EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980L1269

80/1269/EEZ: Direktiva Vijeća od 16. prosinca 1980. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na snagu motora motornih vozila

OJ L 375, 31.12.1980, p. 46–67 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 010 P. 117 - 138
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 011 P. 134 - 155
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 011 P. 134 - 155
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 011 P. 60 - 81
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 011 P. 60 - 81
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 006 P. 87 - 108
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 006 P. 87 - 108
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 006 P. 87 - 108
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 006 P. 87 - 108
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 006 P. 87 - 108
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 006 P. 87 - 108
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 006 P. 87 - 108
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 006 P. 87 - 108
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 006 P. 87 - 108
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 005 P. 144 - 165
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 005 P. 144 - 165
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 045 P. 20 - 41

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2013; stavljeno izvan snage 32009R0595 . Latest consolidated version: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/1269/oj

13/Sv. 045

HR

Službeni list Europske unije

20


31980L1269


L 375/46

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

16.12.1980.


DIREKTIVA VIJEĆA

od 16. prosinca 1980.

o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na snagu motora motornih vozila

(80/1269/EEZ)

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 100.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Skupštine (2),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (3),

budući da se tehnički zahtjevi koje motorna vozila moraju ispuniti prema nacionalnom zakonodavstvu između ostalog odnose na način određivanja snage motora određenog tipa vozila;

budući da se zahtjevi razlikuju od jedne do druge države članice; budući da je stoga potrebno da sve države članice donesu jednake zahtjeve, bilo pored svojih postojećih pravila ili umjesto njih, posebno kako bi bilo moguće uvesti postupak EEZ homologacije za svaki tip vozila koji je predmet Direktive Vijeća 70/156/EEZ od 6. veljače 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica (4), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 80/1267/EEZ (5),

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Za potrebe ove Direktive „vozilo” znači svako motorno vozilo namijenjeno uporabi na cesti, s nadogradnjom ili bez nje, na najmanje četiri kotača i najvećom konstrukcijskom brzinom većom od 25 km/h i njegove prikolice, osim tračnih vozila, traktora i strojeva za poljoprivredu.

Članak 2.

Nijedna država članica ne smije odbiti dodjelu EEZ homologacije tipa ni nacionalne homologacije tipa vozila zbog razloga koji se odnose na snagu motora, ako je ona utvrđena u skladu s prilozima I. i II.

Članak 3.

Izmjene potrebne radi prilagodbe zahtjeva iz priloga kako bi se uzeo u obzir tehnički napredak donose se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 13. Direktive 70/156/EEZ.

Članak 4.

1.   Države članice donose odredbe potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom u roku osamnaest mjeseci od dana njenog priopćenja i o tome odmah obavješćuju Komisiju.

2.   Države članice osiguravaju da se tekstovi glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva dostave Komisiji.

Članak 5.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. prosinca 1980.

Za Vijeće

Predsjednica

Colette FLESCH


(1)  SL C 104, 28.4.1980., str 9.

(2)  SL C 265, 13.10.1980., str. 76.

(3)  SL C 182, 21.7.1980., str. 3.

(4)  SL L 42, 23.2.1970., str. 1.

(5)  SL L 375, 31.12.1980., str. 34.


PRILOG I.

ODREĐIVANJE SNAGE MOTORA

1.   EEZ HOMOLOGACIJA TIPA

1.1.   Zahtjev za EEZ homologaciju tipa

Zahtjev za dodjelu EEZ homologaciju tipa vozila s obzirom na snagu motora podnosi proizvođač vozila ili njegov ovlašteni zastupnik.

1.1.1.   Zahtjevu se prilažu tri kopije dolje spomenutog dokumenta u tri primjerka:

1.1.1.1.   pravilno popunjen opisni dokument;

1.1.1.2.   podaci koji su propisani u Dodatku 1. ili 2.

1.1.2.   Ako tehnička služba nadležna za homologacijska ispitivanja sama provodi ispitivanja, potrebno joj je dostaviti vozilo predstavnik tipa vozila koje se homologira.

1.2.   Dokumentacija

Ako je zahtjev iz točke 1.1. prihvaćen, nadležno tijelo izdaje dokument prema obrascu u Prilogu II. Za sastavljanje tog dokumenta nadležno tijelo države članice koje provodi homologacijska ispitivanja može uporabiti izvješće koje je pripremio odobreni ili priznati laboratorij prema odredbama ove Direktive.

2.   PODRUČJE PRIMJENE

2.1.   Ovaj se postupak primjenjuje na motore s unutarnjim izgaranjem koji se upotrebljavaju za pogon vozila kategorija M i N kako je definirano u Prilogu I. Direktivi 70/156/EEZ i pripadaju jednom od sljedećih tipova motora:

2.1.1.   Klipni motori s unutarnjim izgaranjem (s vanjskim izvorom paljenja ili dizelski), osim motora sa slobodnim klipom.

2.1.2.   Motori s rotirajućim klipom (rotacijski motori).

2.2.   Ovaj se postupak primjenjuje na motore sa slobodnim usisom ili na motore s prednabijanjem.

3.   DEFINICIJE

Za potrebe ove Direktive:

3.1.   „Neto snaga” znači snaga na ispitnom uređaju na kraju koljenastog vratila ili istovrijedna snaga pri odgovarajućoj brzini vrtnje motora s pomoćnom opremom koja je navedena u tablici 1. Ako se mjerenje snage može provesti samo s ugrađenim mjenjačem, u obzir se uzima mehanički stupanj djelovanja mjenjača.

3.2.   „Najveća neto snaga” znači najveća vrijednost neto snage koja se izmjeri pri punom opterećenju motora.

3.3.   „Standardna oprema” znači oprema koju je za posebnu namjenu ugradio proizvođač.

