EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0338

Uredba Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima

OJ L 61, 3.3.1997, p. 1–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 136 - 150
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 136 - 150
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 136 - 150
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 136 - 150
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 136 - 150
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 136 - 150
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 136 - 150
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 136 - 150
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 136 - 150
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 239 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 239 - 253
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 59 - 73

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/oj

15/Sv. 007

HR

Službeni list Europske unije

59


31997R0338


L 061/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

09.12.1996.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 338/97

od 9. prosinca 1996.

o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 130.s stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 189.c Ugovora (3),

(1)

budući da se Uredbom (EEZ) br. 3626/82 (4) Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore u Zajednici primjenjuje počevši od 1. siječnja 1984.; budući da je svrha ove Konvencije zaštititi ugrožene vrste faune i flore kontrolom međunarodne trgovine primjercima tih vrsta;

(2)

budući da se s ciljem poboljšanja zaštite vrsta divlje faune i flore koje su ugrožene ili bi vjerojatno mogle biti ugrožene trgovinom Uredba (EEZ) br. 3626/82 mora zamijeniti drugom uredbom, uzimajući u obzir znanstvene spoznaje stečene od njezinog donošenja do danas te sadašnju strukturu trgovine; budući da ukidanje kontrola na unutarnjim granicama kao posljedice jedinstvenog tržišta iziskuje potrebu za donošenjem strožih mjera za kontrolu trgovine na vanjskim granicama Zajednice, pri čemu bi se isprave i roba provjeravali u carinarnici na granici gdje se roba unosi;

(3)

budući da se odredbama ove Uredbe ne dovode u pitanje nikakve strože mjere koje mogu donijeti ili održavati države članice u skladu s Ugovorom, posebno s obzirom na posjedovanje primjeraka vrsta obuhvaćenih ovom Uredbom;

(4)

budući da je potrebno utvrditi objektivne kriterije za uključivanje vrsta divlje faune i flore u priloge ovoj Uredbi;

(5)

budući da provedba ove Uredbe iziskuje primjenu zajedničkih uvjeta za izdavanje, upotrebu i predočenje isprava koje se odnose na odobrenje unosa u Zajednicu primjeraka vrsta obuhvaćenih ovom Uredbom te njihova izvoza ili ponovnog izvoza iz Zajednice; budući da je potrebno utvrditi posebne odredbe o provozu primjeraka kroz Zajednicu;

(6)

budući da je odlučivanje o zahtjevima za unošenje primjeraka u Zajednicu zadatak upravnog tijela odredišne države članice kojemu pomaže znanstveno tijelo te države članice, uzimajući, prema potrebi, u obzir svako mišljenje Skupine za znanstvenu reviziju;

(7)

budući da je potrebno dopuniti odredbe o ponovnom izvozu s postupkom konzultacija kako bi se ograničio rizik od prekršaja;

(8)

budući da se radi jamstva o učinkovitoj zaštiti vrsta divlje faune i flore mogu nametnuti dodatna ograničenja u pogledu unošenja primjeraka u Zajednicu i njihovog izvoza iz Zajednice; budući da se s obzirom na žive primjerke ta ograničenja mogu dopuniti ograničenjima na razini Zajednice o posjedovanju ili premještanju takvih primjeraka unutar Zajednice;

(9)

budući da bi trebalo propisati posebne odredbe koje će se primjenjivati na primjerke rođene i uzgojene u zatočeništvu ili umjetno razmnožene primjerke, na primjerke koji su osobne ili kućne stvari te na posuđivanje, darovanje ili razmjenu u nekomercijalne svrhe među registriranim znanstvenicima i znanstvenim ustanovama;

(10)

budući da je zbog osiguranja najšire moguće zaštite vrsta obuhvaćenih ovom Uredbom potrebno utvrditi odredbe za kontrolu trgovine i kretanja primjeraka unutar Zajednice te uvjete za smještaj primjeraka; budući da potvrde koje se izdaju na temelju ove Uredbe, a koje pridonose kontroli ovih aktivnosti, moraju biti uređene prema zajedničkim pravilima za njihovo izdavanje, valjanost i upotrebu;

(11)

budući da bi trebalo donijeti mjere kako bi se umanjili nepovoljni učinci prijevoza na žive primjerke iz ili unutar Zajednice do njihova odredišta;

(12)

budući da bi zbog osiguranja učinkovitih kontrola i olakšavanja carinskih postupaka trebalo odrediti carinarnice sa osposobljenim osobljem zaduženim za obavljanje potrebnih formalnosti i odgovarajućih provjera, na mjestu gdje se primjerci unose u Zajednicu kako bi im se dodijelilo carinski dopušteno postupanje ili upotreba u smislu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (5), ili na mjestu na kojem se izvoze ili ponovno izvoze iz Zajednice; budući da bi također trebali postojati objekti i oprema kojima se jamči odgovarajući smještaj i skrb za žive primjerke;

(13)

budući da bi za provedbu ove Uredbe države članice također trebale imenovati upravna i znanstvena tijela;

(14)

budući da će obavješćivanje i osvješćivanje javnosti o odredbama ove Uredbe, posebno na graničnim prijelazima, vjerojatno poticati pridržavanje ovih odredaba;

(15)

budući da bi radi učinkovite provedbe ove Uredbe države članice trebale pomno pratiti pridržavanje njezinih odredaba i ostvariti blisku međusobnu suradnju s Komisijom; budući da to iziskuje slanje informacija koje se odnose na provedbu ove Uredbe;

(16)

budući da je nadziranje razina trgovine vrstama divlje faune i flore obuhvaćenih ovom Uredbom od presudne važnosti za procjenu učinaka trgovine na stanje očuvanosti vrsta; budući da bi trebalo izraditi detaljna godišnja izvješća u zajedničkom obliku;

(17)

budući da je radi jamstva o pridržavanju ove Uredbe važno da države članice nametnu sankcije za kršenje na način koji je i dostatan i primjeren za narav i težinu kršenja;

(18)

budući da je prijeko potrebno utvrditi postupak na razini Zajednice kojim se omogućuje donošenje provedbenih odredaba te izmjenâ Priloga ovoj Uredbi u prikladnom roku; budući da se mora osnovati Odbor kako bi se omogućila bliska i uspješna suradnja između država članica i Komisije u ovom području;

(19)

budući da mnoštvo bioloških i ekoloških čimbenika, koji bi se trebali razmatrati pri provedbi ove Uredbe, iziskuje osnivanje Skupine za znanstvenu reviziju, čija će mišljenja Komisija proslijediti Odboru i upravnim tijelima država članica kako bi im se pomoglo u donošenju odluka,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Cilj

Cilj ove Uredbe je zaštititi vrste divlje faune i flore te osigurati njihovo očuvanje uređenjem trgovine u tom području sukladno sljedećim člancima.

Ova se Uredba primjenjuje u skladu s ciljevima, načelima i odredbama Konvencije definirane u članku 2.

Članak 2.

