EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002A0515(02)

Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane

OJ L 129, 15.5.2002, p. 3–176 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
OJ L 283, 26.10.2005, p. 10–176 (CS, ET, LV, LT, HU, PL, SK, SL)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 074 P. 171 - 344
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 074 P. 171 - 344
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 043 P. 5 - 178

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/12/2018

11/Sv. 43

HR

Službeni list Europske unije

5


22002A0515(02)


L 129/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


EURO-MEDITERANSKI SPORAZUM

o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane

KRALJEVINA BELGIJA,

KRALJEVINA DANSKA,

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANJOLSKA,

FRANCUSKA REPUBLIKA,

IRSKA,

TALIJANSKA REPUBLIKA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AUSTRIJA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,

ugovorne stranke Ugovora o osnivanju Europske zajednice i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik,

dalje u tekstu „države članice”, i

EUROPSKA ZAJEDNICA,

EUROPSKA ZAJEDNICA ZA UGLJEN I ČELIK,

dalje u tekstu „Zajednica”,

s jedne strane, i

HAŠEMITSKA KRALJEVINA JORDAN,

dalje u tekstu „Jordan”,

s druge strane,

UZIMAJUĆI U OBZIR važnost postojećih tradicionalnih veza između Zajednice, njezinih država članica i Jordana te vrijednosti koje su im zajedničke,

UZIMAJUĆI U OBZIR da Zajednica, njezine države članice i Jordan žele ojačati te veze i uspostaviti trajne odnose utemeljene na uzajamnosti i partnerstvu te dodatno integrirati jordansko gospodarstvo u europsko gospodarstvo,

UZIMAJUĆI U OBZIR važnost koju stranke pridaju načelima Povelje Ujedinjenih naroda, a posebno poštovanju ljudskih prava, demokratskih načela te političkih i ekonomskih sloboda koje čine samu osnovu pridruživanja,

UZIMAJUĆI U OBZIR politički i gospodarski razvoj posljednjih godina u Europi i na Bliskom istoku,

SVJESNE potrebe za udruživanjem svojih napora radi jačanja političke stabilnosti i gospodarskog razvoja u regiji poticanjem regionalne suradnje,

ŽELEĆI uspostaviti i razvijati redoviti politički dijalog o bilateralnim i međunarodnim pitanjima od zajedničkog interesa,

UVJERENE u potrebu jačanja procesa socijalne i gospodarske modernizacije koju je Jordan započeo radi pune integracije svoga gospodarstva u svjetska gospodarstva te sudjelovanja u zajednici demokratskih zemalja,

UZIMAJUĆI U OBZIR razliku u gospodarskom i socijalnom razvoju koja postoji između Jordana i Zajednice,

ŽELEĆI uspostaviti suradnju putem redovitog dijaloga u gospodarskim, znanstvenim, tehnološkim, kulturnim, audiovizualnim i socijalnim pitanjima s ciljem unapređenja međusobnog poznavanja i razumijevanja,

UZIMAJUĆI U OBZIR opredijeljenost Zajednice i Jordana za slobodnu trgovinu, a posebno ispunjavanju prava i obveza koje proizlaze iz Općeg sporazuma o carinama i trgovini (1994.) (GATT),

UVJERENE da će Sporazum o pridruživanju stvoriti novo ozračje za njihove gospodarske odnose, a posebno za razvitak trgovine, ulaganja te gospodarske i tehnološke suradnje,

SPORAZUMJELE SU SE:

Članak 1.

1.   Ovim se uspostavlja pridruživanje između Zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Jordana, s druge strane.

2.   Ciljevi ovog Sporazuma su:

osigurati odgovarajući okvir za politički dijalog koji će omogućiti razvitak bliskih političkih odnosa između stranaka,

uspostaviti uvjete za postupnu liberalizaciju trgovine robom, uslugama i kapitalom,

poticati razvoj uravnoteženih gospodarskih i društvenih odnosa između stranaka putem dijaloga i suradnje,

unaprijediti uvjete života i zapošljavanja te povećati produktivnost i financijsku stabilnost,

poticati regionalnu suradnju radi konsolidacije miroljubive koegzistencije te gospodarske i političke stabilnosti,

promicati suradnju na drugim područjima od uzajamnog interesa.

Članak 2.

Odnosi između stranaka, kao i sve odredbe ovog Sporazuma, temelje se na poštovanju demokratskih načela i temeljnih ljudskih prava kako su utvrđena u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima, koja usmjeravaju njihovu unutarnju i međunarodnu politiku te predstavljaju ključan element ovog Sporazuma.

GLAVA I.

POLITIČKI DIJALOG

Članak 3.

1.   Među strankama se uspostavlja redoviti politički dijalog. On jača njihove odnose, doprinosi razvoju trajnog partnerstva i povećava uzajamno razumijevanje i solidarnost.

2.   Političkim dijalogom i suradnjom posebno će se:

razviti bolje uzajamno razumijevanje i sve veće približavanje stavova o međunarodnim pitanjima, a posebno o pitanjima koja bi mogla imati bitan učinak na jednu ili drugu stranku,

omogućiti svakoj stranci da uzme u obzir položaj i interese druge stranke,

povećati regionalna sigurnost i stabilnost,

poticati zajedničke inicijative.

Članak 4.

Politički dijalog obuhvaća sve teme od zajedničkog interesa i ima za cilj otvaranje puta novim oblicima suradnje radi zajedničkih ciljeva, posebno mira, sigurnosti, ljudskih prava, demokracije i regionalnog razvoja.

Članak 5.

1.   Politički dijalog olakšava ostvarivanje zajedničkih inicijativa i održava se u redovitim vremenskim razmacima te kada god je to potrebno, posebno:

(a)

na ministarskoj razini, ponajprije u okviru Vijeća za pridruživanje;

(b)

na razini visokih dužnosnika koji predstavljaju Jordan, s jedne strane, i Predsjedništva Vijeća i Komisije, s druge;

(c)

služeći se u najvećoj mogućoj mjeri svim diplomatskim kanalima, uključujući redovito informiranje od strane dužnosnika, konzultacije prilikom međunarodnih sastanaka te kontakte između diplomatskih predstavnika u trećim zemljama;

(d)

svim drugim sredstvima koja bi korisno pridonijela učvršćivanju, razvoju i intenziviranju ovog dijaloga.

2.   Vodi se politički dijalog između Europskog parlamenta i Jordanskog parlamenta.

GLAVA II.

SLOBODNO KRETANJE ROBE

OSNOVNA NAČELA

Članak 6.

Tijekom prijelaznog razdoblja od najviše dvanaest godina, počevši od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma, Zajednica i Jordan postupno uspostavljaju područje slobodne trgovine u skladu s odredbama ovog Sporazuma i u skladu s odredbama Općeg sporazuma o carinama i trgovini (1994.), dalje u tekstu „GATT”.

POGLAVLJE 1.

INDUSTRIJSKI PROIZVODI

Članak 7.

Odredbe ovog poglavlja primjenjuju se na proizvode podrijetlom iz Zajednice i Jordana, osim na proizvode navedene u Prilogu II. Ugovoru o osnivanju Europske zajednice.

Članak 8.

U trgovini između Zajednice i Jordana ne uvode se nikakve nove uvozne carine ni bilo koja druga davanja s istovrsnim učinkom.

Članak 9.

Uvoz u Zajednicu proizvoda podrijetlom iz Jordana odobrava se bez plaćanja carina i bez bilo kakvih drugih davanja s istovrsnim učinkom te bez količinskih ograničenja i bilo kojih drugih mjera s istovrsnim učinkom.

Članak 10.

1.

(a)

Odredbama ovog poglavlja ne isključuje se mogućnost da Zajednica zadrži poljoprivrednu komponentu u odnosu na robu podrijetlom iz Jordana i navedenu u Prilogu I.

(b)

Poljoprivredna komponenta može biti u obliku paušalnog iznosa ili ad valorem carine.

(c)

Odredbe poglavlja 2. koje se primjenjuju na poljoprivredne proizvode primjenjuju se mutatis mutandis na poljoprivrednu komponentu.

2.

(a)

Odredbama ovog poglavlja ne isključuje se mogućnost da Jordan zadrži poljoprivrednu komponentu u odnosu na robu podrijetlom iz Zajednice i navedenu u Prilogu II.

(b)

Poljoprivredne komponente koje na temelju točke (a) Jordan može zaračunati na uvoz iz Zajednice ne smiju biti veće od 50 % osnovne carine zaračunate na uvoz iz zemalja koje ne koriste povlaštene trgovinske dogovore, već koriste tretman najpovlaštenije nacije.

(c)

Ako Jordan dokaže da istovrijednost carina koje se primjenjuju na poljoprivredne proizvode uključene u robu navedenu u Prilogu II. prelazi najvišu stopu određenu u točki (b), Vijeće za pridruživanje može se dogovoriti o višoj stopi.

(d)

Jordan može proširiti popis robe na koju se primjenjuje ova poljoprivredna komponenta, uz uvjet da je ta roba sadržana u Prilogu I. Prije usvajanja ova se poljoprivredna komponenta upućuje na razmatranje Odboru za pridruživanje, koji može donijeti bilo koju potrebnu odluku.

(e)

Za proizvode navedene u Prilogu II. podrijetlom iz Zajednice, Jordan od stupanja na snagu Sporazuma primjenjuje uvozne carine i davanja s istovrsnim učinkom koja nisu viša od onih koje su na snazi 1. siječnja 1996.

3.   Kada je riječ o industrijskom elementu proizvoda navedenih u Prilogu II. podrijetlom iz Zajednice, Jordan postupno ukida uvozne carine ili davanja s istovrsnim učinkom u skladu s odredbama članka 11.

4.   U slučaju kada su u trgovini između Zajednice i Jordana davanja koja se primjenjuju na osnovni poljoprivredni proizvod smanjena, ili u slučaju kada su takva smanjenja rezultat uzajamnih koncesija na prerađene poljoprivredne proizvode, poljoprivredne komponente primijenjene u skladu sa stavcima 1. i 2. mogu se smanjivati.

5.   Smanjenje iz stavka 4., popis predmetne robe i, prema potrebi, carinske kvote na koje se smanjenje odnosi utvrđuje Vijeće za pristupanje.

Članak 11.

1.   Stupanjem na snagu ovog Sporazuma ukidaju se carine i davanja s istovrsnim učinkom koja se primjenjuju na uvoz proizvoda podrijetlom iz Zajednice u Jordan, osim onih navedenih u prilozima II., III., i IV.

2.   Na temelju članka 10. stavka 2. točke (b) i stavka 3., postupno se ukidaju ukupne carine i davanja s istovrsnim učinkom koja se primjenjuju na uvoz u Jordan prerađenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice navedenih u Prilogu II., u skladu sa sljedećim rasporedom:

četiri godine od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju za 10 % osnovne carine,

pet godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju za 20 % osnovne carine,

šest godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju za 30 % osnovne carine,

sedam godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju za 40 % osnovne carine,

osam godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju za 50 % osnovne carine.

3.   Postupno se ukidaju carine i davanja s istovrsnim učinkom koja se primjenjuju na uvoz u Jordan proizvoda podrijetlom iz Zajednice navedenih u Prilogu III. popisu A, u skladu sa sljedećim rasporedom:

na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 80 % osnovne carine,

godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 60 % osnovne carine,

dvije godine od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 40 % osnovne carine,

tri godine od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 20 % osnovne carine,

četiri godine od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma ukidaju se sve preostale carine i davanja.

4.   Postupno se ukidaju carine i davanja s istovrsnim učinkom koja se primjenjuju na uvoz u Jordan proizvoda podrijetlom iz Zajednice navedenih u Prilogu III. popisu B, u skladu sa sljedećim rasporedom:

četiri godine od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 90 % osnovne carine,

pet godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 80 % osnovne carine,

šest godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 70 % osnovne carine,

sedam godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 60 % osnovne carine,

osam godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 50 % osnovne carine,

devet godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 40 % osnovne carine,

10 godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 30 % osnovne carine,

11 godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 20 % osnovne carine,

12 godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma ukidaju se sve preostale carine i davanja.

5.   Kada je riječ o proizvodima navedenima u Prilogu IV., Vijeće za pridruživanje ponovno razmatra mjere koje se primjenjuju četiri godine od dana stupanja na snagu Sporazuma. Prilikom ovog ponovnog razmatranja Vijeće za pridruživanje utvrđuje raspored ukidanja carina za proizvode iz Priloga IV.

6.   U slučaju ozbiljnih poteškoća za određeni proizvod, Odbor za pridruživanje može preispitati dotične rasporede u skladu sa stavcima 2., 3. i 4. zajedničkom suglasnošću u vezi s razumijevanjem da se raspored za koji je zatraženo preispitivanje ne može produljiti u odnosu na određeni proizvod na više od maksimalnog prijelaznog razdoblja od 12 godina. Ako Odbor za pristupanje ne donese odluku u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva za preispitivanje rasporeda, Jordan može privremeno suspendirati raspored za razdoblje od najviše godinu dana.

7.   Osnovna carina za svaki proizvod u odnosu na koju se treba primijeniti uzastopno smanjenje utvrđeno u stavcima 2., 3. i 4. jest ona koja se stvarno primjenjuje u odnosu na Zajednicu od 1. siječnja 1996.

8.   Ako se nakon 1. siječnja 1996. neko tarifno sniženje primjenjuje na osnovi erga omnes, snižene carine zamjenjuju osnovne carine iz stavka 7. od dana primjene takvog sniženja.

9.   Jordan obavješćuje Zajednicu o svojim osnovnim carinama.

Članak 12.

Odredbe koje se odnose na ukidanje uvoznih carina također se primjenjuju na carine fiskalne naravi.

Članak 13.

1.   Jordan može poduzeti izvanredne mjere ograničenog trajanja koje odstupaju od odredaba članka 11. u obliku povećanja ili ponovnog uvođenja carina.

Ove se mjere mogu odnositi samo na nove industrije ili na određene sektore u fazi restrukturiranja ili u ozbiljnim poteškoćama, posebno ako te poteškoće uzrokuju značajne društvene probleme.

Carine primjenjive na uvoz u Jordan proizvoda podrijetlom iz Zajednice koje su uvedene ovim mjerama ne smiju prijeći 25 % ad valorem te moraju zadržati element povlaštenosti za proizvode podrijetlom iz Zajednice. Ukupna godišnja prosječna vrijednost uvoza proizvoda koji podliježu ovim mjerama ne smije prijeći 20 % ukupne godišnje prosječne vrijednosti uvoza industrijskih proizvoda podrijetlom iz Zajednice tijekom posljednje tri godine, za koje su dostupni statistički podaci.

Te se mjere primjenjuju za razdoblje od najviše pet godina, osim ako je dulje trajanje odobrio Odbor za pridruživanje. One se prestaju primjenjivati najkasnije istekom maksimalnog prijelaznog razdoblja od 12 godina.

Ni jedna takva mjera ne smije se uvesti u odnosu na proizvod ako je proteklo više od četiri godine od ukidanja svih carina i količinskih ograničenja ili davanja ili mjera s istovrsnim učinkom u odnosu na taj proizvod.

Jordan obavješćuje Odbor za pridruživanje o bilo kakvim iznimnim mjerama koje namjerava poduzeti te se, na zahtjev Zajednice, održavaju konzultacije o takvim mjerama i sektorima na koje se one primjenjuju prije njihove provedbe. Pri provođenju takvih mjera Jordan dostavlja Odboru raspored ukidanja carina koje su uvedene na temelju ovog članka. U tom se rasporedu predviđa postupno ukidanje tih carina u jednakim godišnjim obrocima, s početkom najkasnije dvije godine od njihovog uvođenja. Odbor za pridruživanje može odrediti drugačiji raspored.

2.   Odstupajući od stavka 1. četvrtog podstavka, Odbor za pridruživanje može iznimno, kako bi se uzele u obzir teškoće povezane s ustrojem nove industrije i u slučaju kada su neki sektori u postupku restrukturiranja ili su suočeni s ozbiljnim poteškoćama, ovlastiti Jordan da zadrži mjere koje je već poduzeo na temelju stavka 1. za razdoblje od najviše tri godine nakon dvanaestogodišnjeg prijelaznog razdoblja.

POGLAVLJE 2.

POLJOPRIVREDNI PROIZVODI

Članak 14.

Odredbe ovog poglavlja primjenjuju se na proizvode podrijetlom iz Zajednice i Jordana navedene u Prilogu II. Ugovoru o osnivanju Europske zajednice.

Članak 15.

Zajednica i Jordan postupno provode veću liberalizaciju njihove uzajamne trgovine poljoprivrednim proizvodima.

Članak 16.

1.   Poljoprivredni proizvodi podrijetlom iz Jordana uživaju pogodnosti uvoza u Zajednicu prema odredbama određenima u Protokolu 1.

2.   Poljoprivredni proizvodi podrijetlom iz Zajednice uživaju pogodnosti uvoza u Jordan prema odredbama određenima u Protokolu 2.

Članak 17.

1.   Od 1. siječnja 2002. Zajednica i Jordan procjenjuju stanje radi određivanja mjera liberalizacije koje će Zajednica i Jordan primijeniti s učinkom od 1. siječnja 2003. u skladu s ciljem određenim u članku 15.

