EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013A0427(01)

Protokol uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, o Okvirnom sporazumu između Europske unije i Hašemitske Kraljevine Jordana o općim načelima sudjelovanja Hašemitske Kraljevine Jordana u programima Unije

OJ L 117, 27.4.2013, p. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 100 P. 293 - 296

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2013/202/oj

11/Sv. 100

HR

Službeni list Europske unije

293


22013A0427(01)


L 117/2

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROTOKOL

uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, o Okvirnom sporazumu između Europske unije i Hašemitske Kraljevine Jordana o općim načelima sudjelovanja Hašemitske Kraljevine Jordana u programima Unije

EUROPSKA UNIJA, dalje u tekstu „Unija”,

s jedne strane, i

HAŠEMITSKA KRALJEVINA JORDAN, dalje u tekstu „Jordan”,

s druge strane,

dalje u tekstu „stranke”,

BUDUĆI DA:

(1)

Hašemitska Kraljevina Jordan sklopila je Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane (1) (dalje u tekstu „Sporazum”), koji je stupio na snagu 1. svibnja 2002.

(2)

Europsko vijeće u Bruxellesu od 17. i 18. lipnja 2004. pozdravilo je prijedloge Europske komisije za Europsku politiku susjedstva (ENP) i potvrdilo zaključke Vijeća od 14. lipnja 2004.

(3)

Vijeće je u brojnim kasnijim prilikama donijelo zaključke u korist te politike.

(4)

Vijeće je 5. ožujka 2007. izrazilo potporu općem i globalnom pristupu opisanom u Komunikaciji Europske komisije od 4. prosinca 2006. kako bi se partnerima Europske politike susjedstva omogućilo sudjelovanje u agencijama Zajednice i programima Zajednice na temelju pojedinačne provjere i kada to dopušta pravna osnova.

(5)

Jordan je izrazio želju za sudjelovanjem u više programa Unije.

(6)

Posebne uvjete u vezi sa sudjelovanjem Jordana u svakom pojedinom programu, a posebno financijski doprinos i postupke izvješćivanja i ocjenjivanja, trebalo bi odrediti u memorandumu o razumijevanju između Europske komisije i nadležnih tijela Jordana,

SPORAZUMJELE SU SE:

Članak 1.

Jordanu se dopušta sudjelovanje u svim sadašnjim i budućim programima Unije otvorenima za sudjelovanje Hašemitske Kraljevine Jordana u skladu s odgovarajućim odredbama kojima se donose ti programi.

Članak 2.

Jordan financijski doprinosi općem proračunu Europske unije u opsegu koji odgovara posebnim programima u kojima Jordan sudjeluje.

Članak 3.

Predstavnicima Jordana dopušteno je sudjelovanje, u svojstvu promatrača i za točke koje se odnose na Jordan, u upravljačkim odborima odgovornima za praćenje programa kojima Jordan financijski doprinosi.

Članak 4.

Projekti i inicijative koje su podnijeli sudionici iz Jordana podliježu, u mjeri u kojoj je to moguće, istim uvjetima, pravilima i postupcima koji se odnose na dotične programe kao što se primjenjuju na države članice.

Članak 5.

Posebni uvjeti u vezi sa sudjelovanjem Jordana u svakom pojedinom programu, a posebno financijski doprinos koji treba platiti te postupke izvješćivanja i ocjenjivanja određuju se u memorandumu o razumijevanju između Komisije i nadležnih tijela Jordana na temelju kriterija utvrđenih dotičnim programima.

Ako se Jordan prijavi za vanjsku pomoć Unije kako bi sudjelovao u određenom programu Unije na temelju članka 3. Uredbe (EZ) br. 1638/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 2006. o utvrđivanju općih odredbi o uspostavi Europskog instrumenta za susjedstvo i partnerstvo (2) ili u skladu s bilo kojom sličnom uredbom kojom se predviđa vanjska pomoć Unije Jordanu, a koja se može donijeti u budućnosti, uvjeti koji određuju korištenje vanjske pomoći Unije od strane Jordana određuju se u sporazumu o financiranju, pridržavajući se posebno članka 20. Uredbe (EZ) br. 1638/2006.