Definicije

U smislu ove Uredbe:

(a)

„Odbor” znači Odbor za trgovinu divljom faunom i florom koji je osnovan na temelju članka 18.;

(b)

„Konvencija” znači Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore („CITES”);

(c)

„zemlja podrijetla” znači zemlja u kojoj je primjerak uzet iz prirode, uzgojen u zatočeništvu ili umjetno razmnožen;

(d)

„obavijest o uvozu” znači obavijest od strane uvoznika ili njegovog zastupnika ili predstavnika, u trenutku unošenja u Zajednicu primjerka vrste uključene u Prilog C ili D, na obrascu koji je propisala Komisija u skladu s postupkom utvrđenim u članku 18.;

(e)

„unošenje s mora” znači unošenje u Zajednicu bilo kojeg primjerka koji je uzet u morskom okruženju i unosi se izravno iz morskog okruženja koje nije pod jurisdikcijom nijedne zemlje, uključujući zračni prostor iznad mora te morsko dno i podzemlje ispod mora;

(f)

„izdavanje” znači okončanje svih postupaka uključenih u pripremu i potvrđivanje dozvole ili potvrde te njezinu dostavu podnositelju zahtjeva;

(g)

„upravno tijelo” znači nacionalno administrativno tijelo imenovano, u slučaju države članice, sukladno članku 13. stavku 1. točki (a) ili, u slučaju treće zemlje koja je stranka Konvencije, sukladno članku IX. Konvencije;

(h)

„odredišna država članica” znači odredišna država članica koja se navodi u ispravi koja se upotrebljava u svrhu izvoza ili ponovnog izvoza primjerka; u slučaju unošenja s mora, ovaj pojam znači država članica pod čijom se jurisdikcijom nalazi odredište primjerka;

(i)

„nuđenje na prodaju” znači nuđenje na prodaju i svaka radnja koja se opravdano može tumačiti kao takva, uključujući oglašavanje ili davanje povoda za oglašavanje prodaje i poziv na ponudu;

(j)

„osobne ili kućne stvari” znači mrtvi primjerci, njihovi dijelovi i derivati koji pripadaju privatnoj osobi i čine dio njezinih uobičajenih dobara i imovine ili su tome namijenjeni;

(k)

„odredište” znači mjesto na kojem se u trenutku unošenja u Zajednicu primjerci namjeravaju držati; u slučaju živih primjeraka, to je prvo mjesto na kojem se primjerci namjeravaju držati nakon bilo kakvog razdoblja karantene ili nekog drugog zadržavanja u svrhu sanitarnih provjera i kontrola;

(l)

„populacija” znači biološki ili zemljopisno određen ukupan broj jedinki;

(m)

„prvenstveno komercijalne svrhe” znači sve svrhe kod kojih jasno ne prevladavaju nekomercijalni aspekti;

(n)

„ponovni izvoz iz Zajednice” znači izvoz iz Zajednice bilo kojeg primjerka koji je prethodno unesen;

(o)

„ponovno unošenje u Zajednicu” znači unošenje u Zajednicu bilo kojeg primjerka koji je prethodno izvezen ili ponovno izvezen;

(p)

„prodaja” znači bilo koji oblik prodaje. U smislu ove Uredbe iznajmljivanje, zamjena robe ili razmjena smatra se prodajom; srodni izrazi tumače se na sličan način;

(q)

„znanstveno tijelo” znači znanstveno tijelo imenovano, u slučaju države članice, sukladno članku 13. stavku 1. točki (b) ili, u slučaju treće zemlje koja je stranka Konvencije, sukladno članku IX. Konvencije;

(r)

„Skupina za znanstvenu reviziju” znači savjetodavno tijelo osnovano na temelju članka 17.;

(s)

„vrsta” znači vrsta, podvrsta ili njezina populacija;

(t)

„primjerak” znači svaka životinja ili biljka, bez obzira na to je li živa ili mrtva, koja pripada vrstama navedenima u prilozima od A do D, svaki njezin dio ili derivat, bez obzira na to jesu li oni sadržani u drugoj robi, kao i sva druga roba kod koje je iz popratne isprave, ambalaže, oznake ili etikete, ili nekih drugih okolnosti očito da predstavlja životinju ili biljku koja pripada tim vrstama ili da sadrži dijelove ili derivate životinja ili biljaka koje pripadaju tim vrstama, osim ako su takvi dijelovi ili derivati izričito izuzeti od odredaba ove Uredbe ili od odredaba koje se odnose na onaj Prilog u kojemu je predmetna vrsta navedena, putem napomena u tom smislu u predmetnim prilozima;

Primjerkom će se smatrati primjerak vrste navedene u prilozima od A do D ako predstavlja životinju ili biljku, ili je dio ili derivat životinje ili biljke čiji barem jedan „roditelj” pripada ondje navedenoj vrsti. U slučajevima kada „roditelji” takve životinje ili biljke pripadaju vrstama navedenima u različitim prilozima ili vrstama od kojih je samo jedna navedena, primjenjuju se odredbe restriktivnijeg Priloga. Međutim, u slučaju primjeraka biljaka križanaca, ako je jedan od „roditelja” pripadnik vrste navedene u Prilogu A, primjenjuju se odredbe restriktivnijeg Priloga samo ako u tom Prilogu uz tu vrstu stoji takva oznaka;

(u)

„trgovina” znači unošenje u Zajednicu, uključujući unošenje s mora, te izvoz i ponovni izvoz iz Zajednice, kao i upotreba, premještanje i prijenos vlasništva primjeraka koji podliježu odredbama ove Uredbe, unutar Zajednice, uključujući i unutar države članice;

(v)

„provoz” znači prijevoz primjeraka između dvije točke izvan Zajednice preko područja Zajednice, koji se šalju imenovanom primatelju i tijekom kojega svaki prekid kretanja nastaje samo zbog organizacije potrebne za ovakvu vrstu prometa;

(w)

„obrađeni primjerci stečeni prije više od 50 godina” znači primjerci koji su znatno promijenjeni u odnosu na svoje prirodno sirovo stanje za nakit, ukrase, umjetnost, predmete za praktičnu upotrebu ili glazbene instrumente više od 50 godina prije stupanja na snagu ove Uredbe i za koje je upravnom tijelu predmetne države članice pružen zadovoljavajući dokaz da su stečeni u takvim stanjima. Takvi će se primjerci smatrati obrađenima samo ako je jasno da se nalaze u jednoj od prethodno navedenih kategorija i ako im nije potrebno daljnje rezbarenje, oblikovanje ni izrada kako bi postigli svoju svrhu.

(x)

„provjere u trenutku unošenja, izvoza, ponovnog izvoza i provoza” znači provjere dokumentacije, u smislu provjere potvrda, dozvola i obavijesti propisanih ovom Uredbom i – u slučajevima kada to propisuju odredbe Zajednice ili u drugim slučajevima reprezentativnog uzorkovanja pošiljaka – pregled primjeraka uz, prema potrebi, uzimanje uzoraka radi analize ili detaljnijih provjera.

Članak 3.

Područje primjene

1.   Prilog A sadrži:

(a)

vrste navedene u Dodatku I. Konvenciji za koje države članice nisu uložile rezervu;

(b)

svaku vrstu:

i.

za kojom postoji ili može postojati potražnja radi upotrebe u Zajednici ili radi međunarodne trgovine i kojoj ili prijeti izumiranje ili je tako rijetka da bi svaka razina trgovine ugrozila opstanak te vrste;

ili

ii.

koja pripada rodu kod kojega je većina vrsta, ili pripada vrsti kod koje je većina podvrsta navedena u Prilogu A u skladu s kriterijima u točki (a) ili točki (b) i., i čije je uvrštenje u popis u ovom Prilogu ključno za učinkovitu zaštitu tih vrsta.

2.   Prilog B sadrži:

(a)

vrste navedene u Dodatku II. Konvenciji, osim onih navedenih u Prilogu A, za koje države članice nisu uložile rezervu;

(b)

vrste navedene u Dodatku I. Konvenciji za koje je uložena rezerva;

(c)

svaku drugu vrstu koja nije navedena u Dodatku I. ili II. Konvenciji:

i.

koja podliježe razinama međunarodne trgovine koje možda nisu spojive:

s njezinim opstankom ili opstankom populacija u određenim zemljama, ili

s održanjem ukupne populacije na razini koja je u skladu s ulogom vrste u ekosustavima u kojima se pojavljuje;

ili

ii.