4.   TOČNOST MJERENJA KOD PUNOG OPTEREĆENJA

4.1.   Zakretni moment

4.1.1.   Prema točki 4.1.2. donja se četvrtina mjernog područja dinamometra ne koristi. Sustav za mjerenje osigurava točnost od ± 0,5 % izmjerenog zakretnog momenta (bez donje četvrtine).

4.1.2.   Može se koristiti mjerno područje između jedne šestine ili jedne četvrtine najveće vrijednosti ako je točnost sustava na jednoj šestini ljestvice ± 0,25 % najveće vrijednosti na ljestvici.

4.2.   Brzina vrtnje motora

Točnost mjerenja je unutar ± 0,5 %. Brzina vrtnje motora mjeri se prema mogućnosti automatski sinkroniziranim brojilom okretaja i kronometrom (ili brojilom okretaja i kronometrom kojem se može zadati mjerni vremenski razmak).

4.3.   Potrošnja goriva

± 1 % od izmjerene vrijednosti potrošnje.

4.4.   Temperatura usisnog zraka motora: ± 2 °C.

4.5.   Barometarski tlak: ± 2 mbar.

4.6.   Tlak u ispušnom kanalu na uređaju za ispitivanje (vidjeti napomenu 1. u tablici 1.)

4.7.   Tlak u usisnoj grani: ± 0,5 mbar.

4.8.   Tlak u ispušnoj cijevi vozila: ± 2 mbar.

5.   NETO SNAGA MOTORA

5.1.   Ispitivanja

5.1.1.   Pomoćna oprema

Za potrebe ispitivanja pomoćna oprema koja je potrebna za rad motora za određenu primjenu (prema navedenom u tablici 1.) ugrađuje se na ispitni uređaj u položaj koji je što sličniji onom kod uobičajene primjene.

5.1.1.1.   Pomoćna oprema koja se ugrađuje za potrebe ispitivanja

Za potrebe ispitivanja neto snage motora, na motor se ugrađuje pomoćna oprema navedena u tablici 1.

5.1.1.2.   Pomoćna oprema koja se uklanja za potrebe ispitivanja

Određeni uređaji koji su potrebni samo za rad vozila i koji se mogu ugraditi na motor uklanjaju se za potrebe ispitivanja.

Sljedeći popis koji nije konačan služi kao primjer:

kompresor zraka za kočnice,

kompresor servoupravljača,

kompresor za ovjes,

klima-uređaj,

uređaj za hlađenje hidrauličkog ulja i/ili ulja u mjenjaču.

Ako se uređaji ne mogu ukloniti, snaga koju oni troše u uvjetima bez opterećenja može se odrediti i dodati izmjerenoj snazi motora.

TABLICA 1.

Pomoćna oprema u ispitivanju za određivanje neto snage motora

Br.

Pomoćna oprema

Ugrađena za ispitivanje neto snage

1.

Usisni sustav

 

Usisni vod

Zračni filtar

Usisni prigušivač

Sustav za odzračivanje kućišta motora

Uređaj za ograničenje brzine vrtnje motora

Da, standardna proizvodna oprema (1)

2.

Uređaj za predgrijavanje u usisnom vodu

 

(po mogućnosti namješta se na najprimjerenije mjesto)

Da, standardna proizvodna oprema

3.

Ispušni sustav

 

Uređaj za pročišćavanje ispušnih plinova Ispušna grana

Ispušne cijevi

Prigušivač zvuka

Krajnja cijev

Motorna kočnica

Uređaj za prednabijanje (2)

Da, standardna proizvodna oprema (1)

4.

Dobavna pumpa za gorivo (3)

Da, standardna proizvodna oprema

5.

Rasplinjač

Da, standardna proizvodna oprema

6.

Oprema za ubrizgavanje goriva (benzin ili dizelsko gorivo)

 

Predfiltar

Filtar

Pumpa

Visokotlačni vod

Brizgaljka za gorivo

Osjetilo tlaka usisavanog zraka, ako je ugrađen (4)

Regulator/upravljački sustav

Automatski ograničivač opterećenja u ovisnosti od atmosferskih uvjeta

Da, standardna proizvodna oprema

7.

Oprema za tekućinsko hlađenje

 

Poklopac motora

Otvor za zrak na poklopcu

Ne

Hladnjak

Ventilator (5)

Otvor za usmjeravanje zraka na ventilatoru

Vodena pumpa

Termostat (6)

Da, standardna proizvodna oprema (5)

8.

Zračno hlađenje

 

Otvor za usmjeravanje zraka

Puhalo (5)  (6)

Da, standardna proizvodna oprema

Regulator temperature

Da, standardna proizvodna oprema

9.

Električna oprema

Da, standardna proizvodna oprema (8)

10.

Oprema za prednabijanje

 

Kompresor koji pogoni izravno motor i/ili ispušni plinovi

Hladnjak stlačenog zraka (9)

Pumpa ili ventilator rashladnog sredstva (koju pogoni motor)

Regulator protoka rashladnog sredstva

Da, standardna proizvodna oprema

11.

Uređaj za pročišćavanje ispušnih plinova

Da, standardna proizvodna oprema

5.1.1.3.   Pomoćna oprema za pokretanje dizelskog motora s kompresijskim paljenjem

Kod pomoćne opreme za pokretanje dizelskog motora s kompresijskim paljenjem uzimaju se sljedeća dva slučaja:

5.1.1.3.1.   Električno pokretanje: ugrađen je alternator koji ako je potrebno napaja pomoćnu opremu potrebnu za rad motora.