Članak 6.

Svakim memorandumom o razumijevanju sklopljenim prema članku 5. propisuje se, u skladu s Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (3), da će financijsku kontrolu ili revizije ili druge provjere, uključujući i administrativne istrage, provoditi Europska komisija, Europski ured za borbu protiv prijevara i Revizorski sud ili će se oni provoditi pod njihovom kontrolom.

Sastavljaju se detaljne odredbe o financijskoj kontroli i reviziji, administrativnim mjerama, sankcijama i povratu koje omogućuju dodjelu ovlasti Europskoj komisiji, Europskom uredu za borbu protiv prijevara i Revizorskom sudu koje su istovjetne njihovim ovlastima u odnosu na korisnike ili izvoditelje s poslovnim nastanom u Uniji.

Članak 7.

Ovaj se Protokol primjenjuje tijekom razdoblja u kojem je Sporazum na snazi.

Stranke potpisuju i odobravaju ovaj Protokol u skladu sa svojim postupcima.

Svaka stranka može otkazati ovaj Protokol putem pisane obavijesti drugoj ugovornoj stranci. Ovaj Protokol prestaje važiti šest mjeseci od dana takve obavijesti.

Prestanak ovog Protokola nakon otkazivanja od strane jedne od stranaka ne utječe na provjere i kontrole koje se, prema potrebi, trebaju izvršiti u skladu s odredbama iz članaka 5. i 6.

Članak 8.

Najkasnije tri godine od dana stupanja na snagu ovog Protokola te svake tri godine nakon toga obje stranke mogu preispitati provedbu ovog Protokola na temelju stvarnog sudjelovanja Jordana u programima Unije.

Članak 9.

Ovaj se Protokol primjenjuje, s jedne strane, na područjima na kojima se primjenjuje Ugovor o funkcioniranju Europske unije i pod uvjetima utvrđenima u tom Ugovoru te, s druge strane, na državnom području Jordana.

Članak 10.

Ovaj Protokol stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon dana na koji stranke putem diplomatskih kanala jedna drugu obavijeste o dovršetku svojih postupaka potrebnih za njegovo stupanje na snagu.

Do njegova stupanja na snagu, stranke su suglasne da se ovaj Protokol primjenjuje privremeno od dana njegova potpisivanja.

Članak 11.

Ovaj Protokol čini sastavni dio Sporazuma.

Članak 12.

Ovaj je Protokol sastavljen u po dva primjerka na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, irskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom, talijanskom i arapskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

Съставено в Брюксел на деветнадесети декември две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre de dos mil doce.

V Bruselu dne devatenáctého prosince dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende december to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαεννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the nineteenth day of December in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre deux mille douze.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada deviņpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év december havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de negentiende december tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego grudnia roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de dezembro de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece decembrie două mii doisprezece.

V Bruseli devätnásteho decembra dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne devetnajstega decembra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den nittonde december tjugohundratolv.

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За Хашемитското кралство Йордания

Por el Reino Hachemita de Jordania

Za Jordánské hášimovské království

For Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Für das Haschemitische Königreich Jordanien

Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel

Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

For the Hashemite Kingdom of Jordan

Pour le Royaume hachémite de Jordanie

Per il Regno hascemita di Giordania

Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā –

Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu

A Jordán Hásimita Királyság részéről

Għar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan

Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

Pelo Reino Hachemita da Jordânia

Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

Za Jordánske hášimovské kráľovstvo

Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo

Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta

För Hashemitiska konungariket Jordanien

Image

Image


(1)  SL L 129, 15.5.2002., str. 3.

(2)  SL L 310, 9.11.2006., str. 1.

(3)  SL L 248, 16.9.2002., str. 1.


Top