigu o životinjama i otpremanje životinja koje tuda prolaze.

2.   Međutim, odstupajući od stavka 1. ovog članka, države članice mogu kao odmorišta odobriti sabirne centre kako su definirani člankom 2. stavkom (o) Direktive 64/432/EEZ pod uvjetom da pri njihovoj uporabi kao odmorišta udovoljavaju sljedećem:

(a)

udovoljavaju relevantnim zahtjevima članka 11. Direktive 64/432/EEZ i zahtjevima ove Uredbe;

(b)

korištenje takvih objekata isključivo je rezervirano za ovu svrhu tijekom dotičnog razdoblja;

(c)

ona nisu korištena za kupnju ili prodaju životinja na koje se odnosi ova Uredba.

3.   Samo životinje istog potvrđenog zdravstvenog statusa koje pripadaju dotičnim vrstama i za koje su odmorišta odobrena mogu u isto vrijeme biti nazočne na odmorištima kako se ne bi ugrozilo zdravstveni status životinja.

Članak 5.

Posjednik ili bilo koja fizička ili pravna osoba koja vodi odmorište odgovoran je za udovoljavanje relevantnim odredbama ove Uredbe i stoga je obvezan:

(a)

prihvatiti samo one životinje koje su certificirane ili identificirane u skladu s relevantnim zakonodavstvom Zajednice, što se posebno odnosi na odredbe iz članka 3. stavka 3. U ovu svrhu on provjerava ili drugi provjeravaju za njega zdravstvene ili druge prateće dokumente dotičnih vrsta ili kategorija i nasumce provjerava identifikacijske oznake na životinjama;

(b)

osigurati, ne dovodeći u pitanje odredbe Priloga I. točke B.3., da se životinje u odmorištu drže u istim skupinama u kojima su izvorno otpremljene i da svaka pošiljka životinja bude smještena u potpuno zasebnim objektima, kojima se rukovodi u skladu sa zahtjevima službenog veterinara, kako bi se izbjegao svaki kontakt koji bi mogao ugroziti zdravstveni status životinja;

(c)

osigurati da životinje koje borave u odmorištu u pravo vrijeme budu nahranjene i napojene prema dotičnim vrstama i u tu svrhu osigurati prikladne količine hrane i tekućina;

(d)

skrbiti za životinje koje borave u odmorištu i, gdje je to nužno, poduzeti sve nužne korake kako bi se jamčila njihova dobrobit i udovoljavanje veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima;

(e)

pozvati veterinara ako se za tim ukaže potreba

kako bi životinjama koje obole ili su ozlijeđene osigurao prikladno liječenje dok su pod njegovom odgovornošću,

i

kako bi, tamo gdje je to nužno, takve životinje dao zaklati ili usmrtiti u skladu s Direktivom 93/119/EZ;

(f)

imati osoblje prikladnih sposobnosti, znanja i stručnosti koje je u tu svrhu prošlo posebnu obuku ili unutar dotičnog poduzeća ili preko tijela za obuku ili ima razmjerno praktično iskustvo koje ih kvalificira za rukovanje i, ako je to nužno, za primjenu prikladne skrbi o dotičnim životinjama;

(g)

poduzeti nužne korake kako bi osigurao da sve te životinje kojima se rukuje u odmorištima udovoljavaju relevantnim odredbama za dobrobit životinja;

(h)

voditi evidenciju ili bazu podataka iz Priloga I. točke C.7., pohraniti je i držati na raspolaganju nadležnom tijelu barem tri godine;

(i)

što je prije moguće upoznati nadležno tijelo s bilo kakvim zamijećenim nepravilnostima.

Članak 6.

1.   Prije no što životinje napuste odmorište, službeni veterinar ili bilo koji veterinar kojega je nadležno tijelo za tu svrhu odredilo, potvrđuje tako prilagođen plan puta, u skladu s Prilogom II. da su životinje sposobne nastaviti putovanje.

Države članice mogu postaviti uvjet da trošak nastao kao posljedica veterinarskog pregleda snosi dotični prijevoznik.

2.   Pravila koja se odnose na izmjenu poruka između nadležnih tijela u skladu sa zahtjevima ove Uredbe predviđaju se u skladu s postupkom utvrđenim člankom 6. stavkom 3. Direktive 91/628/EEZ.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu na dan njezine objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Primjenjuje se od 1. siječnja 1999.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 25. lipnja 1997.

Za Komisiju

Predsjednik

J. VAN AARTSEN


(1)  SL L 340, 11.12.1991., str. 17. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 95/29/EZ (SL L 148, 30.6.1995., str. 52.).

(2)  SL 121, 29.7.1964., str. 1977/64. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 95/29/EZ.

(3)  SL L 47, 21.2.1980., str. 1.

(4)  SL L 315, 26.11.1985., str. 11. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 1994.

(5)  SL L 351, 2.12.1989., str. 34.

