EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22011A1019(01)

Sporazum između Europske unije i Vlade Federativne Republike Brazila o sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu

SL L 273, 19.10.2011, p. 3–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2011/694/oj

Related Council decision

07/Sv. 21

HR

Službeni list Europske unije

265


22011A1019(01)


L 273/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


SPORAZUM

između Europske unije i Vlade Federativne Republike Brazila o sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu

EUROPSKA UNIJA,

s jedne strane,

i vlada FEDERATIVNE REPUBLKE BRAZILA,

s druge strane,

dalje u tekstu pod zajedničkim imenom „ugovorne stranke”,

SMATRAJUĆI da je svaka ugovorna stranka utvrdila da su standardi i sustavi druge ugovorne stranke za certifikaciju plovidbenosti i ekološku certifikaciju ili priznavanje proizvoda civilnog zrakoplovstva dovoljno istovjetne s njegovim standardima da Sporazum bude provediv,

PREPOZNAJUĆI nadolazeće tendencije multinacionalnog planiranja, proizvodnje i razmjene proizvoda civilnog zrakoplovstva,

ŽELEĆI da promiču sigurnost civilnog zrakoplovstva i kvalitetu okoliša i okolišnu kompatibilnost te olakšaju razmjenu proizvoda civilnog zrakoplovstva,

ŽELEĆI da osnaže suradnju i ojačaju učinkovitost u stvarima koje se odnose na sigurnost civilnog zrakoplovstva,

SMATRAJUĆI DA njihova suradnja može u pozitivnom smislu doprinijeti poticanju veće međunarodne usklađenosti standarda i procesa,

SMATRAJUĆI DA moguće smanjenje gospodarskog opterećenja, koje je zrakoplovnoj industriji i operatorima, nametnuto suvišnim tehničkim inspekcijskim pregledima, ocjenama i testiranjem,

PREPOZNAJUĆI uzajamne koristi od poboljšanih postupaka za uzajamno priznavanje odobrenja i testiranja u vezi plovidbenosti, zaštite okoliša i kontinuirane plovidbenosti,

PREPOZNAJUĆI da je za svako takvo uzajamno priznavanje potrebno osiguranje usklađenosti s važećim tehničkim propisima ili standardima koje je istovjetno s osiguranjem sukladnosti postupaka druge ugovorne stranke,

PREPOZNAJUĆI da je za svako takvo uzajamno priznavanje potrebno povjerenje svake ugovorne stranke u trajnu pouzdanost ocjene sukladnosti druge ugovorne stranke,

POSVEĆENI razvoju sveobuhvatnog sustava regulatorne suradnje sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu i okolišnom testiranju te odobrenjima utemeljenim na trajnoj komunikaciji i uzajamnom povjerenju,

PREPOZNAJUĆI odgovarajuće obveze ugovornih stranaka u okviru bilateralnih, regionalnih i multilateralnih sporazuma koji uređuju sigurnost u civilnom zrakoplovstvu i okolišnu kompatibilnost,

SPORAZUMJELE SU SE:

Članak 1.

Ciljevi

Ciljevi su ovog Sporazuma:

(a)

sukladno zakonodavstvu na snazi u svakoj ugovornoj stranci, uspostaviti načela i mehanizme kako bi se omogućilo uzajamno priznavanje odobrenja koja izdaju nadležna tijela pojedine ugovorne stranke u područjima koja su obuhvaćena ovom Uredbom i detaljno navedena u članku 4.;

(b)

omogućiti ugovornim strankama da se prilagode nadolazećoj tendenciji usmjerenoj prema višenacionalnom planiranju, proizvodnji, održavanju i razmjeni proizvoda civilnog zrakoplovstva, uključujući zajedničke interese ugovornih stranaka o sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu i kvaliteti zaštite okoliša;

(c)

promicati suradnju za postizanje ciljeva u području sigurnosti i kvalitete okoliša;

(d)

promicati i olakšati trajnu razmjenu proizvoda i usluga civilnog zrakoplovstva.

Članak 2.

Definicije

U ovom se Sporazumu primjenjuju sljedeći pojmovi i definicije:

(a)

„odobrenje plovidbenosti” znači nalaz da projekt ili promjena projekta proizvoda civilnog zrakoplovstva ispunjava standarde plovidbenosti utvrđene zakonodavstvom na snazi pojedine ugovorne stranke ili da je proizvod u skladu s projektom za koji je utvrđeno da ispunjava te standarde i da je prikladan za sigurnu uporabu;

(b)

„proizvod civilnog zrakoplovstva” znači svaki civilni zrakoplov, zrakoplovni motor ili propeler ili podsklop, uređaj ili dio ugrađen u zrakoplov ili namijenjen ugradnji u zrakoplov;

(c)

„nadležno tijelo” znači državna agencija ili subjekt koji je ugovorna stranka imenovala za nadležno tijelo za potrebe ovog Sporazuma, koje ostvaruje zakonsko pravo da ocjenjuje sukladnost, prati i nadzire upotrebu ili prodaju proizvoda ili usluga civilnog zrakoplovstva na temelju nadležnosti ugovorne stranke, te koje može provesti izvršnu mjeru i tako osigurati da su proizvodi ili usluge stavljeni u promet na temelju nadležnosti te ugovorne stranke u skladu s važećim zakonskim zahtjevima;

(d)

„operativni zahtjevi povezani s projektom” znači operativni ili okolišni zahtjevi koji utječu na karakteristike projekta proizvoda ili podatke o projektu koji se odnose na djelovanje ili održavanje proizvoda i zbog kojih je proizvod prihvatljiv za određenu vrstu djelovanja;

(e)

„ekološko odobrenje” znači nalaz da je proizvod civilnog zrakoplovstva u skladu sa standardima utvrđenim primjenjivim zakonodavstvom koje je na snazi u pojedinoj ugovornoj stranci a koje se odnosi na buku i/ili emisije ispušnih plinova;

(f)

„održavanje” znači obavljanje pregleda, remonta, popravaka, zaštite i zamjene dijelova, uređaja ili komponenata, s izuzetkom pretpoletnog pregleda proizvoda civilnog zrakoplovstva da se osigura kontinuirana plovidbenost tog proizvoda, i uključuje realizaciju modifikacija; ali ne uključuje projekt popravaka i modifikacija;

(g)

„praćenje” znači povremeni nadzor nadležnog tijela za utvrđivanje trajnog ispunjavanja odgovarajućih važećih standarda;

(h)

„tehnički zastupnik” znači, za vladu Federativne Republike Brazila, Nacionalna agencija za civilno zrakoplovstvo– ANAC, a za Europsku uniju, Europska agencija za sigurnost zračnog prometa – EASA.

Članak 3.

Opće obveze

1.   Svaka ugovorna stranka, kako je navedeno u prilozima ovom Sporazumu, koji su njegov sastavni dio, prihvaća ili priznaje rezultate navedenih postupaka, koji se upotrebljavaju pri ocjenjivanju sukladnosti s navedenim zakonodavnim, regulatornim i upravnim mjerama te ugovorne stranke, koje podnesu nadležna tijela druge ugovorne stranke, pri čemu se razumije da upotrijebljeni postupci ocjenjivanja sukladnosti osiguravaju sukladnost s važećim zakonodavnim, regulatornim i upravnim mjerama te ugovorne stranke koja ispunjavaju očekivanja ugovorne stranke primateljice i omogućuju jednakovrijednu sigurnost koju osiguravaju postupci ugovorne stranke primateljice.

2.   Stavak 1. ovog članka primjenjuje se tek kad su završene prijelazne mjere, koje se mogu utvrditi u prilozima ovom Sporazumu, ispunjene.

3.   Ovaj se Sporazum ne tumači kao da ima za posljedicu uzajamno priznavanje standarda ili tehničkih propisa ugovornih stranaka i, osim ako je drukčije propisano u ovom Sporazumu, nemaju za posljedicu uzajamno priznavanje istovrijednosti standarda ili tehničkih propisa.

4.   Nijedna odredba iz ovog Sporazuma ne smije se tumačiti u smislu ograničavanja nadležnosti ugovorne stranke da svojim zakonodavnim, regulatornim i upravnim mjerama određuje razinu zaštite koju smatra prikladnom za sigurnost, za okoliš i s obzirom na rizik u okviru područja primjene Priloga ovom Sporazumu.

5.   Zaključci ovlaštenih osoba ili odobrenih organizacija, koje su na temelju važećeg zakonodavstva jedne ugovorne stranke ovlašteni donositi iste zaključke kao i nadležno tijelo, imaju istu valjanost kao i zaključci koje je donijelo samo nadležno tijelo za potrebe ovog Sporazuma. Subjekt jedne ugovorne stranke odgovoran za provedbu ovog Sporazuma, kako je definirano u članku 7., može se povremeno, i uz prethodnu obavijest partnerskog tijela druge ugovorne stranke, izravno povezati s ovlaštenom osobom ili odobrenom organizacijom te druge ugovorne stranke.

6.   Ugovorne stranke osiguravaju da njihovi tehnički zastupnici i/ili nadležna tijela ispunjavaju svoje obveze iz ovog Sporazuma, uključujući i njegove priloge.

7.   Ovaj je Sporazum, uključujući njegove priloge, obvezujući za obje ugovorne stranke.

Članak 4.

Područje primjene

1.   Ovaj se Sporazum primjenjuje na:

(a)

odobrenje plovidbenosti i praćenje proizvoda civilnog zrakoplovstva;

(b)

kontinuiranu plovidbenost zrakoplova tijekom pogona;

(c)

odobrenje i praćenje proizvodnje i proizvodnih kapaciteta;

(d)

odobrenje i praćenje kapaciteta održavanja;

(e)

okolišno odobrenje i okolišno testiranje proizvoda civilnog zrakoplovstva;

(f)

s tim povezane aktivnosti suradnje; i

(g)

inicijative s područja sigurnosti i razmjena odgovarajućih informacija o sigurnosti.

2.   Kad se ugovorne stranke dogovore da su standardi, pravila, prakse i postupci civilnog zrakoplovstva svake ugovorne stranke u drugim područjima suradnje, a posebno u području zrakoplovnih aktivnosti, izdavanja licencije za letačku posadu i odobrenja simulacijskih uređaja za osposobljavanje, dovoljno sukladni da omogućuju priznavanje nalaza jedne ugovorne stranke u ime druge u vezi usklađenosti s dogovorenim standardima, ugovorne stranke u zajedničkom odboru mogu se dogovoriti o dodatnim prilozima, uključujući prijelazne mjere da se područje primjene suradnje proširi na ta druga područja u skladu s postupkom iz članka 16.

Članak 5.

Nadležna tijela

1.   Kad subjekt ispunjava uvjete u skladu sa zakonodavstvom ugovorne stranke, druga ga ugovorna stranka priznaje kao nadležno tijelo, nakon što ga je njegova ugovorna stranka revidirala, da utvrdi:

ispunjava li u cijelosti zakonodavstvo te ugovorne stranke;

je li upoznat sa zahtjevima druge ugovorne stranke, u vezi s tipom i područjem primjene certifikacije koju je zatražio, i

je li sposoban izvršiti obveze iz prilogâ.

2.   Ugovorna stranka obavješćuje drugu ugovornu stranku o identitetu nadležnog tijela nakon što je uspješno završila reviziju. Druga ugovorna stranka može osporiti stručnu osposobljenost ili sukladnost toga nadležnog tijela u skladu sa stavkom 6. ovog članka.

3.   Za subjekte iz dodataka 1. i 2. važi da ispunjavaju odredbe iz stavka 1. ovog članka za provedbu prilogâ u trenutku stupanja na snagu ovog Sporazuma.

4.   Ugovorne stranke osiguravaju da su njihova nadležna tijela sposobna, i da ostanu sposobna, ispravno ocijeniti sukladnost proizvoda ili organizacija, kako se primjenjuju i kako su obuhvaćeni u prilozima ovom Sporazumu. S tim u vezi, ugovorne stranke osiguravaju da se njihova nadležna tijela redovito revidiraju i ocjenjuju.

5.   Ugovorne stranke se, prema potrebi, savjetuju da osiguraju očuvanje povjerenja u postupke ocjenjivanja sukladnosti. To savjetovanje može uključiti sudjelovanje jedne ugovorne stranke u redovitim revizijama povezanim s aktivnostima ocjene sukladnosti ili drugim ocjenama nadležnih tijela druge ugovorne stranke.

6.   Ako jedna ugovorna stranka osporava stručnu osposobljenost ili sukladnost nadležnog tijela, ugovorna stranka koja osporava pisanim putem obavješćuje drugu ugovornu stranku o svom osporavanju stručne osposobljenosti ili sukladnosti nadležnog tijela i o svojoj namjeri da ukine priznavanje nalaza predmetnoga nadležnog tijela. Takvo osporavanje mora biti objektivno i utemeljeno.

7.   O svakom osporavanju o kojem je obaviješteno u skladu sa stavkom 6. ovog članka raspravlja Zajednički odbor osnovan u skladu s člankom 9. koji može odlučiti o ukidanju priznavanja nalaza toga nadležnog tijela ili, prema potrebi, provjeriti njegove stručne osposobljenosti. Ugovorna stranka koja je nadležna za predmetno nadležno tijelo u pravilu pravodobno provodi provjeru, ali ugovorne stranke mogu je provesti zajedno, ako tako odluče.

8.   Ako Zajednički odbor ne može riješiti osporavanje o kojem je obaviješteno u skladu sa stavkom 6. ovog članka u roku 30 dana od obavijesti, ugovorna stranka koja osporava može ukinuti priznavanje nalaza predmetnoga nadležnog tijela, ali priznaje nalaze toga nadležnog tijela prije datuma obavijesti. Takva suspenzija može ostati na snazi dok Zajednički odbor ne riješi stvar osporavanja.

