EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R3924

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3924/91 od 19. prosinca 1991. o uspostavi istraživanja Zajednice o industrijskoj proizvodnji

OJ L 374, 31.12.1991, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 021 P. 250 - 252
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 021 P. 250 - 252
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 011 P. 70 - 72
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 011 P. 70 - 72
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 011 P. 70 - 72
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 011 P. 70 - 72
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 011 P. 70 - 72
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 011 P. 70 - 72
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 011 P. 70 - 72
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 011 P. 70 - 72
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 011 P. 70 - 72
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 011 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 011 P. 3 - 5
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 33 - 35

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; stavljeno izvan snage 32019R2152 . Latest consolidated version: 20/04/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3924/oj

13/Sv. 60

HR

Službeni list Europske unije

33


31991R3924


L 374/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA VIJEĆA (EEZ) br. 3924/91

od 19. prosinca 1991.

o uspostavi istraživanja Zajednice o industrijskoj proizvodnji

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivaju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 213.,

uzimajući u obzir nacrt Uredbe koji je podnijela Komisija,

budući da s ciljem izvršenja zadaća koje su joj prenijete iz Ugovora, a posebno u pogledu unutarnjeg tržišta, u skladu s člankom 8.a Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice, Komisija mora raspolagati cjelovitim, najnovijim i pouzdanim informacijama o industrijskoj proizvodnji u Zajednici;

budući da su takve informacije potrebne poslovnim subjektima s ciljem upoznavanja tržišta; budući da međunarodne dimenzije tih tržišta pogoduju približavanju statistika o proizvodnji i statistika o vanjskoj trgovini;

budući da, kako bi statistički podaci o proizvodnji bili upotrebljivi i kako bi se omogućilo da se navedeno usklađivanje provede u praksi, oni se moraju sastaviti tako da je razina detalja blizu prvih šest znamenaka kombinirane nomenklature, što također odgovara brojčanim oznakama koje se koriste u Harmoniziranom sustavu;

budući da je kombinirana nomenklatura, nomenklatura proizvoda s kojom su poslovni subjekti već upoznati; budući da je u njihovom interesu pozivati se na nju umjesto da stvaraju nomenklaturu specifičnu za proizvodnju;

budući da je moguće izraditi standardiziranu statistiku koju karakteriziraju pouzdanost, brzina, fleksibilnost i visoka razina detalja potrebna za upravljanje unutarnjim tržištem samo ako države članice za istraživanje koriste klasifikacijski sustav izveden iz istog popisa proizvoda;

budući da s ciljem ispunjenja nacionalnih zahtjeva države članice mogu zakonito zadržati ili umetnuti u svoje nacionalne nomenklature dodatne podatke koji nisu sadržani na popisu proizvoda Zajednice,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Opće odredbe

Države članice provode statističko istraživanje Zajednice o industrijskoj proizvodnji.

Članak 2.

Područje i obilježja istraživanja

1.   Područje istraživanja iz članka 1. uključuje djelatnosti navedene u područjima C, D i E klasifikacije ekonomskih djelatnosti u Europskoj uniji, dalje u tekstu „NACE (Rev. 1)” kako je utvrđeno Uredbom (EEZ) br. 3037/90 (1).

2.   Proizvodnja koja se bilježi u ovom području određena je popisom proizvoda, dalje u tekstu „Popis Prodcom”, čiji se naslovi sastoje od proizvoda ili skupina proizvoda iz kombinirane nomenklature i povezane su s drugim nomenklaturama proizvoda Zajednice.

3.   Za svaki naslov istraživanje obuhvaća sljedeće podatke:

(a)

fizički obujam proizvodnje prodane u razdoblju istraživanja;

(b)

vrijednost proizvodnje prodane u razdoblju istraživanja.

4.   U određenim slučajevima navedeni se podaci zamjenjuju jednim od sljedećih podataka:

(a)

fizičkim obujmom ostvarene proizvodnje u razdoblju istraživanja, uključujući svaku proizvodnju ugrađenu u proizvodnju drugih proizvoda iz istog poduzeća;

(b)

vrijednošću i/ili fizičkim obujmom proizvodnje ostvarene u razdoblju istraživanja u svrhu stavljanja na tržište.

5.   U svakoj državi članici proizvodnja obuhvaćena istraživanjem je samo proizvodnja nastala na njezinom državnom području; ne obuhvaća proizvodnju izvan njezinog državnog područja u ime nekih od njezinih poduzeća.

6.   Popis Prodcom, podaci koje je potrebno prikupiti za svaki naslov i drugi modaliteti provedbe ove Uredbe određuju se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 10. Popis Prodcom ažurira se na isti način.

Članak 3.

Reprezentativnost

1.   Proizvodnja svih poduzeća u Zajednici mora se dovoljno precizno bilježiti za svaki razred NACE Rev. 1.

2.   Države članice primjenjuju metode istraživanja namijenjene lakšem prikupljanju podataka od poduzeća koja predstavljaju barem 90 % nacionalne proizvodnje po razredu NACE Rev. 1. Iznimno može biti prihvaćen i drukčiji prag u skladu s postupkom utvrđenim u članku 10.