čije je uvrštenje u popis ovog Priloga zbog izgleda sličnog drugim vrstama navedenima u Prilogu A ili Prilogu B prijeko potrebno kako bi se osigurala učinkovitost kontrola trgovine primjercima takvih vrsta;

(d)

vrste za koje je ustanovljeno da bi unošenje živih primjeraka u prirodna staništa Zajednice predstavljalo ekološku prijetnju zavičajnim divljim vrstama faune i flore Zajednice.

3.   Prilog C sadrži:

(a)

vrste navedene u Dodatku III. Konvenciji, osim onih navedenih u Prilogu A ili B, za koje države članice nisu uložile rezervu;

(b)

vrste navedene u Dodatku II. Konvenciji za koje je uložena rezerva.

4.   Prilog D sadrži:

(a)

vrste koje nisu navedene u prilozima A do C, a uvoze se u Zajednicu u takvoj količini da je nadzor utemeljen;

(b)

vrste navedene u Dodatku III. Konvenciji za koje je uložena rezerva.

5.   Ako stanje očuvanosti vrsta obuhvaćenih ovom Uredbom opravdava njihovo uključenje u jedan od Dodataka Konvenciji, države članice će doprinijeti donošenju potrebnih izmjena.

Članak 4.

Unošenje u Zajednicu

1.   Unos primjeraka vrsta navedenih u Prilogu A u Zajednicu podliježe izvršenju potrebnih provjera i prethodnom predočenju, na graničnoj carinarnici na mjestu unosa, uvozne dozvole koju je izdalo upravno tijelo odredišne države članice.

Uvozna dozvola može se izdati samo u skladu s ograničenjima utvrđenima sukladno stavku 6. i ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

nadležno znanstveno tijelo je nakon razmatranja mišljenja Skupine za znanstvenu reviziju priopćilo:

i.

da unošenje u Zajednicu ne bi imalo štetan utjecaj na stanje očuvanosti tih vrsta ni na veličinu područja koje zauzima odgovarajuća populacija te vrste;

ii.

da se unošenje u Zajednicu obavlja:

za jednu od namjena navedenih u članku 8. stavku 3. točkama (e), (f) i (g) ili

za druge namjene koje nisu štetne za opstanak predmetnih vrsta;

(b)

i.

ako podnositelj zahtjeva dostavi dokumentaciju kojom dokazuje da su primjerci nabavljeni u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti predmetnih vrsta koja, u slučaju uvoza primjeraka vrsta navedenih u Dodacima Konvenciji iz treće zemlje, treba biti izvozna dozvola ili potvrda o ponovnom izvozu, ili njezina preslika, koju je u skladu s Konvencijom izdalo nadležno tijelo zemlje izvoza ili zemlje ponovnog izvoza;

ii.

međutim, za izdavanje uvoznih dozvola za vrste navedene u Prilogu A u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) nije potrebna takva dokazna dokumentacija, nego se izvornik takve uvozne dozvole neće izdati podnositelju zahtjeva sve dok ne predoči izvoznu dozvolu ili potvrdu o ponovnom izvozu;

(c)

nadležnom znanstvenom tijelu pružen je zadovoljavajući dokaz da je smještaj namijenjen živom primjerku na odredištu odgovarajuće opremljen za njegovo primjereno držanje i skrb;

(d)

upravnom tijelu pružen je zadovoljavajući dokaz da se primjerak neće upotrebljavati u prvenstveno komercijalne svrhe;

(e)

upravno tijelo se nakon savjetovanja s nadležnim znanstvenim tijelom uvjerilo da nema nikakvih drugih čimbenika koji se odnose na očuvanje vrsta a koji bi bili protivni izdavanju uvozne dozvole; i

(f)

u slučaju unošenja s mora, upravnom je tijelu pružen zadovoljavajući dokaz da će svaki živi primjerak biti pripremljen i otpremljen na način koji na najmanju moguću mjeru smanjuje rizik ozljede, narušavanja zdravlja ili okrutnog postupanja.

2.   Unos primjeraka vrsta navedenih u Prilogu B u Zajednicu podliježe izvršenju potrebnih provjera i prethodnom predočenju, na graničnoj carinarnici na mjestu unosa, uvozne dozvole koju je izdalo upravno tijelo odredišne države članice.

Uvozna dozvola može se izdati samo u skladu s ograničenjima utvrđenima sukladno stavku 6. i:

(a)

ako je nadležno znanstveno tijelo, nakon pregleda raspoloživih podataka i razmatranja mišljenja Skupine za znanstvenu reviziju, mišljenja da unošenje u Zajednicu ne bi imalo štetan utjecaj na stanje očuvanosti vrste ili na veličinu teritorija koji zauzima odgovarajuća populacija te vrste, uzimajući u obzir sadašnju ili predviđenu razinu trgovine. Ovo mišljenje vrijedi za naredne uvoze sve dok se prethodno navedeni aspekti značajno ne promijene;

(b)

ako podnositelj zahtjeva predoči dokumentaciju kojom dokazuje da je smještaj namijenjen živom primjerku u odredištu odgovarajuće opremljen za njegovo primjereno držanje i skrb;

(c)

ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. točke (b) i. te točaka (e) i (f).

3.   Unos primjeraka vrsta navedenih u Prilogu C u Zajednicu podliježe izvršenju potrebnih provjera i prethodnom predočenju, na graničnoj carinarnici na mjestu unosa, obavijesti o unosu i:

(a)

u slučaju izvoza iz zemlje navedene u odnosu na predmetnu vrstu iz Priloga C, podnositelj zahtjeva mora predočiti dokumentaciju kojom dokazuje, i to u obliku izvozne dozvole koju je u skladu s Konvencijom izdalo nadležno tijelo te zemlje, da su primjerci nabavljeni u skladu s nacionalnim zakonodavstvom o očuvanju predmetnih vrsta; ili

(b)

u slučaju izvoza iz zemlje koja se ne navodi u odnosu na predmetnu vrstu iz Priloga C ili ponovnog izvoza iz bilo koje zemlje, podnositelj zahtjeva mora predočiti izvoznu dozvolu, potvrdu o ponovnom izvozu ili potvrdu o podrijetlu koju je u skladu s Konvencijom izdalo nadležno tijelo zemlje izvoza ili zemlje ponovnog izvoza.

4.   Unos primjeraka vrsta navedenih u Prilogu D u Zajednicu podliježe izvršenju potrebnih provjera i prethodnom predočenju, na graničnoj carinarnici na mjestu unosa, obavijesti o unosu.

5.   Uvjeti za izdavanje uvozne dozvole iz stavka 1. točaka (a) i (d) i stavka 2. točaka (a), (b) i (c) ne odnose se na primjerke za koje podnositelj zahtjeva predoči dokumentaciju kojom dokazuje:

(a)

da su oni prethodno zakonito uneseni u Zajednicu ili stečeni u njoj te da se, bez obzira na to jesu li izmijenjeni ili ne, ponovno unose u Zajednicu; ili

(b)

da oni predstavljaju obrađene primjerke koji su stečeni prije više od 50 godina.