Članak 6.

Zaštitne mjere

1.   Nijedna odredba iz ovog Sporazuma ne smije se tumačiti u smislu ograničavanja nadležnosti ugovorne stranke da poduzme sve odgovarajuće i hitne mjere kad postoji utemeljen rizik da proizvod ili usluga može:

(a)

ugroziti zdravlje ili sigurnost osoba;

(b)

ne ispunjavati važeće zakonodavne, regulatorne ili upravne mjere te ugovorne stranke u okviru područja primjene ovog Sporazuma; ili

(c)

na drugi način ne ispunjavati zahtjev iz područja primjene važećeg Priloga ovom Sporazumu.

2.   Kad jedna ugovorna stranka poduzme mjere u skladu sa stavkom 1. ovog članka, mora u pisanom obliku obavijestiti drugu ugovornu stranku u roku 15 radnih dana od poduzimanja tih mjera, i navesti razloge za njih.

Članak 7.

Komunikacija

1.   Ugovorne stranke su se dogovorile da međusobnu komunikaciju u vezi s provedbom ovog Sporazuma obavljaju:

(a)

u vezi s tehničkim pitanjima, tehnički zastupnici;

(b)

u vezi sa svim ostalim pitanjima:

za vladu Federativne Republike Brazila: Ministarstvo za vanjske odnose i ANAC, kad je primjereno,

za Europsku uniju: Europska komisija i nadležna tijela država članica, kad je primjereno.

2.   Nakon potpisivanja ovog Sporazuma ugovorne će stranke razmjenjivati podatke o odgovarajućim kontaktnim točkama.

Članak 8.

Regulatorna suradnja, pomoć i transparentnost

1.   Svaka ugovorna stranka osigurava da je druga ugovorna stranka obaviještena o svim njezinim odgovarajućim zakonima, propisima, standardima i zahtjevima te o njezinu sustavu certifikacije.

2.   Ugovorne stranke međusobno se obavješćuju o predloženim značajnim izmjenama važećih zakona, propisa, standarda i zahtjeva te o sustavu certifikacije, u mjeri u kojoj te izmjene mogu utjecati na ovaj Sporazum. Koliko god je to moguće, ugovorne stranke jedna drugoj omogućuju da na te izmjene daju svoje napomene i da te napomene na odgovarajući način uzmu u obzir.

3.   Ugovorne stranke, prema potrebi, razrađuju postupke o regulatornoj suradnji i transparentnosti za sve aktivnosti koje provode, a koje spadaju u području primjene ovog Sporazuma.

4.   Radi promicanja trajnog razumijevanja i spojivosti regulatornih sustava sigurnosti civilnog zrakoplovstva svake ugovorne stranke, svaki tehnički predstavnik može sudjelovati u postupcima druge stranke u internom osiguranju kvalitete.

5.   Za potrebe istraživanja i rješavanja pitanja sigurnosti suradnjom, ugovorne stranke jedna drugoj omogućuju sudjelovanje pri inspekcijskim pregledima i revizijama druge stranke na temelju uzorka ili, prema potrebi, provođenje zajedničkih inspekcijskih pregleda i revizija. Za potrebe nadzora i inspekcijskih pregleda, tehnički predstavnik i nadležna tijela svake ugovorne stranke pomažu tehničkom predstavniku druge ugovorne stranke s ciljem dobivanja neometanog pristupa reguliranim subjektima u njihovoj nadležnosti.

6.   Ugovorne stranke uzimajući u obzir važeće zakone i propise suglasne su da preko svojih tehničkih predstavnika ili nadležnih tijela, kako je prikladno, osiguraju uzajamnu suradnju i pomoć u svakoj istrazi ili izvršnom postupku pri svakom navodnom ili sumnjivom kršenju zakona i propisa u području primjene ovog Sporazuma. Osim toga, svaka ugovorna stranka odmah obavješćuje drugu stranku o svakoj istrazi kad su u pitanju zajednički interesi.

Članak 8.a

Razmjena sigurnosnih informacija

1.   Ugovorne stranke, uzimajući u obzir važeće zakone i propise, suglasne su da imaju proaktivan pristup, koordiniraju sigurnosne politike i inicijative, razmjenjuju informacije i podatke te razvijaju zajedničke programe za povećanje sposobnosti predviđanja i sprečavanja ili smanjenja potencijalnih rizika za civilno zrakoplovstvo, zbog provedbe nadzornog sustava za zrakoplove koji prometuju na njihovu državnom području.

2.   Ugovorne stranke suglasne su, u skladu s odredbama iz članka 11. i podložno njihovu važećem zakonodavstvu:

(a)

jedna drugoj na zahtjev i pravodobno osigurati informacije i pomoć u vezi s nesrećama, nezgodama ili s događajima povezanim s pitanjima koja su predmet ovog Sporazuma; i

(b)

razmjenjivati druge sigurnosne informacije koje se odnose na operacije zrakoplova i rezultate nadzornih aktivnosti, uključujući preglede zrakoplova na stajanci koji koriste zračne luke obiju ugovornih stranaka u skladu s postupcima koje oblikuju tehnički predstavnici.

Članak 9.

Zajednički odbor ugovornih stranaka

1.   Osniva se zajednički odbor, koji se sastoji od predstavnika obiju ugovornih stranaka. Zajednički je odbor odgovoran za učinkovito funkcioniranje ovog Sporazuma i sastaje se u redovitim vremenskim razmacima zbog ocjenjivanja učinkovitosti njegove provedbe.

2.   Zajednički odbor može razmatrati bilo koji predmet koji je povezan s funkcioniranjem i provedbom ovog Sporazuma. Posebno je odgovoran za:

(a)

pregled i odgovarajuće postupanje povezano s osporavanjem kako je navedeno u članku 5.;

(b)

rješavanje svih pitanja koja se odnose na primjenu i provedbu ovog Sporazuma, uključujući i ona pitanja koja nisu riješena na drugi način u skladu s postupkom utvrđenim u prilozima;

(c)

razmatranje načina za poboljšanje djelovanja ovog Sporazuma i, ako je potrebno, davanje preporuka ugovornim strankama za izmjene ovog Sporazuma u skladu s člankom 16. stavkom 4.;

(d)

razmatranje posebnih izmjena prilogâ u skladu s člankom 16. stavkom 5.;

(e)

usklađivanje, ako je potrebno, sastavljanja dodatnih prilogâ u skladu s člankom 16. stavkom 5.; i

(f)

donošenje, ako je to potrebno, radnih postupaka o regulatornoj suradnji i transparentnosti za sve aktivnosti iz članka 4.

3.   Zajednički odbor sastavlja svoj poslovnik u roku jedne godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Članak 10.

Privremena suspenzija obveza uzajamnog priznavanja

1.   Ugovorna stranka može u cijelosti ili djelomično privremeno obustaviti svoje obveze navedene u Prilogu ovom Sporazumu, kad:

(a)

druga ugovorna stranka ne ispunjava svoje obveze navedene u tom Prilogu ovom Sporazumu;

(b)

jedno ili više njezinih nadležnih tijela ne mogu provoditi nove ili dodatne zahtjeve koje je donijela druga ugovorna stranka u području koje obuhvaća Prilog ovom Sporazumu; ili

(c)

druga ugovorna stranka ne održava pravna i regulatorna sredstva i mjere potrebne za provedbu odredaba ovom Sporazumu.

2.   Prije privremene suspenzije svojih obveza, ugovorna stranka zahtijeva savjetovanje u skladu s člankom 15. Ako se savjetovanjem ne riješi neslaganje koje se odnosi na koji od Priloga, svaka ugovorna stranka može obavijestiti drugu ugovornu stranku o svojoj namjeri da privremeno obustavi priznavanje nalaza o sukladnosti i odobrenja u skladu s Prilogom zbog kojeg je došlo do neslaganja. Takva obavijest mora biti u pisanom obliku s podrobnim obrazloženjem razloga za privremenu suspenziju.

3.   Takva privremena suspenzija proizvodi učinke 30 dana od datuma obavijesti, osim ako, prije završetka tog razdoblja, ugovorna stranka koja je pokrenula obustavu, obavijesti drugu ugovornu stranku pisanim putem da povlači svoju obavijest. Takva privremena suspenzija ne utječe na valjanost ocjene o sukladnosti, certifikate i odobrenja koja su tehnički predstavnici ili predmetno nadležno tijelo izdali prije nego što je privremena suspenzija stupila na snagu. Svaka takva privremena suspenzija koja je stupila na snagu može se odmah poništiti nakon su ugovorne stranke u tom smislu razmijenile korespondenciju.

Članak 11.

Povjerljivost

1.   Stranke su suglasne da, u mjeri u kojoj se to zahtijeva prema njihovu zakonodavstvu, čuvaju povjerljivost informacija primljenih od druge ugovorne stranke na temelju ovog Sporazuma.

2.   Ugovorne stranke posebno, podložno njihovu važećem zakonodavstvu, javnosti ne otkrivaju informacije niti svom nadležnom tijelu dopuštaju da javnosti otkrije informacije koje su dobile od druge ugovorne stranke u skladu s ovim Sporazumom, koje predstavljaju poslovnu tajnu, informacije o intelektualnom vlasništvu, povjerljive poslovne ili financijske informacije, zaštićene vlasničke informacije ili informacije koje se odnose na istragu koja je u tijeku. U tom se smislu takve informacije smatraju zaštićenima i kao takve ih treba na odgovarajući način označiti.

3.   Ugovorna stranka ili nadležno tijelo može, nakon davanja informacija drugoj ugovornoj stranki ili nadležnom tijelu druge ugovorne stranke, odrediti dijelove informacija koje smatra izuzetim od otkrivanja.

4.   Svaka ugovorna stranka poduzima sve razumne mjere predostrožnosti potrebne za zaštitu informacija primljenih u skladu s ovim Sporazumom od neovlaštenog otkrivanja.

Članak 12.

Povrat troškova

1.   Nijedna ugovorna stranka ne smije nametnuti pristojbe ili naknade fizičkim ili pravnim osobama, čije su aktivnosti uređene ovim Sporazumom, za usluge ocjenjivanja sukladnosti koje su obuhvaćene ovim Sporazumom i koje osigurava druga ugovorna stranka.

2.   Svaka ugovorna stranka nastoji osigurati da sve pristojbe i naknade koje određuju njihovi tehnički predstavnici pravnoj ili fizičkoj osobi čije su aktivnosti uređene ovim Sporazumom budu pravedne, utemeljene i razmjerne pruženim uslugama certifikacije i nadzora i da nisu zapreka trgovini.

3.   Tehnički predstavnik svake ugovorne stranke ima pravo da pristojbama i naknadama koje se primjenjuju za fizičke i pravne osobe čije su aktivnosti uređene ovim Sporazumom, pokrije troškove koji se odnose na provedbu Priloga koji se primjenjuje te troškove revizije i inspekcijskih pregleda koji se provode pri primjeni članka 5. stavka 5. i članka 8.a.

Članak 13.

Drugi sporazumi

1.   Osim ako je u prilozima ovom Sporazumu drukčije određeno, obveze iz Sporazuma koje je jedna ugovorna stranka sklopila s trećom zemljom koja nije potpisnica ovog Sporazuma nemaju snagu učinka s obzirom na drugu ugovornu stranku u smislu priznavanja rezultata postupaka ocjene sukladnosti u trećoj zemlji.

2.   Nakon stupanja na snagu, ovaj Sporazum zamjenjuje sve bilateralne sporazume ili dogovore o zrakoplovnoj sigurnosti između vlade Federativne Republike Brazila i država članica Europske unije u vezi sa svim stvarima obuhvaćenim ovim Sporazumom. Nakon stupanja na snagu ovaj Sporazum zamjenjuje sve prethodne dogovore između tehničkih predstavnika.

3.   Ovaj Sporazum ne utječe na prava i obveze ugovornih stranaka na temelju bilo kojega drugog međunarodnog sporazuma.

Članak 14.

Teritorijalna primjena

Osim ako je u prilozima ovom Sporazumu drukčije određeno, ovaj se Sporazum primjenjuje, s jedne strane, na državna područja na koje se primjenjuje Ugovor o funkcioniranju Europske unije, prema uvjetima utvrđenim u tom Ugovoru i, s druge strane, na državna područja Federativne Republike Brazila.

Članak 15.

Savjetovanje i rješavanje sporova

1.   Svaka ugovorna stranka može zahtijevati savjetovanje s drugom ugovornom strankom o svakoj stvari u vezi s ovim Sporazumom. Druga ugovorna stranka odmah odgovara na taj zahtjev i započinje savjetovanje tada kad se ugovorne stranke dogovore u roku 45 dana.

2.   Ugovorne stranke ulažu sve napore da svako neslaganje među njima u vezi s njihovom suradnjom na temelju ovog Sporazuma riješe na najnižoj mogućoj tehničkoj razini savjetovanjem u skladu s odredbama iz Priloga ovom Sporazumu.

3.   Kad se neslaganje ne može riješiti, kako je to predviđeno stavku 2. ovog članka, bilo koji tehnički predstavnik može stvar uputiti Zajedničkom odboru ugovornih stranaka, koje se savjetuje o stvari neslaganja.

Članak 16.

Stupanje na snagu, raskid i izmjene

1.   Ovaj Sporazum stupa na snagu na dan zadnjeg pisma u razmjeni diplomatskih nota u kojima se ugovorne stranke međusobno obavješćuju o završetku unutarnjih postupaka koji su potrebni za stupanje na snagu ovog Sporazuma. Ovaj Sporazum ostaje na snazi dok ga jedna ugovorna stranka ne otkaže.