2.   Ne dovodeći u pitanje odredbe prethodnog stavka i uzimajući u obzir modele trgovine poljoprivrednim proizvodima između stranaka te osobitu osjetljivost tih proizvoda, Zajednica i Jordan mogu unutar Vijeća za pridruživanje redovito ispitivati mogućnosti dodjele daljnjih uzajamnih koncesija za svaki pojedinačni proizvod i na uzajamnoj osnovi.

POGLAVLJE 3.

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 18.

1.   U trgovini između Zajednice i Jordana ne uvode se nova količinska uvozna ograničenja ni mjere s istovrsnim učinkom.

2.   Stupanjem na snagu ovog Sporazuma ukidaju se količinska uvozna ograničenja i mjere s istovrsnim učinkom na trgovinu između Zajednice i Jordana.

3.   Za međusobne izvoze Zajednica i Jordan ne primjenjuju carine ni davanja s istovrsnim učinkom kao ni količinska ograničenja ni mjere s istovrsnim učinkom.

Članak 19.

1.   U slučaju posebnih pravila uvedenih zbog provedbe vlastite poljoprivredne politike ili zbog bilo koje izmjene postojećih pravila, ili u slučaju bilo kakvih izmjena ili proširenja odredaba koje se odnose na provedbu vlastite poljoprivredne politike, predmetna stranka može u vezi s predmetnim proizvodima izmijeniti dogovore proizašle iz Sporazuma.

2.   U takvim slučajevima predmetna stranka obavješćuje Odbor za pridruživanje. Odbor za pridruživanje sastaje se na zahtjev druge stranke kako bi se razmotrili interesi druge stranke.

3.   Ako Zajednica ili Jordan, pri primjeni stavka 1., izmijene režim predviđen ovim Sporazumom za poljoprivredne proizvode, one daju prednost uvozu podrijetlom iz druge stranke koja je usporediva s prednošću predviđenom u ovom Sporazumu.

4.   Primjena ovog članka može biti predmetom konzultacija unutar Vijeća za pridruživanje.

Članak 20.

1.   Proizvodi podrijetlom iz Jordana pri uvozu u Zajednicu nemaju povoljniji tretman od onog koji države članice primjenjuju međusobno.

2.   Primjena odredaba ovog Sporazuma ne dovodi u pitanje Uredbu Vijeća (EEZ) br. 1911/91 od 26. lipnja 1991. o primjeni odredaba prava Zajednice na Kanarske otoke.

Članak 21.

1.   Stranke se suzdržavaju od uvođenja svake mjere ili prakse unutarnje fiskalne naravi kojom se izravno ili neizravno uvodi diskriminacija između proizvoda jedne stranke i sličnih proizvoda podrijetlom iz druge stranke.

2.   Proizvodi koji se izvoze na područje jedne od stanaka ne smiju uživati pogodnost povrata domaćeg neizravnog poreza u iznosu koji premašuje iznos neizravnog poreza kojem oni posredno ili neposredno podliježu.

Članak 22.

1.   Ovim se Sporazumom ne isključuje očuvanje ili uspostava carinskih unija, područja slobodne trgovine ili dogovora u vezi s pograničnim prometom, osim u mjeri u kojoj se njima mijenjaju trgovinski dogovori predviđeni ovim Sporazumom.

2.   U okviru Vijeća za pridruživanje održavaju se konzultacije između Zajednice i Jordana o sporazumima o osnivanju carinskih unija ili područja slobodne trgovine i, gdje je to primjereno, o drugim bitnim pitanjima u vezi s njihovom odgovarajućom trgovinskom politikom prema trećim zemljama. Takve se konzultacije održavaju posebno u slučaju pristupanja neke treće zemlje Uniji kako bi se osiguralo poštovanje međusobnih interesa Zajednice i Jordana.

Članak 23.

Ako jedna od stranaka ustanovi da se u trgovini s drugom strankom provodi damping u smislu članka VI. GATT-a, ona protiv takvog postupka može poduzeti odgovarajuće mjere u skladu sa Sporazumom o provedbi članka VI. GATT-a i vlastitim relevantnim domaćim zakonodavstvom, pod uvjetima i u skladu s postupcima iz članka 26.

Članak 24.

U slučaju kada se neki proizvod uvozi u toliko povećanim količinama i pod takvim uvjetima da to uzrokuje ili bi moglo uzrokovati:

ozbiljnu štetu domaćim proizvođačima sličnih ili izravno konkurentnih proizvoda na cijelom području ili jednom dijelu područja jedne od stranaka, ili

ozbiljne poremećaje u bilo kojem sektoru gospodarstva,

predmetna stranka može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima iz članka 26.

Članak 25.

U slučaju kada pridržavanje odredaba članka 18. stavka 3. vodi do:

i.

ponovnog izvoza u treću zemlju predmetnog proizvoda za koju stranka izvoznica zadržava količinska izvozna ograničenja, izvozne carine ili mjere s istovrsnim učinkom; ili

ii.

ozbiljne nestašice ili opasnosti od nestašice proizvoda koji je ključan za stranku izvoznicu,

i u slučaju kada gore navedene situacije uzrokuju ili bi mogle uzrokovati značajne poteškoće stranci izvoznici, ta stranka može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima iz članka 26. Takve mjere ne smiju biti diskriminirajuće te se ukidaju kada uvjeti više ne opravdavaju njihovo zadržavanje.

Članak 26.

1.   U slučaju da Zajednica ili Jordan za uvoz proizvoda koji bi mogli izazvati teškoće na koje se odnosi članak 24. uvedu administrativni postupak čija je svrha brza dostava informacija o trendovima trgovinskih tokova, o tome obavješćuju drugu stranku.

2.   U slučajevima navedenima u člancima 23., 24. i 25., prije poduzimanja u njima predviđenih mjera, ili što je prije moguće u slučajevima na koje se primjenjuje stavak 3. točka (d), dotična stranka dostavlja Odboru za pridruživanje sve relevantne podatke potrebne za temeljito ispitivanje stanja radi pronalaženja rješenja koje je prihvatljivo za obje stranke.

Pri odabiru odgovarajućih mjera prednost se daje mjerama koje u najmanjoj mjeri ometaju provedbu Sporazuma.

O zaštitnim mjerama odmah se obavješćuje Odbor za pridruživanje i one su predmet periodičnih konzultacija u okviru Odbora, posebno radi njihova ukidanja čim okolnosti to dopuste.

3.   Za provedbu stavka 2. primjenjuju se sljedeće odredbe:

(a)

u pogledu članka 23., stranku izvoznicu obavješćuje se o slučaju dampinga čim nadležna tijela stranke uvoznice pokrenu istragu. U slučaju kada se damping u smislu članka VI. GATT-a ne zaustavi ili ako se ne nađe nikakvo drugo zadovoljavajuće rješenje u roku od 30 dana od upućivanja obavijesti, stranka uvoznica može usvojiti odgovarajuće mjere;

(b)

u pogledu članka 24., teškoće koje nastaju zbog okolnosti navedenih u tom članku upućuju se na razmatranje Odboru za pridruživanje, koji može donijeti bilo koju odluku potrebnu za otklanjanje tih teškoća.

Ako Odbor za pridruživanje ili stranka izvoznica nisu donijeli odluku kojom se otklanjaju teškoće, ili ako nije pronađeno nikakvo drugo zadovoljavajuće rješenje u roku od 30 dana od upućivanja predmeta na razmatranje, stranka uvoznica može usvojiti odgovarajuće mjere radi rješavanja problema. Te mjere ne smiju prelaziti ono što je potrebno za rješavanje nastalih teškoća;

(c)

u pogledu članka 25., teškoće koje nastaju zbog okolnosti navedenih u tom članku upućuju se na razmatranje Odboru za pridruživanje.

Odbor za pridruživanje može donijeti bilo koju odluku potrebnu za otklanjanje tih teškoća. Ako ne donese takvu odluku u roku od 30 dana od upućivanja predmeta njemu na razmatranje, stranka izvoznica može primijeniti odgovarajuće mjere na izvoz predmetnih proizvoda;

(d)

ako izvanredne okolnosti koje zahtijevaju neposredno djelovanje onemogućuju prethodno obavješćivanje ili razmatranje, ovisno o slučaju, predmetna stranka može u situacijama koje su navedene u člancima 23., 24. i 25. odmah primijeniti takve mjere predostrožnosti koje su strogo potrebne za rješavanje te situacije te o tome odmah obavješćuje drugu stranku.

Članak 27.

Ništa u ovom Sporazumu ne isključuje zabrane ili ograničenja uvoza, izvoza ili provoza robe, koja su opravdana zbog javnog morala, javnog interesa ili javne sigurnosti; zaštite zdravlja i života ljudi, životinja ili biljaka; zaštite nacionalnog blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti, ili zaštite intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva, ili pravila koja se odnose na zlato i srebro. Međutim, takve zabrane ili ograničenja ne smiju biti sredstvo proizvoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničavanja trgovine između stranaka.

Članak 28.

Pojam „proizvodi s podrijetlom” radi primjene odredaba ove glave i načini administrativne suradnje koji se odnose na njih navedeni su u Protokolu 3.

Članak 29.

Za razvrstavanje robe u trgovini između stranaka primjenjuje se kombinirana nomenklatura.

GLAVA III.

PRAVO POSLOVNOG NASTANA I USLUGE

POGLAVLJE 1.

PRAVO POSLOVNOG NASTANA

Članak 30.

1.

(a)

Zajednica i njezine države članice primjenjuju u pogledu poslovnog nastana jordanskih trgovačkih društava tretman ne manje povoljan od tretmana koji se primjenjuje na bilo koja slična trgovačka društva bilo koje treće zemlje.

(b)

Ne dovodeći u pitanje pridržana prava navedena u Prilogu V., Zajednica i njezine države članice primjenjuju na društva kćeri jordanskih trgovačkih društava s poslovnim nastanom u državi članici tretman ne manje povoljan od tretmana koji se primjenjuje na bilo koja slična trgovačka društva Zajednice, u pogledu njihovog poslovanja.

(c)

Zajednica i njezine države članice primjenjuju na podružnice jordanskih trgovačkih društava s poslovnim nastanom u državi članici tretman ne manje povoljan od tretmana koji se primjenjuje na bilo koje slične podružnice trgovačkih društava bilo koje treće zemlje, u pogledu njihovog poslovanja.

2.

(a)

Ne dovodeći u pitanje pridržana prava navedena u Prilogu VI., Jordan primjenjuje u pogledu poslovnog nastana trgovačkih društava Zajednice na svojem državnom području tretman ne manje povoljan od tretmana koji primjenjuje na vlastita trgovačka društva ili trgovačka društva bilo koje treće zemlje, ovisno o tome koji je bolji.

(b)

Jordan primjenjuje na društva kćeri i podružnice trgovačkih društava Zajednice s poslovnim nastanom na njegovom državnom području, u pogledu njihovog poslovanja, tretman ne manje povoljan od tretmana koji primjenjuje na vlastita trgovačka društva ili podružnice, ili jordanska društva kćeri ili podružnice trgovačkih društava bilo koje treće zemlje, ovisno o tome koji je bolji.

3.   Odredbe stavka 1. točke (b) i stavka 2. točke (b) ne mogu se koristiti za izbjegavanje zakonodavstva i propisa stranke koji se primjenjuju na pristup posebnim sektorima ili djelatnostima društava kćeri ili podružnica trgovačkih društava druge stranke koje imaju poslovni nastan na području te prve stranke.

Tretman iz stavka 1. točaka (b) i (c) i stavka 2. točke (b) primjenjuje se na trgovačka društva, društva kćeri i podružnice s poslovnim nastanom u Zajednici odnosno Jordanu na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma, a na trgovačka društva, društva kćeri i podružnice koji uspostave poslovni nastan nakon tog dana od dana uspostave poslovnog nastana.

Članak 31.

1.   Odredbe članka 30. ne primjenjuju se na zračni prijevoz, prijevoz unutarnjim plovnim putovima te na pomorski prijevoz.

2.   Međutim, u pogledu aktivnosti koje obavljaju pomorske agencije koje pružaju usluge u međunarodnom pomorskom prijevozu, uključujući operacije intermodalnog prijevoza koji obuhvaća i pomorsku dionicu, svaka stranka dozvoljava trgovačkim društvima druge stranke komercijalnu prisutnost na svojem području u obliku društava kćeri ili podružnica, pod uvjetima poslovnog nastana i djelatnosti ne manje povoljnima od uvjeta koji se primjenjuju na njezina vlastita trgovačka društva ili na društva kćeri ili podružnice trgovačkih društava bilo koje treće zemlje, ovisno o tome koji su bolji. Takve aktivnosti uključuju, ali nisu ograničene na:

(a)

marketing i prodaju pomorskog prijevoza i s njim povezanih usluga putem izravnog kontakta s kupcima, od ponude do izdavanja računa, bez obzira na to obavlja li te usluge ili nudi dotični davatelj usluge ili davatelji usluga s kojima prodavatelj usluge ima uspostavljen trajni poslovni odnos;

(b)

kupovinu i uporabu, za vlastiti račun ili u ime klijenta (i ponovnu prodaju njegovim klijentima), svih usluga prijevoza i s njime povezanih usluga, uključujući usluge unutarnjeg prijevoza svake vrste, posebno prijevoza unutarnjim plovnim putovima, cestovnog i željezničkog, potrebne za isporuku cjelovite usluge;

(c)

pripremu dokumentacije koja se odnosi na prijevozne isprave, carinske isprave ili druge dokumente koji se odnose na podrijetlo i vrstu robe koja se prevozi;

(d)

pružanje poslovnih informacija svim sredstvima, uključujući računalne informatičke sustave i elektroničku razmjenu podataka (podložno nediskriminirajućim ograničenjima koja se tiču telekomunikacija);

(e)

uspostavljanje bilo kojeg poslovnog dogovora s bilo kojom lokalno osnovanom pomorskom agencijom, uključujući sudjelovanje u kapitalu trgovačkog društva i zapošljavanje lokalnog osoblja (ili, u slučaju inozemnog osoblja, podložno relevantnim odredbama ovog Sporazuma);

(f)

djelovanje u ime trgovačkih društava, organiziranje odlaska i dolaska broda u luku ili preuzimanje tereta kada je to potrebno.

Članak 32.

Za potrebe ovog Sporazuma:

(a)

„trgovačko društvo Zajednice” odnosno „jordansko trgovačko društvo” znači trgovačko društvo osnovano u skladu s pravom neke države članice odnosno Jordana čije se registrirano sjedište, središnja uprava ili glavno mjesto poslovanja nalazi na području Zajednice odnosno Jordana.

Međutim, ako trgovačko društvo koje je osnovano u skladu s pravom neke države članice odnosno Jordana ima samo svoje registrirano sjedište na području Zajednice odnosno Jordana, to se trgovačko društvo smatra trgovačkim društvom Zajednice odnosno jordanskim trgovačkim društvom ako je njegovo poslovanje stvarno i trajno povezano s gospodarstvom jedne od država članica odnosno Jordana;

(b)

„društvo kći” trgovačkog društva znači trgovačko društvo pod stvarnom kontrolom prvog društva;

(c)

„podružnica” trgovačkog društva znači mjesto poslovanja koje nije pravna osoba i koje je u svom pojavnom obliku stalna jedinica, kao što je ispostava matičnog društva, ima svoju upravu i materijalno je opremljena za poslovanje s trećim osobama tako da one, iako znaju da će u slučaju potrebe biti u pravnoj vezi s matičnim društvom čije je sjedište u inozemstvu, ne moraju poslovati izravno s matičnim društvom, već poslove mogu obavljati u mjestu poslovanja koje je njezina ispostava;

(d)

„poslovni nastan” znači pravo trgovačkih društava Zajednice ili jordanskih trgovačkih društava iz točke (a) da započnu gospodarske djelatnosti osnivanjem društava kćeri i podružnica u Jordanu odnosno u Zajednici;

(e)

„djelovanje” znači obavljanje gospodarskih djelatnosti;

(f)

„gospodarske djelatnosti” znači djelatnosti industrijske, trgovačke i profesionalne prirode;

(g)

„državljanin države članice ili Jordana” znači fizička osoba koja je državljanin jedne od država članica odnosno Jordana;

(h)

što se tiče međunarodnog pomorskog prometa, uključujući i operacije intermodalnog prometa koji obuhvaća pomorsku dionicu, državljani država članica ili Jordana s poslovnim nastanom izvan Zajednice odnosno Jordana te pomorske agencije s poslovnim nastanom izvan Zajednice ili Jordana koja su pod stvarnom kontrolom državljana države članice odnosno Jordana, također su obuhvaćeni odredbama ovog poglavlja i poglavlja 2. ako su njihova plovila registrirana u toj državi članici odnosno u Jordanu, a u skladu s njihovim odgovarajućim zakonodavstvom.

Članak 33.

1.   Stranke čine sve što je moguće kako bi se izbjeglo poduzimanje bilo kojih mjera ili radnji kojima bi se uvjeti za poslovni nastan i djelovanje trgovačkih društava druge stranke učinili restriktivnijima od postojećeg stanja na dan koji prethodi danu potpisivanja ovog Sporazuma.

2.   Odredbe ovog članka ne dovode u pitanje odredbe članka 44. Situacije obuhvaćene člankom 44. uređene su isključivo njegovim odredbama uz isključenje svake druge odredbe.

Članak 34.

