EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0800

94/800/EZ: Odluka Vijeća od 22. prosinca 1994. o sklapanju u ime Europske zajednice, s obzirom na pitanja iz njezine nadležnosti, sporazuma postignutih u Urugvajskom krugu multilateralnih pregovora (1986. – 1994.)

OJ L 336, 23.12.1994, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 038 P. 3 - 310
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 038 P. 3 - 310
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 010 P. 3 - 4
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 010 P. 3 - 4
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 074 P. 3 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/800/oj

11/Sv. 74

HR

Službeni list Europske unije

3


31994D0800


L 336/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA VIJEĆA

od 22. prosinca 1994.

o sklapanju u ime Europske zajednice, s obzirom na pitanja iz njezine nadležnosti,sporazuma postignutih u Urugvajskom krugu multilateralnih pregovora (1986. –1994.)

(94/800/EZ)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegove članke43., 54., 57., 66., 75., članak 84. stavak 2., članke 99., 100., 100.a, 113. i 235.,zajedno s drugim podstavkom njegova članka 228. stavka 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (1),

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (2),

budući da su multilateralni pregovori o trgovini započeti u okviru GATT-a, premaMinistarskoj deklaraciji iz Punta del Este od 20. rujna1986., doveli do Završnog akta koji utjelovljuje rezultateUrugvajskog kruga multilateralnih pregovora o trgovini;

budući da su predstavnici Zajednice i država članica potpisali Završni akt kojiutjelovljuje rezultate Urugvajskog kruga multilateralnih pregovora o trgovini i,podložno sklapanju, Sporazum o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije uMarakešu 15. travnja 1994.;

budući da uzajamne koncesije i obveze koje su dogovorene pregovorima od straneKomisije u ime Europske zajednice i njezinih država članica, utjelovljena umultilateralnim sporazumima iz Završnog akta, općenito predstavljajuzadovoljavajući i uravnotežen ishod;

budući da je nadalje u posebnim višestranim sporazumima iz Priloga 4. Sporazuma oosnivanju Svjetske trgovinske organizacije utvrđeno više uzajamnih koncesija iobveza dogovorenih pregovorima od strane Komisije u ime Europske zajednice injezinih država članica i nekih zemalja koje su stranke u pregovorima;

budući da su neke koncesije i obveze vezane za goveđe meso dogovorene bilateralnos Urugvajem paralelno s Urugvajskim krugom;

budući da se nadležnost Zajednice za sklapanje međunarodnih sporazuma ne izvodisamo iz izričite dodjele Ugovorom, već se može također izvesti iz drugihodredaba Ugovora i iz akata donesenih sukladno odredbama institucijaZajednice;

budući da kod pravila Zajednice koja su donesena da bi se postigli ciljeviUgovora, države članice ne mogu, izvan sustava zajedničkih institucija, preuzetiobveze koje bi mogle utjecati na spomenuta pravila ili promijeniti njihovopodručje primjene;

budući da dio obveza koje su sadržane u Sporazumu o osnivanju Svjetske trgovinskeorganizacije, uključujući njegove Priloge, spada pod nadležnost Zajednicesukladno članku 113. Ugovora; budući da, nadalje, od ostatka navedenih obvezaneke utječu na pravila Zajednice usvojena na temelju članaka 43., 54., 57., 66.,75., članka 84. stavka 2., članaka 99., 100, 100.a i 235. stoga ih može preuzetisamo Zajednica;

budući da je, osobito, korištenje članaka 100. i 235. Ugovora kao pravnog temeljaza ovu Odluku opravdano u mjeri u kojoj Sporazum o osnivanju Svjetske trgovinskeorganizacije, uključujući njegove Priloge, utječe na Direktivu Vijeća 90/434/EEZod 23. srpnja 1990. o zajedničkom sustavuoporezivanja koji se primjenjuje na spajanja, podjele, prijenose imovine izamjene dionica trgovačkih društava različitih država članica (3), Direktivu Vijeća 90/435/EEZ od 23. srpnja1990. o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje namatična društva i društva kćeri različitih država članica (4), koja se temelji na članku 100. Ugovora, Uredbu Vijeća (EZ) br. 40/94 od20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (5), koja se temelji na članku 235. Ugovora;

budući da u pravu Zajednice još nije donijet niti jedan akt na temelju članka73.c Ugovora;

budući da Sporazum o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije, uključujućinjegove Priloge, po svojoj naravi nije takav da bi se na njega izravno pozivalou sudovima Zajednice ili država članica,

ODLUČILO JE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

1.   Ovime se u ime Europske zajednice potvrđuju sljedeći multilateralnisporazumi i akti s obzirom na onaj njihov dio koji spada u nadležnostEuropske zajednice:

Sporazum o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije te takođersporazumi iz Priloga 1., 2., i 3. navedenog Sporazuma;

ministarske odluke i izjave i Sporazum o obvezama u financijskimuslugama koji se javljaju u Završnom aktu Urugvajskog kruga.

2.   Tekstovi sporazuma i akata iz ovog članka prilažu se ovoj Odluci.

3.   Predsjednik Vijeća ovime se ovlašćuje odrediti osobu opunomoćenu zapoduzimanje mjere iz članka XIV. Sporazuma o osnivanju Svjetske trgovinskeorganizacije kako bi se Europsku zajednicu obvezalo u pogledu onog dijelaSporazuma koji potpada pod njezinu nadležnost.

Članak 2.

1.   Višestrani sporazumi iz Priloga 4. Sporazumu o osnivanju Svjetske trgovinskeorganizacije ovime se potvrđuju u ime Europske zajednice u pogledu onog njihovadijela koji potpada pod nadležnost Europske zajednice.

2.   Tekstovi Sporazuma iz ovog članka priloženi su ovoj Odluci.

3.   Predsjednik Vijeća ovime se ovlašćuje odrediti osobu opunomoćenu zapoduzimanje mjere određene sporazumima iz ovog članka kako bi se Europskuzajednicu obvezalo u pogledu onog dijela sporazuma koji potpada pod njezinunadležnost.

Članak 3.

1.   Sporazum o govedini sklopljen s Urugvajem ovime se potvrđuje u ime Europskezajednice.

2.   Tekst navedenog Sporazuma priložen je ovoj Odluci.

3.   Predsjednik Vijeća ovime se ovlašćuje odrediti osobu opunomoćenu zapotpisivanje Sporazuma kako bi se obvezalo Europsku zajednicu.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. prosinca 1994.

Za Vijeće

Predsjednik

H. SEEHOFER


(1)  Mišljenje doneseno 23. studenoga 1994. (još nijeobjavljeno u Službenom listu).

(2)  Suglasnost donesena 14. prosinca 1994. (još nijeobjavljena u Službenom listu).

(3)  SLL 225, 20.8.1990., str. 1.

(4)  SLL 225, 20.8.1990., str. 6.

(5)  SLL 11, 14.1.1994., str. 1.


Top