6.   Savjetujući se s dotičnim zemljama podrijetla sukladno postupku utvrđenom u članku 18. i uzimajući u obzir mišljenje Skupine za znanstvenu reviziju, Komisija može donijeti opća ograničenja, ili ograničenja koja se odnose na određene zemlje podrijetla, za unošenje u Zajednicu:

(a)

primjeraka vrsta navedenih u Prilogu A, na temelju uvjeta iz stavka 1. točke (a) i. ili točke (e);

(b)

primjeraka vrsta navedenih u Prilogu B, na temelju uvjeta iz stavka 1. točke (e) ili stavka 2. točke (a); i

(c)

živih primjeraka vrsta navedenih u Prilogu B koji za vrijeme prijevoza imaju visoku stopu smrtnosti ili za koje je utvrđeno da bi u zatočeništvu njihov životni vijek bio znatno kraći od očekivanoga; ili

(d)

živih primjeraka vrsta za koje je ustanovljeno da bi njihovo unošenje u prirodni okoliš Zajednice predstavljalo ekološku prijetnju zavičajnim divljim vrstama faune i flore Zajednice.

Komisija tromjesečno objavljuje popis ovakvih ograničenja u Službenom listu Europskih zajednica.

7.   Ako se nakon unošenja u Zajednicu pojave posebni slučajevi pretovara, zračnog ili željezničkog prijevoza, odstupanja od obavljanja provjera i predočenja uvoznih isprava navedenih u stavcima 1. do 4. na graničnoj carinarnici na mjestu unošenja odobravaju se sukladno postupku utvrđenom u članku 18. kako bi se omogućilo da se te provjere i predočenja obavljaju u drugoj carinarnici određenoj sukladno članku 12. stavku 1.

Članak 5.

Izvoz i ponovni izvoz iz Zajednice

1.   Izvoz i ponovni izvoz iz Zajednice primjeraka vrsta navedenih u Prilogu A podliježe izvršenju svih potrebnih provjera i prethodnom predočenju, u carinarnici u kojoj se obavljaju izvozne formalnosti, izvozne dozvole ili potvrde o ponovnom izvozu koju je izdalo upravno tijelo države članice u kojoj se primjerci nalaze.

2.   Izvozna dozvola za primjerke vrsta navedenih u Prilogu A može se izdati samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

nadležno znanstveno tijelo je u pisanom obliku priopćilo da hvatanje ili sakupljanje primjeraka u prirodi, ili njihov izvoz, neće imati štetan utjecaj na stanje očuvanosti tih vrsta ili na veličinu teritorija koji zauzima odgovarajuća populacija tih vrsta;

(b)

podnositelj zahtjeva podnese dokumentaciju kojom dokazuje da su primjerci nabavljeni u skladu s važećim zakonodavstvom o zaštiti predmetnih vrsta; ako se zahtjev postavlja državi članici koja nije država članica podrijetla, takva se dokazna dokumentacija dostavlja u obliku potvrde u kojoj se navodi da je primjerak uzet iz prirode u skladu s važećim zakonodavstvom na njezinu državnom području;

(c)

upravnom je tijelu pružen zadovoljavajući dokaz:

i.

da će svaki živi primjerak biti pripremljen i otpremljen na način koji na najmanju moguću mjeru smanjuje rizik ozljede, narušavanja zdravlja ili okrutnog postupanja; i

ii.

da se primjerci vrsta koje nisu navedene u Dodatku I. Konvenciji neće koristiti u primarno komercijalne svrhe, ili

u slučaju izvoza primjeraka vrsta iz članka 3. stavka 1. točke (a) ove Uredbe u državu koja je stranka Konvencije, da je izdana uvozna dozvola;

i

(d)

upravno tijelo države članice uvjerilo se, nakon savjetovanja s nadležnim znanstvenim tijelom, da ne postoje nikakvi drugi čimbenici koji se odnose na očuvanje vrsta, a koji bi bili protivni izdavanju izvozne dozvole.

3.   Potvrda o ponovnom izvozu može se izdati samo kada se ispune uvjeti iz stavka 2. točaka (c) i (d) i kada podnositelj zahtjeva predoči dokumentaciju kojom dokazuje da su primjerci:

(a)

uneseni u Zajednicu u skladu s odredbama ove Uredbe;

(b)

uneseni u Zajednicu u skladu s odredbama Uredbe (EEZ) br. 3626/82, ako su uneseni prije stupanja na snagu ove Uredbe; ili

(c)

ušli u međunarodnu trgovinu u skladu s odredbama Konvencije, ako su uneseni u Zajednicu prije 1984. godine; ili

(d)

zakonito uneseni na državno područje države članice prije nego što su odredbe Uredaba navedenih u točkama (a) i (b) ili odredbe Konvencije postale primjenjive na njih, ili su postale primjenjive u toj državi članici.

4.   Izvoz i ponovni izvoz iz Zajednice primjeraka vrsta navedenih u prilozima B i C podliježe izvršenju svih potrebnih provjera i prethodnom predočenju, u carinarnici u kojoj se obavljaju izvozne formalnosti, izvozne dozvole ili potvrde o ponovnom izvozu koju je izdalo upravno tijelo države članice na čijem državnom području se primjerci nalaze.

Izvozna dozvola može se izdati samo ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 2. točaka (a) i (b), točke (c) i. i točke (d).

Potvrda o ponovnom izvozu može se izdati samo ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 2. točke (c) i. i točke (d), stavka 3. točaka od (a) do (d).

5.   Ako se zahtjev za potvrdu o ponovnom izvozu odnosi na primjerke unesene u Zajednicu na temelju uvozne dozvole koju je izdala druga država članica, upravno tijelo mora se prvo savjetovati s upravnim tijelom koje je izdalo dozvolu. Postupci savjetovanja i slučajevi u kojima su savjetovanja nužna utvrđuju se sukladno postupku utvrđenom u članku 18.

6.   Uvjeti za izdavanje izvozne dozvole ili potvrde o ponovnom izvozu, koji se spominju u stavku 2. točki (a) i točki (c) ii., ne primjenjuju se na:

i.

obrađene primjerke koji su stečeni prije više od 50 godina; ili

ii.

mrtve primjerke te njihove dijelove i derivate za koje podnositelj zahtjeva dostavi dokumentaciju kojom dokazuje da su zakonito stečeni prije nego što su odredbe ove Uredbe ili Uredbe (EEZ) br. 3626/82 ili Konvencije postale primjenjive na njih.

7.

(a)

Nadležno znanstveno tijelo u svakoj državi članici nadzire izdavanje izvoznih dozvola od strane te države članice za primjerke vrsta navedenih u Prilogu B i stvarne izvoze takvih primjeraka. Kadgod takvo znanstveno tijelo odredi da izvoz primjeraka bilo koje takve bi vrste trebalo ograničiti kako bi se ta vrsta u cijelom svojem području rasprostranjenosti održala na razini koja je u skladu s njezinom ulogom u ekosustavu u kojemu se javlja i znatno iznad razine na kojoj bi ta vrsta mogla postati podobna za uključenje u Prilog A u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ili točkom (b) i., znanstveno tijelo će obavijestiti nadležno upravno tijelo u pisanom obliku o odgovarajućim mjerama koje je potrebno poduzeti kako bi se ograničilo izdavanje izvoznih dozvola za primjerke te vrste;

(b)

kadgod je neko upravno tijelo obaviješteno o mjerama iz točke (a), ono obavješćuje i šalje primjedbe Komisiji, koja će prema potrebi preporučiti ograničenja u pogledu izvoza predmetne vrste u skladu s postupkom utvrđenim u članku 18.

Članak 6.

Odbijanje zahtjeva za dozvole i potvrde iz članaka 4., 5. i 10.

1.   Kada neka država članica odbije zahtjev za dozvolu ili potvrdu u slučaju koji je važan za ciljeve ove Uredbe, ona odmah obavješćuje Komisiju o tom odbijanju i razlozima za odbijanje.

2.   Obavijest primljenu u skladu sa stavkom 1. Komisija šalje ostalim državama članicama kako bi osigurala ujednačenu primjenu ove Uredbe.