5.1.1.3.2.   Neelektrično pokretanje: ako postoji oprema na električni pogon koja je potrebna za rad motora, ugrađuje se alternator. U protivnom on se uklanja. U oba slučaja ugrađuje se sustav koji proizvodi i akumulira energiju potrebnu za pokretanje i radi u uvjetima bez opterećenja.

5.1.2.   Uvjeti namještanja

Uvjeti namještanja za ispitivanje za određivanje neto snage prikazani su u tablici 2.

TABLICA 2.

Uvjeti namještanja

1.

Namještanje rasplinjača

Namjestivi u skladu s proizvodnim specifikacijama proizvođača bez daljnje izmjene za određenu primjenu.

2.

Namještanje kapaciteta pumpe za ubrizgavanje

Namjestivi u skladu s proizvodnim specifikacijama proizvođača bez daljnje izmjene za određenu primjenu.

3.

Točka paljenja ili ubrizgavanja

Standardna oprema, trenutak ubrizgavanja koji je odredio proizvođač bez daljnje izmjene za određenu primjenu

4.

Namještanje regulatora

Namjestivi u skladu s proizvodnim specifikacijama proizvođača bez daljnje izmjene za određenu primjenu.

5.1.3.   Ispitivanje neto snage

5.1.3.1.   Ispitivanje neto snage za motore s vanjskim izvorom paljenja sastoji se od rada s potpuno pritisnutom papučicom snage, a za motore s kompresijskim paljenjem s pumpom za ubrizgavanje goriva postavljenom u položaj punog opterećenja, podrazumijevajući da je motor opremljen kao što je navedeno u tablici 1.

5.1.3.2.   Podatke o radnim značajkama treba dobiti pri stabiliziranim radnim uvjetima pomoću odgovarajuće dobave svježeg zraka u motor. Motor treba raditi u skladu s uputama proizvođača. Prostor izgaranja može sadržavati talog, ali u ograničenoj količini.

Uvjeti ispitivanja kao što su temperatura zraka odabiru se tako da su što sličniji referentnim uvjetima (vidjeti točku 5.2.) da po mogućnosti svedu na najmanju mjeru veličinu faktora korekcije.

5.1.3.3.   Temperatura zraka na ulazu u motor (temperatura okoline) mjeri se 0,15 m ispred točke ulaza zraka u zračni filtar ili ako se ne upotrebljava zračni filtar, 0,15 m ispred ulaznog otvora za zrak. Toplomjer ili termopar zaštićuje se od zračenja topline i postavlja izravno u struju zraka. Također se zaštićuje od povratnog prskanja gorivom. Za utvrđivanje referentne prosječne vrijednosti ulaznog zraka potreban je dovoljan broj mjernih točaka. Uređaj za mjerenje ne smije ometati protok zraka.

5.1.3.4.   Podaci se počinju očitavati tek kad se podaci o momentu, brzini vrtnje i temperaturi stvarno ustale najmanje jednu minutu.

5.1.3.5.   Brzina vrtnje motora za vrijeme rada ili očitavanja ne smije odstupati od odabrane brzine vrtnje više od ± 1 % ili ± 10 min–1, ovisno o tome što je veće.

5.1.3.6.   Podaci za opterećenje kočnice, potrošnju goriva i temperaturu usisnog zraka bilježe se istodobno i predstavljaju prosjek dviju ujednačenih vrijednosti koje se ne smiju razlikovati više od 2 % za opterećenje kočnice i potrošnju goriva.

5.1.3.7.   Kod mjerenja brzine vrtnje motora ili uporabe goriva ručnim uređajem, vrijeme mjerenja traje najmanje 60 sekundi.

5.1.3.8.   Gorivo

5.1.3.8.1.   Gorivo za dizelske motore je utvrđeno u Prilogu V. Direktivi Vijeća 72/306/EEZ od 21. kolovoza 1972. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjere koje treba poduzeti protiv emisije onečišćujućih tvari iz dizelskih motora vozila (10) kojem se prema potrebi dodaje na tržištu dostupno tekuće ili plinsko gorivo koje je odredio proizvođač. Gorivo ne smije sadržavati dodatke koji utječu na smanjenje dima.

5.1.3.8.2.   Za motore s kompresijskim paljenjem koristi se jedno od dostupnih goriva na tržištu bez dodataka. Koristi se gorivo prema Prilogu VI. Direktivi Vijeća 70/220/EEZ od 20. ožujka 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjere koje treba poduzeti protiv onečišćenja zraka emisijama iz motornih vozila (11) ,kako je zadnje izmijenjena Direktivom 78/665/EEZ (12).

5.1.3.9.   Hlađenje motora

5.1.3.9.1.   Hlađenje tekućinama

Temperatura rashladnog sredstva na izlazu iz motora iznosi ± 5 °C u odnosu na gornju granicu termostatski regulirane temperature koju je odredio proizvođač. Ako proizvođač nije naveo temperaturu, ona iznosi 80 ± 5 °C.

5.1.3.9.2.   Hlađenje zrakom

U motorima na zračno hlađenje temperatura u točki koju je odredio proizvođač nalazi se unutar najveće vrijednosti TM koju je odredio proizvođač i TM – 20 °C.

5.1.3.10.   Temperatura goriva na ulazu u sustav za ubrizgavanje goriva ili rasplinjač u granicama je koje odredi proizvođač motora.

5.1.3.11.   Temperatura ulja za podmazivanje izmjerena u koritu motora ili na izlazu iz hladnjaka ulja, ako je ugrađen, održava se u granicama koje je odredio proizvođač motora.

5.1.3.12.   Temperatura ispušnih plinova mjeri se u točki ispušnog sustava koja je najbliža vanjskoj prirubnici ispušne grane. Temperatura ne smije prelaziti vrijednost koju odredi proizvođač.