(6)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 92/118/EEZ (SL L 62, 15.3.1993., str. 49.).

(7)  SL L 224, 18.8.1990., str. 42. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 1994.

(8)  SL L 46, 19.2.1991., str. 19. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Odlukom 94/953/EZ (SL L 371, 31.12.1994., str. 14.).

(9)  SL L 268, 24.9.1991., str. 56. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 96/43/EZ (SL L 162, 1.7.1996., str. 1.).

(10)  SL L 355, 5.12.1992., str. 32. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 1994.

(11)  SL L 340, 31.12.1993., str. 21.


PRILOG I.

KRITERIJI ZAJEDNICE ZA ODMORIŠTA

A.   ZDRAVSTVENE I HIGIJENSKE MJERE

1.

Svako odmorište mora

(a)

imati prikladnu opremu za čišćenje i dezinfekciju svih zgrada, opreme, uređaja i vozila;

(b)

biti izgrađeno od materijala koji se lako mogu primjereno očistiti i dezinficirati;

(c)

biti očišćeno i dezinficirano prije i nakon svake upotrebe, prema zahtjevima službenog veterinara.

2.

Osoba odgovorna za odmorište treba osigurati čistu opremu i zaštitnu odjeću koja se drži isključivo za sve osobe koje ulaze u odmorište te omogućiti dostupnost prikladne opreme za čišćenje i dezinfekciju gore navedenih stavki.

3.

Stelja se uklanja kada se pošiljka životinja otprema iz prostora i nakon postupaka čišćenja i dezinfekcije predviđenih točkom 1.(c), zamjenjuje se svježom steljom.

4.

Nakon maksimalno šestodnevnog korištenja i nakon provedenih postupaka čišćenja i dezinfekcije, a prije dolaska nove pošiljke, odmorišta se potpuno prazne od životinja na razdoblje od barem 24 sata.

B.   IZGRADNJA I OBJEKTI

1.

Kao dodatak odredbama Poglavlja 1.A članka 4. Priloga Direktivi 61/628/EEZ koje se primjenjuju na prijevozna sredstva vezano za utovar i istovar životinja, svako odmorište mora imati prikladnu opremu i objekte dostupne u svrhu utovara i istovara životinja iz prijevoznih sredstava. Posebice, takva oprema i objekti moraju imati podne površine koje sprečavaju klizanje i, ako je to potrebno, i bočnu zaštitu. Mostovi, rampe i prolazi moraju imati stranice, ograde ili neki drugi način zaštite kako bi se spriječilo da životinje s njih padaju. Utovarne i istovarne rampe moraju imati minimum mogućeg nagiba. Prolazi moraju imati podne površine koje smanjuju na najmanju mjeru opasnost od klizanja i biti tako izgrađeni da umanjuju rizik povreda životinja. Osobita se briga mora poduzeti za to da se ne dopusti nikakav značajan prazan prostor ili stepenica između poda vozila i rampe ili rampe i poda istovarnog područja koji bi od životinja zahtijevao skok ili im prouzročio mogućnost klizanja ili posrtanja.

Od 1. srpnja 1999. sva odmorišta moraju biti stalno opremljena dovoljnim brojem stalnih ili pokretnih rampi koje se grade i koriste tako da se od životinja ne zahtijeva da hodaju uzbrdo ili nizbrdo po nagibu većem od 20 ° tijekom utovara i istovara.

2.

Svi objekti za smještaj životinja u odmorištima moraju:

(a)

imati podne prostirke koje svode na najmanju mjeru opasnost od klizanja i ne uzrokuju povrede životinja;

(b)

imati krovove i prikladnu bočnu zaštitu kako bi se životinje zaštitilo od nepovoljnih vremenskih uvjeta;

(c)

imati prikladne objekte za držanje, nadzor, pregled kada je potrebno, hranjenje i pojenje životinja i pohranu hrane za životinje;

(d)

uzimajući u obzir kapacitet objekta, imati prikladno prozračivanje i odvodne kanale za smještene životinjske vrste;

(e)

imati prirodnu ili umjetnu rasvjetu dovoljnu da se provede nadzor svih životinja u svako doba. Ako je to nužno, treba biti dostupno i prikladno pomoćno osvjetljenje;

(f)

imati opremu za vezanje životinja koje trebaju biti vezane. Takvo vezanje se izvodi na način koji životinjama ne uzrokuje bol ili patnju i dopušta im hranjenje, pojenje ili ležanje bez poteškoća;

(g)

imati, u odnosu na dotične vrste, dovoljno prostora za životinje da sve mogu u isto vrijeme leći i lako pristupiti mjestu pojenja i hranjenja;

(h)

imati dovoljne zalihe stelje. Takav se materijal stavlja u svaki prostor prema potrebama svake vrste ili kategorije smještene životinje;

(i)

biti izgrađen i održavan tako da se životinjama priječi doticaj s bilo kakvim oštrim ili opasnim predmetima ili oštećenom površinom koja bi im mogla nanijeti povredu.