3.   Kada se postavi zahtjev za dozvolu ili potvrdu koja se odnosi na primjerke za koje je takav zahtjev prethodno bio odbijen, podnositelj zahtjeva mora o prethodnom odbijanju obavijestiti nadležno tijelo kojemu se zahtjev podnosi.

4.

(a)

Države članice priznaju odbijanje zahtjeva od strane nadležnih tijela ostalih država članica, ako se takvo odbijanje temelji na odredbama ove Uredbe.

(b)

Međutim, ovo ne vrijedi u slučajevima kad se okolnosti znatno promijene ili ako postoji novi dokaz koji ide u prilog zahtjevu. U takvim slučajevima, ako upravno tijelo izda dozvolu ili potvrdu, ono o tome obavješćuje Komisiju navodeći razloge za izdavanje.

Članak 7.

Odstupanja

1.   Primjerci rođeni i uzgojeni u zatočeništvu ili umjetno razmnoženi

(a)

Osim u slučajevima u kojima se primjenjuje članak 8., s primjercima vrsta navedenih u Prilogu A koji su rođeni i uzgojeni u zatočeništvu ili umjetno razmnoženi postupa se u skladu s odredbama koje se primjenjuju na primjerke vrsta navedenih u Prilogu B.

(b)

U slučaju umjetno razmnoženih biljaka može se odustati od odredaba članaka 4. i 5. sukladno posebnim uvjetima koje je utvrdila Komisija, a koji se odnose na:

i.

upotrebu fitosanitarnih potvrda;

ii.

trgovinu od strane registriranih komercijalnih trgovaca i znanstvenih ustanova iz stavka 4. ovog članka; i

iii.

trgovinu križancima.

(c)

Komisija sukladno postupku utvrđenom u članku 18. određuje kriterije za utvrđivanje je li primjerak rođen i uzgojen u zatočeništvu ili umjetno razmnožen i je li to bilo u komercijalne svrhe, kao i posebne uvjete iz točke (b).

2.   Provoz

(a)

Odstupajući od odredaba članka 4., ako je primjerak u provozu kroz Zajednicu, provjere i predočenje propisanih dozvola, potvrda i prijava na graničnoj carinarnici na mjestu unošenja ne zahtijevaju se.

(b)

U slučaju vrsta navedenih u prilozima sukladno članku 3. stavku 1. i članku 3. stavku 2. točkama (a) i (b), odstupanje iz točke (a) primjenjuje se samo ako je valjanu ispravu o izvozu ili ponovnom izvozu, koja je predviđena Konvencijom i odnosi se na primjerke kojima je priložena i u kojoj je navedeno njihovo odredište, izdalo nadležno tijelo treće zemlje izvoza ili ponovnog izvoza.

(c)

Ako isprava iz točke (b) nije izdana prije izvoza ili ponovnog izvoza, primjerak se mora oduzeti i može se, prema potrebi, zaplijeniti, osim ako se isprava dostavi naknadno u skladu s uvjetima koje je odredila Komisija u skladu s postupkom utvrđenim u članku 18.

3.   Osobne i kućne stvari

Odstupajući od odredaba članaka 4. i 5., njihove se odredbe ne primjenjuju na mrtve primjerke, dijelove i derivate vrsta navedenih u prilozima od A do D koji predstavljaju osobne ili kućne stvari koje se unose u Zajednicu, ili se iz nje izvoze, ili ponovno izvoze u skladu s odredbama koje određuje Komisija u skladu s postupkom utvrđenim u članku 18.

4.   Znanstvene ustanove

Isprave iz članaka 4., 5., 8. i 9. nisu potrebne u slučaju posuđivanja, darovanja i razmjene u nekomercijalne svrhe herbarskih primjeraka i drugih konzerviranih, osušenih ili uklopljenih muzejskih primjeraka i živog biljnog materijala među znanstvenicima i znanstvenim ustanovama koji su registrirani pri upravnim tijelima država u kojima se nalaze ako su ti primjerci označeni etiketom koja je određena u skladu s postupkom utvrđenim u članku 18., ili sličnom etiketom koju je izdalo ili odobrilo upravno tijelo treće zemlje.

Članak 8.

Odredbe koje se odnose na kontrolu komercijalnih djelatnosti

1.   Kupnja, ponuda za kupnju, stjecanje u komercijalne svrhe, izlaganje javnosti u komercijalne svrhe, upotreba radi stjecanja komercijalne dobiti i prodaje, držanje radi prodaje, nuđenje radi prodaje ili prijevoz radi prodaje primjeraka vrsta navedenih u Prilogu A zabranjuje se.

2.   Države članice mogu zabraniti posjedovanje primjeraka, posebno živih životinja, vrsta navedenih u Prilogu A.

3.   U skladu sa zahtjevima ostalog zakonodavstva Zajednice o očuvanju divlje faune i flore, može se odobriti izuzeće od zabrana iz stavka 1. tako da upravno tijelo države članice u kojoj se nalaze primjerci izdaje potvrdu za svaki pojedini slučaj ako su ti primjerci:

(a)

stečeni u Zajednici ili su uneseni u Zajednicu prije nego što su odredbe koje se odnose na vrste navedene u Prilogu I. Konvenciji ili u Prilogu C1. Uredbi (EEZ) br. 3626/82 ili u Prilogu A postale primjenjive na te primjerke; ili

(b)

obrađeni primjerci stečeni prije više od 50 godina; ili

(c)

uneseni u Zajednicu u skladu s odredbama ove Uredbe i upotrebljavat će se u svrhe koje nisu štetne za opstanak predmetnih vrsta; ili

(d)

primjerci životinjskih vrsta koji su rođeni i uzgojeni u zatočeništvu ili primjerci umjetno razmnoženih biljnih vrsta, ili su dijelovi ili derivati takvih primjeraka; ili

(e)

potrebni u iznimnim okolnostima za unapređenje znanosti ili za bitne biomedicinske svrhe sukladno Direktivi Vijeća 86/609/EEZ od 24. studenoga 1986. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o zaštiti životinja koje se koriste u pokusne i druge znanstvene svrhe (6) ako se pokaže da je dotična vrsta jedina prikladna za te svrhe i ako nema primjeraka te vrste koji su rođeni i uzgojeni u zatočeništvu; ili

(f)

namijenjeni za uzgoj ili razmnožavanje, što će biti od koristi za očuvanje predmetne vrste; ili

(g)

namijenjeni za istraživanje ili obrazovanje radi zaštite ili očuvanja vrste; ili

(h)

podrijetlom iz države članice i uzeti su iz prirode u skladu sa važećim zakonodavstvom na snazi u toj državi članici.

4.   Opća odstupanja od zabrana iz stavka 1. na temelju uvjeta iz stavka 3., kao i opća odstupanja u pogledu vrsta navedenih u Prilogu A u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (b) ii. može odrediti Komisija u skladu s postupkom utvrđenim u članku 18. Sva takva odstupanja moraju biti u skladu sa zahtjevima ostalog zakonodavstva Zajednice o očuvanju divlje faune i flore.

5.   Zabrane iz stavka 1. također vrijede za primjerke vrsta navedenih u Prilogu B, osim ako se može pružiti dokaz koji je prihvatljiv za nadležno tijelo predmetne države članice da su ti primjerci stečeni i, ako su podrijetlom izvan Zajednice, da su uneseni u nju u skladu s važećim zakonodavstvom o očuvanju divlje faune i flore.

6.   Nadležna tijela država članica imaju slobodu odlučivanja hoće li prodati bilo koji primjerak vrsta navedenih u prilozima B do D koje su zaplijenili prema ovoj Uredbi, pod uvjetom da se on time ne vrati izravno fizičkoj ili pravnoj osobi od koje je zaplijenjen ili koja je bila stranka u prekršaju. Takvi se primjerci tada mogu rabiti u sve svrhe kao da su zakonito stečeni.