2.   Ugovorna stranka može ovaj Sporazum raskinuti bilo kada 6 mjeseci nakon pisane obavijesti drugoj ugovornoj stranci, osim ako se navedena obavijest o prekidu povuče prije isteka tog razdoblja na temelju suglasnosti ugovornih stranaka.

3.   Kad ugovorna stranka želi izmijeniti Sporazum uklanjanjem ili dodavanjem jednog ili više Priloga i očuvati druge priloge, ugovorne stranke nastoje Sporazum izmijeniti konsenzusom u skladu s postupcima iz ovog članka. Ako se ne postigne konsenzus za očuvanje drugih priloga Sporazum se raskida nakon isteka 6 mjeseci od datuma obavijesti, osim ako se ugovorne stranke dogovore drukčije.

4.   Ugovorne stranke mogu ovaj Sporazum izmijeniti uzajamnim pisanim pristankom. Izmjena ovog Sporazuma stupa na snagu na dan zadnje pisane obavijesti jedne ugovorne stranke drugoj ugovornoj stranci da su njezini unutarnji postupci za stupanje na snagu završeni.

5.   Neovisno o odredbama ovog članka stavka 4., ugovorne stranke mogu se dogovoriti da izmijene postojeće priloge, ili dodaju nove, razmjenom diplomatskih nota između ugovornih stranaka. Te izmjene stupaju na snagu u skladu s uvjetima dogovorenim u razmjeni diplomatskih nota.

6.   Nakon raskida ovog Sporazuma, svaka ugovorna stranka održava valjanost odobrenja plovidbenosti, okolišnih odobrenja ili certifikata koji su izdani na temelju ovog Sporazuma prije njegova raskida, ako su i dalje u skladu s važećim zakonima i propisima te ugovorne stranke.

U POTVRDU TOGA dolje potpisani, u tu svrhu valjano ovlašteni, potpisali su ovaj Sporazum.

Sastavljeno u Brazilu dana četrnaestog srpnja godine dvije tisuće desete, u po dva primjerka, na bugarskom, češkom, danskom, nizozemskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, njemačkom, grčkom, mađarskom, talijanskom, latvijskom, litavskom, malteškom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom i švedskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За правителството на Федеративна република Бразилия

Por el Gobierno de la República Federativa de Brasil

Za vládu Brazilské Federativní republiky

For den Føderative Republik Brasiliens regering

Für die Regierung der Föderativen Republik Brasilien

Brasiilia Liitvabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Ομόσπονδης Δημοκρατίας της Βραζιλίας

For the Government of the Federative Republic of Brazil

Pour le gouvernement de la République fédérative du Brésil

Per il governo della Repubblica federativa del Brasile

Brazīlijas Federatīvās Republikas valdības vārdā –

Brazilijos Federacinės Respublikos Vyriausybės vardu

A Brazil Szövetségi Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika Federativa tal-Brażil

Voor de regering van de Federale Republiek Brazilië

W imieniu rządu Federacyjnej Republiki Brazylii

Pelo Governo da República Federativa do Brasil

Pentru Guvernul Republicii Federative a Braziliei

Za vládu Brazílskej federatívnej republiky

Za Vlado Federativne Republike Brazilije

Brasilian liittotasavallan hallituksen puolesta

För Förbundsrepubliken Brasiliens regering

Image


Dodatak 1.

Popis nadležnih tijela za koje se smatra da ispunjavaju odredbe članka 5. stavka 1. u vezi s Prilogom A

1.

Nadležna tijela za odobrenje projekata:

 

za vladu Federativne Republike Brazila: Nacionalna agencija za civilno zrakoplovstvo – ANAC;

 

za Europsku uniju: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa – EASA.

2.

Nadležna tijela za nadzor nad proizvodnjom:

 

za vladu Federativne Republike Brazila: Nacionalna agencija za civilno zrakoplovstvo – ANAC;

 

za Europsku uniju: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa – EASA i

 

nadležna tijela država članica.


Dodatak 2.

Nadležna tijela za koje se smatra da ispunjavaju odredbe članka 5. stavka 1. u vezi s Prilogom B

1.

Nadležna tijela za Vladu Federativne Republike Brazila za koje se smatra da ispunjavaju odredbe članka 5. stavka 1. u vezi s Prilogom B: Nacionalna agencija za civilno zrakoplovstvo – ANAC.

2.

Nadležna tijela 27 država članica EU-a za koje se smatra da ispunjavaju odredbe članka 5. stavka 1. u vezi s Prilogom B: nadležna tijela država članica.


PRILOG A

POSTUPAK ZA CERTIFIKACIJU PROIZVODA CIVILNOG ZRAKOPLOVSTVA

1.   Područje primjene

1.1.   Ovaj se postupak (dalje u tekstu: Postupak) primjenjuje na:

1.1.1.   Uzajamno priznavanje nalaza o sukladnosti u vezi s projektnim, okolišnim i s projektom povezanih operativnih zahtjeva za proizvode civilnog zrakoplovstva, do kojih dođe tehnički predstavnik ugovorne stranke koji djeluje kao ovlašteni predstavnik države projekta.

1.1.2.   Uzajamno priznavanje nalaza da novi ili rabljeni proizvodi civilnog zrakoplovstva ispunjavaju uvozne zahtjeve pojedine ugovorne stranke za plovidbenost i utjecaja na okoliš.

1.1.3.   Uzajamno priznavanje odobrenja za promjene projekta i projekte popravaka proizvoda civilnog zrakoplovstva koji su izvršeni prema ovlaštenju jedne ugovorne stranke.

1.1.4.   Suradnja i pomoć u vezi s kontinuiranom plovidbenošću zrakoplova tijekom uporabe.

1.2.   Za potrebe ovog postupka sljedeći pojmovi imaju ova značenja:

(a)

„potvrda o otpuštanju u uporabu” znači izjava osobe ili organizacije u nadležnosti ugovorne stranke izvoznice da je proizvod civilnog zrakoplovstva, koji nije potpun zrakoplov (samo kostur), novo proizvedeni proizvod ili je pušten u uporabu nakon obavljenog održavanja zrakoplova;

(b)

„potvrda o plovidbenosti za izvoz” znači izvozna izjava osobe ili organizacije u nadležnosti ugovorne stranke izvoznice da potpun zrakoplov, također u nadležnosti ugovorne stranke izvoznice, ispunjava zahtjeve za plovidbenost i utjecaja na okoliš koje je prijavila ugovorna stranka uvoznica;

(c)

„ugovorna stranka izvoznica” znači ugovorna stranka iz koje se proizvod civilnog zrakoplovstva izvozi;

(d)

„ugovorna stranka uvoznica” znači ugovorna stranka u koju se proizvod civilnog zrakoplovstva uvozi.

2.   Zajednički sektorski odbor za certifikaciju

2.1.   Sastav

2.1.1.   Osniva se Zajednički sektorski odbor za certifikaciju. Taj odbor uključuje predstavnike obiju ugovornih stranaka koji su na razini upravljanja odgovorni za:

(a)

certifikaciju proizvoda civilnog zrakoplovstva;

(b)

proizvodnju, kad to nisu osobe obuhvaćene podstavkom 2.1.1. točkom (a) ovog postupka;

(c)

propise i standarde certifikacije; i

(d)

unutarnje inspekcijske preglede standardizacije ili sustave nadzora kakvoće.

2.1.2.   U odbor se može pozvati svaka osoba, o kojoj zajednički odlučuju ugovorne stranke, koja može olakšati izvršavanje mandata Zajedničkoga sektorskog odbora za certifikaciju.

2.1.3.   Zajednički sektorski odbor za certifikaciju donosi svoj poslovnik.

2.2.   Mandat

2.2.1.   Zajednički sektorski odbor za certifikaciju sastaje se najmanje jedanput godišnje da osigura učinkovito funkcioniranje i provedbu ovog postupka i da, inter alia:

(a)

odluči, ako je to primjereno, o radnim postupcima koji će se upotrebljavati za pojednostavnjenje postupka certifikacije;

(b)

odluči, ako je to primjereno, o odredbama tehničke norme za potrebe podstavka 3.3.7. ovog postupka;

(c)

ocijeni regulatorne promjene svake ugovorne stranke i tako osigura da su zahtjevi certifikacije ažurirani;

(d)

priprema, ako je to primjereno, prijedloge za Zajednički odbor o izmjeni ovog postupka, koje nisu navedene u podstavku 2.2.1. točki (b) ovog postupka;

(e)

osigurava da ugovorne stranke na isti način razumiju ovaj postupak;

(f)

osigurava da ugovorne stranke primjenjuju ovaj postupak na dosljedan način;

(g)

rješava sve razlike o tehničkim pitanjima koja proizlaze iz tumačenja ili provedbe ovog postupka, uključujući razlike koje se mogu pojaviti pri određivanju osnove za certifikaciju ili primjene posebnih uvjeta, iznimaka ili odstupanja;

(h)

organizira, ako je to primjereno, uzajamno sudjelovanje jedne ugovorne stranke pri unutarnjoj standardizaciji ili sustavu nadzora kakvoće druge ugovorne stranke;

(i)

identificira, kad je to primjereno, ključne točke odgovorne za certifikaciju svakog proizvoda civilnog zrakoplovstva koji je uvezen ili izvezen između ugovornih stranaka i

(j)

razvija učinkovita sredstva za suradnju, pomoć i razmjenu informacija u vezi sa sigurnošću i okolišnim standardima i sustavima certifikacije da se u najvećoj mogućoj mjeri smanje razlike između ugovornih stranaka.

2.2.2.   Ako Zajednički sektorski odbor za certifikaciju ne može riješiti razlike u skladu s podstavkom 2.2.1. točkom (g) ovog postupka, o tome izvješćuje zajednički odbor i osigurava provedbu odluke koju taj odbor donese.

3.   Odobrenja projekta

3.1.   Opće odredbe

3.1.1.   Ovaj postupak obuhvaća odobrenja projekta i njihove promjene za: certifikate tipa, dodatne certifikate tipa, popravke, dijelove i uređaje.

3.1.2.   Za provedbu ovog postupka, ugovorne stranke dogovorile su se da pojedinačna ugovorna stranka dovoljno nadzire dokazivanje sposobnosti projektne organizacije za preuzimanje svojih odgovornosti, da ispuni bilo koje posebne zahtjeve druge ugovorne stranke.

3.1.3.   Zahtjev za izdavanje odobrenja projekta podnosi ugovorna stranka uvoznica preko ugovorne stranke izvoznice, kad je to primjereno.

3.1.4.   Tijela odgovorna za provedbu ovog odjeljka 3. za odobrenja projekta su tehnički predstavnici.

3.2.   Osnova za certifikaciju

3.2.1.   Za potrebe izdavanja certifikata tipa, ugovorna stranka uvoznica za plovidbenost upotrebljava važeće standarde za svoj sličan proizvod koji su bili na snazi kad je podnesen zahtjev za izvorni certifikat tipa ugovornoj stranci izvoznici, a za zaštitu okoliša važeći standardi za svoj sličan proizvod, koji su bili na snazi kad je podnesen zahtjev za izvorni certifikat tipa ugovornoj stranci uvoznici.

3.2.2.   Podložno podstavku 3.2.5. ovog postupka i za odobrenje promjene projekta ili projekta popravka, ugovorna stranka uvoznica detaljno navodi promjene osnove za certifikaciju utvrđene u podstavku 3.2.1 ovog postupka, kad smatra da je ta promjena primjerena za promjenu projekta ili projekt popravka.

3.2.3.   Podložno podstavku 3.2.5. ovog postupka, ugovorna stranka uvoznica detaljno navodi sve posebne uvjete koji se primjenjuju, ili se namjeravaju primjenjivati, za nova ili neuobičajena obilježja koja nisu obuhvaćena u važećim standardima za plovidbenost i zaštitu okoliša.

3.2.4.   Podložno podstavku 3.2.5. ovog postupka, ugovorna stranka uvoznica detaljno navodi sve iznimke ili odstupanja od važećih standarda.

3.2.5.   Pri definiranju posebnih uvjeta, iznimaka, odstupanja ili promjena osnova za certifikaciju, ugovorna stranka uvoznica na odgovarajući način uzima u obzir posebne uvjete, iznimke, odstupanja ili promjene osnova za certifikaciju ugovorne stranke izvoznice i za proizvode ugovorne stranke izvoznice ne zahtijeva više nego što bi zahtijevala za svoje slične proizvode. Ugovorna stranka uvoznica obavješćuje ugovornu stranku izvoznicu o svakom takvom posebnom uvjetu, iznimci, odstupanju ili promjeni osnove za certifikaciju.

3.3.   Postupak certifikacije

3.3.1.   Ugovorna stranka izvoznica osigurava ugovornoj stranci uvoznici sve informacije potrebne ugovornoj stranci uvoznici da postane i ostane upoznata s pojedinim proizvodima civilnog zrakoplovstva ugovorne stranke izvoznice i njihovom certifikacijom.

3.3.2.   Za svako odobrenje projekta, ugovorne stranke izrađuju program certifikacije, na temelju radnih postupaka koje je utvrdio Zajednički sektorski odbor za certifikaciju, ako je to primjereno.

3.3.3.   Ugovorna stranka uvoznica izdaje svoj certifikat tipa ili dodatni certifikat tipa za zrakoplov, motor ili propeler kad:

(a)

je ugovorna stranka izvoznica izdala svoj certifikat;

(b)

ugovorna stranka izvoznica potvrđuje ugovornoj stranci uvoznici da je projekt tipa proizvoda u skladu s osnovom za certifikaciju kako je utvrđena u stavku 3.2. ovog postupka; i

(c)

su sva pitanja koja se pojave tijekom postupka certifikacije riješena.