1.   Trgovačko društvo Zajednice ili jordansko trgovačko društvo s poslovnim nastanom na državnom području Jordana odnosno području Zajednice imat će pravo zapošljavati, izravno ili preko neke od svojih društava kćeri ili podružnica na državnom području Jordana odnosno području Zajednice, u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi u zemlji domaćinu poslovnog nastana, zaposlenike koji su državljani država članica Zajednice odnosno Jordana pod uvjetom da su takvi zaposlenici ključno osoblje kako je određeno u stavku 2. te da ih zapošljavaju isključivo takva trgovačka društva, njihova društva kćeri ili podružnice. Dozvole boravka i radne dozvole tih zaposlenika obuhvaćaju samo razdoblje tog radnog odnosa.

2.   Ključno osoblje gore navedenih trgovačkih društava, dalje u tekstu „organizacije”, jesu „osobe premještene unutar društva” kako je utvrđeno u točki (c) i koje pripadaju sljedećim kategorijama, pod uvjetom da je ta organizacija pravna osoba te da su dotične osobe u njoj zaposlene ili su u njoj bile partneri (osim većinskih dioničara) najmanje godinu dana neposredno prije premještaja:

(a)

osobe koje u organizaciji imaju viši položaj, koje prvenstveno upravljaju poslovanjem trgovačkog društva i koje se uglavnom nalaze pod okvirnim nadzorom ili rukovodstvom upravnog vijeća ili dioničara društva ili njihovih ekvivalenata, uključujući:

upravljanje osnivanjem odjela ili pododjela društva,

praćenje i nadziranje rada drugih zaposlenika koji obavljaju poslove nadzora, stručne ili rukovodeće poslove,

osobne ovlasti za zapošljavanje i otpuštanje djelatnika, ili davanje preporuka u vezi sa zapošljavanjem, otpuštanjem ili drugim kadrovskim poslovima;

(b)

osobe koje rade u organizaciji i posjeduju posebna znanja bitna za pružanje usluga, služenje istraživačkom opremom, primjenu tehnika ili vođenje poslovnim nastanom. Osim znanja usko povezanih s poslovnim nastanom, ocjena takvih znanja može odražavati visok stupanj stručne osposobljenosti u odnosu na određenu vrstu posla ili djelatnosti koja zahtijeva točno određeno stručno znanje, uključujući članstvo u ovlaštenoj strukovnoj udruzi;

(c)

„osoba premještena unutar društva” znači fizička osoba koja radi u određenoj organizaciji na području jedne od stranaka, ali je u obavljanju gospodarskih djelatnosti privremeno premještena na područje druge stranke; dotična organizacija mora imati svoje glavno mjesto obavljanja poslovne djelatnosti na području jedne od stanaka, a premještaj se mora obaviti u poslovni nastan (podružnicu, društvo kćer) te organizacije i koji u stvarnosti obavlja slične gospodarske djelatnosti na području druge stranke.

3.   Ulazak i privremena prisutnost državljana država članica odnosno Jordana na državnom području Jordana odnosno području Zajednice dozvoljeni su u slučaju kada su ti predstavnici trgovačkih društava osobe koje u trgovačkom društvu obnašaju neku višu dužnost kako je određeno u stavku 2. točki (a) te su u Zajednici odnosno Jordanu odgovorne za poslovni nastan jordanskog trgovačkog društva ili trgovačkog društva Zajednice, i u slučaju kada:

ti predstavnici nisu uključeni u obavljanje izravne prodaje ili u pružanje usluga, i

trgovačko društvo nema drugog predstavnika, ured, podružnicu ili društvo kćer u državi članici Zajednice odnosno Jordanu.

Članak 35.

Kako bi se državljanima Zajednice i državljanima Jordana olakšalo započinjanje i bavljenje zakonski uređenim profesionalnim djelatnostima u Jordanu odnosno Zajednici, Vijeće za pridruživanje ispituje koje je korake potrebno poduzeti kako bi se osiguralo uzajamno priznavanje kvalifikacija.

Članak 36.

Odredbe članka 30. ne isključuju primjenu bilo koje od stranaka posebnih pravila koja se odnose na poslovni nastan i djelovanje na njezinu području podružnica trgovačkih društava druge stranke koje nisu osnovane na području prve stranke i koja su opravdana pravnim ili tehničkim razlikama između tih podružnica i podružnica trgovačkih društava osnovanih na njezinom području ili iz opreza u pogledu financijskih usluga. Razlika u tretmanu neće izlaziti izvan onoga što je strogo potrebno zbog takvih pravnih ili tehničkih razlika ili iz opreza u pogledu financijskih usluga.

POGLAVLJE 2.

PREKOGRANIČNO PRUŽANJE USLUGA

Članak 37.

1.   Stranke ulažu maksimalne napore kako bi postupno omogućile pružanje usluga od strane trgovačkih društava Zajednice ili jordanskih trgovačkih društava s poslovnim nastanom na području stranke kojoj ne pripada osoba kojoj su te usluge namijenjene, uzimajući u obzir razvoj sektora usluga u strankama.

2.   Vijeće za pridruživanje daje preporuke za provedbu cilja navedenog u stavku 1.

Članak 38.

S ciljem osiguranja usklađenog razvoja prometa između stranaka, prilagođenog njihovim komercijalnim potrebama, uvjeti obostranog pristupa tržištu i pružanja usluga u cestovnom, željezničkom prometu i prometu unutarnjim plovnim putovima te, ako je primjenjivo, i u zračnom prometu mogu se urediti posebnim sporazumima o kojima stranke, ako je potrebno, pregovaraju nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Članak 39.

1.   U pogledu međunarodnog pomorskog prometa stranke se obvezuju učinkovito primjenjivati načelo neograničenog pristupa međunarodnom tržištu i prometu na komercijalnoj osnovi.

(a)

Gore navedenom odredbom ne dovode se u pitanje prava i obveze koja proizlaze iz Kodeksa Ujedinjenih naroda o poslovanju linijskih konferencija, kako se primjenjuje na stranku ovog Sporazuma. Nekonferencijski linijski brodari slobodno djeluju natječući se s konferencijskim brodarom sve dok se pridržavaju načela poštenog tržišnog natjecanja na komercijalnoj osnovi.

(b)

Stranke potvrđuju svoje opredjeljenje za slobodno tržišno natjecanje kao osnovne značajke prometa krutog i tekućeg rasutog tereta.

2.   U primjeni načela iz stavka 1. stranke:

(a)

ne uvode klauzule o podjeli tereta u buduće bilateralne sporazume s trećim zemljama koji se odnose na kruti i tekući rasuti teret i linijski prijevoz. Međutim, to ne isključuje mogućnost takvih sporazuma koji se odnose na linijski teretni prijevoz u iznimnim okolnostima u kojima brodari u linijskom pomorskom prometu s područja jedne ili druge stranke ovog Sporazuma u protivnom ne bi imali stvarnu priliku prometovati radi obavljanja trgovine u dotičnu treću zemlju ili iz nje;

(b)

stupanjem na snagu ovog Sporazuma ukidaju sve jednostrane mjere, administrativne, tehničke i druge prepreke koje bi mogle imati prikriveno ograničenje ili diskriminirajući učinak na slobodno pružanje usluga u međunarodnom pomorskom prometu.

Svaka stranka, inter alia, primjenjuje na brodove korištene za prijevoz robe, putnika ili oboje, kojima upravljaju državljani ili trgovačka društva druge stranke, tretman ne manje povoljan od tretmana koji primjenjuje na vlastite brodove, u odnosu na pristup lukama, uporabu infrastrukture i pomoćnih pomorskih usluga u tim lukama, kao i na povezane naknade i pristojbe, carinske pogodnosti, dodjeljivanje vezova i mogućnost utovara i istovara robe.

POGLAVLJE 3.

OPĆE ODREDBE

Članak 40.

1.   Stranke se obvezuju razmotriti razvoj ove glave s obzirom na uspostavljanje „sporazuma o gospodarskoj integraciji” kako je utvrđeno u članku V. Općeg sporazuma o trgovini uslugama (GATS).

2.   Cilj predviđen u stavku 1. podliježe prvom razmatranju Vijeća za pridruživanje najkasnije pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma.

3.   Prilikom tog razmatranja Vijeće za pridruživanje uzima u obzir napredak postignut u usklađivanju zakonodavstva stranaka u odgovarajućim djelatnostima.

Članak 41.

1.   Primjena odredaba ove glave podliježe ograničenjima opravdanima razlozima javnog poretka, javne sigurnosti ili javnog zdravlja.

2.   One se ne primjenjuju na aktivnosti koje su na području bilo koje stranke povezane, čak i povremeno, s izvršavanjem službenih ovlasti.

Članak 42.

Za potrebe ove glave, ništa iz ovog Sporazuma ne sprečava stranke da primjenjuju svoje zakone i druge propise koji se odnose na ulazak i boravak, rad, radne uvjete i poslovni nastan fizičkih osoba i pružanje usluga pod uvjetom da ih time ne primjenjuju na način kojim se poništavaju ili umanjuju koristi koje ima bilo koja od stranaka na temelju uvjeta određene odredbe ovog Sporazuma. Ova odredba ne dovodi u pitanje primjenu članka 41.

Članak 43.

Trgovačka društva koja su pod kontrolom i isključivo u zajedničkom vlasništvu jordanskih trgovačkih društava i trgovačkih društava Zajednice također su obuhvaćena odredbama ove glave.

Članak 44.

Tretman koji na temelju ovog Sporazuma jedna stranka dodjeljuje drugoj stranci ni u kojem slučaju ne smije biti, mjesec dana prije dana stupanja na snagu odgovarajućih obveza prema GATS-u, u pogledu sektora ili mjera obuhvaćenih GATS-om, povoljniji od tretmana koji dodjeljuje takva prva stranka prema odredbama GATS-a i u odnosu na svaki sektor usluga, podsektor i način pružanja usluge.

Članak 45.

Za potrebe ove glave, ne uzima se u obzir tretman koji je dodijelila Zajednica, njezine države članice ili Jordan na temelju obveza preuzetih sporazumima o gospodarskoj integraciji u skladu s načelima članka V. GATS-a.

Članak 46.

1.   Neovisno o ostalim odredbama ovog Sporazuma, nijednu se stranku ne sprečava da iz opreza poduzima mjere, uključujući mjere za zaštitu ulagača, deponenata, osiguranika ili osoba prema kojima pružatelj financijskih usluga ima fiducijarnu obvezu, ili kako bi se osigurala cjelovitost i stabilnost financijskog sustava. U slučaju kada takve mjere nisu u skladu s odredbama Sporazuma, one se ne koriste kao sredstvo izbjegavanja obveza stranke sukladno Sporazumu.

2.   Ništa se u ovom Sporazumu ne tumači tako da se od stranke zahtijeva otkrivanje podataka koji se odnose na poslove i račune pojedinih klijenata, kao ni bilo kojeg povjerljivog ili nejavnog podatka u posjedu javnih tijela.

Članak 47.

Odredbe ovog Sporazuma ne dovode u pitanje primjenu bilo kojih mjera od strane svake stranke koje su nužne radi sprečavanja izbjegavanja mjera koje se odnose na pristup trećih zemalja njezinu tržištu na temelju odredaba ovog Sporazuma.

GLAVA IV.

PLAĆANJA, KRETANJE KAPITALA I DRUGA GOSPODARSKA PITANJA

POGLAVLJE I.

PLAĆANJA I KRETANJE KAPITALA

Članak 48.

Podložno odredbama članaka 51. i 52., na tekuća plaćanja povezana s kretanjem robe, osoba, usluga i kapitala u okviru ovog Sporazuma ne smiju postojati ograničenja.

Članak 49.

1.   U okviru odredaba ovog sporazuma, podložno odredbama članaka 50. i 51. te ne dovodeći u pitanje Prilog VI. iz članka 30. stavka 2. točke (a), ne smiju postojati ograničenja na kretanje kapitala iz Zajednice u Jordan niti na kretanje kapitala koje uključuje izravno ulaganje iz Jordana u Zajednicu.

2.   Odljev jordanskog kapitala u Zajednicu, osim izravnog ulaganja, podliježe zakonima na snazi u Jordanu.

3.   Stranke održavaju konzultacije u svrhu postizanja potpune liberalizacije kretanja kapitala čim se za to stvore uvjeti.

Članak 50.

Podložno drugim odredbama ovog Sporazuma i drugim međunarodnim obvezama Zajednice i Jordana, odredbe članka 49. ne dovode u pitanje primjenu bilo kakvih ograničenja koja postoje između njih na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma, a koja se odnose na kretanje kapitala između njih koje obuhvaća izravno ulaganje, uključujući nekretnine i poslovni nastan.

Međutim, ne utječe se na prijenos u inozemstvo ulaganja u Jordanu od strane osoba s boravištem u Zajednici ili ulaganja u Zajednici od strane osoba s boravištem u Jordanu, ni na prijenos bilo kakve dobiti koja iz njih proizlazi.

Članak 51.

U slučaju kada u iznimnim okolnostima kretanje kapitala između Zajednice i Jordana uzrokuje ili prijeti uzrokovanjem ozbiljnih teškoća u funkcioniranju tečajne politike ili monetarne politike u Zajednici ili Jordanu, Zajednica odnosno Jordan mogu, u skladu s uvjetima utvrđenima u okviru GATS-a i u skladu s člancima VIII. i XIV. Statuta Međunarodnog monetarnog fonda, poduzeti zaštitne mjere u pogledu kretanja kapitala između Zajednice i Jordana za razdoblje ne dulje od šest mjeseci ako su takve mjere strogo potrebne.

Članak 52.

U slučaju kada se jedna ili više država članica Zajednice ili Jordan suoči ili je u opasnosti od mogućeg suočavanja s ozbiljnim teškoćama u vezi s bilancom plaćanja, Zajednica odnosno Jordan mogu, u skladu s uvjetima utvrđenima u okviru GATT-a i u skladu s člancima VIII. i XIV. Statuta Međunarodnog monetarnog fonda, poduzeti mjere ograničavanja u pogledu tekućih plaćanja ako su takve mjere strogo potrebne. Zajednica ili Jordan o tome, ovisno o slučaju, odmah obavješćuje drugu stranku i dostavlja joj čim je prije moguće raspored uklanjanja tih mjera.

POGLAVLJE 2.

TRŽIŠNO NATJECANJE I DRUGA GOSPODARSKA PITANJA

Članak 53.

1.   Sljedeće je nespojivo s ispravnim funkcioniranjem Sporazuma u mjeri u kojoj može utjecati na trgovinu između Zajednice i Jordana:

(a)

svi sporazumi među poduzetnicima, odluke udruženja poduzetnika i usklađeno djelovanje između poduzetnika koji imaju za cilj ili posljedicu sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja;

(b)

zlouporaba vladajućeg položaja jednog ili više poduzetnika na području Zajednice ili Jordana u cjelini, ili na njihovom znatnom dijelu;

(c)

svaka državna potpora kojom se narušava ili prijeti narušavanju tržišnog natjecanja stavljanjem određenih poduzetnika ili proizvodnje određene robe u povoljniji položaj.

2.   Svako postupanje suprotno ovom članku ocjenjuje se na temelju kriterija koji proizlaze iz primjene pravila sadržanih u člancima 85., 86. i 92. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, a za proizvode obuhvaćene Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik na temelju onih kriterija sadržanih u člancima 65. i 66. tog Ugovora i na temelju pravila Zajednice o državnim potporama, uključujući i sekundarno zakonodavstvo.

3.   Vijeće za pridruživanje odlukom usvaja potrebna pravila za provedbu stavaka 1. i 2. u roku od pet godina od stupanja na snagu Sporazuma.

Do usvajanja tih pravila primjenjuju se odredbe Sporazuma o tumačenju i primjeni članaka VI., XVI. i XXIII. GATT-a kao pravila za provedbu stavka 1. točke (c) i odgovarajućih dijelova iz stavka 2.

4.

(a)

Za potrebe primjene odredaba stavka 1. točke (c) stranke prihvaćaju da se tijekom prvih pet godina od stupanja na snagu Sporazuma svaka državna potpora koju Jordan dodjeljuje poduzetnicima ocjenjuje uzimajući u obzir činjenicu da se Jordan smatra područjem koje je jednako područjima u Zajednici gdje je životni standard neuobičajeno nizak ili gdje postoji velika podzaposlenost, kako je opisano u članku 92. stavku (3) točki (a) Ugovora o osnivanju Europske zajednice.

Vijeće za pridruživanje, uzimajući u obzir gospodarsko stanje u Jordanu, odlučuje treba li to razdoblje produžiti za sljedeća petogodišnja razdoblja.

(b)

Svaka stranka osigurava transparentnost u području državnih potpora na način da, inter alia, godišnje izvješćuje drugu stranku o ukupnom iznosu i raspodjeli dodijeljene potpore te na zahtjev dostavlja podatke o programima državne potpore. Na zahtjev jedne stranke druga stranka osigurava podatke o određenim pojedinačnim slučajevima državne potpore.

5.   U odnosu na na proizvode iz glave II. poglavlja 2.:

stavak 1. točka (c) ne primjenjuje se,

svako postupanje suprotno stavku 1. točki (a) ocjenjuje se prema kriterijima koje je utvrdila Zajednica na temelju članaka 42. i 43. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, a posebno onim kriterijima utvrđenima u Uredbi Vijeća br. 26/62.