5.1.3.13.   Pomoći sustav hlađenja

Za očuvanje temperature u granicama utvrđenim u točkama od 5.1.3.9. do 5.1.3.12. prema potrebi se može koristiti pomoćni sustav hlađenja.

5.1.4.   Postupak ispitivanja

Mjerenja treba provesti na dovoljnom broju brzina vrtnje motora da bi se ispravno utvrdila krivulja snage između najmanje i najveće brzine vrtnje motora koje je preporučio proizvođač. To područje brzina uključuje brzinu vrtnje pri kojoj motor postiže svoju najveću snagu. Za svaku brzinu vrtnje treba odrediti prosjek od najmanje dva ustaljena mjerenja.

5.1.5.   Mjerenje indeksa dima

U slučaju dizelskih motora s kompresijskim paljenjem tijekom ispitivanja ocjenjuju se ispušni plinovi u odnosu na usklađenost sa zahtjevima iz Priloga VI. Direktivi 72/306/EEZ.

5.2.   Faktori korekcije

5.2.1.   Definicije

Faktor korekcije je koeficijent K kojim se množi izmjerena snaga kako bi se odredila snaga motora u referentnim atmosferskim uvjetima iz točke 5.2.2.:

5.2.2.   Referentni atmosferski uvjeti

5.2.2.1.   Temperatura: 25 °C.

5.2.2.2.   Suhi tlak (ps): 990 mbar.

5.2.3.   Ispitni uvjeti u laboratoriju

Kako bi ispitivanje bilo valjano, faktor korekcije snage K iznosi 0,96 ≤ K ≤ 1,06.

5.2.4.   Određivanje faktora korekcije

5.2.4.1.   Motori s vanjskim izvorom paljenja (prednabijanje ili slobodni usis) – faktor Ka

Faktor korekcije snage dobije se primjenom sljedeće formule:

Formula

gdje je

T

=

apsolutna temperatura u K usisnog suhog zraka motora;

ps

=

ukupni suhi atmosferski tlak u mbar, odnosno ukupni barometarski tlak umanjen za tlak vodene pare.

5.2.4.2.   Dizelski motori s kompresijskim paljenjem – faktor Kd

5.2.4.2.1.   Četverotaktni dizelski motor sa slobodnim usisom i dvotaktni dizelski motor

Faktor korekcije snage dobije se primjenom sljedeće formule:

Formula

gdje je

T

=

apsolutna temperatura u K usisnog suhog zraka motora;

ps

=

ukupni suhi atmosferski tlak u mbar.

5.2.4.2.2.   Četverotaktni dizelski motori s prednabijanjem

5.2.4.2.2.1.   Motori s turbonabijanjem na ispušne plinove

Snaga se ne popravlja. Ako se međutim gustoća vanjskog zraka razlikuje od gustoće zraka u referentnim uvjetima (25 °C i 1 000 mbar) za više od 5 % u izvješću o ispitivanju opisuju se uvjeti ispitivanja.

5.2.4.2.2.2.   Motori s mehaničkim prednabijanjem

5.2.4.2.2.2.1.   Odnos r dobije se primjenom sljedeće formule:

Formula

gdje je

D

=

protok goriva u mm3 po ciklusu motora;

V

=

zapremnina cilindara motora u litrama;

P1

=

vanjski tlak;

P2

=

tlak u usisnom sustavu motora;

T1

=

vanjska temperatura u K (kako je određeno u točki 5.1.3.3.);

T2

=

temperatura u usisnom sustavu motora u K.

5.2.4.2.2.2.2.   Faktor korekcije za motore s mehaničkim prednabijanjem jednak je onom za motore sa slobodnim usisom ako je r jednak ili veći od 50 mm3/litra i jednak je 1 ako je r manji od 50 mm3/litra.

5.3.   Izvješće o ispitivanju

Izvješće o ispitivanju sadrži rezultate i sve izračune potrebne za određivanje neto snage kako je utvrđeno u Prilogu II. zajedno sa značajkama motora iz Dodatka 1. ili 2. ovom Prilogu.

5.4.   Promjene tipa motora

O svim promjenama motora u odnosu na značajke iz Dodatka 1. ili Dodatka 2. ovom Prilogu obavješćuje se nadležno tijelo. To tijelo može:

5.4.1.   ocijeniti da nije izgledno da promjene značajno utječu na snagu motora; ili

5.4.2.   zahtjeva da se utvrdi snaga motora tako da se provedu sva ispitivanja za koje tijelo ocijeni da su potrebna.

6.   DOPUŠTENA ODSTUPANJA PRI MJERENJU NETO SNAGE

6.1.   Neto snaga motora koju izmjeri tehnička služba ne razlikuje za više od ± 2 % od neto snage koju je odredio proizvođač uz dopušteno odstupanje za brzinu vrtnje od ± 1,5 %.

6.2.   Neto snaga motora u ispitivanju sukladnosti proizvodnje ne smije se za više od ± 5 %. razlikovati od neto snage u homologacijskom ispitivanju.


(1)  Cjeloviti standardni usisni sustav ugrađen na vozilo koristiti se ako ima značajan utjecaj na snagu motora (dvotaktni motor, motor s vanjskim izvorom paljenja itd.) ili ako to zahtijeva proizvođač. U ostalim se slučajevima tijekom ispitivanja provjerava da se najveći protutlak na otvoru ispušne grane ne razlikuje za više od 10 mbar od granice koju je odredio proizvođač te da se usisni tlak u usisnom sustavu ne razlikuje za više od 1 mbar od granice koju je odredio proizvođač za čisti filtar zraka. Ti se uvjeti mogu osigurati i na uređaju za ispitivanje.