3.

Odmorišta trebaju imati prikladne objekte za odvojen smještan bolesnih, ozlijeđenih ili životinja kojima treba pojedinačna skrb.

4.

Odmorišta trebaju imati prikladne objekte za sve osobe koje tamo imaju posla ili koriste taj prostor.

5.

Odmorišta trebaju imati prikladnu organizaciju skladištenja i odvoza otpadnih materijala te privremenog odlaganja uginulih životinja, za koje se čeka odstranjivanje i uništavanje u skladu s Direktivom 90/667/EEZ (1).

C.   DJELOVANJE

1.

Životinje se po dolasku istovaruju bez odlaganja. Ako se odlaganje ne može izbjeći, uzimajući u obzir vremenske uvjete i razdoblja čekanja, životinjama se treba jamčiti najbolje moguće uvjete dobrobiti.

2.

Tijekom istovara i utovara, mora se voditi računa da se životinje ne plaše, uzbuđuju ili da se sa njima ne postupa loše, te osigurati da ne padaju. Životinje se ne smiju niti dizati niti povlačiti za glavu, rogove, uši, noge, rep ili runo niti se njima smije rukovati tako da im se uzrokuje nepotrebna bol ili patnja. Kada je to nužno, mora ih se voditi pojedinačno.

3.

Za kretanje životinja kroz objekte:

(a)

trebaju se urediti pomični prolazi tako da se iskoristi njihovo sakupljanje u krdo;

(b)

naprave namijenjene za usmjeravanje životinja moraju se koristiti isključivo u tu svrhu. Korištenje uređaja kojim se primjenjuju električni šokovi treba se izbjegavati koliko je god to moguće, a u svakom slučaju mogu se koristiti samo za odrasla goveda i svinje koje se odbijaju pomaknuti, pod uvjetom da šokovi ne traju više od dvije sekunde, da se između njih ostavi razmak i da životinje pred sobom imaju prostora u koji se mogu pomaknuti. Takvi se šokovi mogu primjenjivati samo na mišiće zadnjeg dijela tijela;

(c)

životinje se ne smije udarati, niti se na bilo koji osjetljivi dio tijela smije primjenjivati pritisak. Posebice, rep životinja ne smije se prelamati, savijati niti lomiti i ne smije ih se hvatati za oči. Životinje se ne smije udarati niti tući nogom;

(d)

osobe koje se u odmorištima bave životinjama ne smiju imati niti koristiti šila ili druge naprave sa zašiljenim krajevima. Štapovi ili druge naprave za usmjeravanje životinja mogu se koristiti pod uvjetom da na tijelu životinja ne uzrokuju povrede ili da im ne nanose nepotrebnu patnju.

4.

Životinje koje pristignu nakon što su bile podvrgnute visokim temperaturama pri vlažnom vremenu moraju se prikladnim mjerama rashladiti što je prije moguće.

5.

Hranjenje i pojenje životinja provodi se tako da se svakoj životinji smještenoj u odmorištu osigura najmanje toliko čiste vode i dovoljno prikladne hrane da zadovolji svoje tjelesne potrebe tijekom boravka i tijekom očekivanog trajanja putovanja do sljedećeg odmorišta. Odmorišta ne moraju prihvaćati životinje s posebnim hranidbenim potrebama, poput mlade teladi koja treba tekuću hranu, osim ako su odgovarajuće opremljena ljudima i opremom kako bi zadovoljila te potrebe.

6.

Stanje životinja nadzire član osoblja odmorišta po njihovom dolasku u odmorište i barem jednom svakih dvanaest sati tijekom njihova boravka u odmorištu.

7.

Evidencija koja se spominje u članku 5. točki (h) ove Direktive sadrži sljedeće podatke:

(a)

datum i vrijeme završetka istovara i početak ponovnog utovara svake pošiljke;

(b)

datum i trajanje pražnjenja radi zdravstvenih razloga predviđenog točkom A.4 ovog Priloga;

(c)

broj(evi) certifikata o zdravlju životinja koji se odnose na svaku pošiljku;

(d)

bilo kakvu nužnu primjedbu koja se odnosi na zdravlje ili dobrobit životinja, a pogotovo:

pojedinosti i broj životinja zatečenih uginulih na mjestu istovara u odmorištu ili koje uginu tijekom boravka u odmorištu,

pojedinosti i broj životinja za koje se ustanovi da su ozbiljno ozlijeđene na mjestu istovara u odmorištu ili tijekom boravka u odmorištu, ili za koje se smatra da nisu sposobne za daljnje putovanje;

(e)

nazive i adrese prijevoznika i vozača i registarske brojeve vozila.


(1)  SL L 363, 27.12.1990., str. 51. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 1994.


PRILOG II.

Image


Top