6.   Ako Zajednica ili Jordan smatraju da je određeno postupanje nespojivo s uvjetima iz stavka 1. i:

da nije regulirano na odgovarajući način u skladu s provedbenim pravilima iz stavka 3., ili

u nedostatku takvih pravila, te ako takvo postupanje uzrokuje ili prijeti uzrokovanjem ozbiljne štete interesima druge stranke ili materijalne štete njezinoj domaćoj industriji, uključujući njezin uslužni sektor,

one mogu poduzeti odgovarajuće mjere nakon konzultacija unutar Odbora za pridruživanje ili 30 radnih dana nakon upućivanja za takve konzultacije.

U pogledu postupanja nespojivih sa stavkom 1. točkom (c) ovog članka, takve se odgovarajuće mjere, u slučaju kada je GATT primjenjiv na njih, mogu usvojiti samo u skladu s postupcima i pod uvjetima utvrđenim GATT-om ili bilo kojim drugim odgovarajućim instrumentom dogovorenim pod njegovim pokroviteljstvom i koji je primjenjiv na stranke.

7.   Neovisno o ostalim suprotnim odredbama koje su usvojene u skladu sa stavkom 3., stranke razmjenjuju informacije uzimajući u obzir ograničenja koja nameću zahtjevi osiguravanja profesionalne i poslovne tajne.

Članak 54.

Ne dovodeći u pitanje svoje obveze preuzete ili koje trebaju preuzeti na temelju GATT-a, države članice i Jordan postupno prilagođavaju sve državne monopole tržišne naravi kako bi se osiguralo da do isteka pete godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma više ne postoji diskriminacija među državljanima država članica i Jordana s obzirom na uvjete nabave i prodaje robe. Odbor za pridruživanje obavješćuje se o mjerama koje su usvojene radi provedbe tog cilja.

Članak 55.

S obzirom na javna poduzeća i poduzeća kojima su dodijeljena posebna ili ekskluzivna prava, Vijeće za pridruživanje osigurava da se od pete godine od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma ne provode niti održavaju mjere koje bi narušavale trgovinu između Zajednice i Jordana u mjeri koja se protivi interesima stranaka. Ova odredba ne smije činjenično ili pravno ometati izvođenje posebnih funkcija dodijeljenih ovim poduzećima.

Članak 56.

1.   Prema odredbama ovog članka i Priloga VII., stranke dodjeljuju i osiguravaju odgovarajuću i učinkovitu zaštitu intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva u skladu s najvišim međunarodnim standardima, uključujući učinkovita sredstva za provedbu takvih prava.

2.   Stranke redovito preispituju provedbu ovog članka i Priloga VII. Ako se pojave problemi u području intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva koji utječu na trgovinske uvjete, obavljaju se žurne konzultacije na zahtjev bilo koje stranke radi postizanja obostrano zadovoljavajućih rješenja.

Članak 57.

Stranke teže smanjenju razlika u normizaciji i ocjeni sukladnosti. U tu svrhu stranke prema potrebi sklapaju sporazume o međusobnom priznavanju u području ocjene sukladnosti.

Članak 58.

Stranke su suglasne s ciljem postupne liberalizacije javne nabave. Vijeće za pridruživanje održava konzultacije o provođenju ovog cilja.

GLAVA V.

GOSPODARSKA SURADNJA

Članak 59.

Ciljevi

1.   Stranke se obvezuju pojačati gospodarsku suradnju u njihovom zajedničkom interesu i u skladu s općim ciljevima Sporazuma.

2.   Cilj je gospodarske suradnje podrška naporima samog Jordana u svrhu ostvarenja održivog gospodarskog i društvenog razvoja.

Članak 60.

Područje primjene

1.   Suradnja se prvenstveno usmjeruje na sektore koji pate od unutarnjih poteškoća ili su pod utjecajem cjelokupnog procesa liberalizacije jordanskoga gospodarstva, a posebno pod utjecajem liberalizacije trgovine između Zajednice i Jordana.

2.   Slično tome, suradnja se usmjeruje na područja koja bi vjerojatno mogla približiti gospodarstva Zajednice i Jordana, posebno ona područja koja će potaknuti rast i zapošljavanje.

3.   Stranke potiču gospodarsku suradnju između Jordana i drugih zemalja regije.

4.   Prilikom provedbe različitih sektora gospodarske suradnje uzima se u obzir očuvanje okoliša i ekološka ravnoteža za relevantna područja.

5.   Stranke se mogu sporazumjeti o proširenju gospodarske suradnje na druge sektore koji nisu obuhvaćeni odredbama ove glave.

Članak 61.

Metode i načini

Gospodarska se suradnja provodi posebno putem:

(a)

redovitoga gospodarskog dijaloga između stranaka koji obuhvaća sva područja makroekonomske politike;

(b)

redovite razmjene informacija i ideja u svim sektorima suradnje, uključujući sastanke dužnosnika i stručnjaka;

(c)

prijenosa savjeta, stručnosti i osposobljavanja;

(d)

provedbe zajedničkih aktivnosti poput seminara i radionica;

(e)

tehničke, administrativne i regulatorne pomoći;

(f)

poticanja zajedničkih pothvata.

Članak 62.

Regionalna suradnja

Stranke potiču akcije koje imaju regionalni učinak ili koje udružuju druge zemlje iz regije radi promicanja regionalne suradnje.

Takve akcije mogu uključivati:

trgovinu na intraregionalnoj razini,

pitanja okoliša,

razvoj gospodarske infrastrukture,

znanstveno i tehnološko istraživanje,

kulturna pitanja,

carinska pitanja.

Članak 63.

Obrazovanje i osposobljavanje

Stranke surađuju s ciljem utvrđivanja i primjene najučinkovitijih sredstava značajnog poboljšanja stanja obrazovanja i strukovnog osposobljavanja, posebno u odnosu na javna i privatna poduzeća, usluge vezane uz trgovinu, javnu administraciju i tijela, tehničke agencije, tijela za normizaciju i certificiranje te druge relevantne organizacije. U tom kontekstu posebna se pažnja posvećuje strukovnom osposobljavanju za industrijsko restrukturiranje.

Suradnja također potiče uspostavu veza između specijaliziranih tijela Zajednice i Jordana te promiče razmjenu informacija i iskustava te udruživanje tehničkih sredstava.

Članak 64.

Znanstvena i tehnološka suradnja

Suradnja ima za cilj:

(a)

poticanje uspostave trajnih veza između znanstvenih zajednica stranaka, posebno putem:

pristupa Jordana programima Zajednice u području istraživanja i razvoja u skladu s postojećim odredbama koje se odnose na sudjelovanje trećih zemalja,

sudjelovanja Jordana u mrežama decentralizirane suradnje,

promicanja sinergije između osposobljavanja i istraživanja;

(b)

jačanje istraživačkog kapaciteta Jordana;

(c)

poticanje tehnoloških inovacija, prijenosa novih tehnologija i širenja znanja i iskustva, posebno radi ubrzanja prilagodbe jordanskih industrijskih sposobnosti.

Članak 65.

Okoliš

1.   Cilj je suradnje spriječiti pogoršanje stanja okoliša, kontrolirati onečišćenja i osigurati racionalno korištenje prirodnih resursa radi osiguranja održivog razvoja i promicanja regionalnih projekata zaštite okoliša.

2.   Suradnja se posebno usredotočuje na:

širenje pustinje,

kakvoću morske vode te kontrolu i sprečavanje onečišćenja mora,

gospodarenje vodnim resursima,

prikladno korištenje energije,

gospodarenje otpadom,

utjecaj industrijskog razvoja na okoliš općenito, a posebno na sigurnost industrijskih postrojenja,

utjecaj poljoprivrede na kakvoću tla i vode,

obrazovanje i podizanje svijesti o okolišu,

korištenje naprednih alata za gospodarenje okolišem, metoda praćenja i nadzora okoliša, posebno uključujući korištenje Informacijskog sustava zaštite okoliša (EIS) te tehnika procjene utjecaja na okoliš,

salinizaciju.

Članak 66.

Industrijska suradnja

Suradnjom se posebno promiče i potiče:

industrijska suradnja između gospodarskih subjekata u Zajednici i u Jordanu, uključujući pristup Jordana mrežama Zajednice za uzajamno približavanje poslovnih djelatnosti i mrežama nastalima u kontekstu decentralizirane suradnje,

modernizacija i restrukturiranje jordanske industrije,

uspostava i promicanje okruženja povoljnog za razvoj privatnog poduzetništva u svrhu poticanja rasta i raznolikosti industrijske proizvodnje,

suradnja između malih i srednjih poduzeća u Zajednici i u Jordanu,

prijenos tehnologija, inovacije te istraživanje i razvoj,

diversifikacija industrijske proizvodnje u Jordanu,

jačanje ljudskih potencijala,

poboljšanje pristupa kreditima za financiranje ulaganja,

poticanje inovacija,

poboljšanje usluga informacijske potpore.

Članak 67.

Ulaganja i poticanje ulaganja

Cilj je suradnje stvaranje povoljnog i stabilnog okruženja za ulaganja u Jordanu. Suradnja podrazumijeva razvoj:

usklađenih i pojednostavljenih administrativnih postupaka; mehanizma za suinvestiranje, posebno za mala i srednja poduzeća obiju stranaka; te informacijskih kanala i sredstava za prepoznavanje prilika za ulaganje,

pravnog okvira koji vodi do ulaganja između dviju stranaka, prema potrebi putem sklapanja između država članica i Jordana sporazuma o zaštiti ulaganja te sporazuma o sprečavanju dvostrukog oporezivanja,

pristupa tržištu kapitala za financiranje proizvodnih ulaganja,

zajedničkih pothvata između jordanskih poduzeća i poduzeća Zajednice.

Članak 68.

Normizacija i ocjena sukladnosti

Suradnja u ovom području posebno je usmjerena na:

(a)

povećanje primjene pravila Zajednice u području normizacije, mjeriteljstva, standarda kakvoće i priznavanja sukladnosti;

(b)

podizanje razine jordanskih tijela za ocjenu sukladnosti s ciljem uspostavljanja sporazuma o međusobnom priznavanju ocjene sukladnosti pravodobno i u izvedivoj mjeri;

(c)

razvijanje struktura i tijela za zaštitu intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva, za normizaciju i za određivanje standarda kakvoće.

Članak 69.

Usklađivanje zakonodavstva

Stranke ulažu maksimalne napore u usklađivanje svojih odgovarajućih zakonodavstava kako bi se olakšala provedba ovog Sporazuma.

Članak 70.

Financijske usluge

Stranke surađuju radi usklađivanja svojih normi i pravila, a posebno radi:

(a)

jačanja i restrukturiranja financijskog sektora u Jordanu;

(b)

poboljšanja računovodstvenih, nadzornih i regulatornih sustava u sektorima bankarstva, osiguranja i drugim financijskom sektorima u Jordanu.

Članak 71.

Poljoprivreda

Stranke suradnju posebno usmjeravaju na:

potporu svojim politikama provedenima radi diversifikacije proizvodnje,

promicanje ekološki prihvatljive poljoprivrede,

uspostavu čvršćih veza između poduzeća, skupina i organizacija koje predstavljaju obrte i zanimanja u Jordanu i Zajednici na dobrovoljnoj osnovi,

tehničku pomoć i osposobljavanje,

usklađivanje fitosanitarnih i veterinarskih normi,

integrirani ruralni razvoj, uključujući poboljšanje u osnovnim uslugama i razvoj pripadajućih gospodarskih djelatnosti,

suradnju između ruralnih regija, razmjenu tehnološkog znanja i iskustva (know-how) koji se odnose na ruralni razvoj.

Članak 72.

Promet

Cilj je suradnje:

restrukturirati i modernizirati cestovne i lučke infrastrukture i infrastrukture zračnih luka povezanih s glavnim transeuropskim komunikacijskim pravcima od zajedničkog interesa,

uspostaviti i osnažiti operativne standarde usporedive s onima koji prevladavaju u Zajednici,

unaprijediti tehničku opremu do standarda Zajednice za cestovni/željeznički promet, prijevoz i prekrcaj kontejnera,

postupno ublažiti uvjete provoza,

poboljšati upravljanje zračnim lukama, kontrolu željeznica i zračnog prometa, uključujući suradnju između relevantnih nacionalnih tijela.

Članak 73.

Informacijske infrastrukture i telekomunikacije

Suradnja je usmjerena na:

(a)

telekomunikacije općenito;

(b)

normizaciju, ispitivanje sukladnosti i odobravanje informacijske tehnologije i telekomunikacija;

(c)

širenje novih informacijskih tehnologija, posebno u odnosu na mreže i međusobnu povezanost mreža (ISDN – digitalna mreža integriranih usluga i EDI - elektronička razmjena podataka);

(d)

poticanje istraživanja i razvoja novih komunikacijskih sredstava i sredstava informacijske tehnologije radi razvoja tržišta opreme, usluga i aplikacija povezanih s informacijskom tehnologijom, komunikacijama, uslugama i instalacijama.

Članak 74.

Energetika

Prioritetna su područja suradnje:

promicanje obnovljive energije i autohtonih energetskih izvora,

promicanje štednje energije i energetske učinkovitosti,

primijenjena istraživanja mreža baza podataka u gospodarskim i društvenim područjima, posebno povezujući jordanske operatere i operatere Zajednice,

potpora modernizaciji i razvoju energetskih mreža i njihovom povezivanju na mreže Zajednice.

Suradnja je također usmjerena na olakšavanje provoza plina, nafte i električne energije.

Članak 75.

Turizam

Prioriteti suradnje u ovom području su:

poboljšanje poznavanja turističke industrije i osiguranje veće dosljednosti politika koje utječu na turizam,

promicanje dobre sezonske rasprostranjenosti turizma,

promicanje suradnje između regija i gradova susjednih zemalja,

poboljšanje pružanja informacija turistima te zaštite njihovih interesa,

isticanje važnosti kulturnog nasljeđa za turizam,

osiguranje održavanja odgovarajućeg uzajamnog djelovanja između turizma i zaštite okoliša,

učiniti turizam konkurentnijim putem potpore povećanom profesionalizmu, posebno u odnosu na upravljanje hotelima,

razmjena informacija o planiranim projektima turističkog razvoja i turističkog marketinga, turističkim sajmovima, izložbama, skupovima i publikacijama.

Članak 76.

Carine

1.   Stranke se obvezuju razvijati carinsku suradnju kako bi osigurale poštovanje trgovinskih odredaba. Suradnja je posebno usmjerena na:

(a)

pojednostavljivanje kontrola i postupaka koji se odnose na carinjenje robe;

(b)

korištenje jedinstvene carinske deklaracije i povezivanje tranzitnih sustava Zajednice i Jordana.

2.   Ne dovodeći u pitanje ostale oblike suradnje predviđene ovim Sporazumom, posebno u borbi protiv droge i pranja novca, administrativna tijela stranaka pružaju međusobnu pomoć u skladu s odredbama Protokola 4.

Članak 77.

Suradnja u području statistike

Glavni je cilj suradnje u ovom području usklađivanje metodologije radi stvaranja pouzdane osnove za vođenje statistike o trgovini, stanovništvu, migraciji te općenito o svim područjima obuhvaćenima ovim Sporazumom i podesnima za uvođenje statistike.

Članak 78.

Pranje novca

1.   Stranke surađuju posebno s ciljem sprečavanja uporabe svojih financijskih sustava za pranje prihoda stečenih kaznenim djelima općenito, a posebno nezakonitom trgovinom drogom.

2.   Suradnja u tom području posebno uključuje tehničku i administrativnu pomoć radi utvrđivanja standarda povezanih s borbom protiv pranja novca, istovjetnih onima koje su usvojili Zajednica i druga relevantna međunarodna tijela, a posebno Financial Action Task Force (FATF).

Članak 79.

Borba protiv droge

1.   Stranke posebno surađuju radi:

poboljšanja učinkovitosti politika i mjera za sprečavanje opskrbe i nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima te smanjenja zlouporabe tih sredstava,

poticanja zajedničkog pristupa smanjenju njihove nezakonite potrošnje.

2.   Stranke u skladu sa svojim odnosnim zakonodavstvom zajednički utvrđuju strategije i primjerene načine suradnje za postizanje ovih ciljeva. Njihove aktivnosti, osim zajedničkih aktivnosti, predmet su konzultacija i bliske suradnje.

U ovim aktivnostima mogu sudjelovati relevantna tijela javnog i privatnog sektora u skladu sa svojim ovlastima, surađujući s nadležnim tijelima Jordana, Zajednice i njezinih država članica.

3.   Suradnja ima oblik razmjene informacija i, prema potrebi, zajedničkih aktivnosti na:

osnivanju ili proširenju socijalnih i zdravstvenih ustanova te informativnih centara za liječenje i rehabilitaciju ovisnika o drogama,

provedbi projekata u području sprečavanja, osposobljavanja i epidemiološkog istraživanja,

utvrđivanju normi u odnosu na sprečavanje zlouporabe prekurzora i ostalih osnovnih sastojaka korištenih za nezakonitu proizvodnju opojnih droga i psihotropnih tvari, istovjetnih onima koje su usvojili Zajednica i predmetna međunarodna tijela, posebno Chemical Action Task Force (CATF).

GLAVA VI.

SURADNJA U SOCIJALNIM I KULTURNIM PITANJIMA

POGLAVLJE 1.

SOCIJALNI DIJALOG

Članak 80.

1.   Uspostavlja se redoviti dijalog između stranaka o svim društvenim pitanjima od zajedničkog interesa.

2.   Ovaj dijalog koristi se za pronalaženje načina i sredstava poticanja napretka kada je riječ o kretanju radnika i jednakom postupanju te socijalnoj integraciji jordanskih državljana i državljana Zajednice koji zakonito borave u zemlji domaćinu.

