EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000A0318(01)

Euro-mediteranski sporazum o uspostavi pridruživanja između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Kraljevine Maroko, s druge strane

OJ L 70, 18.3.2000, p. 2–204 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 073 P. 3 - 205
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 073 P. 3 - 205
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 026 P. 4 - 206

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/07/2019

11/Sv. 26

HR

Službeni list Europske unije

4


22000A0318(01)


L 070/2

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


EURO-MEDITERANSKI SPORAZUM

o uspostavi pridruživanja između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Kraljevine Maroko, s druge strane

KRALJEVINA BELGIJA,

KRALJEVINA DANSKA,

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANJOLSKA,

FRANCUSKA REPUBLIKA,

IRSKA,

TALIJANSKA REPUBLIKA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AUSTRIJA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,

ugovorne stranke Ugovora o osnivanju Europske zajednice i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik, u daljnjem tekstu „države članice”, i

EUROPSKA ZAJEDNICA,

EUROPSKA ZAJEDNICA ZA UGLJEN I ČELIK,

u daljnjem tekstu „Zajednica”, s jedne strane, te

KRALJEVINA MAROKO,

u daljnjem tekstu „Maroko”, s druge strane,

UZIMAJUĆI U OBZIR blizinu i međusobnu ovisnost na temelju povijesnih veza i zajedničkih vrijednosti između Zajednice, njezinih država članica i Maroka;

UZIMAJUĆI U OBZIR DA Zajednica, njene države članice i Maroko žele ojačati te veze i uspostaviti trajne odnose na načelima uzajamnosti, solidarnosti, partnerstva i zajedničkog razvoja;

UZIMAJUĆI U OBZIR važnost koju ove stranke pridaju načelima iz Povelje Ujedinjenih naroda, a posebno poštivanju ljudskih prava te političke i ekonomske slobode, koja tvore samu osnovu pridruživanja;

UZIMAJUĆI U OBZIR nedavna politička i ekonomska događanja kako na europskome kontinentu, tako i u Maroku te, sukladno tomu, proizašle zajedničke odgovornosti u odnosu na stabilnost, sigurnost i boljitak euro-mediteranske regije;

UZIMAJUĆI U OBZIR značajni napredak koji su Maroko i njegovi stanovnici postigli u ostvarivanju ciljeva pune integracije marokanskoga gospodarstva u svjetsko gospodarstvo te sudjelovanje u zajednici demokratskih nacija;

SVJESNI, s jedne strane, važnosti odnosa u općem euro-mediteranskome kontekstu te, s druge strane, važnosti cilja integracije država Magreba;

ŽELEĆI u cijelosti ostvariti ciljeve pridruživanja kroz provedbu odgovarajućih odredaba ovog Sporazuma kako bi se što više približili stupnjevi gospodarskog i socijalnog razvoja Zajednice i Maroka;

SVJESNI važnosti ovog Sporazuma koji se temelji na uzajamnosti interesa, obostranim koncesijama, suradnji i dijalogu;

ŽELEĆI uspostaviti i razviti političke konzultacije o bilateralnim i međunarodnim temama od zajedničkog interesa;

UZIMAJUĆI U OBZIR volju Zajednice da Maroku pruži odlučnu potporu u njegovim nastojanjima da provede ekonomsku reformu i prilagodbe te ostvari društveni razvoj;

UZIMAJUĆI U OBZIR činjenicu da su se Zajednica i Maroko obvezali uspostaviti slobodnu trgovinu u skladu s pravima i obvezama koje proizlaze iz Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) u obliku nakon Urugvajske runde;

ŽELEĆI uspostaviti suradnju, poduprtu redovitim dijalogom, u gospodarskim, društvenim i kulturnim temama s ciljem boljeg uzajamnog razumijevanja;

UVJERENI DA ovaj Sporazum pruža prikladni okvir za razvoj partnerstva utemeljenog na privatnoj inicijativi, prekretnicu koju su odabrali i Zajednica i Maroko, te da će spomenuti Sporazum pridonijeti stvaranju okruženja koje će potaknuti međusobne gospodarske, trgovinske i investicijske odnose, što je jedan od ključnih preduvjeta za gospodarsko restrukturiranje i tehnološku modernizaciju,

SPORAZUMJELI SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1

1.   Ovime se uspostavlja pridruženje između Zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, te Maroka, s druge strane.

2.   Ciljevi ovog Sporazuma su sljedeći:

pružanje odgovarajućeg okvira za politički dijalog između stranaka, kojim će se omogućiti razvoj bliskih odnosa na svim područjima koji se smatraju važnima za takav dijalog,

uspostava uvjeta za postupnu liberalizaciju trgovine robom, uslugama i kapitalom,

promicanje trgovine i širenje skladnih gospodarskih i društvenih odnosa, posebno kroz međusobni dijalog i suradnju, radi poticanja napretka i boljitka Maroka i njegovih stanovnika,

poticanje integracije država Magreba kroz promicanje trgovine i suradnje između Maroka i drugih država u regiji,

promicanje gospodarske, društvene, kulturne i financijske suradnje.

Članak 2.

Unutarnja i vanjska politika Zajednice i Maroka temelji se na poštovanju demokratskih načela i temeljnih ljudskih prava uspostavljenih Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, koja čine ključni element ovog Sporazuma.

GLAVA I.

POLITIČKI DIJALOG

Članak 3.

1.   Stranke će uspostaviti redoviti politički dijalog. On će doprinijeti uspostavi trajnih veza solidarnosti između partnera, što će doprinijeti napretku, stabilnosti i sigurnosti mediteranske regije te stvoriti klimu razumijevanja i tolerancije između kultura.

2.   Namjena političkog dijaloga i suradnje je, prije svega, sljedeća:

(a)

olakšati međusobno približavanje stranaka kroz razvoj uzajamnog razumijevanja te redovitu suradnju u međunarodnim pitanjima od zajedničkog interesa;

(b)

omogućiti da svaka stranka razmotri položaj i interese druge stranke;

(c)

pridonijeti konsolidaciji sigurnosti i stabilnosti u mediteranskoj regiji, a posebno Magrebu;

(d)

pridonijeti razvoju zajedničkih inicijativa.

Članak 4.

Politički dijalog obuhvaća sva pitanja od zajedničkog interesa, a posebno uvjete koji su potrebni za osiguranje mira, sigurnosti i regionalnog razvoja kroz potporu suradnje, posebno u okviru skupine država Magreba.

Članak 5.

Politički se dijalog uspostavlja u pravilnim vremenskim razmacima i kada god je to potrebno, a točnije:

(a)

na ministarskoj razini, prvenstveno u okviru Vijeća za pridruživanje;

(b)

na razini viših službenika koji predstavljaju Maroko, s jedne strane, te Predsjedništva Vijeća i Komisije s druge strane;

(c)

u cijelosti koristeći sve diplomatske kanale uključujući redovite informativne razgovore, konzultacije prigodom međunarodnih sastanaka i kontakte između diplomatskih predstavnika u trećim zemljama;

(d)

prema potrebi, sva druga sredstva koja mogu korisno pridonijeti učvršćivanju dijaloga i povećanju njegove učinkovitosti.

GLAVA II.

SLOBODNO KRETANJE ROBA

Članak 6.

Tijekom prijelaznog razdoblja u trajanju od najviše 12 godina počevši od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, Zajednica i Maroko će postupno uspostaviti područje slobodne trgovine u skladu s odredbama ovog Sporazuma i odredbama Općeg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. te drugim multilateralnim sporazumima o trgovini robom iz priloga Sporazumu o osnivanju WTO-a, u daljnjem tekstu „GATT”.

POGLAVLJE I.

INDUSTRIJSKI PROIZVODI

Članak 7.

Odredbe ovog poglavlja odnose se na proizvode podrijetlom iz Zajednice i Maroka izuzev proizvoda navedenih u Prilogu II. Ugovoru o osnivanju Europske zajednice.

Članak 8.

U trgovinu između Zajednice i Maroka ne uvode se nikakve nove uvozne carine niti davanja s istovrsnim učinkom.

Članak 9.

Proizvodi podrijetlom iz Maroka uvoze se u Zajednicu oslobođeni od carina i davanja s istovrsnim učinkom.

Članak 10.

1.   Odredbe ovog poglavlja ne sprečavaju Zajednicu da za proizvode podrijetlom iz Maroka zadrži poljoprivrednu komponentu pri uvozu robe koja je popisana u Prilogu I.

Poljoprivredna komponenta treba odraziti razlike u cijeni poljoprivrednih proizvoda, za koje se smatra da se koriste u proizvodnji takve robe, na tržištu Zajednice te cijeni uvoza iz trećih zemalja pri čemu je ukupni trošak spomenutih osnovnih proizvoda viši u Zajednici. Poljoprivredna komponenta može biti u obliku fiksnog iznosa ili ad valorem carine. Takve se razlike, po potrebi, zamjenjuju posebnim carinama koje se temelje na tarifikaciji poljoprivredne komponente ili ad valorem carinama.

Odredbe poglavlja II., primjenjive na poljoprivredne proizvode, primjenjuju se mutatis mutandis na poljoprivrednu komponentu.

2.   Odredbe ovog poglavlja ne isključuju mogućnost da Maroko posebno specificira poljoprivrednu komponentu u uvoznim carinama koje vrijede za proizvode iz Priloga 2. podrijetlom iz Zajednice. Poljoprivredna komponenta može biti u obliku fiksnog iznosa ili ad valorem carine.

Odredbe poglavlja II., primjenjive na poljoprivredne proizvode, primjenjuju se mutatis mutandis na poljoprivrednu komponentu.

3.   Za proizvode iz Priloga 2. popisa 1. podrijetlom iz Zajednice, Maroko će po stupanju na snagu ovog Sporazuma primjenjivati uvozne carine i davanja s istovrsnim učinkom koje nisu veće od onih na snazi na dan 1. siječnja 1995., u okviru tarifnih kvota na tome popisu.

Tijekom ukidanja industrijske komponente carina sukladno stavku 4., razina carina koje se primjenjuju na proizvode za koje treba ukinuti tarifne kvote, ne smije biti viša od razine carina na snazi na dan 1. siječnja 1995.

4.   Za proizvode iz Priloga 2. popisa 2. podrijetlom iz Zajednice, Maroko će ukinuti industrijsku komponentu carina u skladu s odredbama iz članka 11. stavka 2. ovog Sporazuma za proizvode iz Priloga 3.

Za proizvode iz Priloga 2. popisa 1. i 3. podrijetlom iz Zajednice, Maroko će ukinuti industrijsku komponentu carina u skladu s odredbama iz članka 11. stavka 3. ovog Sporazuma za proizvode iz Priloga 4.

5.   Poljoprivredne komponente koje se primjenjuju sukladno stavcima 1. i 2. mogu se sniziti u slučaju da se u trgovini između Zajednice i Maroka snize davanja primjenjiva na osnovne poljoprivredne proizvode ili kada je takvo sniženje posljedica uzajamnih koncesija za prerađene poljoprivredne proizvode.

6.   Sniženje iz stavka 5., popis dotičnih proizvoda i, po potrebi, tarifne kvote u okviru kojih se primjenjuje to sniženje određuje Vijeće za pridruživanje.

Članak 11.

1.   Carine i davanja s istovrsnim učinkom primjenjiva na uvoz proizvoda podrijetlom iz Zajednice u Maroko, izuzev onih iz priloga 3., 4., 5. i 6., ukidaju se po stupanju na snagu ovog Sporazuma.

2.   Carine i davanja s istovrsnim učinkom primjenjive na uvoz proizvoda iz Priloga 3. podrijetlom iz Zajednice u Maroko postupno se ukidaju prema sljedećem rasporedu:

 

na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma sve carine i davanja snižavaju se na 75 % osnovne carine;

 

godinu dana od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve carine i davanja snižavaju se na 50 % osnovne carine;

 

dvije godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve carine i davanja snižavaju se na 25 % osnovne carine;

 

tri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma preostale carine se ukidaju.

3.   Carine i davanja s istovrsnim učinkom koje se primjenjuju na uvoz proizvoda iz Priloga 4. podrijetlom iz Zajednice u Maroko postupno se ukidaju prema sljedećem rasporedu:

 

tri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve carine i davanja snižavaju se na 90 % osnovne carine;

 

četiri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve carine i davanja snižavaju se na 80 % osnovne carine;

 

pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve carine i davanja snižavaju se na 70 % osnovne carine;

 

šest godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve carine i davanja snižavaju se na 60 % osnovne carine;

 

sedam godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve carine i davanja snižavaju se na 50 % osnovne carine;

 

osam godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve carine i davanja snižavaju se na 40 % osnovne carine;

 

devet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve carine i davanja snižavaju se na 30 % osnovne carine;

 

10 godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve carine i davanja snižavaju se na 20 % osnovne carine;

 

11 godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve carine i davanja snižavaju se na 10 % osnovne carine;

 

12 godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma preostale carine se ukidaju.

4.   U slučaju ozbiljnih poteškoća za dani proizvod, uz obostranu suglasnost, Odbor za pridruživanje može preispitati raspored za popis iz Priloga 4. uz razumijevanje da se raspored koji je predmet preispitivanja za dotični proizvod ne smije produljiti u trajanju duljem od maksimalnog prijelaznog razdoblja od 12 godina. Ako Odbor za pridruživanje ne donese odluku u roku od 30 dana od dana kada Maroko podnese zahtjev za preispitivanje rasporeda, Maroko može privremeno suspendirati taj raspored za razdoblje od najviše jedne godine.

5.   Osnovna carina za svaki proizvod, na koju se primjenjuju postupna sniženja određena u stavcima 2. i 3., je ona koja se u odnosu na Zajednicu stvarno primjenjuje na dan 1. siječnja 1995.

6.   Ako se nakon 1. siječnja 1995. neko tarifno sniženje primjenjuje na osnovi erga omnes, snižene carine zamjenjuju osnovne carine iz stavka 5. od datuma primjene takvog sniženja.

7.   Maroko obavještava Zajednicu o svojim osnovnim carinama.

Članak 12.

1.   Maroko se obvezuje da će najkasnije tri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma ukinuti referentne cijene koje se na dan 1. srpnja 1995. primjenjuju na proizvode iz Priloga 5.

Ako se takve referentne cijene primjenjuju na tekstil i odjeću, one se postupno ukidaju u razdoblju od tri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma. Brzina ukidanja tih referentnih cijena mora osigurati da proizvodi podrijetlom iz Zajednice zadrže povlaštenu stopu od najmanje 25 % u odnosu na referentne cijene koje Maroko primjenjuje na osnovi erga omnes. Ako se spomenuta povlaštena stopa ne može zadržati, na proizvode podrijetlom iz Zajednice Maroko primjenjuje tarifno sniženje. Ono ne smije biti manje od 5 % carina i pristojbi s istim učinkom koje su na snazi na dan kada se treba uvesti to snižavanje.

Ako obveze Maroka u okviru GATT-a predviđaju kraće razdoblje za ukidanje uvoznih referentnih cijena, primjenjuje se takvo kraće razdoblje.

2.   Odredbe članka 11. ne primjenjuju se na proizvode iz Priloga 6., popisa 1. i 2. ne dovodeći u pitanje sljedeće:

(a)

za proizvode s popisa 1. odredbe članka 19. stavka 2. primjenjuju se po isteku prijelaznog razdoblja. Međutim, na temelju odluke Vijeća za pridruživanje one se mogu primijeniti i ranije;

(b)

tri godine nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma Vijeće za pridruživanje treba preispitati dogovore koji se primjenjuju na proizvode s popisa 1. i 2.

Prilikom spomenutog preispitivanja Vijeće za pridruživanje utvrđuje raspored ukidanja tarifa za proizvode iz Priloga 6., osim onih iz tarifnog broja 6309 00.

Članak 13.

Odredbe o ukidanju uvoznih carina primjenjuju se, također, i na carinska davanja fiskalne naravi.

Članak 14.

1.   Odstupajući od odredbi iz članka 11. Maroko može poduzeti iznimne mjere ograničenog trajanja u vidu povećanja ili ponovnog uvođenja carina.

Te se mjere mogu odnositi isključivo na nove industrije ili određene sektore u fazi restrukturiranja ili u ozbiljnim poteškoćama, a posebno ako takve poteškoće izazivaju veće društvene probleme.

Uvozne carine za proizvode iz Zajednice, koje Maroko uvede spomenutim mjerama, ne smiju premašiti 25 % ad valorem i moraju zadržati element povlaštenosti za proizvode podrijetlom iz Zajednice. Ukupna vrijednost uvoza proizvoda koji podliježu takvim mjerama ne smije premašiti 15 % ukupnog uvoza industrijskih proizvoda iz Zajednice tijekom zadnje godine za koju su dostupni statistički podaci.

Te se mjere provode u razdoblju od najviše pet godina, osim ako Odbor za pridruživanje odobri njihovo dulje trajanje. Prestaju se primjenjivati najkasnije po isteku maksimalnog prijelaznog razdoblja od 12 godina.

Takve se mjere ne smiju uvesti niti za jedan proizvod ako je prošlo više od tri godine od ukidanja svih carina i količinskih ograničenja, davanja ili mjera s istovrsnim učinkom za taj proizvod.

Maroko obavještava Odbor za pridruživanje o svim iznimnim mjerama koje namjerava poduzeti te se prije njihova provođenja, na zahtjev Zajednice, održavaju konzultacije o takvim mjerama i sektorima na koje se one odnose. U slučaju provođenja takvih mjera Maroko dostavlja Odboru raspored ukidanja carina koje se uvode prema ovome članku. U tom se rasporedu predviđa postupno ukidanje carina u jednakim godišnjim obrocima, s početkom najkasnije dvije godine od njihova uvođenja. Odbor za pridruživanje može odrediti drugačiji raspored.

2.   Odstupajući od četvrtog podstavka stavka 1., a uzimajući u obzir poteškoće vezane uz ustroj nove industrije, Odbor za pridruživanje može iznimno ovlastiti Maroko da u trajanju od najviše tri godine nakon 12-godišnjeg prijelaznog razdoblja zadrži mjere koje su već poduzete sukladno stavku 1.

POGLAVLJE II.

POLJOPRIVREDNI PROIZVODI I PROIZVODI RIBARSTVA

Članak 15.

Odredbe ovog poglavlja odnose se na proizvode podrijetlom iz Zajednice i Maroka koji su popisani u Prilogu II. Ugovoru o osnivanju Europske zajednice.

Članak 16.

Zajednica i Maroko će postupno provesti veću liberalizaciju međusobne trgovine poljoprivrednim proizvodima i proizvodima ribarstva.

Članak 17.

1.   Poljoprivredni proizvodi i proizvodi ribarstva podrijetlom iz Maroka pri uvozu u Zajednicu uživaju pogodnosti sukladno odredbama iz protokola 1. i 2.

2.   Poljoprivredni proizvodi podrijetlom iz Zajednice pri uvozu u Maroko uživaju pogodnosti sukladno odredbama iz Protokola 3.