3.   Za vrednovanje proizvodnje u obzir se uzimaju sva poduzeća koja zapošljavaju najmanje 20 osoba. Taj će se prag revidirati u skladu sa zahtjevima reprezentativnosti na koje se odnosi stavak 2.

4.   Kada proizvodnja u poduzećima država članica u razredu NACE Rev. 1 predstavlja manje od 1 % ukupne proizvodnje Zajednice, ne moraju se prikupljati podaci u naslovu za taj razred.

5.   Pravila za primjenu ovog članka usvajaju se, prema potrebi, u skladu s postupkom utvrđenim u članku 10.

Članak 4.

Razdoblja istraživanja

Istraživanje obuhvaća razdoblje jedne kalendarske godine.

Međutim, za određene se naslove iz Popisa Prodcom može donijeti odluka o mjesečnom ili tromjesečnom istraživanju, u skladu s postupkom utvrđenim u članku 10.

Članak 5.

Prikupljanje podataka

1.   Države članice prikupljaju tražene informacije pomoću upitnika istraživanja čiji je sadržaj u skladu s modalitetima određenima u skladu s postupkom utvrđenim u članku 10.

2.   Poduzeća od kojih države članice zatraže dostavu informacija dužne su pružiti točne i cjelovite informacije u propisanim rokovima.

3.   Od istraživanja se može odustati ako države članice imaju informacije iz drugih izvora, ekvivalentne barem u pogledu točnosti i kvalitete.

4.   Na zahtjev Statističkog ureda, države članice mu dostavljaju informacije potrebne za primjenu ove Uredbe, a posebno one koje se tiču metodologije.

Članak 6.

Obrada rezultata

Države članice obrađuju ispunjene upitnike iz članka 5. stavka 1. ili informacije iz drugih izvora iz članka 5. stavka 3., u skladu s detaljnim pravilima usvojenima u skladu s postupkom utvrđenim u članku 10.

Članak 7.

Dostavljanje rezultata

1.   Države članice šalju rezultate koji se odnose na jednogodišnje razdoblje Statističkom uredu Europskih zajednica u roku od šest mjeseci po završetku referentne godine. Rezultati uključuju podatke koji su povjerljivi po nacionalnom zakonu; njihova povjerljiva narav je izrijekom navedena.

2.   Rezultati koji se odnose na naslove s razdobljem istraživanja kraćim od godine dana šalju se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 10.

3.   Rezultati dostavljeni u Statistički ured Europskih zajednica smatraju se povjerljivima kako se to zahtijeva prema Uredbi (Euratom, EEZ) br. 1588/90 (2).

4.   Prvo istraživanje obuhvaća 1993. godinu. Uz podatke za 1993. države članice šalju retrospektivne podatke koji se odnose na 1992. koristeći nacionalnu statistiku koja se u najvećoj mogućoj mjeri podudara s Popisom Prodcom.

Članak 8.

Prijelazno razdoblje

Članci od 1. do 7. predmet su postupnih provedbenih mjera za istraživanja koja obuhvaćaju 1993. i 1994. godinu.

Članak 9.

Odbor

Postupak provedbe ove Uredbe, uključujući mjere prilagodbe tehničkom napretku u smislu prikupljanja podataka i obrade rezultata, utvrđuje Komisija nakon savjetovanja s Odborom za statističke programe osnovanog Odlukom 89/382/EEZ, Euratom (3), u skladu s postupkom utvrđenim u članku 10.

Članak 10.

Postupak

1.   Predstavnik Komisije podnosi Odboru nacrt mjera koje treba poduzeti. Odbor daje svoje mišljenje o nacrtu u zadanom roku koji je odredio predsjedatelj prema hitnosti predmeta. Mišljenje se donosi većinom utvrđenom u skladu s člankom 148. stavkom 2. Ugovora za odluke koje je Vijeće dužno usvojiti na prijedlog Komisije. Glasovi predstavnika država članica unutar Odbora ponderiraju se na način utvrđen u navedenom članku. Predsjedatelj ne glasuje.

2.

(a)

Komisija donosi mjere koje se primjenjuju odmah.

(b)

Međutim, ako navedene mjere nisu u skladu s mišljenjem Odbora, Komisija o njima odmah obavješćuje Vijeće. U tom slučaju Komisija odgađa primjenu mjera na razdoblje od tri mjeseca od dana komunikacije.

Vijeće može donijeti drukčiju odluku kvalificiranom većinom u roku na koji se odnosi prvi podstavak.

Članak 11.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. prosinca 1991.

Za Vijeće

Predsjednik

P. DANKERT


(1)  SL L 293, 24.10.1990., str. 1.

(2)  SL L 151, 15.6.1990., str. 1.

(3)  SL L 181, 28.6.1989., str. 47.


Top