3.   Dijalog je usmjeren na probleme u vezi s:

(a)

uvjetima života i rada migrantskih zajednica;

(b)

migracijom;

(c)

nezakonitom imigracijom i uvjetima za repatrijaciju ilegalnih imigranata prema zakonodavstvu o boravištu i poslovnom nastanu u zemlji domaćinu;

(d)

projektima i programima o jednakom postupanju prema jordanskim državljanima i državljanima Zajednice, uzajamnom podizanju svijesti o kulturama i civilizacijama, razvoju tolerancije i uklanjanju diskriminacije.

Članak 81.

Socijalni se dijalog provodi na istoj razini i prati iste procedure kao i one koje su predviđene u glavi I. ovog Sporazuma, a koje se mogu koristiti kao okvir za ovaj dijalog.

POGLAVLJE 2.

MJERE SURADNJE U PODRUČJU SOCIJALNE POLITIKE

Članak 82.

1.   Stranke potvrđuju važnost društvenog razvoja koji bi trebao dolaziti zajedno s bilo kojim gospodarskim razvojem. Poseban prioritet pridaju poštovanju osnovnih socijalnih prava.

2.   Kako bi se učvrstila suradnja u području socijalne politike između stranaka, poduzimaju se mjere i programi po svakom pitanju od njihovog interesa.

Prioritet se daje sljedećim mjerama:

(a)

smanjenju migracijskog pritiska putem otvaranja radnih mjesta i razvoja osposobljavanja na područjima s visokom stopom iseljavanja;

(b)

ponovnoj integraciji repatriranih ilegalnih imigranata;

(c)

promicanju uloge žena u socijalnom i gospodarskom razvoju, posebno putem obrazovanja i medija, u skladu s jordanskom politikom u tom području;

(d)

razvoju i konsolidaciji jordanskog programa planiranja obitelji te zaštite majke i djeteta;

(e)

poboljšanju sustava socijalne sigurnosti;

(f)

poboljšanju sustava zdravstvenog osiguranja;

(g)

poboljšanju životnih uvjeta u siromašnim, gusto naseljenim područjima;

(h)

provedbi i financiranju programa razmjene i rekreacije za mješovite skupine mladih Jordanaca i Europljana s boravištem u državama članicama radi promicanja uzajamnog kulturnog razumijevanja i tolerancije.

Članak 83.

Projekti suradnje mogu se koordinirati s državama članicama i odgovarajućim međunarodnim organizacijama.

Članak 84.

Vijeće za pridruživanje osniva radnu skupinu do kraja prve godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma. Njezina je zadaća trajno i redovito ocjenjivanje provedbe odredaba poglavlja 1. i 2.

POGLAVLJE 3.

KULTURNA SURADNJA I RAZMJENA INFORMACIJA

Članak 85.

1.   Radi poticanja međusobnog poznavanja i razumijevanja i u skladu s već razvijenim projektima u tu svrhu, stranke se obvezuju u duhu uzajamnog kulturnog poštovanja postaviti čvrste temelje trajnog kulturnog dijaloga te promicati dugoročnu kulturnu suradnju u bilo kojem odgovarajućem području aktivnosti.

2.   Pri izradi projekata i programa suradnje i zajedničkih aktivnosti stranke posebnu pozornost pridaju mladima, samoizražavanju i komunikacijskim vještinama koristeći pisane i audiovizualne medije, pitanjima očuvanja kulturnog nasljedstva te širenju kulture.

3.   Stranke su suglasne da se postojeći programi kulturne suradnje u Zajednici i državama članicama mogu proširiti na Jordan.

4.   Stranke promiču aktivnosti od zajedničkog interesa u području informacija i komunikacija.

GLAVA VII.

FINANCIJSKA SURADNJA

Članak 86.

Radi postizanja ciljeva ovog Sporazuma, paket financijske suradnje stavlja se na raspolaganje Jordanu u skladu s odgovarajućim postupcima i potrebnim financijskim sredstvima.

Nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma obje stranke dogovaraju navedene postupke koristeći najprimjerenije instrumente.

Pored područja obuhvaćenih glavama V. i VI. Sporazuma, financijska se suradnja usmjerava i na:

promicanje reformi čiji je cilj modernizacija gospodarstva,

unapređivanje gospodarske infrastrukture,

promicanje privatnih ulaganja i otvaranja novih radnih mjesta,

reagiranje na gospodarske posljedice koje za Jordan ima postupno uvođenje područja slobodne trgovine, posebno unapređivanjem i restrukturiranjem industrije,

podržavanje politika koje se provode u društvenom sektoru.

Članak 87.

U okviru postojećih financijskih instrumenata Zajednice usmjerenih na potporu programa strukturne prilagodbe u mediteranskim zemljama i blisko surađujući s jordanskim nadležnim tijelima i drugim donatorima, posebno s drugim međunarodnim financijskim institucijama, Zajednica će ispitati prikladne načine potpore strukturnim politikama koje provodi Jordan radi ponovne uspostave financijske ravnoteže u ključnim financijskim aspektima i poticanja stvaranja gospodarskog ozračja koje vodi do povećanog rasta, uz istodobno poboljšavanje socijalne dobrobiti stanovništva.

Članak 88.

Kako bi osigurale usklađen pristup rješavanju svih iznimnih makroekonomskih i financijskih problema koji mogu nastati kao rezultat provedbe ovog Sporazuma, stranke koriste redoviti gospodarski dijalog predviđen u glavi V. kako bi posvetile posebnu pozornost praćenju trgovinskih i financijskih trendova u odnosima između Zajednice i Jordana.

GLAVA VIII.

INSTITUCIONALNE, OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 89.

Ovim se osniva Vijeće za pridruživanje koje se sastaje na ministarskoj razini jednom godišnje i kada to okolnosti zahtijevaju, na inicijativu svojeg predsjedavajućeg i u skladu s uvjetima utvrđenima Poslovnikom Vijeća.

Vijeće razmatra sva važna pitanja koja se pojave u okviru ovog Sporazuma i sva druga bilateralna ili međunarodna pitanja od zajedničkog interesa.

Članak 90.

1.   Vijeće za pridruživanje čine članovi Vijeća Europske unije i članovi Komisije Europskih zajednica, s jedne strane, i članovi Vlade Jordana, s druge strane.

2.   Članovi Vijeća za pridruživanje mogu odrediti da budu zastupljeni u skladu s odredbama utvrđenima u njegovom Poslovniku.

3.   Vijeće za pridruživanje donosi svoj Poslovnik.

4.   Vijećem za pridruživanje naizmjence predsjedava član Vijeća Europske unije i član Vlade Jordana, u skladu s odredbama utvrđenima u njegovom Poslovniku.

Članak 91.

Radi ostvarenja ciljeva ovog Sporazuma Vijeće za pridruživanje ovlašteno je donositi odluke u slučajevima koji su predviđeni u Sporazumu.

Donesene odluke obvezujuće su za stranke, koje poduzimaju mjere potrebne za provedbu donesenih odluka. Vijeće za pridruživanje također može davati odgovarajuće preporuke.

Vijeće svoje odluke i preporuke sastavlja na temelju dogovora dviju stranaka.

Članak 92.

1.   Podložno ovlastima Vijeća, ovim se osniva Odbor za pridruživanje koji je odgovoran za provedbu Sporazuma.

2.   Vijeće za pridruživanje može potpuno ili djelomično prenijeti bilo koju svoju ovlast na Odbor za pridruživanje.

Članak 93.

1.   Odbor za pridruživanje, koji se sastaje na službenoj razini, čine predstavnici članova Vijeća Europske unije i članova Komisije Europskih zajednica, s jedne strane, i predstavnici Vlade Jordana, s druge strane.

2.   Odbor za pridruživanje donosi svoj Poslovnik.

3.   Odborom za pridruživanje naizmjence predsjedava predstavnik Predsjedništva Vijeća Europske unije i predstavnik Vlade Jordana.

Članak 94.

1.   Odbor za pridruživanje ovlašten je donositi odluke o upravljanju Sporazumom, kao i u područjima za koja mu je Vijeće prenijelo svoje ovlasti.

2.   Odbor svoje odluke sastavlja na temelju dogovora dviju stranaka. Te su odluke obvezujuće za stranke, koje poduzimaju mjere potrebne za provedbu donesenih odluka.

Članak 95.

Vijeće za pridruživanje može donijeti odluku o osnivanju bilo koje radne skupine ili tijela potrebnog za provedbu Sporazuma.

Članak 96.

Vijeće za pridruživanje poduzima sve odgovarajuće mjere za olakšavanje suradnje i kontakata između Europskog parlamenta i Jordanskog parlamenta.

Članak 97.

1.   Svaka stranaka može Vijeću za pridruživanje uputiti bilo koji spor koji se odnosi na primjenu ili tumačenje ovog Sporazuma.

2.   Vijeće za pridruživanje može riješiti spor odlukom.

3.   Svaka je stranka obvezna poduzeti mjere potrebne za provedbu odluke iz stavka 2.

4.   U slučaju da nije moguće riješiti spor u skladu sa stavkom 2. ovog članka, bilo koja stranka može obavijestiti drugu o imenovanju arbitra; druga strana mora potom imenovati drugog arbitra u roku od dva mjeseca. Za potrebe primjene ovog postupka Zajednica i države članice smatraju se jednom strankom u sporu.

Vijeće za pridruživanje imenuje trećeg arbitra.

Odluke arbitara donose se većinom glasova.

Svaka stranka u sporu mora poduzeti korake potrebne za provedbu odluke arbitara.

Članak 98.

Ništa u ovom Sporazumu ne sprečava stranku da poduzme mjere:

(a)

koje smatra nužnima kako bi spriječila otkrivanje informacija suprotnih njezinim ključnim sigurnosnim interesima;

(b)

koje se odnose na proizvodnju ili trgovinu oružjem, streljivom ili ratnim materijalom ili na istraživanje, razvoj ili proizvodnju koji su nužni za obrambene svrhe, pod uvjetom da takve mjere ne narušavaju uvjete tržišnog natjecanja u odnosu na proizvode koji nisu namijenjeni u izričito vojne svrhe;

(c)

koje smatra ključnima za vlastitu sigurnost u slučaju ozbiljnih unutarnjih poremećaja koji utječu na očuvanje zakona i reda, u vrijeme rata ili ozbiljne međunarodne napetosti koja predstavlja ratnu prijetnju ili radi ispunjavanja obveza koje je prihvatila radi očuvanja mira i međunarodne sigurnosti.

Članak 99.

U područjima obuhvaćenima ovim Sporazumom i ne dovodeći u pitanje posebne odredbe koje on sadrži:

režimi koje Jordan primjenjuje u odnosu na Zajednicu ne smiju dovesti ni do kakve diskriminacije između država članica, njihovih državljana ili njihovih trgovačkih društava ili poduzeća,

režimi koje Zajednica primjenjuje u odnosu na Jordan ne smiju dovesti ni do diskriminacije između jordanskih državljana ili njegovih trgovačkih društava ili poduzeća.

Članak 100.

U pogledu izravnog oporezivanja, nijedna odredba ovog Sporazuma neće prouzročiti:

proširenje fiskalnih povlastica koje je odobrila bilo koja stranka bilo kojim međunarodnim sporazumom ili dogovorom koji je za nju obvezujući,

sprečavanje bilo koje stranke da usvoji ili primijeni bilo koje mjere namijenjene sprečavanju izbjegavanja ili utaje poreza,

uskraćivanje pravu bilo kojoj stranci da primjeni odgovarajuće odredbe svojeg poreznog zakonodavstva na porezne obveznike koji nisu u istovjetnoj situaciji, posebno u pogledu mjesta boravišta.

Članak 101.

1.   Stranke poduzimaju sve općenite ili posebne mjere koje su potrebne za ispunjavanje njihovih obveza prema ovom Sporazumu. One će se pobrinuti da se postignu ciljevi utvrđeni Sporazumom.

2.   Ako jedna od stranaka smatra da je druga stranka propustila ispuniti neku obvezu iz Sporazuma, ona može poduzeti odgovarajuće mjere. Prije toga, osim u osobito hitnim slučajevima, ona dostavlja Vijeću za pridruživanje sve relevantne informacije koje su potrebne za temeljito ispitivanje situacije radi pronalaženja rješenja koje je prihvatljivo strankama.

Pri odabiru mjera prednost se mora dati onim mjerama koje najmanje narušavaju funkcioniranje Sporazuma. O tim se mjerama odmah obavješćuje Vijeće za pridruživanje i one su predmet konzultacija unutar Vijeća za pridruživanje ako to druga stranka zatraži.

Članak 102.

Protokoli 1. do 4. i prilozi I. do VII. čine sastavni dio ovog Sporazuma. Izjave i razmjene pisama pojavljuju se u završnom aktu, koji isto tako čini sastavni dio ovog Sporazuma.

Članak 103.

Za potrebe ovog Sporazuma, pojam „stranke” znači Zajednica ili države članice ili Zajednica i države članice, u skladu s njihovim odnosnim ovlastima, s jedne strane, i Jordan, s druge strane.

Članak 104.

Sporazum se sklapa na neograničeno razdoblje.

Svaka stranka može otkazati Sporazum uz obavijest o tome drugoj stranci. Sporazum se prestaje primjenjivati šest mjeseci od dana takve obavijesti.

Članak 105.

Ovaj se sporazum primjenjuje, s jedne strane, na područjima na kojima se primjenjuju Ugovor o osnivanju Europske zajednice i Ugovor o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik i pod uvjetima utvrđenima u tim Ugovorima te, s druge strane, na državnom području Jordana.

Članak 106.

Ovaj Sporazum, sastavljen u po dva primjerka na danskom, engleskom, finskom, francuskom, grčkom, nizozemskom, njemačkom, portugalskom, španjolskom, švedskom, talijanskom i arapskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan, pohranjuje se u Glavnom tajništvu Vijeća Europske unije.

Članak 107.

1.   Stranke odobravaju ovaj Sporazum u skladu sa svojim postupcima.

Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon dana kada su stranke jedna drugu obavijestile o dovršetku postupaka iz prvog stavka.

2.   Stupanjem na snagu ovaj Sporazum zamjenjuje Sporazum o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Hašemitske Kraljevine Jordana te Sporazum između država članica Europske zajednice za ugljen i čelik i Hašemitske Kraljevine Jordana, koji su potpisani u Bruxellesu 18. siječnja 1977.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles, den fireogtyvende november nitten hundrede og sygoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the twenty-fourth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro novembre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste november negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Novembro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde november nittonhundranittiosju.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

Pela República Portuguesa

Image

Suomen tasavallan puolesta

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

Image

Image


POPIS PRILOGA

PRILOG I.:

Popis industrijskih proizvoda podrijetlom iz Jordana za koje Zajednica može zadržati poljoprivrednu komponentu iz članka 10. stavka 1.

PRILOG II.:

Popis industrijskih proizvoda podrijetlom iz Zajednice za koje Jordan može zadržati poljoprivrednu komponentu iz članka 10. stavka 2. i članka 11. stavka 2.

PRILOG III.:

Popisi industrijskih proizvoda podrijetlom iz Zajednice na koje se prilikom uvoza u Jordan primjenjuje raspored ukidanja carina iz članka 11. stavaka 3. i 4.

PRILOG IV.:

Popis industrijskih proizvoda podrijetlom iz Zajednice iz članka 11. stavka 5.

PRILOG V.:

Popis pridržanih prava Zajednice iz članka 30. stavka 1. točke (b) (pravo poslovnog nastana)

PRILOG VI.:

Popis pridržanih prava Jordana iz članka 30. stavka 2. točke (a) (pravo poslovnog nastana)

PRILOG VII.:

Intelektualno, industrijsko i trgovačko vlasništvo iz članka 56.

PRILOG I.