Ako se u laboratoriju za ispitivanje koristi cjelovit ispušni sustav, ispušni sustav ne smije u ispušnoj cijevi u točki gdje je povezan s ispušnim sustavnom vozila prouzročiti tlak koji se od atmosferskog tlaka razlikuje za više od 10 mbar ako motor radi, osim ako se proizvođač prije ispitivanja nije složio s višim protutlakom.

(2)  Ako je u ispušni sustav ugrađena motorna kočnica, prigušna zaklopka postavlja se u potpuno otvoreni položaj.

(3)  Tlak u sustavu za dovod goriva može se prema potrebi regulirati da se dostigne tlak koji postoji kod motora određene namjene (posebno ako se upotrebljava „povratni vod za gorivo”).

(4)  Osjetnik tlaka usisavanog zraka je osjetnik za zračni regulator pumpe za ubrizgavanje goriva. Regulator ili oprema za ubrizgavanje goriva može sadržavati druge uređaje koji mogu utjecati na količinu ubrizganoga goriva.

(5)  Hladnjak, ventilator, usmjerivač zraka ventilatora, vodna pumpa i termostat postavljaju se na uređaj za ispitivanje u iste relativne položaje kao na vozilu. Kruženje rashladne tekućine ostvaruje samo vodna pumpa motora. Hlađenje tekućine postiže se hladnjakom motora ili vanjskim rashladnim krugom, pod uvjetom da pad tlaka u tom krugu i tlak na ulazu u pumpu ostanu u biti isti kao u rashladnom sustavu motora. Ako je ugrađena žaluzina hladnjaka, ona je otvorena. Ako ventilator, hladnjak i usmjerivač (ako se koristi) nije moguće jednostavno ugraditi na motor, snaga koju troši ventilator ako je odvojeno ugrađen na predviđeno mjesto u odnosu na hladnjak i usmjerivač (ako se koristi) određuje se pri brzinama vrtnje koje odgovaraju brzinama vrtnje motora koje se upotrebljavaju za mjerenje snage motora izračunom iz standardnih značajki ili praktičnim ispitivanjima. Ta snaga, preračunata na standardne atmosferske uvjete određene u točki 5.2.2, oduzima se od korigirane snage.

(6)  Ako je ugrađen ventilator ili puhalo koje je moguće isključiti, ispitivanje se provodi s uključenim ventilatorom (ili puhalom).

(7)  Termostat se može držati u potpuno otvorenom položaju.

(8)  Najmanja snaga alternatora: snaga alternatora ograničava se na snagu koja je potrebna za pogon pomoćne opreme koja je nužna za rad motora. Ako je potrebno priključiti akumulator, upotrebljava se potpuno napunjen akumulator u dobrom stanju.

(9)  Temperatura zraka u usisnom sustavu ne smije prelaziti granicu koju je preporučio proizvođač, ako je ona navedena.

Hladnjak ulaznog zraka:

Ulazni zrak moguće je hladiti ili hladnjakom ulaznog zraka motora ili vanjskim hladnjakom pod uvjetom da su tlak i temperatura zraka kod otvora hladnjaka za ulazni zrak istovjetni kao kod uporabe izvornog sustava prema uputama proizvođača motora.

(10)  SL L 190, 20.8.1972., str. 1.

(11)  SL L 76, 6.4.1970., str. 1.

(12)  SL L 223, 14.8.1978., str. 48.

Dodatak 1.

BITNE ZNAČAJKE MOTORA  (1)

(Dizelski motori)

1.   Opis motora

1.1.   Trgovački naziv ili marka:…

1.2.   Tip:…

1.3.   Radni postupak: četverotaktni/dvotaktni (2)

1.4.   Promjer:…mm

1.5.   Hod:…mm

1.6.   Broj i položaj cilindara te redoslijed paljenja:…

1.7.   Radni obujam motora:…cm3

1.8.   Kompresijski omjer (3):…

1.9.   Nacrti komore za izgaranje i čela klipa:…

1.10.   Najmanji promjer usisne grane i ispušne cijevi:…

1.11.   Sustav hlađenja:…

1.11.1.   Hlađenje tekućinom

Vrsta tekućine:…

Pumpa za cirkulaciju: da/ne (2)