Promjene certifikata tipa

3.3.4.   Promjene projekta tipa za proizvod civilnog zrakoplovstva za koji je ugovorna stranka uvoznica izdala certifikat tipa odobrava se kako slijedi:

3.3.4.1.

Ugovorna stranka izvoznica razvrstava promjene projekta u dvije kategorije u skladu s radnim postupcima koje je odredio Zajednički sektorski odbor za certifikaciju.

3.3.4.2.

Za kategoriju promjena projekta koje zahtijevaju uključivanje ugovorne stranke uvoznice, ugovorna stranka uvoznica odobrava promjene projekta nakon zaprimanja pisane izjave ugovorne stranke izvoznice da su promjene projekta u skladu s osnovom za certifikaciju kako je navedena u stavku 3.2. ovog postupka. Kako bi ugovorna stranka izvoznica ispunila svoje obveze iz ovog podstavka, može podnijeti pojedinačne izjave za svaku promjenu projekta ili zajedničke izjave za popise odobrenih promjena projekta.

3.3.4.3.

Za sve druge promjene projekta odobrenje ugovorne stranke izvoznice predstavlja valjano odobrenje ugovorne stranke uvoznice bez daljnjeg poduzimanja mjera.

Promjena dodatnog certifikata tipa

3.3.5.   Promjene projekta za proizvod civilnog zrakoplovstva za koji je ugovorna stranka uvoznica izdala dodatni certifikat tipa odobravaju se kako slijedi:

3.3.5.1.

Ugovorna stranka izvoznica razvrstava promjene projekta u dvije kategorije u skladu s radnim postupcima koje je odredio Zajednički sektorski odbor za certifikaciju.

3.3.5.2.

Za kategoriju promjena projekta koje zahtijevaju uključivanje ugovorne stranke uvoznice, ugovorna stranka uvoznica odobrava promjene projekta nakon zaprimanja pisane izjave ugovorne stranke izvoznice da su promjene projekta u skladu s osnovom za certifikaciju kako je navedena u stavku 3.2. ovog postupka. Kako bi ugovorna stranka izvoznica ispunila svoje obveze iz ovog podstavka, može podnijeti pojedinačne izjave za svaku promjenu projekta ili zajedničke izjave za popise odobrenih promjena projekta.

3.3.5.3.

Za sve druge promjene projekta, odobrenje ugovorne stranke izvoznice predstavlja valjano odobrenje ugovorne stranke uvoznice bez daljnjeg poduzimanja mjera.

Odobrenje projekta popravaka

3.3.6.   Projekti popravaka proizvoda civilnog zrakoplovstva za koje je ugovorna stranka uvoznica izdala certifikat tipa odobravaju se kako slijedi:

3.3.6.1.

Ugovorna stranka izvoznica razvrstava projekte popravaka u dvije kategorije u skladu s radnim postupcima koje je odredio Zajednički sektorski odbor za certifikaciju.

3.3.6.2.

Za kategoriju promjena projekta koje zahtijevaju uključivanje ugovorne stranke uvoznice, ugovorna stranka uvoznica odobrava promjene projekta nakon zaprimanja pisane izjave ugovorne stranke izvoznice da su promjene projekta u skladu s osnovom za certifikaciju kako je navedena u stavku 3.2. ovog postupka. Kako bi ugovorna stranka izvoznica ispunila svoje obveze iz ovog podstavka, može podnijeti pojedinačne izjave za svaku promjenu projekta ili zajedničke izjave za popise odobrenih promjena projekta.

3.3.6.3.

Za sve druge promjene projekta odobrenje ugovorne stranke izvoznice predstavlja valjano odobrenje ugovorne stranke uvoznice bez daljnjeg poduzimanja mjera.

3.3.7.   Za dijelove i uređaje odobrene na temelju odredaba o tehničkim normama o kojima je odlučio Zajednički sektorski odbor za certifikaciju u skladu sa stavkom 2.2. ovog postupka, ugovorna stranka uvoznica priznaje odobrenje dijelova i uređaja koje je izdala ugovorna stranka izvoznica kao jednakovrijedno kao i njezina odobrenja izdana u skladu s njezinim zakonodavstvom i postupcima.

3.4.   S projektom povezani operativni zahtjevi

3.4.1.   Ugovorna stranka uvoznica na zahtjev ugovorne stranke izvoznice savjetuje ugovornu stranku izvoznicu o svojim važećim, s projektom povezanim, operativnim zahtjevima.

3.4.2.   Ugovorna stranka uvoznica zajedno s ugovornom strankom izvoznicom za svaki slučaj posebno, ili sastavljanjem popisa posebnih važećih, s projektom povezanim, operativnim zahtjevima za određene kategorije proizvoda i/ili operacija, određuje s projektom povezane operativne zahtjeve, za koje prihvaća pisanu potvrdu i izjavu o sukladnosti ugovorne stranke izvoznice.

3.4.3.   Ugovorna stranka izvoznica ugovornoj stranci uvoznici tijekom postupka certifikacije osigurava informacije u vezi s operativnim zahtjevima koji utječu na projektiranje.

3.5.   Kontinuirana plovidbenost

3.5.1.   Dvije ugovorne stranke surađuju u analizi aspekata plovidbenosti kad je riječ o nesrećama i nezgodama koje se događaju u vezi s proizvodima civilnog zrakoplovstva na koje se ovaj Sporazum primjenjuje i koje su takve da bi mogle potaknuti pitanja o plovidbenosti takvih proizvoda. U tom smislu njihovi tehnički predstavnici razmjenjuju odgovarajuće informacije o propustima, neispravnom funkcioniranju, kvarovima i drugim pojavama koje utječu na proizvode civilnog zrakoplovstva na koje se ovaj Sporazum primjenjuje i koje su prijavili njihovi odgovarajući regulirani subjekti. Smatra se da razmjena tih informacija znači ispunjavanje obveze svakog nositelja odobrenja da tehničkom predstavniku druge ugovorne stranke u skladu sa zakonodavstvom te druge ugovorne stranke, prijavi propuste, neispravno funkcioniranje, kvarove i druge pojave.

3.5.2.   Ugovorna stranka izvoznica u vezi s proizvodima civilnog zrakoplovstva koji su projektirani ili proizvedeni u njezinoj nadležnosti, određuje sve odgovarajuće mjere potrebne za popravak nesigurnog stanja projekta tipa koje se može otkriti nakon što se proizvod civilnog zrakoplovstva pusti u uporabu, uključujući sve mjere vezane uz komponente koje je projektirao i/ili proizveo dobavljač na temelju ugovora s glavnim izvođačem na području u nadležnosti ugovorne stranke izvoznice.

3.5.3.   Ugovorna stranka u vezi s proizvodima civilnog zrakoplovstva koji su projektirani ili proizvedeni u njezinoj nadležnosti, pomaže ugovornoj stranci uvoznici pri određivanju svih mjera koje ugovorna stranka uvoznica smatra potrebnim za kontinuiranu plovidbenost proizvoda.

3.5.4.   Svaka ugovorna stranka obavješćuje drugu ugovornu stranku o svim obveznim naredbama o plovidbenosti ili drugim mjerama za koje utvrdi da su potrebne za kontinuiranu plovidbenost proizvoda civilnog zrakoplovstva, koji su projektirani ili proizvedeni u nadležnosti jedne ugovorne stranke i obuhvaćeni ovim Sporazumom.

4.   Odobrenje za proizvodnju

4.1.   Za provedbu ovog postupka, ugovorne stranke dogovorile su se da je dokazivanje sposobnosti organizacije za proizvodnju da preuzme odgovornost za osiguranje kakvoće proizvodnje i nadzora nad proizvodima civilnog zrakoplovstva dovoljno nadzirano, ako nadležno tijelo jedne ugovorne stranke pregleda takvu organizaciju, da zadovolji svim razlikama u posebnim zahtjevima druge ugovorne stranke.

4.2.   Kad odobrenje za proizvodnju pod regulatornim nadzorom jedne ugovorne stranke uključuje proizvodne lokacije i kapacitete na području druge ugovorne stranke ili treće zemlje, prva ugovorna stranka ostaje odgovorna za praćenje tih proizvodnih lokacija i kapaciteta i nadzor nad njima.

4.3.   Ugovorne stranke pri izvršavanju svojih regulatornih funkcija praćenja i nadzora mogu zatražiti pomoć od agencije za civilno zrakoplovstvo treće zemlje kad je odobrenje jedne od ugovornih stranaka izdano ili produljeno formalnim sporazumom ili dogovorom s trećom zemljom.

4.4.   Tijela odgovorna za provedbu ovog odjeljka 4. koje se odnosi na odobrenje za proizvodnju nadležna su tijela iz članka 5. Sporazuma.

5.   Odobrenje plovidbenosti za izvoz

5.1.   Općenito

5.1.1.   Ugovorna stranka izvoznica izdaje odobrenja plovidbenosti za izvoz za proizvode civilnog zrakoplovstva koji se izvoze u ugovornu stranku uvoznicu u skladu s uvjetima iz stavaka 5.2 i 5.3 ovog postupka.

5.1.2.   Ugovorna stranka uvoznica prihvaća odobrenja plovidbenosti za izvoz ugovorne stranke izvoznice izdana u skladu sa stavcima 5.2. i 5.3. ovog postupka.

5.1.3.   Ugovorna stranka uvoznica dijelove i uređaje s posebnim oznakama, koje se traže prema zakonodavstvu ugovorne stranke izvoznice, priznaje kao sukladne sa svojim zakonskim zahtjevima.

5.2.   Svjedodžbe o plovidbenosti za izvoz

5.2.1.   Novi zrakoplov

5.2.1.1.

Ugovorna stranka izvoznica putem svog nadležnog tijela odgovornog za provedbu ovog postupka izdaje svjedodžbu o plovidbenosti za izvoz, za novi zrakoplov, kojom potvrđuje da:

(a)

zrakoplov odgovara projektu tipa koji je odobrila ugovorna stranka uvoznica u skladu s ovim postupkom;

(b)

je zrakoplov u sigurnom stanju za uporabu, uključujući važeće naredbe o plovidbenosti ugovorne stranke uvoznice, kako ih je prijavila ta ugovorna stranka;

(c)

zrakoplov ispunjava sve dodatne zahtjeve koje je propisala ugovorna stranka uvoznica, kako ih je prijavila ta ugovorna stranka.

5.2.2.   Rabljeni zrakoplov

5.2.2.1.

Ugovorna stranka izvoznica za rabljeni zrakoplov za koji je odobrenje projekta izdala ugovorna stranka uvoznica, preko svojega nadležnog tijela odgovornog za nadzor potvrde o plovidbenosti tog zrakoplova izdaje svjedodžbu o plovidbenosti za izvoz kojom potvrđuje da:

(a)

zrakoplov odgovara projektu tipa koji je odobrila ugovorna stranka uvoznica u skladu s ovim postupkom;

(b)

je zrakoplov u sigurnom stanju za uporabu, uključujući važeće naredbe o plovidbenosti ugovorne stranke uvoznice, kako ih je prijavila ta ugovorna stranka;

(c)

je zrakoplov tijekom svoje uporabe bio odgovarajuće održavan primjenom odobrenih postupaka i metoda, što dokazuju dnevnici leta i evidencija o održavanju; i

(d)

zrakoplov ispunjava sve dodatne zahtjeve koje je propisala ugovorna stranka uvoznica, kako ih je prijavila ta ugovorna stranka.

5.2.2.2.

Za rabljeni zrakoplov proizveden u nadležnosti ugovorne stranke, svaka ugovorna stranka slaže se da na zahtjev druge ugovorne stranke pomogne pri pribavljanju informacija o:

(a)

konfiguraciji zrakoplova u trenutku napuštanja proizvođača; i

(b)

naknadnoj opremi na zrakoplovu koja je odobrena.

5.2.2.3.

Svaka ugovorna stranka priznaje također svjedodžbe o plovidbenosti za izvoz za rabljeni zrakoplov druge ugovorne stranke koji je proizveden i/ili sastavljen u trećoj zemlji kad su uvjeti iz podstavka 5.2.2.1. točaka od (a) do (d) ovog postupka ispunjeni.

5.2.2.4.

Ugovorna stranka uvoznica može zahtijevati evidenciju o pregledima i održavanju koja uključuje, ali se na ograničuje na:

(a)

izvornik ili ovjereni primjerak svjedodžbe o plovidbenosti za izvoz, ili jednakovrijedan dokument, koji je izdala ugovorna stranka izvoznica;

(b)

evidenciju koja potvrđuje da su svi remonti, velike promjene i popravci izvršeni u skladu sa zahtjevima koje je odobrila ili prihvatila ugovorna stranka izvoznica; i

(c)

evidenciju o održavanju i stavke u dnevnicima leta koji dokazuju da je rabljeni zrakoplov ispravno održavan tijekom svoga cjelokupnog životnog vijeka u skladu sa zahtjevima odobrenog programa održavanja.

5.3.   Potvrda o puštanju u uporabu

5.3.1.   Novi motori i propeleri

5.3.1.1.

Ugovorna stranka uvoznica prihvaća potvrdu ugovorne stranke izvoznice o puštanju u uporabu novog motora ili propelera, tek kad ta potvrda osigurava da taj motor ili propeler:

(a)

odgovara projektu tipa koji je odobrila ugovorna stranka uvoznica u skladu s ovim postupkom;

(b)

je u sigurnom stanju za uporabu, uključujući važeće naredbe o plovidbenosti ugovorne stranke uvoznice, kako ih je prijavila ta ugovorna stranka; i

(c)

ispunjava sve dodatne zahtjeve koje je propisala ugovorna stranka uvoznica, kako ih je prijavila ta ugovorna stranka.