Popis proizvoda iz članka 10. stavka 1.

oznaka KN

Naziv

0403

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, neovisno jesu li koncentrirani ili sadrže dodani šećer ili druga sladila ili su aromatizirani ili sadrže dodano voće, orašaste plodove ili kakao ili ne:

0403 10 51 do 0403 10 99

– – Jogurt, aromatizirani ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom

0403 91 71 do 0403 90 99

– – Ostalo, aromatizirano ili s dodanim voćem, orasima ili kakaom

0405

Maslac i ostale masti i ulja, dobiveni od mlijeka; mliječni namazi:

0405 20

– mliječni namazi:

0405 20 10

– – s masenim udjelom masti od 39 % ili većim, ali manjim od 60 %

0405 20 30

– – s masenim udjelom masti od 60 % ili većim, ali ne većim od 75 %

0710 40 00

Kukuruz šećerac (nekuhani ili kuhan u pari ili vodi), smrznut

0711 90 30

Kukuruz šećerac, privremeno konzerviran (na primjer, sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumporenoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u tom stanju neprikladan za neposrednu potrošnju

ex 1517

Margarin; jestive mješavine ili pripravci od masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja ili njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516:

1517 10 10

– Margarin, isključujući tekući margarin, s masenim udjelom mliječnih masti od 10 %, ali ne većim od 15 %

1517 90 10

– Ostali, s masenim udjelom mliječnih masti od 10 %, ali ne većim od 15 %

1702 50 00

Kemijski čista fruktoza

ex 1704

Šećerni proizvodi (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa; osim ekstrakta slatkog korijena, s masenim udjelom saharoze većim od 10 %, ali bez dodatka drugih tvari, osim proizvoda obuhvaćenih oznakom KN 1704 90 91

1806

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi s kakaom

ex 1901

Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta, bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 40 %, računano s potpuno odmašćenom osnovom, nisu spomenuti ni uključeni na drugom mjestu; prehrambeni proizvodi od robe iz tarifnih brojeva 0401 do 0404, bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 5 %, računano s potpuno odmašćenom osnovom, nisu spomenuti ni uključeni na drugom mjestu, osim proizvoda obuhvaćenih oznakom KN 1901 90 91

ex 1902

Tjestenina, osim punjene tjestenine obuhvaćene oznakama KN 1902 20 10 i 1902 20 30; kuskus, neovisno je li pripremljen ili ne

1903 00 00

Tapioka i nadomjesci tapioke, pripremljeni od škroba, u obliku pahuljica, zrnaca, kuglica ili sličnih oblika

1904

Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (na primjer, kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili u obliku pahuljica ili drukčije obrađenih zrna (osim brašna, prekrupe i krupice), pretkuhane ili drukčije pripremljene, nisu spomenute ni uključene na drugom mjestu

1905

Kruh, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi, neovisno sadrže li kakao ili ne; hostije, prazne kapsule vrsta prigodnih za farmaceutsku uporabu, pečene oblate, rižin papir i slični proizvodi

2001 90 30

Kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran u octu ili octenoj kiselini

2001 90 40

Jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi biljaka s masenim udjelom škroba 5 % ili većim, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini

2004 10 91

Krumpir u obliku brašna, krupice ili pahuljica, pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznut

2004 90 10

Kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznut

2005 20 10

Krumpir u obliku brašna, krupice ili pahuljice, pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznut

2005 80 00

Kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznut

2008 99 85

Kukuruz, osim kukuruza šećerca (Zea mays var. saccharata) drukčije pripremljen ili konzerviran, bez dodanog alkohola ili šećera

2008 99 91

Jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi biljaka, s masenim udjelom škroba 5 % ili većim, pripremljen ili konzerviran na drugi način, bez dodanog alkohola ili šećera

2101 12 98

Pripravci na osnovi kave

2101 20 98

Pripravci na osnovi čaja ili mate-čaja

2101 30 19

Prženi nadomjesci kave, osim pržene cikorije

2101 30 99

Ekstrakti, esencije i koncentrati prženih nadomjestaka kave, osim onih od pržene cikorije

2102 10 31

2102 10 39

Pekarski kvasci

2105 00

Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi, neovisno sadrže li kakao ili ne

ex 2106

Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti ni uključeni na drugom mjestu, osim proizvoda obuhvaćenih oznakama KN 2106 10 20, 2106 90 20 i 2106 90 92 i osim aromatiziranih ili obojenih šećernih sirupa obuhvaćenih oznakama KN 2106 90 30 do 2106 90 59

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

Bezalkoholna pića, osim voćnih sokova ili sokova od povrća iz tarifnog broja 2009, koja sadrže proizvode iz oznaka KN 0401 do 0404 ili masti dobivene od proizvoda iz oznaka KN 0401 do 0404

2905 43 00

Manitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

ex 3501

Kazein, kazeinati i ostali derivati kazeina

ex 3505 10

Dekstrini i drugi modificirani škrobovi, osim esterificiranih i eterificiranih škrobova iz oznake KN 3505 10 50

3505 20

Ljepila na osnovi škroba ili dekstrina ili drugih modificiranih škrobova

3809

Sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja ili fiksiranje bojila te ostali proizvodi i pripravci (na primjer, sredstva za apreturu i sredstva za nagrizanje), vrsta koje se rabe u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj ili sličnim industrijama, nisu spomenuti ni uključeni na drugom mjestu:

3809 10

– na osnovi škrobnih tvari

3824 60

Sorbitol, osim onog iz podbroja 2905 44

PRILOG II.

Popis proizvoda iz članka 10. stavka 2. i članka 11. stavka 2.

oznaka KN

Naziv

0403

Mlaćenica, kiselo mlijeko, kiselo vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, neovisno jesu li koncentrirani ili sadrže dodani šećer ili druga sladila ili su aromatizirani ili sadrže dodano voće, orašaste plodove ili kakao ili ne:

0403 10 51 do 0403 10 99

– – Jogurt, aromatizirani ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom

0403 90 71 do 0403 90 99

– – Ostalo, aromatizirano ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom

0405

Maslac i ostale masti i ulja, dobiveni od mlijeka; mliječni namazi:

0405 20

– mliječni namazi:

0405 20 10

– – s masenim udjelom masti od 39 % ili većim, ali manjim od 60 %

0405 20 30

– – s masenim udjelom masti od 60 % ili većim, ali ne većim od 75 %

0710 40 00

Kukuruz šećerac (nekuhani ili kuhan u pari ili vodi), smrznut

0711 90 30

Kukuruz šećerac privremeno konzerviran (na primjer, sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumporenoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u tom stanju neprikladan za neposrednu potrošnju

ex 1517

Margarin; jestive mješavine ili pripravci od masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja ili njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516:

1517 10 10

– Margarin, isključujući tekući margarin, s masenim udjelom mliječnih masti od 10 %, ali ne većim od 15 %

1517 90 10

– Ostali, s masenim udjelom mliječnih masti od 10 %, ali ne većim od 15 %

1520 00 00

Glicerin, sirov; glicerinske vode i lužine

1702 50 00

Kemijski čista fruktoza

1704

Šećerni proizvodi (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa

1803

Kakao pasta, neovisno je li odmašćena ili ne

1805

Kakao prah, bez dodanog šećera ili drugih sladila

1806

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi s kakaom

1901

Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta, bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 40 %, računano s potpuno odmašćenom osnovom, nisu spomenuti ni uključeni na drugom mjestu; prehrambeni proizvodi od robe iz tarifnih brojeva 0401 do 0404, bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 5 %, računano s potpuno odmašćenom osnovom, nisu spomenuti ni uključeni na drugom mjestu

ex 1902

Tjestenina, osim punjene tjestenine obuhvaćene oznakama KN 1902 20 10 i 1902 20 30; kuskus, neovisno je li pripremljen ili ne

1903 00 00

Tapioka i nadomjesci tapioke, pripremljeni od škroba u obliku pahuljica, zrnaca, kuglica ili sličnih oblika

1904

Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (na primjer, kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili u obliku pahuljica ili drukčije obrađenih zrna (osim brašna, prekrupe i krupice), pretkuhane ili drukčije pripremljene, nisu spomenute ni uključene na drugom mjestu

1905

Kruh, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi, neovisno sadrže li kakao ili ne; hostije, prazne kapsule vrsta prigodnih za farmaceutsku uporabu, pečene oblate, rižin papir i slični proizvodi

2001 90 30

Kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran u octu ili octenoj kiselini

2001 90 40

Jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi biljaka s masenim udjelom škroba 5 % ili većim, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini

2004 10 91

Krumpir u obliku brašna, krupice ili pahuljica, pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznut

2004 90 10

Kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznut

2005 20 10

Krumpir u obliku brašna, krupice ili pahuljice, pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznut

2005 80 00

Kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznut

2008 99 85

Kukuruz, osim kukuruza šećerca (Zea mays var. saccharata) drukčije pripremljeni ili konzervirani, bez dodanog alkohola ili šećera

2008 99 91

Jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi biljaka, s masenim udjelom škroba 5 % ili većim, pripremljen ili konzerviran na drugi način, bez dodanog alkohola ili šećera

2101 12 98

Pripravci na osnovi kave

2101 20 98

Pripravci na osnovi čaja ili mate-čaja

2101 30 19

Prženi nadomjesci kave, osim pržene cikorije

2101 30 99

Ekstrakti, esencije i koncentrati prženih nadomjestaka kave, osim onih od pržene cikorije

2105

Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi, neovisno sadrže li kakao ili ne

2106

Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti ni uključeni na drugom mjestu

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

Bezalkoholna pića, osim voćnih sokova ili sokova od povrća iz tarifnog broja 2009, koja sadrže proizvode iz oznaka KN 0401 do 0404 ili masti dobivene od proizvoda iz oznaka KN od 0401 do 0404

2208

Nedenaturirani etilni alkohol alkoholne jakosti manje od 80 % volumena; žestoka pića, likeri i ostala alkoholna pića

2905 43 00

Manitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

ex 3501

Kazein, kazeinati i ostali derivati kazeina

ex 3505 10

Dekstrini i drugi modificirani škrobovi, isključujući esterificirane i eterificirane škrobove iz oznake KN 3505 10 50

3505 20

Ljepila na osnovi škroba ili dekstrina ili drugih modificiranih škrobova

3809

Sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja ili fiksiranje bojila te ostali proizvodi i pripravci (na primjer, sredstva za apreturu i sredstva za nagrizanje), vrsta koje se rabe u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj ili sličnim industrijama, koji nisu spomenuti ni uključeni na drugom mjestu:

3809 10

– na osnovi škrobnih tvari

3824

Pripremljena vezivna sredstva za ljevaoničke kalupe ili jezgre; kemijski proizvodi i pripravci kemijske ili srodnih industrija (uključujući one koji se sastoje od mješavine prirodnih proizvoda), nisu spomenuti ni uključeni na drugom mjestu:

3824 60

– Sorbitol, osim onog iz podbroja 2905 44

PRILOG III.

Popisi industrijskih proizvoda podrijetlom iz Zajednice na koje se prilikom uvoza u Jordan primjenjuje raspored ukidanja carina iz članka 11. stavaka 3. i 4.

Popis A

 

0501 00 000

 

0502 10 000

 

0502 90 000

 

0503 00 000

 

0505 10 000

 

0505 90 000

 

0506 10 000

 

0506 90 000

 

0507 10 000

 

0507 90 000

 

0508 00 000

 

1302 32 100

 

1401 10 000

 

1401 20 000

 

1401 90 000

 

1402 10 000

 

1402 90 000

 

1403 10 000

 

1403 90 000

 

1404 10 900

 

1404 20 000

 

1404 90 100

 

1520 00 100

 

1521 90 900

 

1804 00 000

 

1805 00 100

 

1901 10 100

 

1901 10 200

 

1901 90 200

 

2106 10 100

 

2106 90 300

 

2106 90 400

 

2106 90 600

 

2503 00 000

 

2504 10 000

 

2504 90 000

 

2507 00 000

 

2508 10 000

 

2508 20 000

 

2508 30 000

 

2508 40 000

 

2508 50 000

 

2508 60 000

 

2508 70 000

 

2509 00 000

 

2510 10 000

 

2510 20 000

 

2511 10 000

 

2511 20 000

 

2512 00 000

 

2513 19 000

 

2513 20 100

 

2514 00 000

 

2519 10 000

 

2519 90 000

 

2520 20 100

 

2524 00 000

 

2526 10 000

 

2526 20 000

 

2528 10 000

 

2528 90 000

 

2530 90 200

 

2530 90 300

 

2601 11 000

 

2601 12 000

 

2601 20 000

 

2602 00 000

 

2603 00 000

 

2604 00 000

 

2605 00 000

 

2606 00 000

 

2607 00 000

 

2608 00 000

 

2609 00 000

 

2610 00 000

 

2611 00 000

 

2612 10 000

 

2612 20 000

 

2613 10 000

 

2613 90 000

 

2614 00 000

 

2615 10 000

 

2615 90 000

 

2616 10 000

 

2616 90 000

 

2617 10 000

 

2617 90 000

 

2618 00 000

 

2619 00 000

 

2620 11 000

 

2620 19 000

 

2620 20 000

 

2620 30 000

 

2620 40 000

 

2620 50 000

 

2620 90 000

 

2621 00 000

 

2701 11 000

 

2701 12 000

 

2701 19 000

 

2701 20 000

 

2702 10 000

 

2702 20 000

 

2703 00 000

 

2704 00 000

 

2705 00 000

 

2706 00 000

 

2707 10 000

 

2707 20 000

 

2707 30 000

 

2707 40 000

 

2707 50 000

 

2707 60 000

 

2707 91 000

 

2707 99 000

 

2708 10 000

 

2708 20 000

 

2709 00 000

 

2710 00 520

 

2710 00 700

 

2712 20 100

 

2713 11 000

 

2713 12 000

 

2713 20 000

 

2713 90 000

 

2714 10 000

 

2714 90 000

 

2801 30 000

 

2802 00 000

 

2803 00 000

 

2804 29 100

 

2804 29 200

 

2804 70 000

 

2804 90 000

 

2805 11 000

 

2805 19 000

 

2805 21 000

 

2805 22 000

 

2805 30 000

 

2805 40 000

 

2806 20 000

 

2807 00 000

 

2808 00 000

 

2809 10 000

 

2809 20 000

 

2810 00 000

 

2811 11 000

 

2811 19 100

 

2811 19 900

 

2811 22 000

 

2811 29 000

 

2812 10 100

 

2812 10 200

 

2812 10 300

 

2812 10 400

 

2812 10 500

 

2812 10 600

 

2812 10 700

 

2812 10 800

 

2812 10 900

 

2812 90 000

 

2813 10 000

 

2813 90 000

 

2815 20 000

 

2815 30 000

 

2816 10 000

 

2816 20 000

 

2816 30 000

 

2817 00 000

 

2818 10 000

 

2818 20 000

 

2818 30 000

 

2819 90 100

 

2820 10 000

 

2821 10 100

 

2821 20 100

 

2822 00 100

 

2823 00 000

 

2824 10 000

 

2824 20 000

 

2824 90 000

 

2825 10 000

 

2825 20 000

 

2825 30 000

 

2825 40 000

 

2825 50 000

 

2825 60 000

 

2825 70 000

 

2825 80 000

 

2825 90 900

 

2826 11 000

 

2826 12 000

 

2826 19 000

 

2826 20 000

 

2826 30 000

 

2826 90 000

 

2827 10 000

 

2827 20 000

 

2827 31 000

 

2827 32 000

 

2827 33 000

 

2827 34 000

 

2827 35 000

 

2827 36 000

 

2827 38 000

 

2827 39 000

 

2827 41 900

 

2827 49 900

 

2829 11 000

 

2829 19 000

 

2829 90 100

 

2830 10 000

 

2830 20 000

 

2830 30 000

 

2830 90 000

 

2833 11 000

 

2833 19 000

 

2833 21 000

 

2833 22 000

 

2833 23 000

 

2833 24 000

 

2833 25 000

 

2833 26 000

 

2833 27 000

 

2833 29 000

 

2833 30 000

 

2833 40 000

 

2834 21 000

 

2834 29 100

 

2835 10 100

 

2835 22 100

 

2835 23 100

 

2835 24 100

 

2835 25 100

 

2835 26 100

 

2835 29 100

 

2835 31 100

 

2835 39 100

 

2836 10 100

 

2836 20 100

 

2836 30 100

 

2836 40 100

 

2836 50 100

 

2836 60 100

 

2836 70 100

 

2836 91 100

 

2836 92 100

 

2836 99 100

 

2839 11 000

 

2839 19 000

 

2839 20 000

 

2839 90 000

 

2840 11 000

 

2840 19 000

 

2840 20 000

 

2840 30 000

 

2841 90 100

 

2841 90 200

 

2844 10 000

 

2844 20 000

 

2844 30 000

 

2844 40 000

 

2844 50 000

 

2845 10 000

 

2845 90 000

 

2846 10 000

 

2846 90 000

 

2847 00 000

 

2849 10 000

 

2849 20 000

 

2849 90 000

 

2901 10 100

 

2901 21 100

 

2901 22 100

 

2901 23 100

 

2901 24 100

 

2901 29 100

 

2902 11 100

 

2902 19 100

 

2902 20 100

 

2902 30 100

 

2902 41 100

 

2902 42 100

 

2902 43 100

 

2902 44 100

 

2902 50 100

 

2902 60 100

 

2902 70 100

 

2902 90 100

 

2902 90 910

 

2903 22 000

 

2903 41 000

 

2903 42 000

 

2903 44 000

 

2903 45 100

 

2903 46 100

 

2903 47 100

 

2903 49 100

 

2903 62 100

 

2904 10 100

 

2904 20 100

 

2904 90 200

 

2905 11 100

 

2905 12 100

 

2905 13 100

 

2905 14 100

 

2905 15 100

 

2905 16 100

 

2905 17 100

 

2905 19 200

 

2905 22 100

 

2905 29 100

 

2905 31 100

 

2905 32 100

 

2905 39 100

 

2905 41 100

 

2905 42 100

 

2905 43 100

 

2905 44 100

 

2905 45 100

 

2905 49 100

 

2905 50 200

 

2906 29 100

 

2907 29 100

 

2908 10 000

 

2908 20 000

 

2908 90 000

 

2909 11 000

 

2909 19 100

 

2909 20 100

 

2909 30 100

 

2909 41 100

 

2909 42 100

 

2909 43 100

 

2909 44 100

 

2909 49 100

 

2909 50 100

 

2909 60 100

 

2912 11 100

 

2912 12 100

 

2912 13 100

 

2912 19 100

 

2912 21 100

 

2912 29 100

 

2912 30 100

 

2912 41 100

 

2912 42 100

 

2912 49 100

 

2912 50 100

 

2912 60 100

 

2914 11 100

 

2914 12 100

 

2914 13 100

 

2914 19 100

 

2914 21 100

 

2914 22 100

 

2914 23 100

 

2914 29 100

 