Značajke ili marka (marke) i tip (tipovi):…

Prijenosni omjer pogona:…

Termostat: položaj:…

Hladnjak: nacrt (nacrti) i marka (marke) i tip (tipovi):…

Visina tlaka u sigurnosnom ventilu:…

Ventilator: značajke ili marka (marke) i tip (tipovi):…

Pogonski mehanizam ventilatora:…

Prijenosni omjer pogona:…

Poklopac ventilatora:…

1.11.2.   Hlađenje zrakom

Ventilator: značajke ili marka (marke) i tip (tipovi):…

Prijenosni omjer pogona:…

Usisni sustav (standardna proizvodnja):…

Sustav za reguliranje temperature: da/ne (4). Kratak opis:…

1.11.3.   Temperature koje dopušta proizvođač

1.11.3.1.   Hlađenje tekućinom: Najviša temperatura na izlazu:…

1.11.3.2.   Hlađenje zrakom. Referentna točka:…

Najviša temperatura u referentnoj točki:…

1.11.3.3.   Najviša temperatura zraka na izlazu iz hladnjaka nabijenog zraka (2):…

1.11.3.4.   Najviša temperatura ispušnih plinova u gornjoj točki 5.1.3.12.: …

1.11.3.5.   Temperatura goriva: najniža:…

najviša:…

1.11.3.6.   Temperatura maziva: najniža:…

najviša:…

1.12.   Kompresor: da/ne (4). Opis sustava:…

1.13.   Usisni sustav

Usisna grana: …Opis:…

Filtar za zrak: …Marka:…

Tip:…

Prigušivač zvuka na usisu: …Marka:…

Tip:…

2.   Dodatni uređaji protiv onečišćenja (ako postoje, a nisu opisani u ostalim točkama)

Opis i crteži:…

3.   Dovod zraka i goriva

3.1.   Opis i crteži usisnih vodova i njihovih priloga (grijač, usisni prigušivač zvuka itd.):…

3.2.   Dovod goriva

3.2.1.   Pumpa za gorivo

Tlak (5): …ili dijagram značajke ubrizgavanja (5):…

3.2.2.   Sustav za ubrizgavanje:…

3.2.2.1.   Pumpa

3.2.2.1.1.   Marka (marke):…

3.2.2.1.2.   Tip (tipovi):…

3.2.2.1.3.   Količina ubrizgavanja: … mm3 po hodu pri … r/min pumpe (5) pri najvećoj količini ubrizgavanja ili referentni crtež (5)  (6):…

Navesti korišteni postupak: na motoru/na pumpi na uređaju za ispitivanje (6)

3.2.2.1.4.   Predubrizgavanje (5):…

3.2.2.1.4.1.   Krivulja predubrizgavanja:…

3.2.2.1.4.2.   Početak ubrizgavanja:…

3.2.2.2.   Visokotlačne cijevi:…

3.2.2.2.1.   Duljina:…

3.2.2.2.2.   Unutarnji promjer:…

3.2.2.3.   Brizgaljka (brizgaljke):

3.2.2.3.1.   Marka (marke):…

3.2.2.3.2.   Tip (tipovi):…

3.2.2.3.3.   Tlak otvaranja:…bar (5) ili crtež ubrizgavanja (5)  (6)

3.2.2.4.   Regulator

3.2.2.4.1.   Marka (marke):…

3.2.2.4.2.   Tip (tipovi):…

3.2.2.4.3.   Najveća brzina vrtnje opterećenog motora pri kojoj se potpuno prekida dovod goriva:…r/min

3.2.2.4.4.   Najveća brzina vrtnje neopterećenog motora pri kojoj se potpuno prekida dovod goriva:…r/min

3.2.2.4.5.   Brzina vrtnje motora u praznom hodu:… r/min

3.3.   Sustav za pokretanje hladnog motora

3.3.1.   Marka (marke):…

3.3.2.   Tip (tipovi):…

3.3.3.   Opis sustava:…

4.   Kutovi otvaranja/zatvaranja ventila ili ostali istovrijedni podaci

4.1.   Najveći podizaj ventila, kutovi otvaranja i zatvaranja ili podaci o kutovima otvaranja ili zatvaranja u odnosu na mrtve točke klipova:…

4.2.   Referentne veličine i/ili područja namještanja (7)

5.   Ispušni sustav

5.1.   Opis ispušnog kolektora:…

5.2.   Opis ostalih dijelova ispušnog sustava ako se ispitivanje provodi na cjelokupnom ispušnom sustavu kako je odredio proizvođač ili podaci o najvećem dopuštenom protutlaku koji je odredio proizvođač pri najvećoj snazi motora (7):…

6.   Sustav podmazivanja

6.1.   Opis sustava

6.1.1.   Položaj spremnika maziva:…

6.1.2.   Sustav dovoda maziva (s pumpom/ubrizgavanjem u usisni dio/miješanje s gorivom itd.):…

6.2.   Pumpa za podmazivanje (7)

6.2.1.   Marka:…

6.2.2.   Tip:…

6.3.   Miješanje s gorivom (7)

6.3.1.   Postotak: …

6.4.   Hladnjak ulja: da/ne (7)

6.4.1.   Nacrt (nacrti) ili marka (marke) i tip (tipovi):…

7.   Električna oprema

Generator/alternator (7): značajke ili marka (marke) i tip (tipovi):…

8.   Ostala pomoćna oprema koju pokreće motor (popis i prema potrebi kratak opis):…


(1)  U slučaju nestandardnih motora i sustava proizvođač osigurava istovrijedne podatke.

(2)  Prekrižiti nepotrebno.

(3)  Navesti dopuštena odstupanja.

(4)  Prekrižiti nepotrebno.

(5)  Navesti dopušteno odstupanje.

(6)  Prekrižiti nepotrebno.

(7)  Prekrižiti nepotrebno.

Dodatak 2.

BITNE ZNAČAJKE MOTORA  (1)

(Motori s vanjskim izvorom paljenja)

1.   Opis motora

1.1.   Trgovački naziv ili marka: …

1.2.   Tip: …

1.3.   Radni postupak: četverotaktni/dvotaktni (2)

1.4.   Promjer: … mm

1.5.   Hod: … mm

1.6.   Broj i položaj cilindara te redoslijed paljenja: …

1.7.   Radni obujam motora: … cm3

1.8.   Kompresijski omjer (3): …

1.9.   Nacrti komore za izgaranje i čela klipa: …

1.10.   Najmanji promjer usisne grane i ispušne cijevi: …

1.11.   Sustav hlađenja:

1.11.1.   Hlađenje tekućinom

Vrsta tekućine: …

Pumpa za cirkulaciju: da/ne (2)

Značajke ili marka (marke) i tip (tipovi): …

Prijenosni omjer pogona: …

Termostat: položaj: …

Hladnjak: nacrt (nacrti) i marka (marke) i tip (tipovi): …

Položaj tlaka u sigurnosnom ventilu: …

Ventilator: značajke ili marka (marke) i tip (tipovi): …

Pogonski mehanizam ventilatora: …

Prijenosni omjer pogona: …

Poklopac ventilatora: …

1.11.2.   Hlađenje zrakom

Ventilator: značajke ili marka (marke) i tip (tipovi): …

Prijenosni omjer pogona: …

Usisni sustav (standardna proizvodnja): …

Sustav za reguliranje temperature: da/ne (2). Kratak opis: …

1.11.3.   Temperature koje dopušta proizvođač

1.11.3.1.   Hlađenje tekućinom: Najviša temperatura na izlazu: …

1.11.3.2.   Hlađenje zrakom. Referentna točka: …

Najviša temperatura u referentnoj točki: …

1.11.3.3.   Najviša temperatura zraka na izlazu iz hladnjaka nabijenog zraka …

1.11.3.4.   Najviša temperatura ispušnih plinova u gornjoj točki

5.1.3.12.: …

1.11.3.5.