5.3.1.2.

Ugovorna stranka izvoznica izvozi sve nove motore i propelere s potvrdom o puštanju u uporabu izdanom u skladu s njezinim zakonodavstvom i postupcima.

5.3.2.   Novi podsklopovi, dijelovi i uređaji

5.3.2.1.

Ugovorna stranka uvoznica prihvaća potvrdu ugovorne stranke izvoznice o puštanju u uporabu za novi podsklop, dio, uključujući izmijenjeni i/ili zamijenjeni dio, ili uređaje tek kad ta potvrda osigurava da taj podsklop ili dio:

(a)

odgovara projektu tipa koji je odobrila ugovorna stranka uvoznica;

(b)

siguran je za uporabu; i

(c)

ispunjava sve dodatne zahtjeve koje je propisala ugovorna stranka uvoznica, kako ih je prijavila ta ugovorna stranka.

5.3.2.2.

Ugovorna stranka izvoznica izvozi sve nove dijelove s potvrdom o puštanju u uporabu izdanom u skladu s njezinim zakonodavstvom i postupcima.

6.   Pomoć za aktivnosti certifikacije

6.1.   Ugovorne stranke, kad je to primjereno, preko svojih nadležnih tijela, na zahtjev osiguravaju tehničku pomoć i informacije za aktivnosti certifikacije.

6.2.   Vrste pomoći mogu uključivati, ali se ne ograničavaju na:

6.2.1.   Operativnu primjerenost podataka

Oblikovanje najmanjih zahtjeva za operativnu primjerenost (koji, inter alia, uključuju najmanje zahtjeve za osposobljavanje letačke posade i članova letačke posade)

6.2.2.   Određivanje usklađenosti:

(a)

praćenje ispitivanja;

(b)

provedba pregleda usklađenosti i sukladnosti;

(c)

pregled izvješća; i

(d)

pribavljanje podataka.

6.2.3.   Praćenje i nadzor:

(a)

praćenje pregleda prvog proizvoda kod dijelova;

(b)

praćenje kontrole posebnih postupaka;

(c)

provedba pregleda uzoraka proizvodnih dijelova;

(d)

praćenje aktivnosti ovlaštenih osoba ili odobrenih organizacija iz članka 3. stavka 5. Sporazuma;

(e)

provođenje istraga pri poteškoćama uporabe; i

(f)

ocjenjivanje i nadzor sustava kakvoće proizvodnje.


PRILOG B

POSTUPAK ZA ODRŽAVANJE

1.   Područje primjene

Ovaj se postupak (dalje u tekstu: postupak) primjenjuje za uzajamno priznavanje nalaza u području održavanja zrakoplova za zrakoplove i komponente namijenjene ugradnji u zrakoplov.

2.   Važeće zakonodavstvo

2.1.   Ugovorne stranke slažu se da, za potrebe ovog postupka, usklađenost s važećim zakonodavstvom koje se odnosi na održavanje jedne ugovorne stranke i regulatornim zahtjevima navedenim u odjeljku 8. ovog postupka, važi usklađenost s važećim zakonodavstvom druge ugovorne stranke.

2.2.   Ugovorne stranke slažu se da, za potrebe ovog postupka, prakse i postupci certifikacije nadležnih tijela svake ugovorne stranke, predstavljaju jednakovrijedan dokaz o usklađenosti sa zahtjevima iz prethodnog stavka.

2.3.   Ugovorne stranke slažu se da, za potrebe ovog postupka, predmetni standardi ugovorne stranke koji se odnose na licenciranje osoblja za održavanje važe kao jednakovrijedne.

3.   Definicije

Za potrebe ovog postupka, sljedeći pojmovi imaju ova značenja:

(a)

„zrakoplov” znači svaki stroj koji se može održati u atmosferi zbog reakcije zraka, osim reakcije zraka u odnosu na površinu zemlje;

(b)

„komponenta” znači svaki stroj, propeler, dio ili uređaj;

(c)

„veliki zrakoplov” znači zrakoplov, razvrstan kao zrakoplov s najvećom uzletnom masom većom od 5 700 kg ili višemotorni helikopter;

(d)

„modifikacija” znači promjena projekta proizvoda civilnog zrakoplovstva koja utječe na konstrukciju, konfiguraciju, djelovanje, ekološka obilježja ili operativna ograničenja;

(e)

„preinaka” znači promjena proizvoda civilnog zrakoplovstva koja utječe na konstrukciju, konfiguraciju, djelovanje, ekološka obilježja ili operativna ograničenja.

4.   Zajednički sektorski odbor za održavanje

4.1.   Sastav

4.1.1.

Osniva se Zajednički sektorski odbor za održavanje. Taj odbor uključuje predstavnike obiju ugovornih stranaka koji su na razini upravljanja odgovorni za:

(a)

potvrđivanje organizacija za održavanje;

(b)

provedbu zakonodavstva i standarde koji se odnose na organizacije za održavanje;

(c)

unutarnje preglede standardizacije ili sustava nadzora kakvoće.

4.1.2.

U odbor se može pozvati svaka osoba, o kojoj zajednički odlučuju ugovorne stranke, koja može olakšati izvršavanje mandata Zajedničkoga sektorskog odbora za održavanje.

4.1.3.

Zajednički sektorski odbor za održavanje donosi svoj poslovnik.

4.2.   Mandat

4.2.1.

Zajednički sektorski odbor za održavanje sastaje se najmanje jedanput godišnje da osigura učinkovito funkcioniranje i provedbu ovog postupka i da, inter alia:

(a)

ocijeni regulatorne promjene svake ugovorne stranke i tako osigura da su zahtjevi navedeni u odjeljku 8. ažurirani;

(b)

osigurava da ugovorne stranke na isti način razumiju ovaj postupak;

(c)

osigurava da ugovorne stranke primjenjuju ovaj postupak na dosljedan način;

(d)

rješava sve razlike o tehničkim pitanjima koja proizlaze iz tumačenja ili provedbe ovog postupka, uključujući razlike koje se mogu pojaviti pri tumačenju ili provedbi ovog postupka;

(e)

organizira, ako je to primjereno, uzajamno sudjelovanje jedne ugovorne stranke pri unutarnjoj standardizaciji ili sustavu nadzora kakvoće druge ugovorne stranke; i

(f)

priprema, ako je to primjereno, prijedloge za Zajednički odbor o izmjenama ovog postupka.

4.2.2.

Ako Zajednički sektorski odbor za certifikaciju ne može riješiti razlike u skladu s podstavkom 4.2.1. točkom (d) ovog postupka, o tome izvješćuje zajednički odbor i osigurava provedbu odluke koju taj odbor donese.

5.   Odobrenje organizacije za održavanje

5.1.   Od svake organizacije za održavanje jedne ugovorne stranke, koju je za obavljanje funkcija održavanja potvrdilo nadležno tijelo te ugovorne stranke, zahtijeva se da ima dodatak svojem priručniku organizacije za održavanje zbog usklađenosti sa zahtjevima iz odjeljka 8. ovog postupka. Kad se nadležno tijelo uvjeri da dodatak ispunjava zahtjeve iz odjeljka 8. ovog postupka, izdaje odobrenje kojim potvrđuje usklađenost s važećim zahtjevima druge ugovorne stranke i određuje opseg zadaća koje organizacija za održavanje može obaviti na zrakoplovu registriranom u toj drugoj ugovornoj stranci. Takav opseg ovlaštenja i ograničenja ne smije prelaziti opseg sadržan u njezinu certifikatu.

5.2.   O odobrenju koje je izdalo nadležno tijelo jedne ugovorne stranke u skladu sa stavkom 5.1. ovog postupka obavješćuje se druga ugovorna stranka i ono predstavlja valjano odobrenje za drugu ugovornu stranku bez dodatnog postupanja.

5.3.   Priznavanje certifikata o odobrenju u skladu sa stavkom 5.2. ovog postupka primjenjuje se za organizaciju za održavanje u njezinu glavnom sjedištu poslovanja kao i na drugim lokacijama koje su definirane u odgovarajućem priručniku i koje nadzire nadležno tijelo.

5.4.   Ugovorne stranke pri izvršavanju svojih regulatornih funkcija praćenja i nadzora mogu zatražiti pomoć od agencije za civilno zrakoplovstvo treće zemlje, kad je odobrenje jedne od ugovornih stranaka izdano ili produljeno formalnim sporazumom ili dogovorom s trećom zemljom.

5.5.   Ugovorna stranka preko svoga nadležnog tijela odmah obavješćuje drugu ugovornu stranku o svakoj promjeni u područje primjene odobrenja koja je izdala u skladu sa stavkom 5.1. ovog postupka, uključujući opoziv ili privremenu suspenziju odobrenja.

6.   Neusklađenost

6.1.   Svaka ugovorna stranka obavješćuje drugu ugovornu stranku o većim neusklađenostima s važećim zakonodavstvom ili kojim uvjetom navedenim u ovom postupku, koji ometa sposobnost organizacije koju je odobrila ta druga ugovorna stranka da obavlja održavanje u skladu s uvjetima ovog postupka. Nakon te obavijesti, druga ugovorna stranka provodi potrebnu istragu i u roku 15 radnih dana izvješćuje ugovornu stranku koja je prijavila ometanje o svim poduzetim mjerama.

6.2.   U slučaju neslaganja ugovornih stranaka o učinkovitosti poduzetih mjera, ugovorna stranka koja je prijavila ometanje može zahtijevati da druga ugovorna stranka poduzme hitne mjere i organizaciji spriječi obavljanje funkcija održavanja na proizvodima civilnog zrakoplovstva pod njezinim regulatornim nadzorom. Ako druga ugovorna stranka ne poduzme mjere u roku 15 radnih dana od zahtjeva ugovorne stranke koja je prijavila, ovlasti dodijeljene nadležnom tijelu druge ugovorne stranke u ovom postupku odmah se obustavljaju dok pitanje na zadovoljavajući način ne riješi zajednički odbor, u skladu s odredbama ovog Sporazuma. Dok zajednički odbor ne donese odluku o stvari, odgovorna stranka prijaviteljica može poduzeti sve mjere koje smatra potrebnim da spriječi organizaciju u obavljanju funkcija održavanja na proizvodima civilnog zrakoplovstva pod njezinim regulatornim nadzorom.

6.3.   Za komunikaciju u skladu s odjeljkom 6. ovog postupka odgovorni su tehnički predstavnici.

7.   Tehnička pomoć

7.1.   Ugovorne stranke, kad je to potrebno, jedna drugoj preko svojih nadležnih tijela na zahtjev osiguravaju tehničku pomoć.

7.2.   Vrste pomoći mogu uključivati, ali se ne ograničavaju na:

(a)

organizacije za održavanje u nadležnosti jedne od ugovornih stranaka prate stalnu usklađenost sa zahtjevima opisanim u ovom postupku i izvješćuju o njoj;

(b)

provođenje istraga i izvješćivanje o njima; i

(c)

tehničku ocjenu.

8.   Posebni regulatorni zahtjevi

8.1.   Priznavanje organizacije za održavanje u nadležnosti jedne ugovorne stranke, od strane druge ugovorne stranke u skladu s odjeljkom 5. ovog postupka, temelji se na tomu da organizacija za održavanje donese dodatak svom priručniku organizacije za održavanje koji mora osiguravati najmanje sljedeće:

(a)

izjavu o obvezi koju potpisuje trenutačni odgovorni menadžer da organizacija djeluje u skladu s priručnikom i njegovim dodatkom;

(b)

da organizacija poštuje radne naloge stranaka, i poklanja posebnu pozornost zahtijevanim naredbama o plovidbenosti, modifikacijama i popravcima te zahtjevima da su sve upotrijebljene dijelove proizvele ili održavaju organizacije koje su prihvatljive drugoj ugovornoj stranci;

(c)

da je stranka koja je izdala radni nalog dobila odobrenje odgovarajućega nadležnog tijela za bilo kakve podatke o projektu za preinake i popravke;

(d)

da je puštanje u uporabu proizvoda civilnog zrakoplovstva u skladu s važećim zakonodavnim i regulatornim zahtjevima;

(e)

da se o svakom proizvodu civilnog zrakoplovstva u nadležnosti druge ugovorne stranke za koji se utvrdi da ima ozbiljne kvarove ili da nije u plovidbenom stanju izvješćuje druga ugovorna stranka i klijent.

8.2.   Priznavanje predviđeno stavkom 8.1. ovog postupka primjenjuje se kad tehnički predstavnici provode prijelazne odredbe za dokazivanje sposobnosti nadzora nad organizacijama za održavanje.

Dodatak B1.

Posebni uvjeti

1.   POSEBNI UVJETI AGENCIJE EASA-e KOJI SE PRIMJENJUJU ZA RADIONICE SA SJEDIŠTEM U BRAZILU

1.1.

Radionice za odobrenje u skladu s EASA dijelom 145 i u skladu s uvjetima ovog Priloga moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1.1.1.

Radionice podnose zahtjev u obliku i na način koji je prihvatljiv za EASA-u.

(a)

Zahtjev za prvo odobrenje kao i za daljnje odobrenje EASA-e uključuje izjavu kojom se dokazuje da certifikat EASA i/ili ovlaštenje potrebno za održavanje ili mijenjanje aeronautičkih proizvoda, ili dijelova ugrađenih u aeronautičke proizvode, koji su registrirani ili projektirani u državi članici EU-a.