Članak 18.

1.   Od 1. siječnja 2000. Zajednica i Maroko procjenjuju stanje radi određivanja mjera liberalizacije koje će Zajednica i Maroko primjenjivati od 1. siječnja 2001. u skladu s ciljem određenim u članku 16.

2.   Ne dovodeći u pitanje odredbe iz stavka 1. i uzimajući u obzir modele trgovine poljoprivrednim proizvodima između stranaka te osobitu osjetljivost takvih proizvoda, u okviru Vijeća za pridruživanje Zajednica i Maroko će redovito za svaki pojedinačni proizvod i na uzajamnoj osnovi ispitati mogućnosti dodjele daljnjih koncesija.

POGLAVLJE III.

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 19.

1.   U trgovini između Zajednice i Maroka ne uvode se nova količinska uvozna ograničenja niti mjere s istovrsnim učinkom.

2.   Po stupanju na snagu ovog Sporazuma ukidaju se količinska uvozna ograničenja i mjere s istovrsnim učinkom u trgovini između Zajednice i Maroka.

3.   Za međusobne izvoze Zajednica i Maroko ne smiju primjenjivati carine ni davanja s istovrsnim učinkom kao ni količinska ograničenja ni mjere s istovrsnim učinkom.

Članak 20.

1.   Ako se kao posljedica provedbe poljoprivrednih politika ili izmjene postojećih propisa uvedu posebna pravila ili ako se izmjene ili razrade odredbe o provedbi poljoprivrednih politika, Zajednica i Maroko smiju izmijeniti dogovore utvrđene ovim Sporazumom za dotične proizvode.

Stranka koja provede takve izmjene o tome obavještava Odbor za pridruživanje. Na zahtjev druge stranke Odbor se sastaje kako bi se razmotrili njezini interesi.

2.   Ako kod primjene stavka 1. Zajednica ili Maroko izmijene dogovore koji se ovim Sporazumom utvrđuju za poljoprivredne proizvode, za uvoze podrijetlom iz druge stranke odobravaju se pogodnosti usporedive onima koje su predviđene ovim Sporazumom.

3.   Na zahtjev druge ugovorne stranke sve izmjene dogovora utvrđenih ovim Sporazumom postaju predmet konzultacija u okviru Vijeća za pridruživanje.

Članak 21.

Pri uvozu u Zajednicu proizvodi podrijetlom iz Maroka ne smiju imati povoljniji tretman od onog koji države članice primjenjuju međusobno.

Primjena odredaba ovog Sporazuma ne dovodi u pitanje Uredbu Vijeća (EEZ) br. 1911/91 od 26. lipnja 1991. o primjeni odredaba prava Zajednice na Kanarsko otočje.

Članak 22.

1.   Obje se stranke suzdržavaju od uvođenja svih unutarnjih mjera ili praksi porezne prirode kojima se izravno ili neizravno uvodi diskriminacija između proizvoda jedne stranke i sličnih proizvoda podrijetlom s područja druge stranke.

2.   Proizvodi koji se izvoze na područje jedne od stranaka ne smiju uživati pogodnost povrata domaćega neizravnog poreza u iznosu koji premašuje iznos neizravnog poreza kojem oni posredno ili neposredno podliježu.

Članak 23.

1.   Ovim se Sporazumom ne isključuje očuvanje ili uspostava carinskih unija, područja slobodne trgovine ili dogovora vezanih uz pogranični promet, osim ako se njima mijenjaju trgovinski dogovori predviđeni ovim Sporazumom.

2.   U okviru Odbora za pridruživanje održavaju se konzultacije stranaka o sporazumima o osnivanju carinskih unija ili područja slobodne trgovine i, po potrebi, o drugim bitnim pitanjima vezanim uz njihove trgovinske politike prema trećim zemljama. Posebno u slučaju pristupanja neke treće zemlje Zajednici takve se konzultacije održavaju kako bi se zajamčilo poštovanje obostranih interesa Zajednice i Maroka koji su navedeni u ovom Sporazumu.

Članak 24.

Ako jedna od stranaka ustanovi da se u trgovini s drugom strankom provodi damping u smislu članka VI. Općeg sporazuma o carinama i trgovini, ona može poduzeti odgovarajuće mjere protiv takvog postupka u skladu sa Sporazumom o provedbi članka VI. Općeg sporazuma o carinama i trgovini, svojim domaćim zakonodavstvom koje se odnosi na to područje te uvjetima i postupcima utvrđenim u članku 27. ovog Sporazuma.

Članak 25.

Kada se neki proizvod uvozi u toliko povećanim količinama i pod takvim uvjetima da to uzrokuje ili bi moglo uzrokovati:

ozbiljnu štetu domaćim proizvođačima sličnih ili izravno konkurentnih proizvoda na području jedne od ugovornih stranaka, ili

ozbiljne poremećaje u bilo kojem sektoru gospodarstva ili poteškoće koje bi mogle dovesti do ozbiljnog pogoršanja gospodarskog stanja u regiji,

Zajednica ili Maroko mogu poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima iz članka 27.

Članak 26.

Ako ispunjavanje odredbi iz članka 19. stavka 3. vodi do:

i.

ponovnog izvoza u treću zemlju proizvoda za koji izvozna stranka zadržava količinska izvozna ograničenja, izvozne carine, mjere ili davanja s istovrsnim učinkom; ili

ii.

ozbiljne nestašice ili opasnosti od nestašice proizvoda koji su prijeko potrebni za stranku izvoznicu,

i ako gore spomenuta situacija uzrokuje ili bi mogla uzrokovati značajne poteškoće stranci izvoznici, ta stranka može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima iz članka 27. Mjere ne smiju biti diskriminirajuće i moraju se ukinuti kada više nisu opravdane.

Članak 27.

1.   Ako Zajednica ili Maroko za uvoz proizvoda koji bi mogli izazvati poteškoće spomenute u članku 25. uvedu administrativni postupak u svrhu brze dostave informacija o trendovima trgovinskih tokova, o tome obavještavaju drugu stranku.

2.   U slučajevima navedenim u člancima 24., 25. i 26., prije poduzimanja tamo predviđenih mjera, ili u slučajevima na koje se odnosi stavak 3. točka (d) ovog članka, Maroko ili Zajednica, ovisno o slučaju, što je prije moguće dostavljaju sve relevantne informacije Odboru za pridruživanje kako bi se pronašlo prihvatljivo rješenje za obje stranke.

Prilikom odabira mjera prednost imaju one koje u najmanjoj mjeri ometaju provedbu dogovora iz ovog Sporazuma.

Dotična stranka odmah obavještava Odbor za pridruživanje o zaštitnim mjerama koje su predmet redovitih konzultacija, a posebno u vidu njihova ukidanja čim to dopuste okolnosti.

3.   Za provedbu stavka 2. primjenjuju se sljedeće odredbe:

(a)

u pogledu članka 24., stranku izvoznicu treba obavijestiti o dampingu čim nadležna tijela stranke uvoznice pokrenu istragu. Ako se u roku od 30 dana od takvog priopćenja ne zaustavi damping u smislu članka VI. Općeg sporazuma o carinama i trgovini ili ako se ne pronađe nikakvo drugo zadovoljavajuće rješenje, stranka uvoznica može donijeti prikladne mjere;

(b)

u pogledu članka 25., o poteškoćama koje se jave uslijed stanja navedenog u tome članku, u svrhu ispitivanja izvještava se Odbor za pridruživanje koji može donijeti bilo kakvu odluku koja je potrebna za otklanjanje takvih poteškoća.

Ako u roku od 30 dana od takvog priopćenja Odbor za pridruživanje ili stranka izvoznica ne donese odluku kojom će se ukloniti poteškoće, ili ako se ne pronađe nikakvo drugo zadovoljavajuće rješenje, stranka uvoznica može donijeti prikladne mjere za rješavanje problema. Takve mjere ne smiju premašiti ono što je nužno potrebno za rješavanje nastalih poteškoća;

(c)

u pogledu članka 26., o poteškoćama koje se jave uslijed stanja navedenog u tome članku, u svrhu ispitivanja izvještava se Odbor za pridruživanje.

Odbor za pridruživanje može donijeti bilo kakvu odluku koja je potrebna za otklanjanje takvih poteškoća. Ako se u roku od 30 dana od priopćenja ne donese takva odluka, stranka izvoznica može poduzeti prikladne mjere za izvoz dotičnog proizvoda;

(d)

ako iznimne okolnosti koje zahtijevaju neposredno djelovanje onemogućavaju prethodno obavješćivanje ili razmatranje, u situacijama navedenim u člancima 24., 25. i 26. Zajednica ili Maroko, ovisno o slučaju, mogu odmah primijeniti mjere predostrožnosti koje su nužno potrebne za rješavanje nastale situacije te o tome odmah obavještavaju drugu stranku.

Članak 28.

Ovaj Sporazum ne isključuje zabrane ili ograničenja uvoza, izvoza ili provoza robe, koja su opravdana razlozima javnog morala, javnog interesa ili javne sigurnosti; zaštite zdravlja i života ljudi, životinja ili biljaka; zaštite nacionalnog blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti; zaštite intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva; ili pravila u vezi sa zlatom i srebrom. Takve zabrane ili ograničenja ne smiju, međutim, biti sredstvo proizvoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničavanja trgovine između stranaka.

Članak 29.

Radi provedbe ove glave i povezanih metoda administrativne suradnje pojam „robe s podrijetlom” određuje se u Protokolu 4.

Članak 30.

U trgovini između stranaka za klasifikaciju robe koristi se kombinirana nomenklatura.

GLAVA III.

PRAVO POSLOVNOG NASTANA I USLUGE

Članak 31.

1.   Stranke su suglasne proširiti područje primjene ovog Sporazuma kako bi se obuhvatilo pravo poslovnog nastana za poduzeća iz jedne stranke na području druge stranke te liberalizacija pružanja usluga od strane poduzeća iz jedne stranke prema korisnicima usluga na području druge stranke.

2.   Vijeće za pridruživanje donosi preporuke za postizanje cilja opisanog u stavku 1.

Prilikom iznošenja spomenutih preporuka Vijeće za pridruživanje uzima u obzir proteklo iskustvo u provedbi uzajamnog tretmana najpovlaštenije države i pripadajućih obveza svake stranke sukladno Općem sporazumu o trgovini uslugama iz priloga Sporazuma o osnivanju WTO-a, u daljnjem tekstu „GATS”, a posebno onih iz njegova članka V.

3.   Najkasnije pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma Vijeće za pridruživanje donosi prvu ocjenu u vezi s ostvarivanjem ovog cilja.

4.   Ne dovodeći u pitanje odredbe stavka 3., po stupanju na snagu ovog Sporazuma Vijeće za pridruživanje istražuje sektor međunarodnog pomorskog prometa radi donošenja prikladnih preporuka za mjere liberalizacije. Vijeće za pridruživanje uzima u obzir rezultate pregovora u okviru GATS-a u vezi s ovim pitanjem nakon završetka urugvajskog kruga.

Članak 32.

1.   Od samog početka svaka stranka potvrđuje svoje obveze u okviru GATS-a, a posebno obvezu dodjele uzajamnog statusa najpovlaštenije države u uslužnome sektoru, kako je obuhvaćeno tom obvezom.

2.   U skladu s GATS-om spomenuti se status ne odnosi na:

(a)

povlastice koje je bilo koja stranka dodijelila pod uvjetima sporazuma koji je definiran u članku V. GATS-a, ili mjere poduzete na temelju takvog sporazuma;

(b)

druge povlastice dodijeljene u skladu s popisom iznimki od načela najpovlaštenije države, koji je bilo koja stranka priložila GATS-u.

GLAVA IV.

PLAĆANJA, KAPITAL, TRŽIŠNO NATJECANJE I OSTALE GOSPODARSKE ODREDBE

POGLAVLJE I.

TEKUĆA PLAĆANJA I KRETANJE KAPITALA

Članak 33.

Podložno odredbama članka 35. stranke se obvezuju odobravati sva tekuća plaćanja za tekuće transakcije u slobodnoj konvertibilnoj valuti.

Članak 34.

1.   Što se tiče transakcija na kapitalni račun platne bilance, Zajednica i Maroko će, od stupanja na snagu ovog Ugovora, osigurati slobodno kretanje kapitala vezanog uz izravna ulaganja u poduzeća iz Maroka koja su osnovana u skladu s važećim zakonodavstvom, te likvidaciju i povrat prihoda od takvih ulaganja i svake proizašle dobiti.

2.   Stranke se međusobno konzultiraju kako bi se olakšalo i, u pogodnome trenutku, u potpunosti liberaliziralo kretanje kapitala između Zajednice i Maroka.

Članak 35.

Kada se jedna ili više država članica Zajednice ili Maroko nađu u ozbiljnim teškoćama vezanim uz bilancu plaćanja ili im prijete takve teškoće, Zajednica ili Maroko, ovisno o slučaju, mogu u skladu s uvjetima utvrđenim u GATT-u i člancima VIII. i XIV. Statuta Međunarodnog monetarnog fonda, uvesti ograničenja tekućih transakcija koja će biti ograničenog trajanja i koja ne smiju premašiti ono što je nužno potrebno da bi se popravila bilanca plaćanja. Zajednica ili Maroko odmah obavještavaju drugu stranku i u najkraćem mogućem roku dostavljaju raspored ukidanja dotičnih mjera.

POGLAVLJE II.

TRŽIŠNO NATJECANJE I OSTALE GOSPODARSKE ODREDBE

Članak 36.

1.   Zbog mogućeg utjecaja na trgovinu između Zajednice i Maroka, s ispravnom primjenom ovog Sporazuma nisu spojivi:

(a)

svi sporazumi između poduzetnika, odluke poduzetničkih udruženja i usklađene prakse između poduzetnika, čiji je cilj ili učinak sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja;

(b)

zlouporaba vladajućeg položaja jednog ili više poduzetnika na području Zajednice ili Maroka u cjelini ili u njegovom značajnom dijelu;

(c)

svaka državna potpora koja narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja davanjem povlaštenog tretmana određenim poduzetnicima ili proizvodnji određene robe, izuzev slučajeva u kojima se sukladno Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik dopušta takvo odstupanje.

2.   Svi postupci u suprotnosti s ovim člankom ocjenjuju se na temelju kriterija koji proizlaze iz primjene pravila iz članaka 85., 86. i 92. Ugovora o osnivanju Europske zajednice (1) te, za proizvode koji ulaze u opseg Europske zajednice za ugljen i čelik, pravila iz članaka 65. i 66. Ugovora o osnivanju te Zajednice i pravila o državnoj potpori, uključujući sekundarno zakonodavstvo.

3.   U roku od pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma Vijeće za pridruživanje usvaja potrebna pravila za primjenu stavaka 1. i 2.

Do usvajanja tih pravila, odredbe iz Sporazuma o tumačenju i primjeni članaka VI., XVI. I XXIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini primjenjuju se kao pravila za primjenu stavka 1. točke (c) i povezanih dijelova stavka 2.

4.

(a)

Radi primjene odredbi iz stavka 1. točke (c) stranke prihvaćaju da će se tijekom prvih pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma, svaka državna potpora koju dodijeli Maroko ocijeniti uzimajući u obzir činjenicu da se Maroko smatra područjem koje je istovjetno područjima Zajednice opisanim u članku 92. stavku 3. točki (a) Ugovora o osnivanju Europske zajednice.

U istome razdoblju Maroko može iznimno, za proizvode od čelika iz EZUČ-a, dodijeliti državne potpore u svrhe restrukturiranja pod uvjetom da:

to vodi do održivosti poduzeća koje primi potpore, pod normalnim tržišnim uvjetima po isteku razdoblja restrukturiranja,

iznos i intenzitet te potpore su strogo ograničeni na ono što je nužno potrebno za obnovu takve održivosti i postupno se smanjuju,

program restrukturiranja povezan je sa sveobuhvatnim planom za racionalizaciju kapaciteta u Maroku.

Uzimajući u obzir gospodarsko stanje u Maroku Vijeće za pridruživanje svakih pet godina odlučuje o eventualnom produljenju razdoblja.

(b)

Svaka stranka osigurava transparentnost u području državnih potpora tako da, između ostalog, svake godine izvještava drugu stranku o ukupnome iznosu i raspodjeli dodijeljenih potpora te, na zahtjev, dostavlja informacije o općim državnim potporama. Na zahtjev jedne stranke, druga stranka pruža informacije o pojedinačnim slučajevima javne potpore.

5.   Što se tiče proizvoda spomenutih u Poglavlju II. glave II.:

odredbe iz stavka 1. točke (c) se ne primjenjuju,

svi postupci u suprotnosti sa stavkom 1. točkom (a) ocjenjuju se prema kriterijima koje je Zajednica uspostavila na temelju članaka 42. i 43. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, a posebno onih uspostavljenih u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 26/62.

6.   Ako Zajednica ili Maroko smatraju da određeni postupak nije u skladu s uvjetima iz stavka 1. i da:

takav postupak nije primjereno riješen provedbenim pravilima iz stavka 3., ili

u nedostatku takvih pravila, ako spomenuti postupak ugrožava ili prijeti da će ozbiljno ugroziti interes druge stranke ili materijalno naštetiti njenoj domaćoj industriji, uključujući uslužni sektor,

mogu poduzeti odgovarajuće mjere nakon savjetovanja s Odborom za pridruživanje ili po isteku 30 radnih dana od priopćavanja Odboru.

Za postupke koji nisu usklađeni sa stavkom 1. točkom (c) ovog članka, spomenute se mjere, ako se na njih primjenjuje GATT, mogu donijeti isključivo u skladu s postupcima i pod uvjetima utvrđenim Općim sporazumom o carinama i trgovini te bilo kojim drugim relevantnim instrumentom, zaključenim u okviru tog sporazuma, koji se koristi između stranaka.

7.   Bez obzira na bilo koje suprotne odredbe donesene u skladu sa stavkom 3., stranke razmjenjuju informacije uzimajući u obzir ograničenja nametnuta zahtjevima u vezi s profesionalnom i poslovnom tajnosti.

Članak 37.

Ne dovodeći u pitanje obveze preuzete na temelju GATT-a, države članice i Maroko će postupno prilagoditi sve državne monopole tržišne naravi kako bi se osiguralo da do isteka pete godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma, između državljana država članica i Maroka ne postoji nikakva diskriminacija s obzirom na uvjete nabave i prodaje robe. Odbor za pridruživanje se obavještava o donesenim mjerama za provođenje tog cilja.

Članak 38.

Što se tiče javnih poduzeća i poduzeća s posebnim ili isključivim pravima, Vijeće za pridruživanje osigurava da se od pete godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma ne donese ili ne zadrži nijedna mjera koji narušava trgovinu između Zajednice i Maroka na način koji bi se protivio interesima stranaka. Ova odredba ne sprečava stvarno ili pravno obavljanje posebnih funkcija koje su dodijeljene tim poduzećima.

Članak 39.