:

Temperatura goriva

:

najniža: …

najviša: …

1.11.3.6.

:

Temperatura maziva

:

najniža: …

najviša: …

1.12.   Kompresor: da/ne (2). Opis sustava: …

1.13.   Usisni sustav

Usisna grana: … Opis: …

Filtar za zrak: … Marka: … Tip: …

Usisni prigušivač zvuka: … Marka: … Tip: …

2.   Dodatni uređaji protiv onečišćenja (ako postoje, a nisu opisani u ostalim točkama)

Opis i crteži: …

3.   Dovod zraka i goriva

3.1.   Opis i crteži usisnih vodova i njihovih priloga (sabirnik usisnog zraka, grijač, dodatni dovodi zraka itd.):

3.2.   Dovod goriva

3.2.1.   rasplinjačem (rasplinjačima) (2) … Broj: …

3.2.1.1.   Marka: …

3.2.1.2.   Tip: …

3.2.1.3.   Položaji

3.2.1.3.1.

Sapnice: …

ili

krivulja protoka goriva u odnosu na protok zraka i položaje koji su potrebni za postizanje te krivulje (1)

3.2.1.3.2.

Difuzor (difuzori): …

3.2.1.3.3.

Visina razine goriva u komori s plovkom: …

3.2.1.3.4.

Masa plovka: …

3.2.1.3.5.

Igla plovka: …

3.2.1.4.   Sustav za pokretanje hladnog motora: ručno/automatsko (2) … Radni položaj (3): …

3.2.1.5.   Pumpa za gorivo

Tlak (3): … ili dijagram značajke ubrizgavanja (3): …

3.2.2.   Sustav za ubrizgavanje:

3.2.2.1.   Marka (marke): …

3.2.2.2.   Tip (tipovi): …

3.2.2.3.   Opis (opći): …

3.2.2.4.   Umjeravanje: … bar (2)  (3) ili dijagram značajke ubrizgavanja (2)  (3): …

4.   Kutovi otvaranja/zatvaranja ventila ili ostali istovrijedni podaci

4.1.   Najveći podizaj ventila, kutovi otvaranja i zatvaranja ili podaci o kutovima otvaranja ili zatvaranja u odnosu na mrtve točke klipova: …

4.2.   Referentne veličine i/ili područja namještanja (2)

5.   Sustav paljenja

5.1.   Tip sustava paljenja

5.1.1.   Marka: …

5.1.2.   Tip: …

5.1.3.   Krivulja predpaljenja (3): …

5.1.4.   Početak predpaljenja (3): …

5.1.5.   Razmak kontakta prekidača (2)  (3) i kut zatvorenosti kontakata (2): …

6.   Ispušni sustav

Opis i crteži: …

7.   Sustav podmazivanja

7.1.   Opis sustava

7.1.1.   Položaj spremnika maziva: …

7.1.2.   Sustav dovoda maziva (pumpom/ubrizgavanjem u usisni dio/miješanje s gorivom itd.): …

7.2.   Pumpa za podmazivanje (2)

7.2.1.   Marka: …

7.2.2.   Tip: …

7.3.   Miješanje s gorivom (2)

7.3.1.   Postotak: …

7.4.   Hladnjak ulja: da/ne (2)

7.4.1.   Nacrt (nacrti) ili marka (marke) i tip (tipovi): …

8.   Električna oprema

Generator/alternator (2):

značajke ili marka (marke) i tip (tipovi): …

9.   Ostala pomoćna oprema koju pokreće motor

(Popis i prema potrebi kratak opis): …

10.   Dodatni podaci o uvjetima ispitivanja

10.1.   Svjećice

10.1.1.   Marka: …

10.1.2.   Tip: …

10.1.3.   Razmak elektroda: …

10.2.   Svitak za paljenje

10.2.1.   Marka: …

10.2.2.   Tip: …

10.3.   Kondenzator u sustavu paljenja

10.3.1.   Marka: …

10.3.2.   Tip: …

10.4.   Oprema za uklanjanje radiofrekvencijskih smetnji

10.4.1.   Marka: …

10.4.2.   Tip: …


(1)  U slučaju nestandardnih motora i sustava proizvođač osigurava istovrijedne podatke.

(2)  Prekrižiti nepotrebno.

(3)  Navesti dopuštena odstupanja.


PRILOG II.