(b)

Radionica osigurava dodatak priručniku organizacije za održavanje koji u ime EASA-e potvrđuje i prihvaća ANAC. Sve revizije dodatka mora prihvatiti ANAC. Dodatak sadrži:

i.

izjavu odgovornog menadžera radionice, kako je definirana u važećoj verziji EASA dijela 145, kojom se radionica obvezuje da postupa u skladu s ovim Prilogom i posebnim uvjetima kako su navedeni;

ii.

detaljne postupke za djelovanje nezavisnog sustava za praćenje kakvoće, uključujući nadzor višestrukih objekata i linijskih stanica na državnom području Federativne Republike Brazila;

iii.

postupke za puštanje u uporabu ili odobrenja za vraćanje u uporabu koji ispunjavaju zahtjev EASA dijela 145 za zrakoplove i uporabu obrasca ANAC SEGVOO 003 za komponente zrakoplova i sve druge informacije potrebne vlasniku ili operatoru, ako je to primjereno;

iv.

postupke za objekte i uređaje za kostur zrakoplova/zrakoplov, kojima se osigurava da su svjedodžba o plovidbenosti i potvrda o pregledu plovidbenosti važeće prije izdavanja dokumenta o puštanju u uporabu;

v.

postupke kojima se osigurava da su popravci i izmjene kako su definirane u zahtjevima EASA-e izvršeni u skladu s podacima koje je odobrila EASA;

vi.

postupak za radionicu kojim se osigurava da program početnog osposobljavanja i osposobljavanja na radu te sve promjene programa koje odobri ANAC uključuju osposobljavanje uzimajući u obzir ljuske faktore;

vii.

postupke za izvješćivanje uvjeta neplovidbenosti EASA-e, organizaciji za projektiranje zrakoplova te stranci ili operatoru kako to zahtijeva EASA dio 145 o proizvodima civilnog zrakoplovstva;

viii.

postupke kojima se osigurava potpunost i usklađenost s radnim nalogom ili ugovorom stranke ili operatora, uključujući prijavljene naredbe EASA-e u vezi s plovidbenošću i drugim prijavljenim obveznim uputama;

ix.

uspostavljene postupke kojima se osigurava da izvođači ispunjavaju uvjete tih provedbenih postupaka; tj. ako organizacija upotrebljava radionicu koja je odobrena u skladu s EASA dijelom 145 ili organizaciju koja nije odobrena u skladu s EASA dijelom 145, radionica koja vraća proizvod u uporabu odgovorna je za osiguranje njegove plovidbenosti;

x.

postupke koji omogućuju rad izvan fiksne lokacije, kad je primjereno;

xi.

postupke kojima se osigurava da se osnovno održavanje zrakoplova obavlja u odgovarajuće natkrivenim hangarima.

1.2.

Radionica stoga mora biti i dalje odobrena u skladu s EASA dijelom 145, i u uvjetima ovog Priloga ispunjavati sljedeće. ANAC provjerava:

(a)

omogućuje li radionica da EASA ili ANAC u ime EASA pregleda ispunjavaju li se stalno zahtjevi Uredbe Brazila RBHA145 i ovi posebni uvjeti (tj.EASA dio 145);

(b)

dopušta li radionica da EASA provede istražne i izvršne mjere u skladu s odgovarajućim propisima EU-a i postupcima EASA-e;

(c)

surađuje li radionica pri istražnim i izvršnim mjerama EASA-e;

(d)

ispunjava li radionica i nadalje Uredbu Brazila RBHA145 i ove posebne uvjete.

2.   POSEBNI UVJETI ANAC KOJI SE PRIMJENJUJU ZA ODOBRENE ORGANIZACIJE ZA ODRŽAVANJE (AMO-i) SA SJEDIŠTEM U EU-u

2.1.

Odobrena organizacija za održavanje mora za odobrenje u skladu s Uredbom Brazila RBHA145, i u skladu s uvjetima ovog Priloga, ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

2.1.1.

Odobrena organizacija za održavanje podnosi zahtjev u obliku i na način koji je prihvatljiv za ANAC.

(a)

Zahtjev za prvu i ponovnu certifikaciju ANAC uključuje izjavu kojom se dokazuje da su certifikat radionice ANAC i/ili ovlaštenje potrebno za održavanje ili izmjenu aeronautičkih proizvoda koji su registrirani u Brazilu ili u inozemstvu i s kojima se upravlja u skladu s odredbama uredaba Brazila RBHA.

(b)

Odobrena organizacija za održavanje mora osigurati dodatak priručniku organizacije za održavanje na engleskom jeziku koji je odobrilo zrakoplovno tijelo i koji se drži u odobrenoj organizaciji za održavanje. Nakon što ga odobri zrakoplovno tijelo, smatra se da je ANAC prihvatio dodatak. Zrakoplovno tijelo mora odobriti sve revizije dodatka. Dodatak ANAC priručniku organizacije sadrži:

i.

potpisanu i datiranu izjavu odgovornog menadžera kojom se organizacija obvezuje na postupanje u skladu s Prilogom;

ii.

sažetak sustava kakvoće koji obuhvaća i posebne uvjete ANAC;

iii.

postupke za odobrenje puštanja u uporabu ili vraćanje u uporabu koji ispunjavaju zahtjeve Uredbe Brazila RBHA 43 za zrakoplov i uporabu obrasca EASA 1 za komponente. To uključuje informacije koje zahtijevaju Uredbe Brazila RBHA 43.9. i 43.11. i sve informacije koje vlasnik ili operator mora izdati ili čuvati na engleskom jeziku, ako je to primjereno;

iv.

postupke za izvješćivanje ANAC-a o propustima, neispravnom funkcioniranju, kvarovima i sumnjivim neodobrenim dijelovima (SUP) koji su otkriveni na brazilskim aeronautičkim proizvodima ili koji se na njih namjeravaju ugraditi;

v.

postupke o obavješćivanju ANAC-a o svim promjenama na linijskim stanicama:

(1)

koje se nalaze u državi članici EU-a;

(2)

koje održavaju zrakoplov registriran u Brazilu; i

(3)

koje će utjecati na specifikacije djelovanja ANAC-a.

vi.

postupke za ispunjavanje uvjeta i praćenje dodatnih određenih lokacija u državama članicama EU-a koje su na popisu u Dodatku 2. ovom Prilogu;

vii.

postupke za provjeru da sve aktivnosti izvođača/podizvođača (kooperanata) uključuju odredbe za izvor koji ne certificira ANAC da predmet prije vraćanja u uporabu treba vratiti odobrenoj organizaciji za održavanje na konačni pregled/ispitivanje;

viii.

postupke za podnošenje, koje se obavlja svaka 24 mjeseca, izvješća o uporabi ANAC-a, u kojima je naveden popis tehničkog osoblja koje je zaduženo za vraćanje brazilskoga aeronautičkog proizvoda u uporabu;

ix.

postupke kojima se osigurava da se veliki popravci i velike preinake/modifikacije (kako su definirane u odredbama uredaba Brazila RBHA) izvršavaju u skladu s podacima koje je odobrio ANAC;

x.

postupke kojima se osigurava usklađenost s programom održavanja kontinuirane plovidbenosti (CAMP), uključujući odvajanje održavanja od pregleda stavaka koje je odredio prijevoznik/stranka kao stavke koje treba pregledati (RII);

xi.

postupke kojima se osigurava usklađenost s priručnicima ili uputama proizvođača za održavanje za kontinuiranu plovidbenost (ICA-i) ili za postupanje s odstupanjima. Postupci kojima se osigurava da osoblje za održavanje tijekom rada koji obavlja ima na raspolaganju sve važeće naredbe o plovidbenosti (AD-i) koje objavljuje ANAC;

xii.

postupke kojima se potvrđuje da odobrena organizacija za održavanje u okviru tehničkog osoblja ima zaposlenika koji zna čitati i dobro razumjeti uredbe Brazila. Taj je zahtjev važan i i u vezi s evidencijom održavanju na portugalskom jeziku;

xiii.

postupke koji omogućuju rad izvan fiksne lokacije, kad je primjereno;

xiv.

postupke za čuvanje, najmanje 5 (pet) godina, radnog naloga sa svim priloženim dodatnim obrascima i certifikacijama dijelova;

xv.

postupke za potvrđivanje godišnjih pregleda održavanja (IAM) ili izvješća o sukladnosti plovidbenosti (RCA) u obliku i na način koji određuje ANAC, kad je organizacija za održavanje ovlaštena obavljati godišnje preglede održavanja (IAM) ili izvješća o sukladnosti plovidbenosti (RCA).

2.2.

Odobrena organizacija za održavanje, kako bi i dalje bila odobrena u skladu s uredbama Brazila RBHA 43 i 145, u skladu s uvjetima iz ovog Dodatka, mora ispunjavati sljedeće. Zrakoplovno tijelo provjerava da:

(a)

organizacija za održavanje omogućuje ANAC-u ili zrakoplovnom tijelu u ime ANAC-a, da provjerava ispunjavaju li se stalno zahtjevi EASA dijela 145 i ovi posebni uvjeti (tj. RBHA 43 i 145);

(b)

ANAC može pri organizaciji za održavanje obavljati istrage ili izvršenje u skladu s pravilima i naredbama ANAC-a;

(c)

odobrena organizacija za održavanje sudjeluje u svim istražnim i izvršnim mjerama;

(d)

odobrena organizacija za održavanje stalno ispunjava EASA dio 145 i ove posebne uvjete;

(e)

kad se održava regulatorna usklađenost, ANAC može certifikaciju odobrene organizacije za održavanje obnoviti svaka 24 mjeseca.


Top

����JFIF,,��C    �� /��� ��6!1"#a$A %2QRqBF�����?�����}����8�u�c��]�:����8������y�8�8�8�9F��6���o��CYe�e������u�P�����}��ZI Jҡ�=�~� �[�k=���J��NZ���R�I��Ӛ,o�6�ȶ=>�u쪋)�."�C�X� Ce�%*��߀$�~� r��u�v:ᅫ;w����y�8�$����{��>���A�=�?�M�Y�\9AK!�+�No�ͤ��`'��֠=�{W������O���u��D�vj Jz���O��J�J�q����! ) $T:�\JJ �TP;D���n�Զ��������"��f����.UVNt�LĠ�ӝ��PR�Aq!e$��q����2�ͯ�f�U�ޗEX���Ȭ�w�q��ݧ�_G���ҹ1kԮ��e��Q>�^gw�"�<X��NNJmn��2�mj��!'�_\�H���1\��"z���+s�Q�sm�����!�i�T����$�ƽOi<�����L� �3ҩM4�[l����m*iI)u*P-�x�$�s�;�Ɖ���Z?�\�]ô5��"L�Ԥ������� H|�*�u�kԆ�s���#}�P��ވ�|�X&��-� =��+Z@m)$��;O��5�WU��,��9u�5�c�2Ja��l=��C&3��$�AM��Z{?=o4^���'��"I��fDȩ������<��Ǟ��q�]Z�66V��qW,��Eջ��P@Q@uI*�vG�c�*?Sޜ2k�X�;�����<���yg����R�I�;<� vO�+OԎ�Ͳz�[��!˵Ln�j��7�Q;�� R�����JA QIPI"»�v��}�s,܅�� )2$�* 4���Dx��@vGd�V��Lj�:��At��i�x��~ ��97�{]�A�i흱���+�;��M|h�!�1��_Kn6�ʛp�������b^�Y����}(�;�u��3 �,��g�d�2-E`��(u� �� ~�H �IJ��.����ع&M�^��Ķ-�R$D�B��rPB\u��^�J�)Xp�()!g�F2���=�k�y�wח��]�w�א�=��Qlf5�F�4�����9 j��2a��(Hq������䐲�F�ٴ;kw-�"X�ELv5|�Q���GC��v|�j*p���$�T��B3�Yze����έ��m�*�� ›x?5����K (��HWG�>9kj���Za��w�ڔ��糑�I��t��a+E�dCi a!�K�HY_I�ͦ���}Y��{�v��qj+�K�]u�E0 F}q�*O�dHqM�JC�M$x���nTs�v�>��n^���I�4�b�>}��)x� +�=9�QeG��dE}��W`-��$�z?#���9^g�v{ ����a�)���qd{N��-�>G�-�G�ha�ǐ<�e{��!����.����)�EL�K���?%焄*;�`�����|��W��ͳ�[U���-�c���dr�0 �%Cu�hˈ\e4�����+[�_!S�Z�g��=^�rL��;Kɤ/������"i%#�N�� ~�B�&;6w4��u���[gH������ �5������$��v>9L��޿�&;�s���6YmEz�7�-����m�ݎ����[n~��������[j�DloR�Fж��b�(�p��j�fDaR̒�<Î��<�@Ri-�,�t? ����Ǥ���E~s�;A���ºj��;��r<��H��+�w����6#�1|� ���Y���A�*����Z0�y,Ő^[.��-!�@S�C�}A��,�w�q}>Tu`(���a���K�ej�E)=��B�W�$u�7)a���%�Y<�F%�u��2�+kY9Xn��O5)� ��m����m4�XJ�Rʹ��=>z���^�zb�%jo��+��5rr�ʆ�EІ�d�,��� Bzw����������I��:�b��@��֓�e2,Z1������&Ls�eIg��6ZJ��YS}�s �q ]�t�� �.ґccKn������Z��3�(� g�����%E��2j�+x����h�WD�lk]��fA^L�{�\g@6P����*��I��=0�z�$��Cc+ �w�Z��f.C�"4�i��Ȓ�TpT�ml��$��@3,��n�:{��x����FCG��H��q��ɒ��S�*<�<� [�t��D�6���"��Ժ�bƓW^1g%�W���j �(>����(����W|�Ύ�3.&f���Ѭ�����YZ���c� ��58��l)�(�7��z%B��(�p݉�=Q�֢��k��ՙM��Z����I��|�S�[�Kj_�a)�x�?��V� ����p��f��Ε����N�Iac������~�6�WZ����M�7DF�CȍA[a�%DJ�2�G�G�������Q�WFm*�����]��8rP���bQ�%����d����B��o�Q{GaH��e�N#�dPT?��r�����Jָ�E��^�uhs*��M��Z��v���T���K��8�[i%Пs��n޵�I>E{������~Aa��%��犽��]�t =��;b^�66����-=���e6����5e�%�ڀB ��)ImJ�2<�ږ������GjmGO�ss|�S���1ⲧ�M�����μ��B>���EM�#ӗ�B2���c�ܻgY����㕴��E��|V�|ԧ]���H�@̛�+���f4vV�8�$}�(���#;f&Gc��:�F��ky��‹驈��� }�ҕ��ԓ���s���Ûn�OX���ö�X��2��!����Yp�}(Q��?��J c��w�n�R��Ŝ\x�y&9"Rb�ҳ�4�Y �˿!.x���� �K�ڛ>��~CH�.���jl%�˰�)( �1�o���҂�6���\W�}$B���0I��g��?[ic�c&{�GrD,v����͐�������ג� ,D1�-���8�p.��Sa�Ɨ�A�Z�k ��=-_~������������Q���q�5� �?��ZQ-��DfX,xv���t�V�g���c�bc��*,l�$.[J���Y�BS�Iv8HLg�O�� �T����^�un��>�o5���2�#r'���I��DǖĎ��W�R@��O�.{}�Ӹ&�����j$�'��bq.�ۀ��ud�E·�H?#�ŕ�T�[]��-��W0�a�LJ��HHp8���?v:���q�s�Ui�j�gK�봿��z4��Y��rLZ�*:�&+K�d8���x���%��@|���(��q�h8� �WV�n,H���HHJR?�{��8�8�8�8�8�8�8�8�?\�LKw��ަv��� ����rW�LJYZ(k���g�m�8��D&�W�Z�D#�|�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�q�rk�t�ܹ��� �r,�c�2]y�)K�a C2���uQBT:!='�'�\�q�q�q�q�q�s��
Top