1.   Stranke osiguravaju prikladnu i učinkovitu zaštitu prava intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva u skladu s najvišim međunarodnim standardima. To uključuje učinkovita sredstva za provođenje tih prava.

2.   Stranke redovito ocjenjuju provedbu ovog članka i Priloga 7. Ako se pojave problemi u području intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva koji utječu na trgovinske uvjete, bilo koja stranka može zatražiti hitne konzultacije radi pronalaženja obostrano zadovoljavajućeg rješenja.

Članak 40.

1.   Stranke poduzimaju odgovarajuće korake kako bi se u Maroku promicala uporaba tehničkih pravila Zajednice i europskih standarda za industrijske i poljoprivredno-prehrambene proizvode te postupke certifikacije.

2.   Na temelju načela iz stavka 1., u pogodnim okolnostima stranke zaključuju dogovore za uzajamno priznavanje certifikacija.

Članak 41.

1.   Stranke si postavljaju za cilj uzajamnu i postupnu liberalizaciju ugovora o javnoj nabavi.

2.   Vijeće za pridruživanje poduzima potrebne korake za provedbu stavka 1.

GLAVA V.

GOSPODARSKA SURADNJA

Članak 42.

Ciljevi

1.   Stranke se obvezuju ojačati gospodarsku suradnju u njihovom uzajamnom interesu te u duhu partnerstva koje je ugrađeno u same temelje ovog Sporazuma.

2.   Cilj gospodarske suradnje je potpora naporima Maroka da ostvari održivi gospodarski i društveni razvoj.

Članak 43.

Područje primjene

1.   Suradnja je, prije svega, usmjerena na područja djelatnosti koja trpe posljedice unutarnjih ograničenja i poteškoća ili koje su pogođene postupkom liberalizacije gospodarstva Maroka u cjelini, a točnije liberalizacijom trgovine između Maroka i Zajednice.

2.   Slično tomu, suradnja se usmjerava na područja koja bi trebala približiti gospodarstva Zajednice i Maroka, a posebno ona koja će pospješiti rast i zapošljavanje.

3.   Suradnja će potaknuti gospodarsku integraciju država Magreba koristeći sve mjere koje bi mogle razviti spomenute odnose u regiji.

4.   Očuvanje okoliša i ekološka ravnoteža predstavljaju središnju komponentu različitih područja gospodarske suradnje.

5.   Stranke, po potrebi, sporazumom određuju ostala područja gospodarske suradnje.

Članak 44.

Metode

Gospodarska suradnja uključuje, između ostalog, sljedeće metode:

(a)

redoviti gospodarski dijalog o svim aspektima makroekonomske politike;

(b)

komunikaciju i razmjenu informacija;

(c)

savjete, korištenje stručnih usluga i osposobljavanje;

(d)

zajednička ulaganja;

(e)

tehničku, upravnu i pravnu pomoć.

Članak 45.

Regionalna suradnja

1. Radi što veće učinkovitosti ovog Sporazuma stranke potiču sve aktivnosti koji imaju regionalni učinak ili uključuju treće države, a posebno:

(a)

trgovinu unutar zemalja Magreba;

(b)

pitanja zaštite okoliša;

(c)

razvoj gospodarske infrastrukture;

(d)

znanstvena i tehnološka istraživanja;

(e)

kulturni sektor;

(f)

carinska pitanja;

(g)

regionalne institucije i uspostavu zajedničkih ili usklađenih programa i politika.

Članak 46.

Obrazovanje i osposobljavanje

Cilj suradnje je:

(a)

pronaći načine za postizanje značajnog poboljšanja u obrazovanju i osposobljavanju, uključujući strukovno osposobljavanje;

(b)

staviti posebni naglasak na pristup ženske populacije obrazovanju, uključujući tehničko osposobljavanje, višem obrazovanju i strukovnom osposobljavanju;

(c)

potaknuti uspostavu trajnih odnosa između specijaliziranih tijela na područjima stranaka radi udruživanja i razmjene iskustava i metoda.

Članak 47.

Znanstvena, tehnička i tehnološka suradnja

1. Cilj suradnje je:

(a)

potaknuti uspostavu trajnih odnosa između znanstvenih zajednica stranaka, a posebno kroz:

omogućavanje pristupa Maroku programima Zajednice za istraživanje i tehnološki razvoj u skladu s propisima Zajednice koji uređuju sudjelovanje država nečlanica u takvim programima,

sudjelovanje Maroka u mreži decentralizirane suradnje,

promicanje sinergije u osposobljavanju i istraživanju,

(b)

poboljšati istraživačke kapacitete Maroka;

(c)

potaknuti tehnološku inovaciju i transfer novih tehnologija i know-how;

(d)

poduprijeti sve aktivnosti namijenjene postizanju sinergije na regionalnoj razini.

Članak 48.

Okoliš

Cilj suradnje je spriječiti pogoršanje stanja u okolišu, poboljšati njegovu kakvoću, zaštititi ljudsko zdravlje te postići racionalnu uporabu prirodnih resursa za održivi razvoj.

Stranke se obvezuju na suradnju u područjima koja uključuju:

(a)

kakvoću tla i vode;

(b)

posljedice razvoja, a posebno industrijskog razvoja (posebno sigurnost postrojenja i otpada);

(c)

praćenje i sprečavanje onečišćenja mora.

Članak 49.

Industrijska suradnja

Cilj suradnje je:

(a)

potaknuti suradnju između gospodarskih subjekata stranaka, uključujući suradnju u kontekstu pristupa Maroka poslovnim mrežama Zajednice i mrežama decentralizirane suradnje;

(b)

poduprijeti nastojanja za modernizaciju i restrukturiranje javnog i privatnog industrijskog sektora u Maroku (uključujući poljoprivrednu industriju),

(c)

promicati okruženje koje podupire privatnu inicijativu, kako bi se potaknula i diversificirala proizvodnja za domaće i izvozno tržište;

(d)

što bolje iskoristiti ljudske i industrijske potencijale Maroka kroz bolju uporabu politike u područjima inovacija, istraživanja i tehnološkog razvoja;

(e)

olakšati pristup kreditiranju financijskih ulaganja.

Članak 50.

Promicanje i zaštita ulaganja

Cilj suradnje je stvoriti pogodno okruženje za investicijske tokove, a posebno kroz:

(a)

uspostavu usklađenih i pojednostavljenih postupaka, mehanizama sufinanciranja (posebno radi povezivanja malih i srednjih poduzeća) te metoda određivanja i pružanja informacija o mogućnostima ulaganja;

(b)

uspostavu, gdje je to primjereno, pravnog okvira za promicanje ulaganja, uglavnom kroz zaključivanje sporazuma, između Maroka i država članica, o zaštiti ulaganja te izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Članak 51.

Suradnja u normizaciji i procjeni sukladnosti

Stranke surađuju u razvoju:

(a)

uporabe pravila Zajednice u vezi s normizacijom, mjeriteljstvom, kontrolom kvalitete i procjenom sukladnosti;

(b)

modernizacije laboratorija Maroka, što u nekim slučajevima vodi do sklapanja sporazuma o uzajamnom priznavanju procjena sukladnosti;

(c)

tijela odgovornih za prava intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva te normizaciju i kakvoću u Maroku.

Članak 52.

Približavanje zakonodavstva

Cilj suradnje je pomoći Maroku da svoje zakonodavstvo približi zakonodavstvu Zajednice u područjima koja su predmet ovog Sporazuma.

Članak 53.

Financijske usluge

Cilj suradnje je približavanje zajedničkih pravila i normi u područjima koja uključuju sljedeće:

(a)

poticanje i restrukturiranje marokanskih financijskih sektora;

(b)

poboljšanje računovodstva, revizije, nadzora i regulacije financijskih usluga i financijskog praćenja u Maroku.

Članak 54.

Poljoprivreda i ribarstvo

Cilj suradnje je:

(a)

modernizirati i restrukturirati poljoprivredu i ribarstvo metodama koje uključuju modernizaciju infrastrukture i opreme, razvoj tehnika pakiranja i skladištenja te unapređenje privatnih distribucijskih i prodajnih lanaca;

(b)

diversificirati proizvodnju i vanjska tržišta;

(c)

ostvariti suradnju u području zdravstva i zdravlja bilja te tehnika uzgoja.

Članak 55.

Prijevoz

Cilj suradnje je:

(a)

restrukturirati i modernizirati cestovnu, željezničku, lučku i aerodromsku infrastrukturu od zajedničkog interesa, u korelaciji s glavnim transeuropskim komunikacijskim putovima;

(b)

definirati i primijeniti operativne standarde, usporedive s onima u Zajednici;

(c)

uskladiti opremu sa standardima Zajednice, posebno u pogledu multimodalnog prijevoza, kontejnerizacije i prekrcaja;

(d)

postupno poboljšati cestovni, pomorski i multimodalni provoz te upravljanje pristaništima, zračnim lukama, pomorskim i zračnim prometom te željeznicama.

Članak 56.

Telekomunikacijska i informacijska tehnologija

Suradnja je usmjerena na:

(a)

telekomunikacije općenito;

(b)

normizaciju, ispitivanje sukladnosti i certifikaciju u vezi s informacijskom tehnologijom i telekomunikacijama;

(c)

širenje novih informacijskih tehnologija, posebno u vezi s mrežama i njihovim međusobnim povezivanjem (ISDN – digitalna mreža integriranih usluga – i EDI – elektronička razmjena podataka);

(d)

poticanje istraživanja i razvijanja novih sredstava komunikacije i informacijske tehnologije radi razvoja tržišta opremom, uslugama i aplikacijama povezanim s informacijskom tehnologijom i komunikacijama, uslugama i opremom.

Članak 57.

Energija

Suradnja je usmjerena na:

(a)

obnovljivu energiju;

(b)

promicanje štednje energije;

(c)

primijenjeno istraživanje u pogledu mreža s bazama podataka koje povezuju gospodarske i društvene subjekte obaju stranaka;

(d)

podupiranje napora za modernizaciju i razvoj energetskih mreža te međusobno povezivanje takvih mreža s mrežama Zajednice.

Članak 58.

Turizam

Cilj suradnje je razvoj turizma, a posebno u pogledu:

(a)

upravljanja ugostiteljstvom te kakvoćom usluga u različitim područjima vezanim uz ugostiteljstvo;

(b)

razvoja marketinga;

(c)

promicanja turizma za mlade.

Članak 59.

Carinska suradnja

1.   Cilj suradnje je osigurati pravednu trgovinu i usklađenost s trgovinskim propisima. Ona je usmjerena na:

(a)

pojednostavljenje carinskih kontrola i postupaka;

(b)

uporabu jedinstvenog upravnog dokumenta i povezivanje tranzitnih sustava Maroka i Zajednice.

2.   Ne dovodeći u pitanje ostale oblike suradnje predviđene ovim Sporazumom, a posebno one iz članaka 61. i 62., upravna tijela ugovornih stranaka osiguravaju međusobnu pomoć u skladu s uvjetima iz Protokola 5.

Članak 60.

Suradnja u području statistike

Cilj suradnje je približavanje metoda koje koriste ugovorne stranke i korištenje podataka iz svih područja obuhvaćenih ovim Sporazumom, za koja se mogu prikupiti statistički podaci.

Članak 61.

Pranje novca

1.   Stranke su se usuglasile oko potrebe zajedničkog djelovanja i suradnje u sprečavanju zlouporabe njihovih financijskih sustava u svrhu pranja prihoda od kaznenih djela općenito, a posebno od trgovine drogom.

2.   Suradnja u ovome području uključuje upravnu i tehničku pomoć radi utvrđivanja prikladnih standarda u borbi protiv pranja novca, jednakovrijednih onima koje je u ovome području donijela Zajednica i međunarodni forumi, između ostalog Radna grupa za financijske mjere (FATF).

Članak 62.

Borba protiv uporabe i nezakonite trgovine drogom

1.   Cilj suradnje je:

(a)

poboljšati učinkovitost politika i mjera za sprečavanje i borbu protiv proizvodnje i trgovine opojnim sredstvima i psihotropnim tvarima;

(b)

onemogućiti zloporabu takvih proizvoda.

2.   Za postizanje tih ciljeva stranke zajedno određuju odgovarajuće strategije i načine suradnje u skladu s vlastitim zakonodavstvom. Za sve akcije koje se ne izvode zajednički, obavljaju se konzultacije i blisko usklađivanje.

Takva akcija može uključiti određene institucije iz javnog i privatnog sektora te međunarodne organizacije, u suradnji s Vladom Kraljevine Maroko i relevantnim tijelima Zajednice i država članica.

3.   Suradnja se posebno odvija u obliku sljedećeg:

(a)

osnivanja ili proširenja klinika/prenoćišta i informacijskih centara za liječenje i rehabilitaciju ovisnika;

(b)

provedbe projekata za sprečavanje, informiranje, osposobljavanje i epidemiološko istraživanje;

(c)

uspostave standarda za sprečavanje zlouporabe prekursora i drugih ključnih sastojaka za nezakonitu proizvodnju opojnih sredstava i psihotropnih tvari, jednakovrijednih standardima koje su donijeli Zajednica i odgovarajuća međunarodna tijela, a posebno Radna skupina za kemijske mjere (CATF);

(d)

izrade i provedbe programa kojima se pruža alternativa nezakonitom uzgoju biljaka za proizvodnju opojnih sredstava, u područjima gdje je prisutan takav uzgoj.

Članak 63.

Dvije stranke zajedno određuju potrebne postupke za ostvarivanje suradnje u područjima iz ove glave.

GLAVA VI.

DRUŠTVENA I KULTURNA SURADNJA

POGLAVLJE I.

RADNICI

Članak 64.

1.   Na položaj radnika s marokanskim državljanstvom, zaposlenih na državnom području države članice, ne smije utjecati diskriminacija na temelju državljanstva s obzirom na radne uvjete, plaće i otpuštanja u odnosu na državljane te države članice.

2.   Što se tiče radnih uvjeta i primanja svih marokanskih radnika kojima je dopušteno privremeno plaćeno zaposlenje na državnom području države članice, primjenjuju se odredbe iz stavka 1.

3.   Maroko osigurava jednaki tretman za radnike koji su državljani neke države članice, a zaposleni su na njegovom državnom području.

Članak 65.

1.   Podložno odredbama iz sljedećih stavaka, radnici s marokanskim državljanstvom i svi članovi njihovih obitelji koji žive s njima, u području socijalne sigurnosti uživaju tretman koji je slobodan od svake diskriminacije na temelju državljanstva u odnosu na državljane država članica u kojima su zaposleni.

Pojam socijalne sigurnosti obuhvaća aspekte socijalne sigurnosti koji se bave pravima vezanim uz bolovanje, majčinstvo, invaliditet, starost, obiteljsku mirovinu, nesreću na radu, profesionalnu bolest, smrtni slučaj, nezaposlenost i obiteljske naknade.

Ove odredbe, međutim, ne uzrokuju primjenu ostalih pravila o usklađivanju, predviđenih pravom Zajednice na temelju članka 51. Ugovora o EZ-u, osim pod uvjetima određenim u članku 67. ovog Sporazuma.

2.   Sva razdoblja osiguranja, zaposlenosti ili boravišta tih radnika u različitim državama članicama zbrajaju se u svrhu mirovine i rente za starost, invaliditeta, obiteljske mirovine i obiteljske naknade, naknade za bolest i majčinstvo te, također, zdravstvene skrbi radnika i članova njihovih obitelji s prebivalištem u Zajednici.

3.   Takvi radnici primaju obiteljske dodatke za članove obitelji s boravištem u Zajednici.

4.   Spomenuti radnici mogu slobodno, prema stopama koje se primjenjuju na temelju zakona države članice dužnika, prenijeti u Maroko sve mirovine i rente za starost, obiteljske mirovine, naknade za nesreću na radu, profesionalnu bolest ili invaliditet kao posljedicu nesreće na radu ili profesionalne bolesti, osim u slučaju posebnih nedoprinosnih naknada.

5.   Radnicima koji su državljani države članice, a zaposleni su na državnom području Maroka, te članovima njihovih obitelji Maroko osigurava tretman sličan onome opisanom u stavcima 1., 3. i 4.

Članak 66.

Odredbe ovog poglavlja ne odnose se na državljane stranaka koji nezakonito borave ili rade na državnom području njihovih država domaćina.

Članak 67.

1.   Prije isteka prve godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma Vijeće za pridruživanje usvaja odredbe za provedbu načela iz članka 65.

2.   Vijeće za pridruživanje usvaja detaljna pravila upravne suradnje dajući potrebna jamstva za upravljanje i praćenje primjene odredbi iz stavka 1.

Članak 68.

Odredbe koje Vijeće za pridruživanje donese u skladu s člankom 67. ne utječu na prava ili obveze koje proizlaze iz bilateralnih sporazuma između Maroka i država članica, ako ti sporazumi predviđaju povoljniji tretman državljana Maroka ili država članica.

POGLAVLJE II.

DIJALOG O SOCIJALNIM PITANJIMA

Članak 69.

1.   Stranke vode redoviti dijalog o svim socijalnim pitanjima od njihova interesa.

2.   Svrha tog dijaloga je pronalaženje načina za postizanje napretka u području kretanja radnika te jednakog tretmana i društvene integracije državljana Maroka i država članica koji zakonito borave na državnom području njihovih država domaćina.

3.   Dijalog posebno obuhvaća sva pitanja vezana uz:

(a)

životne i radne uvjete migrantskih zajednica;

(b)

migraciju;

(c)

nezakonito useljavanje i uvjete koji uređuju povratak pojedinaca koji prekrše zakon o pravu boravka i pravu poslovnog nastana u njihovim državama domaćinima;

(d)

sustave i programe poticanja jednakog tretmana državljana Maroka i Zajednice, međusobnog poznavanja kultura i civilizacija, jačanja tolerancije i ukidanja diskriminacije.

Članak 70.

Dijalog o socijalnim pitanjima vodi se na istoj razini i u skladu s istim postupcima predviđenim u glavi I. ovog Sporazuma, koji sam po sebi može pružiti okvir za taj dijalog.

POGLAVLJE III.

SURADNJA U SOCIJALNOM PODRUČJU

Članak 71.

1.   Za konsolidaciju suradnje u socijalnim pitanjima između stranaka projekti i programi se izvode u svim područjima od njihova interesa.

Prioritet se daje sljedećim projektima:

(a)

smanjenju migracijskog pritiska, posebno kroz poboljšanje životnih uvjeta, otvaranje radnih mjesta i razvoj osposobljavanja u područjima iz kojih useljenici dolaze;

(b)

ponovnoj integraciji vraćenih osoba zbog njihova nezakonitog statusa prema zakonima države u pitanju;

(c)

promicanju uloge žena u procesu gospodarskog i društvenog razvoja kroz edukaciju i medije, ukorak s politikom Maroka po tom pitanju;

(d)

poticanju i razvoju programa planiranja obitelji te zaštite majki i djece u Maroku;

(e)

poboljšanju sustava socijalne zaštite,

(f)

unapređenju sustava zdravstvenog osiguranja;

(g)

izvođenju i financiranju programa razmjene i rekreacije za miješane skupine marokanske i europskih mladih s boravištem u državama članicama, radi promicanja međusobnog poznavanja njihovih kultura i jačanja tolerancije.