Naziv homologacijskog tijela

OBRAZAC

PRILOG CERTIFIKATU O EEZ HOMOLOGACIJI TIPA VOZILA U ODNOSU NA SNAGU MOTORA

(Članak 4. stavak 2. i članak 10. Direktive Vijeća 70/156/EEZ od 6. veljače 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica)

IZJAVA O REZULTATIMA MJERENJA NETO SNAGE MOTORA

1.   Trgovački naziv ili marka motora:…

2.   Tip i identifikacijski broj motora:…

3.   Naziv i adresa proizvođača:…

4.   Prema potrebi naziv i adresa ovlaštenog predstavnika proizvođača:

5.   Uvjeti ispitivanja

5.1.   Tlakovi izmjereni pri najvećoj snazi

5.1.1.   barometarski:… mbar

5.1.2.   ispušnih plinova:… mbar

5.1.3.   podtlak na usisu: mbar u usisnom sustavu motora

5.2.   Temperature izmjerene kod najveće snage motora:

5.2.1.   usisnog zraka:…°C

5.2.2.   na izlazu iz hladnjaka nabijenog usisnog zraka:… °C (1)

5.2.3.   rashladne tekućine

5.2.3.1.   na izlazu rashladne tekućine iz motora:…°C (1)

5.2.3.2.   u referentnoj točki pri zračnom hlađenju:…°C (1)

5.2.4.   ulja: °C (navesti točku mjerenja)

5.2.5.   goriva

5.2.5.1.   u rasplinjaču/na ulazu dobavne pumpe (1):…°C

5.2.5.2.   u uređaju za mjerenje potrošnje goriva:…°C

5.2.6.   ispušnih plinova u točki koja je u blizini vanjske prirubnice (vanjskih prirubnica) ispušne grane:…°C

5.3.   Brzina vrtnje motora u praznom hodu:…r/min

5.4.   Značajke dinamometra

5.4.1.   Marka:…

5.4.2.   Tip:…

5.5.   Značajke uređaja za mjerenje zamućenosti

5.5.1.   Marka:…

5.5.2.   Tip:…

5.6.   Gorivo

5.6.1.   Za motore s vanjskim izvorom paljenja na tekuće gorivo:

5.6.1.1.   Marka:…

5.6.1.2.   Specifikacija:…

5.6.1.3.   Aditiv protiv detoniranja (olovo itd.)

5.6.1.3.1.   Tip:…

5.6.1.3.2.   Sadržaj mg/litra:…

5.6.1.4.   Oktanski broj

5.6.1.4.1.   Istraživački oktanski broj RON:…

5.6.1.4.2.   Motorni oktanski broj MON:…

5.6.1.5.   Relativna gustoća: … pri 15 °C … pri 4 °C …

5.6.1.6.   Ogrjevna vrijednost:…kJ/kg

5.6.2.   Za motore s vanjskim izvorom paljenja na plinovita goriva:

5.6.2.1.   Trgovačka naziv ili marka:…

5.6.2.2.   Specifikacija:…

5.6.2.3.   Tlak pri skladištenju:…

5.6.2.4.   Tlak pri uporabi:…

5.6.3.   Za dizelske motore s kompresijskim paljenjem na plinovita goriva

5.6.3.1.   Sustav opskrbe: plin:…

5.6.3.2.   Specifikacija za plin koji se koristi:…

5.6.3.3.   Omjer dizelskoga goriva/plina:…

5.6.4.   Za dizelske motore s kompresijskim paljenjem na tekuće gorivo

5.6.4.1.   Marka:…

5.6.4.2.   Specifikacija za gorivo koje se koristi:…

5.6.4.3.   Cetanski broj:…

5.6.4.4.   Relativna gustoća: … pri 15 °C … pri 4 °C …

5.7.   Mazivo

5.7.1.   Marka:…

5.7.2.   Specifikacija:…

5.7.3.   SAE viskoznost:…

6.   Detaljni rezultati mjerenja

6.1.   Osobine motora

Brzina vrtnje motora (r/min)

 

 

 

 

 

 

Rezultati ispitivanja motora

Specifična potrošnja

goriva

g/kWh

kJ/kWh (2)

 

 

 

 

 

Zakretni moment

Nm

 

 

 

 

 

Snaga motora

kW

 

 

 

 

 

Faktor korekcije

 

 

 

 

 

Korigirana snaga na kočnici kW

 

 

 

 

 

Korigirana potrošnja goriva (3)

 

 

 

 

 

Korigirani zakretni moment Nm

 

 

 

 

 

Snaga koja se dodaje za pomoćnu opremu ugrađenu na motor osim opreme iz tablice 1. (vidjeti odjeljak 8. Dodatka 1. i odjeljak 9. Dodatka 2.). Snaga koja se oduzima ako ventilator nije ugrađen (vidjeti napomenu 5. u tablici 1.)

Br. 1.

 

 

 

 

 

Br. 2.

 

 

 

 

 

Br. 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto snaga kW

 

 

 

 

 

 

 

Zakretni moment Nm

 

 

 

 

 

 

 

6.2.   Indeks dimnih plinova (ispunjava se samo kod dizelskih motora)

Brzina vrtnje motora (r/min)

Nazivni protok G (litra/sekunda)

Granične vrijednosti upijanja (m-1)

Izmjerene vrijednosti upijanja (m-1)

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

6.3.   Najveća neto snaga:…kW pri…r/min (4)

6.4.   Najveći zakretni moment:…Nm pri…r/min (4)

7.   Motor je podnesen za ispitivanje dana:…

8.   Tehnička služba koja provodi ispitivanja:…

9.   Datum izvješća o ispitivanju koji je dodijelila ta služba:…

10.   Broj izvješća o ispitivanju koji je dodijelila ta služba:…

11.   Mjesto:…

12.   Datum:…

13.   Potpis:…

14.   Ovoj izjavi priloženi su sljedeći dokumenti:

Jedan primjerak ispunjenog Dodatka 1/2 (5) s crtežima i dokumentima koji se zahtijevaju pod različitim naslovima.


(1)  Prekrižiti nepotrebno.

(2)  Prekrižiti nepotrebno.

(3)  Primjenjuje se samo za dizelske motore.

(4)  Najveća nazivna neto snaga, najveći nazivni zakretni neto moment i odgovarajuća brzina vrtnje motora određuju se, ako je primjenljivo, pomoću vodoravne tangente na krivulju neto snage/neto momenta kao funkcija brzine vrtnje motora.

(5)  Prekrižiti nepotrebno.


Top