2914 31 100

 

2914 39 100

 

2914 40 100

 

2914 50 100

 

2914 61 100

 

2914 69 100

 

2914 70 100

 

2915 11 100

 

2915 12 100

 

2915 13 100

 

2915 21 100

 

2915 22 100

 

2915 23 100

 

2915 24 100

 

2915 29 100

 

2915 31 100

 

2915 32 100

 

2915 33 100

 

2915 34 100

 

2915 35 100

 

2915 39 100

 

2915 40 100

 

2915 50 100

 

2915 60 100

 

2915 70 100

 

2915 90 100

 

2916 11 100

 

2916 12 100

 

2916 13 100

 

2916 14 100

 

2916 15 100

 

2916 19 100

 

2916 20 100

 

2916 31 100

 

2916 32 100

 

2916 34 100

 

2916 35 100

 

2916 39 100

 

2917 11 910

 

2917 12 910

 

2917 13 910

 

2917 14 100

 

2917 19 910

 

2917 20 910

 

2917 31 910

 

2917 32 910

 

2917 33 910

 

2917 34 910

 

2917 35 100

 

2917 36 910

 

2917 37 910

 

2917 39 910

 

2918 11 100

 

2918 12 100

 

2918 13 100

 

2918 15 100

 

2918 16 100

 

2918 17 100

 

2918 19 200

 

2918 21 100

 

2918 22 100

 

2918 23 100

 

2918 29 100

 

2918 30 100

 

2918 90 100

 

2919 00 100

 

2920 10 100

 

2920 90 500

 

2921 11 100

 

2921 12 100

 

2921 19 500

 

2921 21 100

 

2921 22 100

 

2921 29 100

 

2921 30 100

 

2921 41 000

 

2921 42 000

 

2921 43 100

 

2921 44 100

 

2921 45 100

 

2921 49 920

 

2921 51 100

 

2921 59 100

 

2922 29 100

 

2924 21 110

 

2924 21 920

 

2925 11 100

 

2926 90 300

 

2927 00 100

 

2928 00 100

 

2929 10 000

 

2929 90 100

 

2929 90 200

 

2929 90 900

 

2930 10 100

 

2930 20 100

 

2930 30 100

 

2930 40 100

 

2930 90 100

 

2932 11 100

 

2932 12 100

 

2932 13 100

 

2932 19 100

 

2932 21 100

 

2932 29 100

 

2932 91 100

 

2932 92 100

 

2932 93 100

 

2932 94 100

 

2932 99 200

 

2933 11 100

 

2933 19 100

 

2933 29 100

 

2933 31 100

 

2933 32 100

 

2933 39 300

 

2933 40 200

 

2933 51 100

 

2933 59 500

 

2933 61 100

 

2933 69 100

 

2933 71 100

 

2933 79 300

 

2933 90 100

 

2934 10 100

 

2934 20 100

 

2934 30 100

 

2934 90 910

 

2936 10 100

 

2936 21 100

 

2936 22 100

 

2936 23 100

 

2936 24 100

 

2936 25 100

 

2936 26 100

 

2936 27 100

 

2936 28 100

 

2936 29 100

 

2936 90 100

 

2939 21 000

 

2939 29 100

 

2941 10 000

 

2941 20 000

 

2941 30 000

 

2941 40 000

 

2941 50 000

 

2911 90 000

 

3003 31 000

 

3003 39 000

 

3003 40 000

 

3003 90 000

 

3004 31 000

 

3004 32 000

 

3004 39 000

 

3004 40 000

 

3004 50 000

 

3004 90 000

 

3006 60 000

 

3101 00 000

 

3102 10 000

 

3102 21 000

 

3102 29 000

 

3102 30 000

 

3102 40 000

 

3102 50 000

 

3102 60 000

 

3102 70 000

 

3102 80 000

 

3102 90 000

 

3103 10 000

 

3103 20 000

 

3103 90 000

 

3104 10 000

 

3104 20 000

 

3104 30 900

 

3104 90 900

 

3105 10 900

 

3105 20 000

 

3105 30 000

 

3105 40 000

 

3105 51 000

 

3105 59 000

 

3105 60 000

 

3105 90 000

 

3201 10 100

 

3201 20 100

 

3201 90 100

 

3203 00 100

 

3203 00 910

 

3204 11 100

 

3204 12 100

 

3204 13 100

 

3204 14 100

 

3204 15 100

 

3204 16 100

 

3204 17 100

 

3204 19 100

 

3204 20 100

 

3204 90 100

 

3205 00 000

 

3206 11 100

 

3206 19 100

 

3206 20 100

 

3206 30 100

 

3206 41 100

 

3206 42 100

 

3260 43 100

 

3206 49 100

 

3206 50 100

 

3207 10 100

 

3207 20 100

 

3207 30 100

 

3207 40 100

 

3208 10 300

 

3208 20 300

 

3208 90 300

 

3209 10 100

 

3209 90 100

 

3210 00 100

 

3211 00 100

 

3212 10 000

 

3215 11 000

 

3215 19 000

 

3215 90 000

 

3402 11 100

 

3402 12 100

 

3402 13 100

 

3402 19 100

 

3402 90 100

 

3505 10 100

 

3505 10 200

 

3505 20 100

 

3507 10 100

 

3507 10 900

 

3507 90 000

 

3601 00 000

 

3603 00 000

 

3701 10 000

 

3701 30 100

 

3701 99 100

 

3702 10 000

 

3705 10 100

 

3705 20 100

 

3705 90 100

 

3706 10 100

 

3706 90 100

 

3801 10 000

 

3801 20 100

 

3801 20 210

 

3801 30 100

 

3801 90 100

 

3802 10 000

 

3802 90 000

 

3806 30 210

 

3806 90 210

 

3808 10 900

 

3808 20 900

 

3808 30 900

 

3808 40 900

 

3808 90 900

 

3809 10 100

 

3809 91 100

 

3809 92 100

 

3809 93 100

 

3812 10 000

 

3812 20 000

 

3812 30 000

 

3813 00 000

 

3815 11 100

 

3815 12 100

 

3815 19 100

 

3815 90 100

 

3816 00 100

 

3817 10 100

 

3817 20 100

 

3818 00 100

 

3821 00 000

 

3822 00 000

 

3823 11 000

 

3823 12 000

 

3823 13 000

 

3823 19 000

 

3823 70 000

 

3824 10 100

 

3824 20 100

 

3824 30 100

 

3824 40 100

 

3824 50 100

 

3824 60 100

 

3824 71 100

 

3824 79 100

 

3824 90 100

 

3824 90 200

 

3901 10 000

 

3901 20 000

 

3901 30 000

 

3901 90 000

 

3902 10 000

 

3902 20 000

 

3902 30 000

 

3902 90 000

 

3903 11 000

 

3903 19 000

 

3903 20 000

 

3903 30 000

 

3903 90 000

 

3904 10 900

 

3904 21 900

 

3904 22 900

 

3904 30 900

 

3904 40 900

 

3904 50 900

 

3904 61 000

 

3904 69 000

 

3904 90 000

 

3905 12 000

 

3905 19 000

 

3905 21 000

 

3905 29 000

 

3905 30 000

 

3905 91 000

 

3905 99 000

 

3906 10 000

 

3906 90 000

 

3907 10 000

 

3907 20 000

 

3907 30 000

 

3907 40 000

 

3907 60 000

 

3907 91 000

 

3907 99 000

 

3908 10 000

 

3908 90 000

 

3909 10 000

 

3909 20 000

 

3909 30 000

 

3909 40 000

 

3909 50 000

 

3910 00 000

 

3911 10 000

 

3911 90 000

 

3912 11 000

 

3912 12 000

 

3912 20 000

 

3912 31 000

 

3912 39 000

 

3912 90 000

 

3913 10 000

 

3913 90 000

 

3914 00 000

 

3915 10 000

 

3915 20 000

 

3915 30 000

 

3915 90 000

 

3916 10 100

 

3916 10 910

 

3916 20 100

 

3916 20 910

 

3916 90 100

 

3916 90 910

 

3919 90 100

 

3920 10 910

 

3920 20 910

 

3920 30 100

 

3920 41 100

 

3920 42 100

 

3920 51 100

 

3920 59 100

 

3920 61 100

 

3920 62 100

 

3920 63 100

 

3920 69 100

 

3920 72 100

 

3920 73 910

 

3920 79 910

 

3920 92 100

 

3920 93 100

 

3920 94 100

 

3920 99 910

 

3921 19 200

 

3921 90 110

 

3921 90 910

 

3923 21 100

 

3923 29 100

 

3923 40 100

 

3926 90 100

 

3926 90 200

 

3926 90 400

 

3926 90 600

 

4001 10 000

 

4001 21 000

 

4001 22 000

 

4001 29 100

 

4001 30 900

 

4002 11 900

 

4002 19 110

 

4002 19 900

 

4002 20 110

 

4002 20 900

 

4002 31 110

 

4002 31 900

 

4002 39 110

 

4002 39 900

 

4002 41 900

 

4002 49 110

 

4002 49 900

 

4002 51 900

 

4002 59 110

 

4002 59 900

 

4002 60 110

 

4002 60 900

 

4002 70 110

 

4002 70 900

 

4002 80 110

 

4002 80 900

 

4002 91 900

 

4002 99 110

 

4002 99 900

 

4003 00 000

 

4004 00 000

 

4005 10 100

 

4005 91 100

 

4005 99 110

 

4005 99 900

 

4006 10 000

 

4006 90 100

 

4007 00 100

 

4008 11 100

 

4008 19 100

 

4008 21 200

 

4009 10 100

 

4009 20 100

 

4009 30 100

 

4009 40 100

 

4009 50 100

 

4012 20 100

 

4016 10 100

 

4016 99 100

 

4016 99 200

 

4017 00 100

 

4017 00 400

 

4017 00 500

 

4101 10 000

 

4101 21 000

 

4101 22 000

 

4101 29 000

 

4101 30 000

 

4101 40 000

 

4102 10 000

 

4102 21 000

 

4102 29 000

 

4103 10 000

 

4103 20 000

 

4103 90 000

 

4301 10 000

 

4301 20 000

 

4301 30 000

 

4301 40 000

 

4301 50 000

 

4301 60 000

 

4301 70 000

 

4301 80 000

 

4301 90 000

 

4401 10 000

 

4401 30 000

 

4402 00 000

 

4403 20 100

 

4403 41 100

 

4403 49 100

 

4403 91 100

 

4403 92 100

 

4403 99 100

 

4405 00 000

 

4406 10 000

 

4406 90 000

 

4415 10 100

 

4415 10 200

 

4415 10 300

 

4415 20 100

 

4417 00 100

 

4421 90 100

 

4421 90 200

 

4421 90 300

 

4502 00 100

 

4503 10 000

 

4503 90 100

 

4504 10 100

 

4504 90 100

 

4504 90 200

 

4601 10 000

 

4602 10 100

 

4602 90 100

 

4701 00 000

 

4702 00 000

 

4703 11 000

 

4703 19 000

 

4703 21 000

 

4703 29 000

 

4704 11 000

 

4704 19 000

 

4704 21 000

 

4704 29 000

 

4705 00 000

 

4706 10 000

 

4706 20 000

 

4706 91 000

 

4706 92 000

 

4706 93 000

 

4707 10 000

 

4707 20 000

 

4707 30 000

 

4707 90 000

 

4802 51 100

 

4802 52 100

 

4802 53 100

 

4802 60 100

 

4804 11 300

 

4804 19 300

 

4804 21 000

 

4804 29 000

 

4804 31 300

 

4804 39 300

 

4804 41 300

 

4804 42 300

 

4804 49 300

 

4804 51 300

 

4804 51 400

 

4804 52 300

 

4804 59 300

 

4808 20 000

 

4810 39 100

 

4810 91 100

 

4810 99 100

 

4811 40 100

 

4811 40 200

 

4819 10 100

 

4819 20 200

 

4819 30 100

 

4819 40 100

 

4820 20 100

 

4822 10 000

 

4822 90 000

 

4823 90 100

 

4823 90 200

 

4823 90 500

 

4823 90 600

 

4823 90 700

 

4823 90 800

 

4823 90 910

 

4903 00 000

 

4904 00 000

 

4905 10 000

 

4905 91 000

 

4905 99 000

 

4906 00 000

 

4907 00 900

 

4911 10 000

 

4911 99 100

 

5001 00 000

 

5002 00 000

 

5003 10 000

 

5003 90 000

 

5004 00 000

 

5005 00 000

 

5101 11 000

 

5101 19 000

 

5101 21 000

 

5101 29 000

 

5101 30 000

 

5102 10 000

 

5102 20 000

 

5103 10 000

 

5103 20 000

 

5103 30 000

 

5104 00 000

 

5105 10 000

 

5105 21 000

 

5105 29 000

 

5105 30 000

 

5105 40 000

 

5106 10 000

 

5106 20 000

 

5107 10 000

 

5107 20 000

 

5108 10 000

 

5108 20 000

 

5110 00 900

 

5113 00 100

 

5201 00 000

 

5202 10 000

 

5202 91 000

 

5202 99 000

 

5203 00 000

 

5204 11 000

 

5204 19 000

 

5205 11 000

 

5205 12 000

 

5205 13 000

 

5205 14 000

 

5205 15 000

 

5205 21 000

 

5205 22 000

 

5205 23 000

 

5205 24 000

 

5205 26 000

 

5205 27 000

 

5205 28 000

 

5205 31 000

 

5205 32 000

 

5205 33 000

 

5205 34 000

 

5205 35 000

 

5205 41 000

 

5205 42 000

 

5205 43 000

 

5205 44 000

 

5205 46 000

 

5205 47 000

 

5205 48 000

 

5206 11 000

 

5206 12 000

 

5206 13 000

 

5206 14 000

 

5206 15 000

 

5206 21 000

 

5206 22 000

 

5206 23 000

 

5206 24 000

 

5206 25 000

 

5206 31 000

 

5206 32 000

 

5206 33 000

 

5206 34 000

 

5206 35 000

 

5206 41 000

 

5206 42 000

 

5206 43 000

 

5206 44 000

 

5206 45 000

 

5303 10 000

 

5303 90 000

 

5304 10 000

 

5304 90 000

 

5305 11 000

 

5305 19 000

 

5305 21 000

 

5305 29 000

 

5305 91 000

 

5305 99 000

 

5306 10 000

 

5306 20 000

 

5307 10 000

 

5307 20 000

 

5308 10 000

 

5308 20 000

 

5308 30 000

 

5308 90 000

 

5310 10 100

 

5310 90 100

 

5401 10 900

 

5401 20 900

 

5402 10 000

 

5402 20 000

 

5402 31 000

 

5402 32 000

 

5402 33 000

 

5402 39 000

 

5402 41 000

 

5402 42 000

 

5402 43 000

 

5402 49 000

 

5402 51 000

 

5402 52 000

 

5402 59 000

 

5402 61 000

 

5402 62 000

 

5402 69 000

 

5403 10 000

 

5403 20 000

 

5403 31 000

 

5403 32 000

 

5403 33 000

 

5403 39 000

 

5403 41 000

 

5403 42 000

 

5403 49 000

 

5404 10 000

 

5404 90 900

 

5405 00 900

 

5407 20 100

 

5407 91 100

 

5501 10 000

 

5501 20 000

 

5501 30 000

 

5501 90 000

 

5502 00 000

 

5503 10 000

 

5503 20 000

 

5503 30 000

 

5503 40 000

 

5503 90 000

 

5504 10 000

 

5504 90 000

 

5505 10 000

 

5505 20 000

 

5506 10 100

 

5506 20 100

 

5506 30 100

 

5507 00 100

 

5508 10 900

 

5508 20 900

 

5509 11 000

 

5509 12 000

 

5509 21 000

 

5509 22 000

 

5509 31 000

 

5509 32 000

 

5509 41 000

 

5509 42 000

 

5509 51 000

 

5509 52 000

 

5509 53 000

 

5509 59 000

 

5509 61 000

 

5509 62 000

 

5509 69 000

 

5509 91 000

 

5509 92 000

 

5509 99 000

 

5510 11 000

 

5510 12 000

 

5510 20 000

 

5510 30 000

 

5510 90 000

 

5603 11 100

 

5603 12 100

 

5603 13 100

 

5603 14 100

 

5603 91 100

 

5603 92 100

 

5603 93 100

 

5603 94 100

 

5604 10 100

 

5604 20 910

 

5604 90 100

 

5604 90 910

 

5605 00 900

 

5607 10 000

 

5607 29 000

 

5607 30 000

 

5607 90 000

 

5803 10 100

 

5803 90 100

 

5806 31 100

 

5806 32 100

 

5806 39 100

 

5903 10 100

 

5903 20 100

 

5903 90 100

 

5911 31 000

 

5911 32 000

 

5911 40 100

 

5911 90 100

 

6115 11 100

 

6115 12 100

 

6115 19 100

 

6115 20 100

 

6115 91 100

 

6115 92 100

 

6115 93 100

 

6115 99 100

 

6217 10 100

 

6305 10 100

 

6804 10 100

 

6804 23 100

 

6812 10 000

 

6812 20 000

 

6812 30 000

 

6812 50 100

 

6903 10 100

 

6903 10 200

 

6903 20 100

 

6903 20 200

 

6903 90 100

 

6903 90 200

 

6909 11 000

 

6909 12 000

 

6909 19 000

 

7001 00 000

 

7002 10 900

 

7002 20 900

 