Članak 72.

Programi suradnje mogu se izvoditi u koordinaciji s državama članicama i relevantnim međunarodnim organizacijama.

Članak 73.

Krajem prve godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma Vijeće za pridruživanje osniva radnu skupinu. Ona će biti odgovorna za trajno i redovito ocjenjivanje provedbe poglavlja I. do III.

POGLAVLJE IV.

KULTURNA SURADNJA

Članak 74.

1.   Za jačanje međusobnog poznavanja i razumijevanja, uzimajući u obzir već izvedene aktivnosti, stranke se obvezuju da će - uz poštivanje međusobnih kultura – osigurati čvršću podlogu za trajni kulturni dijalog te promicati trajnu kulturnu suradnju, ne isključujući a priori nijedno područje djelovanja.

2.   Pri izradi projekata i programa suradnje te prilikom izvođenja zajedničkih aktivnosti stranke stavljaju posebni naglasak na mlade, na pisana i audiovizualna sredstva izražavanja i komunikacije te na zaštitu svog nasljeđa i širenje kulture.

3.   Stranke su suglasne da se programi kulturne suradnje, koja je već u tijeku u Zajednici ili u jednoj ili više država članica, prošire na Maroko.

GLAVA VII.

FINANCIJSKA SURADNJA

Članak 75.

Radi punog postizanja ciljeva ovog Sporazuma za Maroko se uvodi financijska suradnja u skladu s odgovarajućim financijskim postupcima i resursima.

Ti se postupci usvajaju zajedničkim dogovorom između stranaka koristeći najprikladnije instrumente nakon što ovaj Sporazum stupi na snagu.

Osim područja obuhvaćenih glavama V. i VI. ovog Sporazuma, suradnja podrazumijeva:

olakšavanje reformi za modernizaciju gospodarstva,

moderniziranje gospodarske infrastrukture,

promicanje privatnih ulaganja i djelatnosti za otvaranje novih radnih mjesta,

uzimanje u obzir učinaka koje postupno uvođenje područja slobodne trgovine može imati na marokansko gospodarstvo, a posebno u pogledu modernizacije i restrukturiranja industrije,

podupiranje mjera politika koje se provode u socijalnim sektorima.

Članak 76.

U okviru instrumenata Zajednice namijenjenih potpori programa strukturnog prilagođavanja u zemljama Sredozemlja – te u bliskoj suradnji s marokanskim vlastima i drugim donatorima, a posebno međunarodnim financijskim institucijama – Zajednica ispituje prikladne načine potpore strukturnih politika koje Maroko provodi radi ponovne uspostave financijske ravnoteže u svim svojim ključnim aspektima te radi stvaranja gospodarskog ozračja koje će poticati rast uz istodobno jačanje društvenog blagostanja.

Članak 77.

Kako bi se osigurao usklađeni pristup rješavanju iznimnih makroekonomskih i financijskih problema koji bi se mogli javiti zbog postupne provedbe ovog Sporazuma, stranke pažljivo prate razvoj trgovine i financijskih odnosa između Zajednice i Maroka u okviru redovitoga gospodarskog dijaloga uspostavljenog prema glavi V.

GLAVA VIII.

INSTITUCIONALNE, OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 78.

Ovime se osniva Vijeće za pridruživanje koje se na ministarskoj razini sastaje jedanput godišnje te kada to zatraže okolnosti, na inicijativu predsjedavajućeg i u skladu s uvjetima utvrđenim pravilima postupka.

Vijeće ispituje sva važnija pitanja koja se pojave u okviru ovog Sporazuma kao i sva druga bilateralna ili međunarodna pitanja od uzajamnog interesa.

Članak 79.

1.   Vijeće za pridruživanje čine članovi Vijeća Europske unije i članovi Komisije Europskih zajednica, s jedne strane, te članovi Vlade Kraljevine Maroko, s druge strane.

2.   Članovi Vijeća za pridruživanje mogu imenovati svoje predstavnike u skladu s pravilima postupka.

3.   Vijeće za pridruživanje donosi svoj poslovnik

4.   Vijećem za pridruživanje naizmjence predsjedava član Vijeća Europske unije i član Vlade Kraljevine Maroko u skladu s odredbama iz pravila postupka.

Članak 80.

Radi ostvarivanja ciljeva ovog Sporazuma Vijeće za pridruživanje ovlašteno je donijeti odluke u slučajevima koji su predviđeni tim Sporazumom.

Odluke su obvezujuće za obje stranke, koje poduzimaju potrebne mjere za njihovu provedbu. Vijeće za pridruživanje može, također, dati odgovarajuće preporuke.

Svoje odluke i preporuke sastavlja na temelju dogovora stranaka.

Članak 81.

1.   Na temelju ovlasti Vijeća ovime se osniva Odbor za pridruživanje koji je zadužen za provedbu ovog Sporazuma.

2.   Vijeće za pridruživanje može, u cijelosti ili djelomično, prenijeti svoje ovlasti na Odbor za pridruživanje.

Članak 82.

1.   Odbor za pridruživanje, koji se sastaje na razini dužnosnika, čine predstavnici članova Vijeća Europske unije i članova Komisije Europskih zajednica, s jedne strane, te predstavnici Vlade Kraljevine Maroko, s druge strane.

2.   Odbor za pridruživanje donosi vlastiti poslovnik.

3.   Odborom za pridruživanje naizmjence predsjedava predstavnik Predsjedništva Vijeća Europske unije i predstavnik Vlade Kraljevine Maroko.

Odbor se obično naizmjence sastaje u Zajednici i u Maroku.

Članak 83.

Odbor za pridruživanje ovlašten je donositi odluke za upravljanje ovim Sporazumom te u onim područjima za koje ih ovlasti Vijeće.

Svoje odluke sastavlja na temelju dogovora stranaka. Te su odluke obvezujuće za obje stranke, koje poduzimaju potrebne mjere za njihovu provedbu.

Članak 84.

Vijeće za pridruživanje može ustanoviti bilo koju radnu skupinu ili tijelo potrebno za provedbu ovog Sporazuma.

Članak 85.

Vijeće za pridruživanje poduzima sve prikladne mjere kako bi olakšalo suradnju i kontakte između Europskog parlamenta i parlamentarnih institucija Kraljevine Maroko te između Gospodarskoga i socijalnoga odbora Zajednice i odgovarajućeg tijela Kraljevine Maroko.

Članak 86.

1.   Svaka stranka može Vijeću za pridruživanje uputiti spor u vezi s primjenom ili tumačenjem ovog Sporazuma.

2.   Vijeće za pridruživanje može riješiti spor odlukom.

3.   Svaka stranka je obvezna poduzeti mjere za provedbu odluke iz stavka 2.

4.   Ako se spor ne može riješiti u skladu sa stavkom 2., svaka stranka može obavijestiti drugu stranku o imenovanju arbitra; druga stranka mora potom imenovati drugog arbitra u roku od dva mjeseca. Za primjenu ovog postupka Zajednica i države članice smatraju se jednom strankom u sporu.

Vijeće za pridruživanje imenuje trećeg arbitra.

Arbitri donose odluku većinom glasova.

Svaka stranka u sporu poduzima potrebne mjere za provedbu odluke arbitara.

Članak 87.

Nijedna odredba ovog Sporazuma ne sprečava ugovornu stranku da poduzme mjere:

(a)

koje smatra potrebnima da bi se spriječilo otkrivanje informacija suprotno njezinim ključnim sigurnosnim interesima;

(b)

koje se odnose na proizvodnju ili trgovinu oružjem, streljivom ili ratnim materijalom ili na istraživanje, razvoj ili proizvodnju koja je neophodna za obrambene svrhe, pod uvjetom da takve mjere ne narušavaju uvjete tržišnog natjecanja u odnosu na proizvode koji nisu namijenjeni u izričito vojne svrhe;

(c)

koje smatra ključnima za vlastitu sigurnost u slučaju ozbiljnih unutarnjih poremećaja koji utječu na očuvanje zakona i reda, u vrijeme rata ili ozbiljnih međunarodnih napetosti koje predstavljaju ratnu opasnost, ili radi ispunjavanja obveza koje je preuzela u svrhu očuvanja mira i međunarodne sigurnosti.

Članak 88.

U područjima obuhvaćenim ovim Sporazumom i ne dovodeći u pitanje njegove posebne odredbe:

rješenja koja Kraljevina Maroko primjenjuje prema Zajednici ne smiju uzrokovati diskriminaciju između država članica, njihovih državljana ili njihovih trgovačkih društava ili poduzeća,

rješenja koja Zajednica primjenjuje prema Kraljevini Maroko ne smiju uzrokovati diskriminaciju između državljana Maroka ili njihovih trgovačkih društava ili poduzeća.

Članak 89.

Nijedna odredba ovog Sporazuma nema učinak:

proširenja fiskalnih povlastica koje neka od stranaka priznaje na temelju nekog međunarodnog sporazuma ili dogovora koji je za nju obvezujući,

sprečavanja usvajanja ili primjene bilo koje mjere za sprečavanje prijevare ili utaje poreza,

uskraćivanja prava bilo kojoj stranci da primijeni mjerodavne odredbe svojeg poreznog zakonodavstva na porezne obveznike koji nisu u istovjetnoj situaciji u pogledu svog boravišta.

Članak 90.

1.   Stranke poduzimaju sve opće ili posebne mjere potrebne za ispunjavanje obveza prema ovom Sporazumu. One će se pobrinuti da se postignu ciljevi utvrđeni ovim Sporazumom.

2.   Ako jedna stranka smatra da je druga stranka propustila ispuniti neku obvezu iz ovog Sporazuma, može poduzeti prikladne mjere. Prije toga, osim u iznimno hitnim slučajevima, Vijeću za pridruživanje dostavlja sve potrebne informacije za temeljito ispitivanje stanja, kako bi se pronašlo rješenje koje je prihvatljivo za obje stranke.

Prilikom odabira mjera prednost se daje onima koje najmanje utječu na provedbu ovog Sporazuma. Vijeće za pridruživanje se odmah obavještava o tim mjerama koje, na zahtjev druge stranke, mogu biti predmet konzultacija.

Članak 91.

Protokoli 1. do 5., prilozi 1. do 7. i deklaracije čine sastavni dio ovog Sporazuma. Deklaracije i razmjene nota nalaze se u Završnom aktu koji, također, predstavlja sastavni dio ovog Sporazuma.

Članak 92.

U smislu ovog Sporazuma „stranke” znači, s jedne strane, Zajednica, države članice ili Zajednica i njezine države članice, u skladu s njihovim ovlastima, te Maroko s druge strane.

Članak 93.

Ovaj se Sporazum sklapa na neodređeno razdoblje.

Svaka stranka može otkazati ovaj Sporazum uz obavijest o tome drugoj stranci. Sporazum se prestaje primjenjivati šest mjeseci od datuma takve obavijesti.

Članak 94.

Ovaj Sporazum se, s jedne strane, primjenjuje na područjima na kojima se primjenjuju Ugovori o osnivanju Europske zajednice i Europske zajednice za ugljen i čelik, pod uvjetima utvrđenim u tim Ugovorima, i s druge strane na državnom području Kraljevine Maroko.

Članak 95.

Ovaj je Sporazum sastavljen u po dva primjerka na danskom, engleskom, finskom, francuskom, grčkom, nizozemskom, njemačkom, portugalskom, španjolskom, švedskom, talijanskom i arapskom jeziku, s tim da je svaki tekst jednako vjerodostojan.

Članak 96.

1.   Stranke odobravaju ovaj Sporazum u skladu sa svojim odgovarajućim postupcima.

Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon dana kada su stranke jedna drugu obavijestile o okončanju postupaka koji su navedeni u prvome stavku.

2.   Po svom stupanju na snagu ovaj Sporazum zamjenjuje Sporazum o suradnji između Europske zajednice i Kraljevine Maroko te Sporazum između država članica Europske zajednice za ugljen i čelik i Kraljevine Maroko, potpisan u Rabatu 25. travnja 1976.

Hecho en Bruselas, el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y seis.

Udfærdiget i Bruxelles, den seksogtyvende februar nitten hundrede og seksoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsechsundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι.

Done at Βrussels on the twenty-sixth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait à Bruxelles, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei febbraio millenovecentonovantasei.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste februari negentienhonderd zesennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Fevereiro de mil novecentos e noventa e seis.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

Som skedde i Bryssel den tjugosjätte februari nittonhundranittiosex.

Image

Pour le Royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk BelgiëFür das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

Suomen tasavallan puolesta

Image

För Konungariket Sverige

Image

Pela República Portuguesa

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

Image

Image


(1)  Članci s izmijenjenim brojevima 81., 82. i 87. u konsolidiranoj verziji Ugovora o EZ-u (nakon stupanja na snagu Amsterdamskog ugovora).


POPIS PRILOGA

Prilog 1.

Proizvodi iz članka 10. stavka 1.

Prilog 2.

Proizvodi iz članka 10. stavka 2.

Prilog 3.

Proizvodi iz članka 11. stavka 2.

Prilog 4.

Proizvodi iz članka 11. stavka 3.

Prilog 5.

Proizvodi iz članka 12. stavka 1.

Prilog 6.

Proizvodi iz članka 12. stavka 2.

Prilog 7.

Odnosi se na pravo intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva.

PRILOG 1.

PROIZVODI IZ ČLANKA 10. STAVKA 1.

KN oznaka

Opis

0403

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, neovisno jesu li koncentrirani ili sadrže dodani šećer ili druga sladila ili su aromatizirani ili sadrže dodano voće, orašaste plodove ili kakao ili ne:

— jogurt, aromatiziran ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom:

0403 10 51

— — — ne većim od 1,5 %

0403 10 53

— — — većim od 1,5 %, ali ne većim od 27 %

0403 10 59

— — — većim od 27 %

— — — ostali, s masenim udjelom mliječne masti:

0403 10 91

— — — ne većim od 3 %

0403 10 93

— — — —većim od 3 %, ali ne većim od 6 %

0403 10 99

— — — većim od 6 %

— ostalo, aromatizirano ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom:

— — u prahu, granulama ili drugim krutim oblicima, s masenim udjelom masti:

0403 90 71

— — — ne većim od 1,5 %

0403 90 73

— — — većim od 1,5 %, ali ne većim od 27 %

0403 90 79

— — — većim od 27 %

— — ostalo, s masenim udjelom mliječne masti:

0403 90 91

— — — ne većim od 3 %

0403 90 93

— — — većim od 3 %, ali ne većim od 6 %

0403 90 99

— — — većim od 6 %

0710 40 00

Slatki kukuruz, nekuhani ili kuhani u pari ili vodi, smrznuti:

0711 90 30

Slatki kukuruz, privremeno konzervirani (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u stanju neprikladnom za neposrednu prehranu

1517

Margarin; jestive mješavine ili pripravci od masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja ili njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516:

1517 10 10

— margarin, isključujući tekući margarin, s masenim udjelom mliječnih masti većim od 10 % ali ne većim od 15 %:

1517 90 10

— ostali, s masenim udjelom masti većim od 10 % ali ne većim od 15 %

1702 50 00

Kemijski čista fruktoza

1704

Konditorski proizvodi od šećera (slatkiši) (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa, osim ekstrakta slatkog korijena s masenim udjelom saharoze većim od 10 %, ali bez drugih priloga s KN oznakom 1704 90 10:

— žvakaće gume, uključujući i prevučene šećerom:

— — s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) manjim od 60 %:

1704 10 11

— — — gume u pločicama

1704 10 19

— — — ostale

— — s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) 60 % ili većim:

1704 10 91

— — — gume u pločicama

1704 10 99

— — — ostale

1704 90 30

— bijela čokolada

— ostali:

1704 90 51

— — paste, uključujući marcipan, u izvornim pakiranjima neto-mase 1 kg ili veće

1704 90 55

— pastile za grlo i bomboni protiv kašlja

1704 90 61

— proizvodi prevučeni šećerom

— ostali:

1704 90 65

— — gumeni proizvodi i žele proizvodi, uključujući voćne paste u obliku proizvoda od šećera

1704 90 71

— — bomboni, punjeni ili nepunjeni

1704 90 75

— — karamele (toffee) i slične slastice

— — ostalo:

1704 90 81

— — — komprimati

1704 90 99

— — — ostalo

1806

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi što sadrže kakao:

1806 10 15

— — što ne sadrži saharozu ili s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza manjim od 5 %

1806 10 20

— — s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza 5 % ili većim ali manjim od 65 %

1806 10 30

— — s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza 65 % ili većim ali manjim od 80 %

1806 10 90

— — s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza 80 % ili većim

— ostali proizvodi u blokovima, pločama ili šipkama mase veće od 2 kg ili u tekućem stanju, pasti, prahu, granulama ili u drugim oblicima u rasutom stanju, u posudama ili pakiranjima većim od 2 kg:

1806 20 10

— — s masenim udjelom kakao maslaca ili mješavine kakao maslaca i mliječne masti 31 % ili većim

1806 20 30

— — s ukupnim masenim udjelom kakao maslaca i mliječne masti 25 % ili većim, ali manjim od 31 %

— ostali:

1806 20 50

— — s masenim udjelom kakao maslaca 18 % ili većim

1806 20 70

— — čokoladno mliječni proizvodi u prahu

1806 20 80

— — čokoladni šećerni preljevi

1806 20 95

— — ostali:

— ostali, u blokovima, pločama ili šipkama:

1806 31 00

— — punjeni

— — nepunjeni:

1806 32 10

— — — s dodanim žitaricama, voćem ili orašastim plodovima

1806 32 90

— — ostali

— ostali:

— — čokolada i čokoladni proizvodi:

— — — čokoladni bomboni, punjeni ili nepunjeni:

1806 90 11

— — — — koji sadrže alkohol

1806 90 19

— — — ostali

— — ostali:

1806 90 31

— — — punjeni

1806 90 39

— — — nepunjeni

1806 90 50

— proizvodi od šećera i drugih sladila, koji sadrže kakao

1806 90 60

— namazi koji sadrže kakao

1806 90 70

— pripravci koji sadrže kakao, namijenjeni za pripravu pića

1806 90 90

— ostali

1901

Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta, bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 50 %, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; prehrambeni proizvodi od robe iz tarifnih brojeva 0401 do 0404, bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 10 %, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

1901 10

— proizvodi za dječju prehranu, u pakiranjima za pojedinačnu prodaju

1901 20

— mješavine i tijesta za proizvodnju pekarskih proizvoda iz tarifnog broja 1905

— sladni ekstrakt:

1901 90 11

— — s masenim udjelom suhog ekstrakta 90 % ili većim

1901 90 19

— — ostalo

1901 90 99

— ostalo

1902

Tjestenina, osim punjene tjestenine s KN oznakama 1902 20 10 i 1902 20 30; kuskus, pripremljeni ili nepripremljeni:

— tjestenina nekuhana i nepunjena niti drukčije pripremljena:

1902 11 00

— — s jajima

1902 19 10

— — — što ne sadrži brašno ili krupicu od obične pšenice

1902 19 90

— — — ostala

— tjestenina punjena, kuhana ili nekuhana ili drukčije pripremljena:

1902 20 91

— — — kuhana

1902 20 99

— — — ostala

— ostala tjestenina:

1902 30 10

— — sušena

1902 30 90

— — ostala

— kuskus:

1902 40 10

— — nepripremljen

1902 40 90

— — ostali

1903 00 00

Tapioka i nadomjesci tapioke, pripremljeni od škroba, u obliku pahuljica, zrnaca, kuglica ili u sličnim oblicima

1904

Hrana dobivena bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr. kukuruzne pahuljice); žitarice u zrnu, osim kukuruza, prethodno kuhane ili drukčije pripremljene:

— hrana dobivena bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica:

1904 10 10

— — dobiveni od kukuruza

1904 10 30

— — dobiveni od riže

1904 10 90

— — ostali

— ostalo:

1904 90 10

— — riža

1904 90 90

— — ostalo

1905

Kruh, pecivo, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi, neovisno sadrže li kakao ili ne; hostije, prazne kapsule za farmaceutske proizvode, oblate, rižin papir i slični proizvodi:

1905 10 00

— hruskavi kruh (krisp)

— medenjaci začinjeni ingverom (đumbirom) i slično:

1905 20 10

— — s masenim udjelom saharoze manjim od 30 % (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza)

1905 20 30

— — s masenim udjelom saharoze 30 % ili većim ali manjim od 50 % (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza)

1905 20 90

— — s masenim udjelom saharoze 50 % ili većim (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza)

— keksi, slatki; vafli i oblate:

— — potpuno ili djelomično prekriveni čokoladom ili drugim proizvodima što sadrže kakao:

1905 30 11

— — — u izvornim pakiranjima neto-mase ne veće od 85 g

1905 30 19

— — — ostali

— — ostali:

— — — keksi

1905 30 30

— — — — s masenim udjelom mliječnih masti 8 % ili većim

— — — — ostali

1905 30 51

— — — — — sendvič keksi

1905 30 59

— — — — — ostali

— — vafli i oblate

1905 30 91

— — — soljeni, punjeni ili nepunjeni

1905 30 99

— — — ostali

— dvopek, tost kruh i slični tost proizvodi:

1905 40 10

— — dvopek

1905 40 90

— — ostalo

1905 90 10

— — kruh bez kvasca (matzos)

1905 90 20

— — hostije, prazne kapsule za farmaceutske proizvode, oblate za pečaćenje, rižin papir i slični proizvodi

— — ostalo:

1905 90 30

— — — kruh, što ne sadrži med, jaja, sir ili voće, s masenim udjelom šećera u suhoj tvari ne većim od 5 % i masti ne većim od 5 %

1905 90 40

— — — vafli i oblate s masenim udjelom vode ne većim od 10 %:

1905 90 45

— — — keksi

1905 90 55

— — — proizvodi dobiveni ekstruzijom ili ekspandiranjem, začinjeni ili soljeni

— — ostalo:

1905 90 60

— — — s dodanim sladilima

1905 90 90

— — — ostalo

2001 90 30

Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata) pripremljen ili konzerviran u octu ili octenoj kiselini

2001 90 40

Yam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi biljaka s masenim udjelom 5 % ili više škroba, pripremljen ili konzerviran u octu ili octenoj kiselini

2004 10 91

Krumpir u obliku brašna, krupice ili pahuljica, pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznuti

2004 90 10

Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznuti

2005 20 10

Krumpir u obliku brašna, krupice ili pahuljica, pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuti

2005 80 00

Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuti

2008 92 45

Proizvodi tipa „Muesli” na osnovi neprženih pahuljica žitarica

2008 99 85

Kukuruz osim slatkog kukuruza (Zea mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran na drugi način, bez dodanog šećera ili alkohola

2008 99 91

Yam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi biljaka s masenim udjelom 5 % ili više škroba, pripremljen ili konzerviran na drugi način, bez dodanog šećera ili alkohola

2101 10 98

— ostalo

2101 20 98

— ostalo

2101 30 19

Prženi nadomjesci kave osim pržene cikorije

2101 30 99

Ekstrakti, esencije i koncentrati prženih nadomjestaka kave osim pržene cikorije

2102 10 31

— Suhi pekarski kvasac

2102 10 39

— ostali

2105

Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi, neovisno sadrže li kakao ili ne:

2105 00 10

— bez sadržaja mliječnih masti ili s masenim udjelom mliječne masti manjim od 3 %

— s masenim udjelom mliječnih masti:

2105 00 91

— — 3 % ili većim ali manjim od 7 %

2105 00 99

— — 7 % ili većim

2106

Prehrambeni proizvodi što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

2106 10 80

— ostalo

2106 90 10

— fondue sir:

— aromatizirani ili obojeni šećerni sirupi:

2106 90 98

— — ostali

2202 90 91

Bezalkoholna pića, osim sokova voća ili povrća iz tarifnog broja 2009, što sadrže proizvode iz tarifnih brojeva 0401 do 0404 ili masti dobivene od proizvoda iz tarifnih brojeva 0401 do 0404

— ostala, s masenim udjelom masti dobivene od proizvoda iz tarifnih brojeva 0401 do 0404

2202 90 95

— — 0,2 % ili većim, ali manjim od 2 %

2202 90 99

— — 2 % ili većim

2905 43 00

Manitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

— u vodenoj otopini:

2905 44 11

— — masenog udjela D-manitola 2 % ili manje, računano na sadržaj D-glucitola

2905 44 19

— — ostali

— ostali:

2905 44 91

— — masenog udjela D-manitola 2 % ili manje, računano na sadržaj D-glucitola

2905 44 99

— — ostali

3501

Kazein, kazeinati i drugi derivati kazeina

3505

Dekstrini i drugi modificirani škrobovi osim esterificiranih i eterificiranih škrobova s KN oznakom 3505 10 50:

3505 10

— dekstrini i drugi modificirani škrobovi:

3505 10 10

— — dekstrini

— — drugi modificirani škrobovi:

3505 10 90

— — — ostali

3505 20

ljepila na osnovi škrobova ili dekstrina ili drugih modificiranih škrobova

3809 10

Sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja i fiksiranje bojila te drugi proizvodi i pripravci (na primjer, sredstva za apreturu i nagrizanje), vrsta što ih se rabi u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj ili sličnim industrijama, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

3823 60

Sorbitol osim sorbitola s KN oznakom 2905 44:

— — u vodenoj otopini:

3823 60 11

— — masenog udjela D-manitola 2 % ili manje, računano na sadržaj D-glucitola

3823 60 19

— — ostali

— ostali:

3823 60 91

— — masenog udjela D-manitola 2 % ili manje, računano na sadržaj D-glucitola

3823 60 99

— — ostali

PRILOG 2.

PROIZVODI IZ ČLANKA 10. STAVKA 2.

Popis 1.  (1)

KN oznaka

Opis

Kvote

(u tonama)

1704

Konditorski proizvodi od šećera (slatkiši) (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa

127

1806

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi što sadrže kakao

447

1902

Tjestenina, neovisno je li kuhana ili punjena (mesom ili drugim tvarima) ili drukčije pripremljena ili nije, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripremljeni ili nepripremljeni; tjestenina nekuhana, nepunjena niti drukčije pripremljena

3 050

1904

Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr. kukuruzne pahuljice); žitarice u zrnu (osim kukuruza), prethodno kuhane ili drukčije pripremljene

208

1905

Kruh, pecivo, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi, neovisno sadrže li kakao ili ne; hostije, prazne kapsule za farmaceutske proizvode, oblate, rižin papir i slični proizvodi

766

2105

Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi, neovisno sadrže li kakao ili ne

190

2203

Pivo dobiveno od slada:

u posudama obujma 10 l ili manjeg:

1 339


Popis 2.

KN oznaka

Opis

0710 40 00

Slatki kukuruz, nekuhani ili kuhani u pari ili vodi, smrznuti

0711 90 94

Slatki kukuruz, privremeno konzervirani (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u stanju neprikladnom za neposrednu prehranu

1519

Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi

1520

Glicerol (glicerin), sirov ili nesirov; glicerolske vode i lužine

1702 50 00

Kemijski čista fruktoza

1702 90 21

Kemijski čista maltoza

1901 osim 1901 90 10 10

Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta, bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 50 %, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; prehrambeni proizvodi od robe iz tarifnih brojeva 0401 do 0404, bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 10 %, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

1904

Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr. kukuruzne pahuljice); žitarice u zrnu (osim kukuruza), prethodno kuhane ili drukčije pripremljene

2001 90 30

Slatki kukuruz, pripremljen ili konzerviran u octu ili octenoj kiselini

2001 90 20

Slatki kukuruz, pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznuti

2005

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuto

2008 92 45

Proizvodi tipa „Muesli” na osnovi neprženih pahuljica žitarica


Popis 3.

KN oznaka

Opis

0403

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, neovisno jesu li koncentrirani ili sadrže dodani šećer ili druga sladila ili su aromatizirani ili sadrže dodano voće, orašaste plodove ili kakao

1506

Ostale životinjske masti i ulja i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

1517

Margarin; jestive mješavine ili pripravci od masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja ili njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516

1518

Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, sumporirani, puhani, polimerizirani zagrijavanjem u vakuumu ili u inertnom plinu ili drukčije kemijski modificirani, isključujući one iz tarifnog broja 1516; nejestive mješavine ili pripravci od životinjskih ili biljnih masti ili ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

1902

Tjestenina, osim punjene tjestenine s KN oznakama 1902 20 10 i 1902 20 30; kuskus, pripremljeni ili nepripremljeni

2008

Voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, drukčije pripremljeni ili konzervirani, uključujući i s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili alkoholom, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu, osim onih iz tarifnog broja 2008 92 45


(1)  Proizvodi za koje u okviru danih tarifnih kvota Maroko zadržava stupanj carinskih davanja koje vrijede 1. siječnja 1995., u razdoblju od četiri godine u skladu s prvim podstavkom članka 10. stavka 3.

U skladu s drugim podstavkom članka 10. stavka 3. tijekom ukidanja industrijske komponente carina, sukladno članku 10. stavku 4., stupanj carina koji se primjenjuje na proizvode za koje treba ukinuti tarifne kvote, ne smije biti viši od stupnja carina na snazi 1. siječnja 1995.

PRILOG 3.

PROIZVODI IZ STAVKA 11. STAVKA 2.

tarifna oznaka

 

1505

 

1522

 

1901 90 10 10

 

1903

 

2001 osim 2001 90 30

 

2004 10 91

 

2101 20

 

2103 10

 

2106 90 10

 

2208

 

2502

 

2503

 

2504

 

2505

 

2506

 

2507

 

2508

 

2509

 

2510

 

2511

 

2512

 

2513

 

2514

 

2516

 

2517

 

2518

 

2519

 

2521

 

2523 21

 

2523 30

 

2523 90

 

2524

 

2525

 

2526

 

2527

 

2528

 

2529

 

2530 10

 

2530 30

 

2530 40

 

2530 90

 

2701

 

2702

 

2703

 

2704

 

2705

 

2706

 

2707

 

2708

 

2709

 

2710 00 19

 

2710 00 20

 

2710 00 30

 

2710 00 40

 

2711 14

 

2711 19

 

2711 21

 

2711 29

 

2712

 

2713

 

2714

 

2715

 

2801 20

 

2801 30

 

2803

 

2804 21

 

2804 29

 

2804 50

 

2804 61

 

2804 69

 

2804 70

 

2804 80

 

2804 90

 

2805

 

2808

 

2810 00

 

2811 11

 

2811 19

 

2811 22

 

2811 23

 

2812

 

2813

 

2814

 

2815 20

 

2815 30

 

2816

 

2817 00 90

 

2818

 

2819

 

2820

 

2821

 

2822

 

2823

 

2824

 

2825

 

2826

 

2827

 

2829

 

2830

 

2831

 

2832

 

2833 11

 

2833 19

 

2833 23

 

2833 24

 

2833 27

 

2833 29

 

2833 40

 

2834

 

2835 24

 

2835 29

 

2835 31

 

2835 39

 

2836

 

2837

 

2838

 

2840

 

2841

 

2842 10

 

2843

 

2844

 

2845

 

2846

 

2847

 

2848

 

2849

 

2850

 

2901 21

 

2901 22

 

2901 24

 

2902

 

2903

 

2904

 

2905 11

 

2905 12

 

2905 13

 

2905 14

 

2905 15

 

2905 16

 

2905 17

 

2905 19 10

 

2905 21

 

2905 22

 

2905 29

 

2905 31

 

2905 32

 

2905 39

 

2905 41

 

2905 42

 

2905 43

 

2905 44

 

2905 49

 

2905 50

 

2906

 

2907

 

2908

 

2909

 

2910

 

2911

 

2912

 

2913

 

2914

 

2915

 

2916

 

2917

 

2918

 

2919

 

2920

 

2921

 

2922

 

2923

 

2924

 

2925

 

2926

 

2927

 

2928

 

2929

 

2930

 

2931

 

2932

 

2933

 

2934

 

2935

 

2936

 

2937

 

2938

 

2939

 

2940

 

2941

 

2942

 

3002 10

 

3002 20

 

3002 39 90

 

3003 39 20

 

3003 90 91

 

3004 10 20

 

3004 10 30

 

3004 10 91

 

3004 10 92

 

3004 10 93

 

3004 20 20

 

3004 20 30

 

3004 20 91

 

3004 20 92

 

3004 20 93

 

3004 20 94

 

3004 31 10

 

3004 31 91

 

3004 31 92

 

3004 31 93

 

3004 32 20

 

3004 32 30

 

3004 32 91

 

3004 32 92

 

3004 32 93

 

3004 32 94

 

3004 39 20

 

3004 39 30

 

3004 39 40

 

3004 39 91

 

3004 39 92

 

3004 39 93

 

3004 40 20

 

3004 40 30

 

3004 40 91

 

3004 40 92

 

3004 40 93

 

3004 50 20

 

3004 50 91

 

3004 50 92

 

3004 50 93

 

3004 90 20

 

3004 90 30

 

3004 90 40

 

3004 90 50

 

3004 90 91

 

3004 90 92

 

3004 90 93

 

3004 90 94

 

3005 10 10

 

3006 20

 

3006 30

 

3006 60 11

 

3006 60 12

 

Poglavlje 31

 

3201

 

3202

 

3203

 

3204 osim 3204 12

 

3206

 

3207

 

3208 90 10

 

3209 90 10

 

3210

 

3402 11

 

3402 12

 

3402 13

 

3402 19

 

3403 99 10

 

3404 20

 

3507 90 10

 

3606 90

 

3701 10

 

3701 20 10

 

3701 20 99

 

3701 30

 

3701 91

 

3701 99

 

3702 10

 

3702 20 10

 

3702 20 99

 

3702 31

 

3702 32

 

3702 39

 

3702 41

 

3702 42

 

3702 43

 

3702 44

 

3702 51

 

3702 52

 

3702 53

 

3702 54

 

3702 55

 

3702 56

 

3702 91

 

3702 92

 

3702 93

 

3702 94

 

3702 95

 

3706 10 93

 

3706 90 93

 

3801

 

3802

 

3803

 

3805

 

3806

 

3807

 

3812

 

3813

 

3814

 

3815

 

3817

 

3818

 

3821

 

3822

 

3823 10

 

3823 20

 

3823 30

 

3823 60 10

 

3823 60 90

 

3823 90 10

 

3823 90 20

 

3823 90 91

 

3823 90 92

 

3823 90 93

 

3901 10 90

 

3901 20 90

 

3901 30 20

 

3901 30 90

 

3901 90 20

 

3901 90 90

 

3902 10 90

 

3902 20 90

 

3902 30 20

 

3902 30 90

 

3902 90 20

 

3902 90 90

 

3903 11 90

 

3903 19 90

 

3903 20 90

 

3903 30 90

 

3903 90 90

 

3904 30 90

 

3904 40 20

 

3904 40 90

 

3904 50 90

 

3904 61 90

 

3904 69 20

 

3904 69 90

 

3904 90 19

 

3904 90 29

 

3904 90 95

 

3904 90 99

 

3905 19 19

 

3905 19 29

 

3905 19 95

 

3905 19 99

 

3905 20 90

 

3905 90 30

 

3905 90 95

 

3905 90 99

 

3906 10 90

 

3906 90 19

 

3906 90 95

 

3906 90 99

 

3907 10

 

3907 20

 

3907 30

 

3907 40

 

3907 60 10

 

3907 99 90

 

3908 10 90

 

3908 90 90

 

3909 10 11

 

3909 20 90

 

3909 30 90

 

3909 40 90

 

3909 50 90

 

3910

 

3911 10 11

 

3911 10 13

 

3911 10 19

 

3911 10 91

 

3911 10 93

 

3911 10 99

 

3911 90 93

 

3911 90 99

 

3912 11 00

 

3912 20 10

 

3912 31 10

 

3912 39 10

 

3912 90 21

 

3913 10 00

 

3914

 

3920 41 10

 

3920 42 10

 

3921 90 10

 

4001

 

4002

 

4003

 

4004 00 10

 

4004 00 21

 

4004 00 22

 

4004 00 40

 

4004 00 90

 

4005 10 10

 

4005 20

 

4005 91 91

 

4005 99

 

4006 90 11

 

4007

 

4011 30

 

4012 90 21

 

4014

 

4015 11

 

4016 99 92

 

4016 99 93

 

4101

 

4102

 

4103

 

4110

 

4301

 

4401

 

4402

 

4403

 

4701 00 10

 

4702 00 10

 

4702 00 21

 

4702 00 29

 

4702 00 31

 

4702 00 91

 

4703 11

 

4703 19 10

 

4703 21 10

 

4703 21 90

 

4703 29 10

 

4704 11

 

4704 19 10

 

4704 21 10

 

4704 21 90

 

4704 29 10

 

4705 00 10

 

4706

 

4707 10/30

 

4801 00 10

 

4802 20/30/40

 

4804 31 21

 

4813

 

4816 30

 

4901 10

 

4901 91 90

 

4901 99 99

 

4902 10 90

 

4902 90 90

 

4904 00 90

 

4905

 

4906

 

4907 00 10/20/91

 

4908 10 91

 

4908 90 91

 

4911 10 10/91

 

4911 99 10/91

 

Poglavlje 50

 

5101

 

5102

 

5103

 

5104

 

5105

 

5111 11 10/91

 

5111 19 10/91

 

5111 20 10/91

 

5111 30 10/91

 

5111 90 10/91

 

5112 11 10/91

 

5112 19 10/91

 

5112 20 10/91

 

5112 30 10/91

 

5112 90 10/91

 

5201

 

5202

 

5203

 

5301

 

5302

 

5303

 

5304

 

5305

 

5501

 

5502

 

5503

 

5504

 

5505

 

5506

 

5507

 