����JFIF����pPhotoshop 3.08BIMPUser 8BIM%�� � f�/�84t�8BIM/J��HH�@d��'ift+Ctr8BIM���8BIM&?�8BIM x8BIM8BIM� 8BIM 8BIM' 8BIM�5-8BIM������������������������8BIM@@8BIM8BIMK�X L15121int01X�nullboundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlong�RghtlongXslicesVlLsObjcslicesliceIDlonggroupIDlongoriginenum ESliceOrigin autoGeneratedTypeenum ESliceTypeImg boundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlong�RghtlongXurlTEXTnullTEXTMsgeTEXTaltTagTEXTcellTextIsHTMLboolcellTextTEXT horzAlignenumESliceHorzAligndefault vertAlignenumESliceVertAligndefault bgColorTypeenumESliceBGColorTypeNone topOutsetlong leftOutsetlong bottomOutsetlong rightOutsetlong8BIM( ?�8BIM8BIM ��]��` �����JFIFHH�� Adobe_CM��Adobed����      ��]�"�� ��?  3!1AQa"q�2���B#$R�b34r��C%�S���cs5���&D�TdE£t6�U�e���u��F'���������������Vfv��������7GWgw��������5!1AQaq"2����B#�R��3$b�r��CScs4�%���&5��D�T�dEU6te����u��F���������������Vfv��������'7GWgw������� ?�6��hckZk@����I)I$�JRI$���I$��汥�0։$�f�ӭ�3}�y8���z���z~�?�\��y^�3?��?�[�cC��7s]��!M%4:.VFFn[�򱭳��muN,m�?3׫ӿ���lW�oCl��|��ʾƟ��������c��JRI$���I$�$�I)I$�J���T�I%)$�cX�1�XK/�f���F���� ��}�qX�62S;s���ctƵ��/ɲ}*��L�òr?�X�1�����+ft���m�#2ۙ����7i��uL��U;j������-ji���M,�X��4@xS���u���'�r���%�o��]?�Sy$�IK ���W�Y_c���]Un,���L�ݛX�����|�,C��E��m��ٷb$��(����w�[k.�-�w����IJI%��i{�kZ%�&�))�K(�`ƹ��L�ަ�'������:�G;����� 7���*���GN����}����cW�O�_���RCAs�jI�eY��� �6=���zXl~A�l~;l������V�[�7f�Σi��X�?��G��O�c����[+hc�Z� S�fw�l�m���bW�����10>ӿ�����WH�Oɯ';��a������1ײ/˱���z�I%?���T�Y���uæa��}�Ƚ�M4��x�������_�ӱ)�E�u,�`㸳�[�{d���cck��]��c���Y�&&�u�Um���V��4@hֵ��Z���N5 ǡ���X��,��3��������=F��`K_Nw����m�������w�Y���!��gO�N%~��F�������ڷ������ hB����ǯ��jƉ?2�K��;����cђR�情�Fv3rq���!��S���ߢ��Z�sq�I�� 3���)���h�y��Vշ��_�r��_o���*��eׅ�~e���X�9!�v��)�}/�^�M6��n���m��{��sޒ�hY8ش���YE,�VX�֏�� T2:����>�P��a,��c�7��\�u���L}�܏�W�d����^gQ���\�dX�ed���n�O��*��W꩏���=��7���[����5�ÇU�[k�c���zO��j$��@��JRI$���I$����Σ��G�Zm~����u�<즖O�G��(��'bP}W 2�w��h�� ���*��SG�u��3z����08ᛃ�����|�R�I$���ӕO���YK��v1�W<��Q&���k��=���X��Z�~��S���:�u$���k�F�~F�E`�C��p�:�d��x��/�g���;ӯ�����ޯ߅ӹ ��X�r��������*�܎���K]����*��̨�U���u8_��_�?�'�_�V��z�֜���)��kHж�������[����z��u�ʘ��hel�cD�kZ>�Z��b��a��QEB+��֏䵨�$���I$�$�I)I$�JRI$�����.�f��H�k���b�v�?��Ii�|�e���oPƥ�XY�Nu5 ���K3h���5�WU943�ߠ��z��-i�����C*��\�;i��?��oK�g�q�)�I3N�H�<��)I$�� ڰ0o̴����<���i��褦8�]�}�V��+?��\��]w����iS�%���aq`v����s���w�\}Eq%8�Wz.OO��������f��� 1����n߷{���I%)$�IJI$�R�I$��t�IJI$�S���T�I%)$�IJ\�Sy�Y1:!�a�U�C9�P��}:�%��f^���J�H�~�K�rO��E>�� ������f�kS��I$�$�I)I$�JRI$���I$�$�I)I$�J��8BIM!UAdobe PhotoshopAdobe Photoshop CS38BIM��maniIRFR�8BIMAnDs�nullAFStlongFrInVlLsObjcnullFrIDlongr zFStsVlLsObjcnullFsIDlongAFrmlongFsFrVlLslongr zLCntlong8BIMRoll8BIM�mfri���ICC_PROFILE.�ADBEprtrGRAYXYZ �acspAPPLnone���-ADBEcprt�2desc�gwtpt\bkptpkTRC� textCopyright 1999 Adobe Systems Incorporateddesc Dot Gain 20%XYZ ���-XYZ curv 0@Pa���Du��R��Y��9��.��9��W�"�� a � A � ) � � ���,�E�e��$�W��2�x�o�v'��D� �!q"."�#�$p%4%�&�'�(U)")�*�+�,e-:..�/�0�1}2\3=455�6�7�8�9�:~;m<^=Q>E?;@3A,B&C"D EF G#H'I-J4K Acrobat Distiller 8.2.0 (Windows) General Secretariat of the Council of the EU D:20110928092147 Adobe Photoshop CS3 Windows 2011-10-12T10:47:54+03:00 2011-10-12T10:47:54+03:00 2011-10-12T10:47:54+03:00 uuid:86DF5BBDA5F4E0119315EC4A94031A73 uuid:87DF5BBDA5F4E0119315EC4A94031A73 1 uuid:23fe360e-2b7b-4f59-a84c-2265dc6d8b41 uuid:7f0a6f28-5d90-4b5f-9e85-5c0225186cdd image/tiff User 1 4000000/10000 4000000/10000 2 256,257,258,259,262,274,277,284,530,531,282,283,296,301,318,319,529,532,306,270,271,272,305,315,33432;4D8EACEF2523819D1139447C0AF068D2 856 500 8 5 1 1 856 500 -1 36864,40960,40961,37121,37122,40962,40963,37510,40964,36867,36868,33434,33437,34850,34852,34855,34856,37377,37378,37379,37380,37381,37382,37383,37384,37385,37386,37396,41483,41484,41486,41487,41488,41492,41493,41495,41728,41729,41730,41985,41986,41987,41988,41989,41990,41991,41992,41993,41994,41995,41996,42016,0,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,30;D739B9021C4D059BC8287F28D6415F91 1 Dot Gain 20% ��CP7�mj׼�9��i2�<���PG7���|�`���:f2RgQhl)�6�q��1F�y�*v��F���Tr;:W��&|B� ���nez�Gh�r2f���">��{^w���)OO��b:�Z�Xܥ����V��Ƣc$�r�#�brӪ̧�=�o�Tɝwb٩_;J}E�����~��Ǧ��ZeJ�{Vf��F�:�rO+�� �tJ=�7⪀ g�f��t�5�hfmZ�����S�w3��<��k��n�/2�p����ox�u�)6�w��`O-�c��J������1�T�x�!�bz�>��[�9��LR+�=^��+X�hy���1!�&ugi���<��ڤG̹�s6�!�1u�y\�=5��F�N���g�Xz0׎8���s��N=�~�� �oh�w�y��~�-��@姍fY����` e��)�>ŗS��&K4�b�*F������:�_�f���[q�~L��5Z��n1��c�i����e��Y��Ҽi�#�2�:�;˸1�缪�;��>�������G]��^��S�3�zj��k�X�z�^��?��
Top

����JFIF,,��C    �� ��� ��4!"12A3Q� #$BCaq����?�=�r�w ����v�� ��rK�m! )/윪'�����h�|����\|p���߮�H����"��(���ƻM���"nE�yI���%��#HW�bٯȕ8T�d]G��;�O�������,��D�e�쇵��Z4G���LQ�맚���K� n��n% �F�\IWl���N;�:��r�d�O8Vu��6>�U�d����Hř�GXuEx.�����^����j۷��#�b q��dIx�e��E7"_(��*��U8g{�������1ڄx#��)����T��*�s��� 򊜢��Lw�5A�R�6c�"'��[4nK� �.q���Bڒ8���\>hѣF�ETRU�������V���-�Q* �”.%QRDtS� �$��y�t�V��f��X����eA(ϙ `8�UAR$p��< *�+��`��?����n�vq�{m�Uչd���H�!�lQZSNI�Ξ0]��-͸�����Qdu@�:$ b�Q����A{x�x^u��-�ܫ+J�=���H~Փ���}�z���a$�|�]L��C&��,029�$+¢�;�*.��J㞔0jZ�{z�K:q��U&<��TT�?{�#����'�k�^��v�r V$�=��rh�&P �O�(���%T�]\Y����'��u˿N\S�����B�\���x�����4O��-m͍���n_�J��E����S����5y��'�RU"X��$��������� Z��j�B�!;Z�G�-m{1�u�ܶD$���^��8�o������ �i���x]�I�U৹&$p��9|Ex�����z�Y����~���'�"�� ��3�^�'�?�2̙N>������4�6_�j�����;��w��H�'6�d\3g%v���v����SN:�XҴ�>�""T!MH� ��K������Ī(s vPO�T?.l#h��(��^� "nT�����-��z��k�p*�z���Y�#b=�D�u�g��@'b}�UP QU|�Y%6@��B���g���5{�Y��J�$ �HSn�t� ݱ5W",7��|~k�8/��� {��s�����f �������Q0�b5տ���o �8^�&^�� �j�s'�hec��b#��f�,t�u���)䋨����v�d[����m�6r������)To΍`˦"� <�f�0i��� �E���*�k�Nγ �N^>¤ E�ܱ��*(��U8!�EK���=l�����>y��G��„�eESs�R<�=R��<�+����;���(*.�����}.I�N_�mk^�7�m�����˗��$N"/���u��;��TD�v�euٞ��T��I�m��i/d�]#N��u9�m���.������Mj���v�%�����Z���������PfǞ�EF@Qz�%F�~�}�Kg�O��Xon%�x�n��������#�FJ�� �~�b?r0N9^uk��Q���K����5��^B���% �)Nr*C�q��mK��Q��x�Ǧ<����vX}���(���yV�(��_�����Ȫ��~ڊ�����4[�ğ�b�a�ZNq�=К_���j!������V���Kao�B��x�Q���X�U��s�uQ@��m8&٧�+�q� ڊ�F�n]6��&ȧ00���Cn��AT$��4�m2ښw$E2ASRQ9J�<f�����]_@�6��i�C{�U���{�?��~�*��EW�#m�j�~� ��7�JZ�Z�xoA�� � @u�rHuA"N��A�%���d����^%L���W��@�(�$SOV��mS�G��t���}�Th��m��Tf8۷�u}8�r �[A�d�����M� �� b$���D ^u������'e��Y�lJ̹��"����%�tq��&��D4$��O���Ҟ��*�#���J��02�fK���$D���.��1DDDMFr�������d�1��66V-��V������\���k���u��6I�"�((�"~��L�8Fo1� \N�d�x���>9"U��k�V�QJY���L ڻMU��"�DŽ��m3���{ʼn��1b}Ti�=QǑTwE�i��&"I�O�QSơ�g� �[ʷ�E�Wa�2��� .M���`�2댏�"�ʤ�&o���)e��X�v�,Y�[�\u�T�߸҉��"�p�ȑ'嶺 ����X��x�&`��B�r�E��5�QF�E�@������mz��0Q�Ty_)Ơ�k��`��^dv��L)�F���诟>�9�w�; |W�xM|0=9��~п����)E��3i�~I�$l�{����D�[�z�uN>z����K+#��l�66�I���Y�"h��m��L{��*���&F���dp� ��bU>Q{6HD$?�T���]�E �Ѯ�;X��M�̀�7+]�Ƭa�atAA���W���������_��thѣIǞt}��]4hѣF�4hѣF�S�.���
Top