Članak 9.

Premještaj živih primjeraka

1.   Za svaki premještaj nekog živog primjerka vrste navedene u Prilogu A unutar Zajednice s mjesta naznačenog u uvoznoj dozvoli ili u bilo kakvoj potvrdi izdanoj u skladu s ovom Uredbom potrebno je prethodno odobrenje upravnog tijela države članice u kojoj se primjerak nalazi. U drugim slučajevima premještaja, osoba odgovorna za premještaj primjerka mora, prema potrebi, predočiti dokaz o zakonitom podrijetlu primjerka.

2.   To se odobrenje:

(a)

daje samo kada je nadležnom znanstvenom tijelu te države članice ili, ako se radi o premještaju u drugu državu članicu, nadležnom znanstvenom tijelu ove druge države članice, pružen zadovoljavajući dokaz da je smještaj koji je namijenjen živom primjerku u odredištu odgovarajuće opremljen za njegovo primjereno držanje i skrb;

(b)

potvrđuje izdavanjem potvrde; i

(c)

prema potrebi, odmah šalje upravnom tijelu države članice u kojoj će primjerak biti smješten.

3.   Međutim, takvo se odobrenje ne zahtijeva ako se živa životinja mora premjestiti zbog hitnog veterinarskog liječenja i izravno se vraća u svoje mjesto koje je odobreno.

4.   Ako se živi primjerak vrste navedene u Prilogu B premješta unutar Zajednice, osoba u čijem je posjedu primjerak može ga prepustiti drugoj osobi tek nakon što se uvjeri da je osoba kojoj je primjerak namijenjen dobro obaviještena o smještaju, opremi i postupanju kako bi se osigurala primjerku potrebna skrb.

5.   Kada se bilo kakvi živi primjerci prevoze u Zajednicu, iz Zajednice ili unutar nje, ili se drže tijekom bilo kakvog razdoblja provoza ili pretovara, oni se moraju pripremiti, prevoziti i njegovati na način koji na najmanju moguću mjeru smanjuje rizik ozljede, narušavanja zdravlja ili okrutnog postupanja i, u slučaju životinja, sukladno zakonodavstvu Zajednice o zaštiti životinja tijekom prijevoza.

6.   U skladu s postupkom utvrđenim u članku 18. Komisija može donijeti ograničenja o držanju ili premještanju živih primjeraka vrsta u odnosu na koje su ograničenja u pogledu unošenja u Zajednicu donesena sukladno članku 4. stavku 6.

Članak 10.

Potvrde koje se izdaju

Nakon primitka zahtjeva zajedno sa svom potrebnom popratnom dokumentacijom od osobe koja ga podnosi i pod uvjetom da su ispunjeni svi uvjeti za izdavanje, upravno tijelo države članice može izdati potvrdu za potrebe iz članka 5. stavka 2. točke (b), članka 5. stavaka 3. i 4., članka 8. stavka 3. i članka 9. stavka 2. točke (b).

Članak 11.

Valjanost dozvola i potvrda te posebni uvjeti za njih

1.   Ne dovodeći u pitanje strože mjere koje države članice mogu donijeti ili održavati, dozvole i potvrde koje izdaju nadležna tijela država članica u skladu s ovom Uredbom vrijede u cijeloj Zajednici.

2.

(a)

Međutim, svaka takva dozvola ili potvrda, kao i bilo kakva dozvola ili potvrda koja se izdaje na temelju nje, smatra se ništavom ako nadležno tijelo ili Komisija, savjetujući se s nadležnim tijelom koje je tu dozvolu ili potvrdu izdalo, utvrdi da je ona izdana na temelju krive pretpostavke da su uvjeti za njezino izdavanje ispunjeni.

(b)

Nadležna tijela države članice na čijem su državnom području smješteni primjerci koji su predmet takvih isprava oduzimaju primjerke, a mogu ih i zaplijeniti.

3.   Svakom se dozvolom ili potvrdom izdanom u skladu s ovom Uredbom mogu odrediti uvjeti i zahtjevi koje nameće tijelo koje ju izdaje kako bi se osiguralo pridržavanje njezinih odredaba. Ako se takvi uvjeti ili zahtjevi trebaju uklopiti u obličje dozvola ili potvrda, države članice će o tome obavijestiti Komisiju.

4.   Svaka uvozna dozvola izdana na temelju preslike odgovarajuće izvozne dozvole ili potvrde o ponovnom izvozu vrijedi za unošenje primjeraka u Zajednicu samo ako je uz nju priložen izvornik valjane izvozne dozvole ili potvrde o ponovnom izvozu.

5.   Komisija utvrđuje rokove za izdavanje dozvola i potvrda u skladu s postupkom utvrđenim u članku 18.

Članak 12.

Mjesta unošenja i izvoza

1.   Države članice određuju carinarnice za obavljanje provjera i formalnosti za unošenje primjeraka vrsta obuhvaćenih ovom Uredbom u Zajednicu i izvoz iz nje kako bi im se dodijelilo carinski dopušteno postupanje ili upotreba u smislu Uredbe (EEZ) br. 2913/92, te navode koje su carinarnice posebno namijenjene za postupanje sa živim primjercima.

2.   U svim carinarnicama određenima sukladno stavku 1. mora raditi dovoljan broj primjereno osposobljenog osoblja. Države članice će se pobrinuti da se osigura smještaj u skladu s relevantnim zakonodavstvom Zajednice o prijevozu i smještaju živih životinja te da se, prema potrebi, poduzmu odgovarajuće mjere za žive biljke.

3.   Sve carinarnice određene sukladno stavku 1. prijavljuju se Komisiji koja objavljuje njihov popis u Službenom listu Europskih zajednica.

4.   U iznimnim slučajevima i u skladu s kriterijima određenima na temelju postupka utvrđenog u članku 18. upravno tijelo može odobriti unošenje u Zajednicu ili izvoz, ili ponovni izvoz iz nje, pri drugoj carinarnici, a ne onoj koja je određena u skladu sa stavkom 1.

5.   Države članice osiguravaju da na graničnim prijelazima javnost bude obaviještena o provedbenim odredbama ove Uredbe.

Članak 13.

Upravna, znanstvena i druga nadležna tijela

1.

(a)

Svaka država članica imenuje upravno tijelo čija je glavna odgovornost provedba ove Uredbe i komunikacija s Komisijom.

(b)

Svaka država članica može također imenovati dodatna upravna tijela i druga nadležna tijela za pomoć pri provedbi u kojem je slučaju glavno upravno tijelo odgovorno za pružanje svih informacija dodatnim tijelima, a koje su potrebne za ispravnu primjenu ove Uredbe.

2.   Svaka država članica imenuje jedno ili više znanstvenih tijela s odgovarajućim kvalifikacijama, čije su dužnosti odvojene od dužnosti bilo kakvog imenovanog upravnog tijela.

3.

(a)

Najkasnije tri mjeseca prije početka primjene ove Uredbe države članice dostavljaju Komisiji imena i adrese imenovanih upravnih tijela, drugih tijela nadležnih za izdavanje dozvola ili potvrda te znanstvenih tijela, a ona te podatke objavljuje u Službenom listu Europskih zajednica u roku od mjesec dana.

(b)

Svako upravno tijelo iz stavka 1. točke (a), ako to bude zahtijevala Komisija, u roku od dva mjeseca dostavlja Komisiji imena i uzorke potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje dozvola ili potvrda, te otiske žigova, pečata ili drugih naprava koje se koriste za ovjeru dozvola ili potvrda.