5601 30

 

5603 00 10

 

5604 90 30/41/70/80

 

5608 11 10

 

5608 90 11

 

5608 90 21

 

5811 00

 

5902 10 10

 

5902 20 10

 

5902 90 10

 

5903 10 10

 

5903 20 10

 

5903 90 10

 

5906 99 10

 

5906 99 20

 

5907 00 10

 

5908

 

5909

 

5910

 

5911

 

6115 91 91

 

6115 92 91

 

6115 93 91

 

6115 99 91

 

6214 10

 

6215 10

 

6310 10 10

 

6310 90 10

 

Poglavlje 66 osim 6601 10

 

Poglavlje 67

 

6902 10

 

6903 10

 

6909

 

6914

 

7001

 

7002

 

7003

 

7004

 

7005

 

7006

 

7008

 

7010 90 21

 

7010 90 29

 

7011

 

7012

 

7014

 

7015

 

7016

 

7017

 

7018

 

7019

 

Poglavlje 71

 

7201

 

7202

 

7203

 

7204

 

7205

 

7206

 

7207

 

7208

 

7209

 

7210 50/60

 

7210 11 99/1299

 

7211

 

7212 10 10

 

7212 10 21

 

7212 10 29

 

7212 10 91

 

7212 10 99

 

7212 40 31

 

7212 50 10

 

7212 50 20

 

7212 50 31

 

7212 50 32

 

7212 50 33

 

7212 50 39

 

7212 50 61

 

7212 50 62

 

7212 50 64

 

7212 50 69

 

7212 60 10

 

7212 60 21

 

7212 60 29

 

7212 60 91

 

7213 10 10

 

7213 10 91

 

7213 10 99

 

7213 20 00

 

7213 31 90

 

7213 39 10

 

7213 41 90

 

7213 49 10

 

7213 49 90

 

7213 50 10

 

7213 50 91

 

7213 50 99

 

7214 10 00

 

7214 20 10

 

7214 20 99

 

7214 30 00

 

7214 40 90

 

7214 50 90

 

7214 60 10

 

7214 60 99

 

7215 10 00

 

7215 20 99

 

7215 30 99

 

7215 40 10

 

7215 40 99

 

7215 90 10

 

7215 90 39

 

7215 90 90

 

7216

 

7217 12 10

 

7217 13 90

 

7217 19 10

 

7217 22 10

 

7217 23 90

 

7217 29 10

 

7217 31 10

 

7217 32 10

 

7217 32 91

 

7217 33 10

 

7217 33 99

 

7217 39 20

 

7217 39 10

 

7218

 

7219

 

7220

 

7221

 

7222

 

7223

 

7224

 

7225

 

7226

 

7227

 

7228

 

7229

 

7301 10

 

7302

 

7303

 

7304 10 10/91

 

7304 10 99

 

7304 20

 

7304 31

 

7304 39/41/49/51/59/90

 

7305 11 99

 

7305 12 99

 

7305 19 99

 

7305 20 99

 

7305 31 99

 

7305 39 99

 

7305 90 99

 

7306 10 99

 

7306 20 99

 

7306 30 99

 

7306 40 99

 

7306 50 99

 

7306 60 99

 

7306 90 99

 

7311 00 10

 

7312 10 10/20

 

7315

 

7318 12 10

 

7318 13 10

 

7318 14 10

 

7318 15 10

 

7318 16 10

 

7318 19 10

 

7318 21 10

 

7318 22 10

 

7318 23 10

 

7318 24 10

 

7318 29 10

 

7319

 

7321 90 10

 

7401

 

7402

 

7403

 

7404

 

7405 00 10

 

7405 00 90

 

7406 10 00

 

7406 20 00

 

7407 10 10

 

7407 10 90

 

7407 21/22/29

 

7408 11 00

 

7408 19 90

 

7408 21 10

 

7408 21 29

 

7408 21 30

 

7408 21 41

 

7408 21 91

 

7408 22 10

 

7408 22 29/30/41/91

 

7408 29 10

 

7408 29 29/31/39/41/91

 

7409

 

7410

 

7415 21 10

 

7415 29 10

 

7415 31 10

 

7415 32 10

 

7415 39 10

 

7419 91 30

 

7419 99 30

 

7501

 

7502

 

7503

 

7504

 

7505

 

7506

 

7507

 

7508 00 10

 

7508 00 21

 

7601

 

7602

 

7603

 

7604 10 31

 

7604 10 40

 

7604 10 51

 

7604 10 91

 

7604 29 21

 

7604 29 30

 

7604 29 41

 

7604 29 91

 

7605 11 00

 

7605 19 21

 

7605 19 90

 

7605 21 00

 

7605 29 21

 

7605 29 90

 

7606 11

 

7606 12

 

7606 91

 

7606 92

 

7607 11 00

 

7607 19 10

 

7616 10 10

 

7616 90 10

 

7616 90 60

 

Poglavlje 78

 

7901

 

7902

 

7903

 

7904

 

7905

 

8001

 

8002

 

Poglavlje 81

 

8201 20/50/60

 

8202 10 00

 

8203

 

8204

 

8205 osim 8205 20/59

 

8206

 

8207 11 10

 

8207 11 90

 

8207 12 10

 

8207 12 20

 

8207 12 90

 

8207 20 10

 

8207 20 90

 

8207 30 10

 

8207 30 90

 

8207 40 10

 

8207 40 20

 

8207 40 90

 

8207 50 11

 

8207 50 19

 

8207 50 20

 

8207 50 90

 

8207 60 10

 

8207 60 20

 

8207 60 90

 

8207 70 10

 

8207 70 20

 

8207 70 90

 

8207 80 19

 

8207 80 30

 

8207 80 90

 

8207 90 11

 

8207 90 19

 

8207 90 20

 

8207 90 31

 

8207 90 33

 

8207 90 39

 

8207 90 50

 

8207 90 90

 

8208

 

8210

 

8212

 

8213

 

8308

 

8404 10 90

 

8407 10/21/29/33/34/90

 

8408 10

 

8412 80 99

 

8414 30 90

 

8415 82 00

 

8415 90 00

 

8418 61 00

 

8420 99 00

 

8421 19 00

 

8450 20

 

8450 90

 

8451 90 10

 

8451 90 90

 

8474 10/20

 

8482

 

8483 10 19/29/90

 

8483 20/30/40/50

 

8483 60 90

 

8504 21 10

 

8504 22 10

 

8504 23 10

 

8504 31 91

 

8504 32 91

 

8504 33 10

 

8504 34 10

 

8504 90

 

8507 90

 

8510

 

8511

 

8512

 

8513

 

8516 31 00

 

8516 32 00

 

8516 33 00

 

8516 40 00

 

8516 50 00

 

8516 71 00

 

8516 72 00

 

8516 79 00

 

8517

 

8518

 

8519

 

8520

 

8521

 

8522

 

8523

 

8524

 

8525

 

8526

 

8527

 

8528

 

8529 osim 8529 10 23

 

8533

 

8535 40

 

8539

 

8540

 

8544 19/30/70

 

8545

 

8546

 

8547

 

8548

 

8701 10

 

8701 20 11/91

 

8701 30

 

8702 10 10

 

8702 90 10

 

8704 10 10

 

8704 21 10

 

8704 22 10

 

8704 23 10

 

8704 31 10

 

8704 32 10

 

8704 90 10

 

8708 40

 

8708 50

 

8708 60

 

8708 70

 

8708 80 99

 

8708 93 00

 

8708 94

 

8709

 

8710

 

9001

 

9002

 

9005

 

9006

 

9007

 

9008

 

9018 39 11

 

9028 90 11

 

Poglavlje 91

 

Poglavlje 92

 

Poglavlje 95 osim 9504 40

 

9602

 

9605

 

9606

 

9612

 

9613

 

9614

 

9617

 

9618

PRILOG 4.

PROIZVODI IZ STAVKA 11. STAVKA 3.

tarifna oznaka

 

1803

 

1804

 

1805

 

2101 10

 

2101 30

 

2102

 

2103 osim 2103 10

 

2104

 

2106 osim 2106 90 10

 

2201 10

 

2202 10

 

2202 90

 

2205

 

2207

 

2209

 

2402

 

2403

 

2501

 

2515

 

2520

 

2522

 

2523 10

 

2523 29

 

2530 20

 

2710 00 11

 

2710 00 90

 

2711 11

 

2711 12

 

2711 13

 

2801 10

 

2802

 

2804 10

 

2804 30

 

2804 40

 

2806

 

2807

 

2809

 

2811 21

 

2811 29

 

2815 11

 

2815 12/20/30

 

2817 00 10

 

2828

 

2833 21

 

2833 22

 

2833 25

 

2833 26

 

2833 30

 

2835 10

 

2835 21

 

2835 22

 

2835 23

 

2835 25

 

2835 26

 

2839

 

2842 90

 

2851

 

2901 10

 

2901 23

 

2901 29

 

2905 19 90

 

3001

 

3002 31

 

3002 39 10

 

3002 90

 

3003 osim 3003 39 20/90 91

 

3004 10 10/99

 

3004 20 10/99

 

3004 31 20/99

 

3004 32 10/99

 

3004 39 10/99

 

3004 40 10/99

 

3004 50 10/99

 

3004 90 10/99

 

3005 osim 3005 10 10

 

3006 10

 

3006 40

 

3006 50

 

3006 60 19

 

3006 60 91

 

3006 60 99

 

3204 12

 

3205

 

3208 10

 

3208 20

 

3208 90 90

 

3209 osim 3209 90 10

 

Poglavlje 33

 

3401

 

3402 20/90

 

3403 osim 3403 99 10

 

3404 osim 3404 20

 

3405

 

3406

 

3407

 

3501

 

3502

 

3503

 

3504

 

3505

 

3506

 

3507 osim 3507 90 10

 

3605

 

3701 20 91

 

3702 20 91

 

3703

 

3704

 

3705

 

3706 osim 3706 10 93/90 93

 

3804

 

3808

 

3809

 

3810

 

3811

 

3816

 

3819

 

3820

 

3823 40

 

3823 50

 

3823 90/30/40/50/60/99

 

3901 10 10/20

 

3901 20 10/20

 

3901 30 10/30

 

3901 90 10/30

 

3902 10 10/20

 

3902 20 10/20

 

3902 30 10/30

 

3902 90 10/30

 

3903 11 10/20

 

3903 19 10/20

 

3903 20 10/20

 

3903 30 10/20

 

3903 90 10/20

 

3904 10

 

3904 21

 

3904 22

 

3904 30 10/20

 

3904 40 10/30

 

3904 50 10/20

 

3904 61 10/20

 

3904 69 10/30

 

3904 90 11/15/21/25

 

3904 90 91/96

 

3905 11

 

3905 19 11/15/21/25

 

3905 19 91/96

 

3905 20 11/19/20

 

3905 90 11/19/20

 

3905 90 91/96

 

3906 10 10/20

 

3906 90 11/15/91/96

 

3907 50

 

3907 60 20/90

 

3907 91

 

3907 99 10

 

3908 10 10/20

 

3908 90 10/20

 

3909 10 19/20/90

 

3909 20 10/20

 

3909 30 10/20

 

3909 40 10/20

 

3909 50 10/20

 

3911 10 17

 

3911 10 97

 

3911 90 10/91/97

 

3912 12

 

3912 20 90

 

3912 31 90

 

3912 39 90

 

3912 90 10/29/90

 

3913 90

 

3915

 

3916

 

3917

 

3918

 

3919

 

3920 osim 3920 41 10/42 10

 

3921 osim 3921 90 10

 

3922

 

3923

 

3924

 

3925

 

3926

 

4004 00 23/29

 

4005 10 20/90

 

4005 91 10/99

 

4006 osim 4006 90 11

 

4008 to 4010

 

4011 osim 4011 30

 

4012 10

 

4012 90 10

 

4012 90 29 00

 

4012 90 31

 

4012 90 39 00

 

4012 90 40 10/90

 

4012 90 90 11/19/21/29/90

 

4013

 

4015 osim 4015 11

 

4016 osim 4016 99 92/93

 

4017

 

4104

 

4105

 

4106

 

4107

 

4108

 

4109

 

4111

 

Poglavlje 42

 

4302

 

4303

 

4304

 

4404 to 4421

 

4501 to 4504

 

Poglavlje 46

 

4701 00 90

 

4702 00 39/99

 

4703 19 90/29 90

 

4704 19 20/29 90

 

4705 00 90

 

4707 20/90

 

4801 00 90

 

4802 10/51/52/53/60

 

4803

 

4804 osim 4804 31 21

 

4805

 

4806

 

4807/08

 

4809

 

4810

 

4811

 

4812

 

4814

 

4815

 

4816 10/20/90

 

4817

 

4818

 

4819

 

4820

 

4821

 

4822

 

4823

 

4901 91 10

 

4901 99 10/91

 

4902 10 10

 

4902 90 10

 

4903

 

4904 00 10

 

4907 00 30/99

 

4908 10 10/99

 

4908 90 10/99

 

4909/10

 

4911 10 99

 

4911 91

 

4911 99 20/99

 

5106

 

5107

 

5108

 

5109

 

5110

 

5111 11 99

 

5111 19 99

 

5111 20 99

 

5111 30 99

 

5111 90 99

 

5112 11 99

 

5112 19 99

 

5112 20 99

 

5112 30 99

 

5112 90 99

 

5113

 

5204

 

5205

 

5206

 

5207

 

5208

 

5209

 

5210

 

5211

 

5212

 

5306

 

5307

 

5308

 

5309

 

5310

 

5311

 

5401

 

5402

 

5403

 

5404

 

5405

 

5406

 

5407

 

5408

 

5508 to 16

 

5601 10 10

 

5601 10 90

 

5601 21 to 29

 

5602

 

5603 osim 5603 00 10

 

5604 osim 5604 90 30/41/70/80

 

5605

 

5606

 

5607

 

5608 11 90

 

5608 19

 

5608 90 19

 

5608 90 29

 

5608 90 30

 

5608 90 90

 

5609

 

Poglavlje 57

 

Poglavlje 58 osim 5811 00

 

5901

 

5902 10 20

 

5902 10 90

 

5902 20 20

 

5902 20 90

 

5902 90 20

 

5902 90 90

 

5903 10 90

 

5903 20 90

 

5903 90 90

 

5904

 

5905

 

5906 10 00

 

5906 99 90

 

5906 91 00

 

5907 00 20

 

5907 00 90

 

Poglavlje 60

 

6101

 

6102

 

6103

 

6104

 

6105

 

6106

 

6107

 

6108

 

6109

 

6110

 

6111

 

6112

 

6113

 

6114

 

6115 11

 

6115 12

 

6115 19

 

6115 20

 

6115 91 10

 

6115 91 99

 

6115 92 10

 

6115 92 99

 

6115 93 10

 

6115 93 99

 

6115 99 10

 

6115 99 99

 

6116

 

6117

 

Poglavlje 62 osim 6214 10/1510

 

Poglavlje 63 osim 6310 10 10/9010

 

Poglavlje 64

 

Poglavlje 65

 

6601 10

 

Poglavlje 68

 

6901

 

6902 20/90

 

6903 20/90

 

6904

 

6905

 

6906

 

6907

 

6908

 

6910

 

6911

 

6912

 

6913

 

7007

 

7009

 

7010 osim 7010 90 21/29

 

7013

 

7020

 

7210 osim 7210 50/60

 

7210 osim 7210 11 99/1299

 

7212 21

 

7212 29

 

7212 30

 

7212 40 osim 7212 40 31

 

7212 50 40

 

7212 50 51

 

7212 50 52

 

7212 50 59

 

7212 50 63

 

7212 50 90

 

7212 60 30

 

7212 60 99

 

7213 10 92

 

7213 10 93

 

7213 31 10

 

7213 39 20

 

7213 39 30

 

7213 41 10

 

7213 49 20/30

 

7213 50 92

 

7213 50 93

 

7214 20 91

 

7214 40 10

 

7214 50 10

 

7214 60 91

 

7215 20 10

 

7215 20 91

 

7215 30 10

 

7215 30 91

 

7215 40 20

 

7215 40 91

 

7215 90 20

 

7215 90 31

 

7215 90 32

 

7217 11 00

 

7217 12 90

 

7217 13 10

 

7217 19 90

 

7217 21 00

 

7217 22 90

 

7217 23 10

 

7217 29 90

 

7217 31 90

 

7217 32 99

 

7217 33 91

 

7217 39 90

 

7301 20

 

7305 11 10

 

7305 11 91

 

7305 12 10/91

 

7305 19 10

 

7305 19 91

 

7305 20 10/91

 

7305 31 10

 

7305 31 20

 

7305 31 91

 

7305 39 10

 

7305 39 20

 

7305 39 91

 

7305 90 10

 

7305 90 20

 

7305 90 91

 

7306 10 10

 

7306 10 91

 

7306 20 10

 

7306 20 91

 

7306 30 10

 

7306 30 91

 

7306 40 10

 

7306 40 91

 

7306 50 10

 

7306 50 91

 

7306 60 10

 

7306 60 91

 

7306 90 10

 

7306 90 91

 

7307

 

7308

 

7309

 

7310

 

7311 00 90

 

7312 10 90

 

7312 90

 

7313

 

7314

 

7316

 

7317

 

7318 11 00

 

7318 12 90

 

7318 13 90

 

7318 14 90

 

7318 15 90

 

7318 16 90

 

7318 19 90

 

7318 21 90

 

7318 22 90

 

7318 23 21

 

7318 23 29

 

7318 23 91

 

7318 23 99

 

7318 24 90

 

7318 29 90

 

7320

 

7321 osim 7321 90 10

 

7322

 

7323

 

7324

 

7325

 

7326

 

7408 19 10

 

7408 21 21

 

7408 21 49

 

7408 21 99

 

7408 22 21

 

7408 22 49

 

7408 22 99

 

7408 29 21

 

7408 29 49

 

7408 29 99

 

7411

 

7412

 

7413

 

7414

 

7415 10 00

 

7515 21 21

 

7415 21 29

 

7415 21 91

 

7415 21 99

 

7415 29 21

 

7415 29 29

 

7415 29 91

 

7415 29 99

 

7415 31 90

 

7415 32 90

 

7415 39 90

 

7416

 

7417

 

7418

 

7419 10 00

 

7419 91 10

 

7419 91 20

 

7419 91 40

 

7419 91 90

 

7419 99 10

 

7419 99 20

 

7419 99 40

 

7419 99 90

 

7508 00 osim 7508 00 10/21

 

7604 10 10

 

7604 10 20

 

7604 10 39

 

7604 10 59

 

7604 10 99

 

7604 21 00

 

7604 29 10

 

7604 29 29

 

7604 29 49

 

7604 29 99

 

7605 19 10

 

7605 19 29

 

7605 29 10

 

7605 29 29

 

7607 19 90

 

7607 20 00

 

7608

 

7609

 

7610

 

7611

 

7612

 

7613

 

7614

 

7615

 

7616 10 20

 

7616 10 90

 

7616 90 20

 

7616 90 30

 