����JFIF���� ^Photoshop 3.08BIMPUser 8BIM%�� � f�/�84t�8BIM/J��HH�@d��'ift+Ctr8BIM���8BIM&?�8BIM x8BIM8BIM� 8BIM 8BIM' 8BIM�5-8BIM������������������������8BIM@@8BIM8BIM]{24-Signature Page-X3{nullboundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlong{RghtlongslicesVlLsObjcslicesliceIDlonggroupIDlongoriginenum ESliceOrigin autoGeneratedTypeenum ESliceTypeImg boundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlong{RghtlongurlTEXTnullTEXTMsgeTEXTaltTagTEXTcellTextIsHTMLboolcellTextTEXT horzAlignenumESliceHorzAligndefault vertAlignenumESliceVertAligndefault bgColorTypeenumESliceBGColorTypeNone topOutsetlong leftOutsetlong bottomOutsetlong rightOutsetlong8BIM( ?�8BIM8BIM ���#�p����JFIFHH�� Adobe_CM��Adobed����      ���"�� ��?  3!1AQa"q�2���B#$R�b34r��C%�S���cs5���&D�TdE£t6�U�e���u��F'���������������Vfv��������7GWgw��������5!1AQaq"2����B#�R��3$b�r��CScs4�%���&5��D�T�dEU6te����u��F���������������Vfv��������'7GWgw������� ?�<���ޜ��j"��Y[C[�2��G���z?�����w"��z�i3U�a �O���5��ET1\�\��L5��V8����[���_����+IM��{z�٦:[Z�d�f�&�?�=m����ʱ��ŖW�W���_��}�R�i���/�����SyV�9Va�ݕ]~�����%�;����n����3�%��I)��ױ��xk�duiRY ��t��)9�0�Y��5�c�� �5ӑ�����u6��5G�i�h�?�ˆ�\C�{�6�[u�n�Y{�����\�餦�NMX���$09�� ��mL�?�z*�p�n-��g� ��m��8C�Ʒ����Y�������5��ē��8�$��B�j���{lhs�\����d�󫱎���SY5�a�l��{1){�"�SŎvE�:�Elɪ�-w���q�MW��+�Ju�V�Yc��\�8�j�9�`�u�s�&m��Wut�}k�u^�`x��7s�=��T��E��G�W��fU�,�iơ�-u�C��ɮ��ױ��q���.�7�^6���� A���5�sC�e�� u��~����y�c��{O3P ���oG)��w�4������U��2�fQY�����9%6�Tnt^�������ԹN����s[^].s� ��$�hn�������U��v�� ]߲���?ln�gk�����G��G������$�����N�UI%?U$�UI%?U$�UI%?U$�UI%?U&w��W��$�ꤗʩ$��N��?��Wڽ�/��j������f��g������?e�>ϴ�}����?;�_=$��f�����O�k�����?�v];���A���$�ꤗʩ$���8BIM!UAdobe PhotoshopAdobe Photoshop CS38BIM��maniIRFR�8BIMAnDs�nullAFStlongFrInVlLsObjcnullFrIDlongr zFStsVlLsObjcnullFsIDlongAFrmlongFsFrVlLslongr zLCntlong8BIMRoll8BIM�mfri���ICC_PROFILE.�ADBEprtrGRAYXYZ �acspAPPLnone���-ADBEcprt�2desc�gwtpt\bkptpkTRC� textCopyright 1999 Adobe Systems Incorporateddesc Dot Gain 20%XYZ ���-XYZ curv 0@Pa���Du��R��Y��9��.��9��W�"�� a � A � ) � � ���,�E�e��$�W��2�x�o�v'��D� �!q"."�#�$p%4%�&�'�(U)")�*�+�,e-:..�/�0�1}2\3=455�6�7�8�9�:~;m<^=Q>E?;@3A,B&C"D EF G#H'I-J4K�http://ns.adobe.com/xap/1.0/ Acrobat Distiller 8.2.0 (Windows) General Secretariat of the Council of the EU D:20110928092147 Adobe Photoshop CS3 Windows 2011-10-12T10:45:46+03:00 2011-10-06T10:07:51+02:00 2011-10-12T10:45:46+03:00 uuid:7f0a6f28-5d90-4b5f-9e85-5c0225186cdd uuid:83DF5BBDA5F4E0119315EC4A94031A73 1 image/tiff User 1 4000000/10000 4000000/10000 2 256,257,258,259,262,274,277,284,530,531,282,283,296,301,318,319,529,532,306,270,271,272,305,315,33432;60B39DE406E05D053413A025F71C9804 1044 123 8 5 1 1 1044 123 -1 36864,40960,40961,37121,37122,40962,40963,37510,40964,36867,36868,33434,33437,34850,34852,34855,34856,37377,37378,37379,37380,37381,37382,37383,37384,37385,37386,37396,41483,41484,41486,41487,41488,41492,41493,41495,41728,41729,41730,41985,41986,41987,41988,41989,41990,41991,41992,41993,41994,41995,41996,42016,0,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,30;A5E049459FAD3834BE2121D1C4CE7F45 1 Dot Gain 20% ��CP7 ����/!1Q"2A3BSaq�#R��Cb���?����̳�z|8�����d�� y�ǵXÝ{�?�.�nx��H�W_�F�9|�W@ύ�v�o˗g�e���6c�v�V�Y�����/�χ�j��-�sR��˛�Nߪ� o|c{5 ���y\�>4�Wx�62��g�;���;6m��.�ф�9��MxO�Ld�8h�ff6T��u|?�^Yg1��-�^'[��1������2�g�$�q;4�s8OM�/x��d��z��� �֓�Ѡ�_���\g3���.W]�vY��g6��峦���u�Tï{�T9c3�X���U�^\�j���|���={~]yS��'^1�k�0������l�lǼ���6NggV�9���.�0��i$�F�����fS�5]yL�:wcg1�;��^6t���ٯ-������I8���z>/6�嬺�g��Oh�2c8���9�_��2�+,� ���t��3��x˞3�Q�߮~'�j���>Շ�Zپߗ]����,�}�c.��������l����d�B�fM�oy�},����)�e˰�ׄ��g.�e�e8������ӏٟf���-�6��߳���m�5�llׄ�1�g�:��
Top

����JFIF,,��C    �� /��� ��7!1"A2QR� #$BX�3q������?�R$�� �t$�Ɲ��r�#Y�M5�kl���o�L�6�+񚏤�SQbu�Z�:��S�9{ �f���AL�u;g�~�c���k���DzG1��:�m��;9�{�S�X�}��,�������=]j����좦4�C0�����Ր-kӪB�J�0�Dd'����q`䪧�H��x�I��j�r$(?>�����k�7�f���xE���v�lu�8V��ic��i��genU TH�דƬ������؝���,tV:�(犠T�zx�3 Q�셺��~y:�qM�ܯ�C:��Xz�x��d�&������Y�2����d���b��"Exۑс-�;lm9���n0Z:솭%��EZj�����%�C��<����;��'��7e;'��K�T@���_m��X�h�uu?]0c�=�wH�n��un5��m/�wJKp�ij��+i䎵⹤4���B�Z9՟��$d����u�˿[���+����m�5��� X�9�;����� �`T��j��w��T^�����&���bX�%� ���+�̆K���o7g,9��%��j�x���u���Yv�J9l�$�r�M��T���P���$yi�a�8��s���G�����a����;�l����M1���n;CF��d���9�� g%���U[GD���P��Ȑ��@��v�9�bH|�x�������c�L��ܮ�M��� �W-,p�M<�z��ʡ`J���1ݺߛ&����h���Ն�`�� ��zJ$XR�h8���%<�{�����g�$ww2ܝ��Ua[�Al��������XZB�0���J�n>I�{o[�u���I�K�;T�,(he�2-U/�7����,n���bD��P��[�u�X0�����X-�.���o��d��x�t����9�KOA��fR��F��WV��H$x"H�J!n���a����G��[���f+Ն}��+���-�k3t����$�QY+�2<�C���$��Ϋ%�i�)��ɷ�"��<����ơ�K�3��M$�T`1~�Q�7e��[ǒ[%y�ls�`7: Ne���L���2hޢ�Գ�� cvF( _��=x9k��n4�;n��������{�5[�<�/���+�q+���(�K����V,�%����.��{ɱ� n�ACc�Uz������ʇ #ISH#eF���vT6����;��� �\��*.0z�5�9))V_��A,�I��FY8e<���"馚j<���w^ j,���MB����׵%=�3,R4Uq��:�W� `d 8�u���T�6��JM��w�m{w�W�m�4��oX�@��h:`��eY&��H�dU]nF��E8=q�A�z��m|����.�}���y�Y���6LwZ��[��"Z��tB���K�ugB��Zm4מk} L�QQE���Wx՘ 9���S�0���S��0v��B�Ӟy���'�?��Zi���]��^-u��橆*�$�y)�hfEu*Y$B�e ���Z����'�v��+l��M���zۍ��k**�8��V�#�q���Қ��� t��B�ŊƁA'��?:��M4�M4����K�=��ż�v�GO_�|�'����w�5�ڡ��ӊ������N����8.P2�mt�M4�M4�M4�M4�M4�Mh�.����q�o�+UM�(�qz�ݥKV��"W ��k�M4�M4�M4�_��
Top

����JFIF,,��C    �� ��� ��5!"1#A2Q Ba�8TV������?�k��x~�Q;��9J��ٮ��l�Oԣ�#�O'׭$dմخ]�Y�PW���B�~r@u%M�;�R�H��[rm��,7��e�Mm-�[U|�����wBXO�:�'� @*#�Bs���3V�ĝ�Ƙ��&D�=5-�+ail�Ю�֤�� >�����Tm��i{�B�0�?=TĈ>����� �O?nt��r�s7��ex��Kj{&��&�p8����P���>Ƶd��7�����!����Kku�R\�!G��KR��!kQJRH[ѭ&î�eO��fRR���$(%#��� �HJ��q�܂���J�����N6��i.��N��,r�yAR�{!@.hѦ��`�m>u��A�r�����H��ă�}BI<}�ӏF�p�^T�u�og5��t��>�?��-��{-����ۉA+��Ȼfr �����z��y�~��xv�V߫uZ����K7���au ��uD$�p}��"W��؋8߈��`���<�fGT4�_�`9��Ӌ�ש $�\W{6�8�ms�?q(nq�D�� 8S�h��wY[��:����J8�`;�H��n2�����1�[%/��HH O�Ga��NmF�$���q��b�i � 2�~��DDj��Bd�[��|y���_����nZIn���̻.��JTI~?<�$y�W�r� �_�p���p�o��$�h� ��Ja��O%,��� �8ԙm�[[g�v��JW���3�v��9�O��<��;$���'�����[6f��ݵ{���_��3w0��q‡d� �1;$~@ê����v &�mw6���2��G^����*J�+H����T��i�m��������ݽ��Ql�����Z�q�&B�ܩE� y �����R�R��i�?>̾c̱ȶ��z�m"����d��������)���C :�[Z���ŏ�L���&6K#�������ͪQ���6�r���S��s����o5u�S,Lu*4wH��a�R�~�! ��\'�ƪ�����|i�έ��>����nn����@�䗙J�l�^�RP@�J 4 ��)=~��΢��_��/���{(0,���̙�W%�����(�������v�^y������r��qv�:j�ܓml`�zƹ�5�ȩ~4���ˤ�]�H ���Y����k�e4��qw?8����u�&�_�,� � I��� B ��� d�s�L��=����p�d���c���1���e_6��*�2���$�����U�r�4�\BC���*l��u �}�3,J�߬gx��i6�mj����F<��r�� ����^/��9PD±� "=��l�T_ѹ�gBSz�Kn�rW��d�6���<�2��z��zҝ��]��]�N�e�k��F���)�����\�:��8��\eM)ԎT5�}�n�r;\��]�0�EU��5��#[�a�Zy���Hh���E�R��,Z卅Y��Qt�q�l;jj�WQ��M���ZC���و�S�J��%�M��#̵!�ǐ�iĔ- HRT�8 ��4��[m�� ����饊�z�8�����?b�f�;��>��i�F���3���m���%�d��Х-�Ҝ��?MKOG��������]�J�2��z�nmld�,�%�+��$p�Д� KiJ@JR5՝m�%�1�fu���SfͻP���w�2��K�B�X)���(O;o���7�Jj�dR�D�,<�"lt�ߝ�z:��PmjHK�%$�{�}O2��π%���� ��͸=�_��U�� -���֭Y_�2`��q.����P�C�=�P�y�5��`��6�1�2���~x��9�1cT� ��}�)=Ұ�甬r�ƺ1-���rQ�]�y]z�U��:�K.1�R]C ��M6\(AZ�;��AQJ@׬�d� �up�庭q̗�:5S�XJe�!´������Ը��Q��MƲ_��/��ջ',�2�-%�j�I�P�5�\Ze�Jt0�%+?_��]Xp8���F������΍4hѣF�4hѣF�Ǿ}������
Top