7002 31 900

 

7002 32 900

 

7002 39 900

 

7010 20 000

 

7010 91 900

 

7010 92 900

 

7010 93 900

 

7010 94 900

 

7011 10 000

 

7011 20 000

 

7011 90 000

 

7019 11 000

 

7019 12 000

 

7019 19 000

 

7019 31 100

 

7019 39 100

 

7101 10 000

 

7101 21 000

 

7101 22 000

 

7102 10 000

 

7102 21 000

 

7102 29 000

 

7102 31 000

 

7102 39 000

 

7103 10 000

 

7103 91 000

 

7103 99 000

 

7104 10 000

 

7104 20 000

 

7104 90 000

 

7105 10 000

 

7105 90 000

 

7106 91 000

 

7110 11 100

 

7110 21 100

 

7110 31 100

 

7110 41 100

 

7112 10 000

 

7112 20 000

 

7112 90 000

 

7113 19 100

 

7118 10 000

 

7118 90 000

 

7201 10 000

 

7201 20 000

 

7201 50 000

 

7202 11 000

 

7202 19 000

 

7202 21 000

 

7202 29 000

 

7202 30 000

 

7202 41 000

 

7202 49 000

 

7202 50 000

 

7202 60 000

 

7202 70 000

 

7202 80 000

 

7202 91 000

 

7202 92 000

 

7202 93 000

 

7202 99 000

 

7204 10 000

 

7204 21 000

 

7204 29 000

 

7204 30 000

 

7204 41 000

 

7204 49 000

 

7204 50 100

 

7205 10 000

 

7206 10 100

 

7207 11 100

 

7207 12 100

 

7207 19 100

 

7207 20 100

 

7208 40 100

 

7208 54 100

 

7208 90 100

 

7209 16 100

 

7209 17 100

 

7209 18 100

 

7209 26 100

 

7209 27 100

 

7209 28 100

 

7209 90 100

 

7210 11 100

 

7210 12 100

 

7210 30 100

 

7210 41 100

 

7210 49 100

 

7210 50 100

 

7210 61 100

 

7210 69 100

 

7210 70 100

 

7210 90 100

 

7218 10 100

 

7218 91 100

 

7218 99 100

 

7219 11 100

 

7219 12 100

 

7219 13 100

 

7219 14 100

 

7219 21 100

 

7219 22 100

 

7219 23 100

 

7219 24 100

 

7219 31 100

 

7219 32 100

 

7219 33 100

 

7219 34 100

 

7219 35 100

 

7219 90 100

 

7220 11 100

 

7220 12 100

 

7220 20 100

 

7220 90 100

 

7221 00 100

 

7222 11 100

 

7222 19 100

 

7222 20 100

 

7222 30 100

 

7223 00 100

 

7224 10 100

 

7224 90 100

 

7225 11 100

 

7225 19 100

 

7225 20 100

 

7225 30 100

 

7225 40 100

 

7225 50 100

 

7225 91 100

 

7225 92 100

 

7225 99 100

 

7226 11 100

 

7226 19 100

 

7226 20 100

 

7226 91 100

 

7226 92 100

 

7226 93 100

 

7226 94 100

 

7226 99 100

 

7227 10 100

 

7227 20 100

 

7227 90 100

 

7228 10 100

 

7228 20 100

 

7228 30 100

 

7228 40 100

 

7228 50 100

 

7228 60 100

 

7228 70 100

 

7228 80 100

 

7229 10 100

 

7229 20 100

 

7302 10 000

 

7302 20 000

 

7302 30 000

 

7302 40 000

 

7302 90 000

 

7304 10 100

 

7304 29 100

 

7304 31 910

 

7304 39 910

 

7304 41 910

 

7304 49 910

 

7304 51 910

 

7304 59 910

 

7305 11 000

 

7305 12 000

 

7305 19 000

 

7305 20 000

 

7305 31 900

 

7305 39 900

 

7305 90 900

 

7306 10 100

 

7306 10 400

 

7306 20 100

 

7306 20 400

 

7306 30 200

 

7306 40 200

 

7306 50 200

 

7306 90 100

 

7306 90 400

 

7308 90 100

 

7308 90 200

 

7310 21 110

 

7310 21 130

 

7310 29 110

 

7310 29 130

 

7311 00 000

 

7321 90 100

 

7326 19 400

 

7326 90 400

 

7401 10 000

 

7401 20 000

 

7402 00 000

 

7403 11 000

 

7403 12 000

 

7403 13 000

 

7403 19 000

 

7403 21 000

 

7403 22 000

 

7403 23 000

 

7403 29 000

 

7404 00 000

 

7405 00 900

 

7409 11 100

 

7409 21 100

 

7409 31 100

 

7409 40 100

 

7409 90 100

 

7411 10 100

 

7411 21 100

 

7411 22 100

 

7411 29 100

 

7417 00 100

 

7419 99 500

 

7501 10 000

 

7501 20 000

 

7502 10 000

 

7502 20 000

 

7503 00 000

 

7601 10 000

 

7601 20 000

 

7602 00 000

 

7606 11 100

 

7606 11 200

 

7606 11 300

 

7606 12 100

 

7606 12 200

 

7606 91 100

 

7606 91 200

 

7606 91 300

 

7606 92 100

 

7606 92 200

 

7607 11 100

 

7607 19 100

 

7607 20 100

 

7612 90 100

 

7612 90 200

 

7612 90 300

 

7613 00 000

 

7616 99 500

 

7801 10 900

 

7801 91 900

 

7801 99 900

 

7802 00 000

 

7806 00 100

 

7901 11 000

 

7901 12 000

 

7901 20 000

 

7902 00 000

 

7903 90 100

 

7905 00 100

 

7905 00 200

 

7907 00 200

 

8001 10 000

 

8001 20 000

 

8002 00 000

 

8007 00 100

 

8007 00 200

 

8101 91 000

 

8102 91 000

 

8103 10 100

 

8104 11 000

 

8104 19 000

 

8104 20 000

 

8105 10 100

 

8105 10 200

 

8106 00 100

 

8107 10 100

 

8108 10 100

 

8109 10 100

 

8110 00 100

 

8111 00 100

 

8112 20 100

 

8112 30 100

 

8112 40 100

 

8112 91 100

 

8113 00 100

 

8201 50 100

 

8201 90 900

 

8202 10 000

 

8202 20 000

 

8202 40 000

 

8203 10 000

 

8203 20 000

 

8203 30 000

 

8203 40 000

 

8204 11 000

 

8204 12 000

 

8204 20 000

 

8205 10 000

 

8205 20 000

 

8205 30 000

 

8205 40 000

 

8205 59 000

 

8205 60 000

 

8205 70 000

 

8205 80 000

 

8205 90 900

 

8207 13 000

 

8207 19 000

 

8207 20 900

 

8207 30 900

 

8207 40 900

 

8207 50 000

 

8207 60 000

 

8207 70 000

 

8207 80 000

 

8207 90 000

 

8208 10 000

 

8208 20 000

 

8208 40 000

 

8208 90 000

 

8211 92 100

 

8211 93 100

 

8301 40 100

 

8301 50 100

 

8308 10 000

 

8308 90 100

 

8309 90 200

 

8407 10 100

 

8407 10 200

 

8408 10 100

 

8408 10 200

 

8411 12 900

 

8411 22 900

 

8411 82 900

 

8411 91 100

 

8411 99 100

 

8412 90 100

 

8414 10 000

 

8414 90 100

 

8414 90 200

 

8416 30 900

 

8416 90 800

 

8417 20 000

 

8417 80 900

 

8417 90 100

 

8418 99 100

 

8419 11 900

 

8419 32 900

 

8419 60 900

 

8419 90 110

 

8419 90 910

 

8421 22 900

 

8421 91 100

 

8421 99 100

 

8421 99 200

 

8422 90 900

 

8423 20 000

 

8423 30 000

 

8423 82 900

 

8423 89 900

 

8424 30 900

 

8424 90 100

 

8424 90 200

 

8425 20 000

 

8425 31 100

 

8425 39 100

 

8425 41 000

 

8425 49 000

 

8426 12 100

 

8426 12 990

 

8426 19 100

 

8426 19 990

 

8426 41 100

 

8426 41 990

 

8426 49 900

 

8426 91 000

 

8426 99 900

 

8427 10 000

 

8427 20 000

 

8427 90 000

 

8428 10 900

 

8428 20 000

 

8428 31 000

 

8428 32 900

 

8428 33 900

 

8428 39 900

 

8428 50 000

 

8428 60 000

 

8428 90 900

 

8430 10 100

 

8433 90 000

 

8434 90 000

 

8435 90 000

 

8436 91 000

 

8436 99 000

 

8437 90 000

 

8438 90 000

 

8439 91 000

 

8439 99 000

 

8440 90 000

 

8441 90 900

 

8443 90 000

 

8451 50 900

 

8451 90 100

 

8452 10 000

 

8453 90 000

 

8454 90 000

 

8455 90 000

 

8456 99 990

 

8462 91 900

 

8462 99 900

 

8466 10 000

 

8466 20 000

 

8466 30 000

 

8466 91 000

 

8466 92 000

 

8466 93 000

 

8466 94 000

 

8468 80 900

 

8468 90 900

 

8474 90 900

 

8475 90 000

 

8477 10 900

 

8477 20 900

 

8477 30 900

 

8477 40 900

 

8477 51 900

 

8477 59 900

 

8477 80 900

 

8477 90 100

 

8478 10 900

 

8478 90 100

 

8480 10 900

 

8480 20 900

 

8480 30 900

 

8480 41 900

 

8480 49 900

 

8480 50 900

 

8480 60 900

 

8480 71 900

 

8480 79 900

 

8481 40 000

 

8481 80 100

 

8481 80 200

 

8481 80 310

 

8483 10 100

 

8483 20 100

 

8483 30 100

 

8483 40 100

 

8483 50 100

 

8483 60 100

 

8483 90 100

 

8501 10 110

 

8501 10 900

 

8501 20 110

 

8501 31 110

 

8501 32 110

 

8501 40 110

 

8501 51 110

 

8501 52 110

 

8502 11 100

 

8502 20 100

 

8502 39 100

 

8502 40 100

 

8504 21 100

 

8504 31 100

 

8504 31 900

 

8504 90 100

 

8506 90 100

 

8507 90 000

 

8508 90 000

 

8514 90 000

 

8515 80 100

 

8515 80 990

 

8515 90 000

 

8523 11 100

 

8523 12 100

 

8523 13 100

 

8523 90 100

 

8524 32 100

 

8524 39 100

 

8524 51 100

 

8524 52 100

 

8524 53 100

 

8524 99 100

 

8524 99 200

 

8526 10 000

 

8526 91 000

 

8526 92 000

 

8530 90 000

 

8532 10 000

 

8532 21 000

 

8532 22 000

 

8532 23 000

 

8532 24 000

 

8532 25 000

 

8532 29 000

 

8532 30 000

 

8532 90 000

 

8543 19 900

 

8543 30 900

 

8543 89 200

 

8543 90 100

 

8544 11 200

 

8544 19 200

 

8544 59 200

 

8544 60 200

 

8545 11 100

 

8545 19 200

 

8607 11 000

 

8607 12 000

 

8607 19 000

 

8607 21 000

 

8607 29 000

 

8607 30 000

 

8607 91 000

 

8607 99 000

 

8705 10 000

 

8705 90 200

 

8705 90 900

 

8706 00 100

 

8707 90 100

 

8708 99 100

 

8709 11 000

 

8709 19 000

 

8710 00 000

 

8711 10 100

 

8711 20 100

 

8711 30 100

 

8711 40 100

 

8711 50 100

 

8711 90 100

 

8713 10 000

 

8713 90 000

 

8716 39 900

 

8716 40 900

 

8716 90 100

 

8801 10 000

 

8801 90 000

 

8803 10 000

 

8803 20 000

 

8803 30 000

 

8803 90 000

 

8804 00 000

 

8805 10 000

 

8903 10 000

 

8903 91 000

 

8903 92 000

 

8903 99 000

 

8908 00 000

 

9003 90 100

 

9011 10 000

 

9011 20 000

 

9011 80 000

 

9012 10 000

 

9015 10 000

 

9015 20 000

 

9015 30 000

 

9015 40 000

 

9015 80 000

 

9017 20 000

 

9017 30 900

 

9017 80 900

 

9022 90 000

 

9024 10 900

 

9024 80 900

 

9024 90 900

 

9025 19 100

 

9025 80 100

 

9025 90 100

 

9026 90 200

 

9027 10 900

 

9027 20 900

 

9027 30 900

 

9027 40 100

 

9027 90 910

 

9029 10 110

 

9029 20 110

 

9030 10 900

 

9030 20 900

 

9030 31 900

 

9030 39 900

 

9030 40 900

 

9030 82 900

 

9030 89 900

 

9030 90 900

 

9031 10 900

 

9031 20 900

 

9031 30 000

 

9031 80 900

 

9032 90 200

 

9306 21 100

 

9306 30 100

 

9306 30 300

 

9306 30 400

 

9405 40 100

 

9405 50 100

 

9406 00 110

 

9602 00 100

 

9603 90 200

 

9606 10 000

 

9606 21 000

 

9606 22 000

 

9606 29 000

 

9606 30 000

 

9607 11 000

 

9607 19 000

 

9607 20 000

 

9608 10 100

 

9608 99 100

 

9609 10 100

 

9616 10 000

 

9705 00 100

Popis B

 

0509 00 000

 

0510 00 000

 

0903 00 000

 

1301 10 000

 

1301 20 100

 

1301 20 900

 

1301 90 100

 

1301 90 900

 

1302 11 100

 

1302 11 200

 

1302 12 000

 

1302 13 100

 

1302 13 900

 

1302 14 000

 

1302 19 000

 

1302 31 100

 

1302 31 900

 

1302 32 900

 

1302 39 100

 

1302 39 900

 

1404 10 100

 

1404 90 900

 

1505 10 000

 

1505 90 100

 

1505 90 900

 

1520 00 900

 

1521 10 000

 

1521 90 100

 

1704 10 000

 

1704 90 000

 

1803 10 000

 

1803 20 000

 

1805 00 900

 

1806 10 000

 

1806 20 000

 

1806 31 000

 

1806 32 000

 

1806 90 000

 

1901 10 900

 

1901 20 000

 

1901 90 100

 

1901 90 900

 

1902 11 100

 

1902 11 900

 

1902 19 100

 

1902 19 900

 

1902 20 000

 

1902 30 000

 

1902 40 000

 

1903 00 000

 

1904 10 000

 

1904 20 000

 

1904 90 000

 

1905 10 000

 

1905 20 000

 

1905 30 100

 

1905 30 900

 

1905 40 000

 

1905 90 100

 

1905 90 210

 

1905 90 290

 

1905 90 900

 

2101 11 000

 

2101 12 000

 

2101 20 000

 

2101 30 000

 

2102 10 000

 

2102 20 000

 

2102 30 000

 

2103 10 000

 

2103 30 100

 

2103 30 200

 

2103 90 000

 

2104 10 000

 

2104 20 000

 

2105 00 000

 

2106 10 900

 

2106 90 100

 

2106 90 200

 

2106 90 700

 

2106 90 800

 

2106 90 900

 

2201 10 000

 

2201 90 000

 

2202 10 000

 

2202 90 000

 

2501 00 000

 

2502 00 000

 

2505 10 000

 

2505 90 000

 

2506 10 000

 

2506 21 000

 

2506 29 000

 

2513 11 000

 

2513 20 900

 

2515 11 100

 

2515 11 900

 

2515 12 100

 

2515 12 900

 

2515 20 000

 

2516 11 100

 

2516 11 900

 

2516 12 100

 

2516 12 900

 

2516 21 000

 

2516 22 000

 

2516 90 000

 

2517 10 000

 

2517 20 000

 

2517 30 000

 

2517 41 000

 

2517 49 000

 

2518 10 000

 

2518 20 000

 

2518 30 000

 

2520 10 000

 

2520 20 900

 

2521 00 000

 

2522 10 000

 

2522 20 000

 

2522 30 000

 

2523 10 000

 

2523 21 000

 

2523 29 000

 

2523 30 000

 

2523 90 000

 

2525 10 000

 

2525 20 000

 

2525 30 000

 

2527 00 000

 

2529 10 000

 

2529 21 000

 

2529 22 000

 

2529 30 000

 

2530 10 000

 

2530 20 000

 

2530 40 000

 

2530 90 100

 

2530 90 900

 

2710 00 100

 

2710 00 200

 

2710 00 310

 

2710 00 320

 

2710 00 330

 

2710 00 400

 

2710 00 510

 

2710 00 600

 

2710 00 900

 

2711 11 000

 

2711 12 000

 

2711 13 000

 

2711 14 000

 

2711 19 000

 

2711 21 000

 

2711 29 000

 

2712 10 000

 

2712 20 900

 

2712 90 000

 

2715 00 000

 

2801 10 000

 

2801 20 000

 

2804 10 000

 

2804 21 000

 

2804 29 900

 

2804 30 000

 

2804 40 000

 

2804 50 000

 

2804 61 000

 

2804 69 000

 

2804 80 000

 

2806 10 000

 

2811 21 000

 

2811 23 000

 

2814 10 000

 

2814 20 000

 

2815 11 000

 

2815 12 000

 

2819 10 000

 

2819 90 900

 

2820 90 000

 

2821 10 900

 

2821 20 900

 

2822 00 900

 

2825 90 100