7616 90 40

 

7616 90 50

 

7616 90 70

 

7616 90 90

 

7906

 

7907

 

8003

 

8004

 

8005

 

8006

 

8007

 

8201 10

 

8201 30

 

8201 40

 

8201 90

 

8202 20 00

 

8202 31 00

 

8202 32 00

 

8202 40 00

 

8202 91 00

 

8202 99 00

 

8205 20/59

 

8207 80 11

 

8207 80 20

 

8209 00 00

 

8211 10 00

 

8211 91 00

 

8211 92 00

 

8211 93 00

 

8211 94 00

 

8214

 

8215

 

8301

 

8302

 

8303

 

8304

 

8305

 

8306

 

8307

 

8309

 

8310

 

8311

 

8402 11 00

 

8402 12 91

 

8402 12 99

 

8402 19 91

 

8402 19 99

 

8402 20 00

 

8402 90 91

 

8402 90 99

 

8403 10 00

 

8403 90 00

 

8407 31

 

8407 32

 

8408 20

 

8408 90

 

8409 91 21

 

8409 91 30

 

8409 91 41

 

8409 91 50

 

8409 99 21

 

8409 99 29

 

8409 99 30

 

8409 99 50

 

8413 91 00

 

8413 92 00

 

8414 59 90

 

8414 60 10

 

8414 90 60

 

8414 90 70

 

8414 90 90

 

8417 20 00

 

8418 10 00

 

8418 21 00

 

8418 22 00

 

8418 29 00

 

8418 30 00

 

8418 40 00

 

8418 50 00

 

8418 91 00

 

8418 99 00

 

8419 11

 

8419 19

 

8419 20 00

 

8419 81 20

 

8419 89 00

 

8419 90

 

8421 23 00

 

8421 29 10

 

8421 31 00

 

8421 39 10

 

8421 99 21

 

8421 99 91

 

8424 10 00

 

8426 11 10

 

8426 11 90

 

8426 12 10

 

8426 20 10

 

8426 30 10

 

8431 39

 

8431 41

 

8431 42 00

 

8431 49 21

 

8431 49 23

 

8431 49 24

 

8431 49 90

 

8432 10

 

8432 90

 

8436 29 00

 

8436 91 00

 

8436 99 00

 

8450 11

 

8450 12

 

8450 19

 

8464 90 10

 

8474 31 11

 

8474 90 10

 

8474 90 91

 

8474 90 99

 

8481

 

8483 10 11

 

8483 10 21

 

8483 50 00

 

8483 60 10

 

8483 90 00

 

8484

 

8485

 

8502 11 00

 

8504 10

 

8504 21 90

 

8504 22 90

 

8504 23 90

 

8504 31 10

 

8504 31 99

 

8504 32 10

 

8504 32 99

 

8504 33 90

 

8504 34 90

 

8504 40

 

8504 50 00

 

8506 11 00

 

8506 12 00

 

8506 13 00

 

8506 19

 

8506 20 10

 

8506 20 90

 

8506 90 90

 

8507 10 00

 

8507 20 00

 

8507 30

 

8507 40

 

8507 80

 

8516 10 00

 

8516 21 00

 

8516 29 00

 

8516 60 00

 

8516 80 00

 

8516 90 10

 

8516 90 90

 

8529 10 23

 

8535 osim 8535 40

 

8536

 

8537

 

8538

 

8544 osim 8544 19/30/70

 

8601

 

8602

 

8603

 

8605

 

8606

 

8609

 

8701 20 19/99

 

8701 90 42

 

8701 90 99

 

8702 10 91

 

8702 10 92 osim 8702 92 90

 

8702 10 99 osim 8702 10 99 19/99

 

8702 90 21

 

8702 90 22 osim 8702 90 22 90

 

8702 90 29 osim 8702 90 29 19/99

 

8702 90 90

 

8703 10

 

8703 21 10*

 

8703 21 20/31/39

 

8703 21 81*/89*

 

8703 22 10*

 

8703 22 20/31/39

 

8703 22 81*/89*

 

8703 23 10*/41*/49*

 

8703 23 20/31/39/51/59/81/89

 

8703 24 10/20/31/39/81/89

 

8703 31 10*

 

8703 31 20/31/39

 

8703 31 41*/49*/81*/89*

 

8703 32 10*

 

8703 32 20/31/39/81/89

 

8703 32 41*/49*/51*/59*

 

8703 33 10/20/31/39/81/89

 

8703 90 00

 

8704 10 90

 

8704 21 90 osim 8704219039/69

 

8704 21 90 osim 8704219079/99

 

8704 22 90 osim 8704229029/49

 

8704 22 90 osim 8704 22 90 59/99

 

8704 23 90

 

8704 31 90 osim 8704 31 90 39/69

 

8704 31 90 osim 8704 31 90 79/99

 

8704 32 90 osim 8704 32 90 29/49

 

8704 32 90 osim 8704 32 90 59/99

 

8704 90 90

 

8705 osim 8705 10 00 90

 

8705 osim 8705 90 90 99

 

8706

 

8707

 

8708 10

 

8708 21

 

8708 29

 

8708 31

 

8708 39

 

8708 80 10

 

8708 80 20

 

8708 80 91

 

8708 91

 

8708 92

 

8708 99

 

8711

 

8712

 

8713

 

8714

 

8715

 

8716 osim 8716 31 90 99

 

8716 osim 8716 39 90 90

 

9003

 

9004

 

9018 31 00

 

9018 39 19

 

9018 39 20

 

9021 21

 

9021 30 10

 

9028 10

 

9028 20

 

9028 30

 

9028 90 19

 

9028 90 90

 

9401

 

9403

 

9404

 

9405

 

9406

 

9504 40

 

9603

 

9604

 

9607

 

9608

 

9609

 

9610

 

9611

 

9615

 

9616

NB:

Za tarifne oznake označene zvjezdicom ukidanje tarifa se odvija prema sljedećem rasporedu:

tri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve carine i davanja snižavaju se na 97 % osnovnih carina,

četiri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve carine i davanja snižavaju se na 94 % osnovnih carina,

pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve carine i davanja snižavaju se na 91 % osnovnih carina,

šest godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve carine i davanja snižavaju se na 88 % osnovnih carina,

sedam godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve carine i davanja snižavaju se na 73 % osnovnih carina,

osam godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve carine i davanja snižavaju se na 58 % osnovnih carina,

devet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve carine i davanja snižavaju se na 43 % osnovnih carina,

10 godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve carine i davanja snižavaju se na 28 % osnovnih carina,

11 godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve carine i davanja snižavaju se na 13 % osnovnih carina,

12 godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma sve preostale carine i davanja se ukidaju.

PRILOG 5.

PROIZVODI IZ ČLANKA 12. STAVKA 1.

Tarifna oznaka

Opis

Referentna cijena

4011 10

4011 20

4011 40

4011 50

4011 91

4011 99

Nove vanjske pneumatske gume za osobne automobile, autobuse, kamione, motocikle i bicikle; ostale

36 DH/kg

4013 10

Unutarnje gume za osobne automobile, autobuse i kamione

36 DH/kg

4013 20

4013 90 00 10

4013 90 00 20

Unutarnje gume za bicikle i bicikle s pomoćnim motorom

44 DH/kg

4013 90 00 90

Ostale unutarnje gume

36 DH/kg

5106

Pređa od grebenane vune, nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju

55 DH/kg

5107

Pređa od češljane vune, nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju

100 DH/kg

ex 5111

Tkanine od grebenane vune masenog udjela vune 85 % ili većeg, mase ne veće od 300 g/m2

250 DH/kg

ex 5111

Ostale tkanine od grebenane vune masenog udjela vune 85 % ili većeg, mase veće od 300 g/m2

200 DH/kg

ex 5112 11

Tkanine od češljane vune masenog udjela vune 85 % ili većeg, mase ne veće od 200 g/m2

300 DH/kg

ex 5112 19

Ostale tkanine od češljane vune masenog udjela vune 85 % ili većeg, mase veće od 200 g/m2

300 DH/kg

ex 5112 20

Ostale tkanine od češljane vune masenog udjela vune manjeg od 85 %, u mješavini s umjetnim filamentima

250 DH/kg

ex 5112 30

Ostale tkanine od češljane vune masenog udjela vune manjeg od 85 %, u mješavini s rezanim umjetnim vlaknima, mase veće od 200 g/m2, ali ne veće od 375 g/m2

250 DH/kg

ex 5112 30

Ostale tkanine od češljane vune masenog udjela vune manjeg od 85 %, u mješavini s rezanim sintetičkim ili umjetnim vlaknima, mase ne veće od 200 g/m2

250 DH/kg

ex 5112 90

Tkanine od češljane vune masenog udjela vune manjeg od 85 %, u mješavini s drugim materijalima, mase veće od 375 g/m2

250 DH/kg

ex 5112 90

Tkanine od češljane vune masenog udjela vune manjeg od 85 %, u mješavini s drugim materijalima, mase veće od 200g/m2, ali ne veće od 375 g/m2

300 DH/kg

5205

5206

Pamučna pređa, nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju

55 DH/kg

5208 32 90 92

5208 52 90 92

Pamučne tkanine, masenog udjela pamuka 85 % ili većeg, obojene ili tiskane, platnenog prepleta, mase veće od 130 g/m2, ali ne veće od 200 g/m2 i širine veće od 115 cm, ali ne veće od 165 cm

200 DH/kg

5208 32 90 99

5208 52 90 99

Pamučne tkanine, masenog udjela pamuka 85 % ili većeg, obojene ili tiskane, platnenog prepleta, mase veće od 130 g/m2, ali ne veće od 200 g/m2 i širine veće od 165 cm

200 DH/kg

ex 5208 32 90

ex 5208 33 90

ex 5208 39 30

Ostale pamučne tkanine, masenog udjela pamuka 85 % ili većeg, od pređa različitih boja, mase veće od 100 g/m2, ali ne veće od 130 g/m2 i širine veće od 115 cm

200 DH/kg

ex 5208 42 90

ex 5208 43 90

ex 5208 49 90

Ostale pamučne tkanine, masenog udjela pamuka 85 % ili većeg, od pređa različitih boja, mase veće od 100 g/m2, ali ne veće od 165 g/m2 i širine veće od 85 cm

250 DH/kg

ex 5208 51 90

ex 5208 52 90

ex 5208 53 90

ex 5208 59 90

Pamučne tkanine, masenog udjela pamuka 85 % ili većeg, tiskane, od pređa različitih boja, mase ne veće od 200 g/m2 i širine veće od 115 cm

250 DH/kg

5209 31 90

5209 32 90

5209 39 90

5209 51 90

5209 52 90

5209 59 90

Tkanine, masenog udjela pamuka 85 % ili većeg, obojene ili tiskane, mase veće od 200 g/m2

200 DH/kg

ex 5209 41 90

ex 5209 42 90

ex 5209 43 90

ex 5209 49 90

Tkanine, masenog udjela pamuka 85 % ili većeg, od pređa različitih boja, mase veće od 200 g/m2 i širine veće od 115 cm

200 DH/kg

5209 51 90 90

5209 52 90 90

5209 59 90 90

Tkanine, masenog udjela pamuka 85 % ili većeg, tiskane, mase veće od 200 g/m2 i širine veće od 115 cm

200 DH/kg

5210 11 90 91

5210 12 90 91

5210 19 90 91

Nebijeljene tkanine, masenog udjela pamuka manjeg od 85 %, u mješavini pretežito ili samo s umjetnim vlaknima, mase ne veće od 200 g/m2 i širine od 85 cm ili veće

200 DH/kg

ex 5210 31 90

ex 5210 32 90

ex 5210 39 90

ex 5210 41 90

ex 5210 42 90

ex 5210 49 90

Tkanine masenog udjela pamuka manjeg od 85 %, obojene ili od pređa različitih boja, mase ne veće od 200 g/m2 i širine od 85 cm ili veće

200 DH/kg

ex 5210 51 90

ex 5210 52 90

ex 5210 59 90

Tkanine masenog udjela pamuka manjeg od 85 %, tiskane, mase veće od 200 g/m2 i širine veće od 115 cm

200 DH/kg

ex 5211 31 90

ex 5211 32 90

ex 5211 39 90

ex 5211 41 90

ex 5211 42 90

ex 5211 43 90

ex 5211 49 90

Tkanine masenog udjela pamuka manjeg od 85 %, obojene ili od pređa različitih boja, mase veće od 200 g/m2 i širine od 85 cm ili veće

200 DH/kg

ex 5211 51 90

ex 5211 52 90

ex 5211 59 90

Tkanine masenog udjela pamuka manjeg od 85 %, tiskane, mase veće od 200 g/m2 i širine veće od 115 cm

200 DH/kg

5212 13 90 90

5212 14 90 90

Ostale pamučne tkanine, obojene ili od pređa različitih boja, mase ne veće od 200 g/m2 i širine od 85 cm ili veće

200 DH/kg

5212 15 90 90

Ostale pamučne tkanine, tiskane, mase ne veće od 200 g/m2 i širine od 85 cm ili veće

200 DH/kg

5212 23 90 90

5212 24 90 90

5212 25 90 90

Ostale pamučne tkanine, obojene, tiskane ili od pređa različitih boja, mase veće od 200 g/m2 i širine od 85 cm ili veće

200 DH/kg

5309 11 90 19

Lanene tkanine, masenog udjela lana 85 % ili većeg, nebijeljene, širine od 160 cm ili veće i mase ne veće od 400 g/m2

200 DH/kg

5309 29 90 10

Lanene tkanine, masenog udjela lana manjeg od 85 %, širine ne veće od 160 cm, osim bijeljene ili nebijeljene

200 DH/kg

5310 10 90

5310 90 90

Tkanine od jute ili ostalih tekstilnih vlakana od drvenog lika iz tarifnog broja 5303

10 DH/kg

5402 31

5402 32

Teksturirana pređa od najlona ili drugih poliamida

55 DH/kg

5402 33

5402 10 91 21

Teksturirana pređa od poliestera

40 DH/kg

5402 39 00 20

5406 10 91 40

Teksturirana pređa od polietilena ili polipropilena

40 DH/kg

5403 20 00 90

5406 20 91 90

Ostala teksturirana pređa od umjetnih filamenata osim acetata

40 DH/kg

5407 41 99 91

Tkanine, masenog udjela filamenata najlona ili drugih poliamida 85 % ili većeg, nebijeljene, čiste, za glaziranje

200 DH/kg

5407 51 99 21

Tkanine, masenog udjela teksturiranih poliesterskih filamenata 85 % ili većeg, bijeljene ili nebijeljene, čiste, za glaziranje

200 DH/kg

5407 60 90 21

Tkanine, masenog udjela neteksturiranih poliesterskih filamenata 85 % ili većeg, bijeljene, nebijeljene ili prane, čiste, za glaziranje

200 DH/kg

5407 71 99 21

Ostale tkanine, masenog udjela sintetičkih filamenata 85 % ili većeg, bijeljene ili nebijeljene, čiste, za glaziranje

200 DH/kg

5407 42 99 20

5407 43 99 21

5407 44 99 21

Tkanine, masenog udjela filamenata najlona ili drugih poliamida 85 % ili većeg, obojene, tiskane ili od pređa različitih boja, čiste, za glaziranje

200 DH/kg

5407 42 99 99

5407 43 99 99

5407 44 99 99

Tkanine, masenog udjela filamenata najlona ili drugih poliamida 85 % ili većeg, obojene, tiskane ili od pređa različitih boja, širine veće od 57 cm

200 DH/kg

5407 52 99 99

5407 53 99 99

5407 54 99 99

Ostale tkanine, masenog udjela teksturiranih poliesterskih filamenata 85 % ili većeg, obojene, tiskane ili od pređa različitih boja, širine veće od 57 cm

200 DH/kg

5407 60 90 69

5407 60 90 89

5407 60 90 99

Ostale tkanine, masenog udjela neteksturiranih poliesterskih filamenata 85 % ili većeg, obojene, tiskane ili od pređa različitih boja, širine veće od 57 cm

200 DH/kg

5407 72 99 99

5407 73 99 99

5407 74 99 99

Ostale tkanine, masenog udjela sintetičkih filamenata 85 % ili većeg, obojene, tiskane ili od pređa različitih boja, širine veće od 57 cm

200 DH/kg

5407 43 99 30

5407 53 99 30

5407 60 90 70

5407 73 99 30

Žakarske tkanine, masenog udjela sintetičkih filamenata 85 % ili većeg

200 DH/kg

5407 82 99 90

5407 83 99 99

5407 84 90 90

Žakarske tkanine, masenog udjela sintetičkih filamenata 85 % ili većeg, u mješavini pretežito ili samo s pamukom, obojene, tiskane ili od pređa različitih boja

200 DH/kg

5407 83 99 91

Žakarske tkanine, masenog udjela sintetičkih filamenata manjeg od 85 %, u mješavini pretežito ili samo s pamukom, obojene, tiskane ili od pređa različitih boja

200 DH/kg

5407 92 99 90

5407 93 99 90

5407 94 99 90

Ostale tkanine od sintetičke filament pređe, obojene, tiskane ili od pređa različitih boja

200 DH/kg

5408 22 99 92

5408 22 99 99

Obojene tkanine, masenog udjela umjetnih filamenata, vrpca ili sličnih proizvoda 85 % ili većeg, širine veće od 57 cm

200 DH/kg

5408 23 99 31

Žakarske tkanine, masenog udjela umjetnih filamenata, vrpca ili sličnih proizvoda 85 % ili većeg, širine veće od 115 cm, ali manje od 140 cm, mase preko 250 g/m2, od pređa različitih boja

200 DH/kg

5408 23 99 39

Tkanine, masenog udjela umjetnih filamenata, vrpca ili sličnih proizvoda 85 % ili većeg, od pređa različitih boja, finoće 195 d ili veće, širine od 140 cm ili veće (tkanine za madrace)

200 DH/kg

5408 23 99 99

Tkanine od pređa različitih boja, masenog udjela umjetnih filamenata, vrpca ili sličnih proizvoda 85 % ili većeg, širine veće od 75 cm

200 DH/kg

5408 24 99 99

Tkanine od pređa različitih boja, masenog udjela umjetnih filamenata, vrpca ili sličnih proizvoda 85 % ili većeg, širine veće od 57 cm

200 DH/kg

5408 32 99 90

5408 33 99 99

5408 34 99 90

Ostale tkanine od umjetne filament pređe, obojene, tiskane ili od pređa različitih boja

200 DH/kg

5408 33 99 91

Ostale žakarske tkanine od umjetne filament pređe, širine veće od 115 cm, ali manje od 140 cm, mase veće od 250 g/m2

200 DH/kg

5408 33 99 92

Ostale tkanine od umjetne filament pređe, od pređa različitih boja, finoće 195 d ili veće, širine od 140 cm ili veće (tkanine za madrace)

200 DH/kg

5509

5510

Pređa (osim konca za šivanje) od rezanih sintetičkih vlakana, nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju

85 DH/kg

5511

Pređa (osim konca za šivanje) od rezanih sintetičkih vlakana, pripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju

55 DH/kg

5512 19 90 91

5512 29 90 91

5512 99 90 91

Tiskane tkanine, masenog udjela sintetičkih rezanih vlakana 85 % ili većeg

200 DH/kg

5512 19 90 99

5512 29 90 99

5512 99 90 99

Tkanine od pređa različitih boja, masenog udjela sintetičkih rezanih vlakana 85 % ili većeg

200 DH/kg

5513 41 90 00

5513 43 90 00

5513 49 90 00

5514 41 90 90

5514 42 90 90

5514 43 90 90

5514 49 90 90

Tiskane tkanine od rezanih sintetičkih vlakana, masenog udjela takvih vlakana manjeg od 85 %, u mješavini pretežito ili samo s pamukom

200 DH/kg

5515 11 90 94

5515 12 90 94

5515 13 90 94

5515 19 90 94

Ostale tiskane tkanine od rezanih poliesterskih vlakana

200 DH/kg

5515 21 90 94

5515 22 90 94

5515 29 90 94

Ostale tiskane tkanine od rezanih akrilnih ili modakrilnih vlakana

200 DH/kg

5515 91 90 94

5515 92 90 94

5515 99 90 94

Ostale tiskane tkanine od ostalih rezanih vlakana

200 DH/kg

5515 11 90 10

5515 11 90 99

5515 12 90 10

5515 12 90 99

5515 13 90 10

5515 13 90 99

5515 19 90 10

5515 19 90 99

Ostale žakarske tkanine od rezanih poliesterskih vlakana, širine veće od 115 cm, ali manje od 140 cm, mase veće od 250 g/m2 ili ostale od pređa različitih boja

200 DH/kg

5515 21 90 10

5515 21 90 99

5515 22 90 10

5515 22 90 99

5515 29 90 10

5515 29 90 99

Ostale žakarske tkanine od rezanih akrilnih ili modakrilnih vlakana, širine veće od 115 cm, ali manje od 140 cm, mase veće od 250 g/m2 ili ostale od pređa različitih boja

200 DH/kg

5515 91 90 10

5515 91 90 99

5515 92 90 10

5515 92 90 99

5515 99 90 10

5515 99 90 99

Ostale žakarske tkanine od ostalih rezanih sintetičkih vlakana, širine veće od 115 cm, ali manje od 140 cm, mase veće od 250 g/m2 ili ostale od pređa različitih boja

200 DH/kg

5516 14 90 00

Tiskane tkanine masenog udjela umjetnih rezanih vlakana 85 % ili većeg

200 DH/kg

5516 23 90 20

Tkanine od rezanih umjetnih vlakana, masenog udjela takvih vlakana 85 % ili većeg, u mješavini pretežito ili samo sa sintetičkim filamentima, žakarske, širine veće od 115 cm, ali manje od 140 cm, mase veće od 250 g/m2, od pređa različitih boja

200 DH/kg

5516 23 90 30

Tkanine od rezanih umjetnih vlakana, masenog udjela takvih vlakana manjeg od 85 %, u mješavini pretežito ili samo sa sintetičkim filamentima, žakarske, širine 140 cm ili veće (tkanine za madrace), od pređa različitih boja

200 DH/kg

5516 24 90 00

5516 34 90 00

5516 44 90 00

5516 94 90 00

Tiskane tkanine od rezanih umjetnih vlakana, masenog udjela takvih vlakana manjeg od 85 %

200 DH/kg

5605 (osim 5605 00 90 00)

Metalizirana pređa, uključujući obavijenu pređu, što se sastoje od tekstilne pređe, vrpca i sličnih oblika iz tarifnih brojeva 5404 ili 5405, kombiniranih s kovinom u obliku niti, vrpca ili praha ili prekrivenih kovinom

85 DH/kg

5606 00 10 10

Šenil-pređa, svilena pređa, pređa od svilenih otpadaka osim bureta, pređa od buret svile, grebenana pređa ili pređa iz tarifnog broja 5605, ili metalizirana pređa

85 DH/kg

5606 00 91 00

Pređa, vrpce i slični oblici iz tarifnih brojeva 5404 ili 5405 osim onih iz tarifnog broja 5605 i pređe od konjskih dlaka iz grive i repa, obavijena svila, otpaci svile osim od buret svile, ili buret svile

85 DH/kg

5702 (osim 5702 10 i 5702 20)

5703

ex 5704

5705

Sagovi i ostali tekstilni podni pokrivači

800 DH/m2

400 DH/m2

ex 5801

Tkanine s florom i tkanine od šenil-pređe, osim tkanina iz tarifnog broja 5806, impregnirane, premazane, prevučene, prekrivene ili laminirane plastičnim masama

40 DH/kg

5801 21 19 00

5801 21 90 00

Pamučne tkanine s nerazrezanim florom od potke

200 DH/kg

5801 22 90 10

5801 23 90 10

5801 24 90 10

Tkanine s florom, mase veće od 350 g/m2

200 DH/kg

5801 22 90 20

5801 22 90 90

5801 23 90 20

5801 23 90 90

5801 24 90 20

5801 24 90 90

5801 25 90 20

5801 25 90 90

Ostale pamučne tkanine s florom

200 DH/kg

5801 31 19 00

5801 31 90 00

5801 32 19 00

5801 32 90 00

5801 33 19 00

5801 33 90 00

Tkanine s florom od potke, od umjetnih vlakana

200 DH/kg

5801 90 35 00

Tkanine s florom i tkanine od šenil-pređe, od jute i ostalih tekstilnih vlakana od drvenog lika (osim proizvoda iz tarifnog broja 5806), spomenute u napomeni 2. u poglavlju 58.

10 DH/kg

ex 5802

Frotir za ručnike i slični tkani frotir materijali, osim tkanina iz tarifnog broja 5806; tafting tekstilni materijali, osim proizvoda iz tarifnog broja 5703, impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama

200 DH/kg

5802 19 19 90ex 5802 20 90

Frotir za ručnike i slični tkani frotir materijali, od nebijeljenog tekstilnog materijala

200 DH/kg

5803 90 30 00

Gaza, osim proizvoda iz tarifnog broja 5806, od jute ili ostalih tekstilnih vlakana od drvenog lika iz tarifnog broja 5303

10 DH/kg

ex 5804

Til i drugi mrežasti materijali, isključujući tkane, pletene ili kačkane materijale; čipke u metraži, vrpcama ili motivima, impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama

40 DH/kg

5811 00 41

Tekstilni proizvodi u metraži, što se sastoje od jednog ili više slojeva tekstilnih materijala spojenih prošivanjem ili na drugi način, osim veza iz tarifnog broja 5810, impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama

40 DH/kg

5811 00 94 00

Tekstilni proizvodi u metraži, što se sastoje od jednog ili više slojeva tekstilnih materijala spojenih s materijalom za punjenje, prošivanjem ili na drugi način, osim veza iz tarifnog broja 5810, od tkanina iz tarifnog broja 5310

10 DH/kg

5903

Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902

40 DH/kg

5905 00 31

Zidne tapete od tekstila, impregnirane, premazane, prevučene, prekrivene ili laminirane plastičnim masama

40 DH/kg

ex 5907 00 20

Voštano platno i drugi tekstilni materijali prevučeni s preparatima na osnovi sušivih ulja

40 DH/kg

ex 6001 21

ex 6001 22

ex 6001 29

ex 6001 91

ex 6001 92

ex 6001 99

Pleteni ili kačkani materijali, s florom, osim materijala s visokim florom, osim nebijeljenih materijala

200 DH/kg

6002 41 99 00

6002 42 99 00

6002 43 99

6002 49 99 00

Ostali pleteni materijali po osnovi (uključujući one dobivene na „galloon” pletaćim strojevima)

200 DH/kg

6002 91 99 00

6002 92 99 00

6002 93 99 21

6002 93 99 22

6002 93 99 29

6002 93 99 90

6002 99 99 00

Ostali pleteni ili kačkani materijali

200 DH/kg

6104 11

6104 12

6104 13

6104 19

6104 21

6104 22

6104 31

6104 32

6104 33

6104 39 (osim 6104 39 00 10)

6104 61

6104 62

6104 63

6104 69

Kostimi, kompleti, jakne, sakoi, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače, za žene i djevojčice, pleteni ili kačkani

600 DH/kg

6104 41

6104 42

6104 43

6104 44

6104 49

6104 51

6104 52

6104 53

6104 59

Haljine, suknje, suknje-hlače, pletene ili kačkane

600 DH/kg

6106 (osim 6106 90 00 106106 90 00 20)

Bluze, košulje i košulje-bluze, za žene i djevojčice, pletene ili kačkane

500 DH/kg

ex 6107

Gaće, noćne košulje, pidžame, kupaći ogrtači, kućni ogrtači i slični proizvodi, za muškarce i dječake, pleteni ili kačkani

350 DH/kg

ex 6108

Kombinei, podsuknje i jutarnje haljine, za žene i djevojčice, pleteni ili kačkani

350 DH/kg

6109

Majice, majice bez rukava i ostale potkošulje, pletene ili kačkane

350 DH/kg

6108

Kombinei, podsuknje i jutarnje haljine, za žene i djevojčice, pleteni ili kačkani

350 DH/kg

6109

Majice, majice bez rukava i ostale potkošulje, pletene ili kačkane

400 DH/kg

6110 10

6110 20

6110 30

6110 90 (osim 6110 90 00 91)

Džemperi, puloveri, prsluci i slični proizvodi, pleteni ili kačkani

400 DH/kg

6112 11

6112 12

6112 19

Trenirke

450 DH/kg

6203 31

6203 32

6203 33

6203 39

6204 31

6204 32

6204 33

6204 39

Jakne i sakoi, za muškarce i žene

1 250 DH/jedinica

6203 11

6203 12

6203 19

6203 21

6203 22

6203 23

6203 29

6204 11

6204 12

6204 13

6204 19

6204 21

6204 22

6204 23

6204 29

Odijela i kompleti za muškarce i dječake; kostimi i kompleti za žene i djevojčice

1 750 DH/jedinica

ex 6203 41

ex 6203 42

ex 6203 43

ex 6203 49

ex 6204 61

ex 6204 62

ex 6204 63

ex 6204 69

Hlače i hlače s plastronom i naramenicama, za muškarce i dječake i za žene i djevojčice

500 DH/jedinica

ex 6204 41

ex 6204 42

ex 6204 43

ex 6204 44

ex 6204 49 (osim 6204 49 10)

Haljine, osim onih od buret svile ili svilenih otpadaka osim buret svile

1 000 DH/jedinica

6205

6206 (osim 6206 10)

Košulje za muškarce i dječake; bluze, košulje i košulje-bluze za žene i djevojčice

200 DH/jedinica

6301 (osim 6301 10)

Pokrivači (osim električno grijanih pokrivača)

150 DH/kg

6302

Posteljno, stolno, toaletno i kuhinjsko rublje

400 DH/kg

ex 6305 10ex 6305 20

Vreće i vrećice za pakiranje robe, od jute ili od ostalih likovih tekstilnih vlakana iz tarifnog broja 5303, uvezene prazne

10 DH/kg

ex 6305 31

ex 6305 39

Vreće i vrećice za pakiranje robe, od umjetnih ili sintetičkih tekstilnih materijala, uvezene prazne

28 DH/kg

ex 6305 90

Vreće i vrećice za pakiranje robe, od ostalih tekstilnih materijala, uvezene prazne

10 DH/kg

6306 11

6306 12

6306 19

Cerade, nadstrešnice i vanjski platneni zastori

40 DH/kg

6306 21

6306 22

6306 29

Šatori

40 DH/kg

ex ex 6403 59 00 30

ex ex 6403 59 00 41

ex ex 6403 59 00 59

ex ex 6403 59 00 91

ex ex 6403 59 00 99

Obuća s vanjskim potplatima i gornjim dijelom od kože (što ne pokriva gležanj)

300 DH/par

ex ex 6403 99 00 30

ex ex 6403 99 00 41

ex ex 6403 99 00 49

ex ex 6403 99 00 91

ex ex 6403 99 00 99

Ostala obuća s gornjim dijelom od kože (što ne pokriva gležanj)

300 DH/par

ex ex 6405 10 00 91

ex ex 6405 10 00 99

Ostala obuća s gornjim dijelom od kože ili umjetne kože

300 DH/par

ex ex 6405 90 00 40

ex ex 6405 90 00 90

Ostala obuća

300 DH/par

6813

Tarni materijali i proizvodi od njih (na primjer, ploče, valjci, trake, segmenti, diskovi, podloške, obloge), nemontirani, za kočnice, kvačila ili slično, na osnovi azbesta, ostalih mineralnih materijala ili celuloze, neovisno jesu li kombinirani s tekstilnim ili drugim materijalima ili ne

120 DH/kg

6907 (osim 6907 10 00 916907 90 00 91)

Neglazirane keramičke pločice (osim proizvoda od kremenaste gline) za popločavanje i oblaganje:

 

— u pečenom obliku za industrijsku uporabu

19 DH/m2

— ostale

40 DH/m2

6907 10 00 91

6907 90 00 91

Neglazirani proizvodi od kremenaste gline za popločavanje i oblaganje, s najmanjom stranom većom od 5 cm:

 

— uvezeni od dotičnih poduzetnika

1,60 DH/kg

— ostali

3,50 DH/kg

6908 (osim 6908 10 00 10)

Glazirane keramičke pločice za popločavanje i oblaganje

3,50 DH/kg

6908 10 00 10

Glazirane keramičke pločice, kockice i kockice za mozaik, čija najmanja strana nije veća od 5 cm

60 DH/m2

6910

Sudoperi, umivaonici, stupovi za umivaonike, kade, bidei, zahodske školjke, vodokotlići, pisoari i slični sanitarni proizvodi, keramički

11 DH/kg

7013 10 00 11

7013 29 00 21

Staklene čaše bez stalka (tumbler čaše), nebrušene, s obrađenim vrhovima, gravirane ili ukrašene, osim kristalnih i osim onih s niskim koeficijentom širenja:

 

— obujma manjeg od 250 ml

26 DH/kg

— obujma 250 ml ili većeg

13 DH/kg

7321 11 11 00

7321 11 13 00

7321 11 91 00

7321 11 93 00

7321 81 10 00

7321 81 20 00

Štednjaci i aparati za kuhanje, na plin ili na plin i druga goriva

60 DH/kg

8201 30 00 11

8201 30 00 19

Pijuci i budaci

20 DH/kg

ex ex 8201 30 00 90

Motike

32 DH/kg

8205 20 00 00

Čekići i maljevi

32 DH/kg

8301 30

8301 40

Brave

50 DH/kg

ex ex 8407 31 10 00

Motori s unutarnjim izgaranjem radnog obujma 50 cc ili manjeg

1 800 DH/kg

8409 91 21 00

Cilindrični blokovi za mopede radnog obujma 50 cc ili manjeg

200 DH/kg

8409 91 30 20

Klipovi za mopede radnog obujma 50 cc ili manjeg

300 DH/kg

8418 21 00 10

8418 21 00 90

8418 22 00 90

8418 29 00 90

Hladnjaci za kućanstvo obujma 500 litara ili manjeg

3 000 DH/m2

(izvana)

8421 23 00 00

8421 29 10 00

8421 31 00 00

8421 39 10 00

Uređaji i aparati za filtriranje ili pročišćavanje plinova i tekućina, za motore

80 DH/kg

(vrsta CAV)

45 DH/kg

(ostali)

8450 11 10 00

8450 12 10 10

8450 19 10 10

8450 19 10 90

Perilice (4 – 6 kg rublja)

4 000 DH/jedinica

8481 80 40

Slavine, ventili i slični uređaji za građevinarstvo

85 DH/kg

8506 19 10 10

8506 20 10 10

8506 11 00 10

8506 12 00 10

8506 13 00 10

Suhe baterije, napona manjeg od 10 volta

32 DH/kg

ex 8516 60 00

Štednjaci, električni i na druga goriva

60 DH/kg

8535 90 10

8536 90 10

8538 90 20

Šipke za spajanje električnih strujnih krugova i dijelova takvih krugova

80 DH/kg

8636 50 11

ex ex 8538 90 91 10

Sklopke i njihovi dijelovi za kućanstvo

80 DH/kg

8536 61 10

8538 90 10

Grla za žarulje i njihovi dijelovi

120 DH/kg

8536 69 10ex ex 8538 90 91 10

Utikači i utičnice i njihovi dijelovi, za kućanstvo

80 DH/kg

8539 22

Žarulje s nitima snage ne veće od 200W, a napona većeg od 100V

45 DH/kg

8708 31

8708 39

Obloge kočnica ugrađene na nosač, za motorna vozila

120 DH/kg

8714 11 00 10

Sjedala za motocikle

70 DH/Jedinica

8714 95 00

Sjedala za bicikle

80 DH/jedinica

ex ex 8714 19 00 99

ex 8714 93 00

Glavine

25 DH/par

ex ex 8714 19 00 99

ex 8714 96 00

Mehanizmi koljeničastih poluga

9 DH/set

ex ex 8714 19 00 99

ex ex 8714 99 00 99

Mehanizmi upravljanja

9 DH/set

9028 30 10 00

Električna brojila niskog i srednjeg napona:

 

— za jednofaznu struju

185 DH/jedinica

— za trofaznu struju

412 DH/jedinica

Novi automobili

:

69 500 DH/automobil

Rabljeni automobili

:

65 000 DH/automobil

PRILOG 6.

PROIZVODI IZ ČLANKA 12. STAVKA 2.

Popis 1.  (1)

KN oznaka

Opis

4012 20 00

Rabljene vanjske pneumatske gume

6309 00

Rabljena odjeća i drugi rabljeni proizvodi

ex 8701 20 19

Cestovni tegljači, uključujući rabljene tegljače za prijevoz; ostali cestovni tegljači na kotačima, rabljeni

8701 90 42 90

8701 90 49 90

8702 10 99 19

Motorna vozila za prijevoz skupina osoba, s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje uz pomoć kompresije ili drugim, rabljena

8702 10 99 99

8702 10 92 90

8702 90 22 90

8702 90 29 19

8702 90 29 99

8704 21 90 39

Motorna vozila za prijevoz robe, s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje uz pomoć kompresije, svjećice ili ostalo, rabljena

8704 21 90 69

8704 21 90 79

8704 21 90 99

8704 22 90 29

8704 22 90 49

8704 22 90 59

8704 22 90 99

8704 23 90 29

8704 23 90 49

8704 23 90 59

8704 23 90 99

8704 31 90 39

8704 31 90 69

8704 31 90 79

8704 31 90 99

8704 32 90 29

8704 32 90 49

8704 32 90 59

8704 32 90 99

8705 10 00 90

Motorna vozila za posebne namjene, osim onih prvenstveno namijenjenih prijevozu osoba ili roba, rabljena

8705 90 90 99

8716 31 90 99

Ostale prikolice-cisterne i poluprikolice-cisterne te ostale prikolice i poluprikolice, za prijevoz robe