(c)

Države članice obavješćuju Komisiju o svim promjenama već dostavljenih podataka najkasnije dva mjeseca od uvođenja te promjene.

Članak 14.

Praćenje pridržavanja i istraživanje kršenja

1.

(a)

Nadležna tijela država članica prate pridržavanje odredaba ove Uredbe.

(b)

Ako u bilo kojem trenutku nadležna tijela imaju razlog vjerovati da se te odredbe krše, ona će poduzeti odgovarajuće korake kako bi osigurala pridržavanje ili će pokrenuti pravni postupak.

(c)

Države članice obavješćuju Komisiju i, u slučaju vrsta navedenih u Dodacima Konvenciji, Tajništvo Konvencije o svim koracima koje su poduzela nadležna tijela u odnosu na značajna kršenja ove Uredbe, uključujući oduzimanja i zapljene.

2.   Komisija skreće pozornost nadležnih tijela država članica na stvari za koje smatra da je potrebno istražiti na temelju ove Uredbe. Države članice obavješćuju Komisiju i, u slučaju vrsta navedenih u dodacima Konvenciji, Tajništvo Konvencije o rezultatu svake sljedeće istrage.

3.

(a)

Osniva se Skupina za provedbu koja se sastoji od predstavnikâ tijela svake države članice, a zadužena je za osiguranje provedbe odredaba ove Uredbe. Skupinom predsjeda predstavnik Komisije.

(b)

Skupina za provedbu razmatra svako tehničko pitanje koje se odnosi na provedbu ove Uredbe, a koje postavi predsjednik na vlastitu inicijativu ili na zahtjev članova Skupine ili Odbora.

(c)

Komisija prenosi Odboru mišljenje koje je iskazano u Skupini za provedbu.

Članak 15.

Dostava informacija

1.   Države članice i Komisija dostavljaju jedna drugoj informacije potrebne za provedbu ove Uredbe.

Države članice i Komisija osiguravaju poduzimanje potrebnih koraka za podizanje svijesti i informiranje javnosti o odredbama u vezi s provedbom Konvencije i ove Uredbe, te o provedbenim mjerama Uredbe.

2.   Komisija komunicira s Tajništvom Konvencije kako bi osigurala da se Konvencija uspješno provodi na cijelom području na koje se ova Uredba odnosi.

3.   Komisija odmah dostavlja svaki savjet Skupine za znanstvenu reviziju upravnim tijelima dotičnih država članica.

4.

(a)

Upravna tijela država članica dostavljaju Komisiji svake godine prije 15. lipnja sve informacije koje se odnose na prethodnu godinu, a koje su potrebne za sastavljanje izvješća iz članka VIII. stavka 7. točke (a) Konvencije i ekvivalentne informacije o međunarodnoj trgovini svim primjercima vrsta navedenih u prilozima A, B i C te informacije o unošenju primjeraka vrsta navedenih u Prilogu D u Zajednicu. Informacije koje se dostavljaju kao i oblik u kojemu se predstavljaju propisuje Komisija u skladu s postupkom utvrđenim u članku 18.

(b)

Na temelju informacija iz točke (a), Komisija svake godine prije 31. listopada objavljuje statističko izvješće o unošenju primjeraka vrsta na koje se primjenjuje ova Uredba u Zajednicu, te izvozu i ponovnom izvozu iz nje, i dostavlja Tajništvu Konvencije informacije o vrstama na koje se Konvencija primjenjuje.

(c)

Ne dovodeći u pitanje članak 20., upravna tijela država članica svake druge godine prije 15. lipnja, a prvi put 1999. dostavljaju Komisiji sve informacije koje se odnose na prethodne dvije godine, a koje su potrebne za sastavljanje izvješća iz članka VIII. stavka 7. točke (b) Konvencije i ekvivalentne informacije o odredbama ove Uredbe koje su izvan područja primjene Konvencije. Informacije koje se dostavljaju kao i oblik u kojemu se predstavljaju propisuje Komisija u skladu s postupkom utvrđenim u članku 18.

(d)

Na temelju informacija iz točke (c), Komisija svake druge godine prije 31. listopada, a prvi put 1999. sastavlja izvješće o primjeni i provedbi ove Uredbe.

5.   Nadležna tijela država članica dostavljaju Komisiji sve relevantne informacije kako bi se pripremile izmjene Priloga. Komisija određuje koji su podaci potrebni sukladno postupku utvrđenom u članku 18.

6.   Ne dovodeći u pitanje Direktivu Vijeća 90/313/EEZ od 7. lipnja 1990. o slobodi pristupa informacijama o okolišu (7), Komisija poduzima odgovarajuće mjere kako bi zaštitila tajnost informacija dobivenih pri provedbi ove Uredbe.

Članak 16.

Sankcije

1.   Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi osigurale uvođenje sankcija za najmanje sljedeća kršenja ove Uredbe:

(a)

unošenje u Zajednicu ili izvoz, ili ponovni izvoz iz Zajednice primjeraka bez odgovarajuće dozvole ili potvrde, ili s lažnom, krivotvorenom ili nevažećom dozvolom ili potvrdom, ili s dozvolom ili potvrdom koja je izmijenjena bez odobrenja tijela nadležnog za izdavanje;

(b)

nepridržavanje odredaba navedenih u dozvoli ili potvrdi koja je izdana u skladu s ovom Uredbom;

(c)

davanje lažne izjave ili svjesno pružanje lažnih informacija radi dobivanja dozvole ili potvrde;

(d)

upotreba lažne, krivotvorene ili nevažeće dozvole ili potvrde, ili dozvole ili potvrde koja je izmijenjena bez odobrenja kako bi se na temelju nje dobila dozvola ili potvrda na razini Zajednice, ili u bilo koju drugu službenu svrhu u vezi s ovom Uredbom;

(e)

ne prijavljivanje obavijesti o uvozu ili lažnu obavijest o uvozu;

(f)

prijevoz živih primjeraka koji nisu primjereno pripremljeni tako da se rizik ozljede, narušavanja zdravlja ili okrutnog postupanja svede na najmanju moguću mjeru;

(g)

upotreba primjeraka vrsta navedenih u Prilogu A na način koji nije u skladu s odobrenjem danim u trenutku izdavanja uvozne dozvole ili nakon toga;

(h)

trgovina umjetno razmnoženim biljkama suprotno odredbama utvrđenima sukladno članku 7. stavku 1. točki (b);

(i)

prijevoz primjeraka u Zajednicu, iz Zajednice ili u provozu kroz Zajednicu bez odgovarajuće dozvole ili potvrde izdane u skladu s ovom Uredbom i, u slučaju izvoza ili ponovnog izvoza iz treće zemlje koja je stranka Konvencije, u skladu s Konvencijom, ili bez zadovoljavajućeg dokaza o postojanju takve dozvole ili potvrde;

(j)

kupnja, ponuda za kupnju, stjecanje u komercijalne svrhe, upotreba radi stjecanja komercijalne dobiti, izlaganje javnosti u komercijalne svrhe, prodaja, držanje radi prodaje, nuđenje na prodaju ili prijevoz radi prodaje primjeraka protivno članku 8.;

(k)

upotreba dozvole ili potvrde za bilo koji primjerak osim onoga za koji je izdana;

(l)

krivotvorenje ili izmjena bilo koje dozvole ili potvrde izdane u skladu s ovom Uredbom;

(m)

prešućivanje činjenice da je odbijen zahtjev za izdavanje uvozne ili izvozne dozvole ili potvrde o ponovnom izvozu na razini Zajednice protivno članku 6. stavku 3.

2.   Mjere iz stavka 1. primjerene su naravi i težini prekršaja i uključuju odredbe koje se odnose na oduzimanje i, prema potrebi, zapljenu primjeraka.

3.   Ako se primjerak zaplijeni, on se povjerava nadležnom tijelu države članice u kojoj je primjerak zaplijenjen, a koje:

(a)

nakon savjetovanja sa znanstvenim tijelom te države članice, pronalazi smještaj za primjerak ili ga na drugi način ustupa pod uvjetima koje smatra odgovarajućim i u skladu s potrebama i odredbama Konvencije i ove Uredbe; i

(b)

u slučaju živog primjerka koji je unesen u Zajednicu, može nakon savjetovanja s državom izvoza toj državi vratiti primjerak o trošku okrivljene osobe.

4.   Ako živi primjerak vrste navedene u Prilogu B ili C stigne na mjesto unošenja u Zajednicu bez odgovarajuće valjane dozvole ili potvrde, primjerak se mora oduzeti i može se zaplijeniti ili, ako primatelj odbije potvrditi primitak primjerka, nadležno tijelo države članice odgovorne za to mjesto unošenja može, ako je primjereno, odbiti preuzimanje pošiljke i tražiti od prijevoznika da primjerak vrati u mjesto odakle je poslano.

Članak 17.

Skupina za znanstvenu reviziju

1.   Ovime se osniva Skupina za znanstvenu reviziju sastavljena od predstavnika znanstvenih tijela svake države članice, a kojom predsjeda predstavnik Komisije.

2.

(a)

Skupina za znanstvenu reviziju razmatra svako znanstveno pitanje koje se odnosi na primjenu ove Uredbe – posebno u vezi s člankom 4. stavkom 1. točkom (a), stavkom 2. točkom (a) i stavkom 6. – a koje postavi predsjednik na vlastitu inicijativu ili na zahtjev članova Skupine ili Odbora.

(b)

Komisija prenosi Odboru mišljenje Skupine za znanstvenu reviziju.

Članak 18.

Odbor

1.   Komisiji pomaže Odbor sastavljen od predstavnika država članica kojim predsjeda predstavnik Komisije.

Predstavnik Komisije podnosi Odboru prijedlog mjera koje treba poduzeti. Odbor dostavlja svoje mišljenje o prijedlogu u okviru roka koji predsjedavajući može propisati u skladu sa žurnosti predmeta. U slučaju odluka koje Vijeće donosi na prijedlog Komisije, mišljenje se donosi većinom glasova utvrđenom člankom 148. stavkom 2. Ugovora. Glasovi predstavnika država članica unutar Odbora ponderiraju se na način kako je utvrđeno u tom članku. Predsjedavajući ne glasuje.

Komisija donosi predviđene mjere ako su one u skladu s mišljenjem Odbora.

Ako predviđene mjere nisu u skladu s mišljenjem Obora ili ako mišljenje nije dostavljeno, Komisija bez odlaganja Vijeću podnosi prijedlog koji se odnosi na mjere koje se moraju poduzeti. Vijeće odlučuje kvalificiranom većinom.

2.   U vezi sa zadacima Odbora iz točaka 1. i 2. članka 19., ako u razdoblju od tri mjeseca od datuma upućivanja Vijeću, Vijeće nije glasovalo, predložene mjere donosi Komisija.

3.   U vezi sa zadacima Odbora iz točaka 3. i 4. članka 19., ako u razdoblju od tri mjeseca od datuma upućivanja Vijeću, Vijeće nije glasovalo, predložene mjere donosi Komisija, osim ako Vijeće jednostavnom većinom odluči protiv spomenutih mjera.

Članak 19.

U skladu s postupkom utvrđenim u članku 18. Komisija:

1.

utvrđuje jednolike uvjete i kriterije za:

i.

izdavanje, valjanost i upotrebu isprava iz članaka 4. i 5., članka 7. stavka 4. te članka 10.; ona određuje njihov izgled;

ii.

upotrebu fitosanitarnih potvrda; i

iii.

donošenje postupaka, kada je potrebno, za označivanje primjeraka kako bi se olakšalo prepoznavanje i osigurala provedba odredaba;

2.

donosi mjere iz članka 4. stavaka 6. i 7., članka 5. stavka 5. i stavka 7. točke (b), članka 7. stavka 1. točke (c), stavka 2. točke (c) i stavka 3., članka 8. stavka 4., članka 9. stavka 6., članka 11. stavka 5., članka 15. stavka 4. točaka (a) i (c) i stavka 5. te članka 21. stavka 3.;

3.

donosi izmjene priloga od A do D, osim u slučaju izmjena Priloga A koje nisu rezultat odluka Konferencije stranaka Konvencije;

4.

donosi, prema potrebi, dodatne mjere za provedbu rezolucija Konferencije stranaka Konvencije, odluka ili preporuka Stalnog odbora Konvencije i preporuka Tajništva Konvencije.

Članak 20.

Završne odredbe

Svaka država članica obavješćuje Komisiju i Tajništvo Konvencije o odredbama koje donosi posebno za provedbu ove Uredbe, te o svim pravnim instrumentima koji se koriste i mjerama koje su poduzete za njezinu primjenu i provedbu.

Komisija o tome obavješćuje ostale države članice.

Članak 21.

1.   Ovime se Uredba (EEZ) br. 3626/82 stavlja izvan snage.

2.   Sve dok se ne donesu mjere predviđene stavcima 1. i 2. članka 19., države članice mogu provoditi ili nastaviti primjenjivati mjere donesene u skladu s Uredbom (EEZ) br. 3626/82 i Uredbu Komisije (EEZ) br. 3418/83 od 28. studenoga 1983. o utvrđivanju odredaba za ujednačeno izdavanje i upotrebu isprava potrebnih za provedbu Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (8) u Zajednici.

3.   Dva mjeseca prije provedbe ove Uredbe, Komisija, u skladu s postupkom utvrđenim u članku 18. i uz savjetovanje sa Skupinom za znanstvenu reviziju,

(a)

mora provjeriti da nema opravdanja za ograničenja u pogledu unošenja u Zajednicu vrsta navedenih u Prilogu C1 Uredbi (EEZ) br. 3626/82 koje nisu uključene u Prilog A ovoj Uredbi;

(b)

donosi Uredbu kojom će se izmijeniti Prilog D tako da predstavlja reprezentativni popis vrsta koji će zadovoljavati kriterije utvrđene člankom 3. stavkom 4., točkom (a).

Članak 22.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Primjenjuje od 1. lipnja 1997.

Članci 12. i 13., članak 14. stavak 3., članci 16., 17., 18., 19. i članak 21. stavak 3. primjenjuju se od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. prosinca 1996.

Za Vijeće

Predsjednik

B. HOWLIN


(1)  SL C 26, 3.2.1992., str. 1. i SL C 131, 12.5.1994., str. 1.

(2)  SL C 223, 31.8.1992., str. 19.

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 15. prosinca 1995. (SL C 17, 22.1.1996., str. 430.). Zajedničko stajalište Vijeća od 26. veljače 1996. (SL C 196, 6.7.1996., str. 58.) i Odluka Europskog parlamenta od 18. rujna 1996. (SL C 320, 28.10.1996.).

(4)  SL L 384, 31.12.1982., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 558/95 (SL L 57, 15.3.1995., str. 1.).

(5)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 1994.

(6)  SL L 358, 18.12.1986., str. 1.

(7)  SL L 158, 23.6.1990., str. 56.

(8)  SL L 344, 7.12.1983., str. 1.


PRILOG

Vidjeti Uredbu Komisije 101/2012 (SL L 39, 11.02.2012., str. 133.).


Top